o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
453/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 13. prosince 2012o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a

elektřině z druhotných zdrojůMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. g) a

h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně

některých zákonů:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis

Evropské unie^1)a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla,b) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,c) vzor žádosti a podmínky pro vydání osvědčení o původu elektřiny z

druhotných zdrojů.§ 2Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla(1) Kogenerační jednotkou se pro účely této vyhlášky rozumía) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,b) parní protitlaká turbína,c) kondenzační odběrová turbína,d) plynová turbína,e) spalovací motor,f) mikroturbína,g) Stirlingův motor,h) palivový článek,i) parní stroj,j) organický Rankinův cyklus, nebok) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může

pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.(2) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se

stanovuje proa) jednotlivou kogenerační jednotku, nebob) sériovou sestavu kogeneračních jednotek,v nichž se vyrábí elektřina nebo mechanická energie, na základě

skutečně dosažených provozních hodnot spotřeby energie v palivu, výroby

elektřiny, případně mechanické energie a užitečného tepla.(3) Za elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje

celkové množství vyrobené elektřiny za období podle právního předpisu

upravujícího vykazování a evidenci elektřiny, tepla z podporovaných

zdrojů a biometanu, množství a kvalitu skutečně nabytých a využitých

zdrojů a provádějícího některá další ustanovení zákona o podporovaných

zdrojích energie (dále jen „vykazované období“), naměřené na výstupu

hlavních generátorů elektřiny kogenerační jednotky nebo sériové sestavy

kogeneračních jednotek, pokud celková účinnost, která je stanovená

postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období

dosáhlaa) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) až

k) nejméně 75 %,b) v případě kogenerační jednotky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c)

nejméně 80 %.(4) Pro kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních

jednotek s celkovou účinností za vykazované období nižší, než je

uvedena v odstavci 3, se množství elektřiny z kombinované výroby

elektřiny a tepla za vykazované období stanoví postupem podle přílohy

č. 1 k této vyhlášce.(5) Při stanovení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a

tepla podle odstavců 3 a 4 sea) nezapočítává množství vyrobeného tepla bez současné výroby elektřiny

a množství energie v palivu spotřebované při výrobě tohoto tepla,b) v případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných

zdrojů místo užitečného tepla použije teplo vyrobené v procesu

kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy

zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické

účely mimo spotřeby tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech,

které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo

úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny nebo teplo

využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii (dále

jen „užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie“),c) v případě kogenerační jednotky následující za předřazenou

kogenerační jednotkou, ve které se nevyrábí elektřina ani mechanická

energie, v sériovém zapojení kogeneračních jednotek, použije pro

výpočet spotřeby energie v palivu množství tepelné energie na výstupu z

předřazené kogenerační jednotky do kogenerační jednotky následující.(6) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se

považuje množství elektřiny stanovené podle odstavců 3 až 5, při jejíž

výrobě se dosahuje poměrné úspory primární energie ve výši alespoň 10 %

stanovené postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.(7) V případě kogenerační jednotky s instalovaným elektrickým výkonem

nejvýše 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla považuje množství elektřiny z kombinované výroby

elektřiny a tepla, která zajišťuje kladnou hodnotu poměrné úspory

primární energie stanovené postupem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.§ 3Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla(1) Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla se vydává pro kogenerační jednotku nebo sériovou

sestavu kogeneračních jednotek.(2) Pro účel vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla určí žadatel množství elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postupem podle § 2

pro první kalendářní rok provozu podle předpokládané výroby a způsobu

provozu kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy.(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3 k této

vyhlášce.§ 4Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů(1) Osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů se vydává pro

příslušnou výrobnu elektřiny.(2) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných

zdrojů pro výrobnu elektřiny z druhotných zdrojů je uveden v příloze č.

4 k této vyhlášce.§ 5Zrušovací ustanoveníVyhláška č. 344/2009 Sb., o podrobnostech způsobu určení elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce

po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických

zdrojů, se zrušuje.§ 6Přechodné ustanoveníBylo-li vydáno osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla pro jinou než sériovou sestavu kogeneračních

jednotek přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se pro

určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla za

vykazované období pro tuto sestavu jako celek postup podle § 2 odst. 4

obdobně.§ 7ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.Ministr:MUDr. Kuba v. r.Příloha 1Způsob stanovení celkové účinnosti, množství mechanické energie a

určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla1. Celková účinnost kogenerační jednotky nebo sériové sestavy

kogeneračních jednotek ?celk se stanoví podle vzorce:étacelk = (Esv + EM + Quž)/(QPAL KJ),kde:Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek

měřené na svorkách generátorů [MWh]EM je množství mechanické energie získané transformací energie v parní turbíně, která není dále transformována

na elektřinu [MWh]QUŽ je množství užitečného tepla [MWh]QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla v kogenerační

jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie v palivu stanovená na základě

jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh].2. V případě, že kogenerační jednotky nebo kogenerační jednotky a parní

kondenzační turbíny využívají společnou parní sběrnici, rozdělí se

celkové množství energie v palivu spotřebované ve výrobně mezi

jednotlivé kogenerační jednotky nebo jednotlivé kogenerační jednotky a

jednotlivé parní kondenzační turbíny v poměru podle množství páry

spotřebované kogeneračními jednotkami nebo parními kondenzačními

turbínami.3. Je-li část energie paliva vstupujícího do procesu kombinované výroby

elektřiny a tepla rekuperována v chemikáliích a zpětně využívána, lze

ji před výpočtem celkové účinnosti odečíst od celkové spotřeby energie

v palivu.4. Množství mechanické energie EM se stanoví podle vzorce:EM = MP * (iVST - iVÝST) / 3,6,kde:EM je množství mechanické energie [MWh]MP je množství páry, které prošlo turbínou, případně částí turbíny mezi vstupem a odběrem z turbíny [t]iVST je entalpie páry na vstupu do turbíny [MJ /kg]iVÝST je entalpie páry na výstupu z turbíny, případně z odběru turbíny [MJ /kg].5. Stanovená hodnota EM se použije jako vstup pro výpočet celkové

účinnosti kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy.6. V případě, že se jedná o mechanickou energii generovanou současně s

výrobou užitečného tepla na parní protitlaké turbíně nebo na

kogenerační části parní kondenzační odběrové turbíny, použije se tato

hodnota mechanické energie jako vstup pro výpočet podle bodu 1 přílohy

č. 2 k této vyhlášce.7. Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nebo sériové sestavy

kogeneračních jednotek nižší, než stanoví § 2 odst. 3, rozdělí se

celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové

sestavě kogeneračních jednotek na množství elektřiny z kombinované

výroby elektřiny a tepla a na množství elektřiny, které z této výroby

nepochází. Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se

stanoví podle následujícího vzorce:EKVET = QUŽ * CSKUT,kde:EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]; jestliže je vypočtená hodnota EKVET

větší než celkové množství vyrobené elektřiny, použije se hodnota celkového množství vyrobené elektřinyQUŽ je množství užitečného tepla [MWh]CSKUT je skutečný poměr elektřiny a tepla vyjadřující poměr mezi množstvím elektřiny z kombinované výroby elektřiny

a tepla a množstvím užitečného tepla při jeho nejvyšší výrobě v běžnémprovozu; v případě kombinované výroby

elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů se místo užitečného tepla použije užitečné teplo z obnovitelných

zdrojů energie [-].8. Skutečný poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví na základě

skutečně změřeného množství užitečného tepla a elektřiny vázané na

výrobu užitečného tepla v období, kdy kogenerační jednotka pracuje v

plném kombinovaném režimu s dodávkou pouze užitečného tepla.9. V případě, že s ohledem na poptávku po užitečném teple nebo

vlastnosti kogenerační jednotky nebo sériové sestavy kogeneračních

jednotek není provoz při plném kombinovaném režimu s dodávkou pouze

užitečného tepla možný, stanoví se skutečný poměr elektřiny a tepla

CSKUT podle vzorce:CSKUT = (Esv1 - Esv2)/QUŽ,kdeEsv1 je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů při provozním stavu s nejvyšší v běžném provozu dosažitelnou výrobou užitečného tepla QUŽ a současně při nejvyšším v běžném provozu dosažitelném příkonu energie v palivu [MWh]Esv2 je množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů při provozním stavu vycházejícím z provozního stavu měření Esv1, kdy je zastavena dodávka užitečného tepla a příkon vstupní energie v palivu je snížen takovým způsobem, aby produkcejiného než užitečného tepla byla totožná s provozním stavem při stanovení Esv1[MWh]QUŽ je množství užitečného tepla při stanovení Esv1[MWh].10. Měření se provádí po stejnou dobu pro oba provozní stavy při

venkovní teplotě do 10 °C. Pokud je to možné, je venkovní teplota

stejná pro oba provozní stavy.11. Skutečný poměr elektřiny a tepla CSKUT se stanoví k 1. lednu 2013

nebo ke dni uvedení kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy do

provozu a zároveň bezprostředně po každé změně kogenerační jednotky

nebo jejich sériové sestavy, která může významně ovlivnit skutečný

poměr elektřiny a tepla.12. Pro kogenerační jednotky nebo jejich sériové sestavy, které jsou ve

výstavbě nebo v prvním roce provozu a u kterých nelze získat naměřené

údaje, lze použít místo hodnoty CSKUT hodnotu návrhu poměru elektřiny a

tepla v plném kombinovaném režimu uvedenou výrobcem kogenerační

jednotky.13. Do 31. prosince 2013 je v případě kondenzačních odběrových turbín

možné pro výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a

tepla použít poměr elektřiny a tepla stanovený následujícím způsobem:EKVET = Quž.yko.Xp [MWh],kdeEKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]; jestliže je vypočtená hodnota EKVET větší než celkové množství vyrobené elektřiny, použije se hodnota celkového množství vyrobené elektřinyQuž je množství užitečného tepla [MWh]yko je směrné číslo, jehož hodnoty jsou stanoveny v tabulce č. 1 v této přílozeTabulka č. 1 - Hodnoty směrného čísla yko---------------------------------------------------------------------------------------------------------

tr P1

--------------------------------------------------------------------------------------------

1,6 2,0 2,5 3,5 6,0 9,0 13,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

>= 5 0,230 0,255 0,280 0,320 0,380 0,430 0,480 0,500

(0,230) (0,255) (0,280) (0,320) (0,380) (0,430) (0,480) (0,500)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 0,220 0,245 0,270 0,310 0,360 0,415 0,465 0,485

(0,225) (0,250) (0,275) (0,315) (0,365) (0,420) (0,475) (0,495)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0,210 0,235 0,260 0,295 0,350 0,400 0,450 0,465

(0,220) (0,245) (0,270) (0,305) (0,360) (0,410) (0,465) (0,480)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 0,200 0,233 0,255 0,285 0,340 0,395 0,440 0,455

(0,215) (0,240) (0,270) (0,300) (0,355) (0,410) (0,460) (0,480)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1 0,195 0,220 0,250 0,280 0,335 0,385 0,435 0,455

(0,210) (0,235) (0,265) (0,295) (0,350) (0,400) (0,460) (0,470)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-3 0,185 0,210 0,230 0,265 0,325 0,370 0,420 0,435

(0,205) (0,230) (0,260) (0,287) (0,345) (0,395) (0,450) (0,465)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-5 0,175 0,200 0,225 0,250 0,310 0,355 0,400 0,410

(0,200) (0,225) (0,255) (0,280) (0,335) (0,385) (0,440) (0,450)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-7 0,160 0,185 0,215 0,235 0,295 0,340 0,384 0,400

(0,190) (0,215) (0,250) (0,270) (0,330) (0,375) (0,432) (0,440)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky k tabulce č. 1:P9 - je vstupní tlak [MPa]

tr - je průměrná teplota ovzduší ve vykazovaném období [°C]

Hodnoty yko jsou stanoveny pro parametry tepelné sítě 150/70 °C, v závorkách jsou hodnoty pro 120/50°C.Xp je součinitel vlivu zatížení parní turbíny, hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v této příloze.Tabulka č. 2 - Hodnoty součinitele vlivu zatížení parní turbíny Xp---------------------------------------------------------------------

Zatížení (%) 100 80 60 40 20 10

---------------------------------------------------------------------

Xp 1,00 0,98 0,95 0,90 0,75 0,6

---------------------------------------------------------------------14. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných

zdrojů se pro výpočet podle předcházejících bodů místo užitečného tepla

použije užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie.Příloha 2Způsob určení poměrné úspory primární energie při kombinované výrobě

elektřiny a tepla1. Výše úspory primární energie UPE při kombinované výrobě elektřiny a

tepla se vypočte podle vzorce:UPE = ( 1 - 1 / ( étaqT / étarV + étaeT / étarE ) ) * 100 [%]

přičemž dílčí účinnosti výroby tepla étaqT a elektřiny étaeT se stanoví podle vzorců:étaqT = QUŽ / QPAL KVET [-]étaeT = EKVET / QPAL KVET [-],kde:

étaqT je účinnost dodávky tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství užitečného

tepla vyrobeného v kogenerační jednotce nebo jejich sériové sestavě dělené spotřebou energie v palivu

použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla [-]étaeT je elektrická účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla definovaná jako množství elektřiny vyrobené

v kogenerační jednotce nebo jejich sériové sestavě vázané na dodávku užitečného tepla dělené spotřebou

energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny atepla; elektřina z kombinované výroby

elektřiny a tepla může být pro výpočet navýšena o množství mechanické energie stanovené podle bodu 4

přílohy č. 1 k této vyhlášce [-]étarV je výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu tepla [-]étarE je výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny [-]EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]QUŽ je množství užitečného tepla [MWh]QPAL KVET je spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výrobyelektřiny a tepla [MWh].2. Spotřeba energie v palivu na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

QPAL KVET se stanoví ze vzorce:QPAL KVET = QPAL KJ - QPAL NEKVET [MWh],kde:QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla

v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie

v palivu stanovená na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích zdrojů

bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh]QPAL NEKVET je spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh].3. Hodnota QPAL NEKVET se stanoví ze vztahu:QPAL NEKVET = ENEKVET / étaE NEKVET [MWh],kde:ENEKVET je elektřina nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]étaE NEKVET je specifická účinnost výroby elektřiny nepocházející z kombinované výroby elektřiny a tepla na daném zařízení [-]ENEKVET = Esv - EKVET [MWh],kde:Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebosériové sestavě kogeneračních

jednotek měřené na svorkách generátorů [MWh].4. Hodnota étaE NEKVETa) se stanoví pro zařízení kombinované výroby podle § 2 odst. 1 písm.

b) a d) až k) na základě provozních údajů kogenerační jednotky nebo

sériové sestavy kogeneračních jednotek za vykazované období podle

vzorce: étaE NEKVET = Esv / QPAL KJ [-], kde: Esv je celkové množství

elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě

kogeneračních jednotek měřené na svorkách generátorů [MWh] QPAL KJ je

celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické

energie a užitečného tepla v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě

kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie v palivu stanovená

na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z

externích zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh],b) se stanoví pro zařízení kombinované výroby podle § 2 odst. 1 písm.

a) a c) na základě provozních údajů kogenerační jednotky nebo sériové

sestavy kogeneračních jednotek pracující při nejvýše dosažitelném

elektrickém výkonu v obvyklém provozu a současně provozované bez

dodávky užitečného tepla v plně kondenzačním režimu provozu při

venkovní teplotě nižší než 10 °C podle vzorce uvedeného v písmeni a),c) se v případě, že byla kogenerační jednotka nebo sériová sestava

kogeneračních jednotek podle § 2 odst. 1 písm. a) a c) ve vykazovaném

období zapojena do poskytování podpůrných služeb podle jiného právního

předpisu ), stanoví podle vzorce:étaE NEKVET = ( Esv - EKVET ) / (QPAL KJ - sPAL * ( QUŽ + EKVET / ( étam * étag) ) ) [-],kde:Esv je celkové množství elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce nebo jejich sériové sestavě měřené

na svorkách generátorů [MWh]EKVET je množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla [MWh]QPAL KJ je celkové množství energie spotřebované na výrobu elektřiny, mechanické energie a užitečného tepla

v kogenerační jednotce nebo sériové sestavě kogeneračních jednotek, které tvoří spotřeba energie

v palivu stanovená na základě jeho výhřevnosti a případně dodaná tepelná energie z externích

zdrojů bez zahrnutí tepla vráceného kondenzátu [MWh]QUŽ je množství užitečného tepla [MWh]sPAL je měrná spotřeba energie v palivu na výrobu tepla [MWh /MWh]étam je mechanická účinnost turbíny [-]étag je účinnost generátoru [-].V případě, že výrobce neprokáže, že dosahuje vyšší účinnosti, použije

se pro mechanickou účinnost turbíny hodnota 0,99 a pro účinnost

generátoru hodnota 0,98.5. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných

zdrojů se pro výpočet podle předcházejících bodů místo užitečného tepla

použije užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie.6. Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu

elektřiny v procentech vztahující se k výhřevnosti paliva, teplotě

prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní

vlhkosti 60 % stanoví tabulka č. 1 v této příloze.Tabulka č. 1 -Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu

elektřiny v procentech----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palivo Kogenerační jednotka uvedená do provozu do konce roku

2001 a dříve 2002 2003 2004 2005 2006-2011 2012-2015

étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE étaripalE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pevné Černé uhlí/koks 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2

Hnědé uhlí, lignitové brikety 40,3 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8 41,8

Rašelina, rašelinové brikety 38,1 38,4 38,6 38,8 38,9 39,0 39,0

Dřevěná paliva^1) 30,4 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 33,0

Zemědělská biomasa 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0

Biologicky nerozložitelná

i rozložitelná složka

komunálního a průmyslového

odpadu 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní biomasa jinde neuvedená 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapalné Topné oleje, LPG 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2

Biopaliva 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2

Biologicky rozložitelný odpad 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0

Neobnovitelný odpad 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plynné Zemní plyn 51,7 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5 52,5

Plyn z rafinace/vodík 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2

Koksárenský, vysokopecní

a jiné odpadní plyny,

získané odpadní teplo 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Bioplyn 40,1 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0 42,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka k tabulce č. 1:1) Dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty.7. Pro výpočet úspory primární energie se použije harmonizovaná

referenční hodnota účinnosti uvedená v tabulce č. 1 v této příloze

vztažená k roku uvedení do provozu kogenerační jednotky. Tato

harmonizovaná referenční hodnota účinnosti se použije v období deseti

let od roku uvedení do provozu kogenerační jednotky. Rokem uvedení do

provozu kogenerační jednotky se rozumí kalendářní rok, ve kterém byla

zahájena výroba elektřiny.8. Od jedenáctého roku od uvedení do provozu kogenerační jednotky se

použije harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu

elektřiny, která se podle bodu 7 použije pro kogenerační jednotku,

která je stará 10 let. Tato harmonizovaná referenční hodnota účinnosti

se použije po dobu jednoho roku.9. V případě, že kogenerační jednotka byla technicky zhodnocena

(modernizována nebo rekonstruována) a investiční náklady na její

technické zhodnocení přesáhnou 50% investičních nákladů na novou

srovnatelnou kogenerační jednotku, považuje se pro účel bodu 7

kalendářní rok první výroby elektřiny ve zdokonalené kogenerační

jednotce za rok jejího uvedení do provozu.10. Pokud se pro kogenerační jednotku využívá pouze jeden druh paliva,

dosadí se za hodnotu ÉTArpalE přímo hodnota étaripalE z tabulky č. 1 v

této příloze. V případě společného využívání více druhů paliv se

stanoví výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro

oddělenou výrobu elektřiny jako vážený průměr vztažený na jednotlivá

množství energie v palivu.n n

étarpalE = SUMA ( Qpal,i* étaripalE ) / SUMA Qpal,i [%],

i=1 i=1

kde:Qpal,i jsou podíly energie v palivu jednotlivých druhů paliva spotřebovaného pro kombinovanou výrobu elektřiny

a tepla [MWh]étaripalE jsou harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny uvedené v tabulce č. 1

v této příloze pro jednotlivé druhy paliva [%].11. Harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu

elektřiny se zvyšuje o korekční faktor pro klimatické podmínky delta

étartepE, který je pro území České republiky stanoven ve výši + 0,7 %.12. Korekční faktor pro klimatické podmínky se nepoužije pro

kogenerační jednotky založené na palivových článcích.13. Harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou výrobu

elektřiny se dále upraví v závislosti na síťových ztrátách, které přímo

souvisí s napěťovou úrovní připojení kogenerační jednotky pomocí

korekčního faktoru napěťové úrovně připojení knap. Pokud kogenerační

jednotka dodává elektřinu do jedné napěťové úrovně, dosadí se za

hodnotu knap přímo hodnota kinap z tabulky č. 2 v této příloze.Tabulka č. 2 - Korekční faktory napěťové úrovně připojení---------------------------------------------------------------------------------------------------

Napětí Hodnota korekčního faktoru napěťové úrovně připojení kinap

---------------------------------------------------------------------------------

Elektřina dodávána do přenosové Elektřina dodávána pro vlastní

nebo distribuční soustavy spotřebu nebo přímým vedením

---------------------------------------------------------------------------------------------------

> 200 kV 1,000 0,985

100-200 kV 0,985 0,965

50-100 kV 0,965 0,945

0,4-50 kV 0,945 0,925

< 0,4 kV 0,925 0,860

---------------------------------------------------------------------------------------------------V případě, že kogenerační jednotka dodává elektřinu do více napěťových

úrovní, korekční faktor napěťové úrovně připojení se vyhodnotí na

základě váženého průměru dodávané elektřiny.n n

knap = SUMA ( kinap * Ei ) / SUMA Ei [-],

i=1 i=1

kde:Ei jsou jednotlivé podíly množství elektřiny dodané do odlišných napěťových úrovní [MWh]kinap jsou hodnoty korekčního faktoru napěťové úrovně připojení [-].14. Výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou

výrobu elektřiny pro výpočet úspory primární energie v bodu 1 se

stanoví podle vzorce:étarE = ( étarpalE + delta étartepE ) * knap / 100 [-].15. Korekční faktory pro klimatické podmínky a napěťové úrovně

připojení se vztahují pouze na harmonizované referenční hodnoty

účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny.16. Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu

tepla v procentech vztahující se k výhřevnosti paliva, teplotě

prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní

vlhkosti 60 %, stanoví tabulka č. 3 v této příloze.Tabulka č. 3 -Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou

výrobu tepla v procentech-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palivo Druh média

-------------------------------------------------------------------

Pára/horká voda Přímé výfukové plyny

-------------------------------------------------------------------

étaripalV étaripalV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pevné Černé uhlí 88 80

Hnědé uhlí, lignit 86 78

Dřevěná paliva^1) 86 78

Zemědělská biomasa 80 72

Biologicky nerozložitelná i

rozložitelná složka komunálního

a průmyslového odpadu 80 72

Ostatní biomasa jinde neuvedená 80 72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapalné Topné oleje 89 81

Biopaliva 89 81

Biologicky rozložitelný odpad 80 72

Neobnovitelný odpad 80 72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plynné Zemní plyn 90 82

Plyn z rafinace/vodík 89 81

Koksárenský, vysokopecní a

jiné odpadní plyny, odpadní teplo 80 72

Bioplyn 70 62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka k tabulce č. 3:1) Dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty.17. Výsledná harmonizovaná referenční hodnota účinnosti pro oddělenou

výrobu tepla se stanoví podle vzorce:n n

étarV = SUMA ( Qpal,i* étaripalV ) / ( SUMA Qpal,i * 100 ) [-],

i=1 i=1

kde:Qpal,i jsou podíly energie v palivu jednotlivých druhů paliva spotřebovaného pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla [MWh]étaripalV jsou harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla uvedené v tabulce č. 3 v této příloze pro jednotlivé druhy paliva [%].Příloha 3VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ

KOMBINOVÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY

Příloha 4VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ1) Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011,

kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro

oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise

2007/74/ES, v platném znění.

Related Laws