zkrácení doby poskytování platu při pracovní neschopnosti


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
420/2002 Sb.ZÁKONze dne 18. září 2002,kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a

některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat

při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá

opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištěníZměna: 189/2006 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudcůČl.IZákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s

výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a

soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona

č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se

mění takto:1. V § 34 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 9) a 10) zní:"(3) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním

předpisem a zákoníkem práce,^9) a soudci nenáleží, pokud se dále

nestanoví jinak, plat za dobu, po kterou dočasně nevykonává funkci z

důvodů, pro které se podle zákoníku práce zaměstnancům neposkytuje

náhrada mzdy,^10) pokud se dále nestanoví jinak.9) Například zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním

úřadu, ve znění pozdějších předpisů.10) § 127 a 128 zákoníku práce.".2. V § 34 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:"(4) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním

předpisem a zákoníkem práce,^9) a soudci, který byl uznán dočasně

neschopným k výkonu funkce, přísluší plat nejdéle po dobu 20 pracovních

dnů při téže dočasné neschopnosti k výkonu funkce nebo při více

dočasných neschopnostech k výkonu funkce vzniklých v jednom kalendářním

roce po tutéž dobu. Ostatním představitelům náleží z důvodů a za

podmínek stanovených ve větě první plat nejdéle po dobu 30 kalendářních

dnů. Při posuzování dočasné neschopnosti k výkonu funkce se postupuje

obdobně podle předpisů o posuzování dočasné pracovní neschopnosti.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.ČÁST DRUHÁZměna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních

zástupcůČl.IIV § 9a větě první zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších

náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992

Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v

některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších

předpisů, ve znění zákona č. 279/2002 Sb., se slova "60 pracovních dnů"

nahrazují slovy "20 pracovních dnů".ČÁST TŘETÍzrušenaČl.IIIzrušenČÁST ČTVRTÁOPATŘENÍ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍČl.IVVýši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího

základu za rok 2001 pro účely důchodového pojištění stanoví vláda

nařízením do 30. listopadu 2002. Ustanovení § 17 odst. 4 věty druhé

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se pro stanovení

koeficientu uvedeného ve větě první nepoužije.ČÁST PÁTÁÚČINNOSTČl.VTento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I a

II, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.Zaorálek v. r.Havel v. r.Špidla v. r.

Related Laws