o úpravě činnosti penzijní společnosti a důchodového fondu


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
117/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 29. března 2012o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a

účastnického fonduZměna: 145/2014 Sb.Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb.,

o důchodovém spoření, k provedení § 52 odst. 6, § 63 odst. 5, § 68

odst. 3, § 79 odst. 3 a § 82 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a

podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním

spoření, k provedení § 52, § 54 odst. 2, § 59, § 100 odst. 6, § 102

odst. 6, § 115 odst. 5, § 118 odst. 3, § 130 odst. 3, § 133 odst. 3 a §

189 zákona o doplňkovém penzijním spoření:ČÁST PRVNÍZÁKLADNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravyTato vyhláška upravujea) způsob dodržování jednotlivých pravidel výkonu činnosti penzijní

společnosti podle § 49 a 50 zákona o doplňkovém penzijním spoření,b) požadavky na pověření k výkonu činnosti penzijní společnosti jinou

osobou a požadavky na výkon činnosti penzijní společnosti jinou osobou

podle § 51 zákona o doplňkovém penzijním spoření,c) způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti podle § 54 odst.

1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,d) obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společností v

případech stanovených v § 79 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a v §

130 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,e) lhůty, ve kterých je penzijní společnost povinna informovat

účastníky o skutečnostech uvedených v § 82 odst. 1 zákona o důchodovém

spoření a v § 133 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,f) druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria

technik a nástrojů, které může důchodový fond používat k efektivnímu

obhospodařování majetku podle § 52 odst. 6 písm. a) zákona o důchodovém

spoření a které může účastnický fond používat k efektivnímu

obhospodařování majetku podle § 102 odst. 6 písm. a) zákona o

doplňkovém penzijním spoření,g) postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s finančními deriváty

podle § 52 odst. 6 písm. b) zákona o důchodovém spoření a podle § 102

odst. 6 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření,h) způsob stanovení reálné hodnoty majetku v důchodovém fondu a závazků

důchodového fondu podle § 63 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a

způsob stanovení reálné hodnoty majetku v účastnickém fondu a závazků

účastnického fondu podle § 115 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním

spoření,i) požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých

může účastnický fond investovat podle § 100 odst. 2 a 4 zákona o

doplňkovém penzijním spoření,j) rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování

informací podle § 68 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a podle § 59 a

§ 118 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,k) pravidla pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených

s majetkem a závazky transformovaného fondu podle § 189 zákona o

doplňkovém penzijním spoření.§ 2Vymezení pojmůPro účely této vyhlášky se rozumía) informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání,

zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě,b) organizačním útvarem osoba nebo skupina osob pověřená výkonem určité

činnosti penzijní společnosti, včetně orgánu nebo výboru penzijní

společnosti, pokud je zřízen,c) osobou se zvláštním vztahem k penzijní společnosti1. její vedoucí osoba,2. její zaměstnanec, který se podílí na činnostech podle § 29 odst. 1,

§ 35 nebo § 74 zákona o doplňkovém penzijním spoření,3. fyzická osoba jiná než uvedená v bodě 1 nebo 2, která se podílí na

činnostech podle § 29 odst. 1, § 35 nebo § 74 zákona o doplňkovém

penzijním spoření podle příkazů penzijní společnosti,4. fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem

penzijní společnost pověřila jinou osobu v souvislosti s činnostmi

podle § 29 odst. 1, § 35 nebo § 74 zákona o doplňkovém penzijním

spoření,d) repem převedení cenných papírů za peněžní prostředky se současným

závazkem převzít tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku

rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku; repem se rozumí

rovněž prodej se současným sjednáním zpětného nákupu nebo poskytnutí

půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky,e) reverzním repem nabytí cenných papírů za peněžní prostředky se

současným závazkem převést tyto cenné papíry ke stanovenému datu za

částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku; reverzním

repem se rozumí rovněž nákup se současným sjednáním zpětného prodeje

nebo přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky,f) repo obchodem repo nebo reverzní repo ag) vysoce likvidním aktivem takové aktivum, jehož přeměna na peněžní

prostředky netrvá déle než 5 pracovních dnů a dosažená cena odpovídá

reálné hodnotě aktiva.ČÁST DRUHÁŘÁDNÝ A OBEZŘETNÝ VÝKON ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI(K § 49 až 51 zákona o doplňkovém penzijním spoření)HLAVA IOBECNÁ PRAVIDLA ŘÁDNÉHO A OBEZŘETNÉHO VÝKONU ČINNOSTI PENZIJNÍ

SPOLEČNOSTI§ 3Základní požadavky na řádný a obezřetný výkon činnosti penzijní

společnosti(1) Penzijní společnost zajistí, že se požadavky stanovené na řídicí a

kontrolní systém a postupy penzijní společnosti k jejich naplňování a

při výkonu dalších činností promítnou do organizačního řádu a dalších

vnitřně stanovených zásad, statutů, plánů, pravidel nebo postupů (dále

jen „vnitřní předpisy“) penzijní společnosti. Penzijní společnost

stanoví postup při přijímání, změně, zavádění a uplatňování vnitřních

předpisů.(2) K naplnění předpokladu řádné správy a řízení společnosti

prostřednictvím uplatňování řádných postupů penzijní společnost zvolí a

do vnitřních předpisů promítne jí vybrané uznávané principy a postupy

využívané při činnostech obdobné povahy (dále jen „uznávané

standardy“). Penzijní společnost pravidelně prověřuje, zda vnitřní

předpisy a uznávané standardy jsou aktuální a přiměřené povaze, rozsahu

a složitosti její činnosti.(3) Penzijní společnost zajistí, aby veškeré schvalovací a rozhodovací

procesy a kontrolní činnosti včetně souvisejících vnitřních předpisů

bylo možné rekonstruovat. K zabezpečení tohoto požadavku slouží též

systém uchování informací, který penzijní společnost zavede, udržuje a

uplatňuje jako součást svého informačního systému.§ 4Výkon činností penzijní společnosti prostřednictvím jiné osobyPokud penzijní společnost pověří výkonem činnosti jinou osobu (dále jen

„outsourcing“), zajistí, abya) byly tyto činnosti prováděny v souladu s příslušnými právními a

vnitřními předpisy a nebyly omezeny možnost jejich kontroly penzijní

společností, plnění informačních povinností vůči České národní bance,

výkon dohledu, včetně případné kontroly skutečností podléhajících

dohledu u poskytovatele outsourcingu, a provedení auditu účetní závěrky

a dalších ověření stanovených právními předpisy,b) nebyly ohroženy předpoklady pro řádný a obezřetný výkon činnosti

penzijní společnosti,c) nebyla ohrožena práva obhospodařovaných fondů a jejich účastníků ad) byla stanovena pravidla kontroly těchto činností včetně případné

kontroly skutečností týkajících se outsourcingu u jeho poskytovatele

penzijní společností.§ 5Organizace výkonu činnosti penzijní společnostiPenzijní společnost stanoví pracovní náplň organizačních útvarů tak,

aby podporovala řádné, efektivní a obezřetné řízení a výkon dalších

činností a umožnila účinnou komunikaci a spolupráci na všech úrovních.§ 6Řízení střetu zájmů(1) Penzijní společnost zajistí, aby bylya) včas identifikovány oblasti střetu zájmů a oblasti jeho možného

vzniku,b) organizačním útvarům a zaměstnancům na všech řídicích a

organizačních úrovních stanoveny pravomoci a odpovědnost tak, aby bylo

dostatečně zamezeno vzniku možného střetu zájmů,c) řádně dodržovány postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů podle

§ 21 až 23,d) oblasti střetu zájmů a oblasti jeho možného vzniku předmětem

průběžného nezávislého sledování.(2) Penzijní společnost provádí nezávisle na obchodování s majetkem v

obhospodařovaném fondu (dále jen „obchodní činnost“)a) oceňování majetku a závazků v jí obhospodařovaném fondu a stanovení

aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu a penzijní

jednotky účastnického fondu,b) vypořádání obchodů sjednaných na finančních trzích,c) kontrolu shody údajů o obchodech sjednaných na finančních trzích se

skutečným stavem a odstranění zjištěných nesrovnalostí (rekonciliace),d) řízení rizik,e) schvalování a kontrolu dodržování limitů pro řízení rizik,f) schvalování oceňovacích systémů a modelů souvisejících s obchodní

činností ag) vytváření kvantitativních a kvalitativních informací o rizicích

ohlašovaných vrcholnému vedení a představenstvu penzijní společnosti.(3) Penzijní společnost zajistí až do úrovně vrcholného vedení (§ 10)

oddělení odpovědnosti za řízení obchodní činnosti od odpovědnosti za

řízení rizik a vypořádání a rekonciliaci obchodů sjednaných na

finančních trzích.(4) Vývoj informačního systému je zajišťován odděleně od provozu tohoto

systému. Správa informačního systému je prováděna odděleně od

vyhodnocování bezpečnostních auditních záznamů, kontroly přidělování

přístupových práv a vypracování a aktualizace bezpečnostních předpisů

pro tento systém.(5) Penzijní společnost zajistí odpovídající nezávislost výkonu vnitřní

kontroly vzhledem k povaze, předmětu a významu kontroly a zamezení

střetu zájmů při zajišťování všech kontrolních mechanismů včetně funkce

compliance (§ 17 odst. 2); funkce vnitřního auditu je nezávislá na

veškerých výkonných činnostech.§ 7Dozorčí rada(1) Dozorčí rada penzijní společnosti dohlíží a alespoň jednou ročně

vyhodnocuje, zda řídicí a kontrolní systém je funkční a efektivní. V

rámci plnění této povinnosti dozorčí rada pravidelně jedná také o

záležitostech, které se týkají celkové strategie penzijní společnosti

včetně způsobu investování jí obhospodařovaných fondů a usměrňování

rizik, kterým jsou nebo by mohly být penzijní společnost nebo jí

obhospodařované fondy vystaveny.(2) Dozorčí rada se podílí na směrování, plánování a vyhodnocování

činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance (§ 17).(3) Dozorčí rada se předem vyjadřuje k návrhu představenstva na

pověření fyzické nebo právnické osoby výkonem funkce řízení rizik,

funkce vnitřního auditu nebo funkce compliance a k návrhu na její

odvolání. V případě, že výkon funkce řízení rizik, funkce vnitřního

auditu nebo funkce compliance zajišťuje více fyzických osob, vyjadřuje

se dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání vedoucího

příslušného organizačního útvaru.(4) Dozorčí rada stanoví zásady odměňování členů představenstva a

osoby, k jejímuž pověření se předem vyjadřuje podle odstavce 3, pokud

toto není v pravomoci valné hromady.Představenstvo§ 8Představenstvo zajistí vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního

systému a trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti v jeho celku

i částech. K naplnění tohoto požadavku představenstvo vždy zajistía) soulad řídicího a kontrolního systému s právními předpisy,b) dostatečnost informací a účinnou komunikaci při výkonu činností

penzijní společnosti,c) stanovení celkové strategie včetně jejích předpokladů a dostatečně

konkrétních zásad a cílů jejího naplňování,d) fungování systému vnitřní kontroly,e) stanovení pravidel, která formulují etické zásady a předpokládané

modely chování a jednání zaměstnanců v souladu s těmito zásadami, a

jejich prosazování,f) stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr,

odměňování, hodnocení a motivování zaměstnanců,g) stanovení požadavků na znalosti a zkušenosti osob, pomocí kterých

penzijní společnost provádí své činnosti, a způsob prokazování

požadovaných znalostí a zkušeností,h) uplatňování řádných postupů výkonu činnosti a takových postupů

řízení, které vedou k zamezení nežádoucích činností, zejména

upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s

naplňováním celkové strategie, a systému odměňování, který je

nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu, nebo postupů, které umožňují

zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků.§ 9(1) Představenstvo schvaluje a pravidelně vyhodnocujea) celkovou strategii,b) organizační uspořádání,c) způsob investování obhospodařovaných fondů,d) strategii řízení rizik,e) strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,f) strategii rozvoje informačního systému,g) zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku

možného střetu zájmů a zásad pro compliance,h) bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační

systém,i) soustavu limitů, které penzijní společnost bude používat pro omezení

rizik, aj) strategický a periodický plán vnitřního auditu.(2) Představenstvo dohlíží na realizaci jím schválených strategií,

zásad a cílů a další činnosti, zejména činnost vrcholného vedení a jeho

členů. Představenstvo řádně a včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i

mimořádná zjištění, včetně informací, které jsou mu předkládány

auditorem^1), orgány dohledu nebo jinými příslušnými osobami. Na

základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření,

která jsou provedena bez zbytečného odkladu.(3) Představenstvo pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají

řídicího a kontrolního systému, s vrcholným vedením a alespoň jednou

ročně vyhodnocuje celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a

kontrolního systému a zajistí případná opatření k nápravě takto

zjištěných nedostatků.§ 10Vrcholné vedení(1) Vrcholným vedením se rozumía) vedoucí organizačních útvarů přímo podřízení členům představenstva,b) členové představenstva, kteří zároveň vykonávají činnosti podle

odstavce 2, ac) jiné osoby, které do vrcholného vedení zahrne penzijní společnost.(2) Vrcholné vedení zajišťuje zejménaa) realizaci představenstvem schválených strategií, zásad a cílů včetně

rozpracování postupů pro jejich naplňování a každodenní vedení penzijní

společnosti,b) udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání včetně

oddělení neslučitelných funkcí a zamezování vzniku možného střetu zájmů

ac) vytvoření, udržování a uplatňování funkčního a efektivního systému

získávání, využívání a uchovávání informací.Informace a komunikace§ 11(1) Penzijní společnost zajistí, aby příslušné organizační útvary a

zaměstnanci měli pro své rozhodování a další stanovené činnosti k

dispozici aktuální, spolehlivé a ucelené informace.(2) Představenstvo je bez zbytečného odkladu informovánoa) o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit

finanční situaci penzijní společnosti nebo obhospodařovaného fondu,

včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího prostředí, ab) o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení akceptované míry

podstupovaných rizik.(3) Představenstvo je pravidelně informováno oa) dodržování způsobu investování obhospodařovaných fondů,b) míře podstupovaných rizik ac) plnění kapitálových požadavků.§ 12(1) Penzijní společnosta) stanoví podmínky přístupu k informačnímu systému a údajům v něm

zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení,

včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých

osob a rozhodování o jejich změnách,b) stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému ukládána

data související s prováděnými obchody a poskytovanými službami a

prováděny jejich dovolené úpravy, podmínky nakládání s těmito daty a

zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených

úprav ac) zabezpečuje ochranu informačního systému před poškozením a před

přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob; v případě poškození

informačního systému zajistí rekonstrukci dat.(2) Penzijní společnost zpřístupní na vyžádání informace a záznamy z

informačního systému České národní bance tak, aby z nich mohla snadným

způsobem rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každého obchodu

při obhospodařování majetku fondů a zjistit jejich původní obsah před

opravami nebo změnami.§ 13Zajišťování informací pro účely výkonu dohledu(1) Penzijní společnost zavede, udržuje a uplatňuje systém pro

vytváření, kontrolu a předávání informací České národní bance tak, aby

poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a uceleně.(2) Penzijní společnost zavede, udržuje a uplatňuje mechanismy vnitřní

kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů,

výkazů a dalších informací poskytovaných České národní bance pravidelně

nebo na její žádost.(3) Penzijní společnost zajistí, aby proces vytváření a poskytování

informací České národní bance podle odstavce 2 byl zpětně

rekonstruovatelný nejméně po dobu pěti let.§ 14Základní požadavky na systém řízení rizik(1) Penzijní společnost zajistí rozpoznávání rizik tak, aby bylo

zajištěno u všech činností a na všech řídicích a organizačních úrovních

a umožňovalo odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik.(2) Penzijní společnost zajistí, že systém řízení rizik poskytuje

nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.(3) Penzijní společnost při řízení rizik zohledňuje všechna významná

rizika a rizikové faktory, kterým jsou nebo mohou být penzijní

společnost nebo jí obhospodařované fondy vystaveny. Řízení rizik

zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně zohledňování budoucí

strategie podnikání penzijní společnosti, jí obhospodařovaných fondů,

vlivů ekonomického prostředí a cyklu a vlivů regulatorního prostředí.

Řízení rizik zohledňuje kvantitativní a kvalitativní aspekty rizik,

reálné možnosti jejich řízení a náklady a výnosy vyplývající z řízení

rizik.§ 15Strategie řízení rizik(1) Penzijní společnost stanoví ve své strategii řízení rizik předevšíma) vymezení rizik, kterým jsou nebo mohou být penzijní společnost nebo

jí obhospodařované fondy vystaveny,b) zásady pro posuzování významnosti při řízení rizik,c) zásady řízení jednotlivých rizik,d) metody pro řízení rizik,e) akceptovanou míru rizika,f) zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ krize

likvidity,g) zásady pro vymezení povolených produktů, měn, států, zeměpisných

oblastí, trhů a protistran,h) zásady kontrolních mechanismů při řízení rizik, včetně kontroly

dodržování stanovených postupů a limitů pro řízení rizik a ověřování

výstupů měření rizik, ai) zásady pro podávání zpráv o podstupovaných rizicích a jejich řízení

vrcholnému vedení, představenstvu a dozorčí radě.(2) Penzijní společnost zajistí, aby všechny osoby, jejichž činnost má

vliv na řízení rizik, byly se schválenou strategií seznámeny v

potřebném rozsahu a postupovaly v souladu s touto strategií a z ní

vyplývajícími postupy a limity.§ 16Základní požadavky na vnitřní kontrolu(1) Penzijní společnost zavede a udržuje pravidla vnitřní kontroly,

která uplatňuje na všech řídicích a organizačních úrovních.(2) Penzijní společnost zajistí, aby kontrolní činnosti byly součástí

běžné, zpravidla každodenní činnosti a zahrnovaly zejménaa) kontrolu po linii řízení,b) přiměřené kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy, zejména

kontrolu dodržování právních a vnitřních předpisů a limitů, kontrolu

schvalování a autorizace transakcí nad stanovené limity, kontrolu

průběhu činností a transakcí, ověřování detailů transakcí, ověřování

výstupů používaných systémů a metod řízení rizik, pravidelnou

rekonciliaci, ac) fyzickou kontrolu; fyzická kontrola se zaměřuje zejména na omezení

přístupu k hmotnému majetku, investičním nástrojům a jiným finančním

aktivům a na pravidelné inventury majetku.§ 17Compliance(1) Penzijní společnost zavede, udržuje a uplatňuje zásady a postupy

pro zajišťování compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečita) soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,b) vzájemný soulad vnitřních předpisů ac) soulad všech činností s právními a vnitřními předpisy.(2) Penzijní společnost zajistí průběžnou kontrolu dodržování právních

povinností a povinností plynoucích z jejích vnitřních předpisů, a to

včetně průběžné kontroly dodržování povinností penzijní společnosti

plynoucích ze statutů jí obhospodařovaných fondů a ze smluvních vztahů

s depozitářem a účastníky (funkce compliance).(3) Penzijní společnost zajistía) informování vrcholného vedení o zjištěných nesouladech a

představenstva, případně dozorčí rady o veškerých zjištěných významných

nesouladech,b) informování vrcholného vedení o připravovaných nebo nových právních

předpisech a uznávaných standardech týkajících se činností penzijní

společnosti ac) poskytování dalších účelných informací souvisejících s compliance

představenstvu a vrcholnému vedení, zvláště o tom, zda byla přijata

odpovídající nápravná opatření v případě zjištěných významných

nesouladů.(4) Penzijní společnost stanoví zásady a postupy pro zajišťování

compliance tak, aby uceleně a propojeně pokrývaly veškeré její

činnosti.§ 18Vnitřní audit(1) Penzijní společnost zajistí výkon vnitřního auditu tak, aby

poskytoval objektivní a nezávislé ujištění o činnostech penzijní

společnosti.(2) Penzijní společnost zajistí, aby vnitřnímu auditu podléhalo zejménaa) dodržování pravidel obezřetného výkonu činnosti penzijní

společnosti,b) dodržování stanovených zásad, cílů a postupů penzijní společnosti,c) systém řízení rizik a vnitřní kontroly,d) finanční řízení a oceňování,e) úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví,f) spolehlivost účetních, statistických a dalších informací, včetně

informací poskytovaných orgánům penzijní společnosti, ag) funkčnost a bezpečnost informačního systému včetně spolehlivosti

systému sestavování a předkládání výkazů České národní bance.(3) Penzijní společnost zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly

vždy provedeny tyto činnosti:a) sestavení analýzy rizik, a to alespoň jednou ročně,b) sestavení strategického a periodického plánu vnitřního auditu,c) vytvoření a udržování systému sledování opatření k nápravě uložených

na základě zjištění vnitřního auditu ad) vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního

systému, a to alespoň jednou ročně.(4) Vedoucí organizačního útvaru vnitřního auditu informuje o

zjištěných skutečnostech představenstvo a dozorčí radu a v případě

zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční

situaci penzijní společnosti nebo jí obhospodařovaných fondů, musí dát

podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady.HLAVA IIDALŠÍ PRAVIDLA ŘÁDNÉHO A OBEZŘETNÉHO VÝKONU ČINNOSTI PENZIJNÍ

SPOLEČNOSTI§ 19Záznamy komunikace(1) Penzijní společnost upravía) pravidla používání komunikačních zařízení, a to alespoň vyhrazení

určitých telefonních linek, případně jiných komunikačních zařízení, pro

činnosti související s prováděnými obchody a poskytovanými službami,

včetně komunikace mezi penzijní společností a depozitářem a

poskytovatelem outsourcingu podle § 4, a pořizování záznamů komunikace

na těchto telefonních linkách, případně jiných komunikačních zařízeních

ab) náležitosti záznamu podle písmene a), kterými jsou alespoň datum a

čas komunikace, identifikační údaje osoby^2) odesílatele a příjemce,

jsou-li dostupné, a obsah přenášené zprávy; penzijní společnost zajistí

možnost pořízení úplných výpisů záznamů komunikace na vyhrazených

telefonních linkách, případně jiných komunikačních zařízeních, a

možnost pořizování výstupu ze záznamového zařízení.(2) Penzijní společnost uchovává záznamy komunikace podle odstavce 1

nejméně ve lhůtách uvedených v § 31 odst. 2 zákona o důchodovém spoření

a § 55 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření.§ 20Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zájemců a účastníkůPenzijní společnosta) zavede, udržuje a uplatňuje účinné a transparentní postupy pro

náležité a rychlé vyřizování stížností a reklamací zájemců a účastníků,b) uveřejní pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zájemců a

účastníků na svých internetových stránkách ac) vede evidenci stížností a reklamací zájemců a účastníků a opatření

přijatých na jejich základě.§ 21Zjišťování a řízení střetu zájmů(1) Pokud je penzijní společnost členem podnikatelského seskupení podle

§ 49 písm. b) bodu 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření, zjišťuje a

řídí střety zájmů podle § 49 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním

spoření rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které

mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského

seskupení a předmětu podnikání jeho členů.(2) Pokud ani přes opatření přijatá podle § 49 písm. b) zákona o

doplňkovém penzijním spoření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému

vlivu střetu zájmů na zájmy obhospodařovaného fondu, je neprodleně

informováno představenstvo, aby mohlo přijmout nezbytná opatření,

kterými zajistí, aby penzijní společnost za všech okolností jednala v

nejlepším zájmu jí obhospodařovaného fondu.(3) Penzijní společnost současně s informováním představenstva podle

odstavce 2 sdělí informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů

účastníkovi. Penzijní společnost poskytne účastníkovi informace na

trvalém nosiči informací^3) a v rozsahu, který účastníkovi umožní řádně

vzít v úvahu střet zájmů související s činností penzijní společnosti.§ 22Zjišťování střetu zájmů(1) Při zjišťování a posuzování střetu zájmů v souvislosti se svou

činností penzijní společnost vezme v úvahu, zda osoba podle § 49 písm.

b) zákona o doplňkovém penzijním spořenía) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na

úkor obhospodařovaného fondu,b) má odlišný zájem na výsledku služby poskytované jí obhospodařovanému

fondu nebo na výsledku obchodu prováděného jménem jí obhospodařovaného

fondu od zájmu tohoto fondu,c) má motivaci upřednostnit zájem jí obhospodařovaného fondu před zájmy

jiného fondu,d) vykonává činnost obdobnou důchodovému spoření nebo doplňkovému

penzijnímu spoření ae) dostává nebo dostane od jiné osoby, než je jí obhospodařovaný fond,

pobídku v souvislosti se službou fondu a tato pobídka nepředstavuje

obvyklou úplatu za poskytovanou službu.(2) Penzijní společnost dále vždya) zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a

činnostem, které poskytuje penzijní společnost nebo jiná osoba jejím

jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné

nebezpečí poškození zájmů jí obhospodařovaného fondu (dále jen

„podstatný střet zájmů“),b) zvláště upřesní závazné postupy a opatření k řízení podstatných

střetů zájmů ac) vede aktuální evidenci poskytnutých služeb, ze kterých vznikl nebo

může vzniknout podstatný střet zájmů.§ 23Řízení podstatného střetu zájmů(1) Penzijní společnost zajistí, aby osoby se zvláštním vztahem k

penzijní společnosti, které se podílejí na výkonu činností, se kterými

je spojen podstatný střet zájmů, vykonávaly svou činnost s dostatečnou

mírou nezávislosti. Míra nezávislosti je přiměřená povaze, rozsahu a

složitosti činností penzijní společnosti a podnikatelského seskupení

podle § 49 písm. b) bodu 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření, do

kterého patří, a závažnosti nebezpečí poškození zájmů jí

obhospodařovaného fondu.(2) Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů, které povedou k

zabezpečení nezávislosti podle odstavce 1, podle okolností konkrétní

situace zahrnujía) účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi

osobami se zvláštním vztahem k penzijní společnosti, pokud je s

informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací

mohla poškodit zájmy jí obhospodařovaného fondu,b) nezávislou kontrolu osob se zvláštním vztahem k penzijní

společnosti, které se podílejí na poskytování služeb pro jí

obhospodařovaný fond, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které

vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu,c) zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním

vztahem k penzijní společnosti převážně vykonávající určitou činnost a

odměnou či příjmy jiné osoby se zvláštním vztahem k penzijní

společnosti vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto

činností může vzniknout střet zájmů,d) taková opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného

nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem k

penzijní společnosti zabezpečuje provádění služeb,e) opatření, která zamezí osobě se zvláštním vztahem k penzijní

společnosti, aby se podílela na poskytování služby, pokud by přitom

mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí

kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů

nedocházelo, af) další vhodná opatření, pokud opatření přijatá podle písmen a) až e)

nezajišťují potřebnou míru nezávislosti podle odstavce 1.§ 24Řízení rizik obhospodařovaného fondu(1) Při řízení rizik obhospodařovaného fondu penzijní společnosta) zavede postupy měření rizik tak, aby rizika a jejich vliv na

rizikový profil jí obhospodařovaného fondu byly přesně měřeny na

základě důvěryhodných a spolehlivých údajů a aby postupy měření rizik

byly náležitým způsobem zdokumentovány; pokud je to přiměřené povaze,

rozsahu nebo složitosti podstupovaných rizik, používá pro měření rizik

pokročilé přístupy, mezi něž patří metoda hodnoty v riziku (value at

risk - VaR),b) provádí pravidelné zpětné testování za účelem kontroly platnosti

metod pro měření rizik,c) provádí pravidelně stresové testování a analýzy scénářů za účelem

podchycení rizik plynoucích z možných změn tržních podmínek, které by

mohly mít nepříznivý dopad na jí obhospodařovaný fond,d) zavede, udržuje a uplatňuje zdokumentovaný systém limitů pro omezení

rizik pro každý jí obhospodařovaný fond s přihlédnutím ke všem rizikům,

která mohou mít pro jí obhospodařovaný fond zásadní význam, a v souladu

s rizikovým profilem jí obhospodařovaného fondu,e) zajistí, aby aktuální míra rizika každého jí obhospodařovaného fondu

byla v souladu s jeho systémem limitů pro omezení rizik, af) zavede, udržuje a uplatňuje náležité postupy, které v případě

skutečného nebo předpokládaného porušení limitů pro omezení rizika jí

obhospodařovaného fondu zajistí včasná opatření k nápravě.(2) Penzijní společnost zavede, udržuje a uplatňuje takové postupy

řízení rizika likvidity jí obhospodařovaného fondu, které zajistí, že

je fond schopen kdykoli splnit povinnosti podle zákona, statutu a smluv

s účastníky. Penzijní společnost provádí stresové testování umožňující

posouzení rizika likvidity fondu za mimořádných okolností.ČÁST TŘETÍPRAVIDLA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKUHLAVA IINVESTIČNÍ NÁSTROJE, DO KTERÝCH MŮŽE INVESTOVAT ÚČASTNICKÝ FOND(K § 100 zákona o doplňkovém penzijním spoření)§ 25Investiční cenné papíryÚčastnický fond může investovat do investičního cenného papíru,a) v důsledku jehož držení může účastnickému fondu vzniknout ztráta,

jejíž výše nepřevýší částku za něj zaplacenou,b) jehož cenu lze spolehlivě určit, což v případě investičního cenného

papíru podle § 100 odst. 2 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním

spoření znamená, že existuje přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou

je buď tržní cena nebo cena určená způsobem, který je nezávislý na

emitentovi tohoto investičního cenného papíru,c) pro který jsou účastníkům trhu k dispozici pravidelné, přesné a

úplné informace o cenném papíru nebo o struktuře cenného papíru,d) jehož nabytí je v souladu se způsobem investování a rizikovým

profilem účastnického fondu ae) se kterým spojená rizika jsou dostatečně zohledněna systémem řízení

rizik účastnického fondu.§ 26Nástroje peněžního trhuÚčastnický fond může investovat do nástroje peněžního trhu,a) jehož původní splatnost je nejvýše 397 dní,b) jehož zbytková splatnost je nejvýše 397 dní,c) který prochází pravidelnou valorizací výnosů v souladu s podmínkami

peněžního trhu nejméně jednou za 397 dní, nebod) jehož rizikový profil, zejména míra podstupovaného úvěrového a

úrokového rizika, odpovídá rizikovému profilu nástroje, jehož splatnost

splňuje podmínku písmena a) nebo b) nebo u kterého dochází k valorizaci

výnosů podle písmena c).§ 27Finanční deriváty(1) Finanční derivát podle § 100 odst. 2 písm. g) zákona o doplňkovém

penzijním spoření může účastnický fond sjednat za podmínky, že splňuje

požadavky stanovené v § 30 a 31.(2) Oceňováním spolehlivým a ověřitelným způsobem podle § 100 odst. 2

písm. g) bodu 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření je oceňování,

které nevychází pouze z kotací protistrany a jehoža) ocenění vychází buď ze spolehlivé aktualizované tržní ceny nástroje,

nebo, pokud taková cena není dostupná, ze způsobu oceňování, který

využívá metodiku obvyklou na finančních trzích, ab) kontrolu oceňování vykonává1. pro tyto účely dostatečně odborně vybavený organizační útvar

penzijní společnosti, jenž je nezávislý na organizačním útvaru

zodpovědném za obhospodařování majetku, nebo2. způsobilá třetí strana, která je nezávislá na protistraně derivátu,

a to přiměřeně často a způsobem umožňujícím účastnickému fondu

kontrolu.§ 28Finanční indexFinančním indexem podle § 100 odst. 2 písm. g) bodu 1 zákona o

doplňkovém penzijním spoření je index, kterýa) je dostatečně diverzifikován, přičemž je složen tak, že pohyby cen

nebo obchodování týkající se jedné složky indexu nepřiměřeně

neovlivňují výkonnost celého indexu,b) je dostatečně reprezentativní pro trh, který jej používá, přičemž1. měří výkonnost reprezentativní skupiny podkladových nástrojů vhodným

a dostatečným způsobem,2. složení indexu se pravidelně upravuje takovým způsobem, aby stále

odráželo situaci na trzích, na nichž se používá, a to na základě

veřejně dostupných kritérií, a3. podkladové nástroje jsou dostatečně likvidní, což uživatelům

umožňuje případně tento index kopírovat, ac) je veřejně přístupný, přičemž1. jeho uveřejnění se opírá o řádné postupy zjišťování cen, výpočtu a

uveřejnění jeho hodnoty, včetně řádných postupů stanovení cen jeho

složek, pro které není tržní cena dostupná, a2. relevantní informace týkající se výpočtu jeho hodnoty, způsobu a

aktualizace složení, změny tohoto indexu nebo veškeré provozní obtíže s

včasným a přesným uveřejňováním informací týkajících se tohoto indexu

se uveřejňují v co nejširším rozsahu a včas.§ 29Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu obsahující derivát(1) Investičním cenným papírem obsahujícím finanční derivát, do kterého

může účastnický fond investovat, je investiční cenný papír uvedený v §

25 obsahující složku,a) kvůli jejíž přítomnosti lze některé nebo všechny peněžní toky

spojené s tímto investičním cenným papírem měnit v závislosti na

specifické úrokové sazbě, ceně jiného investičního nástroje, měnovém

kurzu, cenovém indexu či indexu sazeb, úvěrovém ratingu či úvěrovém

indexu nebo jiné proměnné hodnotě, v důsledku čehož se tyto peněžní

toky mohou měnit obdobně jako u samostatného derivátu,b) jejíž ekonomický charakter a rizika s ní spojená nesouvisejí úzce s

ekonomickým charakterem tohoto cenného papíru a riziky s ním spojenými

ac) která má významný dopad na rizikový profil a stanovení ceny tohoto

investičního cenného papíru.(2) Nástrojem peněžního trhu obsahujícím finanční derivát, do kterého

může účastnický fond investovat, je nástroj peněžního trhu uvedený v §

26, který obsahuje složku splňující kritéria stanovená v odstavci 1.(3) Účastnický fond může investovat do investičního cenného papíru nebo

nástroje peněžního trhu obsahujících derivát za podmínky, že derivát

splňuje požadavky stanovené v § 30 a 31.(4) Pokud investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahuje

složku, která je smluvně převoditelná nezávisle na daném investičním

cenném papíru či nástroji peněžního trhu, má se za to, že derivát

neobsahuje. Taková složka se pak považuje za samostatný investiční

nástroj.HLAVA IITECHNIKY A NÁSTROJE K EFEKTIVNÍMU OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU V

DŮCHODOVÉMFONDU A VÚČASTNICKÉM FONDU A MĚŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH RIZIK(K § 52 zákona o důchodovém spoření a § 102 zákona o doplňkovém

penzijním spoření)§ 30Techniky a nástroje(1) Techniky a nástroje, které může penzijní společnost používat k

efektivnímu obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém

fondu, jsou repo obchody a finanční deriváty uvedené v § 100 odst. 2

písm. f) a g) zákona o doplňkovém penzijním spoření.(2) Techniky a nástroje musí být použity způsobem,a) který zajistí snížení rizika z investování, snížení nákladů, nebo

dosažení dodatečných výnosů pro důchodový fond a účastnický fond za

předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké,b) jehož volbu je důchodový fond a účastnický fond schopen odůvodnit ac) který zajistí, že závazky důchodového fondu a účastnického fondu

vyplývající z použití technik a nástrojů jsou vždy plně kryty jejich

majetkem.§ 31Snížení rizik z použití finančních derivátů(1) Důchodový fond a účastnický fond snižuje rizika z použití

finančních derivátů tak, žea) má-li být finanční derivát vypořádán ze strany důchodového fondu a

účastnického fondu nebo dodáním podkladového nástroje, drží předmětný

podkladový nástroj k okamžiku sjednání a po celou dobu trvání smlouvy

ve svém portfoliu; u měnových zajišťovacích derivátů, které mají znaky

zajišťovacího derivátu podle mezinárodních účetních standardů

upravených právem Evropské unie^4), je postačující držení vysoce

likvidního aktiva,b) má-li být finanční derivát vypořádán ze strany důchodového fondu a

účastnického fondu dodáním peněžních prostředků, drží k okamžiku

sjednání a po celou dobu trvání smlouvy peněžní prostředky nebo vysoce

likvidní aktivum v hodnotě odpovídající vypořádací ceně předmětného

finančního derivátu,c) podkladový nástroj, peněžní prostředky nebo vysoce likvidní aktivum

sloužící ke krytí jednoho finančního derivátu nepoužije kromě případů

uvedených v odstavci 2 ke krytí jiného finančního derivátu; současně

nepoužije ke krytí finančního derivátu cenné papíry a peněžní

prostředky, které jsou předmětem transakcí podle § 35,d) podkladový nástroj finančního derivátu odpovídá způsobu investování

a rizikovému profilu fondu ae) zajistí souhlas protistrany s vypořádáním finančního derivátu před

jeho splatností s tím, že dojde k vypořádání odpovídajícímu reálné

hodnotě finančního derivátu.(2) Důchodový fond a účastnický fond drží peněžní prostředky nebo

vysoce likvidní aktivum pro účely snížení rizika z použití finančních

derivátů pouze do výše rozdílu jejich vypořádacích cen, jde-li o případ

podle odstavce 1 písm. b) a je sjednán další finanční derivát za účelem

uzavření pozice z původního finančního derivátu a tyto finanční

deriváty mají být vypořádány ve stejný den.§ 32Limit pro otevřenou pozici z finančních derivátů(1) Otevřená pozice důchodového fondu a účastnického fondu z finančních

derivátů vypočtená podle odstavců 2 až 4 nesmí přesáhnout v žádném

okamžiku 80 % fondového vlastního kapitálu důchodového fondu a

účastnického fondu. V případě, že je limit překročen v důsledku změn

reálných hodnot krátkých podkladových nástrojů, upraví důchodový fond a

účastnický fond svoji otevřenou pozici z finančních derivátů bez

zbytečného odkladu tak, aby vyhovovala tomuto limitu.(2) Důchodový fond a účastnický fond provádí výpočet otevřené pozice

standardní závazkovou metodou.(3) Derivát obsažený v investičním cenném papíru nebo v nástroji

peněžního trhu je rovněž součástí výpočtu otevřené pozice z finančních

derivátů.(4) Měnové zajišťovací deriváty, které mají znaky zajišťovacího

derivátu podle mezinárodních účetních standardů upravených právem

Evropské unie, nejsou součástí výpočtu otevřené pozice.(5) Důchodový fond a účastnický fond provádí výpočet otevřené pozice

alespoň jednou týdně.§ 33Standardní závazková metoda(1) U každého finančního derivátu, včetně derivátu obsaženého v

investičním cenném papíru nebo v nástroji peněžního trhu, se stanoví

dlouhé podkladové nástroje a krátké podkladové nástroje. Dlouhé

podkladové nástroje finančních derivátů se oceňují kladnými reálnými

hodnotami a krátké podkladové nástroje finančních derivátů zápornými

reálnými hodnotami vyjádřenými v korunách českých.(2) Dlouhé a krátké podkladové nástroje finančních derivátů lze

kompenzovat, pokud tyto nástroje mají stejné parametry nebo jsou silně

korelované.(3) Podkladové nástroje mají stejné parametry, pokud v případěa) dluhových nástrojů pohledávky nebo závazky jsou vůči stejné osobě a

vázané na stejné podmínky podřízenosti, peněžní toky jsou ve stejné

měně, výši a splatnosti,b) akciových nástrojů je vydal týž emitent, jsou se stejnou

podřízeností a jsou ve stejné měně a výši.(4) Podkladové nástroje jsou silně korelované, pokud mezi denními

změnami reálné hodnoty jednoho nástroje a denními změnami reálné

hodnoty druhého nástroje existuje korelace alespoň 0,95 v časovém

období alespoň 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu výpočtu

celkové otevřené pozice.(5) Krátké podkladové nástroje finančních derivátů lze kompenzovat

investičními nástroji, které má fond ve svém majetku, jedná-li se o

tyto nástroje:a) investiční cenné papíry,b) nástroje peněžního trhu, neboc) cenné papíry kolektivního investování.(6) Otevřená pozice vztahující se k finančním derivátům se rovná součtu

absolutních hodnot zbývajících krátkých podkladových nástrojů

finančních derivátů.§ 34Měření rizika selhání protistranyRiziko selhání protistrany důchodového fondu a účastnického fondu

plynoucí z finančních derivátů uvedených v § 100 odst. 2 písm. g)

zákona o doplňkovém penzijním spoření se pro účely limitu podle § 53

odst. 3 zákona o důchodovém spoření a § 103 odst. 3 zákona o doplňkovém

penzijním spoření stanoví jako součet kladných reálných hodnot těchto

derivátů sjednaných s příslušnou protistranou. Při výpočtu může fond

zohlednita) dohodu o závěrečném vyrovnání se stejnou protistranou za

předpokladu, že1. tato dohoda je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných

právních řádech, a to i v případě povolení reorganizace nebo oddlužení

nebo srovnatelného řešení úpadku protistrany, anebo v případě

prohlášení konkursu na majetek protistrany nebo srovnatelného řešení

úpadku protistrany, a2. zohledňuje závěrečné vyrovnání pouze ve vztahu k finančním derivátům

uvedeným v § 100 odst. 2 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním

spoření, ab) hodnotu investičních nástrojů přijatých k zajištění za předpokladu,

že tyto investiční nástroje jsou denně oceňovány reálnou hodnotou, jsou

vysoce likvidní a důchodový fond a účastnický fond je má ve svém

majetku nebo je svěří třetí osobě nezávislé na protistraně.§ 35Limity pro sjednávání repo obchodů(1) Důchodový fond a účastnický fond smí sjednávat repo obchody, pouze

pokuda) lze sjednání repo obchodu řádně doložit,b) je protistranou instituce uvedená v § 100 odst. 2 písm. g) bodu 2

zákona o doplňkovém penzijním spoření ac) cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, odpovídají

způsobu investování a rizikovému profilu důchodového fondu a

účastnického fondu.(2) Důchodový fond a účastnický fond investuje peněžní prostředky

získané z repa pouze do vysoce likvidních aktiv, která následně

nepoužije pro další repo obchod, a to tak, že očekávaný výnos z

investovaných peněžních prostředků přijatých v rámci repa je vyšší než

náklad vynaložený na přijetí těchto peněžních prostředků.(3) Důchodový fond a účastnický fonda) po dobu trvání reverzního repa cenné papíry, které jsou jeho

předmětem,1. neprodá nebo nepůjčí dříve, než protistrana využije svého práva na

zpětnou koupi nebo vrácení cenných papírů, případně dříve, než uplyne

termín pro zpětnou koupi nebo vrácení,2. může svěřit pouze třetí osobě nezávislé na protistraně,b) zajistí, že cenné papíry, které jsou předmětem reverzního repa, jsou

vysoce likvidní ac) zajistí, že hodnota poskytnutých peněžních prostředků v rámci

reverzního repa není vyšší než reálná hodnota předmětných cenných

papírů.§ 36Důchodový fond a účastnický fond zahrnuje do limitů podle § 53 odst. 1

a 5 zákona o důchodovém spoření nebo podle § 103 odst. 1 a 5 zákona o

doplňkovém penzijním spoření i hodnotu investičních cenných papírů a

nástrojů peněžního trhu poskytnutých protistraně jako zajištění

derivátu uvedeného v § 100 odst. 2 písm. g) zákona o doplňkovém

penzijním spoření nebo v rámci repa. Zajištění může fond zahrnout do

limitů v čisté hodnotě za předpokladu, že s touto protistranou má

uzavřenu dohodu o závěrečném vyrovnání, která je právně účinná a

vymahatelná ve všech příslušných právních řádech.HLAVA IIIOCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ DŮCHODOVÉHO FONDU A ÚČASTNICKÉHO FONDU(K § 63 zákona o důchodovém spoření a § 115 zákona o doplňkovém

penzijním spoření)§ 37Reálná hodnotaPři stanovení reálné hodnoty majetku a závazků postupuje důchodový fond

a účastnický fond podle mezinárodních účetních standardů upravených

právem Evropské unie^4) s tím, že pro stanovení reálné hodnoty

dluhopisu je možné použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou

nabídkou a poptávkou (středová cena).§ 38Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech(1) Reálná hodnota cenného papíru vydaného emitentem se rovná nule,

pokud podle dostupných informací bylo zahájeno insolvenční řízení na

majetek emitenta a toto řízení dosud neskončilo nebo soud zamítl

insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku^5), anebo byla vydána

obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.(2) Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po

splatnostia) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,b) déle než 90 dní avšak ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %,c) déle než 180 dní avšak ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %.(3) Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se

sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční

řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro

nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle

zahraničního práva.(4) Pokud lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo

pohledávky stanovená podle odstavců 1 až 3 neodpovídá ceně, za kterou

lze předmětné aktivum s vynaložením odborné péče zpeněžit, stanoví

účastnický fond nebo důchodový fond hodnotu takového aktiva způsobem,

který ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem

Evropské unie^4) podává věrný a poctivý obraz o reálné hodnotě tohoto

aktiva. Důvody a způsob stanovení reálné hodnoty podle věty první

důchodový fond a účastnický fond písemně zaznamená.(5) Ke způsobu stanovení reálné hodnoty podle odstavce 4 se vyžaduje

souhlas depozitáře fondu. Odsouhlasený způsob stanovení reálné hodnoty

lze změnit jen se souhlasem depozitáře fondu a za předpokladu, že

nastaly nové skutečnosti, které věrohodnost odsouhlaseného způsobu

stanovení reálné hodnoty změnily.(6) Nesouhlasí-li depozitář fondu se způsobem stanovení reálné hodnoty

podle odstavce 4, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně

penzijní společnosti, která tento fond obhospodařuje. Důchodový fond a

účastnický fond v takovémto případě postupuje při ocenění předmětného

aktiva podle odstavců 1 až 3. Postupuje-li účastnický fond nebo

důchodový fond v rozporu s oznámením depozitáře, informuje depozitář o

této skutečnosti Českou národní banku.ČÁST ČTVRTÁPRAVIDLA JEDNÁNÍ(K § 79 a 82 zákona o důchodovém spoření a § 54, 130 a 133 zákona o

doplňkovém penzijním spoření)§ 39Komunikace s účastníky a zájemci(1) Informace o fungování systému důchodového spoření a důsledcích

spojených s účastí v tomto systému obsahuje zejména informace oa) podmínkách vzniku a zániku účasti na důchodovém spoření a o

důsledcích pro účastníka týkajících se pojistného na základní důchodové

pojištění a nároků ze základního důchodového pojištění,b) různých strategiích spoření a způsobech, jakým mohou být prostředky

účastníka rozloženy v důchodových fondech,c) jednotlivých typech důchodových fondů, jejich investičním zaměření a

předpokládané dlouhodobé i aktuální struktuře majetku v těchto fondech,d) možných rizicích, která mohou být spojena s důchodovým spořením v

jednotlivých fondech i obecně,e) úplatě penzijní společnosti, poplatcích a pobídkách spojených s

účastí účastníka nebo zájemce v systému důchodového spoření,f) sdělení klíčových informací pro účastníky a statutu konkrétního

důchodového fondu,g) možnosti převést prostředky do důchodových fondů obhospodařovaných

jinou penzijní společností a poplatku s tímto převodem spojeným,h) nárocích z důchodového spoření, včetně informací o vypořádání

nároků, a nárocích v případě úmrtí účastníka ve spořící fázi a o

možnosti využití naspořených prostředků účastníkem ai) nabídkách pojišťoven nabízejících pojištění důchodu.(2) Pokud informace poskytovaná penzijní společností srovnává penzijní

společnosti a jejich strategie spoření, investiční politiku důchodových

fondů nebo způsob investování účastnických fondů, jakož i návrhy smluv

o důchodovém spoření nebo o doplňkovém penzijním spoření penzijních

společností, srovnání musía) být účelné, přesné a vyvážené,b) obsahovat informaci o zdroji informací, které byly pro srovnání

použity, ac) popsat nejdůležitější skutečnosti a předpoklady, z nichž srovnání

vychází.(3) Pokud informace poskytovaná penzijní společností zahrnuje údaje o

výnosu důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření u

penzijní společnosti dosaženém v minulosti,a) musí se jednat o výnos po odečtení úplaty penzijní společnosti,b) nesmí být takový údaj nejvýraznějším prvkem sdělení,c) musí tato informace zahrnovat vhodné údaje o výnosu nejméně za pět

bezprostředně předcházejících let; není-li takových údajů, uvedou se

údaje za celé období, kdy byl důchodový fond nebo účastnický fond

nabízen,d) informace musí vycházet z údajů shromážděných za dvanáct

bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců,e) v informaci musí být zřetelně uvedeno referenční období a zdroj

informací af) musí obsahovat výrazné upozornění, že se použité údaje týkají

minulosti a že výnos dosažený v minulosti není spolehlivým ukazatelem

budoucích výnosů.(4) Pokud se informace poskytovaná penzijní společností týká

očekávaného budoucího výnosu,a) nesmí vycházet ze simulovaného výnosu v minulosti ani na něj

odkazovat,b) musí vycházet z rozumných předpokladů podložených objektivními

údaji,c) musí se jednat o výhled výnosu po odečtení úplaty penzijní

společnosti ad) musí obsahovat výrazné upozornění, že se jedná o očekávaný výnos,

který není zárukou skutečného budoucího výnosu.§ 40Informování účastníka(1) Informace podle § 82 odst. 1 písm. a) až h) zákona o důchodovém

spoření poskytne penzijní společnost účastníkovi v dostatečném časovém

předstihu před uzavřením smlouvy o důchodovém spoření.(2) Informace podle § 133 odst. 1 písm. a) až j) zákona o doplňkovém

penzijním spoření poskytne penzijní společnost účastníkovi v

dostatečném časovém předstihu před uzavřením smlouvy o doplňkovém

penzijním spoření.(3) Informace o každé podstatné změně skutečností uvedených v § 82

odst. 1 písm. a) až h) zákona o důchodovém spoření a v § 133 odst. 1

písm. a) až j) zákona o doplňkovém penzijním spoření poskytne penzijní

společnost účastníkovi bez zbytečného odkladu po této podstatné změně.(4) Informace podle § 82 odst. 1 písm. j) až l) zákona o důchodovém

spoření a podle § 133 odst. 1 písm. l) až n) zákona o doplňkovém

penzijním spoření poskytne penzijní společnost účastníkovi bez

zbytečného odkladu po dni, ve kterém se tyto skutečnosti sama

dozvěděla.§ 41Zpracování obchodů(1) Penzijní společnost v souladu s § 54 odst. 1 písm. i) a j) zákona o

doplňkovém penzijním spoření zavede, udržuje a uplatňuje pravidla pro

zpracování obchodů, která stanoví postupy alespoň proa) neprodlené a přesné zaznamenání provedení obchodů,b) zpracování srovnatelných obchodů podle časové priority přijetí

investičního rozhodnutí k tomuto obchodu, vyjma případů, kdy to

odůvodňuje povaha obchodu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem

důchodového fondu a účastnického fondu,c) řádné vypořádání provedeného obchodu, pokud jej penzijní společnost

zajišťuje, ad) neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných

peněžních prostředků a vzniklých nákladů.(2) Penzijní společnost nevyužije informace týkající se neprovedených

obchodů obhospodařovaného fondu tak, aby na základě uvedené informace

před provedením obchodu takového fondu na svůj účet nabyla nebo zcizila

investiční nástroj, jehož se neprovedený obchod týká, nebo jiný

investiční nástroj, jehož hodnota se vztahuje k investičnímu nástroji,

jehož se neprovedený obchod týká.(3) Penzijní společnost učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby

zabránila využití informace týkající se neprovedených obchodů

obhospodařovaného fondu ze strany osoby se zvláštním vztahem k penzijní

společnosti.(4) Pravidla podle odstavce 1 určí pro jednotlivé druhy investičních

nástrojů osoby, jimž je možné zadávat pokyny k provedení obchodů.ČÁST PÁTÁUVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ(K § 67 a 68 zákona o důchodovém spoření a § 59 a 118 zákona o

doplňkovém penzijním spoření)§ 42Výroční a pololetní zpráva(1) Výroční zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu a

účastnického fondu nad rámec zákona upravujícího účetnictví obsahuje

údaje uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.(2) Pololetní zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu a

účastnického fondu obsahuje údaje uvedené v příloze č. 2 k této

vyhlášce.§ 43Další informace(1) Penzijní společnost uveřejňuje nejméně jednou týdně informace podle

§ 68 odst. 1 písm. c) zákona o důchodovém spoření a podle § 118 odst. 1

písm. c) zákona o doplňkovém penzijním spoření.(2) Penzijní společnost uveřejňuje za každý kalendářní měsíc informace

podle § 68 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém spoření a podle § 118

odst. 1 písm. d) zákona o doplňkovém penzijním spoření v rozsahu podle

právního předpisu upravujícího účetnictví jednotek, které jsou bankami

a jinými finančními institucemi^6).(3) Informace podle § 68 odst. 1 písm. e) zákona o důchodovém spoření a

podle § 118 odst. 1 písm. e) zákona o doplňkovém penzijním spoření

uveřejňuje penzijní společnost za každé kalendářní čtvrtletí ve

struktuře a v rozsahu podle právního předpisu upravujícího účetnictví

jednotek, které jsou bankami a jinými finančními institucemi^6).§ 44Způsob a lhůty uveřejňování zpráv a informací(1) Zprávy a informace podle § 42 a 43 uveřejňuje penzijní společnost

bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období.(2) Zprávy a informace, které penzijní společnost uveřejňuje podle

zákona o doplňkovém penzijním spoření nebo podle zákona o důchodovém

spoření na svých internetových stránkách, uveřejní penzijní společnost

v úplném znění v českém jazyce; zajistí přitom zejména, abya) tyto internetové stránky byly veřejnosti bez omezení bezplatně

přístupné a aby je bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat,b) uveřejňované zprávy a informace měly také podobu datového souboru

vhodného ke stažení v běžně používaném formátu ac) uveřejňované informace byly způsobem uvedeným v písmenech a) a b)

dostupné nepřetržitě po celou dobu existence penzijní společnosti a

nebyly penzijní společností bezdůvodně měněny.(3) Zprávy a informace uveřejňované podle odstavce 1 musí být také na

požádání a bez zbytečného odkladu zaslány v dohodnuté podobě

účastníkům.(4) Penzijní společnost bez zbytečného odkladu sdělí České národní

bance přesnou internetovou adresu, na které jsou zprávy a informace

dostupné, a případnou aktualizaci této adresy.ČÁST ŠESTÁPRAVIDLA PRO VÝPOČET KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU(K § 189 zákona o doplňkovém penzijním spoření)§ 45Kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky

transformovaného fondu se rovná 8 % ze součtu hodnot rizikově vážených

expozic.§ 46(1) Hodnota rizikově vážené expozice se rovná součinu hodnoty expozice

a rizikové váhy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.(2) Jde-li o majetek, hodnota expozice se rovná účetní hodnotě majetku.(3) Jde-li o derivát, hodnota expozice se rovná součtu reálné hodnoty

derivátu a hodnoty budoucí expozice z derivátu; pokud je reálná hodnota

derivátu záporná, považuje se pro účely stanovení hodnoty expozice za

nulovou.(4) Hodnota budoucí expozice z derivátu se stanoví jakou součin

jmenovité hodnoty derivátu a konverzního faktoru uvedeného v příloze č.

3 k této vyhlášce.(5) Hodnota expozice z prodaných opcí od okamžiku poslední splátky

opční prémie je nulová.ČÁST SEDMÁÚČINNOST§ 47Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou

ustanovení části třetí a § 39 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1.

ledna 2013.Guvernér:Ing. Singer, Ph.D., v. r.Příloha 1Výroční zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu nebo

účastnického fondu(K § 67 zákona o důchodovém spoření a § 59 zákona o doplňkovém

penzijním spoření)1. Výroční zpráva penzijní společnosti nad rámec zákona o účetnictví

obsahuje údaje oa) změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým

došlo během rozhodného období,b) důchodových fondech nebo účastnických fondech, které byly v

rozhodném období obhospodařovány penzijní společností,c) skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti penzijní

společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na

hospodářský výsledek,d) členech představenstva, dozorčí rady a ostatních vedoucích osobách

penzijní společnosti, včetně stručného popisu jejich zkušeností a

kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo

činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo

činnost,e) portfolio manažerech penzijní společnosti, důchodového fondu nebo

účastnického fondu v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich

zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají činnost pro

důchodový fond nebo účastnický fond a případně o dni, od kterého

přestali tuto činnost vykonávat,f) osobách, které měly kvalifikovanou účast na penzijní společnosti,

byť jen po část rozhodného období, s uvedením druhu a výše účasti na

penzijní společnosti, spolu s uvedením doby, po kterou měly

kvalifikovanou účast na penzijní společnosti,g) osobách, na kterých měla penzijní společnost kvalifikovanou účast,

byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu kvalifikované

účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po

kterou penzijní společnost měla kvalifikovanou účast na těchto osobách;

pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob,

uvede penzijní společnost hospodářské výsledky neauditované a tuto

skutečnost vyznačí,h) osobách, které byly s penzijní společností personálně propojené, byť

jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby

propojení,i) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v

rozhodném období s penzijní společností ve shodě,j) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost

obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům nebo

účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po

část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost

vykonávali, ak) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je

penzijní společnost sama nebo na účet důchodového fondu nebo

účastnického fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 1 %

hodnoty majetku penzijní společnosti, majetku v důchodovém fondu nebo v

účastnickém fondu, jehož se spor týká, v rozhodném období.2. Výroční zpráva účastnického fondu nebo důchodového fondu nad rámec

zákona o účetnictví obsahuje údaje oa) názvu důchodového fondu nebo účastnického fondu,b) penzijní společnosti, která důchodový fond nebo účastnický fond

obhospodařuje, a případně údaje o všech penzijních společnostech, které

důchodový fond nebo účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období,

spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový

fond nebo účastnický fond obhospodařovala,c) portfolio manažerech důchodového fondu nebo účastnického fondu v

rozhodném období, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali,d) všech depozitářích důchodového fondu nebo účastnického fondu v

rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,e) osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku

důchodového fondu nebo účastnického fondu, pokud je u této osoby

uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku

fondu,f) jednoznačnou identifikaci majetku důchodového fondu nebo

účastnického fondu, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku ve

fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s

uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného

období,g) soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku ve fondu

nebo nároku účastníků důchodového fondu nebo účastnického fondu,

jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 1 % hodnoty majetku v

důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu v rozhodném období,h) fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu nebo účastnického fondu

a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

nebo penzijní jednotku k 31. prosinci rozhodného období a za předchozí

tři uplynulá období,i) vývoji hodnoty důchodové jednotky nebo penzijní jednotky v rozhodném

období v názorné grafické podobě,j) skladbě a změnách majetku ve fondu,k) úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku

důchodového fondu nebo účastnického fondu,l) kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro

hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu

obhospodařování majetku v účastnickém fondu nebo v důchodovém fondu.Příloha 2Pololetní zpráva penzijní společnosti, důchodového fondu nebo

účastnického fondu[K § 67 zákona o důchodovém spoření a § 59 zákona o doplňkovém

penzijním spoření]1. Pololetní zpráva penzijní společnosti obsahuje údaje oa) důchodových fondech nebo účastnických fondech, které byly v

rozhodném období obhospodařovány penzijní společností,b) členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a

portfolio manažerech ac) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost

obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům nebo

účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po

část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost

vykonávali.2. Pololetní zpráva důchodového fondu nebo účastnického fondu obsahuje

údaje oa) názvu důchodového fondu nebo účastnického fondu,b) penzijní společnosti, která obhospodařuje důchodový nebo účastnický

fond a případně o všech dalších penzijních společnostech, které

důchodový fond nebo účastnický fond obhospodařovaly v rozhodném období,

spolu s uvedením doby, po kterou každá penzijní společnost důchodový

fond nebo účastnický fond obhospodařovala,c) portfolio manažerech důchodového fondu nebo účastnického fondu v

rozhodném období, po kterou činnost portfolia manažera vykonávali,d) všech depozitářích důchodového fondu nebo účastnického fondu v

rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,e) osobě, která zajišťuje úschovu nebo kontrolu stavu majetku

důchodového fondu nebo účastnického fondu, pokud je u této osoby

uloženo nebo je touto osobou kontrolován stav více než 1 % majetku

fondu,f) identifikaci majetku důchodového fondu nebo účastnického fondu,

jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo

provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací

ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,g) skladbě a změnách majetku důchodového fondu nebo účastnického fondu,h) úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku v

důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu,i) fondovém vlastním kapitálu důchodového fondu nebo účastnického fondu

a fondovém vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku

nebo penzijní jednotku k 30. červnu rozhodného období a za předchozí

tři uplynulá období.Příloha 3Rizikové váhy a konverzní faktory1. Rizikové váhyTabulka č. 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majetek a deriváty Riziková váha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy emitované Českou republikou, Českou národní bankou nebo členským státem Organizace 0

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální bankou tohoto státu, jejichžrating nebo

rating emitenta patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové

agentury ^1) jako rating České republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku Česká republika nebo členský stát Organizace 0

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu

renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy emitované Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, 0

Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jíž je

Česká republika členem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s nulovou rizikovou váhou 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy emitované členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo 0,50

centrální bankou tohoto státu, jejichž rating nebo rating emitenta patří do horší kategorie

ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury, než je rating České republiky, avšak je

v investičním stupni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou 0,50

spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do horší kategorie ratingu renomované nebo uznané

ratingové agentury než je rating České republiky, avšak je v investičním stupni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohledávky za bankami nebo pobočkami zahraničních bank se sídlem na území Českérepubliky 0,50

nebo se sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci arozvoj, jehož

rating patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury

jako rating České republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy emitované bankami se sídlem v České republice nebo se sídlem na územíčlenského 0,50

státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, jehož rating patří do lepší nebo stejné

kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako rating České republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dluhopisy nebo pohledávky, za něž převzala záruku banka se sídlem v České republice nebo se 0,50

sídlem na území členského státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,jehož rating

patří do lepší nebo stejné kategorie ratingu renomované nebo uznané ratingové agentury jako

rating České republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reverzní repa plně zajištěná dluhopisy s rizikovou váhou 0,50 0,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní dluhopisy 1,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě přijaté k obchodování 1,0

na evropském regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem

v členském státě Evropské unie nebo na zahraničním trhu se sídlem ve státě, který není

členským státem Evropské unie, jestliže je tento zahraniční trh uveden v seznamu zahraničních

trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státemEvropské

unie, vedeném Českou národní bankou

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenné papíry vydané standardními fondy podle zákona upravujícího investiční fondy a investiční 1,0

společnosti nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se standardními fondy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemovité věci 1,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, kterým nepřísluší 1,50

riziková váha 1,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenné papíry vydané investičními fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a 1,50

investiční fondy nebo zahraničními investiční fondy, kterým nepřísluší rizikováváha 1,0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní majetek 1,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivátu se přiřadí riziková váha, která by náležela pohledávce za osobou, s níž je derivát sjednán.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Konverzní faktoryTabulka č. 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konverzní faktory

Zbytková splatnost --------------------------------------------------------------------------------------------

Úrokové deriváty Měnové deriváty Akciovéderiváty Komoditní deriváty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do 1 roku včetně 0 0,010 0,060 0,100

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 roku do 5 let 0,005 0,050 0,080 0,120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nad 5 let 0,015 0,075 0,100 0,150

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) § 93 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

penzijním spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb.1) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon

o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.2) § 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.3) § 82 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb.§ 133 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb.4) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé

mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.5) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon), ve znění pozdějších předpisů.6) Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve

znění pozdějších předpisů.

Related Laws