Novela zákona o péči o zdraví lidu


Published: 1997

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
14/1997 Sb.ZÁKONze dne 22. ledna 1997,kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975

Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně

zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č.

137/1982 Sb.Změna: 375/2011 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IzrušenČl.IIZákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování

právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve

znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., se mění a doplňuje

takto:1. § 1 se doplňuje větou, která včetně poznámky č. 6) zní:"Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající

podle zvláštních předpisů^6) a právnická osoba.6) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb.,

zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb.,

zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb.,

zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb.,

zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992

Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č.

286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č.

94/1996 Sb. a zákona č. 142/1996 Sb. Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém

podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991

Sb.".2. V § 3 odst. 1 se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč"

a slovo "trojnásobku" se nahrazuje slovem "čtyřapůlnásobku".Čl.IIITento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Zeman v. r.Havel v. r.Klaus v. r.