poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy


Published: 2007

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
47/2007 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 7. března 2007o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu

zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování

zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do kliduZměna: 83/2009 Sb.Změna: 480/2009 Sb.Změna: 369/2010 Sb.Změna: 480/2009 Sb. (část)Změna: 448/2012 Sb.Změna: 400/2013 Sb.Změna: 308/2014 Sb.Změna: 50/2015 Sb.Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o

zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.,

(dále jen "zákon") a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o

Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších

zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění

zákona č. 441/2005 Sb.:§ 1Předmět úpravyToto nařízení^1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy

Evropských společenství^2) některé podmínky poskytování jednotné platby

na plochu zemědělské půdy (dále jen "platba") a některé podmínky

poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z

půdy uvedené do klidu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu^3)

(dále jen "Fond").§ 2Žadatel o platbuŽadatelem o platbu je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující

zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití zemědělské půdy

podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen "evidence"),

která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu pro

příslušný kalendářní rok (dále jen "žádost").§ 3Žádost o platbu(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem

Evropských společenství^4) obsahujea) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě

dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v

evidenci na žadatele^4),b) označení a způsob využití^5) všech půdních bloků, popřípadě dílů

půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká,c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého

zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení

podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor po celý

kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků

evidovaných v evidenci na žadatele.(2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků, popřípadě

dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků,

popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším.(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě

na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti^6), připojí k

žádosti uznávací list^7) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti

připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí

začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu

půdního bloku, uvedeného v žádosti.(4) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního

roku.(5) Žádost podle odstavce 4 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna

2015.§ 3aKompenzace finanční disciplíny(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a

sledování společné zemědělské politiky^30) je příslušným kalendářním

rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok

podání žádosti o platbu.(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu, u

kterého byla Fondem provedena úprava plateb poskytnutých na základě

žádosti o platbu podané v příslušném kalendářním roce.(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond

poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav

plateb provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle

odstavce 2.(4) Fond stanoví žadateli o platbu rozhodnutím výši kompenzace finanční

disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny

podle odstavce 3 částkou úpravy plateb provedené žadateli v příslušném

kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16.

října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu v

příslušném kalendářním roce.§ 4Podmínky poskytnutí platby(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která jea) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle

přímo použitelného předpisu Evropských společenství^8),b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti

Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce

po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle

písmene a),d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního

stavu uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o

stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

zemědělských podpor po celý příslušný kalendářní rok.(2) Minimální výměra^9), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně

1 ha zemědělské půdy; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci.(3) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí

ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného

předpisu Evropských společenství^2), nebo podle § 6, jestliže žadatel

splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 a dodržuje podmínky

dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k

nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení

podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor po celý

příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech

půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele^10).§ 5zrušen§ 6Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil

podmínky pro poskytnutí platby, je nižší než výměra zemědělské půdy,

kterou žadatel uvedl ve své žádosti, podle přímo použitelných předpisů

Evropských společenství^12) platbu sníží nebo neposkytne.(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3

odst. 4, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené přímo použitelným

předpisem Evropských společenství^13), platbu sníží, popřípadě žádost

zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství^13).(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou

plochu v souladu s předpisy Evropských společenství^14) a rozdíl mezi

celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v

žádosti a v žádosti nevykázané jea) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti,

sníží platbu o 1 %^14),b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti,

sníží platbu o 2 %^14),c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %^14).§ 7Stanovení některých podmínek poskytování informací o zpracování

zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu(1) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle

přímo použitelného předpisu Evropských společenství^21), poskytne Fondu

v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo

použitelným předpisem Evropských společenství^22), a to do 30 dnů ode

dne převzetí dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy

uvedené do klidu, nejpozději však do 30. dubna bezprostředně

následujícího kalendářního roku.(2) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle

přímo použitelného předpisu Evropských společenství^21), poskytne Fondu

v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo

použitelným předpisem Evropských společenství^23), a to 10 dnů před

zahájením zpracování dovezených zemědělských výrobků pocházejících z

půdy uvedené do klidu na jiný konečný výrobek.§ 8ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2007.Předseda vlády:Ing. Topolánek v. r.Ministr zemědělství:Mgr. Gandalovič v. r.PřílohazrušenaVybraná ustanovení novelČl. VI nařízení vlády 480/2009 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená přede

dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády

č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto

nařízení.Čl. VII nařízení vlády č. 369/2010 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č.

47/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení

vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.Čl. VIII nařízení vlády č. 448/2012 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb.

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle

nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti

tohoto nařízení.Čl. VIII nařízení vlády č. 400/2013 Sb.Přechodné ustanoveníŘízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb.

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle

nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti

tohoto nařízení.§ 4Přechodné ustanoveníŘízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb.

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle

nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí

účinnosti tohoto nařízení.1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje

provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských

společenství nařízením vlády.2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se

stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné

zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro

zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č.

1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994,

(ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č.

2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému

administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES)

č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých

podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí

některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně

režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně

využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin, v platném znění.Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví

společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské

politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a

kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č.

378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady

(ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy

přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se

zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o

změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském

intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004

Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004

Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č.

342/2006 Sb.4) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.5) Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.6) Čl. 13 odst. 1 a čl. 33 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v

platném znění.7) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby

pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a

sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.8) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.9) Čl. 134 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.10) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.11) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona

č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona

č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a

zákona č. 342/2006 Sb.§ 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a

o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a

provádění protierozních opatření v těchto oblastech.12) Čl. 138 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.Čl. 50 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.13) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.14) Čl. 14 odst. 1 a 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném

znění.21) Čl. 144 písm. b) a c) nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném

znění.22) Čl. 144 písm. a), čl. 145 a čl. 157 odst. 3 nařízení Komise (ES) č.

1973/2004, v platném znění.23) Čl. 55 písm. b) a čl. 107 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003,

v platném znění.Čl. 145 a 152 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.25) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování

a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.26) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.27) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění

agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.28) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů (vodní zákon).29) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a

o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a

provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění

pozdějších předpisů.30) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze

dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné

zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č.

165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č.

485/2008.

Related Laws