seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
274/2004 Sb.VYHLÁŠKAze dne 28. dubna 2004, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly

ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly

závažným způsobem ohrozit veřejný pořádekMinisterstvo zdravotnictví stanoví podle § 182a zákona č. 326/1999 Sb.,

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 217/2002 Sb., (dále jen "zákon"):§ 1Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství^1) seznam

nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a

postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek.§ 2Za nemoci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, se považují:a) nemoci podléhající hlášení podle Mezinárodního zdravotního řádu a

další nově se vyskytující vysoce nebezpečné nákazy (např. těžký akutní

respirační syndrom - SARS, pravé neštovice),b) tuberkulóza dýchacího ústrojí v aktivním stadiu mikroskopicky nebo

kultivačně pozitivní nebo s tendencí rozvinutí,c) syfilis, nebod) jiné infekční nemoci, pro které příslušný správní úřad k ochraně

před jejich zavlečením stanovil ochranná opatření.^2)§ 3Za nemoci a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný

pořádek, se považují:a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních

látek ab) akutní psychotické poruchy, deliria či impulzivní stavy a další

nemoci spojené s chováním ohrožujícím druhé osoby, které se projevuje

násilím nebo chováním projevujícím se ničením, nebo jejich důvodnou

hrozbou.§ 4Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.Ministr:MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.1) Směrnice Rady č. 64/221/EHS ze dne 25. 2. 1964 o koordinaci

zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních

příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné

bezpečnosti nebo veřejného zdraví.2) § 68 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.