o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven


Published: 2010

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
362/2010 Sb.VYHLÁŠKAze dne 6. prosince 2010o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a

jejich rozsahuMinisterstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví

podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č.

438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č.

280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších

zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č.

438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 351/2009 Sb.:§ 1Rozsah informací a způsob předáváníVšeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové,

podnikové a další zdravotní pojišťovny zasílají Ministerstvu

zdravotnictví a Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření (dále

jen „zpráva“) elektronicky podle jiného právního předpisu^1). Rozsah

informací obsažených ve zprávě je uveden v přílohách č. 1 až 16 k této

vyhlášce. Součástí zprávy je dále rozvaha (bilance) sestavená podle

jiného právního předpisu^2). Není-li v přílohách k této vyhlášce

stanoveno jinak, zpracovávají se informace obsažené ve zprávě

kumulativně od 1. ledna kalendářního roku do posledního dne

kalendářního čtvrtletí (dále jen „sledované období“), za které se

zpráva podává.§ 2Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření

zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.2. Vyhláška č. 183/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o

způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a

jejich rozsahu.3. Vyhláška č. 313/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o

způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a

jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.§ 3ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.Ministr:doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.Přílohy 1 - 16Příloha 1

Příloha 2Příloha 3

Příloha 4Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

Příloha 8Příloha 9

Příloha 10

Příloha 11Příloha 12Příloha 13Příloha 14Příloha 15Příloha 161) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.2) Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů.

Related Laws