Implementing Decree On The Law On Insurance Intermediaries


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
582/2004 Sb.VYHLÁŠKAze dne 18. listopadu 2004,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích

zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostíZměna: 40/2006 Sb. (část)Změna: 40/2006 Sb.Změna: 251/2007 Sb.Změna: 74/2010 Sb.Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 12 odst.

1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 3 a 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004

Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech

pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí),

(dále jen "zákon"):§ 1Předmět úpravyTouto vyhláškou se stanovía) tvar a obsah registračních čísel,b) náležitosti osvědčení o zápisu do registrupojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných

událostí

(dále jen "registr"),c) seznam dokladů, kterými se prokazuje ukončení odborného studia,d) způsob vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň

odborné způsobilosti,e) rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší

stupeň odborné způsobilosti,f) způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta a

pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky

vykonat,g) podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a

pojišťovacího makléře.§ 2Tvar a obsah registračních čísel(1) Registrační číslo má tvar tvořený kombinací číslic a písmen.(2) Registrační číslo obsahujea) pořadí, ve kterém je osoba zapsána do registru, vyjádřené

šestimístným číslem počínaje číslem 000001,b) písmenné vyjádření části registru, ve kterém je registrovaná osoba

zapsána, složené z písmen1. "VPZ", které vyjadřuje registraci vázaného pojišťovacího

zprostředkovatele,2. "PPZ", které vyjadřuje registraci podřízeného pojišťovacího

zprostředkovatele,3. "VPA", které vyjadřuje registraci výhradního pojišťovacího agenta,4. "PA", které vyjadřuje registraci pojišťovacího agenta,5. "PM", které vyjadřuje registraci pojišťovacího makléře,6. "PZ-..." které vyjadřuje registraci pojišťovacího zprostředkovatele

z jiného členského státu, přičemž se za pomlčkou uvede mezinárodní

značka státu sídla zprostředkovatele,7. "SLPU", které vyjadřuje registraci samostatného likvidátora

pojistných událostí.§ 3Náležitosti osvědčení o zápisu do registru(1) Osvědčení o zápisu do registru fyzické osoby obsahujea) jméno, popřípadě jména a příjmení, akademický titul, a jde-li o

podnikatele, též obchodní firmu,b) datum narození,c) adresu místa bydliště a místo podnikání, je-li odlišné od bydliště,d) datum zápisu do registru,e) označení registru a registrační číslo, pod kterým je fyzická osoba

registrována,f) předmět podnikání, pro který byla fyzická osoba registrována,g) uvedení adresy, na které je možno si ověřit registraci.(2) Osvědčení o zápisu do registru právnické osoby obsahujea) obchodní firmu, popřípadě název,b) sídlo a identifikační číslo,c) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa

bydliště odpovědného zástupce, je-li právnická osoba povinna tohoto

zástupce jmenovat,d) datum zápisu do registru,e) označení registru a registrační číslo, pod kterým je právnická osoba

registrována,f) předmět podnikání, pro který byla právnická osoba registrována,g) uvedení adresy, na které je možno si ověřit registraci, ah) adresu organizační složky podniku umístěné v České republice, jde-li

o pojišťovacího zprostředkovatele se sídlem v jiném než členském státě.(3) Osvědčení o zápisu do registru se opatří otiskem kulatého razítka

České národní banky a podpisy dvou pověřených zaměstnanců České národní

banky s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Vzor

osvědčení o zápisu do registru podle odstavce 1 je uveden v příloze č.

1 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o zápisu do registru podle odstavce 2

je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 4Seznam dokladů prokazujících ukončení odborného studiaDokladem prokazujícím ukončení odborného studia jea) vysokoškolský diplom o ukončení studia v bakalářském, magisterském

nebo doktorském studijním programu, nebob) doklad o ukončení odborného studia na vyšší odborné škole nebo

střední škole.§ 5Způsob a podmínky vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační

stupeň odborné způsobilosti(1) Odborná zkouška pro základní kvalifikační stupeň odborné

způsobilosti se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z

požadavků odborného minima znalostí stanoveného touto vyhláškou pro

základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti, a z ústní části.(2) Uchazeč o složení odborné zkoušky (dále jen "uchazeč"), který

správně odpověděl nejméně 80 % otázek písemného testu, v odborné

zkoušce uspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.(3) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 60 % otázek písemného

testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní

části odborné zkoušky a na základě jejího výsledku u odborné zkoušky

celkově uspěl nebo neuspěl.(4) Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného

testu, v odborné zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části odborné

zkoušky.(5) Uchazeč, který odstoupil od zkoušky nebo u zkoušky neuspěl, může

zkoušku opakovat v některém z dalších termínů.(6) Škola, školicí zařízení, specializovaná profesní instituce nebo

pojišťovna, u které uchazeč vykonal odbornou zkoušku pro základní

stupeň odborné způsobilosti, vystaví uchazeči jako doklad o vykonané

odborné zkoušce osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné

způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného

likvidátora pojistných událostí podle vzoru uvedeného ve vzoru č. 1

přílohy č. 8 k této vyhlášce, a to ve dvou vyhotoveních. Osvědčení

opatří svým razítkem a podpisem oprávněné osoby.§ 6Rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší stupeň

odborné způsobilostiRozsah odborného minima znalostí proa) základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v

příloze č. 3 k této vyhlášce,b) střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze

č. 4 k této vyhlášce ac) vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze

č. 5 k této vyhlášce.§ 7Způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta a

pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky

vykonat(1) Účelem odborné zkoušky pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího

makléře je ověřit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu

zprostředkovatelské činnosti, pro kterou zákon stanoví střední nebo

vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.(2) Zkoušku vykoná uchazeč, který České národní bance předloží písemnou

přihlášku, a to nejpozději 40 dnů před řádným zkouškovým termínem a na

předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této

vyhlášce. Řádnými zkouškovými termíny jsou 1. březen, 1. červen, 1.

září a 1. prosinec; pokud toto datum připadne na den pracovního volna

nebo pracovního klidu, je zkouškovým termínem první následující

pracovní den. Přihlásí-li se k odborné zkoušce vyšší počet uchazečů,

než by bylo možné v řádném zkouškovém termínu vyzkoušet, Česká národní

banka vyhlásí mimořádný zkouškový termín. Místo konání řádné odborné

zkoušky a místo a datum konání mimořádné odborné zkoušky uveřejní Česká

národní banka nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na svých

webových stránkách.(3) Uchazeč se k odborné zkoušce dostaví v termínu podle odstavce 2,

který uvedl v přihlášce, nebo v mimořádném zkouškovém termínu; v

takovém případě sdělí Česká národní banka uchazeči termín a místo

konání zkoušky písemně nejpozději 15 dnů před jejím konáním.(4) Odborná zkouška pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti se

skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavků odborného

minima znalostí stanoveného touto vyhláškou pro střední nebo vyšší

stupeň odborné způsobilosti, a z ústní části.(5) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 80 % otázek písemného

testu, v odborné zkoušce uspěl a nepodrobuje se ústní části odborné

zkoušky.(6) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 60 % otázek písemného

testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní

části odborné zkoušky a na základě jejího výsledku u odborné zkoušky

celkově uspěl nebo neuspěl.(7) Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného

testu, v odborné zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části odborné

zkoušky.(8) Uchazeč, který odstoupil od zkoušky nebo u zkoušky neuspěl, může

zkoušku opakovat v některém dalším zkušebním termínu.(9) Zkušební komise vystaví uchazeči, který úspěšně vykonal odbornou

zkoušku, jako doklad o vykonané odborné zkoušce osvědčení o středním

nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího

zprostředkovatele podle vzoru č. 2 uvedeného v příloze č. 8 k této

vyhlášce, a to ve dvou vyhotoveních. Osvědčení opatří kulatým razítkem

České národní banky a podpisem předsedy zkušební komise. Česká národní

banka odešle takto vyhotovené osvědčení do vlastních rukou uchazeče, a

to do 15 dnů ode dne zaplacení správního poplatku^1).(10) Jedno vyhotovení osvědčení, vyplněné písemné testy opatřené

podpisem předsedy zkušební komise a protokol o průběhu odborné zkoušky

Česká národní banka archivuje.§ 8Instituce oprávněné poskytovat vzdělávací programyŠkolní vzdělávací programy, vzdělávací programy nebo programy

celoživotního vzdělávání zaměřené na dosažení odborné způsobilosti

poskytují školy, školicí zařízení nebo specializované profesní

instituce uvedené v seznamu uveřejňovaném Českou národní bankou

způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích internetových stránkách

a dále pojišťovny, kterým bylo Českou národní bankou uděleno povolení k

provozování této činnosti jako činnosti související s povolenou

pojišťovací činností.§ 9Podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a

pojišťovacího makléře(1) Roční výkaz činnosti (dále jen "výkaz činnosti") pojišťovacího

agenta a pojišťovacího makléře, který je fyzickou osobou, s výjimkou

výhradního pojišťovacího agenta, obsahujea) jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, a jde-li o podnikatele

zapsaného v obchodním rejstříku, též obchodní firmu,b) jeho bydliště a adresu místa podnikání, je-li odlišná od místa

bydliště,c) jeho registrační číslo,d) seznam pojišťoven, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný,

jde-li o pojišťovacího agenta,e) seznam pojišťoven, kterým v uplynulém kalendářním roce

zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o

pojišťovacího makléře,f) objem jím uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok, a to v

celkové výši a ve výši podle jednotlivých pojišťoven,g) objem jím inkasovaného pojistného, popřípadě zprostředkovaného

pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k

přenosu těchto finančních prostředků, ah) seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v

jiném členském státě než České republice, pro které byl činný.(2) Výkaz činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, který

je právnickou osobou, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta,

obsahujea) jeho obchodní firmu, popřípadě jeho název,b) jeho sídlo a adresy všech jeho poboček,c) jeho registrační číslo, identifikační číslo,d) seznam pojišťoven, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný,

jde-li o pojišťovacího agenta,e) seznam pojišťoven, kterým v uplynulém kalendářním roce

zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o

pojišťovacího makléře,f) objem jím uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok, a to v

celkové výši a ve výši podle jednotlivých pojišťoven,g) objem jím inkasovaného pojistného, popřípadě zprostředkovaného

pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k

přenosu těchto finančních prostředků, ah) seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v

jiném členském státě než České republice, pro které byl činný.(3) Objem uzavřených obchodů se ve výkazu vyjádří počtem pojistných

smluv, jejichž uzavření pojišťovací zprostředkovatel ve sledovaném

období za úplatu zprostředkoval, a výší předepsaného pojistného

vztahujícího se k těmto pojistným smlouvám.(4) Objem pojistného se ve výkazu vyjádří celkovou výší pojišťovacím

zprostředkovatelem inkasovaného pojistného, které připadá na objem jím

uzavřených obchodů.(5) Objem pojistného plnění se ve výkazu vyjádří celkovou výší

pojistných plnění, jejichž výplatu oprávněné osobě pojišťovací

zprostředkovatel ve sledovaném období zprostředkoval.(6) Výkaz činnosti se předkládá České národní bance v elektronické

podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která

je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronickou podobu

výkazu činnosti pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř opatří

ověřovacím kódem, který mu Česká národní banka přidělí a oznámí do 30

dnů ode dne jeho registrace. Je-li registrován současně jako

pojišťovací agent i jako pojišťovací makléř, přidělí mu Česká národní

banka ověřovací kód zvlášť pro každou registraci.(7) Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř vyhotoví výkaz činnosti

též v listinné podobě a opatří jej datem jeho vyhotovení a podpisem

oprávněné osoby. Je-li pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř

právnickou osobou, je výkaz podepsán též jejím odpovědným zástupcem.

Výkaz činnosti v listinné podobě uchovává pojišťovací agent nebo

pojišťovací makléř pro potřeby výkonu dohledu nad provozováním činnosti

pojišťovacích zprostředkovatelů.§ 10ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.Ministr:Mgr. Sobotka v. r.Příl.1Vzor

Logo

České národní banky

OSVĚDČENÍO ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

...........................................................

(jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, obchodní firma)datum narození: ...............

adresa místa bydliště

adresa místa podnikání: .......splnil/a podmínky k zápisu do registru podle zákona č. 38/2004

Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných

likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

(zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech

pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, aa byl/a dne .............zapsán/a do registru pod číslem: ..........jako

.............................................................

předmět podnikání, pro který byla fyzická osoba registrována

Zápis do registru je možno ověřit v sídle České národní banky,

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo na internetové stránce

www.cnb.cz.

otisk kulatého razítka

České národní banky

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis

oprávněné osoby s uvedením její funkce oprávněné osoby s uvedením její funkcePříl.2Vzor

Logo

České národní bankyOSVĚDČENÍO ZÁPISU DO REGISTRU POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

............................................

(obchodní firma, popřípadě název)sídlo: .................., IČ ...............,

adresa organizační složky podniku umístěné v České republice,

jde-li o pojišťovacího zprostředkovatele se sídlem v jiném než

členském státě: ..................................................

odpovědný zástupce: jméno, popřípadě jména, příjmení: ...........

datum narození: ........, adresa místa bydliště: .......splnila podmínky k zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb.,

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech

pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných

událostí), ve znění pozdějších předpisů, aa byla dne ..........zapsána do registru pod číslem: ...........jako................................................................

předmět podnikání, pro který byla právnická osoba registrována

Zápis do registru je možno ověřit v sídle České národní banky,

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo na internetové stránce

www.cnb.cz.

otisk kulatého razítka

České národní banky

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis

oprávněné osoby s uvedením její funkce oprávněné osoby s uvedením její funkcePříl.3ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ

ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH

LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍI.Právní úprava soukromého pojišťovnictví1. Základní pojmy2. Státní dozor v pojišťovnictví (jeho výkon, formy a nástroje)3. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)II.Právní úprava soukromého pojištění1. Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost

k právním úkonům, odpovědnost)2. Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě3. Pojištění, vznik, zánik, přerušení, pojistná smlouva4. Škodové pojištění5. Obnosové pojištění6. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi7. Povinná pojištěníIII a.Zprostředkování pojištění (jen pro pojišťovací zprostředkovatele)1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí2. Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace,

jednotný evropský trh)3. Právní vztahy mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)5. Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi,

pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační

povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)III b.Likvidace pojistných událostí (jen pro samostatné likvidátory

pojistných událostí)1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných události2. Předpoklady činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí3. Právní vztahy mezi pojišťovnou a samostatným likvidátorem pojistných

událostí4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)5. Práva a povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí

(vůči klientovi, pojišťovně, odpovědnost za škodu, důsledky porušení

povinností apod.)IV.Další požadavky1. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta2. Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a

samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)Příl.4ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO STŘEDNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ

ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮI.Právní úprava soukromého pojišťovnictví1. Základní pojmy2. Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištění3. Státní dozor v pojišťovnictví (působnost, opatření)4. Základní kritéria hodnocení stability pojišťovny5. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)6. Vybrané právní předpisy: zákon o některých opatřeních proti

legalizaci výnosů z trestné činnosti, zákon o veřejných zakázkách,

vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodářská soutěž) a vybraná

ustanovení trestního zákona (pojistný podvod).II.Právní úprava soukromého pojištění1. Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost

k právním úkonům, odpovědnost)2. Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě3. Pojištění, vznik, zánik, přerušení, pojistná smlouva4. Škodové pojištění5. Obnosové pojištění6. Pojištění věci a jiného majetku7. Pojištění odpovědnosti za škodu8. Pojištění právní ochrany9. Životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci10. Povinná pojištění11. Informace poskytované zájemci a pojistníkoviIII.Zprostředkování pojištění1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí2. Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace,

jednotný evropský trh)3. Právní vztahy mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)5. Analýza pojistných produktů, výběr pojistného produktu a zásady

výpočtu pojistného6. Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi,

pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační

povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)IV.Další požadavky1. Zásady posuzování rizik pro účely pojištění2. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta3. Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a

samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)Příl.5ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO VYŠŠÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ

ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮI.Právní úprava soukromého pojišťovnictví1. Základní pojmy2. Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištění3. Základní podmínky provozování zajištění4. Velká pojistná rizika5. Jednotný trh Společenství z hlediska soukromého pojišťovnictví6. Základní kritéria hodnocení stability pojišťovny a zajišťovny7. Státní dozor v pojišťovnictví (působnost, opatření)8. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)9. Vybrané právní předpisy: zákon o některých opatřeních proti

legalizaci výnosů z trestné činnosti, zákon o veřejných zakázkách,

vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodářská soutěž) a vybraná

ustanovení trestního zákona (pojistný podvod).II.Právní úprava soukromého pojištění1. Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost

k právním úkonům, odpovědnost)2. Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě3. Pojistná smlouva a pojistka4. Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění5. Škodové pojištění6. Obnosové pojištění7. Pojištění věci a jiného majetku8. Pojištění odpovědnosti za škodu9. Pojištění právní ochrany10. Životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci11. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla a jiná povinná

pojištění12. Soupojištění13. Volba práva v pojistných smlouvách14. Informace poskytované zájemci a pojistníkoviIII.Zajištění v soukromém pojišťovnictví1. Základní pojmy2. Zajištění proporciální a neproporcionální3. Zvyklosti při sjednávání zajištění a základní obsah zajišťovacích

smluvIV.Zprostředkování pojištění a zajištění1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a

samostatných likvidátorech pojistných událostí2. Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace,

jednotný evropský trh)3. Právní vztahy mezi pojišťovnou, resp. zajišťovnou a pojišťovacím

zprostředkovatelem4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)5. Analýza pojistných a zajišťovacích produktů, výběr pojistného nebo

zajistného produktu a zásady výpočtu pojistného nebo zajistného6. Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi,

pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační

povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)V.Další požadavky1. Zásady posuzování rizik pro účely pojištění2. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta3. Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a

samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)Příl.6zrušenaPříl.7VZOR PŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKA K ODBORNÉ ZKOUŠCE

POJIŠŤOVACÍHO AGENTA NEBO POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘEJméno, popřípadě jména, příjmení, titul:Rodné příjmení:Datum a místo narození:Státní občanství:Adresa místa trvalého pobytu /u cizích státních příslušníků popřípadě adresa

pobytu v ČR/

(ulice a číslo, PSČ, obec):Adresa pro doručování písemností:Kontakt: - telefon:

- fax:

- e-mail:Požadovaný stupeň odborné zkoušky: střední vyššíPožadovaný termín vykonání odborné zkoušky:Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro účely vykonání

odborné zkoušky a pro registrační potřeby Ministerstva financí.Datum: Podpis uchazeče:

Příl.8VZORY OSVĚDČENÍ

VZOR Č. 1název subjektu, který vydává osvědčeníOSVĚDČENÍO ZÁKLADNÍM KVALIFIKAČNÍM STUPNI ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE/SAMOSTATNÉHO LIKVIDÁTORA

POJISTNÝCH UDÁLOSTÍproJméno, popřípadě jména, příjmení, titul: ........................

Rodné příjmení : ........................

Datum a místo narození: ........................

Státní občanství: ........................

Adresa místa trvalého pobytu /u cizích státních příslušníků popřípadě

adresa pobytu v ČR/

(ulice a číslo, PSČ, obec): ........................------------------------------------------------------------------

Osvědčuje se, že výše uvedený/á složil/a dne ...................,

odbornou zkoušku pro základní stupeň odborné způsobilosti

pojišťovacího zprostředkovatele/samostatného likvidátora

pojistných událostí podle zákona č. 38/2004 Sb.razítko příslušného subjektu ......................

podpis oprávněné osobyDatum vystavení osvědčení: .......................

------------------------------------------------------------------VZOR Č. 2Logo

České národní bankyOSVĚDČENÍO STŘEDNÍM/VYŠŠÍM KVALIFIKAČNÍM STUPNI ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELEproJméno, popřípadě jména, příjmení, titul: ........................

Rodné příjmení : ........................

Datum a místo narození: ........................

Státní občanství: ........................

Adresa místa trvalého pobytu /u cizích státních příslušníků popřípadě

adresa pobytu v ČR/

(ulice a číslo, PSČ, obec): ........................-------------------------------------------------------------------------------

Osvědčuje se, že výše uvedený/á složil/a před zkušební komisí

dne .........., č. protokolu .........., odbornou zkoušku pro

střední/vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona č. 38/2004 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.otisk kulatého razítka České národní banky ...............................

podpis předsedy zkušební komiseDatum vystavení osvědčení: ................................

podpis tajemníka zkušební komise

-------------------------------------------------------------------------------

Vybraná ustanovení novelČl.II vyhlášky č. 40/2006 Sb.Přechodné ustanoveníMinisterstvo sdělí pojišťovacímu agentovi nebo pojišťovacímu makléři

registrovanému přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ověřovací kód

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti bodu 11 této vyhlášky.1) Položka 64 písm. c) přílohy k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.2) § 2 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační

společnosti a o změně některých zákonů.3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších

předpisů.

Related Laws