o kronikách obcí


Published: 2006

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
132/2006 Sb.ZÁKONze dne 14. března 2006o kronikách obcíParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1Úvodní ustanoveníKaždá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se

zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro

informaci i poučení budoucím generacím.§ 2Vedení a uložení kroniky(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v

elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření

každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro

dokumenty^1), které se zajistí vazbou.(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné,

obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému

přístupu.§ 3Zápis do kronikyZápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O

obsahu zápisu rozhoduje obec.§ 4Nahlížení do kroniky a využití kronikyDo kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě;

pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v

podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak

pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které

zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu,

doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů

podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.§ 5Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách

obecních.§ 6ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce

následujícího po dni jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Paroubek v. r.1) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové

služby.