o oborech special. vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů


Published: 2009

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
185/2009 Sb.VYHLÁŠKAze dne 17. června 2009o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a

farmaceutů a oborech certifikovaných kurzůZměna: 361/2010 Sb.Změna: 286/2013 Sb.Změna: 8/2014 Sb.Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g)

zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.

189/2008 Sb.:§ 1Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství^1)a) obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

(dále jen „základní obory“),b) označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se

specializovanou způsobilostí,c) minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích

programů,d) obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

(dále jen „nástavbové obory“) a minimální délku vzdělávání v nich.§ 2(1) Základní obory, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a

farmaceuta se specializovanou způsobilostí a minimální délka1)

specializačního vzdělávání jsou stanoveny v příloze č. 1 k této

vyhlášce.(2) Základní kmeny, které jsou součástí základních oborů lékařů

uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, jsou anesteziologický,

dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, hygienický,

chirurgický, interní, neurochirurgický, neurologický, oftalmologický,

ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický,

psychiatrický, radiologický, urologický a základní kmen všeobecné

praktické lékařství. Délka vzdělávání v základním kmeni činí 24 měsíců.(3) Doporučená délka specializačního vzdělávání v České republice je

stanovena příslušným vzdělávacím programem.§ 3Nástavbové obory, minimální délka vzdělávání v těchto oborech a

označení odbornosti lékaře a farmaceuta se zvláštní odbornou

způsobilostí jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 4Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických

pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, podle

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č.

124/2008 Sb., a podle vyhlášky č. 233/2008 Sb., o oborech

specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, na

základní obory, nástavbové obory a na základní kmeny podle této

vyhlášky je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.§ 5Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci

I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č.

95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování

základního kmene v příslušném základním oboru podle této vyhlášky.§ 6Převedením specializované způsobilosti na zvláštní odbornou způsobilost

podle přílohy č. 3 k této vyhlášce není dotčena specializovaná

způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost

se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované

způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.§ 7Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této

vyhlášky do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních

předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.§ 8Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů,

zubních lékařů a farmaceutů, se zrušuje.§ 9ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.Ministryně:Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.Příloha 1ZÁKLADNÍ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA

SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ A MINIMÁLNÍ DÉLKA SPECIALIZAČNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍČást I. LÉKAŘI-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka Základní kmen

specializačního

vzdělávání

(v letech)

včetně délky

vzdělávání v

kmeni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. alergologie a alergolog a klinický 5 internínebo pediatrický

klinická imunologie imunolog2. anesteziologie a anesteziolog 5 anesteziologický

intenzivní medicína3. angiologie angiolog 5 interní4. cévní chirurgie cévní chirurg 5 chirurgický5. dermatovenerologie dermatovenerolog 5 dermatovenerologický6. dětská a dorostová dětský a dorostový 5 pediatrický nebo

psychiatrie psychiatr psychiatrický7. dětská chirurgie dětský chirurg 6 chirurgický8. dětská neurologie dětský neurolog 5 neurologický nebo pediatrický9. dětské lékařství dětský lékař 5 pediatrický10. endokrinologie endokrinolog a 5 internínebo

a diabetologie diabetolog pediatrický11. gastroenterologie gastroenterolog 6 internínebo chirurgický12. geriatrie geriatr 4 internínebo všeobecné

praktické lékařství13. gynekologie a gynekolog a porodník 5 gynekologicko-porodnický

porodnictví14. hematologie a hematolog a 5 internínebo pediatrický

transfuzní transfuziolog

lékařství15. hygiena a hygienik a 4 hygienický

epidemiologie epidemiolog16. chirurgie chirurg 6 chirurgický17. infekční lékařství infekcionista 4 internínebo pediatrický

18. kardiochirurgie kardiochirurg 7 chirurgický19. kardiologie kardiolog 5 interní20. klinická biochemie klinický biochemik 5 internínebo pediatrický21. klinická onkologie klinický onkolog 5 internínebo pediatrický22. lékařská genetika lékařský genetik 4 internínebo pediatrický nebo

gynekologicko-porodnický

23. lékařská lékařský mikrobiolog 5 internínebo pediatrický

mikrobiologie24. nefrologie nefrolog 5 interní25. neurochirurgie neurochirurg 7 neurochirurgický26. neurologie neurolog 5 neurologický27. nukleární medicína lékař se 5 internínebo radiologický

specializovanou

způsobilostí v

nukleární medicíně28. oftalmologie oftalmolog 5 oftalmologický29. ortopedie a ortoped 6 ortopedický

traumatologie

pohybového ústrojí30. otorinolaryngologie otorinolaryngolog 5 otorinolaryngologický

a chirurgie hlavy a

krku31. patologie patolog 5 patologický32. plastická chirurgie plastický chirurg 6 chirurgický33. pneumologie a pneumolog 4 interní

ftizeologie34. pracovní lékařství pracovní lékař 4 internínebo hygienický nebo

všeobecné praktické lékařství35. praktické lékařství praktický lékař pro 4 pediatrický

pro děti a dorost děti a dorost36. psychiatrie psychiatr 5 psychiatrický37. radiační onkologie radiační onkolog 5 interní38. radiologie a radiolog 5 radiologický

zobrazovací metody39. rehabilitační a rehabilitační lékař 5 internínebo chirurgický nebo

fyzikální medicína pediatrický nebo ortopedický

nebo neurologický40. revmatologie revmatolog 5 interní41. soudní lékařství soudní lékař 5 patologický42. traumatologie traumatolog 6 chirurgický43. urgentní medicína urgentní lékař 5 anesteziologický nebo

chirurgický nebo interní nebo

všeobecné praktické lékařství44. urologie urolog 5 urologický45. vnitřní lékařství internista 5 interní46. všeobecné praktické praktický lékař 3 internínebo všeobecné

lékařství praktické lékařství-------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

-------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------

Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka

specializačního vzdělávání

-------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------ (v letech)

1. orální a

maxilofaciální chirurgie orální a maxilofaciální 5

chirurg2. ortodoncie ortodontista 33. klinická stomatologie klinický stomatolog 4

-------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------

Část III. FARMACEUTI-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod Základní obor Označení odbornosti Minimální délka

specializačního vzdělávání

(v letech)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. farmaceutická technologie farmaceutický technolog 42. klinická farmacie klinický farmaceut 53. laboratorní a vyšetřovací farmaceut se specializovanou 4

metody ve zdravotnictví způsobilostí v laboratorních

a vyšetřovacích metodách ve

zdravotnictví4. radiofarmaka radiofarmaceut 45. veřejné lékárenství veřejný lékárník 46. farmaceutická kontrola farmaceut pro kontrolu léčiv 37. nemocniční lékárenství nemocniční lékárník 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha 2NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ, OZNAČENÍ ODBORNOSTI A MINIMÁLNÍ

DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NICH

Část I. LÉKAŘI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod Nástavbový obor Označení odbornosti Minimální délka vzdělávání

v nástavbovém oboru (v letech)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. algeziologie algeziolog 12. dětská dermatovenerologie dětský dermatovenerolog 33. dětská endokrinologie dětský endokrinolog a diabetolog 2

a diabetologie4. dětská gastroenterologie dětský gastroenterolog a 2

a hepatologie hepatolog5. dětská gynekologie dětský gynekolog 16. dětská kardiologie dětský kardiolog 37. dětská nefrologie dětský nefrolog 28. dětská onkologie a hematologie dětský onkolog a hematolog 29. dětská otorinolaryngologie dětský otorinolaryngolog 110. dětská pneumologie dětský pneumolog 211. dětská radiologie dětský radiolog 212. dětská revmatologie dětský revmatolog 213. dětská urologie dětský urolog 214. dorostové lékařství dorostový lékař 215. epidemiologie epidemiolog 216. foniatrie foniatr 217. gerontopsychiatrie gerontopsychiatr 218. hrudní chirurgie hrudní chirurg 319. hygiena dětí a dorostu hygienik dětí a dorostu 120. hygiena obecná a komunální hygienik obecný a komunální 121. hygiena výživy a předmětů hygienik výživy a předmětů 1

běžného užívání běžného užívání22. hyperbarická a lékař se zvláštní odbornou 1

letecká medicína způsobilostí v hyperbarické a

letecké medicíně23. intenzívní medicína intenzivista 224. intervenční radiologie intervenční radiolog 225. klinická farmakologie klinický farmakolog 226. klinická osteologie klinický osteolog 127. klinická výživa a intenzivní nutricionista 1

metabolická péče28. koloproktologie koloproktolog 329. korektivní dermatologie korektivní dermatolog 1

30. maxilofaciální chirurgie maxilofaciální chirurg 331. medicína dlouhodobé péče lékař se zvláštní odbornou 1

způsobilostí v medicíně

dlouhodobé péče32. návykové nemoci lékař se zvláštní odbornou 2

způsobilostí v návykových nemocech33. neonatologie neonatolog 234. neuroradiologie neuroradiolog 235. onkogynekologie onkogynekolog 236. onkochirurgie onkochirurg 337. onkourologie onkourolog 238. ortopedická protetika ortopedický protetik 139. paliativní medicína lékař se zvláštní odbornou 1

způsobilostí v paliativní

medicíně40. perinatologie a lékař se zvláštní odbornou 2

fetomaternální medicína způsobilostí v perinatologii a

fetomaternální medicíně41. popáleninová medicína lékař se zvláštní odbornou 3

způsobilostí v popáleninové

medicíně42. posudkové lékařství posudkový lékař 243. psychosomatika psychosomatik 344. reprodukční medicína lékař se zvláštní odbornou 2

způsobilostí v reprodukční

medicíně45. sexuologie sexuolog 246. spondylochirurgie spondylochirurg 247. tělovýchovné lékařství tělovýchovný lékař 148. vaskulární intervenční vaskulární intervenční radiolog 1

radiologie49. veřejné zdravotnictví lékař se zvláštní odbornou 2

způsobilosti ve veřejném

zdravotnictví50. urogynekologie urogynekolog 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Část II. FARMACEUTI

------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Bod Nástavbový obor Označení odbornosti Minimální délka vzdělávání v nástavbovém

oboru

(v letech)

------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

1. onkologická farmacie onkologický farmaceut 12. nutriční podpora nutriční farmaceut 1

3. adiktologická péče lékárník se zvláštní odbornou 1

v lékárně způsobilostí v oboru

adiktologické péče v lékárně4. farmaceutická péče lékárník se zvláštní odbornou 1

o geriatrické pacienty způsobilostí v oboru

farmaceutické péče o

geriatrické pacienty5. farmakoekonomika farmakoekonom 1

------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Příloha 3PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DOSAVADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA ZÁKLADNÍ

A NÁSTAVBOBÉ OBORY A NA ZÁKLADNÍ KMENY

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Část I. LÉKAŘI

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

A. Základní obory

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Bod Základní obor/ Základní obor/ Obor specializace Obor specializace Obor specializace

základní kmen podle základní kmen podle vyhlášky podle zákona podle vyhlášky

vyhlášky podle vyhlášky č. 233/2008 Sb. č. 95/2004Sb., č. 77/1981 Sb.

č. 185/2009 Sb., ve č. 185/2009 Sb. ve ve znění zákona

znění vyhlášky znění účinném do č. 125/2005 Sb. a

č. 361/2010 Sb. nabytí účinnosti zákona

vyhlášky č. 124/2008 Sb.

č. 361/2010 Sb.

---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Získaná způsobilost Získaná Získaná Získaná Získaná

způsobilost způsobilost způsobilost specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

1. alergologie a alergologie a alergologie a alergologie a lékařská

klinická imunologie klinická klinická klinická imunologie

imunologie imunologie imunologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace2. anesteziologie a anesteziologie a anesteziologie a anesteziologie a anesteziologie a

intenzivní medicína intenzivní resuscitace resuscitace resuscitace

medicína

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I.

(anesteziologický) (anesteziologický) stupně3. cévní chirurgie cévní chirurgie cévní chirurgie cévní chirurgie cévní chirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace4. dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologiespecializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I.

(dermatovenerologický) (interní ) stupně5. dětská chirurgie dětská chirurgie dětská chirurgie dětská chirurgie dětská chirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace6. dětské lékařství dětské lékařství dětské lékařství dětské lékařství pediatrie7. - 8.

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I.

(pediatrický) (pediatrický) Stupně

- - diabetologie diabetologie diabetologie

- - endokrinologie endokrinologie endokrinologie

- - specializovaná specializovaná nástavbové

způsobilost způsobilost specializace

diabetologie a diabetologie a - - -

endokrinologie endokrinologie

specializovaná specializovaná - - -

způsobilost způsobilost9. gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie gastroenterologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace10. geriatrie geriatrie geriatrie geriatrie geriatrie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace11. gynekologie a gynekologie a gynekologie a gynekologie a gynekologie a

porodnictví porodnictví porodnictví porodnictví porodnictví

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I.

(gynekologicko- (gynekologicko- stupně

porodnický) porodnický)

12. hematologie a hematologie a hematologie a hematologie a hematologie a

transfúzní lékařství transfúzní transfúzní tranfúzní transfúzní služba

lékařství lékařství lékařství

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace13. hygiena a hygiena a hygiena a hygiena a hygiena a

epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace

základní kmen základní kmen - - specializace I..

(hygienický) (hygienický) stupně14. chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I.

(chirurgický) (chirurgický) stupně15. infekční lékařství infekční infekční infekční přenosné nemoci

lékařství lékařství lékařství

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace16. kardiochirurgie kardiochirurgie kardiochirurgie kardiochirurgie kardiochirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace17. kardiologie kardiologie kardiologie kardiologie kardiologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace18. klinická biochemie klinická klinická klinická klinická

biochemie biochemie biochemie biochemie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I.

(interní) (interní) stupně19. klinická onkologie klinická onkologie klinická klinická klinická onkologie

onkologie onkologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost20. lékařská genetika lékařská genetika lékařská lékařská genetika lékařská genetika

genetika

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost21. lékařská mikrobiologie lékařská lékařská lékařská lékařská mikrobiologie

mikrobiologie mikrobiologie mikrobiologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(interní) (interní)22. nefrologie nefrologie nefrologie nefrologie nefrologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost23. neurochirurgie neurochirurgie neurochirurgie neurochirurgie neurochirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost24. neurologie neurologie neurologie neurologie neurologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(neurologický) (interní)25. nukleární medicína nukleární medicína nukleární nukleární nukleární medicína

medicína medicína

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost26. oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie oftalmologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(oftalmologický) (chirurgický)27. ortopedie ortopedie ortopedie ortopedie ortopedie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(ortopedický) (chirurgický)otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngo- otorinolaryngolo- otorinolaryngologie

28. logie gie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(otorinolaryngologický) (chirurgický)29. patologie patologie patologická patologická patologická anatomie

anatomie anatomie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(patologický) (patologický)30. plastická chirurgie plastická plastická plastická plastická chirurgie

chirurgie chirurgie chirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost31. pneumologie a pneumologie a pneumologie a tuberkulóza a tuberkulóza a

ftizeologie ftizeologie ftizeologie respirační nemoci respirační nemoci

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost32. praktické lékařství praktické praktické praktické -

pro děti a dorost lékařství pro děti lékařství pro lékařství pro

a dorost děti a dorost děti a dorost

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná -

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost33. psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(psychiatrický) (psychiatrický)34. radiační onkologie radiační onkologie radiační radiační radioterapie

onkologie onkologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(interní) (interní)35. radiologie a radiologie a radiologie a radiologie a radiodiagnostika

zobrazovací metody zobrazovací zobrazovací zobrazovací

metody metody metody

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(radiologický) (radiologický)36. rehabilitační a rehabilitační a rehabilitační a rehabilitační a fyziatrie, balneologie

fyzikální medicína fyzikální fyzikální fyzikální a léčebná rehabilitace

medicína medicína medicína

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace37. revmatologie revmatologie revmatologie revmatologie revmatologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace38. soudní lékařství - soudní lékařství soudní lékařství soudní lékařství

specializovaná - specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost specializace39. traumatologie traumatologie traumatologie úrazová chirurgie traumatologie

(traumatologie) pohybového ústrojí

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace40. urologie urologie urologie urologie urologie

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen základní kmen - - specializace I. stupně

(urologický) (chirurgický)41. vnitřní lékařství vnitřní lékařství vnitřní vnitřní lékařství interní lékařství

lékařství

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

základní kmen (interní) základní kmen - - specializace I. stupně

(interní)42. všeobecné praktické všeobecné všeobecné praktické všeobecné lékařství

lékařství praktické praktické lékařství pro

lékařství lékařství dospělé

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace II.

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost stupně

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná specializace I. stupně

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

43. - - veřejné veřejné /sociální lékařství a

zdravotnictví zdravotnictví organizace

zdravotnictví/ veřejné

zdravotnictví

- - specializovaná specializovaná atestace

způsobilost způsobilost44. praktické lékařství pro praktické praktické rodinné lékařství -

děti a dorost lékařství pro lékařství pro

nebo děti a dorost děti a dorost

všeobecné praktické nebo nebo

lékařství všeobecné všeobecné

praktické praktické

lékařství lékařství

specializovaná specializovaná specializovaná specializovaná -

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

B. Nástavbové obory

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Bod Nástavbový obor Nástavbový obor podle Obor Obor specializace Obor specializace

podle vyhlášky vyhlášky specializace podle zákona podle vyhlášky

č. 185/2009 Sb., č. 185/2009 Sb., podle vyhlášky č. 95/2004 Sb., ve č. 77/1981 Sb.

ve znění ve znění účinném do č. 233/2008 Sb. znění zákona

vyhlášky nabytí účinnosti č. 125/2005 Sb. a

č. 361/2010 Sb. vyhlášky č. 361/2010 Sb. zákona

č. 124/2008 Sb.

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Získaná Získaná způsobilost Získaná Získaná Získaná

způsobilost způsobilost způsobilost specializace

1. angiologie angiologie angiologie angiologie -

zvláštní zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

odborná způsobilost způsobilost způsobilost

způsobilost v angiologii

v angiologii2. foniatrie foniatrie audiologie a audiologie a foniatrie

foniatrie foniatrie

audiologie

zvláštní zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

odborná způsobilost způsobilost způsobilost specializace

způsobilost ve foniatrii

ve foniatrii3. dětská a dorostová dětská a dorostová dětská a dorostová dětská a dorostová dětská psychiatrie

psychiatrie psychiatrie psychiatrie psychiatrie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost specializace

dětské a dorostové a dorostové

psychiatrii psychiatrii4. dětská dětská dětská dětská dětská

dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie dermatovenerologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace

v dětské v dětské

dermatovenerologii dermatovenerologii

dětská dětská dětská dětská -gastroenterologie gastroenterologie a gastroenterologie gastroenterologie

a hepatologie hepatologie a hepatologie a hepatologie5. zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost

dětské gastroenterologii a

gastroenterologii hepatologii

a hepatologii-

- dětská gynekologie dětská gynekologie dětská gynekologie

6. specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost specializace

7. dětská kardiologie dětská kardiologie dětská kardiologie dětská kardiologie dětská kardiologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost specializace

dětské kardiologii kardiologii

8. dětská nefrologie dětská nefrologie dětská nefrologie dětská nefrologie -

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost

dětské nefrologii nefrologii9. dětská neurologie dětská neurologie dětská neurologie dětská neurologie dětská neurologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v dětské způsobilost způsobilost specializace

dětské neurologii neurologiidětská onkologie a dětská onkologie a dětská onkologie a dětská onkologie a -

10. hematologie hematologie hematologie hematoonkologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

dětské onkologii a dětské onkologii a

hematologii hematologiidětská dětská dětská dětská dětská

11. otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngologie otorinolaryngologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

dětské dětské

otorinolaryngologii otorinolaryngologii12. dětská pneumologie dětská pneumologie dětská pneumologie dětská pneumologie -

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

dětské pneumologii dětské pneumologiidětská radiologie dětská radiologie dětská radiologie dětská radiologie -

13.

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

dětské radiologii dětské radiologii14. dětská revmatologie dětská revmatologie dětská revmatologie dětská revmatologie -

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

dětské revmatologii dětské revmatologii15. dětská urologie dětská urologie dětská urologie dětská urologie dětská urologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

dětské urologii dětské urologii16. dorostové lékařství dorostové lékařství dorostové lékařství dorostové lékařství dorostové lékařství

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace

v dorostovém v dorostovém

lékařství lékařství17. epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie epidemiologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace

v epidemiologii v epidemiologii18. gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie gerontopsychiatrie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

gerontopsychiatrii gerontopsychiatrii19. hrudní chirurgie hrudní chirurgie hrudní chirurgie hrudní chirurgie plicní chirurgie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v hrudní způsobilost způsobilost specializace

hrudní chirurgii chirurgii20. hygiena dětí a hygiena dětí a hygiena dětí a hygiena dětí a hygiena dětí a

dorostu dorostu dorostu dorostu dorostu

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

hygieně dětí a hygieně dětí a

dorostu dorostu21. hygiena obecná a hygiena obecná a hygiena obecná a hygiena obecná a hygiena všeobecná a

komunální komunální komunální komunální komunální

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

hygieně obecné a hygieně obecné a

komunální komunální22. hygiena výživy a hygiena výživy a hygiena výživy a hygiena výživy hygiena výživy a

předmětů běžného předmětů běžného předmětů běžného předmětů běžného

užívání užívání užívání užívání

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

hygieně výživy a hygieně výživy a

předmětů běžného předmětů běžného

užívání užívání23. hyperbarická a hyperbarická a hyperbarická hyperbarická -

letecká medicína letecká medicína medicína a medicína a

oxygenoterapie oxygenoterapie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

hyperbarické a hyperbarické a

letecké medicíně letecké medicíně24. intenzivní intenzivní medicína intenzivní medicínaintenzivní medicína -

medicína

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

intenzivní intenzivní medicíně

medicíně25. intervenční intervenční intervenční intervenční -

radiologie radiologie radiologie radiologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

intervenční intervenční

radiologii radiologii26. klinická klinická klinická klinická klinická

farmakologie farmakologie farmakologie farmakologie farmakologie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

klinické klinické

farmakologii farmakologiikorektivní korektivní korektivní korektivní korektivní

dermatologie dermatologie dermatologie dermatologie dermatologie

27.

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

korektivní korektivní

dermatologii dermatologii28. maxilofaciální maxilofaciální maxilofaciální maxilofaciální stomatologická

chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie chirurgie

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

maxilofaciální maxilofaciální

chirurgii chirurgii29. návykové nemoci návykové nemoci návykové nemoci návykové nemoci léčení alkoholizmu

a jiných

toxikomanií

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace

v návykových v návykových

nemocech nemocechneonatologie neonatologie neonatologie neonatologie neonatologie

30.

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost specializace

v neonatologii v neonatologii31. neuroradiologie neuroradiologie neuroradiologie neuroradiologie -

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost způsobilost způsobilost způsobilost

v neuroradiologii v neuroradiologii32. paliativní

medicínazvláštní odborná paliativní medicína paliativní medicína paliativní medicína -

způsobilost v a léčba bolesti a léčba bolesti a léčba bolesti

paliativní

medicíněalgeziologie

33. zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

algeziologii paliativní medicíně

a léčbě bolesti

popáleninová popáleninová popáleninová popáleninová -

34. medicína medicína medicína medicína

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

popáleninové popáleninové

medicíně medicíně35. posudkové posudkové lékařství posudkové lékařství posudkové lékařství posudkové lékařství

lékařství

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

posudkovém posudkovém lékařství

lékařstvípracovní lékařství pracovní lékařství pracovní lékařství pracovní lékařství hygiena práce a

36. nemocí z povolání

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

pracovním pracovním lékařství

lékařství

reprodukční reprodukční medicína reprodukční reprodukční -37. medicína medicína medicína

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

reprodukční reprodukční medicíně

medicíněsexuologie sexuologie sexuologie sexuologie sexuologie

38.

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

sexuologii sexuologii39. - soudní lékařství soudní lékařství soudní lékařství soudní lékařství

- zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost způsobilost způsobilost specializace

v soudním lékařství40. tělovýchovné tělovýchovné tělovýchovné tělovýchovné tělovýchovné

lékařství lékařství lékařství lékařství lékařství

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná nástavbová

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost specializace

tělovýchovném tělovýchovném

lékařství lékařství41. urgentní medicína urgentní medicína urgentní medicína urgentní medicína -

zvláštní odborná zvláštní odborná specializovaná specializovaná -

způsobilost v způsobilost v způsobilost způsobilost

urgentní medicíně urgentní medicíně

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Základní obor Obor specializace Oboru specializace Obor specializace podle

podle vyhlášky č. podle zákona vyhlášky č. 77/1981 Sb.

233/2008 Sb. č. 95/2004 Sb.,

ve znění zákona

Bod č. 125/2005 Sb. a

zákona

č. 124/2008 Sb.

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná specializace

ortodoncie ortodoncie ortodoncie čelistní ortopedie

1.

specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

- - - dětská stomatologie

2.

nástavbová specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

- - - parodontologie

3.

nástavbová specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

- - - stomatologická protetika

4.

nástavbová specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

orální a orální a orální a stomatologická chirurgie

maxilofaciální maxilofaciální maxilofaciální

5. chirurgie chirurgie chirurgie

specializovaná specializovaná specializovaná nástavbová specializace

způsobilost způsobilost způsobilost

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

6. klinická - - -

stomatologie

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Část III. FARMACEUTI

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Bod Obor specializace podle

Základní obor Obor specializace podle zákona Obor specializace

vyhlášky č. 233/2008 Sb. č. 95/2004 Sb., ve znění podle vyhlášky č.

zákona č. 125/2005 Sb. a 77/1981 Sb.

zákona

č. 124/2008 Sb.

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná způsobilost Získaná specializace

1. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická

technologie

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializace I. a

II. stupně

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

2. klinická farmacie klinická farmacie klinickáfarmacie klinická farmacie

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializace I.

stupně

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

3. veřejné lékárenství veřejné lékárenství veřejné lékárenství lékárenství

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializace I.

stupně

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

4. nemocniční lékárenství nemocniční lékárenství nemocniční lékárenství lékárenství/klinická

farmacie

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializace II.

stupně

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

5. laboratorní a vyšetřovací laboratorní a vyšetřovací laboratorní a vyšetřovací biochemická a

metody ve zdravotnictví/ metody ve metody ve toxikologická

klinická farmacie zdravotnictví/klinická zdravotnictví/klinická analytika

farmacie farmacie

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

6. radiofarmaka/farmaceutická radiofarmaka/farmaceutická radiofarmaka/farmaceutická radioaktivní

technologie/klinická technologie/klinická technologie/klinická přípravky

farmacie farmacie farmacie

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

7. klinická klinická klinická biologické a

farmacie/laboratorní a farmacie/laboratorní a farmacie/laboratorní a mikrobiologické

vyšetřovací metody ve vyšetřovací metody ve vyšetřovací metody ve kontrolní metody

zdravotnictví zdravotnictví zdravotnictví

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

8. klinická farmacie/veřejné klinická farmacie/veřejné klinická farmacie/veřejné farmakologie a

lékárenství lékárenství lékárenství toxikologie léčiv

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

9. farmaceutická farmaceutická farmaceutická léčivé rostliny

technologie/veřejné technologie/veřejné technologie/veřejné

lékárenství lékárenství lékárenství

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

10. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie organopreparáty a

mikrobiologické a

imunologické

přípravky

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

11. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie technologie lékových

forem

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

12. farmaceutická technologie farmaceutická technologie farmaceutická technologie technologie

přírodních a

syntetických léčiv

specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost nástavbová

specializace

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

13. farmaceutická kontrola - - farmaceutická

analytika

specializovaná způsobilost - - specializace I. a

II. stupně

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Vybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 361/2010 Sb.Přechodná ustanovení1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti

této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů

anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle

vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této

vyhlášky.2. Úspěšné absolvování společného základu specializačního vzdělávání

podle vzdělávacích programů zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ve

Věstníku Ministerstva zdravotnictví^1) se považuje za absolvování

základního kmene příslušného specializačního oboru^2); absolvování

společného základua) interního se považuje za absolvování základního kmene interního,b) chirurgického se považuje za absolvování základního kmene

chirurgického,c) pediatrického se považuje za absolvování základního kmene

pediatrického,d) patologického se považuje za absolvování základního kmene

patologického,e) radiologického se považuje za absolvování základního kmene

radiologického,f) hygienického se považuje za absolvování základního kmene

hygienického,g) neurochirurgického se považuje za absolvování základního kmene

chirurgického._______________1) § 5 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění

zákona č. 189/2008 Sb.2) § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.Čl. II vyhlášky č. 286/2013 Sb.Přechodná ustanovení1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání

do nástavbového oboru angiologie, nástavbového oboru dětská a dorostová

psychiatrie a nástavbového oboru urgentní medicína podle vyhlášky č.

185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali

specializovanou způsobilost v oboru ortopedie podle vyhlášky č.

185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí

atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru ortopedie podle

vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.4. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali

specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie podle

vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti

této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v

oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí

atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru diabetologie a

endokrinologie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem

nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se

specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie

podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti této vyhlášky.6. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali

specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství

podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí

účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti

hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí

atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru hematologie a

transfuzní lékařství podle vzdělávacího programu zveřejněného přede

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením

odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.Čl. II vyhlášky č. 8/2014 Sb.Přechodná ustanovení1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání

do nástavbového oboru dětská neurologie a do nástavbového oboru

pracovní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle

vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této

vyhlášky.2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali

specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie podle vyhlášky

č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podle vyhlášky č. 185/2009

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí

atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru otorinolaryngologie

podle vzdělávacího programu vydaného přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podle vyhlášky č. 185/2009

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.4. Lékaři, kteří jsou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky

zařazeni do základního kmene chirurgického, který je součástí

základního oboru neurochirurgie, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č.

185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/ES ze dne 7. září

2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Related Laws