úprava náhrad za ztrátu na výdělku po skončení PN po prac.úrazu


Published: 1976

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
138/1976 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYČeskoslovenské socialistické republikyze dne 18. listopadu 1976,o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povoláníVláda Československé socialistické republiky v dohodě s Ústřední radou

odborů nařizuje podle § 202 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č.

55/1975 Sb.):§ 1(1) Náhrada za ztrátu na výdělku, příslušející podle zákoníku práce,

popřípadě podle dřívějších předpisů ^1) pracovníkům po skončení

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

se vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravuje

tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady se zvyšuje o

2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto

náhradu do 31. prosince 1971.(2) Náhrada za ztrátu na výdělku se na žádost pracovníka určí na

základě průměrného měsíčního výdělku zvýšeného podle odstavce 1 i

tehdy, jestliže pracovníku nebyla do 31. prosince 1971 poskytována,

protože to neumožňovaly právní předpisy o částkách omezujících způsob

výpočtu a poskytování těchto náhrad.^2)§ 2(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 195 odst. 2 zákoníku

práce.(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu

podle § 136 až 141, 144 a 145 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním

zabezpečení, popřípadě k obdobnému zvýšení, provedenému podle dříve

platných předpisů,^3) se při výpočtu náhrady za ztrátu výdělku po

skončení pracovní neschopnosti nepřihlíží.§ 3Náhrada za ztrátu na výdělku upravená, popřípadě stanovená podle § 1

přísluší ode dne účinnosti tohoto nařízení.§ 4Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.Štrougal v.r.1) Jde zejména o tyto předpisy:§ 193 a 195 zákoníku práce§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě za pracovní úrazy a náhradě

nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového

zabezpečení§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z

povolání§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z

povolání.2) § 7 odst. 3, § 31 odst. 2 zákona č. 150/1961 Sb.§ 8 vyhlášky č. 7/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o

náhradách při úrazech a nemocech z povolání.§ 8 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb.čl. II odst. 4 zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje

zákoník práce.§ 195 odst. 2 zákoníku práce.3) Zákon č. 106/1971 Sb., o zvýšení důchodů starodůchodcům a některých

nízkých důchodů v sociálním zabezpečení.Zákon č. 161/1968 Sb., o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v

důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o některých dalších změnách v

sociálním zabezpečení.

Related Laws