o státních hranicích


Published: 2001

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
312/2001 Sb.ZÁKONze dne 8. srpna 2001o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍSTÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKYHLAVA IZÁKLADNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravy(1) Tento zákon upravuje ve věcech státních hranic České republiky

(dále jen "státní hranice")a) výkon státní správy,b) práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob.(2) Pokud Parlamentem schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní

smlouvy, kterými je Česká republika vázána, (dále jen "mezinárodní

smlouva") stanoví něco jiného než tento zákon, použije se mezinárodní

smlouva.§ 2Základní pojmy(1) Státní hranice oddělují výsostné území České republiky od území

sousedních států jak na zemském povrchu, tak svislým směrem ve vzdušném

prostoru i pod zemským povrchem, v nadzemních i podzemních stavbách a

zařízeních. Státní hranice jsou stanoveny mezinárodní smlouvou nebo

ústavním zákonem. Polohu státních hranic lze určit z hraničního

dokumentárního díla nebo z vyznačení průběhu státních hranic v terénu.(2) Hraniční dokumentární dílo je soubor geodetických a popisných údajů

o státních hranicích. Obsah a forma hraničního dokumentárního díla jsou

stanoveny mezinárodní smlouvou.(3) Čáru státních hranic tvoří souvislá množina bodů, které určují

průběh státních hranic na zemském povrchu a jejichž polohu lze určit z

hraničního dokumentárního díla.(4) Lomový bod je bodem čáry státních hranic, v němž čára státních

hranic mění směr, a jeho polohu lze určit z hraničního dokumentárního

díla.(5) Hraničním vodním tokem je tok, kterým podle mezinárodní smlouvy

probíhá v podélném směru čára státních hranic.(6) Údržbou vyznačení průběhu státních hranic je kontrola správnosti

polohy hraničních znaků a obnova jejich stabilizace a nátěrů.HLAVA IIPRŮBĚH A VYZNAČENÍ STÁTNÍCH HRANIC§ 3Průběh a vyznačení státních hranic(1) Průběh státních hranic musí být zřetelný, jednoznačný a musí být

vyznačen hraničními znaky. Poloha hraničních znaků a nevyznačených

lomových bodů je určena souřadnicemi uvedenými v hraničním

dokumentárním díle.(2) Hraniční znak je měřickou značkou tvořenou povrchovou stabilizací

anebo povrchovou a podzemní stabilizací osazenou centricky nad sebou.(3) Polohu, tvar a rozměry hraničních znaků, materiál, z něhož jsou

zhotoveny, jakož i jejich popis stanoví mezinárodní smlouva.§ 4Přímé a nepřímé vyznačení státních hranic(1) Jestliže státní hranice probíhajía) po spojnici hraničních znaků nebo po spojnici lomových bodů, jsou

vyznačeny přímo,b) hraničním vodním tokem, hraniční cestou, hraničním příkopem nebo

jiným způsobem stanoveným v hraničním dokumentárním díle, který

neumožňuje přímé vyznačení, jsou vyznačeny nepřímo.(2) Při přímém vyznačení jsou hraniční znaky osazeny v čáře státních

hranic. Při nepřímém vyznačení jsou hraniční znaky umístěny střídavě

nebo v párech po obou stranách čáry státních hranic.§ 5Zařízení upozorňující na průběh státních hranic(1) Zařízením upozorňujícím na průběh státních hranic jsoua) oválná tabule s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem

"Česká republika" na bílém podkladu (dále jen "oválná tabule"),b) obdélníková tabule s červeným nápisem "POZOR! STÁTNÍ HRANICE",

"POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU", "POZOR! STÁTNÍ

HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM", "POZOR! STÁTNÍ HRANICE

PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU", "POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI

CESTY" nebo "POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU" na

bílém podkladu (dále jen "textová tabule").(2) Oválná tabule se umisťuje na státních hranicích zejména na místech,

která jsou podle dohod uzavřených se sousedními státy určena pro

překračování státních hranic.(3) Textová tabule se umisťuje v prostoru do 50 m od státních hranic

(dále jen "bezprostřední blízkost státních hranic").(4) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic jsou ve vlastnictví

České republiky.(5) Vzor oválné tabule je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu.§ 6Umisťování zařízení upozorňujících na průběh státních hranicZařízení upozorňující na průběh státních hranic se umisťujía) na pozemku tak, aby jeho vlastník byl omezen v nejmenší možné míře;

na umístění tohoto zařízení na zemědělském pozemku se nevztahuje

ochrana zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu,^1)b) u dálnic, silnic nebo místních komunikací sloužících k provozu

vozidel nebo chůzi co nejblíže krajnici těchto pozemních komunikací,c) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí

ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání.HLAVA IIIHRANIČNÍ PRUH A VOLNÁ KRUHOVÁ PLOCHA§ 7(1) K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně

hraničních znaků je podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení

hraniční pruh o šíři 1 m (dále jen "hraniční pruh"). Kolem každého

hraničního znaku na úsecích nepřímo vyznačujících průběh státních

hranic je volná kruhová plocha o poloměru 1 m (dále jen "volná kruhová

plocha").(2) Hraniční pruh a volná kruhová plocha jsou udržovány trvale

přehledné, bez vzrostlé vegetace a jiných překážek ztěžujících

viditelnost hraničních znaků a zřetelnost průběhu státních hranic a v

případě hraničního pruhu i viditelnost na oba sousední hraniční znaky.(3) V hraničním pruhu a ve volné kruhové ploše je zakázáno provádět

stavbu nebo jinou činnost, jejichž důsledkem může být narušení

hraničních znaků nebo zhoršení zřetelnosti průběhu státních hranic.(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na stavbu zřizovanou ve

veřejném zájmu a sloužící tomuto zájmu nebo jinou činnost, která je

prováděna ve veřejném zájmu.HLAVA IVPŮSOBNOST MINISTERSTVA VNITRA§ 8Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") při správě státních

hranica) zabezpečuje vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení

průběhu státních hranic, s výjimkou zeměměřických činností na státních

hranicích prováděných podle zvláštního právního předpisu,^2)b) zabezpečuje údržbu hraničního pruhu a volných kruhových ploch,c) spravuje hraniční dokumentární dílo,d) zabezpečuje činnost hraničních komisí zřízených k plnění závazků

vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv,e) koordinuje činnost státních orgánů ve věcech týkajících se správy

státních hranic,f) vyjadřuje se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na

státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z

hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic,g) poskytuje náhradu za majetkové újmy nebo náhradu za omezení

využívání nemovitosti vzniklé v souvislosti s výkonem správy státních

hranic,h) vykupuje pozemky, které mají být na základě mezinárodní smlouvy o

změnách průběhu státních hranic předány sousedním státům,i) vydává průkazy podle mezinárodních smluv,^3)j) vede evidenci osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na

státních hranicích (dále jen "průkaz"), ak) zabezpečuje umístění zařízení upozorňujících na průběh státních

hranic.HLAVA VPRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE

SPRÁVOU STÁTNÍCH HRANIC§ 9Vstup nebo vjezd na pozemkyOsoba, která plní úkoly při správě státních hranic (dále jen "pověřená

osoba"), je oprávněna při výkonu těchto činností vstupovat nebo vjíždět

v nezbytném rozsahu na pozemky, které se nachází ve vzdálenosti do 3 km

od státních hranic (dále jen "pozemky"). Je-li pozemek oplocen, je

pověřená osoba oprávněna na něj vstoupit nebo vjet jen za součinnosti

jeho vlastníka nebo uživatele.§ 10Užívání nemovitosti(1) Pověřená osoba může jen v nezbytně nutném rozsahu užívat pozemek

nebo stavbu nacházející se na pozemku (dále jen "nemovitost") ke

zřizování, přemisťování, odstraňování vyznačení průběhu státních

hranic, údržbě hraničního pruhu nebo volných kruhových ploch nebo k

údržbě vyznačení průběhu státních hranic.(2) Ministerstvo před umístěním hraničního znaku informuje o záměru

jeho zřízení vlastníka nemovitosti a písemně ho poučí o právech a

povinnostech, které mu zřízením hraničního znaku vznikají.(3) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zvláštním právním

předpisem chráněné zájmy,^4) postupuje se po předchozím projednání s

orgány státní správy nebo orgány územních samosprávných celků, jimž

přísluší ochrana těchto zájmů.(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně i na zařízení

upozorňující na průběh státních hranic.§ 11Povinnosti vlastníka nebo uživatele nemovitosti(1) Vlastník nebo uživatel nemovitosti je povinena) umožnit vstup nebo vjezd na pozemky v souvislosti se správou

státních hranic nebo výkon prací při správě státních hranic,b) strpět umístění hraničního znaku nebo zařízení upozorňujícího na

průběh státních hranic na nemovitosti,c) zdržet se činnosti, jež může ohrozit, poškodit, zničit nebo jinak

znehodnotit hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních

hranic nebo ztížit jejich využívání,d) oznámit bez odkladu ministerstvu poškození, zničení, neoprávněné

přemístění nebo odstranění nebo jiné znehodnocení hraničního znaku nebo

zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic, neboe) zdržet se činnosti, která může změnit stav hraničního pruhu nebo

volné kruhové plochy nebo snížit, popřípadě znemožnit viditelnost

průběhu státních hranic.(2) Uživatelem podle odstavce 1 je osoba, která nemovitost užívá na

základě smluvního vztahu k vlastníkovi nebo na základě jiného právního

titulu; za uživatele se považuje i organizační složka státu. Obdobně to

platí pro uživatele pozemku podle § 9.§ 12Povinnosti správce hraničního vodního tokuSprávce hraničního vodního toku je povinena) udržovat hraniční vodní tok podle možnosti tak, aby nedocházelo ke

změnám koryta hraničního vodního toku, pokud tomu nebrání podstatné

vodohospodářské nebo ekologické zájmy, ab) oznámit bez odkladu ministerstvu práce na hraničním vodním toku,

jimiž může být dotčeno koryto hraničního vodního toku, nebo změnu břehů

nebo koryta hraničního vodního toku, jakož i poškození, zničení,

neoprávněné přemístění nebo odstranění nebo jiné znehodnocení

hraničního znaku u hraničního vodního toku.HLAVA VIPRŮKAZ A EVIDENCE POVĚŘENÝCH OSOB§ 13Vydávání průkazuPověřená osoba při činnostech podle § 9 a 10 prokazuje oprávnění ke

vstupu nebo vjezdu na pozemky nebo k užívání nemovitostí průkazem,

který ji vydá ministerstvo, a občanským průkazem.§ 14Náležitosti průkazu(1) Průkaz obsahujea) údaje o držiteli průkazu, údaj o jeho zaměstnavateli, ab) údaje o datu vydání, časové platnosti a orgánu, který jej vydal.(2) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.§ 15Evidence pověřených osobEvidence pověřených osob obsahuje údaje uváděné na průkazu (§ 14 odst.

1) s výjimkou podpisu jeho držitele.HLAVA VIINÁHRADA ZA MAJETKOVÉ ÚJMY A NÁHRADA ZA OMEZENÍ VYUŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI§ 16(1) Pověřená osoba je povinna šetřit práva a majetek vlastníka a po

ukončení prací souvisejících s výkonem správy státních hranic uvést

nemovitost do původního stavu. Přitom je povinna dbát, aby co nejméně

rušila hospodaření a užívání nemovitosti. Může také po předchozím

upozornění provádět v nezbytném rozsahu nutné úpravy terénu, oklešťovat

nebo odstraňovat porosty překážející pracem při výkonu správy státních

hranic.(2) Jestliže není možné uvést nemovitost do původního stavu a

vznikla-li vlastníku majetková újma v důsledku výkonu správy státních

hranic, má právo na náhradu. Náhradu majetkové újmy hradí ministerstvo.

Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno u ministerstva do 60

dnů od jejího vzniku, jestliže jde o újmu na polních kulturách, v

ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak zaniká.(3) Jestliže je vlastník nemovitosti omezen umístěním hraničního znaku

nebo zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic v obvyklém

využívání nemovitosti, má právo na přiměřenou náhradu za toto omezení.

Náhradu za omezení hradí ministerstvo, u něhož je nutno toto právo

uplatnit do 1 roku ode dne oznámení o umístění hraničního znaku nebo

zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic na nemovitosti, jinak

zaniká.(4) Nedojde-li k dohodě o náhradě majetkové újmy nebo k dohodě o

náhradě za omezení využívání nemovitosti do 3 měsíců ode dne podání

návrhu na dohodu ministerstvem nebo do 3 měsíců ode dne uplatnění práva

na náhradu vlastníkem nemovitosti, lze se náhrady domáhat u soudu.(5) Náhrada za majetkovou újmu podle odstavce 2 nebo náhrada za omezení

využívání nemovitosti podle odstavce 3 se neposkytuje, jde-li o

nemovitost ve vlastnictví České republiky.HLAVA VIIIÚČAST VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ§ 17Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním

řízení, týká-li se toto řízení území nebo stavby v bezprostřední

blízkosti státních hranic.HLAVA IXSPRÁVNÍ DELIKTY§ 18(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu své podnikatelské

činnosti se dopustí porušení pořádku na úseku správy státních hranic,

jestližea) zničí nebo poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní

hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo do břehů nebo koryta

hraničního vodního toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím

zřetelnost průběhu státních hranic nebo jestliže se tím změní jejich

poloha, neboc) neumožní nebo jinak ztíží pověřené osobě vstup, vjezd nebo výkon

prací při správě státních hranic.(2) Za porušení pořádku podle odstavce 1 může krajský úřad v přenesené

působnosti uložit pokutu do výše 500 000 Kč, a to i opakovaně.(3) Pokutu je možné uložit do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad

dozvěděl o porušení pořádku na úseku správy státních hranic, nejpozději

však do tří let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo. Při ukládání

pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu provedení, době trvání

a následkům protiprávního jednání.(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.(5) Výnos pokut je příjmem kraje.ČÁST DRUHÁZměna zákona o přestupcích§ 19Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb.,

zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb.,

zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb.,

zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.,

zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,

zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,

zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona

č. 164/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:§ 44 včetně nadpisu zní:"§ 44Přestupky na úseku správy státních hranic(1) Přestupku se dopustí ten, kdoa) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní

hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo volné kruhové plochy

nebo do břehů nebo koryta hraničního vodního toku nebo do hraniční

cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic nebo

jestliže se tím změní jejich poloha, neboc) neumožní nebo jinak ztíží oprávněné osobě vstup, vjezd a nebo výkon

prací při správě státních hranic.(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 15

000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 5 000 Kč.".ČÁST TŘETÍSPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ§ 20Využívání údajů z katastru nemovitostíK zajištění přehledu o nemovitostech pro účely správy státních hranic

je ministerstvo oprávněno využívat bezplatně údaje z katastru

nemovitostí.^5)§ 21Zrušovací ustanoveníZrušují se:1. Zákon č. 245/1921 Sb. z. a n., o státních hranicích.2. Vládní nařízení č. 237/1937 Sb. z. a n., jímž se stanoví ukončení

doby provádění rozhraničovacích ustanovení mezinárodních smluv.§ 22ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.Příl.1Vzor oválné tabuleMinimální rozměry oválné tabule jsou 530 mm šířky a 720 mm výšky.Příl.2Vzor průkazu

+------------------------------------------+------------------------------------------+

|Ministerstvo vnitra České republiky | |

| | |

|Průkaz č. ...... | Držitel tohoto průkazu je oprávněn: |

| | a) ke vstupu nebo vjezdu dopravním |

|Jméno, příjmení: ...................... | prostředkem a jinou technikou na |

| | pozemky, za účelem plnění úkolů |

|Číslo občanského průkazu | při správě státních hranic podle |

|........................ | zákona č. 312/2001 Sb., o státních |

| | hranicích, |

|Zaměstnavatel: ........................ | b) k užívání nemovitostí ke zřizování, |

| | přemísťování nebo odstraňování |

|Platnost průkazu do: .................. | vyznačení průběhu státních hranic, |

| | údržbě hraničního pruhu a volných |

|Datum vydání: ......................... | kruhových ploch nebo k údržbě |

| | vyznačení průběhu státních hranic |

| ......................... | podle zákona č. 312/2001 Sb., o |

| Jméno, příjmení, funkce a | státních hranicích. |

| vlastnoruční podpis | |

| oprávněné osoby a úřední | |

| razítko | |

| | |

|Tento průkaz je platný pouze s občanským | |

|průkazem. | |

| | |

| ......................... | |

| podpis držitele průkazu | |

| | |

+------------------------------------------+------------------------------------------+1) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve

znění pozdějších předpisů.2) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve

znění pozdějších předpisů.3) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou

republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973

uveřejněná pod č. 95/1975 Sb. Smlouva mezi Českou republikou a

Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3.

listopadu 1994 uveřejněná pod č. 266/1997 Sb. Smlouva mezi Českou

republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne

17. ledna 1995 uveřejněná pod č. 181/1996 Sb. Smlouva mezi Českou

republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze

dne 4. ledna 1996 uveřejněná pod č. 246/1997 Sb.4) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů.5) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.