dotace pro zeměděl. podnikatele při předčasném ukončení činnosti


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
69/2005 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 26. ledna 2005o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným

ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikateleZměna: 512/2006 Sb.Změna: 96/2008 Sb.Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o

zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k

provedení § 2c odst. 2 písm. e) zákona a k provedení části první zákona

č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu a o změně

některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním

fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona

č. 482/2004 Sb.:§ 1Předmět úpravyToto nařízení^1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis

Evropských společenství^2) poskytování dotací v rámci programu podpory

předčasného ukončení zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále

jen "program").§ 2Vymezení pojmůPro účely tohoto nařízení se rozumía) zemědělským podnikem podnik podle zvláštního právního předpisu^3)

určený k provozování zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona,b) provozováním zemědělské výroby činnost vymezená v § 2e odst. 3

zákona, uskutečňovaná osobou, která je zemědělským podnikatelem podle §

2f zákona, popřípadě osobou podle zvláštního právního předpisu,^4)

jakož i účast na provozování zemědělské výroby v postavení zaměstnance

zemědělského podniku, a jde-li o zemědělský podnik, který je právnickou

osobou, též v postavení statutárního orgánu nebo člena jeho

statutárního orgánu.§ 3Žádost o zařazení do programu(1) Žádost o zařazení do programu (dále jen "žádost o zařazení") může

podat fyzická osoba (dále jen "žadatel"), jestližea) je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona evidovaným podle § 2f

zákona nebo osobou, která je držitelem osvědčení podle zvláštních

právních předpisů,^4)b) ke dni podání žádosti o zařazení dosahuje věku alespoň 55 let a v

den podání žádosti o zařazení nedosahuje věku potřebného pro nárok na

starobní důchod,^5)c) po dobu alespoň 10 kalendářních let bezprostředně předcházejících

roku, ve kterém podá žádost o zařazení, provozoval zemědělskou výrobu

podle § 2e odst. 3 zákona, z toho nejméně poslední 3 kalendářní roky

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném zemědělském

podniku, který dosahuje výměry nejméně 5 ha zemědělské půdy, ad) prokáže, že v každém ze 3 kalendářních let bezprostředně

předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení,

dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona

na celkových jeho příjmech z podnikání nejméně 50 %.(2) Žádost o zařazení žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu

fondu (dále jen "Fond") na formuláři vydaném Fondem, nejpozději do 31.

prosince 2006.(3) Žádost o zařazení obsahujea) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,b) seznam všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků vedených v

evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a

zákona (dále jen "evidence půdy"), žadatelem zemědělsky

obhospodařovaných ke dni podání žádosti o zařazení,c) identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, která splňuje

podmínky podle § 4 (dále jen "nabyvatel") (jméno, popřípadě jména,

příjmení, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jedná-li se o

fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační

číslo, předmět podnikání, jedná-li se o právnickou osobu),d) ukazatele týkající se zadluženosti, hospodářského výsledku po

zdanění a čistého ročního příjmu (dále jen "ekonomické ukazatele

hospodaření") nabyvatele zemědělského podniku za posledních 5

kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve

kterém byla podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl

podnikatelem po celou dobu posledních 5 kalendářních let bezprostředně

předcházejících roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení, uvedené

údaje nepředkládá,e) předpokládané ekonomické ukazatele hospodaření vycházející z

podnikatelských záměrů zemědělského podniku nabyvatele na dobu 5

kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém je podána

žádost o zařazení,f) přehled příjmů ze zemědělské činnosti a celkových příjmů žadatele z

podnikání v posledních 3 letech bezprostředně předcházejících

kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení,g) čestné prohlášení žadatele,1. kterým se zaváže nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o

zařazení ukončit podnikání v zemědělství a převést nabyvateli

zemědělský podnik,2. kterým se zaváže požádat Ministerstvo zemědělství o vynětí své osoby

z evidence půdy,3. že nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod.^5)(4) Nedílnou součástí žádosti o zařazení jea) výpis z obchodního rejstříku, osvědčení nebo doklad o registraci

podnikání podle zvláštního právního předpisu^4) žadatele i nabyvatele,

ne starší 3 měsíce,b) kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů,^6) prokazujících

výsledky ekonomických ukazatelů zemědělského podniku nabyvatele za 5

kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je

podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou

dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve

kterém je podána žádost o zařazení, tyto doklady nepředkládá,c) kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů^6) žadatele,

prokazujících podíl příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech

žadatele z podnikání za 3 kalendářní roky bezprostředně předcházející

roku, ve kterém je podána žádost o zařazení,d) doklad prokazující provozování zemědělské výroby podle odstavce 1

písm. c),e) doklad prokazující odbornou způsobilost nabyvatele podle § 4 písm.

b) a c),f) čestné prohlášení nabyvatele, kterým se zaváže zemědělsky

obhospodařovat nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po

roce, ve kterém bude převeden zemědělský podnik, celkovou výměru

zemědělských pozemků, ke kterým mu bude v rámci převodu tohoto podniku

převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně

5 kalendářních let.§ 4NabyvatelNabyvatelem může být fyzická nebo právnická osoba,a) která je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona se sídlem nebo

místem podnikání na území České republiky,b) která, jde-li o fyzickou osobu, je ke dni podání žádosti o zařazení

mladší 40 let a splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 2f odst.

2 písm. b) zákona,c) která, jde-li o právnickou osobu, má ke dni podání žádosti o

zařazení nejvýše 5 společníků,^7) akcionářů^8) nebo členů^9) (dále jen

"účastník"), kteří jsou fyzickou osobou a ke dni podání žádosti o

zařazení je každý z nich mladší 40 let; rovněž osoba, která je

statutárním orgánem právnické osoby, popřípadě členové statutárního

orgánu právnické osoby, musí splňovat uvedenou věkovou hranici a

alespoň jeden člen statutárního orgánu musí splňovat podmínku odborné

způsobilosti podle § 2f odst. 2 písm. b) odst. 2 písm. b) zákona,d) jejíž zemědělský podnik je ekonomicky životaschopný (dále jen

"životaschopnost"), a to z hlediska dosahovaného nebo předpokládaného

hospodářského výsledku po zdanění nebo z hlediska ročního čistého

příjmu a z hlediska míry jeho skutečné nebo předpokládané zadluženosti

podle § 5.§ 5Posouzení životaschopnosti zemědělského podniku nabyvatele(1) Životaschopnost zemědělského podniku nabyvatele posuzuje Fond na

základě podkladů předložených spolu s žádostí o zařazení.(2) Fond posuzuje zejména zadluženost zemědělského podniku nabyvatele,

která nesmí ani po dni nabytí převáděného podniku překročit 75 % účetní

hodnoty majetku nabyvatele a hospodářský výsledek po zdanění nebo čistý

roční příjem nabyvatele ze zemědělského podnikání.(3) Je-li nabyvatel fyzickou osobou, musí výše jeho čistého ročního

příjmu z podnikání v zemědělství dosahovat za sledovaných posledních 5

kalendářních let nejméně výše průměrné roční mzdy v zemědělství,

zjištěné podle zvláštního právního předpisu^10) za toto období; tato

podmínka platí též pro osobu, jejíž příjmy jsou zdaňovány podle

zvláštního právního předpisu jako příjmy spolupracující osoby.(4) Je-li nabyvatel právnickou osobou, musí být dosahováno za

sledovaných posledních 5 kalendářních let kladného hospodářského

výsledku po zdanění.(5) Jestliže nabyvatel zemědělského podniku nesplňuje kritéria uvedená

v odstavci 3 nebo 4 nebo nabyvatel nebyl podnikatelem po celou dobu

trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém

je podána žádost o zařazení, posuzuje Fond životaschopnost zemědělského

podniku nabyvatele na základě dokladů podle § 3 odst. 3 písm. e).§ 6Zařazení do programu(1) Fond podmínečně zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel splní

podmínky podle § 3 a nabyvatel splní podmínky podle § 3 odst. 4 písm.

f) a § 4.(2) Fond zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel do 12 měsíců ode

dne doručení žádosti o zařazení předloží Fondua) smlouvu o prodeji zemědělského podniku, uzavřenou podle zvláštního

právního předpisu,^11)b) doklad prokazující splnění závazku podle § 3 odst. 3 písm. g) bodu

2,c) doklad, že žadatel ukončil podnikání v zemědělství,d) čestné prohlášení, že žadatel není poživatelem starobního

důchodu.^12)(3) Smlouvu o prodeji zemědělského podniku podle odstavce 2 písm. a)

může žadatel nahradit předložením darovací smlouvy, popřípadě kupní

smlouvy, kterou na svého potomka v řadě přímé převádí všechny pozemky

ve svém vlastnictví, patřící k jeho zemědělskému podniku.(4) Pozemky, které má žadatel v pronájmu, lze zahrnout do výměry

půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, na které je možné pobírat

dotaci podle tohoto nařízení, pouze za předpokladu, že dojde mezi

žadatelem a pronajímatelem těchto pozemků k dohodě o ukončení nájemní

smlouvy a uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelovým

potomkem podle odstavce 3, jejíž předmětem bude pronájem těchto pozemků

na dobu nejméně 5 kalendářních let. Tato smlouva musí být předložena

Fondu ve lhůtě podle odstavce 2.(5) Fond zruší podmínečné zařazení žadatele podle odstavce 1, pokud

nesplní podmínky podle odstavce 2, popřípadě 3.§ 7Dotace(1) Fond poskytuje žadateli dotaci po dobu nejvýše 15 kalendářních let,

počínaje rokem, v němž byl žadatel zařazen do programu podle § 6 odst.

2. Dotace se vyplácí v příslušném kalendářním roce, ve čtvrtletních

splátkách, vždy do 30 kalendářních dnů po skončení příslušného

čtvrtletí kalendářního roku. Dotace se neposkytne žadateli počínaje

kalendářním rokem, v němž dosáhne 75 let věku.(2) Dotace se stanoví jako součet částky 75 000 Kč a částky tvořené

součinem sazby 4 500 Kč na 1 ha zemědělské půdy, převedené podle § 6

odst. 2 písm. a) nebo podle § 6 odst. 3, popřípadě podle § 6 odst. 4,

nejvýše však do výměry 30 ha této zemědělské půdy; do této výměry

zemědělské půdy se započítávají pouze půdní bloky, popřípadě díly

půdních bloků, převedené z žadatele na nabyvatele v evidenci půdy, u

kterých nabyvatel prokázal převod vlastnického práva nebo prokázal jiný

právní důvod jejich užívání, a to nejméně na dobu 5 kalendářních let.

Do výměry zemědělské půdy se však nezahrne zemědělská půda, jejímž

výlučným vlastníkem ke dni podání žádosti o zařazení byl nabyvatel.(3) V roce zařazení do programu se výše dotace poskytne ve výši jedné

dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byl žadatel zařazen

do programu.(4) V případě, že se žadatel stane poživatelem důchodu,^12) dotace

podle odstavce 2 se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o

částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.§ 8Žádost o dotaci(1) Žádost o dotaci v rámci programu (dále jen "žádost o dotaci")

podává žadatel Fondu na jím vydaném formuláři každoročně do 15. února

příslušného kalendářního roku. Dotace za kalendářní rok, ve kterém byl

žadatel zařazen do programu, se poskytne na základě rozhodnutí o

zařazení žadatele do programu podle § 6 odst. 2.(2) K žádosti o dotaci žadatel přiloží čestné prohlášení o tom, že není

poživatelem starobního důchodu,^12) nebo potvrzení o výši částky, která

mu byla vyplacena na starobním důchodu^12) za uplynulý kalendářní rok.§ 9Neposkytnutí dotace, vrácení dotace a vyřazení žadatele z programu(1) Fond rozhodne o vyřazení žadatele z programu a o vrácení celé výše

již poskytnuté dotace, zjistí-li, žea) se žadatel stal opětovně zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona,b) se žadatel účastní na podnikání jiného zemědělského podnikatele,

neboc) žadatel požádal o zařazení půdního bloku nebo dílu půdního bloku do

evidence půdy.(2) Nesplní-li nabyvatel závazek podle § 3 odst. 4 písm. f), týkající

se rozlohy obhospodařování zemědělských pozemků, Fond rozhodne oa) snížení dotace o 10 %, je-li závazek porušen v rozsahu nad 10 % do

20 % výměry zemědělských pozemků,b) snížení dotace o 50 %, je-li závazek porušen v rozsahu nad 20 % do

30 % výměry zemědělských pozemků,c) zastavení poskytování dotace, je-li závazek porušen v rozsahu nad 30

% výměry zemědělských pozemků.(3) Je-li závazek podle § 3 odst. 4 písm. f), týkající se rozlohy

obhospodařování zemědělských pozemků, porušen v rozsahu nepřesahujícím

10 % výměry zemědělských pozemků, postup podle odstavce 2 se neuplatní.(4) Fond postup podle odstavce 2 rovněž neuplatní, pokud nabyvatel

porušil závazek uvedený v § 3 odst. 4 písm. f) z důvodua) zásahu vyšší moci,^13)b) provedení pozemkové úpravy^14),c) restitučního řízení^15), nebod) provedení změny v evidenci půdy podle § 3h zákona.§ 10Důsledky uvedení nepravdivých údajůZjistí-li Fond, že žadatel uvedl nepravdivé údaje ve vztahu k podmínkám

poskytnutí dotace, postupuje podle přímo použitelných předpisů

Evropských společenství.^16)§ 11ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dvacátým dnem po dni jeho vyhlášení.Předseda vlády:JUDr. Gross v. r.Ministr zemědělství:Ing. Palas v. r.1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje

provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských

společenství nařízením vlády.2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro

rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu

(EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení.Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře

pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního

fondu (EZOZF).3) § 5 obchodního zákoníku.4) Například čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č.

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé

další zákony.5) § 29, 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,

zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994

Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001

Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č.

257/2004 Sb. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů.7) § 76, 93 a 105 obchodního zákoníku.8) § 154 obchodního zákoníku.9) § 221 obchodního zákoníku.10) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona

č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona

č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona

č. 81/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.11) § 476 a násl. obchodního zákoníku.12) § 29, § 30 až 32, § 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o

důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.

289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona

č. 425/2003 Sb.13) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.14) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.15) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992

Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního

soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod

č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb. a zákona č. 354/2004 Sb.16) Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.

Related Laws