o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Čs. červeném kříži


Published: 1992

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
126/1992 Sb.ZÁKONze dne 5. března 1992o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném

křížiZměna: 261/2000 Sb.Změna: 375/2011 Sb.Federální shromáždění se usneslo na tomto zákoně:Část prvníOchrana znaku a názvu Červeného kříže§ 1(1) Znaku červený kříž na bílém poli a slov "červený kříž" nebo

"ženevský kříž" chráněných Ženevskými úmluvami z 12. srpna 1949, o

ochraně obětí války, ve znění dodatkových protokolů k těmto úmluvám z

8. června 1977 ^1) (dále jen "Ženevské úmluvy") smí na území České a

Slovenské Federativní Republiky v době míru užívat pouze:a) vojenská zdravotnická služba k označení a na ochranu zdravotnických

útvarů a ústavů, personálu a materiálu chráněných Ženevskými úmluvami a

ostatními mezinárodními úmluvami upravujícími obdobné věci, jimiž je

ČSFR vázána;b) Československý červený kříž (§ 3), jeho ústavy a zařízení, při své

činnosti v případech uvedených pod písm. a) a při své jiné činnosti v

době míru za podmínek stanovených Ženevskými úmluvami;c) mezinárodní organizace Červeného kříže a jejich personál;d) provozovatelé vozidel určených jako ambulance a provozovatelé

záchranných stanic výlučně určených k bezplatnému ošetřování raněných

nebo nemocných k označení těchto ambulancí a záchranných stanic v době

míru, avšak jen s výslovným souhlasem Československého červeného kříže

(§ 3).(2) Pro jiné účely nebo jinými fyzickými nebo právnickými osobami nesmí

být znaku a názvu uvedených v odstavci 1 nebo znaku a názvu je

napodobujících užíváno.§ 2(1) Tomu, kdo použije neoprávněně znaku nebo názvu uvedeného v § 1 nebo

kdo tomu vědomě napomáhá, uloží příslušný správní orgán pokutu do 10

000 Kčs a nebo pokutu do 50 000 Kčs, jde-li o jednání v době událostí,

na něž se vztahují Ženevské úmluvy.(2) Výnosy z pokut, uložených podle odstavce 1, plynou ve prospěch

Československého červeného kříže.(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li jednání tam uvedené

trestným činem.(4) Neoprávněné označení věci znakem nebo názvem uvedeným v § 1 je

povinen neprodleně odstranit držitel věci; neučiní-li tak, rozhodne

příslušný správní orgán o odstranění neoprávněného označení na náklad

držitele. Nelze-li neoprávněné označení z věci odstranit, vysloví

příslušný správní orgán propadnutí nebo zabrání věci, a to i když k

opatření podle odstavce 1 nebo k projednání trestného činu nedošlo;

propadlá nebo zabraná věc připadá bez náhrady Československému

červenému kříži.Část druháČeskoslovenský červený kříž§ 3(1) Československý červený kříž je společností ve smyslu zákona o

sdružování občanů^2).(2) Jedinou státem uznanou společností Červeného kříže na území České a

Slovenské Federativní Republiky je Československý červený kříž se

sídlem v Praze.§ 4Československý červený kříž má postavení a oprávnění národní

společnosti podle Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly:a) působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické

služby;b) působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje

pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí;c) poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární

služby;d) šíří znalost Ženevských úmluv,e) vychovává občany k účasti na plnění zdravotnických úkolů a jeho

složky úzce spolupracují s poskytovateli zdravotních služeb.§ 5(1) Československý červený kříž získává prostředky na svou činnost

zejména:a) členskými příspěvky, výnosy vlastní činnosti, přijímáním darů,

dědickými odkazy, jakož i příspěvky státu;b) vláda České a Slovenské Federativní Republiky poskytne každoročně ze

státního rozpočtu společnosti Československý červený kříž prostředky

pro výkon jeho činnosti podle Ženevských úmluv v rozsahu úkolů

vymezených v § 4 tohoto zákona.(2) Československý červený kříž je při plnění svých úkolů vyplývajících

z Ženevských úmluv a z rezolucí Mezinárodních konferencí Červeného

kříže a Červeného půlměsíce osvobozen od daní, poplatků a cel.§ 6(1) Stát navrátí Československému červenému kříži majetek, který mu byl

odňat v období od 25. 2. 1948 do 31. 12.1989 v rozsahu uvedeném v

příloze tohoto zákona.(2) Nemovitý majetek uvedený v příloze tohoto zákona se prohlašuje ke

dni nabytí účinnosti tohoto zákona za vlastnictví Československého

červeného kříže.(3) O vyklizení nemovitého majetku uvedeného v příloze tohoto zákona

uzavře Československý červený kříž s dosavadními uživateli nemovitostí,

kteří je užívají k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních

nebo pro školství, kulturní nebo osvětovou činnost dohodu. Nedojde-li k

dohodě, vzniká Československému červenému kříži nárok na vyklizení

nemovitostí uvedených v příloze tohoto zákona, které slouží výše

uvedeným účelům, po uplynutí pěti let. Uzavření dohody o užívání bytů a

nebytových prostor se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o

nájmu a podnájmu nebytových prostor a předpisy souvisejícími. Tento

závazek přechází v uvedené době na všechny další vlastníky.(4) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného a podmínkách jeho placení mezi

dosavadními uživateli nemovitostí, kteří je užívají k účelům uvedeným v

§ 6 odst. 3 tohoto zákona a Československým červeným křížem, rozhodne o

výši nájemného příslušný orgán státní správy podle obecně platných

cenových předpisů.§ 7Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může stanovit svým

nařízením bližší podmínky k provedení tohoto zákona.§ 8Zrušují se:1. zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání

znaku, odznaku a názvu Červeného kříže,2. zákon č. 16/1958 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/ 1952

Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a

názvu Červeného kříže,3. vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1958 Ú.l., o vykonávání

zdravotnických úloh Československého červeného kříže,4. vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České

republiky č. 112/1989 Sb., o provádění zdravotnických, zdravotně

branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České

socialistické republice.§ 9Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.Příl.Přehled nemovitého majetku, který se vrací Československému červenému

křížiI.Nemovitý majetek na území České republiky1. Dům v Praze 1, Křemencova ul. č. 6čp. 176 - dům, stavební parcela č. 875, zapsané u SG Praha-město, list

vlastnictví č. 10, evidenční list č. 97, kat. území Praha-město.Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik Praha 1Uživatel: Čs. stát - Bytový podnik Praha 1, Celetná 292. Dům se zahradou v Praze 1, Chotkova ulicečp. 538 - dům, stavební parcela č. 657, parcela č. 658 zahrada, zapsané

u SG Hlavní město Praha, list vlastnictví 236, kat. území Praha.Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 1Uživatel: Čs. stát - Technická správa komunikací.3. Dům v Praze 5, Štefánikovo nám. 5 čp. 602 - dům, stavební parcela č.

889, zapsané u SG Praha,pozemková kniha č. 611, list a, b, kat. území Praha, Malá Strana.Vlastník: Čs. státUživatel: OPBH Praha 54. Dům v Praze 8, Gabčíkova ul. č. 8čp. 1224 - dům, stavební parcela č. 929, parcela č. 928 zahrada,

zapsané u SG Praha č. knihovní vložky 2130, list A,B, kat. území LibeňVlastník: Čs. státUživatel: OPBH Praha 8, Vítkova 85. Dům v Nesměni, okr. Kolínčp. 70 - dům, stavební parcela č. 91, 95, 119, zahrada 487/2, 487/7,

487/8, pastvina 490, 491/2, 492, 493/2, 493/3, 494/2, role 495/2, 529/3

les, zapsané u SG Kolín list vl.č.1270.Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb KolínUživatel: Okresní ústav sociálních služeb Kolín.6. Bukovany - dětská ozdravovna, okr. Příbramčp. 1, zapsané u SG Příbram, č. knihovní vložky č. 188, kat. území

BukovanyVlastník: Čs. stát - Okresní úřad PříbramUživatel: OÚNZ Příbram7. Zbytkový statek Chrašticezapsané u SG Příbram č. knihovní vložky 435, katastrální území

Chraštice, č. knihovní vložky 188, kat. území BukovanyVlastník: Č. státUživatel: Státní statek Chraštice8. Vila Amálie se zahradou v Jesenici, okr. Rakovníkčp. 220 - dům, stavební parcela č. 303, zahrada č. 293/1 zapsané u SG

Rakovník na listu vlastnictví č. 291 pro obec a kat. území JeseniceVlastník: Čs. stát - MNV JeseniceUživatel: Okresní bytový podnik Rakovník9. Dům v Najdku, okr. Jindřichův Hradecčp. 35 - dům, stavební parcela č. 41 a další pozemky č. 101/1, 101/2,

101/4, 102, zapsané u SG Jindřichův Hradec na listu vlastnictví č. 3,

196, kat. území NajdekVlastník: Čs. stát - ONV Jindřichův HradecUživatel: ONV Jindřichův Hradec, JZD 9. květen a Velký Ratmírov10. zrušen11. Dům ve Stříbře, okr. Tachovčp. 142 - dům, stavební parcela č. 4, zapsané u SG Tachov na listu

vlastnictví č. 2963 pro obec a kat. území StříbroVlastník: Čs. stát - Městský úřad ve StříbřeUživatel: Městský úřad - M klub12. Dům v Trávníku, okr. Česká Lípa čp. 18 - dům, stavební parcela č.

815, zapsané u SG ČeskáLípa na listu vlastnictví č. 815 pro obec a kat. území TrávníkVlastník: OÚSS Česká LípaUživatel: Grafostroj n.p.13. Dům v Radějově, okr. Hodonín čp. 282 - dům, stavební parcela č.

365, les č. 2832/2,zapsané u SG Hodonín, č. knihovní vložky 634 Vlastník: Čs. státUživatel: Domácí potřeby Brno, n.p.II.Nemovitý majetek na území Slovenské republiky14. Budova s příslušenstvím a les v Horním Smokovcičp. 169 - dům, stavební parcela č. 2038/2, a les 2038/1 zapsané u SG

Poprad na listu vlastnictví č. 31 pro obec Starý Smokovec, část Horní

SmokovecVlastník: Čs. státUživatel: ÚNZ Horní Smokovec15. Dům se zahradou v Hlohovci, okr. Trnava čp. 736 - dům, stavební

parcela č. 1075/2, zahrada 1075/1 zapsané u SG Trnava na listu

vlastnictví č. 3086 pro obec a kat. území HlohovecVlastník: Čs. státUživatel: Okresní odbor sociálních služeb Trnava16. Dům s příslušenstvím a zahrada v Liptovském Mikuláši čp. 918 - dům,

parcely č. 979, 980 a 981, zapsané u SG Liptovský Mikuláš na listu

vlastnictví č. 1116 pro obec a kat. území Lipt. MikulášVlastník: Čs. státUživatel: ministerstvo obrany, KVUSS Banská Bystrica17. Pionýrský tábor Mladosť Rástočno, okr. Prievidza, čp. 218 a 219 a

les, parcela č. 3519/2 a 3519/3 zapsané u SG Prievidza na listu

vlastnictví č. vložky 703, kat. území RástočnoVlastník: Čs. státUživatel: Státní statek, Stát. podnik Žiar n. Hronom18. Dům se zahradou - býv. Ústav M.R. Štefánika, Martin čp. 585 - dům,

parcely č. 155/2, 158/2 zapsané u SG Martin na listu vlastnictví č.

2803 pro obec a kat. území MartinVlastník: Čs. státUživatel: ÚNZ - Střední zdravotnická škola Martin19. Dům se zahradou v Nitře, Vajanského ul. č. 7 čp. 1856 - dům,

parcela č. 1302/9, 1302/11, zapsané u SG Nitra na listu vlastnictví č.

425 pro obec a kat. území NitraVlastník: Čs. státUživatel: ÚNZ Nitra20. Dům s dvorem a příslušenstvím Bratislava, Marianská č. 7čp. II 876 Bratislava-Staré Město - dům, parcely č. 8271/2, 8271/3

zapsané u SG Bratislava na listu vlastnictví č. 10 pro obec a kat.

území Bratislava Staré MěstoVlastník: Čs. státUživatel: Bytový podnik Bratislava I21. Dům v ulici Štefana Moyzesa, Martinčp. 3 - dům, par. číslo 1064, zapsané u SG Martin na listě vlastnictví

č. 1319 pro kat. území obce MartinVlastník: Čs. státUživatel: ÚNZ v Martině1) Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků

ozbrojených sil v poli, Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných,

nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, Ženevská úmluva o

zacházení s válečnými zajatci, Ženevská úmluva o ochraně civilních osob

za války a Závěrečný akt Diplomatické konference (vyhláška ministra

zahraničních věcí č. 65/1954 Sb. a příloha k částce 40 Sbírky zákonů z

roku 1954)Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I)Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně

obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol

II) (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991

Sb.)2) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Related Laws