o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen


Published: 1987

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
62/1987 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 13. května 1987o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace ženDne 18. prosince 1979 byla v New Yorku sjednána Úmluva o odstranění

všech forem diskriminace žen.Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v

Kodani dne 17. července 1980.S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé

socialistické republiky a prezident Československé socialistické

republiky ji ratifikoval s výhradou, že Československá socialistická

republika se v souladu s odstavcem 2 článku 29 Úmluvy o odstranění

všech forem diskriminace žen nepovažuje být vázána odstavcem 1 jejího

článku 29. Československá socialistická republika je toho názoru, že

případné spory o výklad nebo provádění této Úmluvy mají být řešeny

případným jednáním mezi stranami sporu, popřípadě jiným způsobem, na

němž se strany sporu dohodnou. Ratifikační listina byla uložena u

generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 16. února 1982.Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odstavec 1 dnem

3. září 1981. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v

platnost v souladu se svým článkem 27 odstavec 2 dnem 18. března 1982.Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.První náměstek:Řehořek v. r.ÚMLUVAo odstranění všech forem diskriminace ženStáty, smluvní strany této úmluvy,konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v

základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osoby a v

rovnoprávnost mužů a žen,konstatujíce, že Všeobecná deklarace lidských práv potvrzuje zásadu

nepřípustnosti diskriminace a prohlašuje, že všichni lidé se rodí

svobodní a rovní pokud jde o důstojnost a práva a že každý má nárok na

všechna práva a svobody, jež jsou v ní zakotveny, bez jakéhokoli

rozdílu, včetně rozdílu založeného na pohlaví,konstatujíce, že státy, smluvní strany mezinárodních paktů o lidských

právech mají povinnost zabezpečit rovnoprávnost mužů a žen při

využívání všech hospodářských, sociálních, kulturních, občanských a

politických práv,berouce v úvahu mezinárodní úmluvy uzavřené pod záštitou Organizace

spojených národů a odborných organizací, jež prosazují rovnoprávnost

mužů a žen,berouce též na vědomí rezoluce, deklarace a doporučení přijatá

Organizací spojených národů a odbornými organizacemi, jež prosazují

rovnoprávnost mužů a žen,znepokojeny však, že bez ohledu na tyto dokumenty nadále existuje

rozsáhlá diskriminace žen,připomínajíce, že diskriminace žen porušuje zásady rovnosti práv a

respektování lidské důstojnosti, je překážkou pro účast žen, na

rovnoprávném základě s muži, v politickém, společenském, hospodářském a

kulturním životě jejich zemí, zabraňuje růstu blahobytu společnosti a

rodiny a znesnadňuje plný rozvoj možností žen ve službě pro jejich země

a pro lidstvo,znepokojeny, že v podmínkách chudoby mají ženy nejmenší přístup k

výživě, zdravotnictví, vzdělání, školení a pracovním příležitostem a

jiným potřebám,přesvědčeny, že navedastolení nového mezinárodního ekonomického řádu,

založeného na rovnosti a sprlnosti, významně přispěje k prosazení

rovnoprávnosti mezi muži a ženami,zdůrazňujíce, že vymýcení apartheidu, všech forem rasismu, rasové

diskriminace, kolonialismu, neokolonialismu, agrese, cizí okupace a

nadvlády a vměšování do vnitřních záležitostí států je nezbytné pro

plné využívání práv muži a ženami,potvrzujíce, že upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti, uvolňování

mezinárodního napětí, vzájemná spolupráce mezi státy bez ohledu na

jejich společenské ekonomické zřízení, všeobecné a úplné odzbrojení a

zvláště jaderné odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou,

potvrzení zásad spravedlnosti, rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu ve

vztazích mezi zeměmi a uskutečnění práv národů pod cizí a koloniální

nadvládou a cizí okupací na sebeurčení a nezávislost, jakož i

respektování národní svrchovanosti a územní celistvosti napomůže

společenskému pokroku a rozvoji a v důsledku toho přispěje k dosažení

plné rovnoprávnosti mezi muži a ženami,přesvědčeny, že plný rozvoj země, blaho světa a věc míru vyžadují

maximální účast žen za rovnoprávných podmínek s muži ve všech

oblastech,majíce na paměti velký přínos žen k blahu rodiny a rozvoji společnosti,

dosud ne plně uznávaný, společenský význam mateřství a úlohu obou

rodičů v rodině a při výchově dětí, a vědomy si toho, že úloha ženy při

zachování rodu by neměla být základem pro diskriminaci, ale že výchova

dětí vyžaduje rozdělení odpovědnosti mezi muže a ženy a společnost jako

celek,vědomy si toho, že pro dosažení plné rovnoprávnosti mezi muži a ženami

je nutná změna tradiční úlohy mužů, jakož i úlohy žen ve společnosti a

v rodině,odhodlány realizovat zásady zakotvené v Deklaraci o odstranění

diskriminace žen a přijmout za tím účelem opatření nezbytná pro

odstranění takové diskriminace ve všech jejich formách a projevech,se dohodly takto:ČÁST IČl.1Pro účely této úmluvy bude výraz "diskriminace žen" označovat jakékoli

činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví,

jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo

uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě

rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v

politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.Čl.2Státy, smluvní strany, odsuzují diskriminaci žen ve všech jejích

formách, souhlasí s tím, že budou všemi vhodnými prostředky a bez

prodlení provádět politiku odstranění diskriminace žen a za tím účelem

se zavazují:a) zakotvit zásadu rovnoprávnosti mužů a žen ve svých národních

ústavách nebo jiných příslušných právních předpisech, pokud v nich

ještě není zakotvena, a zajišťovat, prostřednictvím zákonů a jiných

vhodných prostředků, praktické uskutečnění této zásady;b) přijmout příslušná legislativní a jiná opatření, včetně sankcí tam,

kde jich bude třeba, zakazující veškerou diskriminaci žen;c) zavést právní ochranu práv žen na rovném základě s muži zajišťovat

prostřednictvím příslušných národních soudů a jiných veřejných

institucí účinnou ochranu žen proti jakémukoli aktu diskriminace;d) zdržovat se zapojení do jakéhokoli aktu nebo praktiky diskriminace

žen a zajistit, aby veřejné orgány a instituce jednaly v souladu s

tímto závazkem;e) přijímat veškerá příslušná opatření pro odstraňování diskriminace

žen jakoukoli osobou, organizací nebo podnikem;f) přijímat veškerá příslušná opatření, včetně opatření legislativních,

ke změně nebo zrušení existujících zákonů, předpisů, obyčejů nebo

praktik, které představují diskriminaci žen;g) zrušit všechna národní trestní ustanovení, jež diskriminují ženy.Čl.3Státy, smluvní strany, budou ve všech oblastech, zvláště v politické,

sociální, hospodářské a kulturní oblasti, přijímat veškerá příslušná

opatření, včetně opatření legislativních, k zajištění plného rozvoje a

povznesení žen, s cílem zaručit jim uplatňování a využívání lidských

práv a základních svobod na základě rovnoprávnosti s muži.Čl.41. Přijmou-li státy, smluvní strany, dočasná zvláštní opatření,

zaměřená na faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů, nebude to

považováno za diskriminaci jak je definována v této úmluvě; v žádném

případě však tato opatření nesmí ve svém důsledku vést k zachování

nerovnoprávných nebo oddělených měřítek; od těchto opatření bude

ustoupeno, až budou dosaženy cíle zrovnoprávnění v oblasti možností a

zacházení.2. Přijmou-li státy, smluvní strany, zvláštní opatření, včetně opatření

obsažených v této úmluvě, zaměřená na ochranu mateřství, nebude to

považováno za diskriminaci.Čl.5Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření:a) ke změně společenských a kulturních zvyklostí pokud jde o chování

mužů a žen s cílem dosáhnout odstranění předsudků a zvyků a všech

jiných praktik založených na myšlence podřazenosti nebo nadřazenosti

některého z pohlaví nebo na stereotypních úlohách mužů a žen;b) k zabezpečení toho, aby rodinná výchova zahrnovala řádné pochopení

mateřství jako společenské funkce a uznání společné odpovědnosti mužů a

žen za výchovu a rozvoj jejich dětí, přičemž se rozumí, že zájem dětí

se ve všech případech staví na první místo.Čl.6Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření, včetně

opatření legislativních, k potlačení všech forem obchodu se ženami a

vykořisťování prostituce žen.ČÁST IIČl.7Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k odstranění

diskriminace žen v politickém a veřejném životě země a zejména zajistí,

na rovnoprávném základě s muži, právo:a) hlasovat ve všech volbách a veřejných referendech a právo na zvolení

do všech veřejně volených orgánů;b) účastnit se na tvorbě a provádění státní politiky a zastávat veřejné

úřady a vykonávat všechny veřejné funkce na všech úrovních řízení

státu;c) účasti v nevládních organizacích a sdruženích zapojených do

veřejného a politického života země.Čl.8Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k zajištění

toho, aby ženy, na rovnoprávném základě s muži a bez jakékoli

diskriminace, měly příležitost zastupovat své vlády na mezinárodní

úrovni a účastnit se práce mezinárodních organizací.Čl.91. Státy, smluvní strany, poskytnou ženám rovná práva s muži nabývat,

měnit nebo ponechávat si svou státní příslušnost. Zejména zajistí, že

ani manželství s cizincem, ani změna státní příslušnosti manžela během

manželství nezmění automaticky státní příslušnost manželky, neučiní ji

osobou bez státní příslušnosti a ani ji nepřinutí přijmout státní

příslušnost manžela.2. Státy, smluvní strany, poskytnou ženám stejná práva s muži pokud jde

o státní příslušnost jejich dětí.ČÁST IIIČl.10Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k odstranění

diskriminace žen, aby jim byla zajištěna stejná práva s muži v oblasti

vzdělání a zejména, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, opatření

sloužící k zajištění:a) stejných podmínek pro volbu zaměstnání a povolání pro přístup ke

studiu a pro získání absolventských vysvědčení, dosažení diplomů ve

vzdělávacích zařízeních všech kategorií ve venkovských i městských

oblastech; tato rovnoprávnost bude zajištěna v předškolním, všeobecném,

technickém, odborném a vyšším technickém vzdělání, jakož i ve všech

typech odborného výcviku;b) přístupu ke stejným osnovám, stejným zkouškám, učitelskému sboru s

kvalifikací stejné úrovně a školním objektům a vybavení stejné kvality;c) odstranění všech stereotypních koncepcí úlohy mužů a žen na všech

úrovních a ve všech formách vzdělávání prosazováním koedukace a jiných

forem vzdělávání, jež pomohou k dosažení tohoto cíle, a zejména revizí

učebnic a školních programů a přizpůsobením vyučovacích metod;d) stejných příležitostí pro využívání stipendií a jiných příspěvků na

studia;e) stejných příležitostí pro přístup k programům dalšího vzdělávání,

včetně programů pro dospělé a vzdělávacích programů, zejména programů

zaměřených na snížení existujícího rozdílu ve vzdělání mezi muži a

ženami v co možná nejkratší době;f) snížení počtu žen, které nedokončí studia a organizování programů

pro dívky a ženy, které opustily školu předčasně;g) stejných příležitostí pro aktivní účast ve sportu a tělesné výchově;h) přístupu ke zvláštním vzdělávacím informacím, jež pomáhají zajistit

zdraví a blaho rodiny včetně informací a rad pokud jde o plánování

rodiny.Čl.111. Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k

odstranění diskriminace žen v zaměstnání s cílem zajistit, na základě

rovnoprávnosti mužů a žen, stejná práva, zejména:a) práva na práci jakožto nezcizitelného práva všech lidských bytostí;b) práva na stejné příležitosti v zaměstnání, včetně používání stejných

kritérií výběru v zaměstnání;c) práva svobodné volby povolání a zaměstnání, práva na postup,

zajištění místa a na všechny výhody a podmínky zaměstnání a práva na

získání odborného zaškolení a přeškolení včetně vyučení, specializační

přípravy a doškolování;d) práva na stejnou odměnu, včetně výhod, a na stejné zacházení pokud

jde o práci stejné hodnoty, jakož i rovnoprávnost při hodnocení kvality

práce;e) práva na sociální zabezpečení, zejména v případech důchodu,

nezaměstnanosti, nemoci, invalidity a stáří a jiné neschopnosti

pracovat, jakož i práva na placenou dovolenou;f) práva na ochranu zdraví a na bezpečné pracovní podmínky včetně

ochrany poslání ženy jako matky;2. Za účelem zabránění diskriminace žen z důvodů manželství nebo

mateřství a zajištění jejich reálného práva na práci přijmou státy,

smluvní strany, veškerá příslušná opatření:a) k zákazu, pod hrozbou uvalení sankcí, propouštění z důvodů

těhotenství nebo mateřské dovolené a diskriminace při propouštění z

důvodů manželského stavu;b) k zavedení mateřské dovolené s platem nebo se srovnatelnými

sociálními výhodami bez ztráty dřívějšího zaměstnání, služebního

postavení nebo sociálních příspěvků;c) k prosazení poskytování nezbytných doplňkových sociálních služeb,

umožňujících rodičům spojovat rodinné povinnosti s pracovními

povinnostmi a účastí na veřejném životě, zejména podporováním zřizování

a rozvoje sítě zařízení péče o děti;d) k poskytování zvláštní ochrany těhotným ženám v druzích práce, jež

se ukázaly být pro ně škodlivé.3. Právní předpisy upravující poskytování ochrany ve věcech uvedených v

tomto článku, budou pravidelně přehodnocovány ve světle vědeckých a

technických znalostí a dle potřeby budou revidovány, rušeny nebo

rozšiřovány.Čl.121. Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k

odstranění diskriminace žen v oblasti péče o zdraví s cílem zajistit na

základě rovnoprávnosti mužů a žen, přístup ke zdravotnickým službám,

včetně těch, jež se vztahují na plánování rodiny.2. Bez újmy ustanovení odstavce 1, zajistí státy, smluvní strany, ženám

příslušné služby v souvislosti s těhotenstvím, šestinedělím a

poporodním obdobím, přičemž dle potřeby budou tyto služby bezplatné a

rovněž zajistí odpovídající výživu během těhotenství a kojení.Čl.13Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k odstranění

diskriminace žen v ostatních oblastech hospodářského a společenského

života s cílem zajistit, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, stejná

práva, zejména:a) právo na rodinné přídavky;b) právo na bankovní půjčky, hypotéky a jiné formy finančního úvěru;c) právo na rekreaci, sport a účast ve všech formách kulturního života.Čl.141. Státy, smluvní strany, vezmou v úvahu zvláštní problémy, před

kterými stojí venkovské ženy, a významnou úlohu, kterou hrají v

hospodářském životě a zachování jejich rodin, včetně jejich práce v

nevýdělečných sektorech hospodářství, a přijmou veškerá příslušná

opatření k zajištění provádění ustanovení této úmluvy na ženy ve

venkovských oblastech.2. Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k

odstranění diskriminace žen ve venkovských oblastech s cílem zajistit

jim, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, účast na rozvoji venkova a

na prospěchu z něj a zejména těmto ženám zajistí právo:a) účasti na vypracování a provádění plánování rozvoje na všech

úrovních;b) na přístup k přiměřeným zařízením péče o zdraví, včetně informací,

poradenství a služeb v oblasti plánování rodiny;c) mít přímý prospěch z programů sociálního zabezpečení;d) získávat všechny druhy školení a vzdělání, formálního i

neformálního, včetně vzdělávacích programů, jakož i využívat veškeré

komunální a další služby, mezi jiným za účelem zvýšení jejich technické

kvalifikace;e) organizovat svépomocné skupiny a družstva s cílem získat stejný

přístup k hospodářským příležitostem prostřednictvím zaměstnání nebo

nezávislých povolání;f) účasti ve všech druzích společenské činnosti;g) mít přístup k zemědělským úvěrům a půjčkám, tržním zařízením, vhodné

technice a na stejné zacházení při pozemkových a agrárních reformách,

jakož i v programech osidlování země;h) mít přiměřené životní podmínky, zejména pokud jde o bydlení,

sanitární zařízení, dodávky elektřiny a vody, dopravu a spoje.ČÁST IVČl.151. Státy, smluvní strany, poskytnou ženám rovnost s muži před zákonem.2. Státy, smluvní strany, poskytnou ženám v občanskoprávních

záležitostech právní způsobilost, která je totožná se způsobilostí

mužů, a stejné možnosti pro uplatnění této způsobilosti. Zejména

poskytnou ženám stejná práva uzavírat smlouvy a spravovat majetek a

budou vůči nim postupovat stejně ve všech stadiích soudního řízení.3. Státy, smluvní strany, souhlasí s tím, aby veškeré smlouvy a všechny

jiné soukromé dokumenty jakéhokoli druhu, jejichž právní účinek je

namířen na omezení právní způsobilosti žen, byly považovány za nicotné

a neplatné.4. Státy, smluvní strany, poskytnou mužům a ženám stejná práva pokud

jde o zákony, vztahující se na pohyb osob a svobodu zvolit si místo

pobytu a bydliště.Čl.161. Státy, smluvní strany, přijmou veškerá příslušná opatření k

odstranění diskriminace žen ve všech věcech týkajících se manželství a

rodinných vztahů a zejména zajistí, na základě rovnoprávnosti mužů a

žen:a) stejné právo na vstup do manželství;b) stejné právo svobodně si vybrat manžela a vstoupit do manželství

pouze se svobodným a úplným souhlasem;c) stejná práva a povinnosti po dobu trvání manželství a při jeho

zániku;d) stejná rodičovská práva a povinnosti bez ohledu na jejich manželský

stav, ve věcech týkajících se jejich dětí. Ve všech případech musí být

zájmy dětí prvořadé;e) stejná práva rozhodnout se svobodně a odpovědně o počtu a době

narození jejich dětí a mít přístup k informacím, vzdělání a

prostředkům, které jim umožní uplatňovat tato práva;f) stejná práva a povinnosti pokud jde o poručnictví, svěřenectví,

opatrovnictví a adopci dětí, nebo o obdobné instituce, existující v

národních zákonodárstvích. Ve všech případech musí být zájmy dětí

prvořadé;g) stejná osobní práva manželů, včetně práva zvolit si rodinné jméno,

povolání nebo zaměstnání;h) stejná práva pro oba manžely pokud jde o vlastnictví, nabytí, řízení

správu, užívání a disponování s majetkem, bezplatně či za protihodnotu.2. Zasnoubení a manželství dětí nemají právní účinek a budou přijata

veškerá nezbytná opatření, včetně legislativních, k tomu, aby byl

stanoven minimální věk pro uzavření manželství a aby registrace

manželství v úřední matrice byla učiněna povinnou.ČÁST VČl.171. Za účelem posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění této

úmluvy, bude ustaven Výbor pro odstranění diskriminace žen (nadále

uváděný jako Výbor), který se bude sestávat v době vstupu úmluvy v

platnost z 18 a po její ratifikaci nebo přístupu k ní třicátým pátým

státem, smluvní stranou, z 23 odborníků vysoké morální úrovně a

schopností v oblasti, jíž se tato úmluva týká. Tito odborníci budou

zvoleni státy, smluvními stranami, z řad jejich občanů, přičemž se

přihlédne ke spravedlivému geografickému rozdělení a zastoupení různých

forem civilizace a hlavních právních systémů a budou působit jako

soukromé osoby.2. Členové Výboru budou zvoleni tajným hlasováním ze seznamu osob

jmenovaných státy, smluvními stranami. Každý stát, smluvní strana, může

jmenovat jednu osobu z řad svých občanů.3. První volby se uskuteční šest měsíců od data vstupu této úmluvy v

platnost. Nejméně tři měsíce před datem každých voleb zašle generální

tajemník Organizace spojených národů dopis státům, smluvním stranám, ve

kterém je vyzve, aby do dvou měsíců předložily své kandidáty. Generální

tajemník připraví abecedně řazený seznam všech takto jmenovaných osob s

uvedením států, smluvních stran, jež je jmenovaly, a předloží jej

státům, smluvním stranám.4. Volby členů Výboru se budou konat na schůzi států, smluvních stran,

svolané generálním tajemníkem do sídla Organizace spojených národů. Na

schůzi, jejíž kvórum budou tvořit dvě třetiny států, smluvních stran,

osobami zvolenými do Výboru budou ti kandidáti, kteří získají největší

počet hlasů a současně absolutní většinu hlasů přítomných a hlasujících

zástupců států, smluvních stran.5. Členové Výboru budou zvoleni na dobu čtyř roků. Avšak funkční období

devíti členů, kteří byli zvoleni v prvních volbách vyprší po dvou

letech; jména těchto devíti členů budou vybrána losem předsedou Výboru

okamžitě po prvních volbách.6. Volby pěti dodatečných členů Výboru se budou konat v souladu s

ustanoveními odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku po třicáté páté ratifikaci

nebo přístupu. Funkční období dvou z dodatečných členů zvolených při

této příležitosti vyprší po dvou letech. Jména těchto dvou členů budou

vybrána losem předsedou Výboru.7. V případě uvolnění místa jmenuje stát, smluvní strana, jehož

odborník přestal pracovat jako člen Výboru, dalšího odborníka z řad

svých občanů, přičemž toto jmenování bude podléhat schválení Výboru.8. Členové Výboru budou, se souhlasem Valného shromáždění, placeni ze

zdrojů Organizace spojených národů ve lhůtách a za podmínek stanovených

Valným shromážděním s přihlédnutím k významu povinností Výboru.9. Generální tajemník Organizace spojených národů poskytne nezbytný

personál a zařízení pro účinné uskutečňování funkcí Výboru podle této

úmluvy.Čl.181. Státy, smluvní strany, se zavazují, že předloží generálnímu

tajemníkovi Organizace spojených národů k projednání Výborem zprávu o

legislativních, soudních, administrativních nebo jiných opatřeních, jež

přijaly za účelem uvedení ustanovení úmluvy v život, a o pokroku, jenž

byl v tomto směru dosažen:a) do jednoho roku po vstupu v platnost pro příslušný stát;b) poté alespoň každé čtyři roky a dále kdykoli o to Výbor požádá.2. Zprávy mohou informovat o okolnostech a obtížích, jež mají vliv na

stupeň plnění závazků podle této úmluvy.Čl.191. Výbor přijme svůj vlastní jednací řád.2. Výbor zvolí své funkcionáře na dobu dvou let.Čl.201. Výbor se bude obvykle scházet na dobu nejdéle dvou týdnů ročně za

účelem projednání zpráv předložených v souladu s článkem 18 této

úmluvy.2. Schůze Výboru se budou obvykle konat v sídle Organizace spojených

národů, případně v jiném vhodném místě, jež určí Výbor.Čl.211. Výbor bude prostřednictvím Hospodářské a sociální rady podávat každý

rok zprávu Valnému shromáždění o své činnosti a může předkládat návrhy

a všeobecná doporučení založená na prostudování zpráv a informací

zaslaných státy, smluvními stranami. Takové návrhy a všeobecná

doporučení budou zahrnuta do zprávy Výboru spolu s případnými komentáři

států, smluvních stran.2. Generální tajemník bude předávat Komisi pro postavení žen zprávy

Výboru k informaci.Čl.22Odborné organizace mají právo být zastoupeny při projednávání plnění

těch ustanovení této úmluvy, jež spadají do sféry jejich činnosti.

Výbor může vyzvat odborné organizace, aby předložily zprávu o plnění

úmluvy v oblastech, jež spadají do sféry jejich činnosti.ČÁST VIČl.23Nic z této úmluvy nebude na újmu ustanovení, jež mohou ještě lépe vést

k dosažení rovnoprávnosti mezi muži a ženami, jež mohou být obsažena:a) v zákonodárství státu, smluvní strany; nebob) v jakékoli jiné mezinárodní úmluvě, smlouvě nebo dohodě, jež je pro

tento stát platná.Čl.24Státy, smluvní strany, se zavazují, že přijmou na národní úrovni

veškerá nezbytná opatření zaměřená na dosažení plného uskutečnění práv

stanovených touto úmluvou.Čl.251. Tato úmluva bude otevřena k podpisu všemi státy.2. Depozitářem této úmluvy je generální tajemník Organizace spojených

národů.3. Tato úmluva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u

generálního tajemníka Organizace spojených národů.4. Tato úmluva bude otevřena k přístupu všem státům. Přístup se

uskuteční uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka

Organizace spojených národů.Čl.261. Žádost o revizi této úmluvy může být vznesena kdykoli kterýmkoli

státem, smluvní stranou, písemnou notifikací zaslanou generálnímu

tajemníkovi Organizace spojených národů.2. O případných krocích, jež budou učiněny, pokud jde o takovou žádost,

rozhodne Valné shromáždění Organizace spojených národů.Čl.271. Tato úmluva vstoupí v platnost třicátý den po datu uložení dvacáté

listiny o ratifikaci nebo přístupu u generálního tajemníka Organizace

spojených národů.2. Pro každý stát, který ratifikuje tuto úmluvu nebo k ní přistoupí po

uložení dvacáté listiny o ratifikaci nebo přístupu, vstoupí tato úmluva

v platnost třicátý den po datu uložení jeho listiny o ratifikaci nebo

přístupu.Čl.281. Generální tajemník Organizace spojených národů bude přijímat a

rozesílat všem státům text výhrad, jež státy učinily při ratifikaci

nebo při přístupu.2. Výhrada, jež není slučitelná s předmětem a účelem této úmluvy je

nepřípustná.3. Výhrady mohou být odvolány kdykoli nótou, zaslanou generálnímu

tajemníkovi Organizace spojených národů, který o tom bude informovat

všechny státy. Tyto nóty nabudou účinnosti dnem jejich přijetí.Čl.291. Jakýkoli spor mezi dvěma či více státy, smluvními stranami, pokud

jde o výklad nebo provádění této úmluvy, který nebude vyřešen jednáním,

bude na žádost jednoho z nich předán arbitráži. Jestliže se strany do

šesti měsíců ode dne žádosti o arbitráž nedohodnou o organizaci

arbitráže, může kterákoli ze stran tento spor předat Mezinárodnímu

soudnímu dvoru na základě žádosti podané v souladu se Statutem soudního

dvora.2. Každý stát, smluvní strana, může při podpisu nebo při ratifikaci

této úmluvy nebo při přístupu k ní prohlásit, že se necítí být vázán

odstavcem 1 tohoto článku. Ostatní státy, smluvní strany, nebudou

vázány odstavcem 1 tohoto článku ve vztahu ke kterémukoli státu,

smluvní straně, který takovou výhradu učinil.3. Kterýkoli stát, smluvní strana, který učinil výhradu v souladu s

odstavcem 2 tohoto článku, může takovou výhradu kdykoli odvolat

notifikací generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.Čl.30Tato úmluva, jejíž znění v arabštině, čínštině, angličtině,

francouzštině, ruštině a španělštině mají stejnou platnost, bude

uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů.Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu oprávněni podepsali tuto

úmluvu.

Related Laws