o Dohodě mezi ČSFR a Nizozemským král. o podpoře investic


Published: 1992

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
569/1992 Sb.SDĚLENÍfederálního ministerstva zahraničních věcíFederální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. dubna 1991

byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní

Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně

investic. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst.

1 dnem 1. října 1992.České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODAmezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským

královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investicVláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Nizozemského

království,dále označované jako smluvní strany,vedeny přáním rozšířit a posílit vzájemné hospodářské vztahy, zejména

investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany,uznávajíce, že dohoda o zacházení poskytovaném těmto investicím bude

podporovat tok kapitálu a technologie a ekonomický rozvoj smluvních

stran a že nestranné a spravedlivé zacházení je žádoucí,postupujíce v duchu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a

spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách dne 1. srpna 1975,se dohodly na následujícím:Čl.1Pro účely této Dohody:a) pojem "investice" označuje každý druh aktiv investovaných přímo nebo

prostřednictvím investora z třetího státu, a to zejména, nikoli však

výlučně:I) movitý a nemovitý majetek a všechna věcná práva s ním související;II) akcie, obligace a ostatní formy účasti na společnostech a

společných podnicích, jakož i práva z nich vyplývající;III) pohledávky na peníze a na jiná aktiva a jakéhokoliv plnění mající

hospodářskou hodnotu;IV) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně technologických

postupů, goodwill a know-how;V) koncese udělené na základě zákona nebo smlouvy, včetně koncesí k

průzkumu, kultivaci a těžbě a získávání přírodních zdrojů.b) pojem "investor" označuje:I) fyzické osoby, které jsou občany jedné ze smluvních stran v souladu

s jejím právním řádem;II) právnické osoby zřízené v souladu s právním řádem jedné ze

smluvních stran.c) pojem "území" zahrnuje rovněž přímořská pásma přiléhající k pobřeží

dotčeného státu, a to v rozsahu, v jakém tento stát v souladu s

mezinárodním právem vykonává v těchto pásmech svrchovaná práva nebo

soudní pravomoc.Čl.2Každá smluvní strana na svém území podporuje investice investorů druhé

smluvní strany a povoluje tyto investice v souladu s ustanovením svého

právního řádu.Čl.3(1) Každá smluvní strana zabezpečí investicím investorů druhé smluvní

strany nestranné a spravedlivé zacházení a nebude nepřiměřenými nebo

diskriminačními opatřeními poškozovat správu, řízení, udržování,

používání, využití nebo dispozici s investicemi těchto investorů.(2) Každá smluvní strana poskytne těmto investicím zejména plnou

bezpečnost a ochranu, která v žádném případě nebude menší než

přiznávaná investicím vlastních investorů nebo investicím investorů z

kteréhokoliv třetího státu, pokud je pro dotčeného investora

výhodnější.(3) Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána tak, aby zavazovala

kteroukoliv smluvní stranu poskytovat investorům druhé smluvní strany

preference a výhody obdobné těm, které přiznává investorům z třetího

státua) členství v bývalé nebo existující nebo budoucí celní unii nebo

hospodářské unii nebo obdobné organizaci; nebob) dohoda o zamezení dvojího zdanění nebo reciprocita s třetím státem.(4) Každá smluvní strana bude dodržovat všechny závazky, které může

přijmout ve vztahu k investicím investorů druhé smluvní strany.(5) Pokud ustanovení právního řádu jedné ze smluvních stran nebo

závazky, které podle mezinárodního práva nyní platí nebo později mezi

smluvními stranami vstoupí v platnost, obsahují nad rámec této Dohody

pravidla, ať již obecná nebo zvláštní, opravňující investice investorů

druhé smluvní strany k příznivějšímu zacházení než poskytuje tato

Dohoda, budou mít tato pravidla v míře, v jaké jsou výhodnější,

přednost před touto Dohodou.Čl.4Každá smluvní strana zajistí, aby platby související s investicí mohly

být převáděny. Převody se uskutečňují ve volně směnitelné měně bez

nežádoucích omezování nebo prodlení. Tyto převody zahrnují zejména,

nikoli však výlučně:a) zisky, úroky, dividendy, licenční poplatky, honoráře a jiné běžné

příjmy;b) částky potřebnéI) pro nákup surovin nebo pomocných materiálů, rozpracovaných nebo

hotových výrobků, neboII) pro rozvoj investice nebo doplnění kapitálových aktiv za účelem

zabezpečení kontinuity investice;c) částky ke splacení půjček;d) výdělky fyzických osob;e) výtěžky z prodeje nebo likvidace investice.Čl.5Žádná ze smluvních stran nepřijme opatření zbavující přímo nebo nepřímo

investory druhé smluvní strany jejich investic, nebudou-li splněny

následující podmínky:a) opatření jsou přijímána ve veřejném zájmu a jsou provedena podle

zákona;b) opatření nejsou diskriminační;c) opatření jsou doprovázena ustanovením o vyplacení spravedlivé

náhrady. Tato náhrada představuje skutečnou hodnotu dotčených investic;

aby byla pro nárokujícího co nejúčinnější, bude vyplacena a bez

nežádoucího prodlení převedena do země určené nárokujícími, jichž se to

týká, a to v kterékoliv volně směnitelné měně, na které se nárokující

dohodli.Čl.6Investoři jedné smluvní strany, kteří utrpí ztráty na svých investicích

na území druhé smluvní strany v důsledku války nebo jiného ozbrojeného

konfliktu, výjimečného stavu, občanských nepokojů nebo jiných

výjimečných situací, budou od této druhé smluvní strany požívat, pokud

jde o restituci, náhradu škody, kompenzaci nebo jiné urovnání,

zacházení ne méně příznivé než tato smluvní strana přiznává svým

vlastním investorům nebo investorům z kteréhokoli třetího státu, je-li

pro uvedené investory příznivější.Čl.7Jsou-li investice investora jedné smluvní strany pojištěny proti

neobchodním rizikům na základě systému založeného zákonem, uzná druhá

smluvní strana vstup pojišťovatele nebo zajišťovatele do práv shora

uvedeného investora podle podmínek takového pojištění.Čl.8(1) Všechny spory mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé

smluvní strany, týkající se jeho investice, budou pokud možno, vyřešeny

přátelsky.(2) Každá smluvní strana tímto souhlasí, že podřídí spor uvedený v

odstavci (1) tohoto článku rozhodčímu soudu, jestliže se spor

nepodařilo vyřešit přátelsky ve lhůtě šesti měsíců od doby, kdy jedna

strana ve sporu o takové řešení sporu požádala.(3) Rozhodčí soud uvedený v odstavci (2) tohoto článku bude pro každý

jednotlivý případ ustaven takto: každá strana ve sporu určí jednoho

rozhodce a tito dva rozhodci určení tímto způsobem vyberou předsedu,

který bude občanem třetího státu. Každá strana ve sporu určí svého

rozhodce ve lhůtě dvou měsíců a předseda bude jmenován ve lhůtě tří

měsíců od doby, kdy investor oznámil smluvní straně své rozhodnutí

předat spor rozhodčímu soudu.(4) Nebylo-li uskutečněno jmenování ve shora uvedené době, každá strana

ve sporu může požádat předsedu rozhodčího soudu obchodní komory ve

Stockholmu, aby provedl potřebná jmenování. Je-li předseda občanem

jedné smluvní strany nebo brání-li mu nějaká překážka ve splnění tohoto

úkolu, bude požádán místopředseda, aby provedl potřebná jmenování.

Je-li místopředseda občanem jedné smluvní strany nebo brání-li také

jemu nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán o provedení

potřebného jmenování služebně nejstarší člen rozhodčího soudu, který

není občanem žádné smluvní strany.(5) Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla za použití rozhodčích

pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL).(6) Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě zákona a přihlédne

zejména, nikoliv však výlučně:- k platnému právu smluvní strany o kterou se jedná;- k ustanovením této Dohody a jiných příslušných dohod uzavřených mezi

smluvními stranami;- k ustanovením zvláštních dohod, které se týkají investic;- k obecným zásadám mezinárodního práva.(7) Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů; takové rozhodnutí bude pro

strany ve sporu konečné a závazné.Čl.9Každá smluvní strana může navrhnout druhé smluvní straně konzultaci

týkající se výkladu nebo použití Dohody. Druhá smluvní strana takový

návrh příznivě posoudí a využije pro takovou konzultaci vhodné

příležitosti.Čl.10(1) Spory mezi smluvními stranami o výklad nebo použití této Dohody

budou pokud možno řešeny přátelsky.(2) Nemůže-li být spor mezi smluvními stranami takto řešen, bude

předložen na žádost jedné smluvní strany rozhodčímu soudu.(3) Takový rozhodčí soud bude pro každý jednotlivý případ ustanoven

takto: každá smluvní strana určí ve lhůtě dvou měsíců od přijetí

žádosti o rozhodčí řízení jednoho rozhodce. Tito dva rozhodci pak

vyberou předsedu, který bude občanem třetího státu. Předseda bude určen

ve lhůtě dvou měsíců od určení dalších dvou rozhodců.(4) Nebylo-li uskutečněno potřebné jmenování ve lhůtách uvedených v

odstavci (3) tohoto článku, může každá smluvní strana požádat předsedu

Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřebná jmenování. Je-li

předseda občanem jedné ze smluvních stran nebo brání-li mu nějaká

překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán místopředseda, aby

provedl potřebná jmenování. Je-li místopředseda občanem jedné ze

smluvních stran nebo brání-li také jemu nějaká překážka ve splnění

tohoto úkolu, bude požádán o provedení potřebného jmenování služebně

nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné

smluvní strany.(5) Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla. Rozhodnutí rozhodčího

soudu je pro obě smluvní strany konečné a závazné.(6) Rozhodčí soud může před svým rozhodnutím v každém stadiu řízení

navrhnout smluvním stranám, aby spor byl vyřešen přátelsky.(7) Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě této Dohody a jiných

příslušných dohod, uzavřených mezi oběma smluvními stranami, obecných

zásad mezinárodního práva, jakož i takových všeobecných právních zásad,

které bude rozhodčí soud považovat za použitelné. Předchozí ustanovení

nebudou bránit rozhodčímu soudu učinit rozhodnutí podle zásady ex aequo

et bono, pokud s tím smluvní strany souhlasí.(8) Každá smluvní strana bude nést výlohy svého zastoupení v rozhodčím

řízení; výlohy předsedy a ostatní výlohy ponesou smluvní strany rovným

dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí určit, že jedna

smluvní strana uhradí větší podíl na nákladech a toto rozhodnutí je pro

obě smluvní strany konečné a závazné.Čl.11Pokud se týká Nizozemského království, tato Dohoda se bude vztahovat na

části Království v Evropě, Nizozemské Antilly a Arubu, pokud oznámení

uvedené v článku 13 odst. (1) nestanoví jinak.Čl.12Ustanovení této Dohody se bude ode dne jejího vstupu v platnost

vztahovat rovněž na investice, založené po 1. lednu 1950.Čl.13(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce, který

následuje po dni, kdy se smluvní strany navzájem písemně uvědomily, že

nezbytné ústavní požadavky byly splněny a zůstane v platnosti po dobu

deseti let.(2) Pokud nebude Dohoda vypovězena jednou ze smluvních stran nejméně

šest měsíců před ukončením její platnosti, bude její platnost mlčky

prodloužena o dalších deset let. Každá smluvní strana si zachová právo

ukončit platnost Dohody výpovědí danou alespoň šest měsíců před datem

uplynutí právě probíhající doby platnosti.(3) Pokud jde o investice uskutečněné přede dnem ukončení platnosti

této Dohody, zůstanou pro ně předchozí články v platnosti na období

patnácti let od tohoto data.(4) Pokud se jedná o lhůtu uvedenou v odstavci (2) tohoto článku, bude

vláda Nizozemského království oprávněna ukončit použití této Dohody

odděleně s ohledem na kteroukoliv část Království.Na důkaz toho níže podepsaní, plně zmocnění zástupci, podepsali tuto

Dohodu.Dáno v Praze dne 29. dubna 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce

českém, holandském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou

platnost. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:Ing. Jozef Bakšay v. r.ministr zahraničního obchodu ČSFRZa vládu Nizozemského království:Ivonne van Rooy v. r.ministryně zahraničního obchodu Nizozemského království

Related Laws