změna z. o spotřebních daních a změna z. o pohonných hmotách


Published: 2015

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
157/2015 Sb.ZÁKONze dne 18. června 2015,kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a

čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o spotřebních daníchČl. IZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č.

479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č.

558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.

217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.

545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č.

261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.

37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č.

309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.

292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č.

95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.

457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č.

407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného

opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb. a zákona č.

331/2014 Sb., se mění takto:1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „vybrané výrobky“)“

vkládají slova „a surového tabáku“.2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje

se písmeno f), které zní:„f) nakládání se surovým tabákem.“.4. V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.5. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje

se písmeno f), které zní:„f) daň ze surového tabáku.“.6. V § 1 odst. 3 písm. b) se za slovo „výrobky“ vkládají slova „a se

surovým tabákem“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „s

výjimkou řízení o správních deliktech“.7. V § 59 odst. 8 písm. b) se slova „ověřená^45) a jsou vybavená

vhodným ověřeným^45)“ nahrazují slovy „vybavena vhodným“ a na konci

textu písmene b) se doplňují slova „ , které splňuje požadavky zákona

upravujícího metrologii“.Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.8. V § 59 odstavec 11 zní:„(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna při

výhradním nakládání s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm.

c) nebo e) až g) v daňových skladech, které jsou vybaveny vhodným

měřicím zařízením na měření hmotnosti při příjmu a výdeji podle

požadavků zákona upravujícího metrologii.“.9. V § 59 se doplňují odstavce 12 až 15, které znějí:„(12) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna v daňovém

skladu minerálních olejů, který je vybavena) měřicím zařízením na měření1. hmotnosti minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků

zákona upravujícího metrologii, nebo2. objemu a teploty minerálních olejů při příjmu a výdeji podle

požadavků zákona upravujícího metrologii ab) laboratoří provozovanou provozovatelem daňového skladu s potřebnými

měřidly pro měření měrné hmotnosti vzorků podle požadavků zákona

upravujícího metrologii, která provádí odběr vzorků a měření měrné

hmotnosti minerálních olejů jako činnost v rozsahu akreditace udělené

podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky.(13) Podmínka podle odstavce 12 písm. b) se nepovažuje za splněnou,

pokud není alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí osvědčeno, že systém

odběru a nakládání se vzorky splňuje stanovené požadavky. Toto

osvědčení může provádět pouze oprávněná osoba, která je držitelem

akreditace v oblasti inspekční činnosti pro odběry vzorků a

laboratorního zkoumání paliv podle právního předpisu upravujícího

požadavky na akreditaci, je bezúhonná a bezdlužná. O splnění těchto

podmínek rozhodne Generální ředitelství cel na základě žádosti, ke

které osoba přiloží doklady prokazující splnění těchto podmínek. Seznam

oprávněných osob zveřejní Generální ředitelství cel způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Přestane-li oprávněná osoba splňovat

některou z uvedených podmínek, Generální ředitelství cel rozhodne, že

není oprávněnou osobou.(14) Podmínka podle odstavce 8 písm. c) nemusí být splněnaa) při skladování minerálních olejů v prostoru letiště, nebob) v případě produktovodu, který je samostatným daňovým skladem.(15) Podmínky podle odstavce 8 písm. a) až c) nemusí být splněny v

daňovém skladu podle § 19 odst. 2 písm. a), jehoža) výrobní kapacita je alespoň 200 000 litrů minerálních olejů za

kalendářní měsíc ab) výrobní zařízení pro nepřetržitou výrobu je napojeno na produktovod,

který je1. vybaven vhodným měřicím zařízením na měření množství minerálních

olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji, které

splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii, a2. součástí daňového skladu.“.10. V části třetí se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně

nadpisu zní:„HLAVA VIDAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU§ 131aPlátce daně ze surového tabáku(1) Plátcem daně ze surového tabáku je osoba,a) která použila surový tabák pro jiný účel než pro1. výrobu tabákových výrobků,2. dodání surového tabáku pro výrobu tabákových výrobků, nebo3. dodání do jiného členského státu nebo třetí země, nebob) u které byl zjištěn surový tabák, u kterého neprokázala1. původ surového tabáku,2. účel použití surového tabáku, nebo3. identifikaci osoby, které byl nebo má být surový tabák dodán.(2) Plátcem daně ze surového tabáku není výzkumná organizace podle

právního předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje

a inovací nebo veřejná vysoká škola, které použily surový tabák pro

výzkumné nebo vědecké účely.(3) Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat přihlášku k

registraci do 7 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.§ 131bPředmět daně ze surového tabáku(1) Předmětem daně ze surového tabáku je surový tabák.(2) Surovým tabákem se pro účely tohoto zákona rozumía) přírodně nebo uměle sušený nebo nesušený, fermentovaný nebo

nefermentovaný, expandovaný nebo neexpandovaný list rostliny rodu

tabák, nebo jiná její část; listy mohou být celé, částečně nebo zcela

vyžilované,b) zbytky z listů nebo jiných částí rostliny rodu tabák, které1. vznikají při zpracování těchto listů nebo jiných částí rostliny, při

manipulaci s těmito listy nebo jinými částmi rostliny nebo při výrobě

tabákových výrobků a2. nejsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli,c) rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku,

tabákového zbytku nebo tabákového prachu, který není upraven pro prodej

konečnému spotřebiteli.§ 131cVznik daňové povinnosti ze surového tabákuDaňová povinnost vzniká dnema) použití surového tabáku pro jiný účel než pro1. výrobu tabákových výrobků,2. dodání surového tabáku pro výrobu tabákových výrobků,3. dodání do jiného členského státu nebo třetí země, nebob) zjištění surového tabáku, u kterého1. nebyl prokázán původ surového tabáku,2. nebyl prokázán účel použití surového tabáku, nebo3. nebyla prokázána identifikace osoby, které byl nebo má být surový

tabák dodán.§ 131dZáklad daně ze surového tabákuZákladem daně ze surového tabáku je množství surového tabáku vyjádřené

v kilogramech.§ 131eSazba a výpočet daně ze surového tabáku(1) Sazba daně ze surového tabáku se stanoví ve výši sazby spotřební

daně z tabáku ke kouření.(2) Daň ze surového tabáku se vypočte jako součin základu daně a sazby

daně ze surového tabáku.§ 131fZdaňovací obdobíZdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.§ 131gDaňové přiznání a dodatečné daňové přiznání k dani ze surového tabáku(1) Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat daňové přiznání.(2) Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň,

není přípustné podat po uplynutí 6 měsíců od počátku běhu lhůty pro

stanovení daně.“.11. V § 134m odst. 1 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „mazací“

nahrazuje slovem „minerální“.12. V § 134v odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo barvení

vybraných“ nahrazují slovy „některých dalších“.13. V § 134zb odst. 3 se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.14. V § 134zf odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova

„zaokrouhleného na celé litry při teplotě 15 °C“.15. V § 134zf odst. 1 písmeno d) zní:„d) údaje o tom,1. zda bude zvláštní minerální olej značkován,2. pro jaký účel bude zvláštní minerální olej spotřebován nebo

identifikaci osoby, které bude zvláštní minerální olej prodán nebo

jinak převeden.“.16. V § 134zf odst. 2 se slova „předpokládaný objem“ nahrazují slovy

„předpokládané množství zaokrouhlené na celé litry při teplotě 15 °C“.17. V § 134zf odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a

údaj o tom, zda je tento zvláštní minerální olej značkován“.18. V § 134zf odst. 4 písm. a) se za slovo „hodin“ vkládají slova „a

současně ne více než 72 hodin“.19. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:„ČÁST OSMÁNĚKTERÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEMHLAVA ISKLADOVÁNÍ SUROVÉHO TABÁKU PRO JINÝ ÚČEL NEŽ PRO VÝROBU TABÁKOVÝCH

VÝROBKŮ§ 134zhOsoba skladující surový tabák(1) Osobou skladující surový tabák se pro účely tohoto zákona rozumí

osoba, která skladuje surový tabák pro jiný účel než pro výrobu

tabákových výrobků.(2) Osobou skladující surový tabák nenía) výzkumná organizace podle právního předpisu upravujícího podporu

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,b) veřejná vysoká škola.§ 134ziRegistrační řízení(1) Osoba skladující surový tabák je povinna se před zahájením své

činnosti registrovat u správce daně.(2) Přihláška k registraci se podává elektronicky.§ 134zjPodmínky registrace(1) Podmínkami registrace jsoua) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby

skladující surový tabák,b) spolehlivost,c) bezdlužnost,d) skutečnost, že osobě skladující surový tabák nebyl vysloven zákaz

činnosti znemožňující výkon její činnosti,e) skutečnost, že osoba skladující surový tabák není v likvidaci nebo v

úpadku, af) poskytnutí kauce.(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovata) osoba skladující surový tabák,b) v případě, že je osobou skladující surový tabák právnická osoba,

rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem

statutárního orgánu osoby skladující surový tabák, anebo vykonává

činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby

skladující surový tabák, ac) odpovědný zástupce osoby skladující surový tabák.(3) Podmínku poskytnutí kauce musí splňovat pouze osoba skladující

surový tabák, která není plátcem daně z tabákových výrobků.(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.§ 134zkKauce(1) Osoba skladující surový tabák je povinna poskytnout kauci ve výši

20 000 000 Kč.(2) Kauce se poskytujea) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí

být na tomto účtu po celou dobu registrace osoby skladující surový

tabák, nebob) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění

nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů

veřejné moci k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace

osoby skladující surový tabák.(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí

být kratší než 2 roky.§ 134zlŽádost o snížení kauce(1) Osoba skladující surový tabák, která splňuje podmínky pro snížení

kauce, je oprávněna podat žádost o snížení kauce.(2) V žádosti o snížení kauce je osoba skladující surový tabák povinna

uvést rovněž údajea) o vlastnické struktuře a o tom, které osoby vykonávají významný vliv

na řízení této osoby skladující surový tabák,b) potřebné pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce.(3) Pokud byla žádost o snížení kauce zamítnuta, může osoba skladující

surový tabák podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 3 měsíců

ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci.§ 134zmPodmínky pro snížení kauce(1) Podmínkami pro snížení kauce jsoua) registrace osoby skladující surový tabák,b) ekonomická stabilita ac) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení osoby

skladující surový tabák.(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) musí být splňována nepřetržitě

po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících

dni podání žádosti o snížení kauce.(3) Podmínky pro snížení kauce musí být splňovány po celou dobu tohoto

snížení.§ 134znSnížení kauce(1) Správce daně na žádost osoby skladující surový tabák sníží kauci na

10 000 000 Kč, splní-li tato osoba podmínky pro snížení kauce. V

opačném případě správce daně žádost o snížení kauce zamítne.(2) Dojde-li k pravomocnému snížení kauce, stává se částka, o níž byla

kauce snížena, přeplatkem osoby skladující surový tabák. Je-li takto

vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě

skladující surový tabák do 15 dnů ode dne pravomocného snížení kauce.(3) Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována bankovní

záruka k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve ode

dne pravomocného snížení kauce.§ 134zoOznamovací povinnost osoby skladující surový tabák se sníženou kaucí(1) Osoba skladující surový tabák, které byla snížena kauce, je povinna

správci daně oznámit změnu údajů o vlastnické struktuře a změnu údajů o

tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení této osoby

skladující surový tabák, a to do 5 pracovních dnů od této změny.(2) Osoba skladující surový tabák, které byla snížena kauce, je povinna

ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci

daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí,

pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání žádosti o

snížení kauce.(3) Osoba skladující surový tabák v souvislosti se snížením kauce

nemusí uvádět údaje, které má správce daně k dispozici, nebo jejichž

změnu může správce daně automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a

evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh

údajůa) potřebných pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce, které

je osoba skladující surový tabák povinna správci daně sdělovat,b) podle odstavce 3.§ 134zpZrušení snížení kauce na návrh(1) Správce daně zruší snížení kauce na návrh osoby skladující surový

tabák, které byla kauce snížena.(2) Rozhodnutí o zrušení snížení kauce správce daně vydá až poté, co

osoba skladující surový tabák poskytne kauci ve výši 20 000 000 Kč.§ 134zqZrušení snížení kauce z moci úřední(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky pro snížení

kauce, vyzve osobu skladující surový tabák, které byla snížena kauce, k

jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto

podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.(2) Správce daně zruší snížení kauce, pokuda) osoba skladující surový tabák na výzvu správce daně nezajistí ve

stanovené lhůtě splnění podmínek pro snížení kauce, nebob) nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, k jejichž splnění správce

daně osobu skladující surový tabák nevyzývá.(3) Osoba skladující surový tabák je povinna do 20 dnů od oznámení

rozhodnutí o zrušení snížení kauce z moci úřední poskytnout kauci ve

výši 20 000 000 Kč.(4) Pokud bylo zrušeno snížení kauce z moci úřední, může osoba

skladující surový tabák podat žádost o snížení kauce nejdříve po

uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení snížení kauce nabylo

právní moci.§ 134zrPoužití kauce(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby

skladující surový tabák, stává se složená částka přeplatkem osoby

skladující surový tabák. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným

přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě skladující surový tabák do 90

dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby

skladující surový tabák.(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo

jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo

jiného obdobného peněžitého plnění ab) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo

zániku registrace osoby skladující surový tabák.(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace osoby skladující

surový tabák, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení

nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku

registrace osoby skladující surový tabák ua) správce daně, nebob) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně

požádal.(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech,

nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace

osoby skladující surový tabák.(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode

dne doručení výzvy.§ 134zsRozhodnutí o registraci(1) Splní-li osoba skladující surový tabák podmínky registrace, správce

daně ji zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce daně přidělí

registrační číslo pro účely skladování surového tabáku.(2) Osoba skladující surový tabák je registrována pátým dnem

následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti

rozhodnutí o zrušení registrace nebo do zániku registrace.§ 134ztZrušení registrace na návrhSprávce daně zruší registraci na návrh osoby skladující surový tabák.§ 134zuZrušení registrace z moci úřední(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace,

vyzve osobu skladující surový tabák k jejich splnění ve správcem daně

stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a

nehrozí nebezpečí z prodlení.(2) Správce daně zruší registraci, pokuda) osoba skladující surový tabák na výzvu správce daně nezajistí ve

stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně

osobu skladující surový tabák nevyzývá,c) osoba skladující surový tabák po dobu 12 po sobě jdoucích

kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost, nebod) osoba skladující surový tabák poruší své povinnosti vztahující se ke

skladování surového tabáku, a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba skladující

surový tabák podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 2 let

ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci,

nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. c).§ 134zvZánik registrace(1) Registrace osoby skladující surový tabák zaniká 5 měsíců přede dnem

uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je

kaucí.(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud jea) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně

o 2 roky,b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na

předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně,c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně, nebod) kauce poskytnuta složením částky na zvláštní účet správce daně a

bankovní zárukou.§ 134zwInformační povinnost správce daněSprávce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku

registrace osoby skladující surový tabák.§ 134zxRegistr osob skladujících surový tabák(1) Generální ředitelství cel vede registr osob skladujících surový

tabák, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro prověřování plnění

povinností souvisejících se skladováním surového tabáku.(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový

přístup tyto údaje z registru osob skladujících surový tabák:a) obchodní firmu nebo jméno,b) sídlo,c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v

České republice, je-li zřízena,d) daňové identifikační číslo,e) registrační číslo pro účely skladování surového tabáku,f) den registrace,g) den zrušení nebo zániku registrace,h) údaj o tom, zda registrace1. byla zrušena na návrh,2. byla zrušena z moci úřední, nebo3. zanikla,i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob skladujících surový tabák

a den této změny.(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby skladující

surový tabák nejpozději ke dni registrace.(4) Registr osob skladujících surový tabák obsahuje údaje podle

odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje

podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení nebo

zániku registrace.§ 134zyEvidence surového tabáku(1) Osoba skladující surový tabák je povinna vést elektronicky evidenci

surového tabáku, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně

způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Osoba skladující surový tabák je povinna uchovávat evidenci

surového tabáku a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence

provedeny, po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly

tyto doklady vystaveny.HLAVA IISPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM§ 134zzOmezení nakládání se surovým tabákem(1) Surový tabák, který je skladován pro jiný účel než výrobu

tabákových výrobků, nesmí skladovat jiná osoba než registrovaná osoba

skladující surový tabák.(2) Surový tabák, se kterým je nakládáno pro jiný účel než pro výrobu

tabákových výrobků, nesmí být dále zpracováván nebo upravován.(3) Omezení nakládání se surovým tabákem podle odstavců 1 a 2 se

nevztahuje na nakládání se surovým tabákem, který je použit pro

výzkumné nebo vědecké účely výzkumnou organizací podle právního

předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a

inovací nebo veřejnou vysokou školou.§ 134zzaOznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku(1) Osoba skladující surový tabák a provozovatel daňového skladu z

tabákových výrobků jsou povinni oznámit správci daně tyto údaje:a) identifikaci osoby, od které je surový tabák přijímán nebo které je

odesílán,b) množství přijímaného nebo odesílaného surového tabáku v kilogramech,c) místo skladování surového tabáku,d) údaje o tom, pro jaký účel má být surový tabák použit, ae) údaje o dopravci.(2) Osoba skladující surový tabák je povinna oznámit správci daně

předpokládané množství v kilogramech přijatého nebo odeslaného surového

tabáku v příslušném kalendářním roce.(3) Oznámení podlea) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin a současně ne více než 72

hodin před každým přijetím nebo odesláním surového tabáku; má-li dojít

ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému

přijetí surového tabáku, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté,

co je zřejmé, že k takovému přijetí surového tabáku dojde,b) odstavce 2 se podává1. společně s přihláškou k registraci,2. do konce ledna příslušného kalendářního roku a3. před každou změnou údaje.(4) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se podává elektronicky ve formátu a

struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový

přístup.§ 134zzbDoklad pro účely dopravy surového tabáku(1) Doprava surového tabáku na daňovém území České republiky musí být

provázena dokladem, který je osoba dopravující tento tabák povinna na

vyžádání předložit správci daně.(2) Doklad podle odstavce 1 musí obsahovat tyto náležitosti:a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby,

od které je surový tabák přijímán,b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, které je surový tabák

odesílán,c) množství surového tabáku v kilogramech,d) místo určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující

polohu místa určení,e) datum vystavení dokladu,f) číslo dokladu ag) údaje o dopravci a registrační číslo dopravního prostředku.§ 134zzcZajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku(1) Správce daně zajistí surový tabák, popřípadě i dopravní prostředek,

který jej dopravuje, jestliže zjistí, žea) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zz,b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zza, nebo

c) je surový tabák dopravován bez dokladu uvedeného v § 134zzb, údaje v

něm uvedené jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo doklad je pozměněný

nebo padělaný.(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto

zákona upravující řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního

prostředku.(3) Ve věci zajištěného surového tabáku, popřípadě i dopravního

prostředku, se použijí obdobně ustanovení § 42b až § 42e.“.Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá.20. V části deváté hlavě I se za díl 7 vkládá nový díl 8, který včetně

nadpisu zní:„Díl 8Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem§ 135ibPřestupek proti nakládání se surovým tabákem(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým

tabákem v rozporu s § 134zz.(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.21. V části deváté hlavě II se za díl 10 vkládá nový díl 11, který

včetně nadpisu zní:„Díl 11Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem§ 135zzbaSprávní delikty proti nakládání se surovým tabákem(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující

surový tabák dopustí správního deliktu tím, žea) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě

byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, neboe) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel

daňového skladu tabákových výrobků dopustí správního deliktu tím, že v

rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.(4) Za správní delikt se uloží pokuta doa) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,b) 6 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo

odstavce 3,c) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až

d).“.22. V § 136a se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Daň ze surového tabáku za zdaňovací období uvedená v odstavcích 1

a 2 je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.“.23. V § 139 odst. 1 se slova „§ 43g odst. 2,“ zrušují.Čl. IITato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského

parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů

pro služby informační společnosti, v platném znění.Čl. IIIPřechodná ustanovení1. Povolení k provozování daňového skladu minerálních olejů, který

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje podmínky stanovené

v § 59 odst. 8 písm. a), b) nebo c) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, se do 31. prosince 2015 považuje za povolení

vydané podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto

lhůtu může správce daně na základě žádosti provozovatele daňového

skladu minerálních olejů ze závažných technických nebo provozních

důvodů prodloužit nejdéle do 31. prosince 2016.2. Nedojde-li ve lhůtě stanovené v bodě 1 ke splnění podmínek

stanovených v § 59 odst. 8 písm. a), b) nebo c) zákona č. 353/2003 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, nebo § 59 odst. 12, 14 nebo 15 zákona č.

353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

povolení k provozování takového daňového skladu zaniká.3. Osoba, která je osobou skladující surový tabák ke dni nabytí

účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu skladující surový tabák

registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.4. Pokud osoba skladující surový tabák podle bodu 3 do 1 měsíce ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci, považuje se

za osobu skladující surový tabák podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne

předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.5. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 4 zamítnuta, považuje

se osoba skladující surový tabák dnem nabytí právní moci zamítavého

rozhodnutí za osobu skladující surový tabák, jejíž registrace byla

zrušena.ČÁST DRUHÁZměna zákona o pohonných hmotáchČl. IVZákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích

pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,

zákona č. 234/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.

130/2014 Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 1 větě první se slova „Výrobce, dovozce, vývozce a

distributor pohonných hmot a provozovatel“ nahrazují slovem

„Provozovatel“ a slova „vyrobených, dovezených, vyvezených nebo“ se

zrušují.2. V § 6e odst. 2 se slova „a správu placení“ nahrazují slovem „ ,

správu“ a za slovo „kauce“ se vkládají slova „a oznamovací povinnost

distributora pohonných hmot“.3. § 6i včetně nadpisu zní:㤠6iKauce(1) Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci ve výši 20

000 000 Kč.(2) Kauce se poskytujea) složením částky na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce musí

být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot,

nebob) bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků,

které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u

jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku

registrace distributora pohonných hmot.(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí

být kratší než 2 roky.“.4. Za § 6i se vkládají nové § 6ia až 6ig, které včetně nadpisů znějí:㤠6iaŽádost o snížení kauce(1) Distributor pohonných hmot, který splňuje podmínky pro snížení

kauce, je oprávněn podat žádost o snížení kauce.(2) V žádosti o snížení kauce je distributor pohonných hmot povinen

uvést rovněž údajea) o vlastnické struktuře a o tom, které osoby vykonávají významný vliv

na řízení tohoto distributora pohonných hmot,b) potřebné pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce.(3) Pokud byla žádost o snížení kauce zamítnuta, může distributor

pohonných hmot podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 3

měsíců ode dne, kdy zamítavé rozhodnutí nabylo právní moci.§ 6ibPodmínky pro snížení kauce(1) Podmínkami pro snížení kauce jsoua) registrace distributora pohonných hmot,b) distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300 000 litrů za

kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3 000 000 litrů za kalendářní čtvrtletí,

c) ekonomická stabilita ad) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora

pohonných hmot.(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. a) musí být splňována nepřetržitě

po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících

dni podání žádosti o snížení kauce.(3) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) týkající se požadovaného

minimálního objemu distribuce pohonných hmot za kalendářní čtvrtletí

musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích

kalendářních čtvrtletí bezprostředně předcházejících dni podání žádosti

o snížení kauce.(4) Podmínky pro snížení kauce musí být splňovány po celou dobu tohoto

snížení.§ 6icEkonomická stabilitaEkonomicky stabilní je ten, kdo nevykazuje riziko, že nedostojí svým

platebním povinnostem vůči orgánům Celní správy České republiky nebo

vůči orgánům Finanční správy České republiky, na základěa) hodnocení ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability,

aktivity a produktivity práce posuzovaných na základě údajů oznámených

distributorem pohonných hmot nebo zjištěných celním úřadem,b) dalších skutečností významných pro posouzení tohoto rizika.§ 6idSnížení kauce(1) Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot sníží kauci na 10

000 000 Kč, splní-li tento distributor podmínky pro snížení kauce. V

opačném případě celní úřad žádost o snížení kauce zamítne.(2) Dojde-li k pravomocnému snížení kauce, stává se částka, o níž byla

kauce snížena, přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto

vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad

distributorovi pohonných hmot do 15 dnů ode dne pravomocného snížení

kauce.(3) Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována bankovní

záruka k zajištění nedoplatků, může celní úřad přijmout nejdříve ode

dne pravomocného snížení kauce.§ 6ieOznamovací povinnost distributora pohonných hmot v souvislosti se

snížením kauce(1) Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen

celnímu úřadu oznámit změnu údajů o vlastnické struktuře a změnu údajů

o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení tohoto

distributora pohonných hmot, a to do 5 pracovních dnů od této změny.(2) Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen

ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit celnímu

úřadu údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí,

pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání žádosti o

snížení kauce.(3) Distributor pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce nemusí

uvádět údaje, které má celní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může

celní úřad automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do

nichž má zřízen automatizovaný přístup.(4) Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh

údajůa) potřebných pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce, které

je distributor pohonných hmot povinen celnímu úřadu sdělovat,b) podle odstavce 3.§ 6ifZrušení snížení kauce na návrh(1) Celní úřad zruší snížení kauce na návrh distributora pohonných

hmot, kterému byla kauce snížena.(2) Rozhodnutí o zrušení snížení kauce celní úřad vydá až poté, co

distributor pohonných hmot poskytne kauci ve výši 20 000 000 Kč.§ 6igZrušení snížení kauce z moci úřední(1) Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky pro snížení kauce,

vyzve distributora pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, k jejich

splnění v celním úřadem stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek

toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.(2) Celní úřad zruší snížení kauce, pokuda) distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve

stanovené lhůtě splnění podmínek pro snížení kauce, nebob) nejsou splněny podmínky pro snížení kauce, k jejichž splnění celní

úřad distributora pohonných hmot nevyzývá.(3) Zjistí-li celní úřad, že v příslušném kalendářním čtvrtletí nebyla

splněna podmínka distribuce pohonných hmot v požadovaném objemu, zruší

snížení kauce, pokud distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu

neprokáže, žea) vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění

této podmínky zabránil, nebob) v daném kalendářním čtvrtletí nedosáhl s ohledem na sezónní

charakter distribuční činnosti požadovaného minimálního objemu

distribuce pohonných hmot.(4) Distributor pohonných hmot je povinen do 20 dnů od oznámení

rozhodnutí o zrušení snížení kauce z moci úřední poskytnout kauci ve

výši 20 000 000 Kč.(5) Pokud bylo zrušeno snížení kauce z moci úřední, může distributor

pohonných hmot podat žádost o snížení kauce nejdříve po uplynutí 1 roku

ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení snížení kauce nabylo právní moci.“.5. Za § 6k se vkládá nový § 6ka, který včetně nadpisu zní:㤠6kaOznamovací povinnost distributora pohonných hmot(1) Distributor pohonných hmot je povinen celnímu úřadu oznámit údaje

vztahující se k distribuci pohonných hmot za kalendářní měsíc potřebné

pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky a orgánů

Finanční správy České republiky.(2) Celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup okruh

údajů, které je distributor pohonných hmot povinen v oznámení uvádět.(3) Oznámení se podává do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce

elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné celním úřadem způsobem

umožňujícím dálkový přístup.“.6. V § 6m odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) distributor pohonných hmot závažným způsobem poruší oznamovací

povinnost,“.Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).7. V § 6m odst. 2 se písmeno e) se zrušuje.Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).8. V § 6n odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.9. V § 6n odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ ,

nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:„d) kauce poskytnuta složením částky na zvláštní účet celního úřadu a

bankovní zárukou.“.10. V § 7 odst. 3 se slova „a povinností“ nahrazují slovem „ ,

povinností“ a na konci textu se doplňují slova „a oznamovacích

povinností distributora pohonných hmot“.11. V § 9 odst. 7 se slova „Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor

pohonných hmot nebo provozovatel“ nahrazují slovem „Provozovatel“.Čl. VTato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského

parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů

pro služby informační společnosti, v platném znění.Čl. VIPřechodná ustanovení1. Pokud distributor pohonných hmot, který byl registrován jako

distributor pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 234/2013 Sb., podá žádost

o snížení kauce spolu s přihláškou k registraci do 3 měsíců ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, celní úřad rozhodne o těchto podáních

zároveň.2. Pokud distributor pohonných hmot podle bodu 1 splňoval podmínky pro

snížení kauce uvedené v § 6ib odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2006

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

nepřetržitě po dobu alespoň 2 po sobě jdoucích let předcházejících dni

nabytí účinnosti zákona č. 234/2013 Sb., považují se pro potřeby

posouzení žádosti o snížení kauce podmínky uvedené v § 6ib odst. 2 a 3

zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona, za splněné.ČÁST TŘETÍÚČINNOSTČl. VIITento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2015, s výjimkou

ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.Hamáček v. r.Zeman v. r.Sobotka v. r.

Related Laws