k provedení § 9 odst. 3 písm. a) krizového zákona


Published: 2001

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
281/2001 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovyze dne 3. července 2001,kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)Změna: 237/2003 Sb.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 40 odst. 2

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon):§ 1Základní ustanoveníTato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v

předškolních zařízeních,^1) žáky, kteří plní ve školách povinnou školní

docházku,^2) a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní

výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče^3) (dále jen

"žáci") zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských

zařízení^4) (dále jen "vzdělávací zařízení"), pokud tuto péči nemohou v

krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci^5) (dále

jen "zákonní zástupci").§ 2Podmínky vykonávání péče(1) Pokud příslušný orgán^6) vyhlásí stav nebezpečí nebo nouzový stav

anebo stav ohrožení státu (dále jen "krizový stav")^7) a nemohou-li

zákonní zástupci vykonávat péči o žáky, vykonává po dobu nezbytně

nutnou základní péči určené vzdělávací zařízení s cílem zabezpečit

ochranu života, zdraví, osobního majetku a základních práv žáků.

Vzdělávací zařízení je určeno k této péči příslušným orgánem krizového

řízení.(2) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky ve svých

objektech vhodných pro tuto činnost s vytvořenými materiálně

technickými, personálními a jinými podmínkami nebo v jiných

odpovídajících objektech, které jsou zajištěny na základě smlouvy

uzavřené určeným vzdělávacím zařízením nebo stanoveny orgány krizového

řízení.(3) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky zpravidla v

rozsahu stanoveném plány krizové připravenosti,^8) které zpracovávají

ve spolupráci s orgány kraje,^9) orgány obcí,^11) popřípadě dalšími

orgány určenými podle zvláštních právních předpisů^12) a začleněnými v

integrovaném záchranném systému. V plánech krizové připravenosti a

krizových plánech doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své

činnosti opatření naplňující ustanovení školského zákona; do

organizačního zabezpečení v nich promítnou i mimořádná opatření k

řešení dopadů možných krizových situací v oblasti výchovy a vzdělávání

a jejího zabezpečení. Tyto plány doplní v souladu s rozsahem jejich

začlenění v systému krizového řízení v příslušných krizových

plánech^13) i v souladu s plány kraje nebo obce.(4) Příslušný orgán krizového řízení může určenému vzdělávacímu

zařízení svěřit i péči o žáky jiných vzdělávacích zařízení, nejvýše

však do počtu stanoveného schváleným plánem krizové připravenosti.(5) Vzdělávací zařízení při vytváření podmínek pro řešení krizových

situací zejménaa) přijímají preventivní opatření,b) zajišťují výběr, školení a výcvik zaměstnanců, popřípadě žáků,c) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími osobami

při plnění povinností stanovených orgány krizového řízení podle

krizového zákona.§ 3Způsob vykonávání péče(1) Určená vzdělávací zařízení zajišťují po vyhlášení krizového stavu

nepřetržitý provoz, pokud péči o žáky nemohou v krizové situaci

vykonávat zákonní zástupci; orgány krizového řízení mohou v rámci

krizových opatření a v dohodě s řediteli vzdělávacích zařízení uložit

fyzickým osobám pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc^14) ve vztahu

k příslušným vzdělávacím zařízením. Po vyhlášení krizového stavu lze

nařídit pracovní pohotovost^15) příslušných zaměstnanců.(2) Určená vzdělávací zařízení zajišťují nezbytně nutnou péči o žáky

mimo výchovně vzdělávací činnost, zejménaa) ubytování,b) stravování,c) první pomoc, psychologickou a zdravotní péči v součinnosti s

příslušnými odbornými orgány a zařízeními,d) pomoc žákům při vyhledání jejich zákonných zástupců i při řešení

dalších potřeb vyvolaných krizovou situací,e) trvale aktualizovanou evidenci ubytovaných osob.(3) Určená vzdělávací zařízení v rámci svých plánů krizové

připravenosti zejménaa) postupují způsobem zohledňujícím způsoby ohrožení a jednotlivé druhy

možných krizových situací i jejich úrovně z hlediska předpokládaného

rizika, včetně stanovení nezbytného počtu zaměstnanců určeného

vzdělávacího zařízení k zajištění jeho provozu a maximálního počtu

žáků, které lze v daném vzdělávacím zařízení po dobu krizového stavu

umístit, případně v rámci náhradních opatření stravovat nebo i

ubytovat,b) připraví pro období krizového stavu upravený vnitřní předpis

obsahující organizační zabezpečení provozu v krizové situaci,c) zajišťují v období krizového stavu dozor nebo dohled nad žáky

umístěnými v objektech mimo dobu vyučování,d) zabezpečují provoz personálně, především zajišťují seznámení

příslušných zaměstnanců a žáků, včetně zaměstnanců zajišťujících dozor

a zaměstnanců zajišťujících provoz, s úkoly, které budou plnit při

krizové situaci, se souvisejícími právními předpisy, s vnitřním

předpisem podle písmene b) tohoto ustanovení a se změnou druhu práce u

stávajících zaměstnanců; dále stanovují nezbytné navýšení počtu

zaměstnanců k zajištění plnění úkolů při krizové situaci,e) zajišťují nezbytné materiálové zdroje, energetické zdroje a

techniku, především potraviny, vodu, hygienické potřeby, léky, potřeby

pro nouzové ubytování, požární techniku,f) vytvářejí podmínky pro dodržení hygienických a zdravotních předpisů

a předpisů pro bezpečný provoz, případně mohou měnit tyto podmínky za

předpokladu, že byly příslušným odpovědným orgánem povoleny mimořádné

dočasné výjimky z těchto předpisů v souvislosti s předpokládanými

krizovými situacemi,g) zajišťují dočasnou úpravu výchovně vzdělávacího procesu v návaznosti

na změny v provozu, včetně úprav příslušné pedagogické dokumentace,h) zabezpečují organizační náležitosti krizového řízení, zejména vedou

seznam adres a telefonních spojení a vyžádají přednostní

telekomunikační služby především na nadřízený krizový štáb, zásobovací

střediska, lékaře, pracovníky sociální péče, pedagogicko psychologické

poradny, dále zabezpečují formuláře pro evidenci umístěných žáků a

přehled o zaměstnancích, podklady k účetnictví a k ekonomické evidenci,i) uzavírají smlouvy k zabezpečení spolupráce v období krizového stavu.(4) Připravenost určených vzdělávacích zařízení na řešení krizových

situací zajišťují v rámci svých pravomocí jejich ředitelé^16) buď jako

statutární orgány právnických osob nebo v případě organizačních složek

spolu se statutárními orgány právnických osob, jejichž jsou určená

výchovně vzdělávací zařízení součástí.(5) Odbornou připravenost ředitelů na řešení krizových situací^17)

zajišťuje ve spolupráci se zřizovateli určených vzdělávacích zařízení

orgán kraje v rámci přípravy kraje.§ 4ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ministr:Mgr. Zeman v. r.1) § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění

zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.2) § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních

škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č.

171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.3) § 9, § 25 a násl. zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 31/1984

Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995

Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.4) § 13a a 13b zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve

školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a

zákona č. 258/2000 Sb.5) Například § 45 a 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.6) Například čl. 5 až 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti

České republiky, § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon).7) § 2 písm. c) krizového zákona.8) § 29 odst. 1 krizového zákona.9) § 14 a násl. krizového zákona.11) § 21 a násl. krizového zákona.12) § 4 odst. 1 písm. b) krizového zákona.13) § 14 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b), § 21 odst. 2 písm. b)

krizového zákona.14) § 31 odst. 3 písm. c) a d) krizového zákona.15) § 95 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č.

155/2000 Sb.16) Například § 1 písm. a) a § 3 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve

znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., § 29 krizového

zákona.17) § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 4 krizového zákona.

Related Laws