Změny v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění


Published: 1995

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
160/1995 Sb.ZÁKONze dne 30. června 1995,kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím

zákona o důchodovém pojištěníZměna: 48/1997 Sb.Změna: 134/1997 Sb.Změna: 225/1999 Sb.Změna: 360/1999 Sb.Změna: 218/2000 Sb.Změna: 436/2004 Sb.Změna: 362/2003 Sb., 112/2006 Sb.Změna: 189/2006 Sb.Změna: 329/2011 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IzrušenČl.IIZměna zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisůZákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění

sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992

Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,

zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 118/1995

Sb., se mění a doplňuje takto:1. V § 1 se za slova "nemocenského pojištění" vkládají tato slova: "

,důchodového pojištění".2. § 2 písm. b) včetně poznámek č. 2) a 4) zní: "b) důchodové

pojištění^2) a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o

sociálním zabezpečení.^4)2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.4) § 70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění

zákona č. 160/1995 Sb.".3. V § 4 se vypouští odstavec 4 a v § 6 odst. 4 písm. a) se vypouští

bod 12.4. V § 5 písm. a) bodu 1 se vypouštějí slova "nebo v zákoně o sociálním

zabezpečení".5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 10 se za slovo "činných" vkládají tato

slova: "(§ 120c)" a vypouštějí slova "a spolupracujících osob".6. § 6 odst. 4 písm. a) bod 11 včetně poznámky č. 52) zní: "11. o době

a rozsahu péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do

18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující

mimořádnou péči, a péče osoby pečující osobně o blízkou převážně nebo

úplně bezmocnou osobu nebo blízkou částečně bezmocnou osobu starší 80

let,^52)52) § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č.

155/1995 Sb.".7. V § 6 odst. 4 písm. ch) se slova "pracovně činných v cizině"

nahrazují slovy včetně poznámky č. 53) "dobrovolně účastných

důchodového pojištění,^53)53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.".8. § 6 odst. 4 písm. n) zní:"n) dávají předchozí písemný souhlas1. k uznání pracovní neschopnosti za období delší než tři dny přede

dnem jejího zjištění ošetřujícím lékařem,2. k uznání pracovní neschopnosti za období delší než tři dny přede

dnem, v němž ošetřující lékař zjistil vážné důvody, pro které se občan

nedostavil k lékařskému ošetření v den určený ošetřujícím lékařem,3. k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který

uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené

rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení u téhož občana pro

stejnou nebo obdobnou nemoc, s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci,

a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti

rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení,4. k povolení změny pobytu na dobu delší než tři dny ošetřujícím

lékařem práce neschopnému občanu, nejde-li o případ uvedený v § 5 písm.

f),".9. V § 6 odst. 4 písm. v) se vypouštějí slova "a spolupracujících

osob".10. V § 8 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: "anebo z

podnětu úřadu práce; okresní správa sociálního zabezpečení je povinna

informovat orgán, který dal podnět k provedení kontrolní lékařské

prohlídky, o jejím výsledku".11. V § 8 odst. 5 se vypouští písmeno a). Dosavadní písmena b) a c) se

označují jako písmena a) a b).12. V § 8 odst. 5 písm. b) se slova "nápravně výchovného ústavu,

popřípadě ústavu pro výkon vazby" nahrazují slovy "věznice, popřípadě

vazební věznice (dále jen "věznice")".13. § 8 se doplňuje odstavcem 10, který zní:"(10) Při posuzování plné invalidity a částečné invalidity podle

odstavce 1 musí lékaři okresních správ sociálního zabezpečení vycházet

z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o

zdravotním stavu občanů.".14. V § 8a odst. 2 věta třetí zní: "Předvolat posuzovaného občana ke

kontrole posuzování jeho dočasné pracovní neschopnosti je povinen jeho

ošetřující lékař; předvolání musí být provedeno písemně nebo jiným

prokazatelným způsobem.".15. V § 8a odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Ošetřující lékař

je povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas příslušné okresní

správy sociálního zabezpečení v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm.

n).".16. V § 9 se vypouštějí v odstavci 2 písm. b) bod 5 a odstavec 6.17. V § 10 odst. 2 se slova "povinnosti stanovené mu zákonem o

sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "stanovené povinnosti (§ 118

odst. 4)".18. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

novým odstavcem 2, který zní:"(2) Příslušné úřady pověřené vedením matrik jsou povinny písemně

sdělovat České správě sociálního zabezpečení v Praze údaje o úmrtí

občanů starších 15 let a údaje o změně jména a příjmení občanů

narozených před 1. lednem 1969, a to do dvou týdnů ode dne zápisu do

příslušné matriky.".19. V § 14 odst. 3 se v písmenech b) a c) vypouštějí slova "a

spolupracujících osob" a v písmenu d) se vypouštějí slova

"spolupracujících osob a".20. V § 14 odst. 3 písm. g) se slova "nejde-li o údaje tajné" nahrazují

slovy "s výjimkou údajů týkajících se jednotlivých osob".21. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova "tři kalendářní měsíce"

nahrazují slovy "šest kalendářních měsíců".22. § 18 včetně poznámky č. 54) zní:"§ 18(1) Nemocenské pojištěnía) zaměstnanců v pracovním poměru provádí organizace, k níž jsou v

pracovním poměru,b) členů družstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu,

ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

provádí toto družstvo,c) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů

komanditní společnosti, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k této

společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto

společností odměňováni, provádí tato společnost,d) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti provádí

organizace, která uzavřela se zaměstnancem tuto dohodu,e) soudců provádí soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,f) členů obecních zastupitelstev, kterým jsou vypláceny odměny jako

dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev, provádí orgán,

který vyřizuje osobní věci zaměstnanců obce,g) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu provádí

příslušná kancelář zákonodárného sboru,h) členů vlády provádí orgán, který členům vlády vyplácí plat,ch) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu

provádí Nejvyšší kontrolní úřad,i) ředitele Bezpečnostní informační služby provádí tato služba,j) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby provádí právnická osoba,

která těmto pracovníkům vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních

zařízeních, provádí okresní úřad, který pěstounům vyplácí odměnu za

výkon pěstounské péče,l) osob zařazených k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí

svobody nebo ve vazbě provádí věznice,m) osob se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní

uplatnění provádí orgán, který těmto osobám vyplácí příspěvek po dobu

přípravy pro pracovní uplatnění,n) studentů a žáků provádějí orgány, které provádějí nemocenské

pojištění zaměstnanců školy, na které student nebo žák studuje; jde-li

o studenty a žáky, kteří jsou českými občany a jsou vysláni ke studiu

nebo studijnímu pobytu v zahraničí příslušným orgánem nebo jinou

právnickou osobou, provádí nemocenské pojištění tento orgán nebo tato

právnická osoba, a jde-li o studenta nebo žáka, který do zahraničí

nebyl vyslán tímto orgánem nebo jinou právnickou osobou, provádí

nemocenské pojištění příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,o) interních vědeckých aspirantů^54) provádí organizace, která vyřizuje

osobní věci aspiranta; jde-li o interního vědeckého aspiranta vyslaného

ke stipendijnímu pobytu v zahraničí, provádí jeho nemocenské pojištění

organizace, která ho ke stipendijnímu pobytu vyslala.(2) Nemocenské pojištění zaměstnanců se provádí v organizaci, i když

zaměstnanci byli vysláni na práci mimo organizaci nebo nevykonávají

práci pro nemoc nebo z jiného důvodu, pokud se v tomto zákoně nestanoví

jinak.(3) Organizace též poskytuje dávky nemocenského pojištění svým bývalým

zaměstnancům, pokud jsou ještě oprávněni uplatnit nárok na ně v

organizaci, a jejich rodinným příslušníkům.54) § 59 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve

znění zákona č. 160/1995 Sb.".23. V § 22 písm. g) se slovo "důchod," nahrazuje slovy "starobní, plný

invalidní nebo částečný invalidní důchod a" a vypouštějí se slova "a

jaký druh důchodu pobírá".24. V § 35 se za slova "§ 11" vkládají tato slova: "odst. 1".25. V části třetí hlavě druhé se před § 36 vkládá nový § 35a, který

včetně nadpisu zní:"§ 35aPovinnost organizací vést záznamy a podávat hlášení pro účely

důchodového pojištění(1) Organizací se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo

fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou

fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění.(2) Organizace jsou povinny vést potřebné záznamy o skutečnostech

rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a

výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její

výši a výplatu jsou organizace povinny písemně hlásit, není-li určeno

jinak, do osmi dnů. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou

organizace povinny podat hlášení a předložit záznamy ve lhůtě určené

tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení výzvy.".26. § 36 včetně nadpisu zní:" § 36Příslušnost organizací k plnění úkolů při provádění důchodového

pojištěníÚkoly v důchodovém pojištění plní ua) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec

v pracovním poměru,b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají

službu,c) členů družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu,

ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, toto

družstvo,d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů

komanditní společnosti, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k této

společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto

společností odměňováni, tato společnost,e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa

sociálního zabezpečení,f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti

organizace, která uzavřela se zaměstnancem tuto dohodu,g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,h) členů obecních zastupitelstev, kterým jsou vypláceny odměny jako

dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev, orgán, který

vyřizuje osobní věci zaměstnanců obce,ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná

kancelář zákonodárného sboru,i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad,l) ředitele Bezpečnostní informační služby tato služba,m) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která

vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,n) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních

zařízeních, okresní úřad, který pěstounům vyplácí odměnu za výkon

pěstounské péče,o) osob zařazených k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí

svobody nebo ve vazbě věznice,p) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na

střední nebo vysoké škole v České republice, tato školaq) osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání úřad

práce,r) osob se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní

uplatnění organizace, u níž se příprava provádí, nebo výcvikové

středisko (zařízení) pro občany se změněnou pracovní schopností, v němž

se tato osoba připravuje pro pracovní uplatnění,s) osob konajících civilní službu příslušný orgán, který vydal

povolávací příkaz k nastoupení civilní služby,t) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující

ušlý příjem po skončení výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské

pojištění (péči), z něhož jsou tyto dávky vypláceny, organizace nebo

okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,u) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění^53) příslušná

okresní správa sociálního zabezpečení.".27. V § 37 odst. 1 písm. c) se vypouští slovo "pracovněprávního" a na

konci se připojují tato slova: "který zakládá účast na důchodovém

pojištění,".28. § 37 odst. 1 písm. d) až f) včetně poznámky č. 55) znějí:"d) vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení

za příslušná rozhodná období podle zvláštního zákona,^55)e) kalendářní dobu, po kterou občan pobíral dávky nemocenského

pojištění nahrazující příjem z výdělečné činnosti,f) dobu výkonu vojenské služby v Armádě České republiky, pokud nejde o

vojáky z povolání a vojáky v další službě, a výkonu civilní služby,55) § 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a

zákona č. 160/1995 Sb.".29. V § 37 odst. 1 písm. g) se slova "důchod, druh důchodu a kdo jej

vyplácí, byl-li důchod upraven jako jediný zdroj příjmu, též tento

údaj" nahrazují slovy "starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní

důchod a kdo jej vyplácí".30. V § 37 odst. 2 písm. a) se za slova "(nemoc z povolání)" vkládají

tato slova: " ,které vyplácí,".31. V § 37 odst. 2 písm. b) se za slovo "horníkům" vkládají tato slova:

" ,který vyplácela před rokem 1996,".32. V § 37 se vypouští odstavec 5.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.33. V § 37 odst. 5 se ve větě první vypouštějí slova "(spolupracující

osoba)" a slova "pracující v cizině" se nahrazují slovy "dobrovolně

účastnou důchodového pojištění" a ve větě druhé se slova "pracující v

cizině" nahrazují slovy "dobrovolně účastné důchodového pojištění".34. V § 37 odst. 5 se na konci připojuje tato věta včetně poznámky č.

56):"Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá plátci důchodu potvrzení

o výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní

rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu osobě

samostatně výdělečně činné.^56)56) § 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.".35. § 38 včetně nadpisu zní:"§ 38Evidenční listy důchodového pojištění(1) Organizace a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36

písm. a) až d), f) až o) a r) až t) jsou povinny vést evidenční list

důchodového pojištění (dále jen "evidenční list") po celou dobu, po

kterou pojištění trvá, s výjimkou pracujících poživatelů starobního

důchodu. Evidenční list se zakládá při vzniku účasti občana na

důchodovém pojištění.(2) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní

závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna

následujícího kalendářního roku,a) doba trvání důchodového pojištění,b) vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek

na státní politiku zaměstnanosti,c) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují.(3) Úřady práce plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. q)

jsou povinny vést evidenční list po dobu, po kterou je občan veden v

evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání; do evidenčního listu

zapisují místo údajů uvedených v odstavci 2 dobu, po kterou uchazeči o

zaměstnání náleželo hmotné zabezpečení, a dobu, po kterou toto hmotné

zabezpečení nenáleželo.(4) Evidenční listy se vedou na tiskopisech vydaných orgány sociálního

zabezpečení.".36. V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:"(3) Úřad práce předkládá evidenční list České správě sociálního

zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení

příslušné podle sídla úřadu práce do osmi dnů po skončení vedení občana

v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání.".Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.37. V § 39 odst. 7 se vypouští věta druhá.38. V § 40 se v odstavci 1 slovo "zaměstnání" nahrazuje slovem

"pojištění" a v odstavci 2 se vypouštějí slova "v § 21 a 26 zákona o

sociálním zabezpečení".39. V § 41 se vypouští odstavec 2 a vkládá se nový odstavec 1, který

včetně poznámky č. 57) zní:"(1) Organizace má povinnost ohlásit, vstoupí-li k ní do zaměstnání

poživatel starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního

důchodu; jde-li však o poživatele starobního důchodu, má organizace

tuto povinnost jen v případech, kdy poživatel starobního důchodu podle

předpisů o důchodovém pojištění nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto

důchodu při výkonu výdělečné činnosti.^57) Organizace je dále povinna

ohlásit, že poživatel starobního důchodu dosáhl v kalendářním měsíci

příjmu z výdělečné činnosti, při němž výplata tohoto důchodu podle

zákona o důchodovém pojištění nenáleží.^57)57)§ 37 odst. 1 písm. a) č. 1 a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.§ 4 a § 6 písm. b) nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném

poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č.

578/1991 Sb.".Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2.40. V § 41 odst. 2 se vypouštějí slova "popřípadě zda důchod byl

upraven z důvodu jediného zdroje příjmu".41. § 43 zní:"§ 43Věznice vedou evidenční listy za osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

a ve vazbě po dobu, po kterou jsou tyto osoby účastny důchodového

pojištění. Pro vedení evidence a podávání hlášení o osobách uvedených

ve větě první platí obdobně ustanovení § 37 odst. 1, § 38 a 41.".42. § 44 a 47 včetně nadpisu se vypouštějí.43. § 48 včetně poznámek č. 37) a 38) zní:"§ 48(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné

okresní správě sociálního zabezpečení dena) zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo

spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen

"samostatná výdělečná činnost") s uvedením dne, od kterého je oprávněna

tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, která

spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti,^37) je současně

povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby

samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje,b) ukončení samostatné výdělečné činnosti; za ukončení samostatné

výdělečné činnosti se považuje též den přerušení této činnosti za

podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. a) větě druhé zákona o důchodovém

pojištění,c) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti.(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu

samostatné výdělečné činnosti,^37) je povinna oznámit příslušné okresní

správě sociálního zabezpečení též den úmrtí osoby samostatně výdělečně

činné, s níž spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, a

zda pokračuje v živnostenském podnikání^38) či nikoliv.(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která pouze spolupracuje při

výkonu samostatné výdělečné činnosti,^37) skutečnosti uvedené v

odstavci 1 písm. c) a d) neoznamuje.(4) Za den zahájení samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 9 odst. 3

písm. d) a f) zákona o důchodovém pojištění se považuje den, od kterého

osoba samostatně výdělečně činná podle svého prohlášení začala takovou

činnost vykonávat soustavně; za den ukončení této činnosti se považuje

den, od kterého osoba samostatně výdělečně činná podle svého prohlášení

přestala vykonávat tuto činnost soustavně.(5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je osoba samostatně

výdělečně činná povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního

měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která

zakládá takovou povinnost.(6) Osoba samostatně výdělečně činná, která se ve lhůtě uvedené v

odstavci 5 přihlásila k účasti na důchodovém pojištění, neoznamuje

skutečnost uvedenou v odstavci 1 písm. a).37) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.38) § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon).".44. Za § 48 se vkládají nové § 48a až 48c, které včetně poznámek č. 39)

až 41) a 58) až 60) znějí:"§ 48a(1) Osoba samostatně výdělečně činná se může přihlásit u příslušné

okresní správy sociálního zabezpečení k účasti na důchodovém pojištění

v kalendářním roce, a to kdykoliv v jeho průběhu, a v následujícím

kalendářním roce za předchozí kalendářní rok nejpozději v den, ve

kterém podává podle zvláštního zákona ^39) přehled o příjmech a

výdajích za kalendářní rok, za který se k této účasti přihlašuje.(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která v důsledku dodatečné změny

údajů o výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo výdajů

vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení^40) nesplnila

podmínky účasti na důchodovém pojištění v kalendářním roce stanovené v

§ 10 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění, se může přihlásit u

příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k účasti na důchodovém

pojištění za tento rok,^41) a to v den, ve kterém podává podle

zvláštního zákona přehled o dodatečné změně údajů o výši příjmů nebo

výdajů za tento rok.^40)(3) Po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 pro podání přihlášky

k účasti na důchodovém pojištění nelze tuto přihlášku podat.§ 48b(1) Oznamovací povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a) plní osoba

samostatně výdělečně činná na předepsaném tiskopise. Oznamovací

povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2 plní osoba

samostatně výdělečně činná písemnou formou.(2) Přihlášky k účasti na důchodovém pojištění (§ 48a) a k účasti na

nemocenském pojištění^58) se po-dávají na předepsaných tiskopisech.(3) Odhláška z účasti na důchodovém pojištění^59) a z účasti na

nemocenském pojištění^60) musí mít písemnou formu.§ 48cUstanovení § 49, § 50 odst. 1, § 51 a 53 platí pro osoby samostatně

výdělečně činné obdobně.39) § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č.

160/1995 Sb.40) § 15 odst. 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č.

160/1995 Sb.41) § 10 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.58) § 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 160/1995

Sb.59) § 10 odst. 5 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.60) § 145b odst. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č.

160/1995 Sb.".45. V § 51 odst. 2 se slova "tohoto zabezpečení" nahrazují slovy

"tohoto pojištění".46. § 52 zní:"§ 52(1) Přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění podle § 6

zákona o důchodovém pojištění a přihlášky k účasti na důchodovém

pojištění v případech uvedených v § 5 odst. 3 větě druhé a odst. 4

zákona o důchodovém pojištění se podávají na předepsaných tiskopisech.(2) Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění může podat kdykoliv

odhlášku z účasti na důchodovém pojištění; účast na důchodovém

pojištění zaniká dnem uvedeným v odhlášce, ne však dříve než dnem, ve

kterém se občan z této účasti odhlásil. Občan dobrovolně účastný

důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, přestaly-li

být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů. Odhlášky musí

mít písemnou formu.".47. § 53 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:"(3) Poživatel částečného invalidního důchodu je povinen předkládat

plátci důchodu ve stanovených lhůtách přehled o příjmech podle § 47

zákona o důchodovém pojištění na předepsaných tiskopisech.(4) Při nesplnění povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 může být

výplata důchodu z důchodového pojištění zastavena, jestliže příjemce

dávky byl ve výzvě na tento následek upozorněn; při nesplnění

povinností uvedených v odstavci 3 může být výplata částečného

invalidního důchodu zastavena vždy.".48. V § 54 odst. 1 se ve větě první slova "a v § 48 odst. 1 až 7"

nahrazují slovy "v § 48 a 48b" a vypouští se věta druhá.49. V § 54 odst. 2 se za slova: "v § 11" vkládají tato slova: "odst.

1".50. V § 54 odst. 3 se za slova "stanovených v" vkládají tato slova: "§

8a odst. 2 větě třetí,".51. V § 54 odst. 4 se slova " ,44 a 83 tohoto zákona a v § 108 zákona

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č.

582/1991 Sb.," nahrazují slovy "a 83".52. V § 54 odst. 5 větě druhé se za slovo "organizaci" vkládají tato

slova: "(malé organizaci)".53. § 58 odst. 2 zní:"(2) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí

místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd, popřípadě

sídlem malé organizace, pokud rozhoduje o dávkách zaměstnancům a jejich

rodinným příslušníkům; je-li malou organizací fyzická osoba, řídí se

příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého

pobytu fyzické osoby.".54. V § 61 odst. 1 se v písmenu a) slova "příslušného nápravně

výchovného ústavu" nahrazují slovy "příslušné věznice" a v písmenu b)

se vypouštějí slova "a spolupracující osoby".55. V § 74 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "nebo spolupracující

osoby" a slova "nebo o pokutě pro spolupracující osobu".56. V § 81 odst. 1 se za slova "Řízení o" vkládá slovo "přiznání".57. V § 82 odst. 2 písm. a) a d) se slova "zaměstnavatelem je jiný

občan nebo organizace, kteří neprovádějí" nahrazují slovy

"zaměstnavatel neprovádí".58. § 82 odst. 2 písm. b) a c) znějí:"b) členové družstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu,

ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, u

tohoto družstva,c) občané uvedení v § 36 písm. d), f), g), i) až o) a r) až t) u

organizace příslušné podle § 36 plnit úkoly při provádění důchodového

pojištění,".59. V § 82 odst. 5 se na konci připojují tato slova: "příslušné podle

místa trvalého pobytu".60. § 82 odst. 7 zní:"(7) Žádost o dávku důchodového pojištění, na niž vznikl nárok během

výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, podává občan prostřednictvím

věznice.".61. V § 83 odst. 1 se vypouští věta druhá.62. V § 84 se slovo "notářsky" nahrazuje slovem "úředně".63. V § 85 se v nadpisu vypouštějí slova "zaměstnání a náhradních dob",

v písmenu a) se za slovo "příslušným" vkládá slovo "vojenským" a v

písmenu e) se za slovo "nezaměstnanosti" vkládají slova "před 1. lednem

1996".64. V § 85 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

novým odstavcem 2, který zní:"(2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 se prokazují

rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této

péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na

předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení

uvedené péče, ne však dříve, než byla podána přihláška k účasti na

důchodovém pojištění podle § 5 odst. 3 věty druhé a odst. 4 zákona o

důchodovém pojištění, nejpozději však do dvou let od skončení této

péče. Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o odvolání

proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení uvedenému ve

větě první lze podat opravný prostředek ke krajskému soudu.".65. V § 86 odst. 1 se vypouštějí slova "uvedených v § 7 písm. a) a b)

zákona o sociálním zabezpečení".66. § 86 odst. 2 zní:"(2) Písemné rozhodnutí se nevydává, jde-li o hromadné zvyšování

vyplácených dávek důchodového pojištění; v těchto případech obdrží

občan písemné oznámení o zvýšení těchto dávek.".67. V § 88 odst. 1 a 3 se vypouštějí slova "písm. a)".68. § 89 včetně nadpisu a poznámky č. 61) zní:"§ 89Opravné prostředky proti rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění(1) Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech

důchodového pojištění lze podat opravný prostředek, pokud se v tomto

zákoně nestanoví jinak. O opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí

rozhoduje soud.^61)(2) Opravný prostředek není přípustný proti rozhodnutí, které je

podkladem pro rozhodnutí o důchodu z důchodového pojištění; soud

přezkoumá takové rozhodnutí jen při rozhodování o opravném prostředku

proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o důchodu.(3) Nemá-li navrhovatel obecný soud v České republice, je příslušný k

rozhodnutí o opravném prostředku soud, v jehož obvodu má sídlo Česká

správa sociálního zabezpečení, která rozhodnutí vydala.(4) Požádá-li účastník řízení před uplynutím lhůty k podání opravného

prostředku o sdělení podkladů pro výpočet důchodu, počíná běžet nová

lhůta k podání opravného prostředku ode dne, kdy byly účastníku tyto

podklady doručeny.(5) Opravný prostředek proti rozhodnutí o snížení nebo odnětí důchodu

nebo zastavení jeho výplaty nemá odkladný účinek.(6) Dokud soud nerozhodne, může Česká správa sociálního zabezpečení

vydat nové rozhodnutí, kterým opravnému prostředku zcela vyhoví.(7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně o opravných

prostředcích proti rozhodnutím o zvýšení důchodu pro bezmocnost.61) § 246 a 250l občanského soudního řádu.".69. § 90 písm. b) zní:"b) výzvy podle § 53 odst. 1, 2 a 4.".70. V § 93 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo nemocenském

zabezpečení^25) (dále jen "předpisy o nemocenském pojištění")" a

poznámka pod čarou č. 25).71. V § 94 odst. 1 se za slova "šesti měsíců" vkládají tato slova

včetně poznámky č. 62): "včetně zápočtu předchozích pracovních

neschopností, které se započítávají do podpůrčí doby pro účely

nemocenského pojištění,^62)62) § 15 odst. 4 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".72. V § 94 odst. 3 se vypouští písmeno a) a v písmenu b) se slova

"nápravně výchovného ústavu, popřípadě ústavu pro výkon vazby"

nahrazují slovem "věznice".73. V § 100 odst. 2 se slova "na rychlík" nahrazují slovy "k základnímu

jízdnému".74. V § 100 odst. 4 větě druhé se na konci připojují tato slova včetně

poznámky č. 26): "pro náhrady za používání motorových vozidel při

pracovních cestách.^26)26) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č.

44/1994 Sb.".75. V § 104 se na konci připojuje tato věta: "Proti rozhodnutí o

náhradách vydanému v odvolacím řízení nelze podat opravný prostředek k

soudu.".76. V § 104b odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova "a spolupracující

osoby".77. § 104f se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámky č. 64) zní:"(3) Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení splátek dlužného

pojistného a penále ^64) nemá odkladný účinek.64) § 20a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a

zákona č. 160/1995 Sb.78. V § 108 se na konci připojuje tato věta: "Ustanovení předchozí věty

platí obdobně i pro řízení o pokutách ukládaných podle § 121 odst. 2 a

§ 122a odst. 2.".79. V § 109 se na konci připojuje tato věta: "Okresní správy sociálního

zabezpečení jsou příslušné k rozhodování v prvním stupni též ve sporech

o vznik účasti na důchodovém pojištění.".80. V § 110 odst. 1 větě druhé se na konci připojují tato slova: "nebo

u útvaru Policie České republiky příslušného podle místa trvalého

pobytu oprávněného, který přijímá žádosti o dávky podle věty první".81. § 110 se doplňuje odstavci 4 a 5, které znějí:"(4) Útvary a orgány, které jsou příslušné podle odstavců 1 až 3, jsou

povinny sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout

sepsání žádosti, a to i když mají za to, že občan nesplňuje podmínky

stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění, nebo není-li žádost

občana doložena potřebnými doklady. Žádost se sepisuje na tiskopisech

vydaných orgány uvedenými v § 9 odst. 1.(5) Občané, kteří podávají žádost o důchod starobní, plný invalidní

nebo částečný invalidní u orgánů uvedených v odstavcích 1 až 3 a v době

podání této žádosti nejsou ve služebním poměru, přikládají k žádosti o

tento důchod potvrzení organizace, k níž jsou ve vztahu, který zakládá

účast na důchodovém pojištění, o trvání tohoto vztahu, dni jeho

skončení a o tom, zda je jim vypláceno nemocenské z nemocenského

pojištění; organizace je povinna na žádost občana toto potvrzení vydat.

Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro okresní správu sociálního

zabezpečení, vykonává-li občan samostatnou výdělečnou činnost.".82. V § 111 odst. 1 se vypouští část věty za středníkem.83. § 111 odst. 5 zní:"(5) Proti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání lze podat opravný

prostředek. O opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí rozhoduje

soud;^61) § 89 platí zde obdobně.".84. V § 112 se slova "ustanovení § 89 odst. 1 a 2 a § 108 neplatí"

nahrazují slovy "platí obdobně ustanovení hlavy druhé a páté, s

výjimkou § 82, 83, 108 a 109".85. V § 115 se vypouštějí slova "nebo za výsluhu let".86. V § 117 větě druhé se vypouštějí slova "a způsob výplaty".87. § 118 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:"(3) Obec ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech,

kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu,

kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob,

které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný,

popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného,

popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se

vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce,

nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho

zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat

vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.(4) Zákonný zástupce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít

pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen

vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže

výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného.".88. Za § 118 se vkládají nové § 118a až 118d, které včetně nadpisů a

poznámek č. 65) a 66) znějí:"Odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a organizací§ 118a(1) Jestliže důchod byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než

náležel, protože příjemce důchodu nesplnil některou jemu uloženou

povinnost, přijal důchod nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností

předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než

náležel, nebo vědomě jinak způsobil, že důchod nebo jeho část byl

vyplácen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, má plátce důchodu

vůči příjemci důchodu nárok na vrácení, popřípadě náhradu nesprávně

vyplacené částky.(2) Jestliže byl občanu vyplácen starobní důchod a nebyly přitom

splněny podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění pro výplatu

tohoto důchodu,^65) má plátce důchodu vůči tomuto občanu nárok na

vrácení těch vyplacených částek starobního důchodu, které nenáležely.(3) Nárok na vrácení, popřípadě náhradu částek vyplacených neprávem

nebo ve vyšší výši, než náležely, zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy

orgán sociálního zabezpečení tuto skutečnost zjistil, nejpozději však

uplynutím deseti let ode dne výplaty dávky. Lhůty uvedené v předchozí

větě neplynou po dobu řízení o opravném prostředku, výkonu rozhodnutí,

nebo jsou-li na úhradu přeplatku prováděny srážky z důchodu nebo ze

mzdy nebo placeny splátky na základě dohody o uznání dluhu.(4) Občanu, který je povinen na základě pravomocného rozhodnutí

příslušného orgánu sociálního zabezpečení vrátit dávku, může být

přeplatek srážen z důchodu nebo ze mzdy, platu nebo jiného pracovního

příjmu; přitom platí obdobně předpisy o výkonu soudních rozhodnutí

srážkou ze mzdy.(5) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro zvýšení důchodu

pro bezmocnost.§ 118bJestliže organizace nepodala hlášení nebo nepředložila záznam buď vůbec

nebo stanoveným způsobem nebo včas anebo podané hlášení, předložený

záznam nebo údaje potvrzené organizací byly nesprávné, a v důsledku

toho byl důchod poskytnut neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležel,

je povinna nahradit neprávem vyplacené částky.§ 118cJestliže organizace i příjemce důchodu způsobili, že důchod byl

vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, odpovídají orgánu

sociálního zabezpečení za vrácení přeplatku na důchodu společně a

nerozdílně. Organizace a příjemce důchodu se vzájemně vypořádají podle

míry zavinění. Spory o vzájemné vypořádání mezi organizací a příjemcem

důchodu rozhodují soudy.^66)§ 118dNáhrada nákladů řízeníOrgány sociálního zabezpečení nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých

v řízení o dávkách důchodového pojištění včetně řízení před soudem.65) § 37 zákona č. 155/1995 Sb.66) § 9 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.".89. V § 119 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:"(2) V případech, kdy osoba samostatně výdělečně činná nemá místo

trvalého pobytu na území České republiky, se místní příslušnost okresní

správy sociálního zabezpečení řídí místem výkonu samostatné výdělečné

činnosti; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je

místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu

podle prohlášení osoby samostatně výdělečně činné převažuje výkon

samostatné výdělečné činnosti.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.90. § 120 zní:"§ 120(1) Výplata starobního důchodu se zastaví, pokud výše předpokládaného

hrubého výdělku nebo výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti dosáhne aspoň částky, při níž výplata tohoto důchodu

podle zákona o důchodovém pojištění nenáleží.^57)(2) Pokud po zániku nároku na vdovský důchod v důsledku uzavření nového

manželství byly vdově ještě vyplaceny některé splátky tohoto důchodu,

zúčtují se tyto splátky s částkou, která vdově náleží podle § 50 odst.

5 zákona o důchodovém pojištění.".91. V § 120a se na konci připojuje tato věta: "To platí obdobně,

podává-li se přihláška k účasti na důchodovém pojištění nebo odhláška z

této účasti a přihláška k účasti na nemocenském pojištění nebo odhláška

z této účasti, anebo má-li být jiný právní úkon učiněn ve lhůtě

stanovené tímto zákonem.".92. V § 120b se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato

slova: "a osoby samostatně výdělečně činné, které pobírají nemocenské z

nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.".93. Za § 120b se vkládá nový § 120c, který včetně poznámky č. 67) zní:"§ 120cKdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, co se rozumí

výkonem samostatné výdělečné činnosti a spoluprací při výkonu

samostatné výdělečné činnosti, stanoví zákon o důchodovém

pojištění.^67)67) § 9 zákona č. 155/1995 Sb.".94. V § 121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

novým odstavcem 2, který zní:"(2) Osobám uvedeným v odstavci 1, které poruší povinnost mlčenlivosti

podle odstavce 1, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. O pokutě

rozhoduje orgán, u něhož se jednání konalo.".95. V § 122a odst. 2 se vypouští věta třetí.96. § 123a včetně poznámky č. 68) zní:"§ 123a(1) Jestliže dluh na pojistném a penále ve svém úhrnu nepřesáhne částku

100 Kča) k 31. prosinci kalendářního roku, jde-li o organizaci nebo malou

organizaci, nebob) ke dni podání přehledu o příjmech a výdajích podle zvláštního

zákona,^68) jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou,

odepíše se takový dluh k tíži příslušného orgánu sociálního

zabezpečení.(2) Jestliže při kontrole placení pojistného provedené příslušnou

okresní správou sociálního zabezpečení u organizace nebo malé

organizace je zjištěn dluh na pojistném a penále nepřesahující ve svém

úhrnu částku 100 Kč, dlužné pojistné a penále se nepředepíše.68) § 15 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č.

160/1995 Sb.".97. Za § 123a se vkládá nový § 123b, který včetně nadpisu zní:"§ 123bPočítání času(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události,

jež je rozhodující pro její počátek.(2) Poslední den lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na

den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který

připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci,

připadne poslední den lhůty na poslední den v měsíci.(3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je

posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.".98. § 125 zní:"§ 125Ustanovení tohoto zákona týkající se dávek důchodového pojištění platí

přiměřeně pro zvýšení důchodu pro bezmocnost z důchodového

zabezpečení.4)".99. § 126 včetně poznámky č. 69) zní:"§ 126Úkoly v důchodovém pojištění plní u interních vědeckých aspirantů^69)

orgány, které jinak obstarávají věci důchodového pojištění svých

zaměstnanců a studentů; jde-li o interního vědeckého aspiranta

vyslaného ke stipendijnímu pobytu v zahraničí, plní tyto úkoly

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.69) § 102 zákona č. 155/1995 Sb.".100. Ve všech ustanoveních zákona se slova "důchodové zabezpečení"

nahrazují slovy "důchodové pojištění", slovo "invalidita" se nahrazuje

slovy "plná invalidita", slova "invalidní důchod" se nahrazují slovy

"plný invalidní důchod" a slovo "invalidní" se nahrazuje slovy "plně

invalidní".101. Poznámky č. 3), 7), 12), 15), 24) a 27) se vypouštějí.Čl.IIIZměna zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v

znění pozdějších předpisůZákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,

zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb.,

zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.,

se mění a doplňuje takto:1. V § 2 se na konci připojuje tato věta: "Pojistné na důchodové

pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákonu o

státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního

rozpočtu.".2. § 3 odst. 1 písm. c) bod 1 zní:"1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru

se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má

obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly

splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho

vznik,".3. V § 3 odst. 1. písm. c) se vypouští bod 2. Dosavadní body 3 až 5 se

označují jako body 2 až 4.4. V § 3 odst. 1 písm. c) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:"5. soudci,".5. § 3 odst. 1 písm. c) body 6 až 8 znějí:"6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,7. členové obecních zastupitelstev, jestliže jsou jim vypláceny odměny

jako dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev,8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího

kontrolního úřadu a ředitel Bezpečnostní informační služby,".6. § 3 odst. 1 písm. c) bod 11 zní:"11. osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí

svobody nebo ve vazbě,".7. V § 3 odst. 1 písm. c) se na konci připojují tato slova: "a odst.

2".8. § 3 odst. 2 a 3 včetně poznámek č. 2) a 51) až 53) znějí:"(2) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud

jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém

pojištění,^2) a za podmínek stanovených tímto zákonem též zálohy na

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit

pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského

pojištění podle předpisů o sociálním zabezpečení.^51) Kdo se považuje

za osobu samostatně výdělečně činnou, stanoví zákon o důchodovém

pojištění.^52)(3) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění^53) jsou za dobu

dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na

důchodové pojištění.2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.51) § 145a a násl. zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve

znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č.

160/1995 Sb.52) § 9 zákona č. 155/1995 Sb.53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.".9. Nad § 5 se vkládá nadpis, který zní: "Vyměřovací základ". Nadpis pod

§ 5 se vypouští.10. V § 5 se vypouštějí v odstavci 1 písmena c) až e) a odstavce 3 až

5.11. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně poznámek č. 54) až

61) znějí:"§ 5a(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je

částka, kterou si určí, ne však méně než 35 % příjmu ze samostatné

výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení,

zajištění a udržení. Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a výdaje

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se pro účely tohoto

zákona posuzují podle zvláštního zákona;^54) za příjem ze samostatné

výdělečné činnosti se pro účely tohoto zákona považuje též příjem osoby

samostatně výdělečně činné dosažený výkonem samostatné výdělečné

činnosti, i když se tento příjem pro účely daně z příjmů fyzických osob

považuje za příjem ze závislé činnosti^55) nebo ostatní příjem.^56) U

osoby samostatně výdělečně činné, která účtuje v soustavě podvojného

účetnictví,^57) společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře

komanditní společnosti se pro účely tohoto zákona za příjem ze

samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho

dosažení, zajištění a udržení považuje základ daně z příjmů^58) z této

činnosti.(2) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí

nejméně trojnásobek částky, do níž se započítává plně část osobního

vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření

důchodu z důchodového pojištění^59) (dále jen "neomezená částka pro

výpočet důchodu"), která platí k 1. lednu kalendářního roku, za který

se pojistné na důchodové pojištění platí. Vyměřovací základ podle

předchozí věty se sníží o částku rovnající se čtvrtině neomezené částky

pro výpočet důchodu uvedené v předchozí větě za každý kalendářní měsíc

v rozhodném období, v němž po celý kalendářní měsíc netrvala účast na

důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných nebo po celý

kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na

nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,

popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených

silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství

(peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně

činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem

rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná

vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti

netrval po celý kalendářní měsíc. U poživatele starobního nebo plného

invalidního důchodu se pro účely tohoto zákona dobou pobírání

nemocenského z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných

rozumí též doba pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby pro

poskytování nemocenského stanovené předpisy nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ může činit nejvýše 486 000 Kč; tato částka se sníží o

částku 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc uvedený ve větě druhé.(3) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné

na nemocenské pojištění je částka stanovená jako měsíční vyměřovací

základ podle § 14 odst. 2, 4 a 5.§ 5b(1) Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

pro stanovení výše pojistného na důchodové pojištění je částka, kterou

si určí, nejméně však měsíčně neomezená částka pro výpočet důchodu

platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se pojistné na důchodové

pojištění platí.(2) Pro účely zákona o důchodovém pojištění se za vyměřovací základ pro

stanovení ročního vyměřovacího základu^60) považuje vyměřovací základ

uvedený v odstavci 1 a upravený tak, že se vynásobí koeficientem

stanoveným jako podíl všeobecného vyměřovacího základu^61) za

kalendářní rok, za který se pojistné na důchodové pojištění platí, a

všeobecného vyměřovacího základu^61) za kalendářní rok, ve kterém bylo

pojistné na důchodové pojištění zaplaceno, nejvýše však za kalendářní

rok, který o dva roky předchází kalendářní rok, do něhož spadá den, od

něhož se přiznává důchod; pokud však kalendářní rok, za který se

pojistné na důchodové pojištění platí, předchází nejvýše o dva roky

kalendářnímu roku, do něhož spadá den, od něhož se přiznává důchod,

považuje se za vyměřovací základ pro účely zákona o důchodovém

pojištění vyměřovací základ uvedený v odstavci 1.§ 5cVyměřovací základy podle § 5 až 5b se zaokrouhlují na celé koruny

směrem nahoru.54) § 7 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve

znění pozdějších předpisů.55) § 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.56) § 10 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.57) § 23 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č.

259/1994 Sb.Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.58) Např. § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve

znění zákona č. 259/1994 Sb.59) § 15 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.60) § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb.61) § 17 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.".12. V § 6 odst. 2 se vypouštějí slova "a u spolupracující osoby".13. V § 7 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "a spolupracujících

osob".14. § 7 odst. 1 písm. d) zní:"d) u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 26 % na důchodové

pojištění.".15. § 7 odst. 2 zní:"(2) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí osoba

dobrovolně účastná důchodového pojištění za období předcházející

kalendářnímu roku, ve kterém toto pojistné platí, se použije sazba

pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se pojistné

na důchodové pojištění platí.".16. V § 7 se vypouští odstavec 3.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.17. V § 8 odst. 1 se ve větě druhé slova "zúčtovaných mu v souvislosti

s výkonem zaměstnání" nahrazují slovy " ,které mu zúčtovala" a na konci

se připojuje tato věta: "Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má

započitatelný příjem, avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že

tento příjem není v peněžní formě, srazí organizace nebo malá

organizace pojistné z příjmů v peněžní formě zúčtovaných zaměstnanci v

nejbližších kalendářních měsících.".18. V § 9 odst. 2 se na konci připojují tyto věty: "Změní-li organizace

den, který je určen pro výplatu mezd a platů, tak, že určí den

pozdější, je povinna písemně oznámit České správě sociálního

zabezpečení tuto změnu nejpozději jeden den před původním dnem výplaty

mezd a platů; nesplní-li organizace tuto povinnost, má se za to, že ke

změně dne určeného v organizaci pro výplatu mezd a platů nedošlo.

Jde-li o pojistné sražené zaměstnanci podle § 8 odst. 1 věty třetí, je

toto pojistné splatné ve lhůtách určených podle věty první až čtvrté v

kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byl

zaměstnanci zúčtován příjem, z něhož se pojistné sráží.".19. V § 10 se na konci připojuje tato věta: "Ustanovení § 9 odst. 2

věty čtvrté a páté platí zde obdobně.".20. V § 11 se ve větě první slova "příslušnému nápravně výchovnému

ústavu" nahrazují slovy "příslušné věznici" a ve větě druhé se slova

"Nápravně výchovný ústav" a "povinen" nahrazují slovy "Věznice" a

"povinna".21. § 12 odst. 2 zní:"(2) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná, může dlužné pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

zaplatit osoba, která uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění

z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně činné; to platí obdobně pro

dlužné pojistné na důchodové pojištění, zemře-li osoba dobrovolně

účastná důchodového pojištění.".22. V § 13 se slova "platit pojistné za sebe a své spolupracující osoby

a odvádět je odděleně" nahrazují slovy "odvádět pojistné na důchodové

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na

nemocenské pojištění".23. Dosavadní text § 13 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým

odstavcem 2, který zní:"(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit za podmínek

dále stanovených buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na

státní politiku zaměstnanosti, nebo zálohy na pojistné na důchodové

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen

"zálohy na pojistné") a doplatek na pojistném na důchodové pojištění a

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "doplatek na

pojistném").".24. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:"§ 13a(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na

pojistnéa) za kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na důchodovém

pojištění v kalendářním roce podle § 10 odst. 3 zákona o důchodovém

pojištění, a za kalendářní měsíce následující po tomto měsíci;

povinnost platit zálohy na pojistné na základě této přihlášky trvá

naposledy za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve

kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15

odst. 1 za kalendářní rok, ve kterém se osoba samostatně výdělečně

činná přihlásila k účasti na důchodovém pojištění, nebob) za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o

příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, ve kterém

byla povinně účastna důchodového pojištění podle § 10 odst. 1 a 2

zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíce následující po

tomto měsíci; povinnost platit zálohy na pojistné na základě této

povinné účasti trvá naposledy za kalendářní měsíc, který předchází

kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o

příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok následující po

kalendářním roce, ve kterém byla osoba samostatně výdělečně činná

povinně účastna důchodového pojištění podle § 10 odst. 1 a 2 zákona o

důchodovém pojištění.(2) Pokud se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k účasti na

důchodovém pojištění podle § 10 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění v

době, kdy je ještě povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1,

platí zálohy na pojistné na základě přihlášky k účasti na důchodovém

pojištění podle odstavce 1 písm. a) až po uplynutí období, za které je

povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b).(3) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na

pojistné podle předchozích odstavců naposledy za kalendářní měsíc, v

němž nastaly skutečnosti uvedené v § 10 odst. 5 větě druhé zákona o

důchodovém pojištění.(4) Pokud osobě samostatně výdělečně činné, která byla povinna platit

zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b), zanikla v kalendářním

roce tato povinnost proto, že nastaly skutečnosti uvedené v § 10 odst.

5 větě druhé zákona o důchodovém pojištění, a osoba samostatně

výdělečně činná poté v tomto roce zahájila samostatnou výdělečnou

činnost, je povinna platit zálohy na pojistné ve výši, jako kdyby k

zániku této povinnosti nedošlo; povinnost platit zálohy na pojistné

přitom vzniká za kalendářní měsíc, ve kterém osoba samostatně výdělečně

činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost.(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která se přihlásila podle § 10

odst. 3 zákona o důchodovém pojištění k účasti na důchodovém pojištění

za kalendářní rok až po jeho uplynutí a nebyla povinna platit zálohy na

pojistné za tento rok podle odstavce 1 písm. b), může zaplatit

jednorázově zálohy na pojistné za tento rok, a to až do podání přehledu

o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za tento rok.(6) Zálohy na pojistné, které byly zaplaceny, aniž byla dána povinnost

je platit, se považují pro účely stanovení přeplatku na pojistném na

důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále

jen "přeplatek na pojistném na důchodové pojištění") nebo doplatku na

pojistném (§ 14 odst. 9 a 10) za zálohy na pojistné, pokud osoba

samostatně výdělečně činná nepožádala o jejich vrácení před podáním

přehledu podle § 15 odst. 1; požádala-li o jejich vrácení, považují se

za přeplatek na pojistném na důchodové pojištění. Ustanovení předchozí

věty se nevztahuje na zálohy na pojistné podle odstavce 5.".25. § 14 až 14b znějí:"§ 14(1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce.

Výše zálohy na pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7

odst. 1 písm. c) z měsíčního vyměřovacího základu.(2) Měsíčním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro

placení záloh na pojistné je částka, kterou si určí. Jestliže osoba

samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v

předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího

základu nejméně 35 % z částky rovnající se průměru, který z příjmů ze

samostatné výdělečné činnosti za tento rok po odpočtu výdajů

vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení připadá na jeden

kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána

samostatná výdělečná činnost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného

nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu přesáhla částku 40 500 Kč,

činí nejnižší měsíční vyměřovací základ tuto částku.(3) Po dni, kdy byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, se

záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu základu

stanovenému podle odstavců 2, 4 a 5 platí do dne, kdy byl nebo měl být

takový přehled podán v dalším kalendářním roce.(4) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná

okresní správa sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle tří

měsíců měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem ze samostatné

výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení,

zajištění a udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v

období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce

předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o

snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě

jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem

připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden

kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána

samostatná výdělečná činnost.(5) Měsíční vyměřovací základ stanovený podle odstavců 2 a 4 nesmí

činit méně než čtvrtinu neomezené částky pro výpočet důchodu, která

platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se záloha na

pojistné platí. Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé

koruny směrem nahoru.(6) Měsíční vyměřovací základ, který osoba samostatně výdělečně činná

stanovila v souladu s tímto zákonem a odvedla z něho zálohu na

pojistné, nelze dodatečně měnit.(7) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý

kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na

nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,

popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených

silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství

(peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně

činných; § 5a odst. 2 část věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na placení záloh na pojistné za

kalendářní měsíc, v němž vznikla účast osoby samostatně výdělečně činné

na nemocenském pojištění, pokud v takovém měsíci vznikla její pracovní

neschopnost (byla nařízena karanténa).(8) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající minimální

částce měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2, 4 a

5.(9) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší

než pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo platila-li osoba samostatně

výdělečně činná zálohy na pojistné za kalendářní rok, ve kterém není

účastna důchodového pojištění, jedná se o přeplatek na pojistném na

důchodové pojištění.(10) Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší

pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší záloh na pojistné

zaplacených za rozhodné období.§ 14a(1) Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce,

na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.(2) Osoba samostatně výdělečně činná může po projednání s příslušnou

okresní správou sociálního zabezpečení platit zálohy na pojistné na

delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce

kalendářního roku.(3) Doplatek na pojistném je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, ve

kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle

§ 15 odst. 1 za kalendářní rok, za který se pojistné na důchodové

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platí.§ 14b(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna zaplatit pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za

kalendářní rok, ve kterém byla aspoň po část roku účastna důchodového

pojištění podle § 10 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění a za

který nebyla podle § 13a povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle

předchozí věty je osoba samostatně výdělečně činná povinna zaplatit

nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán

přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, za

který se pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti platí.(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna zaplatit pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za

kalendářní rok, za který se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění

podle § 10 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění až po jeho uplynutí a

za který podle § 13a odst. 1 písm. b) nebyla povinna platit zálohy na

pojistné, popřípadě nezaplatila zálohy na pojistné podle § 13a odst. 5,

a to do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled

o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za tento rok.".26. Za § 14b se vkládá nový § 14c, který zní:"§ 14c(1) Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského

pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na

jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců,

ve kterých trvají důvody, pro které se podle § 14 odst. 7 neplatí

zálohy na pojistné (§ 13 odst. 2).(2) Pojistné na nemocenské pojištění se platí spolu se zálohou na

pojistné podle § 14a odst. 1 a 2; vzniklo-li nemocenské pojištění v

období, na které již byly zaplaceny zálohy na pojistné podle § 14a

odst. 2, platí pro splatnost pojistného na nemocenské pojištění § 14a

odst. 1 obdobně.".27. § 15 a 16 včetně poznámky č. 62) znějí:"§ 15(1) Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou

výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě

sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém

měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní

rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento

kalendářní rok. V tomto přehledu se kromě údajů o příjmech ze

samostatné výdělečné činnosti a výdajích vynaložených na jejich

dosažení, zajištění a udržení uvádějí údaje o vyměřovacím základu pro

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti, nejnižším měsíčním vyměřovacím základu pro zálohy na

pojistné, úhrnu záloh na pojistné, pojistném na důchodové pojištění a

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném na nemocenské

pojištění; pokud osoba samostatně výdělečně činná vykonávala

samostatnou výdělečnou činnost formou spolupráce, je povinna uvést v

tomto přehledu též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby

samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje. Pokud osobě samostatně

výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna

tuto skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit

do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové

přiznání za předchozí kalendářní rok.(2) Změní-li se na základě dodatečného nebo opravného daňového přiznání

údaje o výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo výdajů

vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které osoba

samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, je

povinna tyto změny ohlásit příslušné okresní správě sociálního

zabezpečení nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy se o takové změně

dověděla; k tomu používá tiskopisu pro podání přehledu podle odstavce

1. Tato správa je na základě tohoto ohlášení povinna písemně oznámit

osobě samostatně výdělečně činné novou výši nejnižšího měsíčního

vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné a pojistného na

nemocenské pojištění, výši dlužného pojistného na důchodové pojištění a

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výši přeplatku na pojistném

na důchodové pojištění a způsob stanovení výše dlužného pojistného nebo

přeplatku na pojistném na důchodové pojištění.(3) Nová výše nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu oznámená osobě

samostatně výdělečně činné podle odstavce 2 platí pro stanovení záloh

na pojistné (pojistného na nemocenské pojištění), které jsou splatné po

dni, v němž byla tato výše osobě samostatně výdělečně činné písemně

oznámena, pokud tyto zálohy (pojistné na nemocenské pojištění) nebyly

před tímto dnem již zaplaceny. Dlužné pojistné na důchodové pojištění a

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je osoba samostatně

výdělečně činná povinna doplatit do osmi dnů ode dne, kdy jí byla

okresní správou sociálního zabezpečení jeho výše písemně oznámena. Pro

vrácení přeplatku na pojistném na důchodové pojištění vzniklého

snížením určeného vyměřovacího základu z důvodu uvedeného v odstavci 2

platí § 17 s tím, že tiskopis předložený podle odstavce 2 věty první se

považuje za žádost o vrácení přeplatku na pojistném na důchodové

pojištění.(4) Údaj o určeném vyměřovacím základu, který osoba samostatně

výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, nemůže být

dodatečně měněn s výjimkou, kdy tento základ musí být z důvodu změny

údajů o příjmech ze samostatné výdělečné činnosti nebo výdajích

vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení buď zvýšen na

částku nejnižšího vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo snížen na

tuto částku z důvodu, že osoba samostatně výdělečně činná v přehledu

podle odstavce 1 určila vyměřovací základ pro pojistné na důchodové

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši

nejnižšího vyměřovacího základu.(5) Jestliže osoba samostatně výdělečně činná podle údajů uvedených v

přehledu o příjmech a výdajích podle odstavce 1 splňovala v kalendářním

roce, za který tento přehled podala, podmínky účasti na důchodovém

pojištění podle § 10 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění a v

důsledku dodatečné změny údajů o výši příjmů ze samostatné výdělečné

činnosti nebo výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a

udržení (odstavec 2) tyto podmínky nesplňuje, považuje se pojistné na

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

zaplacené za tento kalendářní rok za přeplatek na pojistném na

důchodové pojištění a tiskopis předložený podle odstavce 2 věty první

za žádost o vrácení tohoto přeplatku, pokud osoba samostatně výdělečně

činná současně s ohlášením dodatečné změny údajů se nepřihlásila k

účasti na důchodovém pojištění za tento kalendářní rok podle § 10 odst.

3 zákona o důchodovém pojištění. Přihlásí-li se osoba samostatně

výdělečně činná podle předchozí věty k účasti na důchodovém pojištění,

je současně povinna určit novou výši vyměřovacího základu podle § 5a

odst. 1 a 2 a do osmi dnů ode dne podání přihlášky doplatit rozdíl na

pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, pokud v důsledku nové výše vyměřovacího základu tento

rozdíl vznikl. Zálohy na pojistné zaplacené po podání přehledu o

příjmech a výdajích podle odstavce 1 se považují za přeplatek na

pojistném na důchodové pojištění.(6) Jestliže osoba samostatně výdělečně činná podle údajů uvedených v

přehledu o příjmech a výdajích podle odstavce 1 nesplňovala v

kalendářním roce, za který tento přehled podala, podmínky účasti na

důchodovém pojištění podle § 10 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém

pojištění a v důsledku dodatečné změny údajů o výši příjmů ze

samostatné výdělečné činnosti nebo výdajů vynaložených na jejich

dosažení, zajištění a udržení (odstavec 2) tyto podmínky splňuje, platí

odstavce 2 a 3 obdobně; pokud se osoba samostatně výdělečně činná za

tento kalendářní rok již přihlásila k účasti na důchodovém pojištění

podle § 10 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění a v důsledku nově

určené výše vyměřovacího základu podle § 5a odst. 1 a 2 vznikl rozdíl

na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, považuje se za dlužné pojistné jen tento rozdíl.(7) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná před splněním povinností

uvedených v předchozích odstavcích, může za ni tyto povinnosti splnit

její dědic nebo fyzická osoba, která uplatňuje nárok na důchod z

důchodového pojištění z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně činné.

Pokud je těmito osobami po-dáno více přehledů podle odstavce 1 věty

první nebo podle odstavce 2 a nedohodnou-li se tyto osoby na částce

vyměřovacího základu určeného podle § 5a odst. 1 a 2, vychází se z

přehledu podaného osobou, která podala daňové přiznání za zemřelou

osobu samostatně výdělečně činnou,^62) a pokud žádná z těchto osob

nebyla povinna podat daňové přiznání z důvodu úmrtí osoby samostatně

výdělečně činné, považuje se za vyměřovací základ nejnižší z

vyměřovacích základů uvedených těmito osobami.§ 16(1) Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné na

důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých je

aspoň po část kalendářního měsíce účastna důchodového pojištění podle §

6 zákona o důchodovém pojištění.(2) Pojistné na důchodové pojištění za doby uvedené v § 6 zákona o

důchodovém pojištění nelze zaplatit po dni podání žádosti o přiznání

důchodu z důchodového pojištění, pro jehož nárok a výši mají být tyto

doby započteny.(3) Pojistné na důchodové pojištění za doby uvedenéa) v § 6 odst. 1 písm. c) zákona o důchodovém pojištění nelze zaplatit

po uplynutí dvou kalendářních roků následujících po kalendářním roce,

do něhož spadá kalendářní měsíc, za který se toto pojistné platí,b) v § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění nelze zaplatit po

uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který

se toto pojistné platí.(4) Je-li pojistné na důchodové pojištění zaplaceno po uplynutí lhůt

uvedených v odstavcích 2 a 3 nebo je-li toto pojistné zaplaceno osobou

uvedenou v § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění za dobu delší než

deset let, považuje se za přeplatek na pojistném.(5) Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění odvádí pojistné na

důchodové pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního

zabezpečení. Při platbě pojistného na důchodové pojištění je osoba

dobrovolně účastná důchodového pojištění povinna označit kalendářní

měsíce, za které toto pojistné platí.62) § 40 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.".28. V § 20 odst. 2 a § 20a odst. 3 se vypouštějí slova "na důchodové

zabezpečení".29. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:"(4) Pro účely odstavce 3 se považuje pojistné splatné v období po

vydání rozhodnutí o povolení splátek za pojistné zaplacené včas a ve

správné výši i tehdy, pokud bylo zaplacenoa) v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, z důvodu přeplatku

na dávce nemocenského pojištění; podmínkou však je, že bylo do správné

výše doplaceno nejpozději v den předcházející dni, kdy se stal

vykonatelným platební výměr,47) kterým bylo pojistné dlužné z tohoto

důvodu předepsáno k úhradě, nebob) později, než mělo být zaplaceno, z důvodu, že bylo zaplaceno na účet

jiné než příslušné správy sociálního zabezpečení nebo na účet správce

daně, popřípadě na účet zdravotní pojišťovny; podmínkou však je, že

toto pojistné bylo zaplaceno na účet příslušné správy sociálního

zabezpečení nejpozději do osmi dnů po zjištění, že bylo zaplaceno na

tento jiný účet; ustanovení § 20 odst. 6 část věty za středníkem platí

i zde.".Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.30. V § 20 odst. 5 se vypouštějí slova "není účastna důchodového

zabezpečení a" a na konci se připojuje tato věta: "Osoba dobrovolně

účastná důchodového pojištění neplatí penále z pojistného na důchodové

pojištění, které dluží za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění.".31. V § 20a odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Placení dlužného

pojistného a penále ve splátkách nelze povolit, byl-li podán návrh vůči

plátci pojistného na jeho zrušení a likvidaci nebo na prohlášení

konkurzního řízení či vyrovnacího řízení; podání tohoto návrhu je

plátce pojistného, který žádá o povolení splátek, povinen písemně

oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do osmi dnů ode

dne, kdy tento návrh podal nebo kdy se o podání tohoto návrhu

dověděl.".32. V § 20a odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Ustanovení

odstavce 1 věty druhé platí zde přiměřeně.".33. V § 20a odst. 8 se na konci připojuje tato věta: "Ustanovení § 20

odst. 4 platí zde obdobně.".34. V § 22 odst. 1 se slova "§ 9 odst. 3, § 10 větě čtvrté, § 11"

nahrazují slovy "§ 9 odst. 2 větě čtvrté a odst. 3, § 10 větě čtvrté a

páté, § 11, § 20a odst. 1 části věty druhé za středníkem".35. V § 22 odst. 2 se za slova "v § 15" vkládají tato slova: " ,§ 20a

odst. 1 části věty druhé za středníkem".36. § 22a zní:"§ 22a(1) Má-li organizace nebo malá organizace splatný závazek vůči okresní

správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení,

použije se jejich platba nejprve na úhradu dlužných částek, a to v

tomto pořadí:a) pokuty,b) přirážka k pojistnému,c) nejstarší nedoplatky pojistného,d) běžné platby pojistného,e) penále.(2) Má-li osoba samostatně výdělečně činná splatný závazek vůči okresní

správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení,

použije se její platba nejprve na úhradu dlužných částek, a to v tomto

pořadí:a) pokuty,b) nejstarší nedoplatky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti,c) běžné platby pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti,d) penále z dlužného pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti,e) nejstarší nedoplatky pojistného na nemocenské pojištění,f) běžné platby pojistného na nemocenské pojištění,g) penále z dlužného pojistného na nemocenské pojištění.(3) Splátku dlužného pojistného nebo penále zaplacenou podle § 20a

nelze použít k úhradě dlužných částek podle odstavců 1 a 2; to platí i

naopak.".37. § 23 se doplňuje odstavcem 4, který zní:"(4) Lhůta stanovená tímto zákonem k podání předepsaného tiskopisu nebo

oznámení je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u

příslušného orgánu sociálního zabezpečení nebo je-li podání předáno

poštovní přepravě.".38. V § 23a se slova "30. června" nahrazují slovy "31. července".39. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:"§ 23bSamostatnou výdělečnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí též

spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona

o daních z příjmů lze v důsledku této spolupráce rozdělovat příjmy

dosažené ze samostatné výdělečné činnosti a výdaje vynaložené na jejich

dosažení, zajištění a udržení mezi více osob.".40. V § 25 se před dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který

včetně poznámky č. 63) zní:"(1) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro vojáky z povolání a vojáky v

další službě^63) s těmito odchylkami:a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa

sociálního zabezpečení, rozumějí se tím příslušné orgány Ministerstva

obrany,b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o organizaci a malé

organizaci, rozumí se tím příslušný útvar Armády České republiky.63) § 37 odst. 2 písm. b) branného zákona.".Dosavadní odstavec 2 se vypouští a dosavadní odstavec 1 se označuje

jako odstavec 2.41. V § 25 odst. 2 se slova "a Policie České republiky" nahrazují slovy

"a pro příslušníky Policie České republiky a bezpečnostních služeb" a v

písmenu b) se na konci připojují tato slova: "a bezpečnostní služby".42. Za § 25a se vkládá nový § 25b, který zní:"§ 25bNa samostatný účet státního rozpočtu uvedený v § 2 větě třetí se z

plateb pojistného převádí poměrná část odpovídající pojistnému na

důchodové pojištění.".43. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:"§ 28aDo 31. prosince 1998 jsou poplatníky pojistného též interní vědečtí

aspiranti, pokud jsou účastni nemocenského pojištění.".44. V § 29 se slova "nápravně výchovný ústav" nahrazují slovem

"věznice".45. Ve všech ustanoveních zákona se slova "důchodové zabezpečení"

nahrazují slovy "důchodové pojištění".Čl.IVzrušenČl.VzrušenČl.VIzrušenČl.VIIZměna občanského soudního řáduZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967

Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975

Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991

Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České

národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994

Sb., zákona č. 152/1994 Sb. zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995

Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se doplňuje takto:1. V § 9 odst. 2 písm. d) se za slova "předpisů o" vkládají tato slova:

"důchodovém pojištění a".2. V § 246 odst. 2 se za slova "nemocenského zabezpečení" vkládají tato

slova: " ,důchodového pojištění".3. V § 246b odst. 1 větě druhé se za slova "důchodového zabezpečení"

vkládají tato slova: "a důchodového pojištění".4. V § 250s odst. 2 se za slova "důchodového zabezpečení" vkládají tato

slova: "a důchodového pojištění".Čl.VIIIZměna zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisůZákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve

znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994

Sb., zákona č. 36/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se doplňuje takto:V § 11 odst. 1 písm. b) se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají

tato slova: " ,důchodového pojištění".Čl.IXZměna zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisůZákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve

znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb.,

zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb. a

zákona č. 118/1995 Sb., se doplňuje takto:V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova "sociálním zabezpečení," vkládají

tato slova: "o důchodovém pojištění,".Čl.XzrušenČl.XIzrušenČl.XIIzrušenČl.XIIIzrušenČl.XIVzrušenČl.XVzrušenČl.XVIzrušenČl.XVIIzrušenČl.XVIIIZrušovací ustanoveníZrušuje se § 10 odst. 1 a 4 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb.,

o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona

České národní rady č. 267/1991 Sb.Čl.XIXPředseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České

republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském

pojištění zaměstnanců, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených

pozdějšími předpisy, zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá ze změn a

doplnění provedených pozdějšími předpisy, a zákona České národní rady

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn a doplnění

provedených pozdějšími předpisy.Čl.XXÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.Uhde v. r.Havel v. r.Klaus v. r.6) § 70 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.7) § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Related Laws