o státním rozpočtu federace na r. 1992 a o změně daňových zákonů


Published: 1991

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
578/1991 Sb.ZÁKONze dne 21. prosince 1991o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých

dalších zákonůZměna: 117/1995 Sb.Změna: 436/2004 Sb.Změna: 329/2011 Sb.Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se

usneslo na tomto zákoně:ČÁST PRVNÍStátní rozpočet federace na rok 1992§ 1(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134

700 000 tis. Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví

částkou 134 700 000 tis. Kčs.(2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je

uveden v příloze č. 1.(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol

státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2. Rozdělení

stanovených odvodů příspěvkových organizací a příjmů rozpočtových

organizací do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je

uvedeno v příloze č. 3.(4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnutya) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu

ve výši 21 100 000 tis. Kčs;b) prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti ve výši 11

000 000 tis. Kčs;c) prostředky na zajištění potřeb národností a na celostátně regionální

politiku ve výši 3 300 000 tis. Kčs;d) dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 5

000 000 tis. Kčs;e) prostředky na federální programy strukturálních změn v hospodářství

ve výši 3 000 000 tis. Kčs;f) dotace na úhradu rozdílů cen tepla ve výši 7 000 000 tis. Kčs;g) dispoziční fondy prezidenta České a Slovenské Federativní republiky

ve výši 1 000 tis. Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1 000

tis. Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky 2 680

tis. Kčs;h) výdaje spojené s vládními úvěry ve výši 6 880 200 tis. Kčs;i) výdaje na dluhovou službu státního dluhu federace ve výši 7 950 114

tis. Kčs;j) rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve

výši 500 000 tis. Kčs;k) dotace do státního rozpočtu České republiky ve výši 3 300 000 tis.

Kčs;l) dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky ve výši 1 700 000

tis. Kčs.(5) V roce 1992 lze použít státních finančních aktiv federace k úhradě

finančních potřeb, které federaci vzniknou v souvislosti s vyúčtováním

investičních akcí realizovaných na základě dohod mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských

socialistických republik ze dne 24. září 1985 o spolupráci při výstavbě

Krivorožského těžebně úpravárenského kombinátu a ze dne 16. prosince

1985 o spolupráci při výstavbě některých plynárenských objektů ve Svazu

sovětských socialistických republik, a to až do výše 4,2 mld Kčs.§ 2(1) Rozpočtově nezajištěné úhrady lze zajistit způsobem uvedeným v § 13

zákona o rozpočtových pravidlech federace. Vláda České a Slovenské

Federativní Republiky zajistí úhradu vyššími než rozpočtovanými příjmy

nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu federace, a to za

předpokladu, že těmito opatřeními nezvýší celkové výdaje příslušné

kapitoly státního rozpočtu federace podle přílohy č. 2 o více než 10 %;

toto omezení neplatí v případě, že zvýšené výdaje přímo zajišťují vyšší

příjem.(2) Přesun prostředků mezi ústředními orgány je možný pouze v důsledku

organizačních změn.§ 3(1) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nebo na základě

jejího zmocnění ministr financí může k překonání dočasné neshody mezi

příjmy a výdaji státního rozpočtu federace v průběhu roku opatřovat

prostředky na tuzemském peněžním trhu; nebudou-li tyto prostředky

splaceny do konce roku, může jich být použito ke krytí schodku státního

rozpočtu federace až do doby, než Federální shromáždění rozhodne o

způsobu jeho úhrady.(2) K opatřením podle odstavce 1 může ministr financí České a Slovenské

Federativní Republiky vydávat také pokladniční poukázky České a

Slovenské Federativní Republiky jako státní dluhopisy České a Slovenské

Federativní Republiky, splatné do 180 dnů ode dne vydání.ČÁST DRUHÁZměna a doplnění zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního

rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb.§ 4Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona

č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:1. § 6 odst. 2 zní:"(2) Odvodu ze zisku nepodléhají organizace podléhající důchodové dani

podle zákona o důchodové dani 4) nebo dani ze zisku podle zákona o

zemědělské dani 5) a dále i organizace, které provádějí odvod ze zisku

na základě finančního plánu, s výjimkou příjmů z cenných papírů.".2. § 7 odst. 2 písm. a) zní:"a) příjmy z cenných papírů, z nichž odvod ze zisku byl vybrán

srážkou;".3. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:"(7) U organizací, které provádějí odvod ze zisku na základě finančního

plánu, jsou základem odvodu ze zisku příjmy z cenných papírů.".4. § 8 zní:"§ 8(1) Sazba odvodu ze zisku, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, činí 55 %

ze základu odvodu ze zisku a z likvidačního přebytku (§ 7).(2) Sazba odvodu ze zisku činí 25 % ze základu odvodu ze zisku, kterým

je příjem z cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské

Federativní Republiky a odvod ze zisku se vybírá srážkou.".ČÁST TŘETÍZměna a doplnění zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění

zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb.§ 5Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990

Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:1. § 2 odst. 2 úvodní věta zní:"Od důchodové daně jsou, s výjimkou příjmů z cenných papírů,

osvobozeny:".2. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:"c) fondy národního majetku. ^3b)".3b) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné

osoby. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního

majetku České republiky. Zákon SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů

Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o

Fondu národního majetku Slovenské republiky.3. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:"(8) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 jsou předmětem důchodové daně

příjmy z cenných papírů.".Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.4. § 4 odst. 2 písm. a) zní:"a) příjmy z cenných papírů, z nichž důchodová daň byla vybrána

srážkou;".5. V § 5 odst. 1 písm. h) se tečka na konci nahrazuje středníkem a

doplňuje se písmeno i), které zní:"i) 25 % u poplatníků se sídlem na území České a Slovenské Federativní

Republiky ze základu daně, kterým je příjem z cenných papírů, jejichž

zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky a důchodová

daň se vybírá srážkou.".6. V § 7 odst. 2 se na konci připojují slova "a fondy národního

majetku.".ČÁST ČTVRTÁZměna a doplnění zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění

zákona č. 157/1989 Sb. a zákona č. 574/1990 Sb.§ 6Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989

Sb. a zákona č. 574/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:1. Pokud je v zákoně uveden název "jednotné zemědělské družstvo",

rozumí se tím družstvo (zemědělské družstvo) nebo obchodní společnost s

převážně zemědělskou výrobou.2. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a písmeno a) tohoto

odstavce zní:"a) družstva (zemědělská družstva), obchodní společnosti a společné

podniky ^10) s převážně zemědělskou výrobou;".10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví. § 106zd

hospodářského zákoníku. § 76, 93, 105, 154 a 221 obchodního zákoníku.3. V § 8 se doplňuje odstavec 2, který zní:"(2) Za poplatníky s převážně zemědělskou výrobou podle odstavce 1

písm. a) se pro účely tohoto zákona považují ti poplatníci, u nichž

tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v

předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb; u

poplatníků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího

období, je rozhodný poměr skutečně vykázaných tržeb.".4. § 13 odst. 2 písm. a) zní:"a) příjmy z cenných papírů, z nichž daň ze zisku byla vybrána

srážkou,".5. V § 13 odst. 2 písm. c) se za slova "jiného poplatníka" doplňují

slova "s výjimkou příjmů uvedených v písmenu a).".6. Dosavadní text § 14 se označuje jako odstavec 1 a na konci se

doplňují slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 2.".7. V § 14 se doplňuje odstavec 2, který zní:"(2) Sazba daně ze zisku činí 25 % ze základu daně, kterým je příjem z

cenných papírů, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní

Republiky a daň ze zisku se vybírá srážkou.".ČÁST PÁTÁZměna a doplnění zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí

zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů§ 7Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění vládního nařízení č.

43/1953 Sb., vládního nařízení č. 112/1953 Sb., zákona č. 71/1957 Sb.,

zákona č. 101/1964 Sb. a zákona č. 90/1968 Sb., se mění a doplňuje

takto:1. V § 6 se na konci doplňuje věta:"Přesáhne-li měsíční mzda 10 000 Kčs, vypočte se daň jako součet daně z

částky 10 000 Kčs vypočtené podle tabulky s přihlédnutím k § 7 a 8 a

daně vypočtené z částky, o kterou mzda přesahuje 10 000 Kčs,

zaokrouhlené na 20 Kčs nahoru sazbou ve výši 33 % bez přihlédnutí k

ustanovením § 7 a 8.".2. Za § 9 se vkládá nový § 10, který zní:"§ 10Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení, daň

stanovená podle předchozích ustanovení se dále zvyšuje o 100 %, nejvýše

však o 2 720 Kčs. Pro posouzení, zda jde o poživatele starobního

důchodu, je rozhodující stav na počátku mzdového období.".3. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:"§ 18aPoplatník je povinen ohlásit neprodleně plátci daně, že je poživatelem

starobního důchodu.".4. V § 22 odst. 3 bodu 12 se doplňuje věta, která zní:"Ustanovení § 10 se přitom použije přiměřeně.".§ 8Vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve

znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb., vyhlášky č.

311/1990 Sb. a vyhlášky č. 72/1991 Sb., se doplňuje takto:V § 11 odst. 8 se v první větě za slovo "daně" vkládají tato slova:

"(včetně zvýšení u poživatele starobního důchodu podle § 10 zákona)".ČÁST ŠESTÁZměna a doplnění zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva§ 9Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje

takto:1. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Předmětem daně jsou i příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) v

případech, kdy příjemce není znám (příjmy z cenných papírů na

doručitele).".2. V § 4 písm. a) se na konci doplňují slova "s výjimkou pracovních

příjmů členů za období, ve kterém jsou poživateli starobního důchodu ze

sociálního zabezpečení,".3. Dosavadní text § 11 se označuje jako odstavec 1 a doplňují se

odstavce 2 a 3, které znějí:"(2) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení,

zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 132 %, nejvýše však o 32

640 Kčs.(3) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním

roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 1/12 procentního

zvýšení uvedeného v odstavci 2 za každý měsíc, za který (nebo za jehož

část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvýše 1/12 částky

uvedené v odstavci 2, připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž

části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".4. V § 12 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:"e) poskytovaných zemědělskými družstvy svým členům, kteří jsou

poživateli starobního důchodu.".5. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:"(3) Ustanovení § 11 odst. 2 se použije přiměřeně.".6. V § 17 odst. 3 se na konci připojuje nová věta, která zní:"Poplatník je rovněž povinen neprodleně ohlásit správci daně, že je

poživatelem starobního důchodu.".7. V § 21 odst. 4 se na konci připojuje tato věta:"Plynou-li poplatníkům příjmy uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) od

akciových společností založených pro účel kupónové privatizace

(investiční privatizační fondy) a dalších organizací se sídlem na území

České a Slovenské Federativní Republiky, které shromažďují a spravují

cenné papíry a finanční prostředky za účelem jejich společného

investování (dále jen "investiční fondy"), považuje se daň z těchto

příjmů nebo jejich částí vyplacených poplatníkům z prostředků získaných

investičními fondy z cenných papírů vydaných právnickými osobami se

sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky za vyrovnanou

srážkou daně z příjmů obyvatelstva, popřípadě jiné daně (odvodu),

provedenou těmito právnickými osobami při výplatě příjmů z cenných

papírů investičním fondům.".ČÁST SEDMÁZměna a doplnění zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a

umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb.§ 10Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti,

ve znění zákona č. 160/1968 Sb., se doplňuje takto:1. V § 8 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:"(4) Jde-li o poživatele starobního důchodu ze sociálního zabezpečení,

zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 108 %, nejvýše však o 32

640 Kčs.(5) Nepobíral-li občan starobní důchod po všechny měsíce v kalendářním

roce, zvyšuje se daň vypočtená podle odstavce 1 o 1/12 procentního

zvýšení uvedeného v odstavci 4 za každý měsíc, za který (nebo za jehož

část) tento důchod pobíral. Zvýšení však činí nejvíce 1/12 částky

uvedené v odstavci 4 připadající na měsíce, v nichž (nebo v jejichž

části) byl občan poživatelem starobního důchodu.".2. V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:"(3) Poplatník je povinen neprodleně ohlásit zúčtovacímu středisku, že

je poživatelem starobního důchodu.".ČÁST OSMÁzrušena§ 11zrušen§ 12zrušen§ 13zrušen§ 14zrušenČÁST DEVÁTÁZměna zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a

Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím

příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb.§ 15zrušenČÁST DESÁTÁzrušena§ 16zrušenČÁST JEDENÁCTÁPřechodná ustanovení§ 17(1) Bylo-li zaměstnání před účinností tohoto zákona sjednáno na dobu

určitou delší než jeden rok, považuje se podmínka sjednání zaměstnání

na dobu nejdéle jednoho roku do 31. prosince 1992 za splněnou.(2) Organizace, u níž je po 31. prosinci 1992 zaměstnán poživatel

starobního důchodu v zaměstnání sjednaném na dobu delší než jeden rok,

je povinna tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu sociálního

zabezpečení do 10. ledna 1993.(3) Ustanovení § 7 se použije poprvé při zdanění mezd vyúčtovaných za

měsíc leden 1992.(4) Nároky na hmotné zabezpečení vzniklé uchazečům o zaměstnání přede

dnem účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů,

výše hmotného zabezpečení a doba jeho poskytování se však ode dne

účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona.(5) Uchazečům o zaměstnání, kterým vznikl nárok na hmotné zabezpečení

přede dnem účinnosti tohoto zákona pouze započtením jiných dob než doby

zaměstnání, které se nezapočítávají podle tohoto zákona stejně jako

zaměstnání, se ode dne jeho účinnosti hmotné zabezpečení stanoví z

fiktivního výdělku obdobně podle § 17 odst. 6 zákona o zaměstnanosti.ČÁST DVANÁCTÁZrušovací ustanovení§ 18Zrušují se:1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983

Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům,2. § 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 215/1988

Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, ve znění vyhlášky č.

559/1990 Sb.,3. § 2, § 3 odst. 5 a § 4 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva

práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné

opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o

státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb.,4. § 63 odst. 2 a § 119 odst. 1 až 3 a 6 až 10 vyhlášky federálního

ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí

zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.,

vyhlášky č. 260/1990 Sb. a vyhlášky č. 20/1991 Sb.,5. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.

20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného

zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 348/1991 Sb.,6. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č.

50/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného

zabezpečení uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 277/1991 Sb.ČÁST TŘINÁCTÁÚčinnost§ 19Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.Havel v.r.Dubček v.r.Čalfa v.r.Příl.1

Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace

v tisících KčsPříjmyPodíl na celostátním výnosu daně z obratu 50 700 000

Podíl na celostátním výnosu odvodů ze zisku a

zemědělské daně ze zisku 40 500 000

Příjmy federálních ústředních orgánů, příjmy

rozpočtových a odvody příspěvkových organizací

v jejich působnosti 7 904 787

Odvody Státní banky československé 1 200 000

Clo a dovozní přirážka 14 600 000

Příjmy z vládních úvěrů poskytnutých do

zahraničí a obdobné příjmy 19 045 213

Daně a odvody od subjektů se sídlem v cizině 450 000

Správní poplatky 300 000Příjmy úhrnem 134 700 000VýdajeNeinvestiční výdaje na činnost federálních

ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových

organizací v jejich působnost, vč. účelových

prostředků 52 605 675

z toho: na obranu a bezpečnost 32 233 000

Neinvestiční dotace organizací v působnosti

federálních ústředních orgánů 5 320 000

Neinvestiční dotace do Federálního fondu tržní

regulace v zemědělství 5 000 000

Neinvestiční dotace na úhradu rozdílů cen tepla

a na strukturální programy 10 000 000

Státní vyrovnávací příspěvek 21 100 000

Prostředky na zabezpečení státní politiky

zaměstnanosti 11 000 000

Výdaje na zajištění potřeb národností a na

celostátní regionální politiku 3 300 000

Výdaje spojené s vládními úvěry do zahraničí 6 880 200

Výdaje na dluhovou službu 7 950 114

Výdaje na veřejné investice 6 044 011

Rozpočtová rezerva vlády ČSFR 500 000Výdaje celkem 129 700 000Dotace do státního rozpočtu České republiky 3 300 000

Dotace do státního rozpočtu Slovenské republiky 1 700 000Výdaje úhrnem 134 700 000Příl.2

Výdaje státního rozpočtu federace podle kapitol

v tisících KčsKapitola Výdaje Výdaje rozpočtových Příspěvky příspěv. Dotace hospodářským

organizací apod. org. organizacím

celkem Investiční Neinvestiční z toho: PříspěvekDotace Ostatní

výdaje výdaje mzdové nana příspěvky investiční neinvestiční

prostředky činnost investiceKancelář prezidenta 273 060 127 100 143 260 37 400 2 600 100

Kancelář Federálního

shromáždění 326 242 100 611 222 131 67 000 3 500

Úřad vlády 176 198 35 100 139 867 49 822 1 231

Fed.bezpečnostní

a informační služba 655 800 83 800 572 000 200 000

Fed.min.zahr.věcí 2 423 516 275 100 1 280 187 103 718 4 307 863 922

Fed.min.obrany 27 914 000 1 619 500 26 294 500 7 600 000

Fed.min.zahr.

obchodu 2 842 630 528 600 2 314 030 677 520

Fed.min.financí 83 222 13 300 69 922 38 200

Fed.min.práce a

sociálních věcí 50 642 2 900 45 390 27 520 2 352

Fed.min.vnitra 5 711 700 241 700 5 470 000 2 000 000

Fed.min.pro

strategické

plánování 97 661 12 100 70 061 34 271 15 500

Fed.min.

hospodářství 1 254 634 394 000 755 172 43 976 72 172 1 80 31 490

Fed.min.dopravy 8 080 162 281 000 806 114 68 418 35 748 203 80 23 100 1 410 400 5 320 000

Fed.min.spojů 402 915 20 000 174 865 47 441 28 050 180 000

Nejvyšší soud 27 188 2 500 24 188 12 773 500

Ústavní soud 30 355 4 000 26 355 8 552

Fed.úřad pro

normalizaci a měření 386 324 156 100 216 693 53 303 3 410 10 121

Fed.úřad pro vynálezy 107 022 12 700 32 616 10 000

Fed.statistický úřad 141 221 26 800 114 389 51 100 32

Fed.úřad pro

hospodářskou soutěž 14 668 1 300 13 368 5 881

Fed.výbor pro

životní prostředí 361 107 17 200 290 578 14 816 8 426 44 903

Fed.min.kontroly 39 814 8 200 31 539 19 375 75

Generální prokuratura 17 917 1 400 16 502 11 942 15

Státní banka čs. 480 480

Čs.tisková kancelář 32 070 32 000 70

Čs.komise pro

atomovou energii 162 388 700 125 485 8 267 24 150 11 053 1 000

Správa federálních

hmotných rezerv 2 774 650 175 000 2 599 650 39 139

Všeob. pokladní

správa 80 312 414 103 700 63 702 714 1 506 000 15 000 000Celkem 134 700 000 4 244 411 105 603 282 11259 433 181 444 208 200 2 551 263 1 591 400 20 320 000Příl.3

Příjmy státního rozpočtu federace podle kapitol

v tisících KčsKapitola Odvody příspěvkových Příjmy rozpočtových

organizací a vedlejších organizací celkem

hospodářství celkemKancelář prezidenta 5 000 21710

Kancelář Federálního shromáždění 1500

Úřad vlády 3100

Federální bezpečnostní a informační služba700

Federální ministerstvo zahraničních věcí 152 000 142716

Federální ministerstvo obrany 1 625200

Federální ministerstvo zahraničního obchodu 15 631231

Federální ministerstvo financí 5200

Federální ministerstvo práce

a sociálních věcí 2135

Federální ministerstvo vnitra 141200

Federální ministerstvo pro strategické

plánování 3350

Federální ministerstvo hospodářství 4 500 11990

Federální ministerstvo dopravy 75 883 166240

Federální ministerstvo spojů 27050

Nejvyšší soud470

Federální úřad pro normalizaci a

měření 19 000 35357

Federální úřad pro vynálezy 28205

Federální statistický úřad 4200

Federální výbor pro životní prostředí550

Federální ministerstvo kontroly 1780

Generální prokuratura270

Čs. komise pro atomovou energii550

Správa federálních hmotných rezerv 108700Celkem 256 383 17 963404

Related Laws