veterinární kontroly dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí


Published: 2003

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
376/2003 Sb.VYHLÁŠKAze dne 30. října 2003o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemíZměna: 259/2005 Sb.Změna: 375/2006 Sb.Změna: 59/2008 Sb.Změna: 108/2013 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární

zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení

§ 33 odst. 6, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:§ 1Předmět úpravy(1) Tato vyhláška^1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1a) a

upravujea) místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů

dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále

jen "třetí země"), umístění, materiální a personální zabezpečení

pohraniční veterinární stanice,b) součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen "dovozce"),

poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární

kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,d) rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční

veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,e) požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo,

svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční

veterinární kontrolu,f) podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly

odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě

posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,g) podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,h) případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o

dovozu produktů z třetích zemí.(2) Veterinární kontrole podle této vyhlášky podléhají dovážená zvířata

a produkty, jejichž seznam je uveden v předpise Evropské unie

stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly

na pohraničních veterinárních stanicích^1b).§ 2Podle této vyhlášky se rozumía) produkty - produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní

právní předpisy^1c), vedlejší živočišné produkty podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie^1d), produkty, na něž se vztahuje

přímo použitelný předpis Evropské unie^1e), a rostlinné produkty

uvedené v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a

produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních

stanicích^1b),b) veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo

administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo

nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,c) kontrolou dokladů - ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a

jiných dokladů provázejících produkty,d) kontrolou shody - vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda

veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá

označení a těmto produktům,e) fyzickou kontrolou - kontrola produktů, která může zahrnovat i

kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní

vyšetření,f) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti

vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se

stanoví celní kodex Společenství^1f), a souvisejících s dovozem zásilky

na území členských států (dále jen „území Unie“),g) zásilkou - určité množství produktů téhož druhu, na něž se vztahuje

totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž

dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí

země,h) pohraniční veterinární stanicí - stanoviště hraniční kontroly určené

a schválené Evropskou komisí (dále jen "Komise") k provádění pohraniční

veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na hranice

některého z členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"),i) dovozem - propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr

propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu

Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství^1g),j) dovozními podmínkami - veterinární požadavky na dovážené produkty,

stanovené zákonem, touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy^2) v

souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie,k) příslušným úřadem - ústřední úřad členského státu oprávněný k

provádění veterinárních kontrol nebo úřad, jemuž byla tato pravomoc

svěřena.Veterinární kontrola produktů dovážených z třetích zemí§ 3(1) Každá zásilka produktů, přicházejících ze třetí země a určených pro

dovoz na území Unie,a) musí splňovat veterinární požadavky na výrobu, zpracování,

skladování, přepravu a uvádění produktů do oběhu, uvedené v přímo

použitelných předpisech Evropské unie^2a), anebo veterinární požadavky,

které jsou těmto požadavkům rovnocenné,b) musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných

požadovaných průvodních dokladů, které potvrzují splnění veterinárních

požadavků uvedených pod písmenem a), jakož i zvláštních dovozních

podmínek, pokud byly stanoveny rozhodnutím orgánů Evropské unie,c) je bez ohledu na celně schválené určení zboží^3) podrobena

pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody

a fyzické kontrole, jde-li o zásilku zvířat a produktů uvedených v

předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které

se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích^1b).(2) Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky

produktů způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské

unie^3a). Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného

veterinárního vstupního dokladu (dále jen "vstupní doklad") a při

nakládání s tímto dokladem.(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje

po oznámení příchodu zásilky produktů podle přímo použitelného předpisu

Evropské unie^3a). Kontroly dokladů a shody, uvedené v odstavci 1 písm.

c), se provádějí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^3a)

přílohy I, laboratorní zkoušky a vyšetření úředních vzorků se provádějí

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^3a) přílohy II.(4) Mají-li být dovezeny produkty, pro které nebyly dosud dovozní

podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní

veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu

těchto produktů o sdělení stanovených dovozních podmínek, za nichž lze

tyto produkty z příslušné třetí země dovážet.§ 4(1) Kontrolou dokladů se ověřuje, zda údaje obsažené ve veterinárním

osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,a) odpovídají informacím uvedeným dovozcem ve vstupním dokladu,b) potvrzují, že jsou splněny v těchto dokladech uvedené veterinární

záruky.(2) Kontrola shody se provádí za účelem ověření, že produkty odpovídají

údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu,

provázejícím produkty. Nehledě na zásilky volně ložených produktů,

jichž se týká zvláštní právní předpis,^5) kontrola shody zahrnujea) v případě, že jsou produkty živočišného původu přepravovány v

kontejnerech, ověření, zda jsou pečetě, pokud jsou vyžadovány,

připevněné úředním veterinárním lékařem (nebo jiným správním úřadem) a

neporušené a zda údaje na nich uvedené odpovídají údajům uvedeným ve

veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,b) v ostatních případech kontrolu, zda jsou produkty řádně opatřeny

razítky, označeními zdravotní nezávadnosti, popřípadě jinými

požadovanými značkami, zda z nich jsou patrné země a podnik původu

produktů a zda odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení

nebo jiném dokladu, provázejícím produkty, a jsou-li produkty baleny v

prvních nebo druhých obalech, zda jsou řádně opatřeny požadovanou

etiketou.(3) Při fyzické kontrole se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 4

k této vyhlášce.§ 5(1) Fyzické kontroly se provádějí takovým způsobem, aby dovozce nemohl

předem odhadnout, která zásilka bude této kontrole podrobena.(2) Četnost fyzických kontrol, jimž jsou podrobeny zásilky produktů z

třetích zemí, je pro jednotlivé skupiny produktů stanovena v příloze č.

5 k této vyhlášce; tím však nejsou dotčena ustanovení zvláštního

právního předpisu^5) o fyzických kontrolách.(3) V souladu s § 48 odst. 1 zákona může Státní veterinární správa

požádat Komisi řádně odůvodněnou žádostí, zejména s přihlédnutím k

výsledkům předchozích veterinárních kontrol, o snížení četnosti

fyzických kontrol produktů, pro něž již byly dovozní podmínky

harmonizovány na úrovni Evropské unie, jestližea) tyto produkty pocházejí z třetí země nebo její části, které

poskytují dostatečné veterinární záruky, pokud jde o kontroly produktů

určených k vývozu na území Unie prováděné v místě původu, a které jsou

uvedeny v seznamu schválených třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet

produkty na území Unie,b) tyto produkty pocházejí z podniků, které jsou uvedeny v seznamu

schválených podniků z třetích zemí,c) byla pro dané produkty vystavena dovozní veterinární osvědčení.§ 6zrušen§ 7Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 3 odst. 1 písm. c)

postupuje úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice podle

přímo použitelných předpisů Evropské unie^3a).Pohraniční veterinární stanice§ 8(1) Pohraniční veterinární stanice musía) být umístěna v bezprostřední blízkosti místa vstupu na území České

republiky a v celním prostoru. Je-li to však nutné vzhledem k

zeměpisným podmínkám, například se zřetelem k poloze letiště, přístavu,

železniční stanice, silničního hraničního přechodu apod., může být

pohraniční veterinární stanice umístěna v odpovídající vzdálenosti od

místa vstupu,b) podléhat pravomoci úředního veterinárního lékaře odpovědného za

provádění pohraniční veterinární kontroly.(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice do

počítačové sítě provozované v souladu s předpisem Evropské unie o

zavedení systému Traces^4) (dále jen „počítačová síť“) zapisuje a

aktualizuje údaje o:a) společných veterinárních vstupních dokladech pro zvířata dovezená do

České republiky, která není členským státem určení,b) společných veterinárních vstupních dokladech pro produkty

přepravované přes území Unie a pro produkty dovezené podle § 11, § 15

odst. 2 a § 19,c) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechna zvířata

dovážená do Evropské unie,d) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechny odmítnuté

zásilky a všechny produkty, které1. mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie

sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v

místě určení podle § 11 odst. 4,2. pochází z jedné třetí země a jsou určeny do jiné třetí země podle §

13 odst. 1,3. pochází z třetí země a jsou určeny pro svobodné celní pásmo,

svobodný celní sklad nebo celní sklad podle § 14 odst. 1,4. jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v

mezinárodní námořní přepravě podle § 19 odst. 1,5. pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí podle § 20.(3) V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Státní veterinární

správa předkládá Komisi návrhy na schválení pohraničních veterinárních

stanic s tím, zda na příslušné pohraniční veterinární stanici má být

prováděna pohraniční veterinární kontrola všech, anebo jen některých

kategorií produktů.(4) Schválená pohraniční veterinární stanice musí být vybudována,

zařízena, udržována a provozována v souladu s podmínkami pro schválení

pohraničních veterinárních stanic a s požadavky uvedenými v příloze č.

8 k této vyhlášce.(5) Státní veterinární správa zveřejňuje seznam schválených

pohraničních veterinárních stanic, v nichž se provádějí veterinární

kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na území Unie, na svých

internetových stránkách.§ 9(1) Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici nejméně:a) kancelář vybavenou komunikačními prostředky včetně telefonu, faxu,

terminálu systému Animo a kopírovacího stroje s veškerou nezbytnou

dokumentací a s možností archivování dokladů týkajících se kontroly

produktů,b) sociální místnosti (šatny, toalety a vybavení pro mytí rukou), které

budou společně používat pouze pracovníci provádějící kontroly,c) uzavřené a zastřešené místo pro vykládání produktů z dopravních

prostředků. Zastřešení se nevyžaduje pouze v případě zásilek vlny,

která není přepravována v kontejnerech, volně ložených zpracovaných

živočišných bílkovin neurčených pro lidskou spotřebu, hnoje, guana,

tekutých olejů a tuků, které jsou přepravovány na lodích. V případě

produktů, které vyžadují určitou teplotu a které jsou určeny k lidské

spotřebě, s výjimkou ryb, musí být přechod mezi přepravním prostorem a

místem vykládky uzavřen a chráněn před vnějším prostředím,d) místnost pro provádění veterinárních kontrol, kde se produkty

kontrolují a kde se odebírají vzorky pro další testy. Místo odběru

vzorků nemusí být odděleno od místnosti pro provádění kontrol,e) vhodné skladovací místnosti nebo jiné prostory, umožňující pod

dohledem úředního veterinárního lékaře simultánně uchovávat pozastavené

zásilky jak v chlazeném, tak i ve zmrazeném stavu, anebo při teplotách

prostředí do té doby, než jsou známy výsledky laboratorních nebo jiných

vyšetření.(2) Pohraniční veterinární stanice, která je schválena pro veterinární

kontrolu produktů chlazených, mražených nebo uchovávaných při teplotě

prostředí, musí mít k dispozici dostatečné skladovací prostory, aby v

nich mohla být simultánně skladována odpovídající množství produktů z

každé teplotní kategorie. Hluboce zmrazené sperma a embrya, vedlejší

produkty nebo krevní produkty živočišného původu, které jsou

přepravovány k využití pro technické účely, včetně farmaceutického

využití, lze kontrolovat na pohraniční veterinární stanici pomocí

vybavení určeného pro manipulaci se zabalenými produkty při teplotě

prostředí, jsou-li tyto zásilky přepravovány při teplotě prostředí, v

hermeticky uzavřených nádobách opatřených vlastní regulací teploty.(3) Používání obchodních skladovacích prostorů v blízkosti pohraniční

veterinární stanice, ve stejném přístavu nebo ve stejném celním

prostoru je možné pod dohledem úředního veterinárního lékaře a za

předpokladu, že pozastavené produkty jsou skladovány odděleně od

ostatních produktů v samostatné uzamykatelné místnosti nebo pásmu.(4) Skladování produktů ve zvláštních samostatných kontejnerech, trvale

umístěných u místa vykládky, je možné za předpokladu, že tyto

kontejnery jsou spojeny s místem vykládky takovým způsobem, že proces

vykládky je chráněn před povětrnostními vlivy. Další skladování

produktů všech kategorií v dopravních prostředcích, ve kterých byly

přivezeny na pohraniční veterinární stanici, je možné pouze ve

výjimečných případech pod dohledem úředního veterinárního lékaře,

jde-li o pohraniční veterinární stanici v místě silničního nebo

železničního hraničního přechodu, anebo v přístavu.§ 10(1) Produkty určené k lidské spotřebě musí být kontrolovány v jiných

místech vykládky, v jiných místnostech a v jiných skladovacích

prostorech než produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. To však

neplatí pro pohraniční veterinární stanici, která je schválena pouze

pro balené produkty; v takové pohraniční veterinární stanici mohou být

používána společná místa vykládky, pokud během vykládky a po vykládce

jsou produkty určené k lidské spotřebě a produkty, jež nejsou určeny k

lidské spotřebě, odděleny od sebe tak, aby nemohlo docházet ke křížové

kontaminaci.(2) Na základě vyhodnocení rizika krajskou veterinární správou může

pohraniční veterinární stanice, která odbavuje ročně omezený počet

zásilek produktů jakékoli kategorie, a to produktů určených pro lidskou

spotřebu, nebo produktů určených k jiné než lidské spotřebě, používat

pro veškeré produkty, pro které je stanoviště schváleno, stejné

vybavení pro vykládku, kontrolu a skladování, pokud se příslušné

prostory používají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se

toto vybavení podle potřeby mezi manipulací a kontrolami řádně čistí a

dezinfikuje.§ 11(1) Jestližea) jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, uplatňující v

souladu s předpisy Evropské unie zvláštní veterinární záruky,b) byly odebrány vzorky, ale výsledky jejich vyšetření nejsou v době,

kdy dopravní prostředek opouští pohraniční veterinární stanici, ještě

známy, neboc) jsou produkty dováženy v souladu s předpisy Evropské unie pro

zvláštní účely,musí být příslušnému úřadu místa určení sděleny prostřednictvím

počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem^7)

(dále jen "počítačová síť") doplňkové informace související s uvedenými

skutečnostmi.(2) Každá zásilka produktů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a

určených pro jiný členský stát podléhá kontrole dokladů, kontrole shody

a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici na území České

republiky, přes kterou tyto produkty vstupují na území Unie, zejména za

účelem ověření, zda tyto produkty odpovídají požadavkům stanoveným

předpisy Evropské unie a uplatňovaným v členském státě nebo oblasti

určení. Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená,

se podrobí kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární

stanici podle věty první; kontrole zdravotní nezávadnosti podle přímo

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní

pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu

určených k lidské spotřebě^1e), a případně vyšetření na rezidua podle

právního předpisu upravujícího sledování (monitoring) přítomnosti

nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by

živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v

jejich produktech^8) se podrobí v podniku v místě určení, do něhož musí

být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci

4 písm. a), a to spolu se vstupním dokladem. Výsledky uvedených

veterinárních kontrol se pak předávají úřednímu veterinárnímu lékaři

pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů na území Unie.

Podle potřeby se v závislosti na výsledku těchto kontrol činí opatření

uvedená v § 25 odst. 1.(3) Vstupují-li produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) do České

republiky, která není členským státem určení, musí být provedena

veškerá opatření k zajištění jejich doručení do členského státu určení.(4) Jde-li o produkty, které mají být v souladu s požadavky stanovenými

předpisy Evropské unie sledovány od pohraniční veterinární stanice až

do příchodu do podniku v místě určení, je třeba dodržet tyto podmínky:a) zásilka produktů je odeslána z pohraniční veterinární stanice do

podniku v místě určení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v jím

zapečetěných nepropustných vozidlech nebo kontejnerech. Produkty

uvedené v odstavci 1 písm. c) zůstávají pod celním dohledem až do místa

určení spolu se vstupním dokladem, v němž je stanoveno povolené určení

a v němž je podle potřeby uveden i způsob zamýšleného zpracování,b) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje

příslušný úřad odpovědný za podnik v místě určení prostřednictvím

počítačové sítě^7) o místě původu a místě určení produktů,c) produkty jsou v podniku v místě určení ošetřeny způsobem stanoveným

předpisy Evropské unie,d) příslušný veterinární úřad odpovědný za dozor v místě určení je

informován vedením tohoto podniku o dodání produktů do místa určení a

během 15 dnů o tom uvědomí úředního veterinárního lékaře pohraniční

veterinární stanice, který mu zásilku ohlásil. Zároveň provede obvyklé

kontroly, zejména kontrolu vstupních záznamů, za účelem ověření, že se

produkty dostaly do podniku v místě určení.(5) Získá-li úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v

místě vstupu produktů do České republiky důkaz o tom, že produkty,

které byly určeny pro podnik schválený pro zacházení s produkty, nebyly

dodány do místa určení, učiní odpovídající opatření ve vztahu k

dovozci. Tím není dotčen postup podle § 23.(6) Státní veterinární správa předloží Komisi seznam podniků

schválených pro zacházení s produkty z třetích zemí uvedenými v

odstavci 4.§ 12(1) Zásilky produktů určené k dovozu na území Unie, které byly

dopraveny na určitou pohraniční veterinární stanici, jsou však určeny k

dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, která se nachází na

území téhož nebo jiného členského státu, podléhají kontrole shody a

fyzické kontrole na pohraniční veterinární stanici určení za

předpokladu, že se jedná o leteckou nebo lodní dopravu; na pohraniční

veterinární stanici v místě vstupu se postupuje podle odstavců 2 a 3.(2) Je-li zásilka překládána z jednoho letadla do jiného nebo z jedné

lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu, a to buď

přímo nebo po vyložení na letištní plochu nebo na nábřeží na dobu

kratší 12 hodin, jedná-li se o letiště, či na dobu kratší 7 dnů,

jedná-li se o přístav, informuje o tom dovozce příslušný úřad. Tento

úřad může výjimečně, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo

zvířat, provést kontrolu dokladů, provázejících zásilku, popřípadě

jejich ověřených opisů.(3) Jde-li o jiný případ vyložení zásilky, musí býta) skladována po dobu nejméně 12 a nejdéle 48 hodin, jedná-li se o

letiště, anebo nejméně 7 a nejdéle 20 dnů, jedná-li se o přístav, pod

dohledem úředního veterinárního lékaře v celním prostoru letiště nebo

přístavu do doby, než bude vzduchem nebo po moři dopravena na další

pohraniční veterinární stanici,b) podrobena kontrole dokladů uvedených v odstavci 2 větě druhé,c) podrobena výjimečně i kontrole shody a fyzické kontrole, vznikne-li

nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat; tím není dotčen postup

podle § 23.(4) Uplyne-li nejdelší doba uvedená v odstavci 3 písm. a), musí být

zásilka na první dosažené pohraniční veterinární stanici podrobena

kontrole shody a fyzické kontrole podle § 3 odst. 1, § 4.(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka

produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu

veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanicea) pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů,b) označení pohraniční veterinární stanice určení v Evropské unii v

případě dovozu nebo tranzitu přes Evropskou unii nebo třetí zemi určení

v případě přepravy přímo do třetí země,c) přesné umístění zásilky, není-li nakládána přímo do letadla nebo

lodi směřující do následného místa určení, ad) odhadovanou dobu trvání nakládky zásilky do letadla nebo lodi

směřující do následného místa určení.§ 13Tranzit produktů z třetí země(1) Při povolování tranzitu zásilky produktů z jedné třetí země do jiné

třetí země nebo do téže třetí země přes území České republiky je třeba

vycházet z toho, zdaa) tato zásilka pochází z třetí země, jejímž produktům není zakázán

vstup na území Unie, a zda je určena pro jinou třetí zemi. Od tohoto

požadavku lze ustoupit pouze tehdy, jestliže jde o přeložení zásilky z

jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě do jiné v celním prostoru

téhož letiště nebo přístavu prováděné v souladu s § 12 odst. 2 pro

účely jejího dalšího odeslání bez další zastávky na území Unie,b) tento tranzit byl již dříve povolen úředním veterinárním lékařem

pohraniční veterinární stanice toho členského státu, na jehož území

zásilka poprvé vstoupila na území Unie,c) dovozce se předem zavázal, že znovu převezme zásilku, pokud budou

produkty odmítnuty, a že s ní naloží v souladu s § 36 zákona.(2) Povolení tranzitu uvedeného v odstavci 1 je podmíněno tím, žea) zásilka předložená na pohraniční veterinární stanici k tranzitu je

provázena doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i

jejich ověřenými překlady,b) zásilka je předložena na této pohraniční veterinární stanici k

provedení kontroly dokladů a kontroly shody. Úřední veterinární lékař

pohraniční veterinární stanice však nemusí provádět tyto kontroly,

jde-li o leteckou nebo lodní dopravu, jestliže zásilka1. není vyložena. V tomto případě se kontrola dokladů omezí jen na

přezkoumání seznamu nákladu,2. je přeložena z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou

v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu způsobem uvedeným v § 12

odst. 2.

Může-li však být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, anebo vznikne-li

podezření z pochybení, musí být provedena doplňková fyzická kontrola,c) v případě tranzitu přes území Unie po silnici, železnici nebo vodní

cestou je zásilka1. odeslána do místa jejího výstupu z území Unie pod celním dohledem

spolu s doklady uvedenými pod písmenem a) a vstupním dokladem,

potvrzeným pohraniční veterinární stanicí, přes kterou zásilka opustí

území Unie,2. bez vyložení produktů nebo rozdělení přepravována po opuštění

pohraniční veterinární stanice v místě jejich vstupu na území Unie ve

vozidlech nebo kontejnerech zapečetěných úředním veterinárním lékařem

pohraniční veterinární stanice. Manipulovat se zásilkou v průběhu

přepravy není dovoleno,3. zásilka opustí území Unie přes pohraniční veterinární stanici

nejpozději do 30 dnů od opuštění pohraniční veterinární stanice v místě

jejího vstupu na území Unie, pokud není stanoveno jinak se zřetelem na

velkou zeměpisnou vzdálenost,d) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který

povolil tranzit, informuje úředního veterinárního lékaře pohraniční

veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Unie

prostřednictvím počítačové sítě^7),e) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě

výstupu zásilky z území Unie potvrdí na vstupním dokladu, že zásilka

opustila území Unie, a jeho opis zašle na pohraniční veterinární

stanici v místě jejího vstupu na území Unie. Pokud úřední veterinární

lékař této pohraniční veterinární stanice není informován o výstupu

produktů z území Unie ve lhůtě uvedené pod písmenem c) bodem 3, oznámí

tuto skutečnost příslušnému celnímu orgánu, který zahájí šetření nutné

ke zjištění skutečného místa doručení produktů.(3) Kontrola zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě jejího

výstupu z území Unie se provádí za účelem ověření, zda zásilka

opouštějící území Unie odpovídá té zásilce, která byla odeslána z místa

jejího vstupu na území Unie, a že se shoduje s údaji ve vstupním

dokladu.(4) Po dokončení kontrol se vstupní doklad, který provází zásilku,

opatří poznámkou "Formality při výstupu z ES a kontroly tranzitního

zboží potvrdily správnost a soulad s čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice

97/78/ES.", datem, razítkem pohraniční veterinární stanice a podpisem

úředního veterinárního lékaře.Produkty určené pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo

celní sklad§ 14(1) Zásilky produktů, přicházejících z třetí země a určených pro

svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (dále jen

"sklad"), mohou být propuštěny, pokud dovozce předem prohlásil, že tyto

produkty jsou určeny k volnému oběhu na území Unie, anebo zda jsou

určeny k jinému konečnému použití, a dále, zda tyto produkty splňují

nebo nesplňují dovozní podmínky. Není-li jednoznačně uvedeno jiné

konečné použití produktů, považují se za produkty určené k volnému

oběhu na území Unie.(2) Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají na pohraniční veterinární

stanici v místě vstupu na území Unie kontrole dokladů, kontrole shody a

fyzické kontrole za účelem ověření, zda dovážené produkty splňují nebo

nesplňují dovozní podmínky. Fyzická kontrola se však nevyžaduje, s

výjimkou případů podezření na ohrožení zdraví lidí nebo zvířat,

jestliže kontrola dokladů prokáže, že produkty neodpovídají dovozním

podmínkám.(3) Zásilky uvedené v odstavci 1 musí být provázeny doklady uvedenými v

§ 3 odst. 1 písm. b), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady.(4) Jestliže se ukáže, že dovozce učinil nepravdivé prohlášení podle

odstavce 1, postupuje se v souladu s § 36 zákona.§ 15(1) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní

podmínky jsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární

stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním dokladům, a

produkty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárního hlediska jsou

způsobilé k následnému uvolnění do volného oběhu.(2) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní

podmínky nejsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční

veterinární stanice vydá vstupní doklad, určený k připojení k celním

dokladům, produkty však mohou vstoupit do skladu pouze za předpokladu,

žea) produkty nepřicházejí z třetí země, jejímž produktům je zakázán

vstup na území Unie,b) sklad je schválen pro skladování takových produktů. K tomu, aby byl

sklad schválen pro tento účel, musí1. být tvořen uzavřeným prostorem s vchody a východy, které jsou pod

stálou kontrolou vedení skladu. Obvod a vstupní a výstupní místa

svobodného celního pásma a svobodného celního skladu jsou pod dohledem

celních orgánů,2. zajistit každodenní zaznamenávání veškerých zásilek přicházejících

do skladu nebo opouštějících sklad. Tyto záznamy musí obsahovat

podrobné údaje o povaze a množství produktů v zásilce, jakož i jméno,

popřípadě jméno a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu, a obchodní

firmu a sídlo v případě právnické osoby, a adresu příjemce, a musí být

uchovávány po dobu nejméně 3 let,3. mít k dispozici skladovací nebo chladírenské prostory, které

umožňují oddělené skladování produktů neodpovídajících veterinárním

požadavkům. Krajská veterinární správa může dát v případě stávajících

skladů souhlas k oddělenému skladování uvedených produktů ve stejných

skladovacích prostorech, jestliže jsou tyto produkty uloženy v

uzamykatelných odděleních,4. mít k dispozici prostory určené pro orgány provádějící veterinární

kontroly s připojením k internetu pro potřebu úředního veterinárního

lékaře,5. splňovat podmínky pro schválení zařízení, v němž se zachází se

živočišnými produkty, stanovené zvláštním právním předpisem,^9)6. být pod státním veterinárním dozorem,c) produkty jsou podrobeny kontrole dokladů při dodání do skladu, jakož

i kontrole dokladů a kontrole shody v průběhu skladování a před

odesláním ze skladu, a to za účelem ověření jejich původu a místa

určení. Jejich odeslání ze skladu je podmíněno souhlasem orgánů, které

vykonávají ve skladu státní veterinární dozor. Dojde-li k rozdělení

zásilky, musí zůstat balení jednotlivých částí zásilky nezměněno,d) produkty uložené ve skladu jsou v zájmu jejich identifikace opatřeny

na každém kusu číslem příslušného vstupního dokladu,e) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vystaví

opisy veterinárních dokladů provázejících produkty, které uloží na

pohraniční veterinární stanici.(3) Objeví-li se podezření z ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, může být

provedena fyzická kontrola všech produktů dodaných do skladu,

skladovaných nebo odesílaných ze skladu.(4) Zaznamenávání zásilek podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 musí

umožňovat sledování všech zásilek a porovnávání množství produktů

přicházejících do skladu a opouštějících sklad. Musí obsahovat dálea) zemi původu a následnou vstupní pohraniční veterinární stanici

(jde-li o zásilku přicházející do skladu),b) pořadové číslo vstupního dokladu, anebo dokladu uvedeného v § 19

odst. 3 písm. a),c) označení (číslo, adresa) skladu určení, náležejícího provozovateli

uvedenému v § 19 odst. 1 (v případě potřeby),d) plavidlo určení nebo třetí zemi místa určení a pohraniční

veterinární stanici v místě výstupu (v případě potřeby).(5) Dojde-li ve skladu k rozdělení zásilky produktů, které nesplňují

dovozní podmínky, do dvou nebo více částí, vydá úřední veterinární

lékař pohraniční veterinární stanice veterinární osvědčení na každou

část zásilky a vyznačí v něm odkaz na původní vstupní doklad, který

provázel produkty při jejich příchodu do skladu. Tento doklad pak

zůstane na pohraniční veterinární stanici.§ 16Veterinární kontroly skladů a skladovacích prostorů se zaměřují

především naa) dodržování podmínek pro schválení skladu,b) dodržování požadavků, aby produkty, které nesplňují dovozní

podmínky, nebyly skladovány ve stejné místnosti nebo ve stejném

uzavřeném prostoru, v němž jsou skladovány produkty, které tyto

podmínky splňují,c) kontrolu vchodů do skladu a východů ze skladu zejména v době, kdy je

sklad přístupný, za účelem zabránění tomu, aby produkty, které

nesplňují dovozní podmínky, neopustily skladovací prostory bez souhlasu

orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor,d) zabránění jakýmkoli změnám nebo záměnám skladovaných produktů, jakož

i jakýmkoli změnám jejich druhého nebo prvního balení, anebo

zpracování.§ 17(1) Produktya) nemusí být se zřetelem na ochranu zdraví zvířat nebo lidí přijaty do

skladu, jestliže nesplňují dovozní podmínky,b) nesmí být přijaty do skladu, jestliže jejich zásilka není opatřena

celními pečetěmi.(2) Zásilky uvedené v § 15 odst. 2 mohou opustit sklad pouze za účelema) odeslání do třetí země, jsou-li dodrženy požadavky § 13 odst. 1

písm. c) a odst. 2 písm. a), c), d) a e),b) přepravy do skladu náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst.

1 za použití veterinárního osvědčení podle § 19 odst. 3 písm. a), které

obsahuje označení a umístění skladu,c) přepravy na místo, na němž jsou produkty po jejich denaturaci

neškodně odstraněny.(3) Zásilky uvedené v odstavci 2 se odesílají v nepropustných, úředním

veterinárním lékařem zapečetěných vozidlech nebo kontejnerech. Jejich

přeprava probíhá bez vyložení produktů a pod dohledem úředního

veterinárního lékaře; nesmí být přepravovány mezi sklady.(4) Státní veterinární správa předkládá Komisi jednak seznam

schválených skladů, jednak seznam provozovatelů uvedených v § 19 odst.

1.(5) Nejsou-li dodržovány požadavky uvedené v § 14, 15, 16 a § 17 odst.

1 až 4, uplatňují se sankce podle zákona. Nejsou-li dodržovány

požadavky, které se týkají skladů, může být postupem odpovídajícím § 49

odst. 1 písm. h) bodu 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona

pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa

informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.§ 18Přeprava produktů uvedených v § 15 odst. 2 do skladu nebo ze skladu

může probíhat jen za splnění těchto podmínek:a) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se

přesvědčil o tom, že sklad, do něhož mají být produkty přepraveny, je

schválen pro přijetí produktů tohoto druhu, nesplňujících dovozní

podmínky,b) použité pečeti jsou takového druhu, že se rozlomí při jakémkoli

otevření vozidla nebo kontejneru,c) použité dopravní prostředky jsou v případě potřeby po použití řádně

vyčištěny a dezinfikovány,d) příslušný úřad odpovědný za místo odeslání uvědomí o přepravě

produktů příslušný úřad odpovědný za místo určení, a to prostřednictvím

počítačové sítě^7),e) produkty dojdou do stanoveného místa určení do 30 dnů ode dne

odeslání. Nestane-li se tak, uvědomí o tom orgány provádějící

veterinární kontroly příslušný celní orgán.§ 19Produkty dodávané ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v

mezinárodní námořní přepravě(1) Provozovatelé, kteří dodávají produkty uvedené v § 15 odst. 2 a

určené ke spotřebě posádkou a cestujícími přímo na plavidla v

mezinárodní námořní přepravě, musí kromě splnění požadavků

vyplývajících z § 37 odst. 3 zákona a § 14, § 15 odst. 2 písm. a), b)

bodů 2, 3 a 5, § 16 a § 17 odst. 1 splňovat následující podmínkya) produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud

nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Evropské unie,b) oznámí neprodleně příslušnému orgánu státního veterinárního dozoru

dodání produktů do svého skladu.(2) Je-li sklad provozovatele uvedeného v odstavci 1 umístěn ve

svobodném celním pásmu, musí splňovat požadavek uvedený v § 15 odst. 2

písm. b) bodě 1 větě druhé.(3) Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musía) dodávat produkty přímo na palubu námořního plavidla nebo do zvlášť

schváleného skladu v přístavu určení, a to takovým způsobem, aby

dodávané produkty nemohly být přemístěny z přístavního pásma do jiného

místa určení. V průběhu přepravy ze skladu původu do přístavu určení,

která probíhá pod celním dohledem, musí být produkty provázeny

veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru uvedeného v příloze č. 9

k této vyhlášce. Pro zásilku obsahující produkty získané z různých

zásilek musí být použito jediné veterinární osvědčení,b) hlásit předem příslušnému úřadu přístavního pásma v členském státě,

z něhož jsou produkty dodávány, a příslušným úřadům přístavu v členském

státě určení datum odeslání produktů a podrobnosti o místě jejich

určení. Toto hlášení se provádí prostřednictvím veterinárního osvědčení

uvedeného pod písmenem a). Je-li zásilka určena do přístavu v jiném

členském státě, předává se opis tohoto osvědčení příslušnému úřadu v

přístavu místa určení. Po nalodění produktů a podpisu osvědčení za

příslušný úřad v přístavu místa určení se toto osvědčení vrací úřednímu

veterinárnímu lékaři jako důkaz o dodání produktů,c) poskytnout důkaz o tom, že produkty dosáhly místa svého konečného

určení,d) uchovávat záznamy o vstupech produktů do skladu a o jejich výstupech

ze skladu, umožňující kontrolovat části zásilek zůstávajících ve

skladu, po dobu nejméně 3 let.(4) Provozovatelé musí zajistit, aby nebyly na lodě dodávány produkty,

které nesplňují požadavky předpisů Evropských společenství, s výjimkou

dodávek pro posádku a cestující mimo pobřežní pásma na území Unie.(5) Příslušný úřad přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou

produkty dodávány, uvědomí příslušný úřad přístavního pásma v členském

státě určení o odeslání produktů nejpozději v den jejich odeslání a

sdělí mu místo jejich určení, a to prostřednictvím počítačové sítě^7).(6) Ustanovení § 17 odst. 5 a § 18 platí obdobně.Zpětný dovoz produktů odmítnutých třetí zemí§ 20(1) Zpětný dovoz zásilky produktů, které pocházejí z území Unie a byly

odmítnuty třetí zemí, nelze odmítnout, jestliže příslušný úřad, který

vydal osvědčení provázející produkty, souhlasí s jejich vrácením a

jestliže jsou splněny podmínky § 37 odst. 2 zákona.(2) Přeprava zpětně dovážených produktů až do podniku původu probíhá v

nepropustných dopravních prostředcích, označených a zapečetěných

příslušným úřadem tak, aby při jakémkoli otevření dopravního prostředku

byly pečetě porušeny.(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který

povoluje přepravu podle odstavce 2, informuje o ní příslušný úřad v

místě určení prostřednictvím počítačové sítě^7).§ 21(1) Dojde-li k odeslání produktů dovážených z třetí země zpět, protože

nesplňují dovozní podmínky nebo došlo k jinému pochybení nebo

nesrovnalosti, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanicea) postupuje jako při změně cesty zásilky v souladu se zvláštními

právními předpisy,^10)b) zabezpečí, aby produkty nebyly odeslány zpět přes jinou pohraniční

veterinární stanici.(2) Mají-li být produkty uvedené v odstavci 1 neškodně odstraněny,

odstraňují se v zařízení, určeném a schváleném k tomuto účelu, které se

nachází nejblíže pohraniční veterinární stanici, a to způsobem uvedeným

v přímo použitelném předpisu Evropské unie^1d).(3) Byl-li povolen dovoz produktů uvedených v odstavci 1 k jiným účelům

než k lidské spotřebě, postupuje se při jejich přepravě a ošetření v

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie^1d)). Úřední

veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje krajskou

veterinární správu, v jejímž obvodu je zařízení určené jako příjemce

produktů, o odeslání produktů do tohoto zařízení, a to prostřednictvím

počítačové sítě Animo.^7)§ 22Čerstvé produkty rybolovu bezprostředně vyložené z rybářské lodě

plující pod vlajkou třetí země se před dovozem na území Unie podrobují

veterinárním kontrolám stanoveným pro ryby bezprostředně vykládané z

rybářských lodí plujících pod vlajkou členského státu.^12)§ 23(1) V případě podezření na nedodržení dovozních podmínek, anebo při

pochybnostech o totožnosti nebo skutečném místě určení produktů či o

tom, zda produkty odpovídají požadavkům a zárukám stanoveným zvláštními

právními předpisy,^2) provede úřední veterinární lékař pohraniční

veterinární stanice veterinární kontroly, které pokládá za vhodné k

potvrzení nebo vyvrácení uvedeného podezření nebo pochybností.(2) Dojde-li k případu uvedenému v odstavci 1, zůstávají produkty pod

dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice,

dokud nejsou k dispozici výsledky kontrol.(3) Potvrdí-li se podezření nebo pochybnosti uvedené v odstavci 1,

posílí se veterinární kontrola produktů stejného původu.(4) Zjistí-li se, že došlo k porušení dovozních podmínek, uplatňují se

sankce podle zákona.(5) Produkty, které podle celně schváleného určení zboží nejsou určeny

k dovozu na území Unie (§ 3 odst. 1), anebo pro svobodné celní pásmo,

svobodný celní sklad nebo celní sklad (§ 14 odst. 1), ale jsou určeny k

jinému účelu, musí být podrobeny kontrole shody a fyzické kontrole, zda

splňují či nesplňují dovozní podmínky. Kontrola se neprovádí, jsou-li

tyto produkty neškodně odstraněny nebo vráceny.Ochranná opatření§ 24(1) Prokáže-li některá z veterinárních kontrol uvedených v této

vyhlášce, že zásilka produktů může představovat nebezpečí pro zdraví

zvířat nebo lidí, krajská veterinární správaa) nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 1 zákona

znehodnocení a neškodné odstranění produktů,b) informuje neprodleně prostřednictvím systému výměny informací

uvedeného v § 3 odst. 2 ostatní pohraniční veterinární stanice a Komisi

o zjištěných skutečnostech a o původu produktů, jichž se tyto

skutečnosti týkají, popřípadě i o potřebě přijetí odpovídajících

opatření.(2) Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území některé třetí země nákaza

uvedená v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosná ze zvířat na člověka

nebo jiné onemocnění či jakýkoli jiný jev nebo jiná okolnost, které

mohou představovat závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo

vyžaduje-li to jiný závažný veterinární důvod, zejména s přihlédnutím k

výsledkům veterinárních kontrol prováděných na pohraniční veterinární

stanici nebo ke zjištění jiných orgánů státního veterinárního dozoru,

může Státní veterinární správa požádat Komisi o přijetí některého z

těchto opatření:a) zastavení dovozu produktů z příslušné třetí země nebo z některé její

části, popřípadě z třetí země, která je zemí tranzitní,b) stanovení zvláštních podmínek pro produkty přicházející z příslušné

třetí země nebo z některé její části,c) vypracování požadavků pro vhodné veterinární kontroly, které mohou

zahrnovat i specifické vyhledávání rizik pro zdraví zvířat nebo lidí a

v závislosti na výsledcích těchto kontrol i zvýšení četnosti fyzických

kontrol.(3) Jestliže Komise nepřijme na základě informace Státní veterinární

správy odpovídající opatření, může Státní veterinární správa vyhlásit v

souladu s § 48 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 zákona mimořádné

veterinární opatření, týkající se vztahů k příslušné třetí zemi a k

produktům z ní dováženým.§ 25(1) Nasvědčují-li výsledky veterinární kontroly podle této vyhlášky

vážnému nebo opakovanému porušení předpisů Evropské unie upravujících

dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Unie, Státní

veterinární správaa) informuje Komisi o povaze příslušné zásilky produktů a o způsobu

jejich použití,b) nařídí provádění přísnějších veterinárních kontrol všech zásilek

produktů stejného původu. Zejména musí být pozastaveno dalších 10

zásilek produktů stejného původu a musí být vyžádána záloha na náhradu

nákladů na veterinární kontrolu, spočívající ve fyzické kontrole včetně

odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření v souladu s přílohou č.

4 k této vyhlášce. Potvrdí-li tato kontrola, že produkty nesplňují

dovozní podmínky, naloží se závadnou zásilkou nebo její částí podle §

36 odst. 2 až 6 zákona.(2) Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích přísnějších

veterinárních kontrol podle odstavce 1 písm. b).(3) Jestliže se zjistí překročení limitů reziduí stanovených zvláštními

právními předpisy,^13) provádějí se přísnější veterinární kontroly

podle odstavce 1 písm. b).§ 26(1) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru v místě prodeje

produktů dovážených z třetích zemí, že na pohraniční veterinární

stanici jiného členského státu nebo ve skladu uvedeném v § 14 odst. 1

nejsou dodržovány předpisy Evropské unie upravující dovoz a tranzit

produktů z třetích zemí na území Unie, uvědomí o tom Státní veterinární

správa neprodleně příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji

informoval o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich

důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za

dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o možnostech a

prostředcích nápravy.(2) O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa Komisi a

členské státy.(3) Státní veterinární správa může požádat členský stát uvedený v

odstavci 1, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly na

příslušné pohraniční veterinární stanici nebo v příslušném skladu.

Zároveň může být posílena veterinární kontrola dovážených produktů

stejného původu.nadpis vypuštěn§ 27zrušen§ 28zrušen§ 29zrušenSpolečná a závěrečná ustanovení§ 30(1) Ustanovení § 1 této vyhlášky se nevztahují na produkty, kteréa) jsou na palubě dopravního prostředku v mezinárodní dopravě a jsou

určeny ke spotřebě členy posádky a cestujícími za předpokladu, že

nevstoupí na území Společenství. Jsou-li však tyto produkty nebo

kuchyňský odpad z uvedeného dopravního prostředku vyloženy, musí být

neškodně odstraněny. To neplatí, jen jsou-li v témž přístavu překládány

pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku v mezinárodní

dopravě do jiného,b) jsou posílány jako obchodní vzorky nebo jsou určeny na výstavy za

předpokladu, že byly pro uvedený účel předem schváleny Státní

veterinární správou, nejsou určeny k obchodování a budou po skončení

výstavy neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených

Státní veterinární správou,c) jsou určeny pro zvláštní studie nebo rozbory, pokud lze úřední

kontrolou ověřit, že nejsou dodávány pro lidskou spotřebu a že budou po

provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství

spotřebovaného ke studiím nebo rozborům, neškodně odstraněny nebo

odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou.(2) Veterinární kontroly se nevztahují na směsné produkty,a) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než

polovinu jejich hmoty tvoří zpracovaný mléčný výrobek, pokud jsou1. skladovány při pokojové teplotě nebo během výroby prošly úplným

procesem vaření nebo jiným tepelným ošetřením v celé hmotě tak, že

všechny syrové produkty byly denaturovány,2. výslovně označeny údajem o určení pro lidskou spotřebu,3. bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách,4. provázeny obchodním dokladem a označeny jedním z úředních jazyků

členského státu Evropské unie tak, že obchodní doklad a označení

společně poskytují informaci o povaze, množství a počtu balení směsného

produktu, zemi původu, výrobci a složce, nebob) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než

polovinu jejich hmoty tvoří jakýkoli jiný než zpracovaný mléčný

výrobek, neboc) které jsou uvedeny na seznamu potravin, na něž se nevztahují

veterinární kontroly podle předpisu Evropské unie stanovujícího seznamy

zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních

veterinárních stanicích^17).(3) Všechny mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech

musí pocházet pouze ze zemí, jejichž seznam je uveden v předpise

Evropské unie stanovujícím veterinární a hygienické podmínky a podmínky

veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků

určených pro lidskou spotřebu^17a), a musí být ošetřeny způsobem

stanoveným tímto předpisem Evropské unie.(4) Směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám podle této

vyhlášky musí být dováženy za podmínek uvedených v přímo použitelném

předpise Evropské unie stanovujícím požadavky na osvědčení pro dovoz

některých směsných produktů^18).§ 31ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii v platnost.Ministr:Ing. Palas v. r.Příl.1zrušenaPříloha 2zrušenaPříloha 3zrušenaPříloha 4FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTŮ Z TŘETÍCH ZEMÍA.Cílem fyzické kontroly živočišných produktů je zajistit, aby tyto

produkty stále odpovídaly účelu uvedenému ve veterinárním osvědčení

nebo jiném dokladu. Proto musí být ověřeny záruky původu produktů

osvědčené třetí zemí a zároveň musí být zajištěno, že jejich další

přeprava nezmění původně zaručovaný stav, k čemuž se používají:a) smyslová vyšetření - pach, barva, konzistence, chuť;b) jednoduché fyzikální a chemické zkoušky - krájení, rozmrazování,

tepelná úprava;c) laboratorní zkoušky ke zjištění reziduí, patogenů, kontaminujících

látek a důkazů porušení produktů.U všech druhů produktů musí být provedeny následující úkony:a) kontrola podmínek přepravy a dopravních prostředků zaměřená

především na odhalení nedostatků nebo porušení chladového režimu;b) srovnání skutečné hmotnosti zásilky s údajem uvedeným ve

veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu a v případě potřeby zvážení

celé zásilky;c) kontrola obalového materiálu a všech jeho označení (razítka,

etikety), aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným požadavkům;d) kontrola zachování předepsaných teplot v průběhu přepravy;e) prohlídka celého souboru balení, anebo - v případě volně ložených

produktů - vzorků před provedením smyslových vyšetření a fyzikálních,

chemických a laboratorních zkoušek. Tyto zkoušky musí být prováděny na

dostatečném počtu vzorků odebraných z celé zásilky, která může být v

případě potřeby částečně vyložena, aby se zajistil přístup ke všem

jejím částem. Vyšetřeno musí být 1 % kusů nebo balení z každé zásilky,

přičemž minimální počet jsou 2 kusy nebo balení a maximální počet 10

kusů nebo balení. V závislosti na produktech a okolnostech mohou však

být provedeny i rozsáhlejší kontroly. V případě volně ložených produktů

musí být odebráno nejméně 5 vzorků z různých částí zásilky;f) pokud výsledky laboratorních zkoušek namátkově odebraných vzorků

nemohou být bezprostředně k dispozici a pokud není přímo ohroženo

zdraví lidí nebo zvířat, může být zásilka uvolněna. Jsou-li však

laboratorní zkoušky prováděny z důvodu podezření z pochybení, anebo

měly-li předchozí zkoušky pozitivní výsledky, nemůže být zásilka

uvolněna, dokud nejsou výsledky zkoušek negativní;g) dopravní prostředek musí být zcela vyložen pouze v následujících

případech:- naložení bylo provedeno tak, že pouhé částečné vyložení neumožňuje

přístup k celé zásilce,- namátkovou kontrolou bylo zjištěno pochybení,- úřední veterinární lékař má podezření na pochybení;h) po dokončení fyzické kontroly musí úřední veterinární lékař osvědčit

provedení kontroly tím, že uzavře a opatří úředním razítkem všechna

otevřená balení a znovu zapečetí všechny kontejnery, přičemž číslo

pečeti zaznamená do dokladu o přechodu hranice.Příloha 5SKUPINY PRODUKTŮ A ČETNOST FYZICKÝCH KONTROL ZÁSILEK PRODUKTŮ

DOVÁŽENÝCH Z TŘETÍCH ZEMÍ

Skupiny produktů Četnost fyzických kontrol

Kategorie I1. Čerstvé maso a produkty, včetně pro všechny produkty: 20%

drobů skotu, ovcí, koz, prasat

a koní2. Produkty rybolovu v hermeticky

uzavřených nádobách určené

k uchování při teplotě prostředí,

čerstvé a mražené ryby a sušené

nebo solené produkty rybolovu3. Celá vejce4. Vepřové sádlo a tavené tuky5. Střeva zvířat6. Násadová vejce

Kategorie II1. Drůbeží maso a výrobky pro všechny produkty: 50%

z drůbežího masa

2. Králičí maso, maso zvěře

ve farmovém chovu a maso volně

žijící zvěře, výrobky

z tohoto masa3. Mléko a mléčné výrobky

(k lidské spotřebě)4. Vaječné výrobky5. Zpracované živočišné bílkoviny

(k lidské spotřebě)6. Jiné produkty rybolovu než ty,

které jsou uvedeny v bodě I/2.

a mlži7. MedKategorie III1. Sperma pro všechny produkty:

nejméně 1 % a nejvýše 10%

2. Embrya3. Hnůj4. Mléko a mléčné výrobky

(neurčené k lidské spotřebě)5. Želatina6. Žabí stehýnka a hlemýždi7. Kosti a výrobky z kostí8. Kůže a kožky9. Štětiny, vlna, srst a peří10. Rohy, výrobky z rohů, kopyta

(paznehty) a výrobky z kopyt

(paznehtů)11. Včelařské produkty12. Lovecké trofeje13. Zpracovaná krmiva pro zvířata

v zájmovém chovu14. Suroviny k výrobě krmiv

pro zvířata v zájmovém chovu15. Suroviny, krev, výrobky z krve,

žlázy a orgány určené

k farmaceutickému použití16. Krevní produkty určené k technickému využití17. Patogeny18. Seno a slámaPříloha 6zrušenaPříloha 7zrušenaPříloha 8POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ STANICEA.Obecné podmínky pro schválení pohraniční veterinární stanicePohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici:- personál potřebný ke kontrole dokladů provázejících produkty

(osvědčení zdravotní nezávadnosti, veterinární osvědčení nebo jiné

doklady stanovené předpisy Evropské unie);- veterinární a pomocný personál v dostatečném počtu odpovídajícím

množství produktů, kterými se pohraniční veterinární stanice má

zabývat, školený zvlášť pro provádění veterinárních kontrol

zjišťujících, zda produkty odpovídají průvodním dokladům, a pro

provádění systematických fyzických kontrol všech zásilek produktů;- dostatečný počet pracovníků pro namátkový odběr a zpracování vzorků

ze zásilek produktů předkládaných na danou pohraniční veterinární

stanici;- dostatečně velké prostory pro personál odpovědný za provádění

veterinárních kontrol;- vhodné hygienické prostory a zařízení pro provádění běžných rozborů a

odebírání vzorků v souladu s touto vyhláškou;- vhodné hygienické prostory a zařízení pro odběr a zpracovávání vzorků

pro provádění běžných kontrol stanovených v předpisech Evropské unie

(mikrobiologické standardy);- služby specializované laboratoře schopné provádět speciální rozbory

vzorků odebraných na dané pohraniční veterinární stanici;- prostory a chladírenské prostory pro uskladnění částí zásilek

odebraných k rozborům a produktů, jejichž uvolnění do volného oběhu

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice nepovolil;- vhodné vybavení umožňující rychlou výměnu informací s ostatními

pohraničními veterinárními stanicemi a příslušnými veterinárními úřady;- služby podniku způsobilého k provádění činností spojených se

zacházením s vedlejšími živočišnými produkty.B.Podrobné požadavky pro schválení a na činnost pohraniční veterinární

staniceAby mohla být pohraniční veterinární stanice schválena a zařazena do

seznamu, musí být postavena tak, aby umožňovala udržování přiměřené

úrovně hygieny a bránila křížové kontaminaci. V místnostech, ve kterých

se produkty vykládají, kontrolují nebo skladují, musí mít:- zdi opatřené hladkými omyvatelnými povrchy, které jsou stejně jako

podlahy snadno čistitelné a dezinfikovatelné, a odpovídající odtokový

systém;- čistý a snadno čistitelný strop;- odpovídající přirozené a umělé osvětlení;- odpovídající přívod teplé a studené vody do všech místností, v nichž

se provádějí veterinární kontroly.1. Technické zařízení:a) Pohraniční veterinární stanice musí mít vždy k dispozici

přinejmenším:- zařízení (přístup k zařízení), na kterém je možno kontrolované

zásilky vážit;- zařízení potřebné k otevření a prohlédnutí zásilek předkládaných ke

kontrole;- čisticí a dezinfekční zařízení vhodně umístěné a odpovídající

potřebám stanice, nebo účinný a doložený systém čištění a dezinfekce

zajišťovaný externí firmou;- zařízení k udržování odpovídající teploty v místnostech s řízeným

prostředím.b) V místnostech pro provádění kontrol musí být k dispozici

přinejmenším:- pracovní stůl s hladkým omyvatelným povrchem, který se snadno čistí a

dezinfikuje;- vybavení k odběru vzorků - pila, nůž, otvírák na konzervy, pomůcky k

odběru vzorků ze zásilek a nádoby na vzorky;- lepicí páska a očíslované plomby a štítky, které jsou za účelem

zajištění sledovatelnosti zásilek zřetelně označeny;- teploměr k měření povrchové teploty a teploty v jádře, váhy a pH metr

pro čerstvé produkty;- zařízení k rozmrazování nebo mikrovlnná trouba;- zařízení pro dočasné skladování vzorků při řízené teplotě před jejich

odesláním do laboratoře, jakož i vhodné nádoby na přepravu těchto

vzorků.2. Pracovníci:1. Za pohraniční veterinární stanici odpovídá úřední veterinární lékař

(v případě produktů rybolovu v pohraniční veterinární stanici umístěné

v přístavu buď úřední veterinární lékař nebo k tomu účelu vyškolený a

jmenovaný úřední jednatel), který musí být přítomen během kontrol

produktů na stanici. Na pohraniční veterinární stanici musí být

dostatečný počet pracovníků k provádění požadovaných kontrol.2. Úřednímu veterinárnímu lékaři mohou pomáhat zvlášť školení

asistenti, kteří se podílejí na:a) kontrolování dokladů,b) provádění kontrol shody a fyzických kontrol, odběru vzorků a

provádění všeobecných analýz,c) administrativních úkolech a postupech.

Za konečné rozhodnutí je odpovědný úřední veterinární lékař. Pohraniční

veterinární stanice vede záznamy o školení svých pracovníků na úseku

veterinárních kontrol.3. Dokumentace:Pohraniční veterinární stanice uchovává následující údaje: Do doby

zavedení systému Shift musí mít úřední veterinární lékař pohraniční

veterinární stanice v určené kanceláři k dispozici přinejmenším:1. aktuální seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je

povoleno odesílat produkty na území Unie, popřípadě do některých

členských států;2. rozhodnutí Komise nebo členských států, ve kterých jsou stanoveny

vzory veterinárních osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti,

anebo jiné doklady, které musí provázet produkty z třetích zemí

odesílané na území Unie, popřípadě do některých členských států;3. aktuální seznam podniků v třetích zemích, ze kterých je povoleno

odesílat produkty na území Unie, v případě neharmonizovaných produktů

seznam podniků povolených Českou republikou;4. rozhodnutí, kterými se zakazuje nebo omezuje dovoz některých

produktů na území Unie;5. aktuální seznam schválených pohraničních veterinárních stanic,

uvádějící veškeré dostupné podrobnosti o těchto stanicích;6. aktuální seznam svobodných celních pásem, svobodných celních skladů

a celních skladů schválených podle č. 12 odst. 4 a seznam provozovatelů

ve všech členských státech schválených podle čl. 13 směrnice 97/78/ES;7. aktuální seznam podniků schválených pro příjem produktů odesílaných

pod úředním dohledem v souladu s čl. 8 odst. 4 a 6 směrnice 97/78/ES;8. aktuální znění příslušných předpisů Evropské unie vztahující se na

produkty a na postupy týkajících se veterinárních kontrol.4. Záznamy:Nejsou-li na pohraniční veterinární stanici zaznamenávány údaje do

systému Traces, uchovávají se následující náhradní záznamy v

elektronické či papírové podobě:1. aktuální údaje o zásilkách produktů, jejichž dovoz nebo vstup na

území Unie byl odmítnut a jež byly odeslány zpět. Státní veterinární

správa sdělí ostatním členským států, Komisi a všem pohraničním

veterinárním stanicím veškeré údaje týkající se zpět odeslaných

zásilek;2. registr (podle rozhodnutí Komise 97/394/ES), kterým se stanovují

minimální údaje požadované pro databázi zvířat a živočišných produktů

přivezených na území Unie;3. registr o všech zásilkách, které byly (podle rozhodnutí Komise

97/152/ES) buď odeslány zpět nebo byly zlikvidovány nebo u kterých

úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice povolil jiné

použití než použití k lidské spotřebě. Do tohoto registru se

zaznamenávají všechny případy, ve kterých je pro úředního veterinárního

lékaře v souvislosti s odmítnutým zbožím, se zbožím odeslaným v

tranzitním režimu nebo zbožím odeslaným pod úředním dohledem stanovena

lhůta pro jednání nebo rozhodnutí a ve kterých jsou požadovány další

kroky;4. záznamy o všech vzorcích odebraných na pohraniční veterinární

stanici pro účely laboratorního vyšetření, společně s podrobnostmi o

požadovaném laboratorním vyšetření a o příznivých a nepříznivých

výsledcích tohoto vyšetření.5. Postupy:1. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se snaží o

zajištění spolupráce mezi různými orgány, které se podílejí na kontrole

produktů z třetích zemí.2. Všechny kontroly shody a fyzické kontroly, s výjimkou kontroly plomb

(pečetí), musí probíhat v prostorech vyhrazených pro kontroly.

Provádějí se způsobem bránícím křížové kontaminaci, v případě potřeby

se berou v úvahu řízené teplotní podmínky, ve kterých se produkty

přepravují. Jde-li o nebalené produkty, určené k lidské spotřebě, musí

být všechny kontroly prováděny tak, aby tyto produkty byly chráněny

před povětrnostními vlivy a během vykládky a nakládky musí být

zajištěno hygienické zacházení s nimi.3. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít

přinejmenším přiměřené znalosti o způsobu neškodného odstraňování

vedlejších živočišných produktů, které byly vyloženy z dopravních

prostředků v místě jeho působnosti. Pokud je odpovědný za jejich

likvidaci, musí vést záznamy o provedených kontrolách a zjištěných

odchylkách. Pokud je za jejich likvidaci odpovědný jiný orgán, úřední

veterinární lékař s ním úzce spolupracuje a má k dispozici všechny

nezbytné významné údaje.4. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít

také přiměřené znalosti o svobodných celních pásmech, svobodných

celních skladech, celních skladech nebo lodních dodavatelích v oblasti

stanic nebo v její blízkosti. V těchto skladech nebo u těchto

dodavatelů musí být prováděny pravidelné kontroly a na pohraniční

veterinární stanici musí být vedeny o těchto kontrolách záznamy.Příloha 9VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Číslo jednací:..............Veterinární osvědčení, které doprovází zásilky produktů ze skladu

schváleného podle čl. 12 odst 4 písm. b) nebo zásilky produktů od

provozovatele schváleného podle čl. 13 odst 1 směrnice 97/78/ES

přímo na loď nebo přes zvlášť schválený sklad (uvedený v čl. 13

odst 2 písm. a) směrnice 97/78/ES) při dodávkách v souladu

s rozhodnutím Komise 2000/571/ES.Odpovědný úřad: .................................................1. Původ (sklad nebo stanoviště hraniční kontroly odesílaných

produktů)Adresa a číslo schválení skladu původu v ES /jméno

stanoviště hraniční kontroly odeslání/ shody a číslo

pověření skladu uvedeného v článku 13 (v případě potřeby):

......................................................................................................................2. Místo určení produktůJméno lodi: ...............................................Přístav, v němž je loď zakotvena: .........................Přístav a číslo schválení zvlášť schvalovaných skladovacích

prostorů (v případě potřeby): .............................3. Podrobnosti o odesílané zásilce1)Datum odeslání produktů: ..................................+--------------+-----------+-------------+--------------+--------------------+

|Druh produktu |Země původu| Počet balení| Váha |Číslo původního|

| | | +-------+------+osvědčení vydaného|

| | | | brutto|netto |podle § 28 zákona|

| | | | | |v souladu s čl. 5|

| | | | | |odst. 1 směrnice|

| | | | | |97/78/ES |

+--------------+-----------+-------------+-------+------+--------------------+

| | | | | | |

| | | | | | |

+--------------+-----------+-------------+-------+------+--------------------+4. OsvědčeníPotvrzuji, že výše popsané produkty jsou schváleny

k odeslání na loď nebo do skladu specifikovanou/ého výše

v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 97/78/ES.

V ....................... dne ................

(místo) (datum).....................................

Razítko2) (Podpis úředního veterinárního lékaře)2)

(Jméno, popř. jméno a příjmení, velkými

písmeny, kvalifikace a titul)5. Potvrzení o příchodu zásilkyPotvrzuji, že zásilka specifikovaná v oddílu 3 byla dodána

a je uskladněna na lodi specifikované v oddílu 2.V ....................... dne ..................

(místo) (datum)Razítko2) ...........................

(Podpis příslušného úřadu/úředního

zástupce rejdaře)2)

(jméno, popř. jméno a příjmení,

velkými písmeny, funkce)

-------------------------------------------------------------------

1) Další údaje přílohy, pokud jsou žádány.

2) Podpisy a razítko musí být v jiné barvě než barva tisku

formuláře.Příloha 10zrušena1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje

zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.1a) Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví

základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí

dovážených do Společenství.Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví

veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz

produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.1b) Příloha I rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o

seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na

stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a

97/78/ES.1b) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při

obchodování se zvířaty.Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se

živočišnými produkty.1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21.

října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty

živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské

spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších

produktech živočišného původu).1e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29.

dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních

kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v

platném znění.1f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23.

dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný

celní kodex).1g) Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.2) Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách

dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č.

380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem,

vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu

ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích

na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty

rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze

třetích zemí.2a) Například § 3a vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních

požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné

výrobky, § 3a vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na

čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso

volně žijící zvěře, a § 3a vyhlášky č. 203/2003 Sb., o veterinárních

požadavcích na mléko a mléčné výrobky.2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29.

dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro

potraviny živočišného původu, v platném znění.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.3) Čl. 4 bod 15 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,

kterým se vydává celní kodex Společenství.3a) Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se

stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích

zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství.4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně

rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.5) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování

s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní

předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o

zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.8) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek

zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování

(monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek

kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro

zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.9) Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.10) Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém

zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se

mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí

90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.Vyhláška č. 329/2003 Sb.11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3.

října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného

původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě.12) Vyhláška č. 381/2003 Sb.13) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na

zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových

surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních

doplňků, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné

množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a

potravinových surovinách.Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky

veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v

živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění

pozdějších předpisů.15) Například rozhodnutí Komise 97/296/ES ze dne 22. dubna 1997, kterým

se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů

rybolovu určených k lidské spotřebě, v platném znění.16) Nařízení Komise (ES) č. 754/2004 ze dne 16. dubna 2004, kterým se

stanoví opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro

osobní spotřebu.17) Příloha II rozhodnutí Komise 2007/275/ES.17a) Příloha I rozhodnutí Komise 2004/438/ES ze dne 29. dubna 2004,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární

osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a

syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství, v platném znění.18) Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se

stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do

Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí

2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009.

Related Laws