o geologické dokumentaci


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
368/2004 Sb.VYHLÁŠKAze dne 3. června 2004o geologické dokumentaciMinisterstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví

podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve

znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst.

5 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření

Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č. 366/2000

Sb., a dále v dohodě s Českým báňským úřadem podle § 26 odst. 2 zákona

k provedení § 9 odst. 3 zákona, podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění

zákona č. 541/1991 Sb., a podle § 20 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění

zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.:ČÁST PRVNÍÚVODNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanoví náležitosti a obsah geologické dokumentace

geologických prací (dále jen "geologická dokumentace"), dobu, po kterou

je třeba geologickou dokumentaci uchovávat, a podrobnosti o geologické

dokumentaci hornické činnosti. Vyhláška dále stanoví, při kterých

činnostech prováděných hornickým způsobem a v jakém rozsahu je

organizace^1) povinna vést geologickou dokumentaci, a upravuje

odevzdávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace a

podmínky jejich zpřístupňování.§ 2Definice pojmůPro účely této vyhlášky se rozumía) dokumentačním bodem - místo, kde byly zjišťovány geologické

skutečnosti pozorováním, měřením nebo odběrem hmotné geologické

dokumentace (dále jen "hmotná dokumentace"),b) podzemním dílem -1. podzemní prostory vytvořené činností prováděnou hornickým způsobem,2. zpřístupněné jeskyně,3. vrty hlubší než 30 metrů prováděné při geologických pracích,

využívání zdrojů podzemní vody nebo přírodních léčivých zdrojů či

zdrojů přírodních minerálních vod a geotermální energie (suché vrty),4. mělce ražené podzemní liniové stavby, jako např. ražená kanalizace a

kolektory,c) technickými pracemi - kopané sondy, rýhy, zářezy, odkryvy, důlní

nebo podzemní díla a strojní vrty s výjimkou vrtů, které jsou součástí

provádění stavby, a vrtů pro trhací práce,d) technickým dílem - výsledek provádění technických prací,e) lokalizací - u geodeticky zaměřených objektů souřadnice X, Y v

souřadném systému S-JTSK a výšková souřadnice Z ve výškovém systému

BPv; u nezaměřených objektů zákres v mapě umožňující dodatečné odečtení

těchto souřadnic.ČÁST DRUHÁOBSAH A NÁLEŽITOSTI GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE§ 3Obsah geologické dokumentaceÚčelem pořizování geologické dokumentace je zachytit a lokalizovat

doklady a poznatky oa) průběhu a výsledcích všech činností realizovaných při projektování,

provádění a vyhodnocování geologických prací,b) stavu a pohybu zásob nerostů, jejich ztrátách nebo znečištění,c) geologických skutečnostech zjištěných při hornické činnosti nebo

činnosti prováděné hornickým způsobem, které současně nejsou

geologickými pracemi.§ 4Členění geologické dokumentace(1) Podle způsobu provedení a povahy dokumentačního materiálu se

geologická dokumentace člení naa) písemnou dokumentaci, která je představována doklady v psané,

kreslené, grafické a digitální formě a tvoří ji zejména popisy, mapy,

řezy, grafy, fotodokumentace, nosiče digitálních dat, dílčí nebo

závěrečné zprávy,b) hmotnou dokumentaci, kterou tvoří zejména vzorky minerálů, hornin,

vody, sněhu, ledu, vzduchu nebo částí rostlin, vrtná jádra, výbrusy,

nábrusy a zbytky vzorků po provedení pozorování, měření, rozborů nebo

zkoušek na těchto vzorcích.(2) Podle časové posloupnosti pořizování geologické dokumentace se

geologická dokumentace člení naa) prvotní dokumentaci, která se pořizuje průběžně při provádění

geologických prací s tím, že autorský originál prvotní dokumentace musí

být dokončen nejpozději do 15 dnů od ukončení dokumentovaných prací.

Prvotní dokumentace je pořizována v písemné a hmotné formě,b) souhrnnou dokumentaci, která se pořizuje na základě upřesnění a

doplnění prvotní dokumentace podle následných výsledků pozorování,

měření, rozborů a zkoušek na odebraných vzorcích. Souhrnná dokumentace

se pořizuje pouze v písemné formě a její obsah představuje definitivní

verzi písemné geologické dokumentace shromážděné a vytvořené při

zpracování získaných výsledků, které jsou prezentovány dílčími a

závěrečnými zprávami.(3) Podle druhu prací, které jsou dokumentovány, se geologická

dokumentace člení naa) geologickou dokumentaci geologických prací (§ 5 až 9),b) geologickou dokumentaci hornické činnosti (§ 10),c) geologickou dokumentaci činnosti prováděné hornickým způsobem (§

11).(4) Pokud byly při provádění geologických prací použity i technické

práce, obsahuje geologická dokumentace také dokumentaci technických

prací uvedenou v § 9.§ 5Náležitosti geologické dokumentace(1) Náležitostí geologické dokumentace jsoua) úplnost, tj. pořízení prvotní a souhrnné geologické dokumentace

všech prací prováděných při řešení geologického úkolu,^2)b) trvanlivost, tj. pořízení geologické dokumentace v takové formě a

kvalitě, která zajistí její čitelnost a reprodukovatelnost při trvalém

uchovávání a zpřístupňování,c) věrohodnost, tj. uvedení1. místa, podmínek, způsobu a data pořízení geologické dokumentace,

včetně uvedení druhu a typu zařízení, jímž byla geologická dokumentace

pořízena, a kvalitativních podmínek jejího pořízení,2. úplných a srozumitelných vysvětlivek věcného obsahu geologické

dokumentace,3. pracoviště a jména, příjmení a podpisu odpovědného řešitele

geologických prací,^3) který je odpovědný za náležité pořízení

geologické dokumentace,4. označení díla a metráže u geologické dokumentace vztahující se k

technickým dílům.(2) Dalším průkazem kvality hmotné dokumentace je dále zřetelné, trvalé

a jednoznačné označení vzorků nebo obalů, v nichž jsou vzorky uloženy,

jejich alfanumerickým označením, názvem lokality, kde byly odebrány, a

u vzorků odebraných z technických děl označením díla a metráže. Hmotná

dokumentace se označuje tak, aby byla jednoznačně přiřaditelná ke

geologickému úkolu, v jehož rámci byla pořízena, a k místu, ze kterého

byl vzorek odebrán.(3) Při pořizování písemné dokumentace, která je součástí souhrnné

geologické dokumentace, se používají barvy, šrafy, značky, symboly nebo

rastry zveřejňované Českou geologickou službou v listinné podobě a

způsobem umožňujícím dálkový přístup.§ 6Obsah prvotní geologické dokumentace(1) Prvotní geologická dokumentace obsahujea) identifikaci organizace, která prvotní geologickou dokumentaci

pořídila (jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo,

bylo-li přiděleno, a adresa místa podnikání u podnikajících fyzických

osob; obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo a identifikační

číslo, bylo-li přiděleno, u právnických osob),b) název geologického úkolu, v rámci kterého byla prvotní geologická

dokumentace pořízena,c) datum jejího pořízení,d) jméno, příjmení a podpis fyzické osoby, která ji zpracovala,e) geologické skutečnosti nebo jiné skutečnosti potřebné pro řešení

geologického úkolu zjištěné pozorováním, popisem odebraných vzorků,

měřením na zemském povrchu, měřením na přírodních nebo umělých

výchozech hornin a v technických pracích, provedením mineralogických,

petrografických, chemických, fyzikálních, technologických a jiných

speciálních měření, rozborů a zkoušek, nebo vyhodnocením leteckých,

družicových nebo jiných snímků,f) měřítko a orientaci map, řezů a písemné geologické dokumentace

technických prací a podzemních děl,g) lokalizaci provedených prací, měření a pozorování a lokalizaci

odebraných vzorků.(2) Písemná dokumentace o výsledcích měření, rozborů nebo zkoušek

odebraných vzorků obsahujea) identifikaci právnické nebo fyzické osoby, která měření, rozbory a

zkoušky pořídila (jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační

číslo, bylo-li přiděleno, a adresa místa podnikání u podnikajících

fyzických osob; jméno, příjmení a adresa bydliště u nepodnikajících

fyzických osob; obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u právnických osob),b) označení díla, vzorků a místa měření, rozborů nebo zkoušek; označení

děl, vzorků, rozborů nebo zkoušek a míst měření musí umožnit jejich

jednoznačnou identifikaci a lokalizaci,c) druh měření, rozborů nebo zkoušek,d) výsledky provedených měření, rozborů nebo zkoušek a dobu jejich

provedení,e) charakteristiku přístrojů a zařízení použitých pro měření, rozbory

nebo zkoušky, včetně uvedení podmínek, za kterých byly měření, rozbory

nebo zkoušky provedeny,f) doklad o dosažené odborné způsobilosti u měření, rozborů nebo

zkoušek, které mohou být prováděny pouze odborně způsobilou osobou

podle zvláštního právního předpisu,^4)g) datum provedení měření, rozborů nebo zkoušek a jméno, příjmení a

podpis fyzické osoby odpovědné za provedená měření, rozbory nebo

zkoušky.(3) Prvotní geologická dokumentace obsahuje dálea) projekt geologických prací^2) a jeho změny,b) evidenční list geologických prací,^5)c) písemné dohody s vlastníky nebo nájemci pozemků,^6) na kterých byly

geologické práce prováděny, o provádění geologických prací, zřizování

pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a energie, jakož i provádění

nezbytných úprav půdy a odstraňování porostů, popřípadě zřizování

staveb,d) rozhodnutí, sdělení, protokoly, smlouvy nebo zápisy o povolení prací

nebo o vyřešení střetů zájmů chráněných zvláštními právními

předpisy,^7)e) návrhy a oznámení podané podle zákona,^8)f) písemné, popřípadě grafické doklady o ukončení geologických prací

spojených se zásahem do pozemku a o uvedení dotčených pozemků do

předešlého stavu,g) rozhodnutí ministerstva o určení významného výzkumného nebo

průzkumného díla.^9)(4) Prvotní hmotná dokumentace obsahuje dálea) v případě odběru stejného druhu vzorků metodiku jejich odběru

zpracovanou v podrobnostech dostatečně charakterizujících odebrané

vzorky, jméno a příjmení fyzické osoby, která odběr provedla, a datum

odběru vzorku,b) v případě vzorků odebraných pro modelové nebo poloprovozní

odzkoušení technologie upravitelnosti nerostů pasport uvádějící

označení vzorku, jeho přesnou lokalizaci, hmotnost vzorku, způsob a

datum odběru, jméno a příjmení fyzické osoby, která je odpovědná za

odběr vzorků, odůvodnění reprezentativnosti vzorku pro ložisko nebo

jeho část a výsledky petrografických, mineralogických, chemických,

fyzikálních nebo jiných speciálních analýz a měření, které byly dosud

provedeny k charakteristice vzorku.§ 7Obsah souhrnné geologické dokumentace(1) Souhrnná geologická dokumentace obsahuje zejménaa) číslo evidenčního listu geologických prací,b) přehlednou mapu zájmového území v měřítku 1 : 25 000 s vymezeným

územím geologického úkolu; u regionálně rozsáhlých akcí je možné použít

přiměřené menší měřítko,c) souhrnný přehled jednotlivých provedených prací po jejich druzích, s

uvedením jejich množství a rozsahu,d) definitivní výsledky pozorování, měření, zkoušek a rozborů, po

jednotlivých druzích prací, s uvedením podmínek jejich pořízení,e) zprávy nebo posudky zpracované k řešení dílčích problémů

specializovanými pracovišti organizace nebo dodavatelsky,f) hodnocení dosažených výsledků v porovnání s cílem geologických

prací,g) souhrn geologických popisů a grafických dokladů dokumentačních bodů,

technických prací a podzemních děl,h) mapy provedených prací obsahující specifikaci a lokalizaci

dokumentačních bodů, přímých měření, odběrů vzorků a technických prací,i) geologické mapy, řezy, schémata a diagramy,j) ložiskové, hydrogeologické, inženýrskogeologické, geofyzikální,

geochemické, technologické, petrografické, tektonické, mineralogické,

paleontologické nebo další speciální mapy, řezy, tabulky, schémata a

diagramy,k) mapy a schémata střetů zájmů chráněných zvláštními právními

předpisy^7) podmiňujících využití výsledků prací,l) svodné interpretační mapy dokumentující dosažené výsledky,m) protokoly o vyřazení hmotné dokumentace.(2) Součástí souhrnné geologické dokumentace ložisek nerostů jsou dále

průběžná evidence zásob ložisek nerostů, jejich množství, kvality,

úbytků a přírůstků, výkazy a hlášení o stavu a pohybu zásob podle

zvláštního právního předpisu,^10) výpočty a přepočty zásob nerostů a

vod a dokumentace předkládaná k návrhům na odpisy zásob.§ 8Digitální forma geologické dokumentace(1) Digitální formou geologické dokumentace je přímý digitální výstup

měření, zkoušek, rozborů nebo jiného přímého digitálního záznamu údajů

pořízených při řešení geologického úkolu^2) na přístrojích nebo

zařízeních, které takový výstup umožňují. Digitální formou geologické

dokumentace je také digitální záznam geologické dokumentace pořízené

primárně v listinné podobě na nosičích digitálních dat.(2) V případě prvotního pořízení geologické dokumentace v digitální

formě se podle ní vyhotovuje geologická dokumentace v listinné podobě.

Náležitosti přepisu digitální formy geologické dokumentace do listinné

podoby jsou obdobné jako u příslušné písemné dokumentace s výjimkou

podpisu. Dále se u digitální formy geologické dokumentace uvádía) formát digitálních dat a kódová charakteristika digitální formy

údajů,b) název počítačového programu, kterým byla digitální forma písemné

dokumentace pořízena a který je možné použít k jejímu čtení. Pokud

nejde o běžně rozšířený počítačový program, uvedení autora počítačového

programu,c) údaje o omezení přístupu k datům nebo kódování dat v případě jejich

použití a údaje o fyzické osobě oprávněné umožnit přístup k datům,d) jméno a příjmení fyzické osoby, která pořídila digitální formu

geologické dokumentace.§ 9Zvláštnosti geologické dokumentace technických prací(1) V písemné dokumentaci technických prací se mimo zjištěných

geologických skutečností uvádí téža) hladina podzemní vody naražená a ustálená, pokud ji bylo možné

zjistit, včetně datumu zjištění údajů,b) přítoky podzemních vod nebo vnikání plynu do technického díla,c) údaje o fyzikálních a mechanických vlastnostech horninového

prostředí (masivu), které mohou mít vliv na bezpečnost práce nebo

využití výsledků geologických prací,d) datum zahájení a ukončení realizace technického díla,e) druh technického zařízení, kterým byly technické práce provedeny, a

jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za jejich provedení.(2) Součástí geologické dokumentace technických prací nejsou záznamy o

provozu strojů a zařízení použitých k provedení technického díla, pokud

neobsahují geologické skutečnosti potřebné pro řešení geologického

úkolu.(3) U svislých vrtů hlubších než 100 m a u vrtů šikmých, horizontálních

a dovrchních je součástí geologické dokumentace inklinometrický záznam

prostorového průběhu vrtu (dále jen "inklinometrický záznam") uvedený v

souřadnicích ústí a ukončení vrtu a bodů dokumentujících průběh vrtu po

25 m u vrtů do 1000 m a po 100 m u vrtů hlubších, pokud projekt

nestanoví jinak. Inklinometrický záznam se nepořizuje u vrtů do 100 m

určených k zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v

horninovém prostředí, pokud projekt nestanoví jinak.ČÁST TŘETÍGEOLOGICKÁ DOKUMENTACE HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM

ZPŮSOBEM§ 10Geologická dokumentace hornické činnosti(1) Při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek^11) se geologická

dokumentace pořizuje v rozsahu, způsobem a s náležitostmi uvedenými v

části druhé této vyhlášky.(2) Při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek^12) se

geologická dokumentace pořizuje s obsahem a náležitostmi uvedenými v

části druhé této vyhlášky. Přitom sea) u podzemních důlních děl s výjimkou vrtů pořizuje písemná

dokumentace jednoho boku, stropu a čeleb v měřítku 1 : 100, pokud ve

schváleném projektu nebo dokumentaci otvírky, přípravy a dobývání není

uvedeno měřítko jiné. Dokumentují se koncové čelby a průběžně při

ražení důlních děl se dokumentují čelby ve vzdálenostech uvedených ve

schváleném projektu nebo dokumentaci otvírky, přípravy a dobývání

výhradních ložisek. U povrchových důlních děl se při otvírce, přípravě

a dobývání výhradního ložiska pořizuje písemná dokumentace, ve

vzdálenostech uvedených ve schválené dokumentaci otvírky, přípravy a

dobývání, v měřítku 1 : 1000, pokud ve schváleném plánu otvírky,

přípravy a dobývání výhradního ložiska není uvedeno měřítko jiné.

Vzdálenosti a četnost pořizování geologické dokumentace povrchových i

podzemních důlních děl se volí tak, aby zajišťovala zachycení

podstatných změn z hlediska morfologie a kvality ložiska a změn

takových vlastností horninového prostředí (masivu), které mohou

ovlivnit bezpečnost práce,b) u vrtů pro ropu a hořlavý zemní plyn pořizuje geologická dokumentace

jader a vrtných drtí, fyzikálních vlastností horninového prostředí

(masivu) v okolí vrtu, zjišťují se údaje o přítomnosti a vlastnostech

kolektorských hornin, zaznamenávají se tlakové projevy, přítoky ropy a

hořlavého zemního plynu do vrtu a jejich složení, přítoky vod a jejich

složení, zaznamenávají se výskyty kysličníku uhličitého, sirovodíku a

dalších organických sloučenin síry a jejich koncentrace, zaznamenávají

se ztráty nebo úniky ropy, hořlavého zemního plynu a výplachu,

zaznamenává se množství ropy nebo hořlavého zemního plynu získané při

provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území a způsob

naložení s nimi a dokumentují se další geologické skutečnosti, které

mohou mít význam pro bezpečné provádění prací,c) u vrtů pro trhací práce se geologická dokumentace nepořizuje, pokud

ve schváleném plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek

není uvedeno jinak.(3) Geologická dokumentace jiné hornické činnosti, než je uvedena v

odstavcích 1 a 2, se pořizuje při provádění technických prací s

formálním obsahem a náležitostmi uvedenými v části druhé této vyhlášky

a věcným zaměřením na geologické skutečnosti, kteréa) dokumentují horninové prostředí (masiv) vhodné pro zvláštní zásah do

zemské kůry,b) mají vliv na volbu technického řešení hornické činnosti a bezpečnost

práce v podzemí,c) mají vliv na zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.^7)§ 11Geologická dokumentace činnosti prováděné hornickým způsobemČinnosti prováděné hornickým způsobem se geologicky dokumentují v

následujícím rozsahua) při vyhledávání, průzkumu a dobývání nevyhrazených nerostů,^13) při

jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v

podzemí,^14) při podzemních pracích spočívajících v hloubení studní^15)

a při pracích na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale

opuštěných důlních děl a pracích na jejich udržování v bezpečném

stavu^16) se geologická dokumentace pořizuje v rozsahu, způsobem, s

obsahem a náležitostmi uvedenými v části druhé této vyhlášky,b) při vrtání vrtů pro realizaci staveb a jejich příslušenství (např.

vrty pro piloty, odvodňovací vrty, vrty pro tepelná čerpadla) nebo při

vrtání vrtů pro trhací práce se geologická dokumentace podle části

druhé této vyhlášky nepořizuje, pokud v projektu těchto prací není

stanoveno jinak. Zaznamenává se pouze případné zjištění

nepředpokládaného přítoku vody do vrtu nebo neočekávaného vývoje

fyzikálních vlastností horninového prostředí (masivu) v rozsahu, který

může mít podstatný vliv na bezpečnost práce nebo pro následné využití

vrtu. V těchto případech se pořizuje zápis do provozní dokumentace

stavby, který obsahuje čas a hloubku pozorování a popis zjištěných

skutečností. Zápis se pořizuje neprodleně po zjištění takových

skutečností a podepisuje jej fyzická osoba odpovědná za provádění

vrtných prací; tento zápis se považuje za geologickou dokumentaci,c) při provádění činností prováděných hornickým způsobem, mezi které

patří1. práce pro zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační

práce),^17) které jsou prováděny v podzemí,2. práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v

bezpečném stavu,^18)3. zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na

jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s

výjimkou zakládání staveb,^19)4. podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam, ražení štol a

tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než

300 m krychlových horniny,^15)5. vrtání vrtů s délkou nad 30 m, pokud nejsou součástí provádění

geologických prací, hornické činnosti a činností prováděných hornickým

způsobem uvedených pod písmenem a),^20)

se geologická dokumentace podle části druhé této vyhlášky nepořizuje,

pokud v projektu těchto prací není stanoveno jinak. Dokumentují se

pouze geologické skutečnosti vztahující se k podzemním vodám a k

fyzikálním vlastnostem horninového prostředí (masivu), které mohou mít

vliv na bezpečné provádění prací a bezpečnost návazných činností,d) při těžbě písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími

stroji^21) se geologická dokumentace podle části druhé této vyhlášky

nepořizuje, pokud v projektu těchto prací není stanoveno jinak.

Dokumentuje se pouze množství a charakter vytěžených materiálů a

zaznamenávají se geologické skutečnosti, které mohou mít vliv na další

těžbu nebo na využití toku pro plavbu, jako jsou zejména výchozy

pevného skalního podkladu v korytě toku nebo pohyb sedimentu v korytě.

Tyto skutečnosti se zapisují do provozní dokumentace technických prací

a zápisy se považují za geologickou dokumentaci.ČÁST ČTVRTÁODEVZDÁVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ, ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

GEOLOGICKÝCH PRACÍ A GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE§ 12Odevzdávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace(1) Zadavatel^22) odevzdává České geologické službě - Geofondu dílčí a

závěrečné zprávy o výsledcích geologických prací včetně pasportu

ložiska, které mají náležitosti stanovené zvláštním právním

předpisem^2) (dále jen "výsledky geologických prací"). V předávacím

dopise zadavatel uvede, zda si vyhrazuje znepřístupnění výsledků

geologických prací v souladu se zákonem.^23)(2) Organizace^1) odevzdává České geologické službě - Geofondu písemnou

dokumentaci v rozsahu souhrnné geologické dokumentace v případech a v

termínu stanovených zákonem.^24) Písemnou dokumentaci nelze České

geologické službě - Geofondu odevzdat pouze v digitální formě (§ 8).(3) Při odevzdávání písemné dokumentace v souvislosti s ukončením

hornické činnosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu.^25)§ 13Uchovávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace(1) Organizace^1) uchovává prvotní a souhrnnou geologickou dokumentaci

minimálně po dobu 3 let ode dne předání výsledků geologických prací

nebo geologické dokumentace České geologické službě - Geofondu. Pokud

organizace^1) před uplynutím této doby zanikne a geologická dokumentace

je převedena na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, oznámí tato osoba

tuto skutečnost České geologické službě - Geofondu. Pokud organizace^1)

před uplynutím uvedené doby zanikne a geologická dokumentace není

převedena na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, předá organizace^1)

před zánikem geologickou dokumentaci České geologické službě -

Geofondu. Hmotnou dokumentaci uchovává organizace^1) nejméně do doby

pořízení písemné dokumentace, která se vztahuje k této hmotné

dokumentaci.(2) Česká geologická služba - Geofond uchovává předané výsledky

geologických prací a předanou geologickou dokumentaci způsobem a za

podmínek zajišťujících její dlouhodobé uchování a zpřístupňování. Podle

jejího druhu, věcného obsahu, formy provedení a požadavků na její

zpřístupňování uchovává geologickou dokumentaci a její obsah členěný do

účelových fondů, registrů a databází. Tím nejsou dotčena ustanovení

zvláštních právních předpisů.^26)(3) Česká geologická služba - Geofond prověřuje potřebnost uchovávání

předaných výsledků geologických prací a geologické dokumentace, které

jsou starší než 50 let ode dne jejich odevzdání České geologické službě

- Geofondu, a navrhuje jejich vyřazení. Návrh České geologické služby -

Geofondu na vyřazení nepotřebných výsledků geologických prací a

nepotřebné geologické dokumentace projednává odborná komise jmenovaná

ministerstvem. Odborná komise se skládá ze zástupců ministerstva, České

geologické služby - Geofondu, vysokých škol a profesních geologických

sdružení. U geologické dokumentace prací týkajících se ložisek nerostů

se odborná komise skládá též ze zástupců Českého báňského úřadu.

Odborná komise na základě aktuální vypovídací hodnoty uložených

materiálů vydá doporučení pro vyřazení písemné dokumentace (§ 15) nebo

hmotné dokumentace (§ 16).§ 14Zpřístupňování výsledků geologických prací a geologické dokumentace(1) Česká geologická služba - Geofond zpřístupňujea) základní informace o výsledcích geologických prací a geologické

dokumentaci bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup,^27)b) kompletní informace o výsledcích geologických prací a geologickou

dokumentaci fyzickým a právnickým osobám za úhradu podle ceníku služeb,

který je součástí výpůjčního řádu schvalovaného ministerstvem, s

omezením vyplývajícím ze zákona,^23)c) výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci orgánům státní

správy bezplatně, pokud je potřebují pro výkon své činnosti.^28)(2) Česká geologická služba - Geofond zveřejňuje způsobem umožňujícím

dálkový přístupa) přehled a základní charakteristiku informačních zdrojů po

jednotlivých registrech a účelových databázích,b) výpůjční řád upravující podmínky přístupu k informačním zdrojům a

postup při zpřístupňování výsledků geologických prací a geologické

dokumentace.(3) Pokud jsou geologická dokumentace nebo výsledky geologických prací

zpracovány ve formě databáze, postupuje se při jejich zpřístupňování

podle zvláštního právního předpisu.^29)§ 15Vyřazování písemné dokumentace(1) Organizace^1) může vyřadit z dalšího uchovávání písemnou

dokumentaci po uplynutí doby uvedené v § 13 odst. 1. Při tom se

postupuje podle zvláštního právního předpisu.^30)(2) Česká geologická služba - Geofond posoudí ve skartačním řízení

trvalou hodnotu písemné dokumentace podle zvláštního právního

předpisu^30) a vyřadí z dalšího uchovávání zničenou, silně poškozenou,

částečně nebo zcela nečitelnou nebo dále nepotřebnou písemnou

dokumentaci. Před tím však dílčí zachované a do budoucna využitelné

údaje převede do svých informačních registrů a databází a provede podle

svých technických možností jejich scanování pro trvalé uchování písemné

dokumentace a její zpřístupňování.§ 16Vyřazování hmotné dokumentace(1) Organizace^1) nabídne hmotnou dokumentaci, která je dokladem

významných geologických skutečností nebo značné vědecké hodnoty (dále

jen "významná hmotná dokumentace"), České geologické službě - Geofondu

k trvalému uchování, a to nejpozději 14 dní před jejím plánovaným

vyřazením. Organizace^1) umožní České geologické službě - Geofondu

prohlídku vzorků a míst, ze kterých byly tyto vzorky odebrány. V

nabídce organizace^1) uvede důvody, proč vzorky považuje za významnou

hmotnou dokumentaci. Zájem o převzetí významné hmotné dokumentace

uplatní Česká geologická služba - Geofond nejpozději při jejím

vyřazování. Předání významné hmotné dokumentace se provede bezúplatně

formou předávacího protokolu. Česká geologická služba - Geofond trvale

uchovává významnou hmotnou dokumentaci.(2) Organizace^1) může hmotnou dokumentaci, která není významnou

hmotnou dokumentací, vyřadit z dalšího uchovávání v průběhu řešení

geologického úkolu po provedení všech zkoušek, měření a rozborů, a to v

rozsahu uvedeném v projektu geologických prací nebo se souhlasem

objednavatele. O vyřazení hmotné dokumentace z dalšího uchovávání

pořizuje organizace^1) protokol o vyřazení. K vlastnímu vyřazení vzorků

z dalšího uchovávání může dojít až po jeho podpisu. Pokud nebudou

vyřazené vzorky vráceny na místo jejich odběru, postupuje se při

nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu.^31)(3) Organizace^1) pozve zástupce České geologické služby - Geofond

nejméně 14 dní před plánovaným vyřazením vzorků odebraných ve vrtech

nebo průzkumných důlních dílech hlubších než 100 m a umožní mu

bezúplatné převzetí vzorků pro jejich trvalé uchování.(4) V případě, že s hmotnou dokumentací bude nakládáno při konkursu a

vyrovnání, oznámí správce konkursní podstaty České geologické službě -

Geofondu převod hmotné dokumentace na jinou fyzickou nebo právnickou

osobu v rámci vypořádání závazků podle zvláštního právního

předpisu.^32) Pokud má vyřazení hmotné dokumentace z jejího dalšího

uchovávání proběhnout v rámci konkursu a vyrovnání, nabídne ji správce

konkursní podstaty České geologické službě - Geofondu k bezúplatnému

převzetí. Česká geologická služba - Geofond se k této nabídce vyjádří

do 30 dnů.(5) Při vyřazování hmotné dokumentace pořízené při hornické činnosti a

činnosti prováděné hornickým způsobem se postupuje obdobně jako při

vyřazování hmotné dokumentace geologických prací.ČÁST PÁTÁPŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ§ 17Přechodná ustanovení(1) Výsledky geologických prací a geologická dokumentace odevzdané před

počátkem účinnosti této vyhlášky se považují za výsledky geologických

prací a geologickou dokumentaci odevzdané podle této vyhlášky.(2) Plány otvírky, přípravy a dobývání nebo jinou projektovou

dokumentaci geologických prací, podle kterých jsou dosud vykonávány

geologické práce, uvedou jejich pořizovatelé do souladu s touto

vyhláškou do 31. 12. 2005 formou dodatku.§ 18Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o

odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých

důlních děl a vedení jejich registru.2. § 3 vyhlášky č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a

vedení jejich registru.3. Část druhá vyhlášky č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.ČÁST ŠESTÁÚČINNOST§ 19ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.Ministr:RNDr. Ambrozek v. r.1) § 3 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 18/2004 Sb.2) Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při

výpočtu zásob výhradních ložisek.3) § 3 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 18/2004 Sb.4) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně

některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších

předpisů.5) Vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací.6) § 14 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č.

366/2000 Sb.7) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o

přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a

o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.8) § 9a zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.9) § 15 zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.10) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění

pozdějších předpisů.11) § 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.12) § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.13) § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.14) § 3 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.15) § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.16) § 3 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.17) § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.18) § 3 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.19) § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.20) § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.21) § 3 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991

Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.22) § 4 odst. 1 zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.23) § 12 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č.

366/2000 Sb.24) § 12 odst. 4 zákona, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.25) § 14 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 206/2002 Sb.26) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 365/2000 Sb., o

informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších

zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.27) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

ve znění pozdějších předpisů.28) § 12 odst. 2 zákona, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného

opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb. a zákona č.

366/2000 Sb.29) Zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.30) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.31) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.32) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších

předpisů.

Related Laws