úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
67/2005 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 12. ledna 2005o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)Vláda nařizuje podle § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník

práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 46/2004 Sb., a podle

§ 447 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona

č. 131/1982 Sb.:ČÁST PRVNÍÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

VZNIKLÉ PRACOVNÍM ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ A ÚPRAVA NÁHRADY

NÁKLADŮ NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH PODLE PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ§ 1Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen "náhrada za ztrátu na

výdělku") a náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející

zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, popřípadě podle

dřívějších předpisů,^1) se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný

pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle

pracovněprávních předpisů,^2) a pro výpočet náhrady nákladů na výživu

pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se

zvyšuje o 5,4 %.§ 2(1) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku a na náhradu

nákladů na výživu pozůstalých po 31. prosinci 2004, průměrný výdělek

rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na

výživu pozůstalých se podle § 1 nezvyšuje.(2) Úprava podle § 1 se provede bez žádosti zaměstnance nebo

pozůstalých; na žádost zaměstnance se provede v případech, kdy mu

náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela pouze v důsledku zvýšení

invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle předpisů o

sociálním zabezpečení nebo zvýšení plného invalidního nebo částečného

invalidního důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění.(3) Úprava podle § 1 se provede na žádost zaměstnance i v případech,

kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela, protože to

neumožňovalo ustanovení § 195 odst. 2 zákoníku práce účinné před 1.

červnem 1994.ČÁST DRUHÁÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

NEBO PŘI INVALIDITĚ PODLE OBČANSKOPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ§ 3Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při

invaliditě^3) (dále jen "náhrada") se upravuje tak, že průměrný výdělek

rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle dřívějších

předpisů,^4) se zvyšuje o 5,4 %. Úprava náhrady se podle věty první

neprovede, vznikl-li nárok na náhradu po 31. prosinci 2004.ČÁST TŘETÍSPOLEČNÁ USTANOVENÍ§ 4Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její úpravě provedené podle § 1 a

pro náhradu i po její úpravě provedené podle § 3 platí čl. V zákona č.

160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993

Sb., a některé další zákony.§ 5Náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada nákladů na výživu pozůstalých a

náhrada, upravené podle tohoto nařízení, přísluší od 1. února 2005.§ 6Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:JUDr. Gross v. r.1. místopředseda vládya ministr práce a sociálních věcí:Ing. Škromach v. r.Místopředseda vládya ministr spravedlnosti:JUDr. Němec v. r.1) § 193, 195, 197 a 199 zákoníku práce.§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o

náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a

důchodového zabezpečení.§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při pracovních úrazech a

nemocech z povolání.§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z

povolání.2) Nařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem

nebo nemocí z povolání.Nařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo

nemocí z povolání.Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z

povolání.Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání.Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání.Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání.Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z

povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z

povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).3) § 445 a § 447 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.4) Nařízení vlády č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.Nařízení vlády č. 317/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.Nařízení vlády č. 298/1996 Sb.Nařízení vlády č. 318/1997 Sb.Nařízení vlády č. 320/1998 Sb.Nařízení vlády č. 283/1999 Sb.Nařízení vlády č. 18/2001 Sb.Nařízení vlády č. 464/2001 Sb.Nařízení vlády č. 60/2003 Sb.Nařízení vlády č. 482/2003 Sb.

Related Laws