, jímž některé osoby nabývají čs. státního občanství


Published: 1953

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
34/1953 Sb.ZÁKONze dne 24. dubna 1953,jímž některé osoby nabývají československého státního občanstvíNárodní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:§ 1(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního

občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb., a mají v den, kdy tento zákon

nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají

se československými občany, pokud československého státního občanství

nenabyly již dříve.(2) Spolu s manželem, po případě spolu s otcem nebo matkou, stávají se

československými občany manželky a nezletilé děti osob uvedených v

předchozím odstavci, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného

odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a

nejsou příslušníky jiného státu.§ 2Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr

vnitra.