o Dohodě mezi vládou ČSSR a SSSR o letecké dopravě


Published: 1967

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
10/1967 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 15. prosince 1966o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravěDne 22. listopadu 1966 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských

socialistických republik o letecké dopravě.Podle svého článku 21 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.České znění Dohody se vyhlašuje současně.První náměstek ministra:Dr. Gregor v.r.DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu

sovětských socialistických republik o letecké dopravěVláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských

socialistických republik, vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji a

upevnění vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti letecké dopravy,

dohodly se takto:Čl.1Při provádění této Dohody a její Přílohy mají v nich uvedené výrazy

tento význam:a) "letecký úřad" značí, pokud jde o Československou socialistickou

republiku ministerstvo dopravy - správu civilního letectví, pokud jde o

Svaz sovětských socialistických republik ministerstvo civilního

letectví nebo v obou případech orgány pověřené prováděním úkolů, které

jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;b) "dohodnuté linky" značí letecké linky uvedené v Příloze k této

Dohodě;c) "určený letecký podnik" značí letecký podnik, který smluvní strana

určila k provozování dohodnutých linek.Čl.2Každá ze smluvních stran poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená

v Příloze k této Dohodě a určuje svůj letecký podnik uvedený v Příloze

k provozování dohodnutých linek.Čl.31. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo dočasně zrušit nebo odvolat

práva uvedená v Příloze k této Dohodě, jestliže určený letecký podnik

nebude dodržovat ustanovení této Dohody a její Přílohy.2. Tohoto práva bude využito pouze po vzájemné poradě leteckých úřadů

obou smluvních stran.Čl.41. Smluvní strany si budou k zabezpečení letů letadel na dohodnutých

linkách navzájem poskytovat všechny nezbytné technické prostředky a

služby, které mají k dispozici.2. Každá smluvní strana stanoví na svém území tratě letů letadel na

dohodnutých linkách a místa přeletů státních hranic.3. Otázky, týkající se zabezpečování letů a odpovědnosti smluvních

stran při provádění letů, budou spadat do působnosti leteckých úřadů

smluvních stran.Čl.51. Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly a jiné materiály,

zařízení a propagační materiály, dodané nebo dodávané určeným leteckým

podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany výlučně pro

vlastní potřebu, budou osvobozeny od cla, dávek a jiných poplatků v

době, kdy se budou nacházet na území druhé smluvní strany.2. Letadla, používaná na dohodnutých linkách, jakož i zásoby pohonných

hmot a mazacích olejů, náhradní díly, vybavení a potraviny na palubě

letadel určeného leteckého podniku jedné smluvní strany budou na území

druhé smluvní strany osvobozeny od cel, inspekčních a jiných poplatků a

dávek, a to i tehdy, budou-li tyto zásoby a materiály použity v

letadlech za letu nad tímto územím s výjimkou těch případů, kdy budou

zcizeny na území druhé smluvní strany.Čl.61. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven

vstup a výstup letadel provozujících mezinárodní lety, nebo provoz a

provádění letů těchto letadel na jejím území se budou vztahovat na

letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.2. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven

vstup a výstup cestujících, posádek nebo nákladů letadel, zejména

pasové, celní a devizové předpisy a předpisy o karanténě, se budou

vztahovat na cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého

podniku druhé smluvní strany při příletu na území nebo odletu z území

této smluvní strany.Čl.71. Letadla leteckého podniku určeného jednou smluvní stranou musí být

při letech na území druhé smluvní strany opatřena pro mezinárodní lety

stanovenými poznávacími značkami státu, osvědčeními o zápisu do

rejstříku, osvědčeními o způsobilosti k létání a jinými palubními

doklady stanovenými leteckými úřady smluvních stran, jakož i povoleními

pro rádiové stanice. Piloti a ostatní členové posádky musí mít

stanovené platné průkazy.2. Všechny doklady, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které byly

vydány nebo jsou uznávány jednou smluvní stranou, budou uznávány za

platné na území druhé smluvní strany.Čl.81. V případě nuceného přistání nebo havárie letadla jedné smluvní

strany na území druhé smluvní strany zpraví o tom strana, na jejímž

území k nehodě došlo, neprodleně druhou stranu, poskytne neodkladnou

pomoc posádce a cestujícím, pokud nehodou utrpěli, zajistí nedotčenost

pošty, zavazadel a nákladu v letadle a učiní nutná opatření k vyšetření

příčin nehody.2. Smluvní strana, které patří letadlo, bude oprávněna ustanovit své

pozorovatele, kteří se zúčastní šetření. Smluvní strana vyšetřující

nehodu je povinna zpravit druhou smluvní stranu o výsledcích šetření.Čl.9Náhrady a jiné poplatky za užívání letiště, včetně jeho zařízení,

technických a jiných prostředků a služeb, jakož i poplatky za užívání

zabezpečovacích a spojovacích prostředků a služeb, se budou vybírat

podle sazeb stanovených v dané zemi.Čl.101. Letecké podniky určené smluvními stranami budou v souladu s

ustanoveními této Dohody a její Přílohy řešit přímo mezi sebou veškeré

otázky technické pozemní obsluhy letadel a obchodní otázky související

s provozem, zejména otázky letových řádů, hustoty provozu, typů

letadel, přepravních tarifů a způsobu finančního účtování.2. Ujednání leteckých podniků se budou předkládat ke schválení leteckým

úřadům v souladu s platnými zákony a předpisy každé smluvní strany.Čl.11Všechna finanční uspořádání mezi určenými leteckými podniky se budou

provádět v souladu s ustanoveními platných platebních dohod

upravujících finanční vztahy mezi smluvními stranami.Čl.12Smluvní strany nebudou podrobovat žádnému zdaňování nebo omezovat zisky

plynoucí z provozování dohodnutých linek.Čl.131. Tarify platné pro přepravu na dohodnutých linkách budou sjednávány

určenými leteckými podniky na základě platných dvoustranných nebo

mnohostranných dohod, jimiž jsou smluvní strany vázány.2. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních

stran. Nemůže-li být mezi určenými leteckými podniky dosaženo dohody o

tarifech, budou tarify sjednány mezi leteckými úřady smluvních stran.

Nedojde-li ani takto k dohodě, bude rozpor řešen diplomatickou cestou.Čl.14Objem leteckých přeprav prováděných určenými leteckými podniky na

dohodnutých linkách bude v souladu s potřebami leteckých přeprav mezi

koncovými místy dohodnutých linek na území smluvních stran. Určené

letecké podniky budou přitom vycházet ze zásad plné rovnoprávnosti a

vzájemných výhod.Čl.15Určený letecký podnik každé ze smluvních stran bude oprávněn udržovat

na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu

přiměřeném rozsahu vykonávané činnosti.Čl.16Pokud nebude dohodnuto jinak, osoby podle článku 15 této Dohody, jakož

i členové posádek letadel určených leteckých podniků smluvních stran,

musí být občany smluvních stran.Čl.17Letecké úřady smluvních stran se budou podle potřeby vzájemně radit s

cílem zajistit těsnou spolupráci ve všech záležitostech, souvisejících

s prováděním této Dohody a její Přílohy.Čl.18Vznikne-li jakýkoli rozpor ve výkladu nebo provádění této Dohody nebo

její Přílohy, bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo,

nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.Čl.191. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout druhé smluvní straně

jakoukoli změnu této Dohody a její Přílohy, kterou považuje za žádoucí.

Jednání o navržené změně musí být zahájeno mezi oběma smluvními

stranami do šedesáti dnů ode dne podání žádosti jednou ze smluvních

stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady smluvních stran.2. Změny Dohody vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou

diplomatických nót.Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny dohodou mezi leteckými úřady

smluvních stran.Čl.20Sjednáním této Dohody a její Přílohy skončí platnost Dohody mezi vládou

Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických

republik o zřízení pravidelné letecké dopravy mezi Československou

republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 26.

února 1955.Čl.21Tato Dohoda a její Příloha vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstanou v

platnosti do té doby, dokud je jedna ze smluvních stran nevypoví. V

takovém případě platnost této Dohody a její Přílohy skončí uplynutím

dvanácti měsíců ode dne, kdy bylo druhé smluvní straně oznámení o

výpovědi předáno.Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni

svými vládami, tuto Dohodu podepsali.Dáno v Moskvě dne 22. listopadu 1966 ve dvou vyhotoveních v jazyce

českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vládu Československé socialistické republiky:inž. J. Dufek v.r.Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:E. F. Loginov v.r.Příl.k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravěI. Vláda Svazu sovětských socialistických republik pověřuje

provozováním dohodnutých linek uvedených v bodě III této Přílohy

ministerstvo civilního letectví Svazu sovětských socialistických

republik, které pro tento účel určuje Dopravní správu mezinárodních

leteckých linek civilního letectví (dále jen Aeroflot).II. Vláda Československé socialistické republiky určuje k provozování

dohodnutých linek uvedených v bodě III této Přílohy Československé

aerolinie (dále jen ČSA).III. Dohodnuté linky:A) Pro sovětský letecký podnik:1. Moskva - Praha oběma směry2. Kyjev - Lvov - Bratislava nebo Košice - Praha oběma směry3. Místa na území SSSR - Praha a dále do třetích zemí oběma

směryB) Pro československý letecký podnik:1. Praha - Moskva oběma směry2. Praha - Bratislava nebo Košice oběma směry3. Praha - mezilehlá místa - Leningrad oběma směry.IV. Určené letecké podniky budou mít právo nakládat a vykládat

cestující, zavazadla, náklad a poštu na území smluvních stran při

letecké přepravě na dohodnutých linkách mezi místy ležícími na území

smluvních stran. Toto právo se nevztahuje na přepravu počínající a

končící na území téže strany (kabotáž).V. Pokud letecké úřady smluvních stran nedohodnou jinak, nebudou mít

určené letecké podniky obchodní práva na těchto úsecích dohodnutých

linek:a) ČSA mezi místy na území třetích zemí a místy na území SSSR v obou

směrech;b) Aeroflot mezi místy na území třetích zemí a místy na území ČSSR v

obou směrech.VI. Určené letecké podniky mohou při letech na dohodnutých linkách

vynechávat přistání v kterémkoli nebo ve všech mezilehlých místech s

podmínkou, že budou přistávat alespoň v jednom místě na území druhé

smluvní strany, pokud mezi leteckými úřady smluvních stran nebude

dohodnuto jinak.VII. Lety na objednávku (charterové) určených leteckých podniků na

dohodnutých linkách se mohou provádět jen se souhlasem leteckého úřadu

druhé smluvní strany.Doplňkové lety na dohodnutých linkách se mohou provádět na základě

ujednání leteckých podniků a vyrozumění služeb řízení letů.Při uskutečňování letů na objednávku (charterových) a doplňkových letů

budou smluvní strany přihlížet k druhu přeprav a k tomu, že provádění

letecké přepravy pravidelnými linkami má přednost.Žádosti o povolení doplňkových letů nebo letů na objednávku

(charterových) musí být předloženy alespoň do 24 hodin před vzletem

letadla.

Related Laws