o ochraně olympijských symbolik


Published: 2000

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
60/2000 Sb.ZÁKONze dne 24. února 2000 o ochraně olympijských symbolikV zájmu posílení myšlenky a ducha olympijského hnutí jako prostředku

mírového dorozumění a spolupráce mezi národy, úlohy mezinárodních a

národních olympijských výborů jakožto řídících orgánů tohoto hnutí a k

zabezpečení závazků z toho vyplývajících usnesl se Parlament na tomto

zákoně České republiky:§ 1Předmět úpravyTento zákon upravuje některá práva a povinnosti v souvislosti s

užíváním olympijských symbolik a ochranou před jeho zneužitím; tím

nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů.^1)§ 2Olympijská symbolika(1) Olympijská symbolika jsoua) olympijský symbol,b) olympijská vlajka,c) olympijské heslo,d) olympijský oheň,e) olympijská pochodeň,f) olympijská hymna,g) olympijské emblémy,h) výrazy "olympijský" a "olympiáda",

(dále jen "olympijská symbolika").(2) Olympijská symbolika jsou registrována podle platných právních

předpisů a mezinárodních dohod na ochranu průmyslového a duševního

vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána.^2)§ 3Užívání olympijských symbolik(1) Jakékoliv užívání olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo

jiné obdobné účely je možné pouze na základě předchozího písemného

zmocnění; tím nejsou dotčena ustanovení části třetí zákona č. 137/1995

Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné

zmocnění může udělit oprávněné osobě Český olympijský výbor.(2) Zákaz užívání podle předchozího odstavce se rovněž vztahuje na

jakékoliv označení, které tvoří nebo obsahuje olympijská symbolika nebo

jejich část.§ 4Řešení sporůSpory týkající se práv a povinností upravených tímto zákonem rozhoduje

příslušný soud.^3) Český olympijský výbor nebo oprávněná osoba se může

rovněž domáhat náhrady škody, která byla způsobena neoprávněným užitím

olympijských symbolik.§ 5Český olympijský výbor(1) Český olympijský výbor řídí a organizuje olympijské hnutí v rámci

České republiky.(2) Český olympijský výbor je sdružením podle zvláštních předpisů.^4)§ 6Symboly Českého olympijského výboru(1) Symboly Českého olympijského výboru jsou zejména emblém a vlajka

Českého olympijského výboru. Český olympijský výbor může vytvářet i

další odvozené olympijské symboly.(2) Symboly Českého olympijského výboru jsou zapsány jako ochranné

známky do příslušného rejstříku podle zvláštního zákona.^1)(3) Pro užívání a ochranu symbolů Českého olympijského výboru platí

ustanovení § 3 a 4 tohoto zákona obdobně.§ 7ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.1) Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č.

191/1999 Sb.2) Například vyhláška č. 65/1975 Sb., o Madridské dohodě o mezinárodním

zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891,

revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2.

června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června

1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967,

ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.3) § 9 odst. 3 písmeno c) písm. ee) zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.4) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

předpisů.