změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o trestní odpovědnosti


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
420/2011 Sb.ZÁKONze dne 27. října 2011o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimZměna: 229/2013 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna občanského soudního řáduČl. IZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967

Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991

Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993

Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994

Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995

Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995

Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č.

142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb.,

zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,

zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č.

46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č.

155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.

227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č.

271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb.,

zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb.,

zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,

zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č.

88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,

zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb.,

zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,

zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,

zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,

zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,

zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb.,

zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,

zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,

nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č.

347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č.

139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona

č. 218/2011 Sb., se mění takto:1. V § 200d se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno f), které zní:„f) k návrhu na zápis přeměny nebo návrhu na výmaz právnické osoby,

proti které je vedeno trestní stíhání nebo která vykonává trest uložený

podle zvláštního právního předpisu, nebyla připojena listina

dokládající, že soud povolil podle zvláštního právního předpisu přeměnu

nebo zánik takové právnické osoby.“.2. V § 200da se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Soud také

zkoumá, zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti

právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zvláštního

právního předpisu.“.3. V § 200da odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.4. V § 200db se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Ustanovení odstavce 3 se neužije, brání-li provedení zápisu

probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu,

který jí byl uložen podle zvláštního právního předpisu; v takovém

případě soud o návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu.“.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.5. V § 200db odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.ČÁST DRUHÁZměna občanského zákoníkuČl. IIV § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č.

509/1991 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Před

provedením výmazu krajský úřad zkoumá, zda jeho provedení nebrání

probíhající trestní stíhání proti sdružení nebo výkon trestu, který mu

byl uložen podle zvláštního právního předpisu.“.ČÁST TŘETÍZměna zákona o sdružování občanůČl. IIIV § 12 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č.

68/1993 Sb., se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:„c) zrušením podle jiného právního předpisu^8).8) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a

řízení proti nim.“.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o loteriích a jiných podobných hráchČl. IVV zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve

znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999

Sb., zákona č. 353/ /2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona

č. 300/2011 Sb., § 4a včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:㤠4a(1) Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále

jen „žadatel“), fyzické osoby, které jsou u žadatele statutárním

orgánem nebo jsou jeho členy, a fyzické osoby, pokud jsou akcionáři

nebo společníky žadatele, musí být osobami bezúhonnými. Je-li

akcionářem nebo společníkem žadatele jiná právnická osoba, musí být

bezúhonná; tato podmínka platí rovněž pro fyzické osoby, které u této

právnické osoby jsou statutárním orgánem nebo jsou jeho členy.(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažujea) právnická osoba, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný

čin nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

provozováním loterií a jiných podobných her,b) fyzická osoba, byla-li pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu

odnětí svobody v trvání nejméně 1 roku pro trestný čin spáchaný úmyslně

nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s provozováním

loterií a jiných podobných her,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.(3) Za účelem doložení bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 si

povolující orgán vyžádá podle zvláštního právního předpisu^13) výpis z

evidence Rejstříku trestů. Cizinci, kteří nemají na území České

republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost odpovídajícími

doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých

se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních pěti letech

(dále jen „zahraniční doklad“), ne staršími než tři měsíce. Akcionář

nebo společník žadatele, který je právnickou osobou se sídlem mimo

území České republiky, dokládá bezúhonnost také zahraničním dokladem

vystaveným státem, v němž má sídlo, ne starším než tři měsíce.(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž

došlo ke změně ve fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1,

písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení vydal; pokud

postavení vymezené v odstavci 1 nabyla fyzická osoba, která nemá na

území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo právnická osoba se

sídlem mimo území České republiky, připojí zároveň zahraniční doklad

prokazující její bezúhonnost ne starší než tři měsíce.13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.ČÁST PÁTÁZměna zákona o sdružování v politických stranách a v politických

hnutíchČl. VZákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v

politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993

Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona

č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb.,

zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 345/2010

Sb., se mění takto:1. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Před provedením

výmazu ministerstvo zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající

trestní stíhání proti straně a hnutí nebo výkon trestu, který jim byl

uložen podle jiného právního předpisu.“.2. V § 12 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Je-li proti

straně a hnutí vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený

podle jiného právního předpisu, doloží navrhovatel při návrhu na její

výmaz, že soud povolil podle jiného právního předpisu zánik takové

strany a hnutí.“.ČÁST ŠESTÁZměna živnostenského zákonaČl. VIZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č.

600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č.

38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.

200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č.

94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č.

19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č.

79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.

15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.

167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.

358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.

27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.

122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č.

149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č.

247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.

309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.

458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č.

120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č.

274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č.

501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.

174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.,

zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb.,

zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,

zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb.,

zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb.,

zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb.,

zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,

zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,

zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,

zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,

zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb.,

zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,

zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb.,

zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb.,

se mění takto:1. V § 8 odst. 5 se za slovo „Fyzická“ vkládají slova „nebo právnická“.2. V § 8 se na konci textu odstavce 5 doplňují věty „Neexistence

překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z

evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady

podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad

je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle

zvláštního právního předpisu^25b). Žádost o vydání výpisu z evidence

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.3. V § 46 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:„a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu

Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný

příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že

u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,b) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu

uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad

vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování

živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li tento stát výpis z evidence

trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné

prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u

ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,“.Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena c) až i).ČÁST SEDMÁZměna obchodního zákoníkuČl. VIIZákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992

Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993

Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996

Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998

Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000

Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000

Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001

Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002

Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002

Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb.,

zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,

zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,

zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,

zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,

zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,

zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:1. V § 37 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Je-li proti právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo

vykonává-li trest uložený podle jiného právního předpisu, doloží

navrhovatel při návrhu na zápis její přeměny nebo při návrhu na její

výmaz, že soud povolil podle jiného právního předpisu přeměnu nebo

zánik takové právnické osoby.“.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.2. V § 37 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy

„podle odstavců 1 až 4“.ČÁST OSMÁZměna zákona o bankáchČl. VIIIZákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.,

zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb.,

zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,

zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb.,

zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,

zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,

zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,

zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,

zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,

zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,

zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,

zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 263/2011

Sb., se mění takto:1. V § 4 odst. 4 se slova „v odstavci 5 písm. c) a d)“ nahrazují slovy

„v odstavci 5 písm. d) a e)“.2. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být licence

udělena,“.Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).3. § 7a zní:㤠7a(1) Licence zaniká dnem,a) kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí licence,b) ke kterému se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací,c) od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadále

nebude vykonávat činnost, ke které je třeba licence,d) výmazu banky z obchodního rejstříku, pokud zaniká bez likvidace,e) ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti banky na

území České republiky podle jiného právního předpisu.(2) Licence udělená zahraniční bance pro její pobočku zaniká rovněž

dnem, ke kterémua) zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území České

republiky,b) zahraniční banka pozbyla ve státě svého sídla oprávnění působit jako

banka.(3) Ode dne zániku licence nesmí banka a pobočka zahraniční banky

přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s

výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a

závazků; do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky, se považuje za

banku a pobočku zahraniční banky podle tohoto zákona.“.ČÁST DEVÁTÁZměna zákona o komoditních burzáchČl. IXV § 5a zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona

č. 247/2011 Sb., se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:„(4) Pokud má být zakladatelem nebo členem burzy právnická osoba, musí

být bezúhonná. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje

právnická osoba, která byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se

na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.(5) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si příslušný orgán

státní správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu^18) výpis z

evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že

právnická osoba nemá sídlo na území České republiky, předloží výpis z

evidence Rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný příslušným

orgánem státu, ve kterém má sídlo.“.ČÁST DESÁTÁZměna zákona o daních z příjmůČl. XV § 25 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb.,

zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb.,

zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb.,

zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb.,

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb.,

zákona č. 304/2009 Sb. a zákona č. 346/2010 Sb., se na konci textu

písmene f) doplňují slova„a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního

právního předpisu“.ČÁST JEDENÁCTÁZměna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkemČl. XIZákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a

o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění

zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb.,

zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb.,

zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb.,

zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.

a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:1. V § 5 odst. 2 písmeno d) zní:„d) zda jsou splněny podmínky způsobilosti být členem představenstva a

dozorčí rady stanovené v § 7 odst. 2 až 4 u navrhovaných osob,“.2. V § 5 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují

se písmena e) a f), která znějí:„e) doklady prokazující důvěryhodnost fyzických nebo právnických osob,

které jsou zakladateli penzijního fondu, pokud si je nemůže vyžádat

Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu,f) doklady prokazující důvěryhodnost navrhovaných členů představenstva,

dozorčí rady penzijního fondu a prokuristy, pokud si je nemůže vyžádat

Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu, a jejich

odbornou způsobilost.“.3. V § 5 odstavce 4 a 5 znějí:„(4) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise,

ke kterému žadatel přiloží doklady podle odstavce 3 písm. a) až d) a

doklady prokazující důvěryhodnost a odbornou způsobilost podle odstavce

3 písm. e) a f). Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí

právní předpis.(5) Česká národní banka povolení podle odstavce 1 neudělí, jestližea) návrh statutu nebo penzijního plánu nesplňuje požadavky stanovené

tímto zákonem,b) penzijní fond nesplňuje předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek

penzijního připojištění,c) navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady penzijního fondu

nejsou způsobilí být členy představenstva a dozorčí rady podle § 7

odst. 2 až 4, prokurista nesplňuje požadavek důvěryhodnosti, nebod) zakladatelé nesplňují požadavek důvěryhodnosti.“.4. V § 7 odst. 2 se slovo „bezúhonná“ nahrazuje slovem „důvěryhodná“.5. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „a osoby, které se nepovažují za

bezúhonné“ zrušují.6. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:„(8) Návrh podle odstavce 2 lze podat pouze na předepsaném tiskopise,

ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek

stanovených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví

prováděcí právní předpis.“.7. V § 9 odst. 3 se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5

písm. a) a b)“.8. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:㤠46aČeská národní banka vydá vyhlášku podle § 5 odst. 4 a § 7 odst. 8.“.Čl. XIIPřechodná ustanovení1. Povolení udělené Českou národní bankou podle dosavadních právních

předpisů se považuje za povolení udělené podle zákona č. 42/1994 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST DVANÁCTÁZměna zákona o Rejstříku trestůČl. XIIIZákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003

Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007

Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008

Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č.

306/2009 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 1 se slovo „osob“ nahrazuje slovy „fyzických a

právnických osob (dále jen „osoba“)“.2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se

uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné.“.3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „osobě odsouzeného, aby nebyl

zaměnitelný“ nahrazují slovy „odsouzené osobě, aby nebyla zaměnitelná“.4. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Nejvyšší soud může na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodnout,

že do evidence Rejstříku trestů se zaznamenají údaje o jiném odsouzení

cizozemským soudem, které se týká právnické osoby, která má sídlo v

České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo

organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde

má svůj majetek, jestliže se týká činu, který je trestným i podle

právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn

závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.“.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.5. V § 4 odst. 4 se za slova „občana České republiky“ vkládají slova

„nebo právnické osoby“ a slova „podle odstavce 2“ se nahrazují slovy

„podle odstavce 2 nebo 3“.6. V § 4 odst. 5 se slova „podle odstavce 2“ nahrazují slovy „podle

odstavce 2 nebo 3“.7. § 6 zní:㤠6Údaje o osobách pravomocně odsouzených soudy se uchovávají 100 let oda) narození fyzické osoby, které se týkají,b) pravomocného odsouzení právnické osoby, které se týkají, neboc) právní moci jiné skutečnosti významné pro trestní řízení evidované

podle § 2 odst. 1, která se týká právnické osoby.“.8. V § 10 odstavec 4 zní:„(4) Na písemnou žádost se osobě umožní v sídle Rejstříku trestů

nahlédnout do opisu, který se jí týká. Je-li žadatelem fyzická osoba,

ověří se její totožnost. Je-li žadatelem právnická osoba, ověří se

totožnost osoby, která jménem právnické osoby nebo za ni podává žádost,

a její oprávnění jednat jménem právnické osoby nebo za ni.“.9. V § 10 odst. 5 se za slovo „odsouzení“ vkládají slova „fyzické osoby

nebo o zániku účinků odsouzení právnické osoby“.10. V § 11 odst. 1 se slova „žádost osoby“ nahrazují slovy „žádost

fyzické osoby“.11. V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Výpis týkající

se právnické osoby se vydá kterékoli osobě na její písemnou žádost.“.12. V § 11 odst. 2 a v § 11a odst. 3 a 4 se slovo „žadatele“ nahrazuje

slovy „osoby žádající o výpis týkající se fyzické osoby“.13. V § 11b odst. 1, 2 a 3 větě třetí se za slovo „výpis“ vkládají

slova „týkající se fyzické osoby“.14. V § 11b odst. 3 větě první se za slovo „výpis“ vkládají slova

„týkajících se fyzické osoby“.15. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Záznam o tom, na čí žádost byl vydán výpis, se v evidenci neuvede,

jde-li o vydání výpisu týkajícího se právnické osoby.“.16. V § 16c odst. 4 se slovo „osoby“ nahrazuje slovy „fyzické osoby“ a

na konci textu se doplňují slova „ , a 100 let od skutečností uvedených

v § 6 písm. b) nebo c), jde-li o právnickou osobu“.ČÁST TŘINÁCTÁZměna zákona o spořitelních a úvěrních družstvechČl. XIVZákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých

opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve

znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č.

212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č.

377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.

57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007, zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č.

230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č.

156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č.

41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění

takto:1. V § 2a odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:„a) odborná způsobilost a důvěryhodnost žadatele o povolení podle

odstavce 1,“.Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j).2. V § 2a odst. 4 písm. e) se slova „důvěryhodnost a způsobilost“

nahrazují slovy „odborná způsobilost a důvěryhodnost“.3. V § 2a se zrušují odstavce 5 až 8.Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 5 až 7.4. V § 2a odstavec 5 zní:„(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou seznam listin a jejich

náležitosti k prokázánía) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti žadatele o povolení podle

odstavce 4 písm. a),b) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených do funkce členů

představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise a dalších osob, které

jsou navrhovány do řídících funkcí v družstevní záložně podle odstavce

4 písm. b), ac) odborné způsobilosti a důvěryhodnosti fyzických nebo právnických

osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně a členů s dalším

členským vkladem k výkonu práv člena v souladu s ustanovením odstavce 4

písm. e).“.5. V § 2a odst. 6 se slova „podle odstavce 4 písm. e) a f)“ nahrazují

slovy „podle odstavce 4 písm. f) a g)“.6. V § 13 odst. 6 se slova „osoba splňující“ nahrazují slovy „fyzická

nebo právnická osoba splňující“ a slova „§ 2a odst. 7 až 10“ se

nahrazují slovy „§ 2a odst. 5“.ČÁST ČTRNÁCTÁZměna devizového zákonaČl. XVV § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č.

362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona

č. 285/2009 Sb., se na konci textu odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno c), které zní:„c) tato právnická osoba je bezúhonná ve smyslu § 3d odst. 1.“.Čl. XVIPřechodná ustanovení1. Registrace provedená Českou národní bankou podle dosavadních

právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 219/1995

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST PATNÁCTÁZměna zákona o vysokých školáchČl. XVIIZákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.,

zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb.,

zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb.,

zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,

zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,

zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb.

a zákona č. 159/2010 Sb., se mění takto:1. V § 39 se na konci textu odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:„d) právnická osoba žádající o udělení státního souhlasu byla

pravomocně odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného

působení jako vysoká škola, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako

by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je

dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z

evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu^27); žádost o

vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím

dálkový přístup.27) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.2. V § 42 odst. 1 písmeno f) zní:„f) oznámit ministerstvu, že na soukromou vysokou školu byl prohlášen

nebo ukončen konkurs podle předpisů upravujících úpadek a způsoby jeho

řešení^13) nebo že soukromá vysoká škola byla pravomocně odsouzena za

trestný čin,“.3. V § 79 se na konci textu odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno g), které zní:„g) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně

odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného

uskutečňování akreditovaného studijního programu, pokud se na ni podle

zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro

účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si

ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného

právního předpisu^27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.4. V § 82 se na konci textu odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno e), které zní:„e) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně

odsouzena za trestný čin, pro který neskýtá záruku řádného konání

habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, pokud se na

ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena

nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení

akreditace, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů

podle jiného právního předpisu^27); žádost o vydání výpisu z evidence

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.ČÁST ŠESTNÁCTÁZměna zákona o sociálně-právní ochraně dětíČl. XVIIIZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona

č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona

č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona

č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona

č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona

č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona

č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona

č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění

takto:1. V § 49 odst. 2 písmeno c) zní:„c) bezúhonnost1. všech fyzických osob, které budou přímo sociálně- právní ochranu

poskytovat,2. právnické osoby, která bude sociálně-právní ochranu poskytovat,“.2. V § 49 odst. 4 písmeno f) zní:„f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve

kterých1. se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle

než 3 měsíce,2. má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu

3 měsíců vykonávala činnost nebo měla sídlo;

tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.“.3. V § 49 odstavec 6 zní:„(6) Za bezúhonné se pro účely vydání pověření považují fyzická osoba a

právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný

čin ani nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný z

nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných s

činnostmi vykonávanými při poskytování sociálně-právní ochrany; je-li

proti žadateli nebo fyzickým osobám, které jsou v žádosti o vydání

pověření uvedeny jako fyzické osoby, které budou přímo sociálně-právní

ochranu poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v

části věty před středníkem, řízení o vydání pověření se přeruší, a to

až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za

účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s

rozšířenou působností, pokud je k rozhodování o pověření příslušná

komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá výpis z evidence Rejstříku

trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu a

výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a

to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.Čl. XIXPřechodné ustanoveníŘízení o žádostech právnických osob o vydání pověření k výkonu

sociálně-právní ochrany dětí zahájená a pravomocně neskončená přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních

právních předpisů.ČÁST SEDMNÁCTÁZměna autorského zákonaČl. XXZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,

zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 424/2010

Sb., se mění takto:1. V § 97 odst. 2 se za slovo „pouze“ vkládá slovo „bezúhonná“.2. V § 97 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Za bezúhonnou se

pro účely tohoto zákona nepovažuje právnická osoba, která byla

odsouzena pro úmyslný trestný čin související s činnostmi kolektivního

správce anebo činnostmi podobné povahy, pokud se na ni nehledí, jako by

nebyla odsouzena.“.3. V § 98 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno h), které zní:„h) v případě, že nemá sídlo na území České republiky, výpis z evidence

Rejstříku trestů nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem

státu, ve kterém má sídlo.“.4. V § 98 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č.

12 zní:„(10) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^12) výpis z evidence

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a

výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a

to způsobem umožňujícím dálkový přístup.12) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.5. V § 103 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) vyžádat si podle zvláštního právního předpisu^12) výpis z evidence

Rejstříku trestů kolektivního správce; žádost o vydání výpisu z

evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se

předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový

přístup,“.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).Čl. XXIPřechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST OSMNÁCTÁZměna zákona o podpoře regionálního rozvojeČl. XXIIZákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona

č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona

č. 199/2010 Sb. a zákona č. 253/2011 Sb., se mění takto:1. V § 18b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně

poznámky pod čarou č. 10 zní:„(3) Při schvalování účasti v seskupení si Ministerstvo vyžádá podle

zvláštního právního předpisu^10) výpis z evidence Rejstříku trestů.

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence

Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem

umožňujícím dálkový přístup.10) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.2. V § 18c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Ustanovení § 18b odst. 3 se použije obdobně i při registraci

seskupení.“.Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.3. V § 18c odst. 8 se slova „podle odstavce 5“ nahrazují slovy „podle

odstavce 6“ a slova „podle odstavce 4“ se nahrazují slovy „podle

odstavce 5“.4. V § 18d se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Seskupení může

být zrušeno také podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a

řízení proti nim.“.ČÁST DEVATENÁCTÁZměna energetického zákonaČl. XXIIIV § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

(energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., zákona č.

296/2007 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., odstavec 4 zní:„(4) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která

byla pravomocně odsouzenaa) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí

svobody v trvání alespoň 1 roku,b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s

podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), neboc) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání v energetice,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“.ČÁST DVACÁTÁZměna zákona o veřejných sbírkáchČl. XXIVV zákoně č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých

zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009

Sb., § 5a včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:㤠5a(1) Právnické osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a fyzické

osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jejich jménem, musí být

bezúhonné.(2) Právnická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla

pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin

podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku), legalizace výnosů

z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku) nebo

poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah

do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), pokud se

na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.(3) Fyzická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla pravomocně

odsouzenaa) za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin proti majetku

anebo nedbalostní trestný čin hospodářský, pokud se na ni nehledí, jako

by nebyla odsouzena, nebob) v cizině za čin, jehož znaky jsou obdobné znakům některého z

trestných činů uvedených v písmeni a), a ke dni oznámení sbírky nebyl

uložený trest vykonán, nebo od nabytí právní moci rozsudku uplynulo

méně než pět let nebo méně než pětinásobek doby, na kterou byl uložen

trest odnětí svobody.(4) Za účelem prokázání bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá podle

zvláštního právního předpisu^2a) výpis z evidence Rejstříku trestů.

Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím

dálkový přístup.2a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍZměna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysíláníČl. XXVZákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,

zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb.

a zákona č. 302/2011 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 3 písmeno e) zní:„e) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něj nehledí,

jako by nebyl odsouzen; je-li žadatelem o licenci právnická osoba,

vztahuje se tato podmínka i na fyzické osoby, které jsou jejím

statutárním orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo

kontrolního orgánu,“.2. V § 14 odst. 2 se za slova „občanem České republiky“ vkládají slova

„nebo žadatel, který je právnickou osobou, nemá sídlo na území České

republiky“.3. V § 17 odst. 3 se slova „a nebo, který byl pravomocně odsouzen pro

úmyslný trestný čin“ nahrazují slovy „nebo který nesplňuje podmínku

bezúhonnosti“.4. V § 24 písmeno e) zní:„e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel vysílání

s licencí odsouzen k trestu zrušení právnické osoby nebo trestu zákazu

činnosti provozovatele rozhlasového a televizního vysílání,“.5. V § 27 odst. 3 se za slova „občanem České republiky“ vkládají slova

„nebo přihlašovatel, který je právnickou osobou, nemá sídlo na území

České republiky“.6. V § 28 odst. 4 písmeno b) zní:„b) přihlašovatel není bezúhonný. Za bezúhonného se nepovažuje

přihlašovatel, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,

pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Je-li přihlašovatelem

právnická osoba, vztahuje se tato podmínka i na fyzické osoby, které

jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo

kontrolního orgánu, nebo“.7. V § 30 odst. 1 písmeno e) zní:„e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel

převzatého vysílání odsouzen k trestu zrušení právnické osoby nebo

trestu zákazu činnosti provozovatele převzatého vysílání.“.8. V § 63 se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“

a doplňuje se písmeno d), které zní:„d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něj

nehledí, jako by nebyl odsouzen.“.9. V § 64 se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“

a doplňuje se písmeno c), které zní:„c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něj

nehledí, jako by nebyl odsouzen.“.Čl. XXVIPřechodná ustanovení1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.2. Provozovatel vysílání, jemuž byla licence udělena přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, se pro účely udělení této licence považuje za

bezúhonného. Účinky pravomocného odsouzení za trestné činy, které tento

provozovatel vysílání spáchal přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, se posuzují podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do

dne nabytí účinnosti tohoto zákona.3. Provozovatel převzatého vysílání registrovaný přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se pro účely této registrace považuje za

bezúhonného. Účinky pravomocného odsouzení za trestné činy, které tento

provozovatel převzatého vysílání spáchal přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁZměna zákona o církvích a náboženských společnostechČl. XXVIIZákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích

a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.

495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.

41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:1. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno d), které zní:„d) je bezúhonná.“.2. V § 11 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou

č. 20 znějí:„(6) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje registrovaná

církev a náboženská společnost, která byla pravomocně odsouzena pro

trestný čin související s výkonem zvláštních práv anebo pro zločin,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.(7) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Ministerstvo si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle

zvláštního právního předpisu^20). Žádost o vydání výpisu z evidence

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.20) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.3. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a

doplňuje se písmeno d), které zní:„d) pokud registrovaná církev a náboženská společnost přestala být

bezúhonná.“.4. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Je-li proti registrované církvi a náboženské společnosti nebo

proti svazu církví a náboženských společností vedeno trestní stíhání

nebo vykonávají-li trest uložený podle zvláštního právního předpisu, je

přílohou žádosti podle odstavce 1 písm. a) kopie rozhodnutí, kterým

soud povolil jejich zrušení podle zvláštního právního předpisu.“.5. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Před provedením výmazu

ministerstvo zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající trestní

stíhání proti registrované církvi a náboženské společnosti nebo proti

svazu církví a náboženských společností, nebo výkon trestu, který jim

byl uložen podle zvláštního právního předpisu.“.6. V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:„(8) Je-li proti evidované právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo

vykonává-li trest uložený podle zvláštního právního předpisu, je

přílohou návrhu podle odstavce 1 písm. a) kopie rozhodnutí, kterým soud

povolil její zrušení podle zvláštního právního předpisu. Před

provedením výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob ministerstvo

zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající trestní stíhání proti

evidované právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle

zvláštního právního předpisu.“.Čl. XXVIIIPřechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍZměna zákona o zbraníchČl. XXIXZákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a

pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných

zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.

13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o

zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb.,

zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., se mění takto:1. V § 33 odstavce 2 a 3 znějí:„(2) Příslušný útvar policie zbrojní licenci nevydá, jestližea) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný

trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by odsouzena nebyla,b) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo

odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby

nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23.(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti

právnické osoby podle odstavce 2 písm. a) o vydání výpisu z evidence

Rejstříku trestů^12). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.2. V § 33 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence,

je-li zahájeno trestní stíhání právnické nebo fyzické osoby pro trestný

čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce

2 písm. a) nebo fyzické osoby podle odstavce 2 písm. b).“.3. V § 36 odst. 1 písmeno c) zní:„c) nastane skutečnost vylučující vydání zbrojní licence podle § 33

odst. 2.“.Čl. XXXPřechodné ustanoveníŘízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto

dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se

posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o podpoře výzkumu a vývojeČl. XXXIZákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a

inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb.,

zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,

zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 110/2009

Sb., se mění takto:1. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Podpora nemůže být poskytnutaa) fyzické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin^25), jehož

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání této osoby, nebo pro

trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,b) právnické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin^25), jehož

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) této osoby,

nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jako by nebyla

odsouzena.“.Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.2. V § 7 odst. 4 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „5 a 6“.3. V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:„(9) Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat

poskytovatele o svém pravomocném odsouzení pro trestný čin dotýkající

se splnění podmínek pro poskytnutí podpory. Poskytovatel si také podle

jiného právního předpisu^27) může ohledně příjemce vyžádat výpis z

evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.4. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:㤠14aV případě, kdy byl příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený

v § 7 odst. 3 písm. a) nebo b), může poskytovatel zcela nebo zčásti

odstoupit od smlouvy o poskytnutí podpory nebo zrušit nebo změnit

rozhodnutí o poskytnutí podpory. Odstoupením od smlouvy z tohoto důvodu

se smlouva od počátku zcela nebo zčásti ruší a příjemce je povinen

vrátit veškerou podporu nebo její část. Pro účinky rozhodnutí platí

věta druhá obdobně.“.5. V § 18 odst. 2 písmeno e) zní:„e) je-li fyzickou osobou, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,

jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo

pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, nebo se na

něj tak podle zákona hledí, a je-li právnickou osobou, nebyl pravomocně

odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem

podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin

proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí,“.6. V § 18 odst. 4 písmeno b) zní:„b) způsobilost podle odstavce 2 písm. c), d), f) a u fyzických osob

také podle odstavce 2 písm. g) čestným prohlášením, přičemž způsobilost

podle odstavce 2 písm. f) se v případě právnických osob prokazuje u

osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho

člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního

orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním předpisem^27a) obdobné

podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. f),“.7. V § 18 se na konci textu odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno c), které zní:„c) způsobilost podle odstavce 2 písm. e) výpisem z evidence Rejstříku

trestů, přičemž v případě právnických osob se prokazuje u těchto osob a

současně u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče

nebo jeho člena s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce

statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním

předpisem^27a) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v

odstavci 2 písm. e).“.8. V § 18 odstavec 6 zní:„(6) Za účelem doložení bezúhonnosti uchazeče si poskytovatel vyžádá

podle jiného právního předpisu^27) výpis z evidence Rejstříku trestů.

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence

Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem

umožňujícím dálkový přístup. U osob, které vykonávají funkci

statutárního orgánu nebo jsou členy uchazeče, který je právnickou

osobou, se prokazuje bezúhonnost, pokud nejsou pro výkon funkce

statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným právním

předpisem^27a) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v

odstavci 2 písm. e) a f).“.ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁZměna zákona o dobrovolnické služběČl. XXXIIZákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých

zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:1. V § 6 odst. 2 se za slova „odstavce 1“ vkládá slovo „vysílající“ a

slovo „pokud“ se nahrazuje slovy „je bezúhonná a“.2. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:„(3) Vysílající organizace uvedená v odstavci 2 se nepovažuje za

bezúhonnou, jestliže byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o úřednících územních samosprávných celkůČl. XXXIIIZákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o

změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č.

234/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 30 se na konci textu odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno e), které zní:„e) není bezúhonná.“.2. V § 30 se doplňují odstavce 7 až 9, které včetně poznámky pod čarou

č. 19 znějí:„(7) Fyzická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla

pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí,

jako by nebyla odsouzena.(8) Právnická osoba se nepovažuje za bezúhonnou, jestliže byla

pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí,

jako by nebyla odsouzena.(9) Za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 7 nebo 8 si

ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního

právního předpisu^19). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.19) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁZměna zákona o zoologických zahradáchČl. XXXIVZákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o

změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 141/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.

a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:1. V § 4 odstavec 3 zní:„(3) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle

zvláštního právního předpisu^3a) výpis z evidence Rejstříku trestů.

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence

Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem

České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné

Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož

i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě

zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo

území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné

Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát

takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých

podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech, pokud tyto státy

takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být

starší 3 měsíců. Nevydává- li stát výpisy nebo doklady podle věty třetí

a čtvrté, předloží ministerstvu fyzická nebo právnická osoba čestné

prohlášení o své bezúhonnosti.“.2. V § 6 odst. 2 písm. b) větě druhé se za slovo „žadatele“ vkládá

slovo „i“.ČÁST DVACÁTÁ OSMÁZměna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízeníČl. XXXVZákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním

řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb.,

zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 218/2009

Sb., se mění takto:1. V § 5 odst. 5 větě první se za slova „jiný pobyt“ a za slova „takový

pobyt“ vkládají slova „nebo sídlo“.2. V § 8 odst. 1 větě druhé se za slova „pobyt obviněného“ vkládají

slova „ , nebo je-li jím právnická osoba, její název, sídlo a

identifikační číslo osoby“.3. V § 8 odst. 3 větě první se za slova „jiný pobyt“ vkládají slova

„nebo sídlo“.4. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo

dostatečně odborně způsobilou k výkonu správy daného majetku“.ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o spotřebních daníchČl. XXXVIZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č.

479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č.

558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.

217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.

545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č.

261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.

37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č.

309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.

292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č.

95/2011 Sb. a zákona č. 221/2011 Sb., se mění takto:1. V § 13 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství si

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^19a) výpis z evidence

Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem

právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů

týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů.“.2. V § 20 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství si

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^19a) výpis z evidence

Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem

právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů

týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů.“.3. V § 22 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství si

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^19a) výpis z evidence

Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem

právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů

týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů.“.4. V § 36 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Celní ředitelství si

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^19a) výpis z evidence

Rejstříku trestů týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem

právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence Rejstříku trestů

týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů.“.ČÁST TŘICÁTÁZměna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostíČl. XXXVIIZákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského

zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.

223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona

č. 281/2009 Sb., se mění takto:1. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „v posledních 10 letech přede dnem

podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost

prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby,“ zrušují.2. V § 20 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:„a) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin (podmínka

bezúhonnosti),“.Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).3. V § 27 odst. 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.4. V § 27 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 12, které

znějí:„(10) Dokladem bezúhonnosti právnické osoby se sídlem mimo území České

republiky je doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, ve

kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň

vykonávala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i státy, ve

kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje

bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí

obdobně i v případě tuzemské právnické osoby, která v posledních 3

letech nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.(11) Jestliže stát, ve kterém právnická osoba působí, nebo stát, ve

kterém právnická osoba v posledních 3 letech působila nepřetržitě po

dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku

trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této právnické

osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, ve

kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3

letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila

nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.(12) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 11, považuje se za

rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení ne

starší 3 měsíců, učiněné právnickou osobou před příslušným soudem nebo

správním úřadem anebo před notářem státu, ve kterém právnická osoba

působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech taková právnická

osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost

místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být potvrzena soudem,

správním úřadem nebo notářem.“.Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 13.Čl. XXXVIIIPřechodná ustanovení1. Právnická osoba, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona zapsána do registru, se pro účely tohoto zápisu považuje za

bezúhonnou.2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍZměna zákona o obchodování s ohroženými druhyČl. XXXIXZákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k

ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s

ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009

Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., se mění takto:1. V § 29b odst. 1 se slova „odstavce 2 až 7“ nahrazují slovy „odstavce

2 až 8“.2. V § 29b odst. 3 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).3. V § 29b odst. 4 se slova „náležitosti žádosti uvedené v odstavci 3

písm. a) a b)“ nahrazují slovy „náležitost žádosti uvedenou v odstavci

3 písm. a)“.4. V § 29b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně

poznámky pod čarou č. 65 zní:„(5) Podmínkou k vydání povolení k provozování záchranného centra je

bezúhonnost žadatele, je-li jím fyzická osoba; je-li žadatelem

právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti i na všechny členy

statutárního orgánu žadatele; za bezúhonnou se považuje osoba, která

splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o zoologických

zahradách. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů;

u zoologických zahrad je dokladem o bezúhonnosti platná licence podle

jiného právního předpisu^29). Ministerstvo si za účelem doložení

bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu^65) výpis z

evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která

není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z

evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická

osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3

měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba,

která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem

z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo,

pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými

státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech,

pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující

bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo

doklady podle věty páté a šesté, předloží ministerstvu fyzická nebo

právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.65) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁZměna zákona o kolektivním investováníČl. XLV § 60 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve

znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., se za písmeno c)

vkládá nové písmeno d), které zní:„d) která je důvěryhodná,“.Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍZměna zákona o podnikání na kapitálovém trhuČl. XLIZákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona

č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona

č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č.

70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č.

126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č.

7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č.

156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č.

41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění

takto:1. V § 6 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:„d) která je důvěryhodná,“.Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).2. V § 30 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:„d) která je důvěryhodná,“.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).3. V § 38 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:„d) která je důvěryhodná,“.Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).4. V § 90a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) který je důvěryhodný,“.Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena d) až m).5. V § 90a odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) který je důvěryhodný,“.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).6. V § 103 odst. 2 písm. d) se slova „g) a h)“ nahrazují slovy „d), h)

a i)“.ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o zaměstnanostiČl. XLIIZákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005

Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005

Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006

Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006

Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006

Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007

Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007

Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008

Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008

Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009

Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010

Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:1. V § 60 odstavec 4 zní:„(4) Za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická osoba, které

nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný

čin proti majetku.“.2. V § 60 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:„(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který

nesmí být starší 3 měsíců. Za účelem doložení bezúhonnosti si generální

ředitelství Úřadu práce vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis

z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence

Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.(6) Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost též odpovídajícími

doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se

v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v

případě, že stát takový doklad nevydává, čestným prohlášením učiněným

před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Doklady

nesmí být starší 3 měsíců.(7) Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky dokládá

bezúhonnost též odpovídajícími doklady vydanými státem, ve kterém má

sídlo, jakož i státy, ve kterých v posledních 3 letech působila alespoň

po dobu 6 měsíců. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.“.Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 8 až 12.3. V § 60 odstavec 10 zní:„(10) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínky

její bezúhonnosti podle odstavce 4, jakož i splnění podmínek podle

odstavců 2, 4 až 6 a 8 fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného

zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání (dále jen „odpovědný

zástupce“). V případě právnické osoby vymezené zákonem o volném pohybu

služeb^9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání

splňování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6 a 8 odpovědným

zástupcem. Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného

zástupce pouze u jedné právnické osoby. Fyzická osoba podle věty třetí

nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání

jako fyzická osoba.“.4. V § 63 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 92 zní:„(2) Generální ředitelství Úřadu práce rozhodnutím povolení ke

zprostředkování zaměstnání odejme, jestližea) právnická osoba nebo fyzická osoba přestane splňovat podmínky

uvedené v § 60 pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání,b) právnické osobě je uložen trest zákazu činnosti^92), která spočívá

ve zprostředkování zaměstnání,c) právnická osoba nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání v

rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s

dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto

zákona,d) právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez

sjednaného pojištění podle § 58a nebo nedoloží generálnímu ředitelství

Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o

povolení ke zprostředkování zaměstnání doklad o sjednání tohoto

pojištění,e) právnická osoba nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou

agenturám práce ukládá § 308 nebo 309 zákoníku práce,f) právnická osoba nebo fyzická osoba opakovaně nesplní oznamovací

povinnost uloženou v § 59,g) právnická osoba zprostředkovává zaměstnání v době pozastavení výkonu

činnosti podle zvláštního zákona^92), neboh) právnická osoba nebo fyzická osoba o to požádá.92) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a

řízení proti nim.“.5. V § 63 odst. 4 se slova „odstavci 2 písm. b), d) a e)“ nahrazují

slovy „odstavci 2 písm. a) až g)“.6. § 65 zní:㤠65Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování

zaměstnání, vede Úřad práce. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 62,

adresu agentury práce, seznam jejích pracovišť a údaj o tom, zda je

agentuře práce, která je právnickou osobou, pozastaven podle zvláštního

zákona^92) výkon činnosti, která spočívá ve zprostředkování zaměstnání.

Veřejně přístupná část evidence obsahuje údaje uvedené v § 61 odst. 1

písm. a) až e) a v § 61 odst. 3 písm. a) až d) kromě rodného čísla,

data a místa narození, bydliště a informace o pozastavení výkonu

činnosti, která spočívá ve zprostředkování zaměstnání.“.Čl. XLIIIPřechodná ustanovení1. Řízení o žádostech o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání,

o nichž nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, kterým bylo

vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce

svou bezúhonnost způsobem uvedeným v § 60 odst. 7 zákona č. 435/2004

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jinak

generální ředitelství Úřadu práce povolení ke zprostředkování

zaměstnání odejme.ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁZměna školského zákonaČl. XLIVZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.

383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č.

161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.

342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č.

296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č.

126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č.

243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č.

49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č.

427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:1. V § 148 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně

poznámky pod čarou č. 53 zní:„(4) Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost o

zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku dále zcela nebo zčásti

zamítne také v případě, že ji podala právnická osoba, která byla

pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud pro tento trestný čin

neskýtá záruku řádného výkonu činnosti školy nebo školského zařízení a

pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by odsouzena nebyla. Pro

účely posouzení, zda je dán důvod zamítnutí žádosti podle věty první,

si orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, vyžádá výpis z

evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu^53). Žádost o

vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím

dálkový přístup.53) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.2. V § 148 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „2 až 4“.3. V § 148 odst. 6 se slova „2 až 4“ nahrazují slovy „2 až 5“.4. V § 150 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno h), které zní:„h) jestliže právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského

zařízení byla pravomocně odsouzena k trestu zákazu činnosti této školy

nebo tohoto školského zařízení.“.5. V § 159a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:„(2) Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského

zařízení, je povinna neprodleně oznámit orgánu, který vede školský

rejstřík, že byla pravomocně odsouzena pro trestný čin.“.ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁZměna zákona o pedagogických pracovnícíchČl. XLVZákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona

č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona

č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb. a

zákona č. 159/2010 Sb., se mění takto:1. V § 3 se odstavce 2 až 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 2 a 3.2. V § 26 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:„a) není bezúhonná,“.Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).3. V § 27 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:„a) není bezúhonná,“.Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).4. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně poznámky pod čarou č. 15

zní:㤠29a(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažujea) při posuzování předpokladů pro výkon činnosti pedagogického

pracovníka (§ 3) nebo žádosti o udělení akreditace vzdělávací instituce

(§ 26) nebo akreditace vzdělávacího programu (§ 27) fyzická osoba,

která byla pravomocně odsouzena1. za trestný čin spáchaný úmyslně, nebo2. za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem

činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na ni podle zákona nehledí,

jako by nebyla odsouzena,b) při posuzování žádosti o udělení akreditace vzdělávací instituce (§

26) nebo akreditace vzdělávacího programu (§ 27) právnická osoba, která

byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud pro tento trestný čin

neskýtá záruku řádného výkonu akreditované činnosti a pokud se na ni

podle zákona nehledí, jako by odsouzena nebyla.(2) Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost před vznikem pracovněprávního

vztahu nebo při podání žádosti o akreditaci předložením výpisu z

evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce. V

průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen

informovat do deseti pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele

zařízení sociálních služeb o tom, že byl pravomocně odsouzen za trestný

čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; do jednoho měsíce od

nabytí právní moci rozsudku předloží pedagogický pracovník nový výpis z

evidence Rejstříku trestů.(3) Bezúhonnost právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence

Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si vyžádá

ministerstvo podle jiného právního předpisu^15). Žádost o vydání výpisu

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se

předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový

přístup.15) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona o elektronických komunikacíchČl. XLVIZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.

110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.

247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb., se mění takto:1. V § 8 odst. 3 písmeno c) zní:„c) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby,“.2. V § 8 odstavec 4 zní:„(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin související s vykonáváním

komunikačních činností podle § 7.“.3. V § 8 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:„(6) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Úřad

si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního

předpisu^53) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se

předává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový

přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,

dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným

státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy,

ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3

letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky,

dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným

státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává,

jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce

v posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají.

Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li

stát výpisy nebo doklady podle věty čtvrté a páté, předloží Úřadu

fyzická nebo právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.53) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.“.ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilostiČl. XLVIIZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 255/2011

Sb., se mění takto:1. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene h) slovo „nebo“ zrušuje.2. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňuje slovo „ ,

nebo“.3. V § 18 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno j), které zní:„j) pravomocné odsouzení podnikatele pro trestný čin.“.4. V § 68 písm. c) se slova „§ 97 písm. a) a b) a § 98 písm. c)“

nahrazují slovy „§ 97 písm. a), b) nebo p) anebo § 98 písm. c)“.5. V § 97 písm. n) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.6. V § 97 se na konci textu písmene o) tečka nahrazuje slovem „a“ a

doplňuje se písmeno p), které zní: „p) trestní řízení.“.7. V § 113 odst. 3 se slova „§ 67 odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „§

67 odst. 1 písm. f)“.8. V § 155 odst. 1 písm. c) se slova „§ 97 písm. a) nebo b)“ nahrazují

slovy „§ 97 písm. a), b) nebo p)“.ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o sociálních službáchČl. XLVIIIZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.

29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.

479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č.

223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.

427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:1. V § 79 odst. 1 písm. b) se slova „bezúhonnost a“ zrušují.2. V § 79 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) bezúhonnost1. všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,“.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).3. V § 79 odstavce 2 a 3 znějí:„(2) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická osoba a

právnická osoba, které nebyly odsouzeny pro úmyslný trestný čin, ani

trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností

při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných,

anebo fyzická osoba a právnická osoba, jejichž odsouzení pro tyto

trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ně z jiných důvodů hledí, jako

by nebyly odsouzeny.(3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále

doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve

kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě

déle než 3 měsíce nebo právnická osoba vykonávala činnost v posledních

3 letech alespoň po dobu 3 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a

další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.

Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného

členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního

předpisu^31). Za účelem doložení bezúhonnosti si registrující orgán

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^30a) výpis z evidence

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a

výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a

to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.4. V § 79 odst. 5 písmeno e) zní:„e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených

v odstavci 1 písm. c), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,“.5. V § 79 odst. 5 písm. k) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm.

g)“.Čl. ILPřechodné ustanoveníŘízení o žádostech o vydání rozhodnutí o registraci poskytovatelům

sociálních služeb zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.ČÁST ČTYŘICÁTÁZměna zákona o veřejných zakázkáchČl. LZákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č.

110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č.

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č.

179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č.

258/2011 Sb., se mění takto:1. V § 53 odst. 1 písm. a) se za slova „musí tento předpoklad splňovat“

vkládají slova „jak tato právnická osoba, tak její“.2. V § 53 odst. 1 písm. b) se za slova „musí tuto podmínku splňovat“

vkládají slova „jak tato právnická osoba, tak její“ a za slova „musí

tento předpoklad splňovat“ se vkládají slova „jak tato právnická osoba,

tak její“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍZměna stavebního zákonaČl. LIZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona

č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona

č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se

mění takto:1. V § 144 odst. 5 se za slovo „pokud“ vkládají slova „prokáží

bezúhonnost a“.2. V § 144 se doplňuje odstavec 7, který zní:„(7) Právnická osoba prokazuje svou bezúhonnost výpisem z evidence

Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁzrušenaČl. LIIzrušenČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍZměna zákona o insolvenčních správcíchČl. LIIIZákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č.

108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.

41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění

takto:1. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:„(2) Podmínku bezúhonnosti podle § 8 odst. 1 písm. d) nesplňuje

právnická osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin

nebo za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti

insolvenčního správce.“.2. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno d), které zní:„d) která je bezúhonná.“.3. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:„(3) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby si ministerstvo

vyžádá podle zvláštního právního předpisu^4a) výpis z evidence

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a

výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a

to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁZměna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtůČl. LIVZákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění

zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb. a zákona č. 199/2010

Sb., se mění takto:1. V části čtyřicáté páté § 10, části čtyřicáté šesté § 10 a v části

čtyřicáté sedmé § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě

právnické osoby si celní úřad vyžádá současně výpis z evidence

Rejstříku trestů.“.2. V části čtyřicáté páté § 14, části čtyřicáté šesté § 14 a v části

čtyřicáté sedmé § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě

právnické osoby si celní úřad vyžádá současně výpis z evidence

Rejstříku trestů.“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁZměna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné

činnosti a financování terorismuČl. LVZákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z

trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010

Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:1. V § 29 odstavec 4 zní:„(4) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne

starším než 1 měsíc. Dále se bezúhonnost prokazujea) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území

České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě

zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 3 měsíce,

dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3

měsíce, vydaným k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného

pobytu této osoby a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5

letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce; pokud stát

trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je

tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem,b) u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky dokladem

obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,

vydaným k tomu oprávněným orgánem státu sídla, neboc) čestným prohlášením o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3 ne starším

než 3 měsíce, učiněným před správním nebo soudním orgánem příslušného

státu, jestliže tento stát nevydává doklad uvedený v písmenech a) a

b).“.2. V § 44 se odstavec 4 zrušuje.3. V § 45 se odstavec 4 zrušuje.4. V § 46 se odstavec 3 zrušuje.5. V § 47 se odstavec 5 zrušuje.6. V § 48 se odstavec 8 zrušuje.7. V § 49 se odstavec 3 zrušuje.Čl. LVIPřechodná ustanovení1. Osvědčení o způsobilosti vydané Ministerstvem financí podle

dosavadních právních předpisů se považuje za osvědčení vydané podle

zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona.2. Správní delikty podle § 44 odst. 4, § 45 odst. 4, § 46 odst. 3, § 47

odst. 5, § 48 odst. 8 nebo § 49 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., ve

znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, spáchané do dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se posuzují podle

dosavadních právních předpisů.3. Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související

se posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁZměna trestního zákoníkuČl. LVIIZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,

zákona č. 181/2011 Sb. a zákona č. 330/2011 Sb., se mění takto:1. V § 8 odst. 2 se slova „ , anebo fyzické osoby, která je

podnikatelem a má na území České republiky podnik, jeho organizační

složku nebo místo podnikání“ zrušují.2. Na konci textu § 110 se doplňují slova „a zákon o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“.3. V § 114 odst. 2 písm. b) se slova „její vznik je neplatný“ nahrazují

slovy „soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby“.4. V nadpisu § 260, § 260 odst. 1 a 2, § 260 odst. 4 písm. b) a v § 367

odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské

unie“.5. V § 260 odst. 1 a 2 se slova „Evropskými společenstvími nebo jejich“

nahrazují slovy „Evropskou unií nebo jejím“.ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁZměna zákona o auditorechČl. LVIIIZákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o

auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a

zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:1. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:„(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba,

kteráa) byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebob) byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v

souvislosti s prováděním auditorské činnosti,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena^11). Za bezúhonnou se

nepovažuje rovněž fyzická osoba, která nemá z profesního hlediska

dobrou pověst.11) Například § 105 a 106 trestního zákoníku.“.2. V § 4 odst. 3 se věta poslední zrušuje.3. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:„(4) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 1 písm. c)

si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu^12) výpis z

evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba s

trvalým nebo jiným pobytem na území České republiky, která se zdržovala

v posledních 5 letech mimo území České republiky, bezúhonnost prokazuje

též čestným prohlášením. Fyzická osoba s trvalým nebo jiným pobytem

mimo území České republiky bezúhonnost prokazuje též dokladem obdobným

výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgánem

státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, a zdržovala-li se tato

fyzická osoba v posledních 5 letech mimo území státu trvalého nebo

jiného pobytu, též čestným prohlášením. Nevydává-li stát trvalého nebo

jiného pobytu doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

považuje se za rovnocenný doklad čestné prohlášení.“.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.4. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova „§ 4 odst. 2“ vkládají slova „a §

5 odst. 2“.5. V § 5 odst. 1 písmeno h) zní:„h) je bezúhonná.“.6. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně

poznámky pod čarou č. 23 znějí:„(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje právnická

osoba, kteráa) byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebob) byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v

souvislosti s prováděním auditorské činnosti,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena^23). Za bezúhonnou se

nepovažuje rovněž právnická osoba, která nemá z profesního hlediska

dobrou pověst.(3) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby podle odstavce 1

písm. h) si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z

evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Právnická osoba se

sídlem mimo území České republiky bezúhonnost též prokazuje dokladem

obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným

orgánem státu sídla. Nevydává-li stát sídla doklad obdobný výpisu z

evidence Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad čestné

prohlášení.23) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a

řízení proti nim.“.Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.7. V § 6 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:„b) proti ní bylo zahájeno trestní řízení pro trestné činy vymezené v §

5 odst. 2 vedené podle zákona upravujícího trestní odpovědnost

právnických osob ode dne zahájení tohoto řízení do dne, kdy nabude

právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,“.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).8. V § 7 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:„c) přestala splňovat požadavky bezúhonnosti podle § 5 odst. 1 písm.

h), a to ke dni, kdy nastaly skutečnosti, jež jsou překážkou

bezúhonnosti,“.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).9. V § 24 odst. 6 se slova „§ 6 odst. 3 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 6

odst. 3 písm. d)“ a slova „§ 7 odst. 2 písm. d)“ se nahrazují slovy „§

7 odst. 2 písm. e)“.10. V § 28 odst. 3 se slova „odst. 3 věta poslední“ nahrazují slovy

„odst. 4“.Čl. LIXPřechodná ustanovení1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.2. Auditorské oprávnění vydané podle předchozích právních předpisů se

považuje za auditorské oprávnění vydané podle § 4 a 5 zákona č. 93/2009

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁZměna zákona o pojišťovnictvíČl. LXZákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010

Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:1. V § 9 odstavec 1 zní:„(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou právnickou osobu

považuje právnická osoba,a) která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin,b) splňuje-li podmínku důvěryhodnosti každý člen statutárního orgánu a

dozorčího orgánu právnické osoby,c) které nebylo odejmuto povolení k provozování činnosti pro porušení

podmínek stanovených tímto nebo jiným právním předpisem,d) ohledně jejíhož majetku nebylo pravomocně rozhodnuto o tom, že je

tato právnická osoba v úpadku.“.2. V § 11 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:„(4) Dokladem bezúhonnosti tuzemské právnické osoby a zahraniční

právnické osoby je výpis z Rejstříku trestů, jestliže tato osoba v

posledních třech letech přede dnem, ke kterému se prokazuje

bezúhonnost, působila v České republice tak, že zde měla sídlo anebo

alespoň vykonávala svoji činnost nebo měla zde svůj majetek nepřetržitě

po dobu více než 3 měsíců.(5) Zahraniční právnická osoba dokládá bezúhonnost též doklady

obdobnými výpisu z Rejstříku trestů vydanými státem, ve kterém působí,

jakož i státy, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému

se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3

měsíců. Tuzemská právnická osoba, která v posledních 3 letech přede

dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu

více než 3 měsíců v zahraničí, dokládá svoji bezúhonnost také doklady

obdobnými výpisu z Rejstříku trestů vydanými státem, ve kterém v

uvedené době působila.(6) Jestliže stát podle odstavce 5 nevydává doklad obdobný výpisu z

Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti

právnické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem

státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v

posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost,

osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Nevydává-li soud

nebo správní úřad podle věty první ani takový doklad, považuje se za

rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné

právnickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo

před notářem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve

kterém v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje

bezúhonnost, osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.“.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 7 až 9.Čl. LXIPřechodná ustanovení1. Povolení udělené Českou národní bankou podle dosavadních právních

předpisů se považuje za povolení udělené podle zákona č. 277/2009 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do

tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi

související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁZměna zákona o platebním stykuČl. LXIIV § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, se

slova „ , je-li fyzickou osobou,“ zrušují.ČÁST PADESÁTÁÚČINNOSTČl. LXIIITento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.Němcová v. r.Nečas v. r.

Related Laws