o autorizovaných inspektorech


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
498/2006 Sb.VYHLÁŠKAze dne 10. listopadu 2006o autorizovaných inspektorechMinisterstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované

inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným

inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob

vedení evidence autorizovaných inspektorů.§ 2(1) Koordinačním orgánem podle § 150 odst. 1 stavebního zákona je

Koordinační rada pro autorizované inspektory (dále jen "Rada"), která

zabezpečuje podklady pro vyjádření Komory ke jmenování uchazeče

autorizovaným inspektorem, z osob jmenovaných ministrem ustavuje

jednotlivé zkušební komise, řídí a sjednocuje činnost zkušebních komisí

a přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek.(2) Členové Rady volí předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje

předsedu. Rada zasedá podle potřeby tak, aby byly řádně a včas

vyřizovány podané žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem,

nejméně však dvakrát ročně.Zkouška§ 3(1) Zkoušky uchazečů jsou neveřejné; přítomen může být člen Rady nebo

pověřený zaměstnanec v Ministerstvu pro místní rozvoj. Organizují se

podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín a místo konání

zkoušky oznamuje Rada uchazečům, kteří podali žádost, nejméně 30 dnů

před konáním zkoušky.(2) Zkušební komise jsou pětičlenné, jejich předsedy jmenuje Rada.

Zkušební komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni nejméně tři

její členové. Zkoušku řídí předseda komise. V případě rovnosti hlasů

rozhoduje hlas předsedy.§ 4(1) Zkouška je zaměřena na ověření komplexních odborných teoretických a

praktických znalostí týkajících se zejména přípravy staveb, zpracování

a projednávání projektové dokumentace, provádění a užívání staveb.(2) Zkouška se skládá z písemné a následně z ústní části, může být

rozložena do dvou dnů. Rámcový obsah zkoušky je uveden v příloze č. 1 k

této vyhlášce.(3) Písemná zkouška se koná formou písemného testu, zaměřeného na

právní znalosti a praktické posouzení modelové dokumentace z hlediska

její úplnosti, přehlednosti a náležitého uspořádání, jejího souladu s

právními předpisy, dodržení stanovisek dotčených orgánů, souladu s

územním rozhodnutím, popřípadě územním souhlasem, regulačním plánem

nebo veřejnoprávní smlouvou, a ostatních podmínek stanovených v

podkladových materiálech pro zpracování dokumentace. Součástí písemné

zkoušky je sestavení návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby ve

fázích rozhodujících pro bezpečné provedení a užívání stavby.(4) Ústní zkouškou se ověřuje, zda uchazeč má v potřebných

souvislostech znalosti o procesu přípravy, projektování, povolování a

provádění staveb, a znalost právních předpisů potřebných pro vykonávání

dohledu na provádění stavby.(5) Výsledek zkoušky se hodnotí výrokem "vyhověl", jestliže v písemné i

ústní části uchazeč uspěl; jinak výrokem "nevyhověl". Uchazeč musí být

po ukončení zkoušky seznámen s výrokem a v případě výroku "nevyhověl" i

s důvody, pro které ve zkoušce neuspěl. Je-li uchazeč v písemné zkoušce

klasifikován výrokem "nevyhověl", ve zkoušce se nepokračuje. Uchazeč,

který při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí

jednoho roku.(6) Uchazeč je rovněž hodnocen výrokem "nevyhověl", jestližea) se bez omluvy ke zkoušce nedostaví,b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody

(například zdravotní), neboc) narušuje průběh zkoušek.(7) O průběhu zkoušky a o důvodech, pro které uchazeč ve zkoušce

neuspěl, se pořídí protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této

vyhlášce.§ 5Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem podá uchazeč na formuláři,

jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.§ 6Vedení evidence(1) Komora vede evidenci autorizovaných inspektorů včetně údajů

týkajících se přípravy, zkoušky, jmenování, výkonu funkce a ukončení

jejich činnosti tak, aby byla zachována ochrana jejich osobních údajů.(2) Způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne Komora z evidence

autorizovaných inspektorů jméno, příjmení, titul, adresu pro doručování

písemností, datum jmenování do funkce a elektronické nebo telefonní

spojení, pokud je autorizovaný inspektor uvedl.§ 7ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.Ministr:Mgr. Gandalovič v. r.Příl.1Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování

autorizovaným inspektorem(1) Uchazeč o jmenování autorizovaným inspektorem musí prokázat

znalosti, které mu umožní provádět činnosti vymezené stavebním zákonem.

Souhrn těchto znalostí musí pokrývata) oblast stavebního práva,b) oblast navrhování a provádění staveb,c) oblast základních požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti

staveb.(2) V jednotlivých oblastech musí uchazeč prokázata) v oblasti stavebního práva znalost právních předpisů se zaměřením na1. stavební zákon (především principy územního rozhodování včetně

zjednodušujících postupů, projektovou činnost ve výstavbě a oprávnění k

jejímu provádění, okruh účastníků a průběh stavebního řízení, řešení

námitek účastníků řízení, součinnost s dotčenými orgány, odborné vedení

provádění staveb, změny staveb před dokončením, vedení stavebního

deníku, provádění kontrolních prohlídek staveb, podmínky pro užívání a

změny v užívání staveb,vytyčování staveb, expertní součinnost) a jeho

prováděcí vyhlášky, zejména obecné požadavky na výstavbu,2. správní řád, působnost ústředních správních úřadů (rámcově), krajů a

obcí ve věcech výstavby a územního plánování,3. dotčené orgány a jejich působnost, řešení rozporů,4. zákon o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády, kterým

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a materiály,

uplatňování technických norem,5. právní úpravu pro speciální stavby, jako jsou stavby pozemních

komunikací, drah a na dráze, vodovodů a kanalizací, energetické stavby

a stavby pro elektronické komunikace,6. vybrané právní předpisy související s výstavbou, například o

posuzování vlivů na životní prostředí, o integrované prevenci a

omezování znečištění, o odpadech, radiační ochraně, státní památkové

péči, ochraně přírody a krajiny,ochraně ovzduší, o veřejném zdraví a

ochraně proti hluku a vibracím, o požární ochraně, báňské a geologické

předpisy a předpisy vodního práva;b) v oblasti navrhování a provádění staveb znalost1. základních stavebních technologií a konstrukcí z hlediska

jednotlivých materiálových variant (například konstrukce zděné,

betonové, ocelové, dřevěné a kombinované),2. způsobů provádění staveb (monolitické, prefabrikované, kombinované)

a používání stavebních materiálů a výrobků,3. problematiky zakládání staveb a typologie stavebních konstrukcí

včetně jejich statického a dynamického působení,4. problematiky geologie a hydrogeologie podloží a mechaniky zemin,

hydrogeologické průzkumy staveniště,5. obecnou znalost problematiky v souvisejících oblastech (zařízení

staveniště, technické zařízení budov, vytyčování staveb apod.), účinky

provádění staveb na okolí;c) v oblasti obecných požadavků na výstavbu zejména znalost

problematiky1. mechanické pevnosti a stability staveb,2. požární bezpečnosti staveb (zejména posuzování požárního rizika

stavby, stanovení stupně požární bezpečnosti, odstupové vzdálenosti od

sousedních staveb, únikové cesty, požární úseky),3. hygienických požadavků na ochranu zdraví a ochranu před hlukem,4. požadavků na ochranu životního prostředí a jeho složek,5. bezpečnost při užívání staveb (včetně užívání osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace),6. zvláštních požadavků na vybrané druhy staveb,7. přípustných odchylek a výjimek z obecných požadavků na výstavbu,

včetně požadavků na vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení,

proslunění, větrání),8. bezpečnost při činnosti prováděné hornickým způsobem při stavebních

pracích.Příl.2VzorProtokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným

inspektorema) jméno, příjmení a titul uchazečeb) číslo autorizace, obor a specializace nebo číslo, pod kterým je

registrován v Komořec) místo a datum zkouškyd) složení zkušební komise- předseda- členovée) zkušební otázkyf) výsledek písemné části zkouškyg) výsledek ústní části zkouškyCelkový výsledek zkouškyDůvody případného přerušení zkouškyOdůvodnění v případě, že uchazeč je hodnocen výrokem "nevyhověl"

Datum Jména, příjmení a podpisy

předsedy a členů zkušební komise

Příl.3Vzor

Ministr pro místní rozvojŽádost

o jmenování autorizovaným inspektoremNa základě výsledku zkoušky k ověření způsobilosti pro jmenování autorizovaným

inspektorem vykonané podle § 143 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádám podle § 143 odst. 1

písm. a) citovaného zákona o jmenování autorizovaným inspektorem a o vydání

osvědčení o jmenování.Příjmení, jméno, titulDatum narozeníAdresa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu na území České republiky anebo

adresa bydliště v ciziněČíslo autorizace, obor a specializace nebo číslo, pod kterým je registrován v

Komoře

Datum vykonání zkoušky

Přílohy:

- výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců

- doklad o zaplacení správního poplatku (§ 143 odst. 3

stavebního zákona)Datum Podpis žadatele