seznam významných vodních toků


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
178/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 23. května 2012,kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění

činností souvisejících se správou vodních tokůMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst.

5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst.

1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění

činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její

náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správcem nebo zrušení

správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku.§ 2Základní pojmyPro účely této vyhlášky se rozumía) břehovým porostem - dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního

toku do 6 m u drobných vodních toků, do 8 m u významných vodních toků

nebo do 10 m u významných vodních toků, které jsou vodními cestami

dopravně významnými, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku

na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto

vodního toku; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí

lesa^1),b) pobřežním pozemkem - pozemek sousedící s korytem vodního toku, ve

smyslu § 49 odst. 2 a 3 vodního zákona,c) mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě - stav způsobený

povodní^2), havárií^3), dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav

vzniklý následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě

vodního toku nebo následkem mimořádných manipulací na vodních dílech

nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny, popřípadě nařízeny

vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího k

zadržování a vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku

zvláštní povodně,d) závažnou závadou v korytě vodního toku - závada, která způsobuje

riziko ohrožení lidských životů a zdraví a vzniku škod na majetku,

zejména v přilehlém zastavěném území,e) funkcí vodního toku - odvádění povrchové vody z povodí vodního toku

jeho korytem, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k

vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové vody, zajišťující podmínky

pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, a funkce

ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané

ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování

charakteru krajiny.§ 3Seznam významných vodních toků(K § 47 odst. 1 vodního zákona)Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v

seznamu, který je přílohou č. 1 k této vyhlášce.§ 4Způsob sledování stavu koryta vodního toku(K § 47 odst. 3 vodního zákona)Správce vodního toku při správě vodního tokua) sleduje stav koryta vodního toku, především prostřednictvím vodních

děl a zařízení nezbytných k zabezpečení funkcí vodního toku, která

vlastní nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen „vlastní vodní

dílo“),b) provádí nejméně jednou za 6 let u významných vodních toků a u

drobných vodních toků v případě potřeby prohlídky koryta vodního toku;

tím není dotčena povinnost správce vodního toku stanovená v § 83 písm.

l) vodního zákona,c) provádí prohlídky koryta vodního toku při mimořádné situaci,d) vypracovává záznam o každé prohlídce neprodleně po jejím skončení, v

případě zjištění závažné závady do záznamu uvede i návrh potřebných

opatření k odstranění této závady, záznam předává místně příslušnému

vodoprávnímu úřadu a obcím, jejichž územím vodní tok protéká, pokud

byla zjištěná závada na jejich území nebo se opatření k jejímu

odstranění jejich území výrazně dotknou,e) sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vodního toku ve

vlastnictví jiných vlastníků a tyto vlastníky, popřípadě vodoprávní

úřad upozorňuje na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná nápravná

opatření,f) sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,

jeho ochrany a ochrany jeho koryta a zjištěné závady oznamuje

vodoprávnímu úřadu, popřípadě podle povahy věci České inspekci

životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky

obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv

půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být

splaveny do koryta vodního toku nebo mohou ohrozit jakost vody,g) sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující koryto vodního toku

nebo vodní díla ve vodním toku.§ 5Péče o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní dílaSprávce vodního tokua) za účelem umožnění odtoku vody odstraňuje závažné závady, které

průtoku brání nebo nežádoucím způsobem usměrňují tok vody tak, že by

mohlo dojít k narušení břehů nebo dna, pokud to není povinností

vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, nebo

vlastníka vodního díla nebo stavby v jeho korytě; vlastníky těchto

nemovitostí na jejich povinnost upozorňuje,b) udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno v upravených

úsecích koryta vodního toku tak, aby plnilo svou funkci až do průtoku,

na který bylo vybudováno, přitom zejména sleduje zachování průtočné

kapacity koryta vodního toku a stability podélného sklonu jeho dna,c) odstraňuje nánosy z upraveného koryta vodního toku, jsou-li závažnou

závadou, pokud to není povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení

v korytu vodního toku^4),d) udržuje břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na

pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 zákona tak, aby

se podílely na plnění funkcí vodního toku, zejména aby nenarušovaly

stabilitu koryta vodního toku při průtoku daném jeho kapacitou, k tomu

provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování

dřevin, které brání průtoku vody; při obnově břehových porostů přihlíží

ke stabilizaci koryta vodního toku a k tomu, aby jejich druhová skladba

odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty

téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem; v případě zjištění

závažné závady zabezpečuje nezbytné zásahy do břehových porostů,e) udržuje, provozuje, popřípadě zřizuje vlastní vodní díla, kterými je

vodní tok upraven či vodnímu toku slouží, za podmínek stanovených

vodním zákonem.§ 6Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku k zabezpečení funkcí

vodního tokuSprávce vodního toku provádí manipulace na vlastním vodním díle v

korytě vodního toku v rámci schváleného manipulačního řádu. Při

mimořádné situaci manipuluje správce vodního toku i nad rámec

schváleného manipulačního řádu po projednání s příslušným vodoprávním

úřadem nebo na jeho příkaz.§ 7Vytváření podmínek umožňujících oprávněné nakládání s vodami

související s vodním tokemSprávce vodního tokua) vytváří podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami v rozsahu

stanoveném vodním zákonem; za mimořádné situace vytváří tyto podmínky,

jen pokud to hydrologické podmínky a stav vodního toku, popřípadě jiné

okolnosti dovolují; to platí i v případě rozrušování ledových celin ve

veřejných přístavech, určených vyhláškou o stanovení veřejných

přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny^5),b) předává vodoprávnímu úřadu podněty, návrhy a vyjádření při zjištění

závažných závad v korytě vodního toku a na břehových porostech,

popřípadě navrhuje opatření k nápravě,c) poskytuje na vyžádání vodoprávním úřadům technické a jiné podklady

týkající se vodního toku potřebné pro výkon veřejné správy, které je

povinen ze zákona mít nebo pokud je má k dispozici,d) při mimořádné situaci na vodním toku předává informace subjektům

oprávněným k nakládání s vodami prostřednictvím svých internetových

stránek nebo jiným vhodným způsobem; jde-li o stavy vyvolané

očekávanými mimořádnými manipulacemi na vodních dílech, předává

informace oprávněným subjektům alespoň 15 dnů předem,e) oznamuje neprodleně příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady,

které zjistí ve vodním toku a na pobřežních pozemcích, způsobené

přírodními nebo jinými vlivy, k jejichž odstranění bude třeba

rozhodnutí vodoprávního úřadu,f) navrhuje vodoprávnímu úřadu konkrétní opatření k odstranění

zjištěných závad ve vodním toku, jeho korytě nebo souvisejících

břehových porostech, je-li nebezpečí z prodlení nebo si je vodoprávní

úřad vyžádá.§ 8Příprava a zajišťování úpravy koryt vodních toků a vodních dělPřípravu a zajišťování úprav koryt vodních toků a výstavby vodních děl

provádí správce vodního toku, pokud jsou nezbytné k zajištění funkce

vodního toku nebo k ochraně před povodněmi a vyplývá-li to zejména ze

schválených plánů povodí, programů opatření a komplexních pozemkových

úprav.§ 9Obnovování přirozených koryt vodních toků(1) Obnova přirozených koryt vodních toků se provádí, včetně

vyhodnocení účelnosti existujících vodních děl, pokud to vyplývá ze

schválených plánů povodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně

třeba k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný veřejný

zájem.(2) Správce vodního toku vyhodnocuje při sledování stavu koryta vodního

toku negativní zásahy do koryta vodního toku způsobené lidskou činností

a v plánech povodí uvádí návrhy opatření k jejich nápravě.§ 10Spolupráce správce vodního toku při zneškodňování havárií na vodních

tocích(1) Při spolupráci na zneškodňování havárií a odstraňování jejich

následků postupuje správce vodního toku podle vyhlášky o náležitostech

nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování

jejich škodlivých následků^6).(2) Pro spolupráci se subjekty působícími při zneškodňování havárie na

vodních tocích si vytváří správce vodního toku organizační, věcné a

personální podmínky.(3) Pro vodní toky ve své správě zpracovává správce vodního toku nebo

jeho úseku plán opatření pro případ havárie (dále jen „plán opatření“).(4) Plán opatření koordinuje s havarijními a krizovými plány územních

celků^7), které významně zasahují do povodí vodního toku.(5) Pro potřeby zneškodňování havárií na vodních tocích provádí správce

vodního toku technická opatření podle plánu opatření, popřípadě ve

spolupráci s hasičským záchranným sborem nebo též s dalšími správci

vodních toků v povodí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení a pokud správce

vodního toku havárii sám zjistí nebo je mu ohlášena podle § 41 odst. 2

vodního zákona, zejména v případě, že původce havárie nebyl dosud

zjištěn, a to do doby, než bude původce havárie znám, nebo hrozí-li

závažné ohrožení nebo znečištění povrchových a podzemních vod.(6) Správce vodního toku zřizuje funkci havarijního technika, který

koordinuje postup správce vodního toku při spolupráci na zneškodňování

havárie, a zajišťuje jeho potřebnou dosažitelnost i mimo obvyklou

pracovní dobu.(7) Správce vodního toku zajišťuje spolupráci při zneškodňování havárií

zřízením havarijní čety, popřípadě též uzavřením smlouvy se třetí

osobou.(8) Pokud správce vodního toku zřídil havarijní čety, zajišťuje

potřebnou dosažitelnost jejich pracovníků i mimo obvyklou pracovní

dobu.§ 11Používání výbušninMá-li při výkonu správy vodního toku dojít k použití výbušnin, podá o

tom správce vodního toku písemnou zprávu 15 dnů předem uživateli

rybářského revíru, v němž má k použití výbušniny dojít, a místně

příslušnému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má k použití

výbušniny dojít; to neplatí v případě nebezpečí z prodlení^8). V tomto

případě o použití výbušnin správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou

uživatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první neprodleně.§ 12Obsah žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního

toku a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí(K § 48 odst. 5 vodního zákona)Žádost obsahujea) identifikační údaje žadatele:1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro

doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v

případě, že žadatelem je fyzická osoba,2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li

přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo

členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například

živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,3. název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu

sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení

starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;b) identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:1. název drobného vodního toku,2. číslo hydrologického pořadí a identifikátor vodního toku,3. přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnými údaji,4. seznam obcí, jejichž územním obvodem drobný vodní tok protéká;c) zdůvodnění žádosti.§ 13Přílohy žádostiK vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 k

této vyhlášce, se připojí následující doklady a podklady:a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je

předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 10

000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku, správce povodí

a správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem,c) vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu,d) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované

Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.§ 14Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných

vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou

vodních toků.2. Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb.,

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění

činností souvisejících se správou vodních toků.3. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.

470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob

provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění

vyhlášky č. 333/2003 Sb.§ 15ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.Ministr:Ing. Bendl v. r.Příloha 1Seznam významných vodních toků---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Pořadové Název vodního toku Identifikátor Číslo Délka Vymezení úseku Správce Funkce Vymezení úseku vodního toku

číslo vodního toku hydrologického vodního toku vodního toku toku toku tvořícího státní hranici

pořadí v kategorii v kategorii

významný významný

v km (upřesnění)

ř. km od-do

Délka Hraniční úsek:

úseku Hraniční znaky:

v km

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

1. Labe 10100002 1-01-01-001 368,7 PLa V, H 3,4 VII:14-25

2. Bílé Labe 10101294 1-01-01-002 7,9 PLa V

3. Malé Labe 10100231 1-01-01-020 13,1 0,00 - 13,10 PLa

(po zaústění

Kotelského

potoka)

4. Čistá 10100278 1-01-01-026 19,5 PLa V

5. Pilníkovský potok 10100433 1-01-01-034 17,5 PLa

6. Kalenský potok 10100418 1-01-01-052 17,7 PLa

7. Hartský potok 10101096 1-01-01-070 9,1 PLa

8. Běluňka 10100229 1-01-01-082 25,5 PLa

9. Úpa 10100036 1-01-02-001 78,8 PLa V

10. Malá Úpa 10100818 1-01-02-006 10,3 PLa

11. Ličná 10100439 1-01-02-024 16,7 PLa

12. Petříkovický potok 10100715 1-01-02-033 6,7 PLa H 0,70 III:251-251/13

13. Rtyňka 10101242 1-01-02-044 9,2 PLa

14. Olešnice 10100408 1-01-02-052 17,9 PLa

15. Metuje 10100038 1-01-03-001 79,0 PLa

16. Zdoňovský potok 10101736 1-01-03-004 6,5 PLa H 0,36 III:236-236/5

17. Kamenný potok 10111722 1-01-03-004 1,7 PLa H 1,11 III:236/5-III/237

18. Židovka 10100782 1-01-03-020 13,1 PLa

19. Trnkava 10103971 1-01-03-021 2,1 PLa H 0,28 III:173/23-173/30

(Machovský potok)

20. Ztracený potok 10156407 1-01-03-021 0,4 PLa H 0,40 III:175/2-175/12

21. Dřevíč 10100309 1-01-03-026 21,4 PLa

22. Brlenka 10101459 1-01-03-034 7,7 PLa H 0,02 III:154/5-154/6

0,57 III:III/159-159/10

23. Strouženský potok 10107263 1-01-03-034 2,0 na území ČR PLa H 0,51 III:III/168-III/169

24. Čermná 10101309 1-01-03-035 1,0 PLa H 0,04 III:155/9-155/10

25. Střela 10100739 1-01-03-038 0,3 PLa H 0,33 III:152/5-III/153

26. Kotelský potok 10117360 1-01-03-038 0,3 PLa H 0,26 III:131/15-III/132

27. Dolský potok 10101350 1-01-03-038 3,6 PLa H 0,87 III:III/141-141/21

0,06 III:144/10-144/11

28. Olešenka 10100333 1-01-03-042 19,9 PLa V, H 1,37 III:III/135-III/136

29. Rozkoš 10100691 1-01-03-054 14,3 PLa

30. Trotina 10100240 1-01-04-013 24,9 PLa

31. Velký Labský náhon 10103624 1-01-04-031/2 4,2 PLa

32. Piletický potok 10102127 1-01-04-034 6,3 po soutok PLa

Černilovského

s Librantickým

potokem

33. Divoká Orlice 10100019 1-02-01-001 98,2 PLa V, H 29,83 III:III/100-III/119

34. Černý potok 10105210 1-02-01-001 3,5 PLa H 3,31 III:III/119-120/14

35. Červený potok 10103513 1-02-01-009 5,8 PLa H 5,77 III:III/96-III/100

36. Rokytenka 10100367 1-02-01-017 19,2 PLa

37. Zdobnice 10100128 1-02-01-037 34,2 PLa

38. Bělá 10100100 1-02-01-053 37,9 PLa

39. Dlouhá Strouha 10101839 1-02-01-062 6,5 PLa

40. Kněžná 10100210 1-02-01-067 25,2 PLa

41. Javornický potok 10101046 1-02-01-074 11,2 PLa

42. Alba 10100405 1-02-01-083 17,7 PLa

43. Tichá Orlice 10100023 1-02-02-001 104,5 PLa

44. Lipkovský potok 10100641 1-02-02-008 13,4 PLa

45. Orličský potok 10101173 1-02-02-014 10,6 PLa

46. Třebovka 10100096 1-02-02-036 41,6 PLa

47. Orlice 10100144 1-02-03-001 32,7 (po soutok PLa V

Tiché aDivoké

Orlice,kde

vzniká)

48. Dědina 10100054 1-02-03-008 58,0 PLa

49. Brtevský potok 10101190 1-02-03-018 7,9 PLa

50. Zlatý potok 10100593 1-02-03-030/1 13,5 PLa

51. Ještětický potok 10101462 1-02-03-030/2 8,3 PLa

52. Odbočka z Dlouhé 10111738 1-02-03-030/2 1,8 PLa

Strouhy

53. Jalový potok 10102924 1-02-03-037 5,0 PLa

54. Malý Labský 10100978 1-03-01-004 10,0 PLa

náhon

55. Melounka 10101505 1-03-01-005 6,4 PLa

56. Loučná 10100037 1-03-02-001 82,0 PLa

57. Desná 10100200 1-03-02-024 17,0 0,00 - 17,00 PLa

(po soutok

s Lubenským

potokem)

58. Prostřední náhon 10116554 1-03-02-050 1,7 PLa

Loučné

59. Průmyslový náhon 10106215 1-03-02-051 3,3 PLa

Loučné

60. Zminka 10100763 1-03-02-081 11,8 PLa

61. Chrudimka 10100018 1-03-03-001 104,4 PLa V

62. Novohradka 10100079 1-03-03-040 48,5 PLa

63. Krounka 10100235 1-03-03-051 23,3 PLa

64. Žejbro 10100170 1-03-03-073 23,5 0,00 - 23,50 PLa

(po zaústění

potoka Raná v

k.ú. Žďárec u

Skutče)

65. Ležák 10100169 1-03-03-096 16,8 0,00 - 16,80 PLa

(po zaústění

Kvíteckého p.

v k.ú. Žumberk)

66. Halda 10103690 1-03-04-001 5,3 PLa

67. Bylanka 10100241 1-03-04-004 23,9 PLa

68. Podolský potok 10100270 1-03-04-018 21,6 PLa

69. Černá strouha 10100459 1-03-04-033 16,2 PLa

(Černská)

70. Struha 10100375 1-03-04-046 17,1 PLa

(Zlatotok)

71. Opatovický kanál 10100146 1-03-04-062 31,8 PLa

72. Doubrava 10100033 1-03-05-001 89,7 PLa

73. Zlatý potok 10101003 1-03-05-024 8,0 PLa

74. Hostačovka 10100250 1-03-05-032 23,5 PLa

75. Doubravka 10100609 1-03-05-043 13,0 PLa

76. Brslenka 10100153 1-03-05-050 31,2 PLa

(Čáslavka)

77. Klejnárka 10100095 1-04-01-004 40,3 PLa V

78. Vrchlice 10100165 1-04-01-021 29,2 PLa V

79. Cidlina 10100030 1-04-02-001 89,6 PLa

80. Úlibický potok 10100414 1-04-02-014 17,8 PLa

81. Javorka 10100105 1-04-02-026 38,0 PLa V

82. Bystřice 10100042 1-04-03-001 63,9 PLa

83. Bašnický potok 10100362 1-04-03-012 18,5 PLa

84. Sánský kanál 10100464 1-04-04-015 15,8 PLa

85. Mrlina 10100065 1-04-05-001 51,0 PLa

86. Hasinský potok 10100342 1-04-05-008 19,1 PLa

87. Libáňský potok 10100423 1-04-05-019 16,0 PLa

88. Štítarský potok 10100194 1-04-05-031 26,5 PLa

89. Smíchovský potok 10100308 1-04-05-044 18,4 (po odpad ze PLa

Smíchovského

rybníka)

90. Výrovka 10100044 1-04-06-001 60,3 PLa

91. Bečvárka 10100265 1-04-06-021 22,3 PLa

92. Šembera 10100173 1-04-06-035 28,5 PLa

93. Vlkava 10100104 1-04-07-006 37,1 PLa

94. Mlynařice 10100434 1-04-07-042 17,8 PLa

95. Výmola 10100135 1-04-07-048 34,4 PLa

96. Jizera 10100009 1-05-01-001 166,1 PLa V, H 16,69 IV:53/14-IV/62

97. Mumlava 10100694 1-05-01-006 12,0 PLa V

98. Jizerka 10100271 1-05-01-020 21,3 PLa V

99. Oleška 10100132 1-05-01-035 34,8 PLa

100. Kamenice 10100112 1-05-01-058 36,7 PLa V

101. Černá Desná 10100936 1-05-01-065 10,7 PLa V

102. Bílá Desná 10100867 1-05-01-068 11,3 PLa V

103. Desná 10108520 1-05-01-069 2,4 PLa

104. Vošmenda 10100674 1-05-01-077 12,9 PLa V

105. Libuňka 10100285 1-05-02-010 20,1 PLa

106. Žehrovka 10100209 1-05-02-024 25,0 PLa

107. Mohelka 10100101 1-05-02-034 42,3 PLa

108. Zábrdka 10100244 1-05-02-052 25,6 PLa

109. Bělá 10100506 1-05-02-061 15,1 PLa

110. Rokytka 10101068 1-05-02-068 9,5 PLa

111. Kněžmostka 10100401 1-05-02-073 17,0 PLa

112. Klenice 10100168 1-05-02-081 28,4 PLa

113. Strenický potok 10100338 1-05-03-006 19,2 PLa

114. Mratínský potok 10100496 1-05-04-022 15,2 PLa

115. Košátecký potok 10100086 1-05-04-037 42,3 0,00 - 42,30 PLa

(po zaústění

odpadu z ČOV a

rybníkav k.ú.

Mšeno)

116. Černávka 10100477 1-05-04-057 14,6 PLa

117. Teplá Vltava 10100063 1-06-01-003 47,3 po zaústění PVl

Kvildského

potoka

118. Řasnice 10100382 1-06-01-026 11,0 (po soutok PVl H 0,55 XII:3-4

s Hraničním

potokem)

119. Hraniční potok 10102146 1-06-01-025 5,7 PVl H 5,70 XI:22-XII:3

120. Mechový potok 10103691 1-06-01-027 5,3 PVl H 5,25 XII:4-6

121. Volarský potok 10101037 1-06-01-040 10,9 PVl

122. Studená Vltava 10100544 1-06-01-044 17,0 PVl H 1,94 XII:8-9

123. Krásnohorský potok 10107146 1-06-01-044 3,1 PVl H 3,07 XII:7-8

124. Údolský potok 10107367 1-06-01-044 2,4 PVl H 0,21 XII:9-9/2

0,1 XII:9/5-9/6

2,09 XII:9/6/0/6-9/21

125. Světlá 10101049 1-06-01-045 0,1 PVl H 0,05 XII:11/11-12/1

126. Malá Světlá 10135105 1-06-01-045 0,6 PVl H 0,63 XII:12/1-13

127. Vltava 10100001 1-06-01-055 376,7 PVl V

128. Slatinka 10102022 1-06-01-074 2,2 (po hranici VÚ PVl V

Boletice)

129. Olšina 10100335 1-06-01-092 7,7 (od soutoku PVl

s Vltavou po

hraniciVÚ

Boletice)

130. Pestřice 10100892 1-06-01-096 5,4 PVl H 4,79 I:29/01-39/2a

0,61 I:39/3a-41

131. Ježová 10101357 1-06-01-100 5,7 PVl H 1,58 I:66/1-67/1a

4,09 I:67/2c-73/1

132. Černá stoka 10106321 1-06-01-100 1,8 PVl H 1,89 I:62-65/04

0,06 I:65/05-65/4a

133. Menší Vltavice 10101964 1-06-01-122 6,6 PVl V, H 0,08 II:52-52/2

134. Mezní potok 10156428 1-06-01-122 3,0 PVl H 2,97 II:48-52

135. Jezevčí potok 10156420 1-06-01-122 1,4 PVl H 1,44 II:52/3-54/1

136. Větší Vltavice 10101606 1-06-01-126 8,6 PVl H 2,23 III:III-3/06

0,09 III:3/010-3/4

137. Polední strouha 10122569 1-06-01-127 0,3 PVl H 0,28 II:76/02-76/4

138. Hajský potok 10104161 1-06-01-129 4,3 PVl H 3,33 III:3/5-9/3

0,08 III:9/4-9/010

0,36 III:9/014-10/3

0,40 III:10/06-11/04

0,09 III:11/06-11/09

139. Heršlácký potok 10112985 1-06-01-129 1,8 PVl H 0,44 III:13/01-13/05

1,35 III:15/02-17

140. Radvanovský potok 10500333 1-06-01-132 2,5 PVl H 2,49 II:64-69

141. Rosberský potok 10126860 1-06-01-132 0,4 PVl H 0,37 II:63/01-II:63/05

142. Trávnice 10103118 1-06-01-133 1,9 PVl H 0,15 II:69-69/1

0,14 II:69/04-69/07

0,15 II:69/3-69/010

0,41 II:69/012-70/01

1,01 II:70/05-72

143. Bystrá 10101352 1-06-01-134 1,1 PVl H 0,04 II:55/4-55/05

(Strážnice) 0,14 II:55/5-55/08

0,89 II:55/017-57

144. Boršíkovský potok 10104418 1-06-01-134 0,3 PVl H 0,29 II:60/4-61

145. Svatomírovský 10116214 1-06-01-135 0,6 PVl H 0,61 II:74-74/4

potok

146. Polečnice 10100172 1-06-01-161 22,6 (po hranici VÚ PVl

(Kájovský potok) Boletice)

147. Chvalšinský potok 10100489 1-06-01-176 12,1 (po hranici VÚ PVl

Boletice)

148. Hejdlovský potok 10104142 1-06-01-177 4,3 PVl V

149. Křemžský potok 10100175 1-06-01-195 26,9 (po hranici VÚ PVl

Boletice)

150. Malše 10100031 1-06-02-001 93,2 PVl V, H 24,4 III:32/3-47/3

151. Různice 10107139 1-06-02-001 3,4 PVl H 3,38 III.47/2-51/01

152. Kamenice 10102339 1-06-02-006 0,4 PVl H 0,38 III:23-24

153. Vulovický příkop 10129114 1-06-02-006 0,4 PVl H 0,44 III:30-30/03

154. Černá 10100193 1-06-02-024 28,9 PVl

155. Seplovský potok 10117739 1-06-02-029 0,1 PVl H 0,1 III:57/7-58

156. Pohořský potok 10100228 1-06-02-029 25,6 PVl V

157. Stropnice 10100056 1-06-02-040 56,5 PVl H 0,83 IV:31-32

158. Veveřský potok 10101270 1-06-02-043 9,5 PVl V

159. Tetřeví potok 10105423 1-06-02-051 1,1 PVl H 0,27 V:11-12

0,83 V:14-15/3

160. Svinenský potok 10100176 1-06-02-059 35,2 PVl

161. Mlýnská stoka 10104834 1-06-03-001 3,5 PVl

162. Dobrovodský potok 10100612 1-06-03-003 13,4 PVl

163. Dehtářský potok 10100222 1-06-03-013 25,6 PVl

164. Bezdrevský potok 10100092 1-06-03-017 44,0 PVl

165. Lužnice 10100007 1-07-01-001 157,2 úseky toku na PVl V,H 1,01 V:31-34

území ČR ř.km. 1,08 V:36/3-38

0,000 -149,971 0,35 V:48/5-49/5

ř.km. 157,766 -

160,180ř.km.

192,200-

197,061

166. Popelnice 10108191 1-07-01-001 2,4 PVl H 2,37 IV:13/2-16

167. Velenická strouha 10156415 1-07-01-002 0,2 PVl H 0,17 V:29/1-29/2

168. Skřemelice 10100098 1-07-01-003 2,0 PVl H 2,00 VI:50-52/2

(Klášterecký

potok)

169. Romavský potok 10100161 1-07-01-005 1,8 PVl H 0,07 VI:61-61/03 VI:61/03-

0,12 61/1 VI:61/05 - 62

1,65

170. Romavský příkop 10256187 1-07-01-005 0,7 PVl H 0,72 VI:60-61

171. Rybná 10101902 1-07-02-001 2,4 pouze hraniční PVl H 0,58 V:24/02-24/6

úseky 1,78 V:45/10-48/5

172. Halámecký potok 10101697 1-07-02-005 0,2 PVl H 0,19 V:57/01-58

173. Dračice 10100068 1-07-02-011 21,0 po státní PVl

hraniciř.km

13,68 od státní

hraniceř.km

32,70 po

zaústění koryta

přelivurybníka

Osika

174. Blanko 10101941 1-07-02-011 1,0 PVl H 0,37 VI:36/01-36/04

0,47 VI:37-37/011

175. Stoka v Širokém 10112607 1-07-02-011 2,2 PVl H 2,16 VI:02-4

blatě

176. Bystřický příkop 10158034 1-07-02-011 0.3 PVl H 0,27 VI:42-42/3

177. Oborský potok 10108428 1-07-02-011 0,3 PVl H 0,27 VI:45/08-46/1

178. Lunkovický potok 10115829 1-07-02-012 0,1 PVl H 0,09 VI:74/3-75

179. Koštěnický potok 10100093 1-07-02-018 33,5 (po zaústění PVl H 1,54 VI:27-29

koryta přelivu

Kačležského

rybníka)

180. Červený potok 10104067 1-07-02-025 4,6 PVl H 4,63 VI:29-35

181. Vodoteč I 10101320 1-07-02-027 2,3 PVl H 2,34 VI:6/01-9/5

182. Degárka 10128905 1-07-02-077 1,0 PVl

183. Drahoňovský potok 10102198 1-07-03-002 5,7 PVl

184. Kamenice 10100182 1-07-03-001 30,1 PVl

185. Žirovnice 10100177 1-07-03-018 29,6 PVl V

186. Nežárka 10100050 1-07-03-025 56,0 PVl

187. Hamerský potok 10100081 1-07-03-032 46,8 PVl

188. Studenský potok 10100504 1-07-03-035 15,6 PVl V

189. Nová řeka 10100587 1-07-03-058 13,5 PVl

190. Řečice 10100279 1-07-03-074 9,2 (po soutok s PVl

potokemKardaš)

191. Bechyňský potok 10100302 1-07-04-002 20,8 PVl

192. Černovický potok 10100110 1-07-01-027 41,6 PVl

193. Chotovinský potok 10100147 1-07-04-065 6,7 (po soutok s PVl

Turoveckým

potokem)

194. Košínský potok 10100276 1-07-04-073 11,6 (po soutok s PVl V

Kosteleckým

potokem)

195. Smutná 10100085 1-07-04-093 48,2 PVl

196. Milevský potok 10100334 1-07-04-102 21,1 PVl

197. Židova strouha 10100368 1-07-04-113 14,1 (po zaústění PVl

koryta přelivu

Bečického

rybníka)

198. Vydra 10100259 1-08-01-013 11,8 po soutok s PVl

Roklanským

potokem

199. Křemelná 10100162 1-08-01-023 17,6 po soutok se PVl

Slatinným

potokem

200. Prášilský potok 10100690 1-08-01-026 3,6 PVl H 3,58 X:11-12

201. Plavební potok 10269922 1-08-01-035 4,5 PVl V

202. Otava 10100013 1-08-01-038 113,0 PVl V

203. Losenice 10100484 1-08-01-045 2,2 (po soutok se PVl

Zlatým potokem)

204. Volšovka 10100340 1-08-01-063 7,7 (po soutok s PVl

Kepelským

potokem)

205. Ostružná 10100097 1-08-01-065 41,3 PVl

206. Nezdický potok 10100413 1-08-01-083 18,4 PVl

207. Novosedelský potok 10256214 1-08-01-126 23,5 PVl

208. Volyňka 10100077 1-08-02-001 46,4 PVl V

209. Spůlka 10100336 1-08-02-020 4,4 (po soutok s PVl

Košínským

potokem)

210. Peklov 10100374 1-08-02-034 8,2 (po soutok s PVl

Hoslovickým

potokem)

211. Blanice 10100026 1-08-03-003 90,7 (po hranici VÚ PVl V

Boletice)

212. Živný potok 10100673 1-08-03-030 7,1 (po lávku PVl

(Prachatický) u Kavanova)

213. Zlatý potok 10100139 1-08-03-052 40,4 PVl

214. Lomnice 10100049 1-08-04-017 30,2 (pod stavidla PVl

Zámeckého

rybníka

v Blatné)

215. Závišínský potok 10100307 1-08-04-034 23,0 PVl V

216. Skalice 10100067 1-08-04-038 45,0 (po konec PVl

zátopy rybníka

Podzámecký)

217. Líšnický potok 10100475 1-08-05-010 16,4 PVl V

218. Brzina 10100196 1-08-05-026 29,7 PVl

219. Mastník 10100071 1-08-05-047 52,1 PVl V

220. Sedlecký potok 10100290 1-08-05-052 24,5 PVl

221. Drásovský potok 10103627 1-08-05-087 5,6 PVl

222. Sychrovský potok 10101175 1-08-05-095 21,3 PVl V

223. Kocába 10100074 1-08-05-104 27,3 (po soutok se PVl

Sychrovským

potokem)

224. Sázava 10100005 1-09-01-001 226,1 PVl

225. Stržský potok 10100844 1-09-01-002 11,9 PVl

226. Staviště 10100916 1-09-01-006 11,8 PVl V

227. Borovský potok 10100524 1-09-01-024 18,4 PVl228. Břevnický potok 10100373 1-09-01-040 20,0 (po profil 50 m PVl

nad rybník

Křivolaký)

229. Šlapanka 10100122 1-09-01-044 41,4 PVl V

230. Zlatý potok 10100359 1-09-01-053 21,2 PVl

231. Žabinec 10100491 1-09-01-074 17,6 PVl

232. Rozkošský potok 10101793 1-09-01-078 5,7 (po soutok s PVl

potokem

Křivolač)

233. Úsobský potok 10100332 1-09-01-080 20,9 PVl

234. Perlový potok 10100262 1-09-01-084 24,3 PVl

235. Sázavka 10100149 1-09-01-102 33,1 PVl

236. Žebrákovský potok 10101107 1-09-01-112 9,6 PVl V

237. Pstružný potok 10100353 1-09-01-114 15,4 (po hráz PVl

Závršského

rybníka)

238. Ostrovský potok 10100428 1-09-01-134 19,5 PVl

239. Želivka 10100022 1-09-02-001 104,5 PVl V

240. Bělá 10100245 1-09-02-010 25,7 PVl

241. Jankovský potok 10100288 1-09-02-022 24,2 PVl

242. Trnava 10100058 1-09-02-036 58,3 PVl

243. Kejtovský potok 10100318 1-09-02-053 23,0

244. Martinický potok 10100126 1-09-02-074 40,5 PVl

245. Blažejovický potok 10100633 1-09-02-090 13,6 PVl

246. Všebořický potok 10104505 1-09-02-102 1,8 (po hráz PVl

dočišťovacího

rybníka

Všebořice)

247. Sedlický potok 10100293 1-09-02-104 26,0 PVl

248. Štěpánovský potok 10100379 1-09-03-002 19,1 PVl

249. Blanice 10100045 1-09-03-022 68,9 PVl

250. Chotýšanka 10100120 1-09-03-077 38,8 PVl

251. Jevanský potok 10100313 1-09-03-106 21,9 PVl

252. Mnichovka 10100676 1-09-03-124 13,6 PVl

253. Benešovský potok 10100400 1-09-03-136 18,4 PVl

254. Konopišťský potok 10100142 1-09-03-144 34,2 PVl

255. Janovický potok 10100191 1-09-03-160 29,4 PVl

256. Bojovský potok 10100348 1-09-04-008 15,0 (po přeliv PVl

Zámeckého

rybníka

v Mníšku

p/Brdy)

257. Mže 10100016 1-10-01-001 105,8 PVl V, H 1,36 IV:32-33

258. Sklářský potok 10101072 1-10-01-009 0,6 PVl H 0,62 V:5/8-6

259. Sedlišťský potok 10100328 1-10-01-019 20,8 PVl

260. Hamerský potok 10100143 1-10-01-029 29,3 (od 0,000 - po PVl

st. hranici

ř.km. 25,309

od st. hranice

ř.km. 29,775 -

po pramen)

261. Kosový potok 10100082 1-10-01-053 46,4 PVl

262. Úšovický potok 10100967 1-10-01-060 10,5 PVl V

263. Úhlavka 10100103 1-10-01-089 42,4 PVl

264. Výrovský potok 10100306 1-10-01-110 21,8 PVl

265. Úterský potok 10100131 1-10-01-135 37,6 PVl

266. Nezdický potok 10100937 1-10-01-142 10,4 PVl V

267. Hadovka 10100320 1-10-01-152 21,5 PVl

268. Vejprnický potok 10100254 1-10-01-187 23,2 PVl

269. Radbuza 10100017 1-10-02-001 111,2 PVl V

270. Černý potok 10100197 1-10-02-022 28,3 PVl

271. Zubřina 10100148 1-10-02-044 33,8 PVl

272. Zahořanský potok 10100577 1-10-02-052 14,1 PVl

273. Merklínka 10100099 1-10-02-085 39,3 PVl

274. Luční potok 10100420 1-10-02-103 16,3 PV

275. Úhlava 10100025 1-10-03-001 108,7 PVl V

276. Svinský potok 10103437 1-10-03-004 5,2 PVl

277. Zelenský potok 10101206 1-10-03-006 8,8 PVl

278. Lomnička 10109854 1-10-03-013 1,4 PVl H 1,44 IX:17-17/12

279 Chodská Úhlava 10100432 1-10-03-013 17,0 PVl H 1,66 IX:15-15/14

0,15 IX:15/15-15/16

1,70 IX:16-17

280 Flekovský potok 10102660 1-10-03-014 0,1 PVl H 0,13 IX:12/11-12/12

281. Jelenka 10100410 1-10-03-025 17,8 PVl

282. Drnový potok 10100300 1-10-03-039 21,3 PVl

283. Poleňka 10267529 1-10-03-049 18,0 PVl

284. Točnický potok 10250618 1-10-03-059 17,6 PVl

285. Berounka 10100011 1-10-04-002 138,6 PVl V

286. Úslava 10100028 1-10-05-001 97,3 PVl

287. Myslívský potok 10100357 1-10-05-014 20,5 PVl

288. Víska 10267324 1-10-05-023 19,0 PVl

289. Bradava 10100322 1-10-05-046 22,3 PVl V

290. Kornatický potok 10267261 1-10-05-052 17,8 PVl

291. Klabava 10100060 1-11-01-010 51,0 PVl V

292. Holoubkovský potok 10100257 1-11-01-023 23,5 PVl

293. Třemošná 10100088 1-11-01-047 44,1 PVl

294. Bělá 10100287 1-11-01-052 21,8 PVl

295. Střela 10100021 1-11-02-001 103,8 PVl V

296. Ratibořský potok 10278385 1-11-02-018 10,7 (po hranici VÚ PVl

Hradiště)

297. Velká Trasovka 10278507 1-11-02-024 13,6 (po hranice VÚ PVl

Hradiště)

298. Manětínský potok 10100267 1-11-02-036 24,5 PVl

299. Mladotický potok 10100462 1-11-02-056 17,5 PVl

300. Kaznějovský potok 10101879 1-11-02-070 7,3 PVl

301. Kralovický potok 10100294 1-11-02-078 21,7 PVl

302. Javornice 10100158 1-11-02-101 32,0 PVl

303. Zbirožský potok 10100164 1-11-02-123 31,4 PVl

304. Rakovnický potok 10100069 1-11-03-001 48,8 PVl

305. Lišanský potok 10239239 1-11-03-016 19,2 PVl

306. Klíčava 10100264 1-11-03-045 22,3 PVl V

307. Habrový potok 10100602 1-11-03-057 13,3 PVl

308. Litavka 10100052 1-11-04-001 54,5 PVl V

309. Pilský potok 10102053 1-11-04-002 6,5 PVl V

310. Obecnický potok 10101235 1-11-04-004 8,5 PVl V

311. Příbramský potok 10100845 1-11-04-008 11,3 PVl

312. Ohrazenický potok 10101492 1-11-04-014 7,9 PVl V

313. Červený potok 10100166 1-11-04-026 20,9 (po hranici VÚ PVl

Brdy)

314. Stroupínský potok 10100266 1-11-04-033 22,6 PVl V

315. Suchomastský potok 10100822 1-11-04-054 11,3 PVl

316. Loděnice 10100041 1-11-05-001 65,7 PVl

317. Radotínský potok 10100255 1-11-05-047 5,5 (po hranici PVl

HMP)

318. Botič 10100145 1-12-01-014 15,0 (od hranice HMP PVl

po pramen)

319. Rokytka 10100106 1-12-01-026 7,6 (od hranice HMP PVl

po pramen)

320. Zákolanský potok 10100167 1-12-02-028 16,9 (po most ve PVl

Velkých

Čičovicích)

321. Knovízský potok 10100211 1-12-02-041 25,5 PVl

322. Bakovský potok 10100080 1-12-02-049 44,6 PVl

323. Zlonický potok 10100198 1-12-02-056 26,9 PVl

324. Červený potok 10100219 1-12-02-072 24,0 PVl

325. Vranský potok 10100310 1-12-02-082 21,6 PVl

326. Laterální kanál 10155063 1-12-02-098 10,4 PVl

327. Pšovka 10100129 1-12-03-004 33,6 POh

328. Liběchovka 10100232 1-12-03-020 24,4 POh

329. Úštěcký potok 10100151 1-12-03-044 31,0 POh

330. Ohře 10100004 1-13-01-006 253,6 POh V

331. Račí potok 10108171 1-13-01-001 1,3 POh H 1,10 II:2/6-3

0,22 II:4/3-4/4

332. Kopřivový potok 10123282 1-13-01-001 0,5 POh H 0,51 II:4-4/3

333. Mlýnský potok 10108527 1-13-01-001 1,0 POh H 1,00 II:6-7

334. Mezný potok 10107923 1-13-01-001 2,2 POh H 0,28 II:15/5-15/8

1,96 II:16/1-17/10

335. Libský potok 10101165 1-13-01-002 7,6 POh

336. Reslava 10109728 1-13-01-007 2,3 POh H 2,29 II:22-23

337. Pomezní potok 10117600 1-13-01-007 0,3 POh H 0,17 II:23/1-23/3

0,16 III:2/5-2/6

338. Bučinský potok 10104195 1-13-01-011 2,6 POh H 2,57 III:4-4/12

(Výhledský)

339. Slatinný potok 10100325 1-13-01-015 20,0 POh H 0,14 II:8/6-8/8

340. Hazlovský potok 10102356 1-13-01-018 0,1 POH H 0,1 XXII:4/19-4/22

341. Sázek 10100390 1-13-01-023 17,3 POh H 3,20 XXI,XXII:22-2

0,50 XXII:3/12-3/20

342. Velkorybnický 10112508 1-13-01-024 1,7 POh H 1,70 XXI:21/5-22

potok

343. Plesná 10100186 1-13-01-035 24,8 POh H 0,30 XXII:8-8/5

0,50 XXII:8/7-8/15

1,40 XXII:8/16-9

344. Starý potok 10112054 1-13-01-036 0,6 POh H 0,50 XXII:9-9/7

0,05 XXII:9/19-9/21

345. Černý potok 10116690 1-13-01-037 0,7 POh H 0,60 XXI:16/1-16/11

0,10 XXI:16/14-17

346. Rašeliník 10116967 1-13-01-038 0,6 POh H 0,60 XXI:12/5-12/11

347. Pstruhový potok 10101207 1-13-01-039 4,1 POh H 4,10 XXI:4-6/9

348. Hraniční potok 10145051 1-13-01-039 0,2 POh H 0,20 XXI:6/11-7

349. Rokytník 10104360 1-13-01-043 0,1 POh H 0,11 XXI:10/9-10/11

350. Rákosina 10110301 1-13-01-043 1,5 POh H 0,90 XXI:8/5-8/15

0,60 XXI:8/18-8/24

351. Lubinka 10100721 1-13-01-046 12,7 POh

352. Odrava 10156400 1-13-01-053 20,6 POh H 0,67 III:17-17/6

353. Mikulášský potok 10122189 1-13-01-053 0,5 POh H 0,51 IV:14-15

354. Mlýnský potok 10100249 1-13-01-054 0,9 POh H 0,95 III:11-11/5

0,05 III:11/6-11/7

355. Tříselný potok 10108760 1-13-01-056 2,9 POh H 0,99 III:15/1-16

1,70 III:16-17

356. Mohelenský potok 10102900 1-13-01-058 0,6 POh H 0,25 III:22-22/3

0,32 III:22/13-23

357. Bílý potok 10113799 1-13-01-058 1,4 POh H 1,40 III:24/1-2

358. Malý potok 10122150 1-13-01-058 0,7 POh H 0,49 III:21/3-21/7

0,21 III:21/8-22

359. Lipoltovský potok 10100304 1-13-01-067 20,7 POh

(Kynžvartský)

360. Libocký potok 10100179 1-13-01-074 30,3 POh V

361. Zadní Liboc 10100887 1-13-01-077 12,2 POh

362. Libava 10100269 1-13-01-082 22,0 POh V

(Velká Libava)

363. Malá Libava 10100649 1-13-01-083 13,3 POh

364. Habartovský potok 10101009 1-13-01-086 6,8 (od soutoku POh

s Ohří po

soutok

s Částkovským

potokem)

365. Tisová 10101827 1-13-01-090 7,1 POh

366. Svatava 10100091 1-13-01-094 30,3 POh H 1,50 XIX:13-13/15

367. Hraničná 10109466 1-13-01-095 2,1 POh H 2,10 XIX:11/11-12/19

368. Stříbrný potok 10100810 1-13-01-098 12,4 POh V

369. Rotava 10100561 1-13-01-106 15,7 POh

370. Bystřina 10101899 1-13-01-107 7,7 POh V

371. Skřiváň 10100827 1-13-01-109 11,3 POh

372. Hluboký potok 10103172 1-13-01-118 4,8 POh

373. Lobezský potok 10100350 1-13-01-127 12,1 (od soutoku POh

s Ohří po

silniční

propustek

v Podstrání)

374. Stoka 10100695 1-13-01-135 11,8 (po přepad z POh

Dlouhé stoky)

375. Dlouhá stoka 10100272 1-13-01-135 21,9 POh

376. Chodovský potok 10100277 1-13-01-141 20,0 (po most POh

v Mezihorské)

377. Tatrovický potok 10101098 1-13-01-144 9,4 POh

378. Vlčí potok 10100840 1-13-01-148 11,6 POh

379. Rolava 10100121 1-13-01-153 36,8 POh V

380. Černá voda 10101033 1-13-01-156 9,2 POh

(Slatinný potok)

381. Limnice 10102204 1-13-01-164 6,0 POh

382. Teplá 10100040 1-13-02-001 64,4 POh V

383. Pramenský potok 10100472 1-13-02-006 16,1 POh

384. Mnichovský potok 10100950 1-13-02-007 10,4 POh

385. Otročínský potok 10100734 1-13-02-012 5,5 (po jezu žel. POh

(Debrný) zastávky

Otročín)

386. Dolský potok 10101454 1-13-02-018 8,3 (po Dlouhou POh

stoku)

387. Lomnický potok 10100207 1-13-02-022 26,7 POh V

388. Žalmanovský potok 10101616 1-13-02-025 4,7 (po hranici VÚ POh

(Mlýnský) Hradiště)

389. Javorná 10101886 1-13-02-027 6,4 POh

390. Dražovský potok 10101200 1-13-02-029 9,8 POh

391. Vitický potok 10100430 1-13-02-035 17,3 POh

392. Lužecký potok 10102638 1-13-02-036 5,6 POh

393. Lomnice 10100983 1-13-02-051 0,5 0,00 - 0,50 POh

(od ústí po

hraniciVÚ

Hradiště

v ř.km)

394. Bystřice 10100187 1-13-02-057 30,0 POh V

395. Eliášův potok 10101047 1-13-02-060 10,1 POh V

396. Jáchymovský potok 10100902 1-13-02-066 10,9 (od soutoku POh

s Bystřicí po

výtok z

Městského

rybníka)

397. Plavenský potok 10100991 1-13-02-077 9,1 POh V

398. Hučivý potok 10101693 1-13-02-089 7,4 POh

399. Podmileský potok 10101204 1-13-02-099/3 3,2 (k přeložce

Hradištského

potoka)

400. Hradišťský potok 10101749 1-13-02-099/2 3,2 (od soutoku POh

s Podmileským

potokempo most

na úpravnu vody

Hradiště)

401. Prunéřovský potok 10100227 1-13-02-109 25,1 POh

402. Liboc 10100076 1-13-03-003/1 26,1 (od ústí po POh

hraniciVÚ

Hradiště)

403. Leska 10100251 1-13-03-026 1,9 (od ústí po POh

zaústění

Doláneckého

potoka)

404. Dolánecký potok 10100252 1-13-03-021 21,9 POh

405. Hutná I 10100363 1-13-03-037 15,3 (od soutoku POh

s Chomutovskou

po mostv obci

Březno)

406. Blšanka 10100062 1-13-03-043 46,6 0,00 - 46,60 POh

(od ústí po

hraniciVÚ

Hradiště)

407. Sádecký potok 10101404 1-13-03-085 8,1 POh

408. Chomutovka 10100072 1-13-03-106 48,6 POh V

409. Kamenička 10101577 1-13-03-108 8,2 POh V

(Novodomský potok)

410. Křímovský potok 10101988 1-13-03-111 6,3 POh V

411. Hačka 10100513 1-13-03-115/1 10,4 (od soutoku s POh

Chomutovkou po

kříženís

Přivaděčem Ohře-

Bílina)

412. Hutná II 10100644 1-13-03-115/2 10,8 (od přivaděče POh

Ohře - Bílina

po pramen)

413. Čepel 10100416 1-13-04-065/1 6,4 (po silniční POh

most

v Podluskách)

414. Bílina 10100034 1-14-01-001 82,8 POh V

415. Malá voda 10102286 1-14-01-002 5,3 POh

416. Přivaděč 10100233 1-14-01-003/2 33,8 (soustava POh

Ohře - Bílina přivaděčů PPV,

PKP II,PKP

III, PKP IV)

417. Lužec 10100709 1-14-01-006 10,8 (od přivaděče POh V

(Nivský potok) Ohře - Bílina

po pramen)

418. Kundratický potok 10102262 1-14-01-008/2 6,3 POh V

419. Vesnický potok 10102691 1-14-01-009 5,2 POh

(Mořicův)

420. Hutní potok I 10101867 1-14-01-011 6,5 (od soutoku s POh

Bílinoupo

pramen)

421. Hutní potok II 10103280 1-14-01-013 1,0 (od soutoku POh

s Bílinou po

výtok PVN)

422. Loupnice 10100636 1-14-01-016 13,4 POh V

423. Jiřetínský potok 10101750 1-14-01-017/1 6,9 POh

424. Bílý potok 10100479 1-14-01-020 15,9 POh V

425. Srpina 10100202 1-14-01-026 25,9 POh

426. Počeradský potok 10101159 1-14-01-035 10,3 POh

427. Bouřlivec 10100355 1-14-01-056 18,5 POh

428. Loučenský potok 10100562 1-14-01-061/1 14,8 POh

429. Radčický potok II 10101232 1-14-01-061/2 7,0 (od soutoku POh

s Loučenským

potokempo ŠP

Koldům)

430. Bystřice 10100315 1-14-01-073 19,9 POh

(Teplický potok)

431. Ždírnický potok 10100528 1-14-01-095 9,3 (od soutoku POh

s Bílinou po

soutok s

Telnickým

potokem)

432. Zalužanský potok 10100941 1-14-01-097/2 9,0 (včetně POh

přeložky od

soutokuse

Ždírnickým

potokempo

propustek

silnice1/27)

433. Modlanský potok, 10100703 1-14-01-097/3 7,6 (včetně POh

přeložky od

soutokuse

Zalužanským

potokempo

propustek

silnice1/27)

434. Klíšský potok 10100564 1-14-01-103 14,2 POh

435. Jílovský potok 10100327 1-14-02-026/1 20,2 POh

436. Ploučnice 10100027 1-14-03-001 101,2 POh

437. Ještědský potok 10100384 1-14-03-005 18,9 POh

438. Panenský potok 10100181 1-14-03-015 30,4 POh

439. Svitavka 10100119 1-14-03-038 36,6 POh

440. Hamerský potok 10101226 1-14-03-042 9,5 POh V

441. Šporka 10100280 1-14-03-055 23,0 POh

442. Robečský potok 10100195 1-14-03-067 15,8 (po Máchovo POh

jezero)

443. Bobří potok 10100185 1-14-03-070 28,0 POh

444. Bystrá 10100369 1-14-03-097 18,9 POh

445. Klopotský potok 10104876 1-14-04-008 3,3 POh H

446. Kamenice 10100111 1-14-05-001 38,0 POh

447. Šenovský potok 10105377 1-14-05-005 4,2 POh

448. Chřibská Kamenice 10100268 1-14-05-014 23,4 POh V

449. Křinice 10100311 1-15-01-001 8,9 POh H 8,90 VI,VII:23-3

450. Bílý potok 10104297 1-15-01-006 2,9 (od ř. km 0,00 POh H 2,90 VI:20-23

do ř. km 2,9)

451. Strouha 10104510 1-15-01-008 0,7 POh H 0,70 VI:18/2-18/25

452. Stinný potok 10156421 1-15-01-019 0,2 POh H, P 0,20 VI:16/6-16/15

453. Tomášovský potok 10117828 1-15-01-019 0,7 POh H 0,70 VI:10/3-11

454. Vilémovský potok 10100689 1-15-01-020 13,0 POh H 2,70 V,VI:18-24/3

(Poustevenský)

455. Velkošenovský 10103812 1-15-01-021 4,2 POh

potok

456. Liščí potok 10101557 1-15-01-023 7,8 POh

457. Mikulášovický 10101858 1-15-01-025 7,2 POh

potok

458. Tanečnice 10156422 1-15-01-026/1 0,4 POh H, P 0,40 VI:4/24-5/9

459. Luční potok 10100895 1-15-01-027 10,4 (od ústí po POh H 0,30 V:5/2-5/18

státní hranici)

460. Severní potok 10108348 1-15-01-028 0,8 POh H 0,80 V:2-2/37

461. Spréva 10100441 1-15-01-035 3,7 POh H 1,90 III:10-12

0,90 IV:3/19-3/32

462. Jiříkovský potok 10101417 1-15-01-038 6,8 POh H 0,10 III:18/19-18/22

463. Rožanský potok 10101135 1-15-01-046 9,5 POh H 0,10 IV:12/15-12/18

464. Dřevíč 10112527 1-15-01-050 0,2 POh H 0,20 IV:16-16/5

465. Sporný potok 10104943 1-15-02-012 0,3 (od ř. km 0,00 POh H 0,30 VIII:12/9-13

do ř. km 0,3)

466. Rychnovský potok 10115231 1-15-02-013 1,4 POh H 1,40 VIII:13-14/24

467. Studniční potok 10138243 1-15-02-015 0,5 POh H 0,50 VIII:11/4-11/23

468. Rybný potok 10101741 1-15-02-020 6,9 POh H 1,40 IX:9-10

(Gottleuba)469. Malý Větrovský 10120026 1-15-02-020 0,2 (LB přítok POh H 0,20 IX:14-14/6

potok Větrovského

potoka)

470. Hraniční potok 10103716 1-15-02-021 3,3 POh H 3,30 IX:10-13

471. Olšový potok 10101619 1-15-02-024 2,1 POh H 2,10 VIII:24-26

472. Petrovický potok 10101752 1-15-02-026 0,4 POh H 0,40 VIII:26-26/8

473. Pastvinný potok 10136467 1-15-02-026 0,7 (LB přítok POh H 0,50 VIII:26/8-26/18

Petrovického 0,20 IX:2/1-2/9

potoka)

474. Slatina 10102452 1-15-02-027/1 0,4 POh H 0,40 IX:6-6/15

475. Hraniční potok 10108459 1-15-02-027/2 0,9 POh H 0,90 IX:6/15-6/55

476. Mohelnice 10102773 1-15-02-029 5,1 POh H 5,10 X:3-8/11

477. Černý potok 10110375 1-15-02-030 2,4 POh H 2,40 IX:15-17

478. Ašergraben 10154003 1-15-02-032 0,5 POh H 0,50 X:11/26-12

479. Divoká Bystřice 10102983 1-15-02-033 1,0 POh H 1,00 X:18-19

480. Hraniční potok 10117494 1-15-02-033 1,8 POh H 1,80 X:19-20/25

481. Rašelinový potok 10111036 1-15-02-034 2,0 POh H 2,00 X:17-18

482. Moldavský potok 10102860 1-15-03-001 0,8 POh H 0,80 XI:7-8

483. Jelení potok 10103530 1-15-03-001 5,5 POh H 4,50 XI:2/4-6/8

1,00 XI:6/11-7

484. Pastvina 10153225 1-15-03-003 0,2 POh H 0,20 XI:8-8/6

485. Polava 10100431 1-15-03-004 18,4 POh H 18,40 XV,XVI:13-13

486. Přísečnice 10100539 1-15-03-011 15,1 POh V, H 1,60 XV:3-4

487. Kamenička 10106498 1-15-03-017 2,8 POh H 2,80 XV:2-3

488. Černá voda 10100495 1-15-03-019 16,7 POh V

(Černý potok)

489. Flájský potok 10100444 1-15-03-023 19,2 POh V, H 1,5 XII:1-2

2,00 XIII:7-8

490. Bystrý potok 10103009 1-15-03-030 5,1 POh 1,80 XI:11/5-12/22

3,30 XI:12/26-15/28

491. Pstružný potok 10103074 1-15-03-032 3,4 POh H 3,40 XII:2-4

492. Pestrý potok 10140429 1-15-03-032 0,5 POh H 0,50 XII:4-4/10

493. Svídnice 10100403 1-15-03-034 18,7 (od ř. km 0,00 POh H 18,70 XII,XIII:10-7

do ř. km 18,7)

494. Stříbrný potok 10156435 1-15-03-034 0,2 POh H 0,20 XII:8/14-8/19

495. Ztracený potok 10156441 1-15-03-034 0,3 POh H 0,30 XII:8/14-8/19

496. Načetínský potok 10100372 1-15-03-042 15,3 (od ř. km 0,00 POh H 15,30 XIII,XIV:8/2-4

po ř. km 15,3)

497. Mlýnský potok 10155985 1-15-03-052 0,4 (PB přítok POh H 0,40 XIV:6/11-7

Lesníhopotoka)

498. Telčský potok 10101016 1-15-03-046 9,8 POh

(Rudolický)

499. Černá 10100466 1-15-03-048 15,2 POh H 15,70 XIV,XV:8-1/1

500. Lesní potok 10118422 1-15-03-052 0,9 POh H 0,90 XIV:7-8

501. Černá 10100404 1-15-04-004 17,6 POh V

502. Blatenský potok 10101818 1-15-04-010 0,7 POh H 0,70 XVIII:2/1-3

503. Široký potok 10110524 1-15-04-011 0,3 POh H 0,30 XVIII:3-3/3

504. Smolný potok 10106746 1-15-04-011 3,0 POh H 3 XVIII:3/3-3/40

505. Polavský potok 10101281 1-15-04-015 0,7 POh H 0,7 XVII:10-10/10

506. Zlatý potok 10101954 1-15-04-016 0,01 POh H 0,01 XVII:10-10/1

507. Komáří potok 10104539 1-15-04-017 3,5 POh H 3,1 XVII:10/10-15

0,4 XVII:15/5-15/9

508. Štítarský potok 10113919 1-15-05-001 1,0 POh H 1,04 I:13/1-13/8

509. Pekelský potok 10113849 1-15-05-003 1,8 POh H 1,82 I:7/2-8

510. Újezdský potok 10106544 1-15-05-004 1,6 POh H 1,62 I:9-10

511. Rokytnice 10100814 1-15-05-005 12,2 POh V, H 0,49 I:1/1-1/4

0,91 I:2-2/3

1,59 I:2/5-3

512. Lužní potok 10101405 1-15-05-006 5,2 POh H 5,19 I:3-5

513. Bystřina 10103507 1-15-05-009 5,8 POh H 0,6 XXIII:12/2-12/7

4 XXIII:12/8-13/9

1,2 XXIII:13/10-15

514. Brodivý potok 10111147 1-15-05-009 0,4 POh H 0,4 XXIII:15/3-15/8

515. Lesní potok 10156425 1-15-05-011 0,3 POh H 0,3 XXIII:17/2-17/4

516. Bílý Halštrov 10100777 1-15-05-012 11,4 POh

517. Doubravský potok 10103317 1-15-05-014 0,8 POh H 0,8 XXII:13/37-15/5

518. Kuželka 10154906 1-15-05-019 0,2 POh H 0,2 XX:6/5-6/9

519. Hranický potok 10105094 1-15-05-020 0,3 POh H 0,3 XXIII:8/10-8/15

520. Zelený potok 10115010 1-15-05-020 1,0 POh H 0,8 XXIII:7/4-7/14

0,2 XXIII:7/16-7/18

521. Lužní potok 10150508 1-15-05-021 0,01 POh H 0,01 XXIII:10/12-10/13

522. Odra 10100012 2-01-01-028 101,4 (po soutok s POd H 4,23 II:II/1-4/1

Budišovkou na 3,38 II:II/5-II/9

hraniciVÚ

Libavá)

523. Budišovka 10100377 2-01-01-025 19,3 POd

524. Luha 10100201 2-01-01-063 3,9 (po Rybník) POd

525. Jičínka 10100213 2-01-01-075 10,4 (po Zrzávku) POd

526. Husí potok 10100199 2-01-01-081 27,3 POd

527. Sedlnice 10100303 2-01-01-113 23,7 POd

528. Bílovka 10100243 2-01-01-115 23,7 POd

529. Sezina 10100392 2-01-01-118 20,2 POd

530. Lubina 10100109 2-01-01-131 28,7 (po Lomnou) POd

531. Ondřejnice 10100180 2-01-01-147 19,1 (po silniční POd

most ve

Sklenově)

532. Porubka 10100370 2-01-01-159 6,9 (po koupaliště POd

Poruba)

533. Střední Opava 10100658 2-02-01-010 0,9 (po Bílou POd

Opavu)

534. Opava 10100014 2-02-01-011 109,4 (po soutok POd H 5,44 II:II/71-II/76

Střednía Černé 16,36 II:80/7-90/1

Opavy)

535. Opavice 10100118 2-02-01-038 26,7 (po silniční POd H 2,53 II:II/95-96/7

most ve 7,08 II:97/3-II/102

Spáleném)

536. Čižina 10100258 2-02-01-071 14,5 (po Tetřevský POd

potok)

537. Radynka 10131846 2-02-01-084 0,2 (LB přítok POd H 0,21 II: II/71-70/7

Opavy

k.ú. Palhanec)

538. Moravice 10100015 2-02-02-007 91,2 (po Bělokamenný POd V

potok)

539. Podolský potok 10100299 2-02-02-018 6,2 (po silniční POd

most

v Rýmařově)

540. Černý potok 10100220 2-02-02-036 20,2 POd

541. Lobník 10100436 2-02-02-060 16,1 POd

542. Hvozdnice 10100125 2-02-02-078 36,2 POd

543. Bílá Ostravice 10101039 2-03-01-001 9,9 POd

544. Černá Ostravice 10101081 2-03-01-006 9,6 POd

545. Ostravice 10100051 2-03-01-007 54,2 (po soutok POd V

Černé aBílé

Ostravice)

546. Řečice 10101202 2-03-01-012 6,7 POd

547. Morávka 10100159 2-03-01-034 29,2 POd V

548. Skalka 10101428 2-03-01-037 7,8 POd

549. Slavíč 10101544 2-03-01-041 6,9 POd

550. Mohelnice 10100701 2-03-01-047 13,1 POd

551. Olešná 10100297 2-03-01-058 21,3 POd

552. Lučina 10100124 2-03-01-062 37,7 POd

553. Orlovská Stružka 10100698 2-03-02-006 14,1 (po hráz POd

odkaliště

nádrže dolu

Lazy)

554. Pasecký potok 10105082 2-03-02-010 1,7 (k.ú. POd H 1,74 II:9/3-II/11

Šilheřovice)

555. Olše 10100039 2-03-03-001 72,6 POd H 5,87 I:II/1-I/173

4,15 I:I/167-I/161

14,62 I:I/108-I/81

0,37 I:I/16-I/15

556. Oleška 10156431 2-03-03-001 2,0 POd H 2,01 I:I/15-I/12

557. Bystrý potok 10104426 2-03-03-002 3,8 POd H 0,48 I:21/1-I/22

558. Lomná 10100402 2-03-03-008 17,5 POd

559. Líštnice 10101643 2-03-03-030 0,5 4,40 - 4,90 POd H 0,50 I:I/59-I/58

560. Tyra 10100668 2-03-03-032 13,1 POd V

561. Ropičanka 10100429 2-03-03-040 8,1 (po jez POd

Smilovice)

562. Stonávka 10100140 2-03-03-052 33,2 POd

563. Petrůvka 10100347 2-03-03-068 14,3 POd H 8,29 I:I/161-I/153

564. Pština 10102304 2-04-01-003 2,0 POd H 0,86 II:II/43-II/44

0,24 II:52/3-52/2

0,91 II:II/52-51/15

565. Rudník 10105308 2-04-01-004 1,2 POd H 0,28 II:II/42-42/3

0,91 II:52/18-52/10

566. Oldřišovský potok 10100296 2-04-01-011 3,8 (dolní úsek po POd H 0,15 II:37/4-37/7

státní hranici) 0,55 II:II/36-36/4

567. Celní potok 10118947 2-04-01-011 0,3 (LB přítok POd H 0,27 II:37/7-37/9

Oldřišovského

potoka)

568. Strahovický potok 10101927 2-04-01-012 1,2 (PB přítok POd H 1,16 II:II/35-II/36

Oldřišovského

potoka)

569. Hůrka 10125186 2-04-01-016 0,5 (k.ú. Píšť) POd H 0,52 II:26/3-26/6

570. Píšťský potok 10101251 2-04-01-017 1,1 POd H 0,72 II:II/24-II/23

0,42 II:22/5-II/22

571. Ochoz 10136949 2-04-01-017 0,2 (PB přítok POd H 0,23 II:II/22-21/12

Píšťského p.)

572. Bažantí potok 10136949 2-04-01-017 0,7(PB přítok POd H 0,71 II:II/23-22/7

Píšťského p.)

573. Osoblaha 10100113 2-04-02-005 19,0 (po Mušlov) POd

574. Hrozová 10100388 2-04-02-014 13,6 9,78 - 23,40 POd H 12,6 II: 111/10-II/104

575. Biskupický potok 10108615 2-04-02-014 0,6 (PB přítok POd H 0,58 II:II/104-103/17

Hrozové)

576. Pomezní potok 10109933 2-04-02-017 0,7 1,08 - 1,77 POd 0,70 II:119/9-119/4

577. Zlatý potok 10100116 2-04-02-022 2,8 (po Černý POd

potok)

578. Hvozd 10106670 2-04-02-023 0,1 (k.ú. Janov u POd H 0,10 II:II/143—143/3

Krnova)

579. Hraniční potok 10101213 2-04-02-023 3,5 (po Lesní POd H 3,45 II:134/18-136/9

potok)

580. Lesní potok 10144662 2-04-02-023 0,3 (LB přítok POd H 0,32 II:136/9-136/14

Hraničního

potoka)

581. Bartultovický 10106863 2-04-02-023 2,6 (LB přítok POd H 2,55 II:134/15-133/25

potok Hraničního

potoka)

582. Prudník 10156433 2-04-02-024 4,6 POd

583. Sádecký potok 10101386 2-04-02-025 1,6 0,92 - 1,00; POd H 0,08 II:128/4-128/5

2,90 - 4,42 1,52 II:129/13-130/12

584. Lužní potok 10156427 2-04-02-025 0,1 (LB přítok POd H 0,06 II:130/12-130/14

Sádeckého

potoka)

585. Zelený potok 10101397 2-04-02-028 0,1 POd H 0,05 II:124/1-124/2

586. Stěnava 10100289 2-04-03-002 20,2 PLa

587. Lipový potok 10105625 2-04-03-001 2,0 (potok nad PLa H 2,02 III:III/227-228/14

Vernéřovicemi)

588. Starostínský potok 10104976 2-04-03-002 1,0 PLa H 0,56 III:III/223-223/7

589. Božanovský potok 10101255 2-04-03-023 9,0 PLa H 2,29 III:III/188-188/20

590. Vojtovický potok 10100371 2-04-04-026 0,4 POd H 0,38 II:185/12-185/17

591. Vidnávka 10100206 2-04-04-035 25,5 POd

592. Černý potok 10100560 2-04-04-056 3,0 (po Červený POd

potok)

593. Bělá 10100137 2-04-04-067 26,1 (po POd H 0,14 II:160/2-160/3

Červenohorský

potok)

594. Staříč 10100531 2-04-04-086 8,5 (po Ramzovský POd

potok)

595. Olešnice 10100556 2-04-04-092 3,5 2,47 - 5,95 POd H 3,48 II:155/3-II/158

596. Kolnovický potok 10108340 2-04-04-096 0,1 (k.ú. POd H 0,1 II:164/6-164/7

Kolnovice)

597. Černý potok 10101855 2-04-05-003 6,5 PLa H 2,54 IV:4/1- 5/10

598. Královecký potok 10138689 2-04-05-005 0,7 PLa H 0,55 III:III/265-265/8

599. Jindřichovický 10100778 2-04-06-004 11,8 PLa H 2,83 IV:77/6-79/13

potok

600. Lužický potok 10110886 2-04-06-001 1,9 PLa H 1,89 IV:IV/66-67/12

601. Srbský potok 10105475 2-04-06-004 3,5 PLa H 2,11 IV:IV/81-82/11

602. Lužická Nisa 10100061 2-04-07-001 52,7 PLa H 1,34 I:I/1-3

603. Novoveský potok 10104612 2-04-07-002 3,7 PLa

604. Mšenský potok 10103758 2-04-07-004 4,3 PLa

605. Bílá Nisa 10100912 2-04-07-006 11,2 PLa

(Rýnovická)

606. Doubský potok 10101422 2-04-07-010 8,3 PLa

607. Slunný potok 10103207 2-04-07-012 4,5 PLa

608. Spojovací potok 10110285 2-04-07-015 1,9 PLa

609. Harcovský potok 10101364 2-04-07-014 8,3 PLa

610. Janovodolský potok 10103087 2-04-07-015 6,8 PLa

611. Černá Nisa 10100540 2-04-07-016 14,6 PLa

612. Ostašovský potok 10102217 2-04-07-020 6,2 PLa

613. Jeřice 10100341 2-04-07-024 16,4 0,00 - 16,40 PLa

(po okraj lesa

nad osadou Na

Pilách)

614. Fojtka 10102196 2-04-07-027 5,4 PLa

615. Albrechtický potok 10103543 2-04-07-029 3,5 PLa

616. Václavický potok 10101387 2-04-07-036 10,2 PLa

617. Bílý potok 10105358 2-04-07-037 2,0 PLa H 2 I:5-6/15

618. Oldřichovský potok 10103785 2-04-07-038 4,2 PLa H 3,48 IV:IV/143-ČR,PR,SRN

(Lubota)

619. Mandava 10100261 2-04-08-001 10,5 (po žel. POh H 0,04 II:28/40-28/42

propustek)

620. Hornojindřichov- 10114253 2-04-08-003 0,04 (PB přítok POh H 0,04 II:28/38-28/40

ský potok Mandavy)

621. Rumburský potok 10127480 2-04-08-003 1,2 POh H 1,24 II,III:28/45-3

622. Zlatý potok 10104924 2-04-08-005 1,3 POh H 0,2 II:23/5-23/12

1,1 II:24/4-25

623. Lužnička 10100944 2-04-08-006 7,8 (po Rybništský POh

rybník)

624. Oleška 10100765 2-04-09-002 10,5 PLa H 0,11 V:129/1-129/4

625. Smědá 10100084 2-04-10-001 46,5 PLa V, H 3,02 IV:105/8-106/3

626. Lomnice 10100465 2-04-10-016 16,4 PLa

627. Řasnice 10100456 2-04-10-020 18,1 PLa V

628. Višňovský potok 10103430 2-04-10-022 1,6 PLa H 0,91 IV:IV/118-IV/119

629. Černouský potok 10117832 2-04-10-029 1,4 PLa H 0,17 IV:IV/105-105/3

630. Saňský potok 10102986 2-04-10-029 5,0 PLa H 2,42 IV:IV/115-IV/116

631. Boreček 10103869 2-04-10-030 4,1 PLa H 0,72 IV:IV/107-107/12

(Andělský potok)

632. Javornický potok 10119602 2-04-10-030 1,6 PLa H 1,11 IV:107/12-108/18

633. Davídkův potok 10156409 2-04-10-030 0,4 PLa H 0,36 IV:106/3-106/11

634. Kočičí potok 10100627 2-04-10-031 16,0 PLa H 2,70 IV:93/14-94/19

6,23 IV:94/22-98/7

0,95 IV:98/11-IV/99

0,56 IV:99/14-99/25

1,57 IV:99/28-IV/101

0,34 IV:101/5-101/1

635. Habartický potok 10156412 2-04-10-032 0,1 PLa H 0,06 IV:102/22-102/24636. Červená voda 10104473 2-04-10-034 2,7 PLa H 0,11 IV:91/8-91/11

(Oldřišský potok)

637. Železný potok 10101487 4-01-02-018 0,1 PVl H 0,08 VI:20/8-20/10

638. Nivní potok 10101075 4-01-02-022 0,6 PVl H 0,59 VI:11-12

639. Hraniční potok 10100394 4-01-02-025 12,1 PVl H 6,85 V,VI:28-2/3

5,38 VI:2/8-6

640. Celní potok 10100997 4-01-02-029 0,1 PVl H 0,13 V:19/12-19/16

641. Potůček 10156432 4-01-02-031 0,7 PVl H 0,69 V:19/16-21/9

642. Havraní potok 10106560 4-01-02-034 2,0 PVl H 0,61 V:15-15/9

1,40 V:15/9-17

643. Kamenný potok 10105988 4-01-03-011 2,2 PVl H 2,21 VII:17/3-18

644. Černice 10156416 4-01-03-013 7,3 PVl H 3,09 VII:8-10/6

4,24 VII:10/6-14

645. Šedý potok 10110502 4-01-03-014 1,9 PVl H 1,91 VII:14-15

646. Řezná 10101613 4-02-01-001 7,7 (od státní PVl

hraniceř.km.

2,103 -po

pramen)

647. Grádelský potok 10104869 4-02-01-001 3,0 (do Řezné) PVl V

648. Kouba 10100835 4-02-02-005 11,8 (od státní PVl H 2,78 IX:3-4

hraniceř.km.

2,644 -po

pramen)

649. Černý potok 10105744 4-02-02-005 0,8 PVl H 0,56 IX:4/2-4/5

650. Medvědí potok 10103548 4-02-02-021 2,8 PVl H 2,79 VIII:22-23

651. Teplá Bystřice 10100813 4-02-02-023 0,7 PVl H 0,68 VIII:17/10-18

652. Čertova voda 10103820 4-03-01-001 4,7 PVl H 4,72 XI:8/5-13

653. Červený potok 10104555 4-03-01-001 3,1 PVl H 3,06 XI:13-14

654. Hraniční potok 10117264 4-04-01-001 0,6 PVl H 0,62 II:II-II/I

655. Jasánecký potok 10128442 4-04-01-004 0,9 PVl H 0,49 II:8/4-9/02

0,39 II:9/1-10

656. Osvaldský potok 10140074 4-04-01-005 0,5 PVl H 0,26 II:13-13/3

0,21 II:13/4-13/5

657. Světelský potok 10116549 4-04-01-006 0,2 PVl H 0,19 II:14/07-14/010

658. Pasečenský potok 10122847 4-04-01-008 0,4 PVl H 0,31 II:26-26/2

0,10 II:26/05-27

659. Rožnovský potok 10115567 4-04-01-011 0,8 PVl H 0,81 II:22/1-23/3

660. Mlýnský potok 10102445 4-04-02-001 4,2 PVl H 4,17 II:34/1-38

661. Dílčí potok 10156417 4-04-02-001 2,1 PVl H 0,30 II:31-31/01

1,75 II:31/4-34/1

662. Lhotecký potok 10156426 4-04-02-006 4,5 PVl H 2,86 II:40-42/03

(Divoká) 1,49 II:43/2-45/01

0,14 II:45/02-45/03

663. Morava 10100003 4-10-01-001 271,7 PMo H 38,5 IX:IX/1c-XI/6/3

664. Krupá 10100349 4-10-01-012 19,1 PMo

665. Branná 10100234 4-10-01-028 24,2 PMo

666. Desná 10100090 4-10-01-059 43,5 PMo

667. Hučivá Desná 10101461 4-10-01-064 2,2 (po soutok PMo V

s Poniklým

potokem)

668. Merta 10100445 4-10-01-070 16,4 PMo

669. Moravská Sázava 10100059 4-10-02-001 55,0 PMo

670. Březná 10100154 4-10-02-035 31,6 PMo

671. Nemilka 10100746 4-10-02-047 12,2 PMo

672. Mírovka 10100291 4-10-02-054 21,8 PMo V

673. Třebůvka 10100070 4-10-02-070 39,1 (po silniční PMo

most v Boršově)

674. Kunčinský potok 10101115 4-10-02-072 2,0 (po soutok s PMo V

Bílým potokem)

675. Jevíčka 10100239 4-10-02-083 23,7 PMo

676. Malá voda 10100443 4-10-03-008 18,7 PMo

(Mlýnský potok)

677. Benkovský potok 10197340 4-10-03-018 9,5 (po soutok PMo

(Písečná) s Třetívodou)

678. Cholinka 10100319 4-10-03-020 1,8 (po shybku km PMo

1,76)

679. Oskava 10100064 4-10-03-054 24,9 (po soutok PMo

s Oslavou)

680. Oslava 10100314 4-10-03-051 8,9 (po soutok PMo V

(do Oskavy) s Huntavou)

681. Sitka 10100114 4-10-03-071 35,1 PMo

(Huzovka)

682. Trusovický potok 10100157 4-10-03-086 30,1 PMo

(Trusovka)

683. Bystřice 10100053 4-10-03-092 53,7 (do Moravy) PMo V

684. Střední Morava 10100426 4-10-03-114 17,9 PMo

(Mlýnský potok)

685. Morávka 10100424 4-10-03-130 7,3 0,00 - 7,30 PMo

(ramenoMoravy)

686. Olešnice 10100183 4-10-03-129 6,6 (po stupeň nad PMo

(Kokorka) obcí Kokory)

687. Vsetínská Bečva 10100047 4-11-01-001 58,8 PMo V

688. Lemešná 10219487 4-11-01-006 0,4 2,56 - 3,00 PMo H 0,44 III:8/7-8/20

(Podťatý potok)

689. Stanovnice 10101157 4-11-01-018 9,4 PMo V

(Velká Stanovnice)

690. Senice 10100152 4-11-01-042 32,7 PMo

691. Bystřička 10100281 4-11-01-082 21,0 (do Vsetínské PMo V

Bečvy)

692. Rožnovská Bečva 10100102 4-11-01-094 37,6 PMo V

693. Bečva 10100043 4-11-02-001 61,2 PMo

694. Juhyně 10100134 4-11-02-008 32,8 PMo

695. Velička 10100391 4-11-02-037 15,8 (po hranici VÚ PMo V

Libavá

v km 15,80 do

Bečvy)

696. Jezernice 10100640 4-11-02-051 5,2 (po hranici VÚ PMo

Libavá)

697. Strhanec 10100448 4-11-02-069/1 12,8 (od jezu Osek PMo V

po ústído

Bečvy vkm

12,75 u

Kryškova mlýna)

698. Blata 10100075 4-12-01-020/2 21,4 (po jezOlšany PMo

v km 21,35)

699. Romže 10219476 4-12-01-038 6,1 (po silniční PMo

most v km 6,10)

700. Hloučela 10100133 4-12-01-049 17,3 (po hranici VÚ PMo

Březinav km

17,30)

701. Český potok 10100510 4-12-01-039 14,4 PMo

(Vyklička)

702. Valová 10219482 4-12-01-058 17,5 PMo

703. Velká Haná 10100305 4-12-02-003 7,0 35,82 -42,80 PMo

(od soutoku s

Hanou po

hraniciVÚ

Březina)

704. Malá Haná 10100397 4-12-02-004 17,5 PMo V

705. Haná 10100123 4-12-02-009 35,8 PMo

706. Brodečka 10100136 4-12-02-043 19,1 0,00 - 14,75 a

(Drahanský potok) 21,90 -26,20

(mimo VÚ

Březina)

707. Moštěnka 10100078 4-12-02-072 44,6 PMo

708. Dolnonětčický 10100637 4-12-02-081 13,5 PMo

potok

709 Moštěnka 10100378 4-12-02-085 17,6 (do Moštěnky) PMo

710. Malá Bečva 10100361 4-12-02-098 18,0 PMo

711. Rusava 10100163 4-12-02-126 18,0 (po jez PMo

v Dobroticích)

712. Dřevnice 10100089 4-13-01-001 41,4 PMo V

713. Trnávka 10100942 4-13-01-008 10,4 PMo

714. Lutoninka 10100497 4-13-01-018 6,4 (po soutok PMo

s Bratřejovkou)

715. Bratřejovka 10100975 4-13-01-017 10,0 PMo

716. Fryštácký potok 10100525 4-13-01-026 13,5 PMo V

717. Březnice 10100214 4-13-01-065 24,8 PMo

718. Olšava 10100083 4-13-01-088 38,3 (po soutok PMo

s Kolelačem)

719. Kolelač 10101493 4-13-01-087 7,9 PMo V

720. Kladenka 10100657 4-13-01-093 13,1 PMo

721. Luhačovický potok 10100218 4-13-01-101 25,2 (pramenu Lán) PMo

722. Ludkovický potok 10100554 4-13-01-106 13,8 PMo V

723. Nivnička 10100316 4-13-01-117 20,1 PMo

(Bystřička)

724. Okluky 10100150 4-13-02-005 27,4 0,000-27,400 PMo

725. Dlouhá řeka 10185722 4-13-02-023 8,4 0,00 - 8,40 (od PMo

(Morávka) ústí do

odlehčovacího

ramena Moravy

Vnorovy-

UherskýOstroh

železniční most

)

726. Odlehčovací rameno 10101064 4-13-02-018 9,4 PMo

Moravy, Vnorovy -

Uherský Ostroh

727. Syrovinka 10100407 4-13-02-031 14,3 (po Ořechovský PMo

potok)

728. Velička 10100094 4-13-02-039 26,5 0,00 - 26,5 PMo V

(k soutoku s po-

tokem Hrubý)

729. Radějovka 10100248 4-13-02-056 11,1 (po km 11,10) PMo H 1,96 VIII:30/34-32/14

730. PP Vrbečky 10195651 4-13-02-057 0,3 0,819 -1,158 PMo H 0,34 VIII:3/4-4

731. Plavební kanál 10101407 4-13-02-017 13,0 PMo

Petrov-Veselí n.

M. (Baťův kanál)

732. Sudoměřický potok 10100559 4-13-02-063 14,5 (pramenv km PMo H 7,08 VIII:14/6-21/1

14,467) 2,78 VIII:21/5-24

0,24 VIII:30/29-31

733. Skalický potok 10500336 4-13-02-068 0,3 0,00 - 0,275 PMo H 0,28 VIII:30/24-30/30

734. Moravská Dyje 10100057 4-14-01-001 55,9 PMo H 0,26 VII:28/3-29

735. Myslůvka 10100482 4-14-01-010 15,6 PMo

736. Vápovka 10100184 4-14-01-031 12,1 (po soutok PMo

s Řečicí)

737. Řečice 10100543 4-14-01-030 15,9 PMo V

(Olšanský potok)

738. Pstruhovec 10100599 4-14-01-065 13,8 PMo V, H 0,56 VI:73/1-74/1

739. Brunský potok 10219496 4-14-01-067 0,4 0,12 - 0,52 PMo H 0,40 VI:74/03-75

(LB přítok

Pstruhovce)

740. Štulbach 10219501 4-14-01-068 0,9 0,00 - 0,31 PMo H 0,31 VI:69/9-69/020

0,80 - 1,44 0,64 VI:68/03-69/07

(PB přítok

Pstruhovce

v k.ú.

Košťálkov)

741. Hraniční potok 10106791 4-14-01-068 1,0 (PB přítok do PMo H 0,99 VI:72/01-72/08

Pstruhovce)

742. Leštnický potok 10219500 4-14-01-069 0,8 (k.ú. Maříž) PMo H 0,83 VII:5/01-6/07

743. Dyje 10100006 4-14-02-002 209,3 (na území ČR) PMo V, H 0,34 VII:49/1-52

23,4 VIII:13-26

1,22 IX:36/1-38/2

16,3 XI:XI-6/2

744. Jindřichovský 10219456 4-14-02-002 1,1 1,30 - 2,35 PMo H 0,24 VII:55/1-55/05

potok 1,21 VII:55/06-56/03

745. Stálecký potok 10192274 4-14-02-003 0,2 4,85 - 5,08 PMo H 0,23 VII:59/2-59/04

(k.ú. Stálky)

746. Želetavka 10100055 4-14-02-010 50,7 PMo

747. Vratěnínský potok 10102605 4-14-02-036 2,6 3,770-6,400 PMo H 2,63 VII:41/01-43/4,5

748. Příkop 10219511 4-14-02-056 0,1 (k.ú.Podmyče do PMo H 0,11 VIII:6/01-6/02

(Fugnitzbach) Fellingbachu)

749. Mlýnská strouha 10100171 4-14-02-079 20,9 PMo H 0,26 IX:29/3-29/4

(Dyjskomlýn- 1,18 IX:30-31

ský náhon)

750. Daníž 10100205 4-14-02-080 25,4 PMo

751. Haťský potok 10101955 4-14-02-081 0,1 6,07 - 6,20 PMo H 0,13 VII:45/01-45/2

(Luční potok)

752. Farská strouha 10111302 4-14-02-086 0,9 1,00 - 1,900 PMo H 0,90 IX:23/4-25/1

753. Hraniční potok 10102481 4-14-02-092 4,5 0,00 - 4,51 PMo H 0, 37 IX:33/2-33/4

(Bockgraben) (na území ČR) 1,14 IX:34/2-36

754. Jevišovka 10100035 4-14-03-001 83,0 PMo

755. Skalička 10156434 4-14-03-040 16,0 PMo

756. Polní potok 10219474 4-14-03-052 6,3 5,00 - 11,30 PMo H 6,30 IX:57-66

(hraniční úsek)

757. Svratka 10100010 4-15-01-001 174,0 0,00 - 7,00 PMo V

(v zátopě VD

Nové Mlýny

zkrácení toku)

758. Bílý potok 10100452 4-15-01-010 15,8 (k.ú. Polička) PMo

759. Fryšávka 10100246 4-15-01-022 22,8 PMo

760. Bystřice 10100217 4-15-01-038 24,9 (do Svratky) PMo

761. Nedvědička 10100174 4-15-01-060 28,5 PMo

762. Bobrůvka 10100048 4-15-01-076 60,0 PMo

(Loučka)

763. Bílý potok 10100127 4-15-01-132 35,0 (k.ú. Veverská PMo

Bitýška)

764. Kuřimka 10100442 4-15-01-142 12,5 PMo

765. Svitava 10100024 4-15-02-001 98,0 PMo

766. Křetínka 10100160 4-15-02-020 30,6 PMo

767. Bělá 10100275 4-15-02-048 21,3 PMo V768. Punkva 10100295 4-15-02-074 21,3 (mimo ponor km PMo

7,20 - 14,50)

769. Křtinský potok 10100507 4-15-02-100 5,1 (po ponor km PMo

5,05)

770. Bobrava 10100108 4-15-03-002 36,6 PMo

771. Litava 10100046 4-15-03-028 58,3 PMo

(Cézava)

772. Rakovec 10100117 4-15-03-069 22,9 (po hráz PMo

rybníka

v Pístovicích)

773. Říčka 10100107 4-15-03-092 31,0 (po levobřežní PMo

(Zlatý potok.) přítok v lese)

774. Šatava 10100141 4-15-03-121 32,5 PMo

775. Jihlava 10100008 4-16-01-001 184,4 PMo

776. Třešťský potok 10100189 4-16-01-020 30,3 PMo

777. Jedlovský potok 10100880 4-16-01-026/3 6,9 (po silniční PMo

most km6,90)

778. Maršovský potok 10100970 4-16-01-028 7,9 PMo V

779. Jiřínský potok 10100891 4-16-01-030 10,5 PMo V

781. Brtnice 10100156 4-16-01-060 30,3 PMo

782. Oslava 10100020 4-16-02-001 99,6 (do Jihlavy) PMo

783. Bohdalovský potok 10100451 4-16-02-008 12,9 (po hráz PMo

Hornomlýnského

rybníka)

784. Balinka 10100155 4-16-02-026 31,7 PMo

785. Rokytná 10100032 4-16-03-001 90,1 PMo

786. Rouchovanka 10100188 4-16-03-034 27,7 PMo

787. Štinkovka 10100532 4-17-01-004 11,6 (po hráz PMo

(Stinkava) Předního

rybníka)

788. Trkmanka 10100087 4-17-01-012 42,3 PMo

789. Spálený potok 10186024 4-17-01-021 19,0 PMo

790. Včelínek 10156438 4-17-01-048 12,3 (kromě soustavy PMo H 0,43 IX:69/4-70

(Sedlecký potok) rybníků) 0,16 IX:71/03-71/2

0,26 IX:72-72/3

1,32 IX:72,3-75

791. Šibeniční potok 10219480 4-17-01-047 0,6 0,00 - 0,54 PMo H 0,05 IX:68/03-68/3

0,95 - 1,00 0,54 IX:69/02-69/4

792. Rybniční potok 10219477 4-17-01-054 1,0 (po km 0,99) PMo H 0,4 X:1-02

793. Odlehčovací rameno 10219472 4-17-01-061/1 4,8 PMo

Dyje, Poštorná

794. Kyjovka (Stupava) 10100029 4-17-01-068 86,8 PMo V

795. Odlehčovací rameno 10219473 4-17-01-112 1,6 PMo

Kyjovky

796. Slovenský potok 10156429 4-21-06-051 0,6 (k.ú. Hrčava) POd H 0,61 I:1/16 -I/1

797. Gorilův potok 10156419 4-21-06-051 0,2 (k.ú. Hrčava) POd H 0,2 I:2/4-2/11

798. Chmelinecký potok 10109497 4-21-07-083 1,0 0,30 - 1,30 PMo H 1,00 IV:14-15

(do toku

Beňadin)

799. Dešňanka 10219485 4-21-07-083 0,6 0,40 - 1,01 PMo H 0,61 IV:16/10-18

800. Bílá Voda 10219486 4-21-07-083 0,21,0 - 1,19 PMo H 0,20 IV:18/23-19/4

(do toku

Beňadin)

801. Lysky 10103096 4-21-07-084 0,1 3,50 - 3,55 PMo H 0,05 IV:21/17-21/23

802. Bartošovecký potok 10219493 4-21-07-084 0,2 0,00 - 0,23 PMo H 0,23 IV,V:21/21-1/4

(PB přítok

Lysky)

803. Strelenka 10219506 4-21-07-084 0,6 0,15 - 0,73 PMo H 0,58 V:1/12-1/24

(LB přítok

Bartošoveckého

potoka)

804. Brůmovka 10100354 4-21-08-006 18,6 PMo

(Kloboucký potok)

805. Zápechová 10103558 4-21-08-024 4,1 16,00 -20,09 PMo H 4,09 V:6/19-10/11

(Tovarský potok)

806. Končitský potok 10126931 4-21-08-024 0,7 0,00 - 0,68 (PB PMo H 0,68 V:6/11-7/1

přítok Zápecové

v km 18,5)

807. Potůček (Nebrová) 10219504 4-21-08-024 0,1 0,0 - 0,092 PMo H 0,09 V:10/9-10/13

(PB přítok

Zápechové v km

14,9)

808. Vlára 10156414 4-21-08-025 12,4 - 47,5 (od

hranic ČR km)

809. Zelenský potok 10101627 4-21-08-064 7,3 PMo V

810. Krštěnka 10219499 4-21-08-076 0,4 0,28 - 0,63 PMo H 0,35 V:18/9-18/16

811. Vlárka 10156439 4-21-08-076 1,8 4,012 -5,407 PMo H 1,40 V:19/14-21/1

3,285 -3,620 0,34 V:21/9-22/1

0,486 -0,590 0,10 V:24/10-25/2

812. 10219497 4-21-09-006 1,3 0,06 - 1,31 PMo H 1,25 VI:29/4-31/10

Hlubočský potok (PB přítok

Drietomice)

813. Žitkovský 10102106 4-21-09-007 1,6 2,20 - 3,79 PMo H 1,59 VI:22/19-25/1

(Liešňanský potok)

814. Novohorský potok 10209489 4-21-09-014 0,6 0,00 - 0,56 (PB PMo H 0,56 VII:4/9-5

přítok Hrubáru)

815. Čaňův potok 10219490 4-21-09-014 1,3 po km 1,30 (LB PMo H 1,30 VII:2/11-4/5

(Hrabníkový potok) přítok Hrubáru)

816. Predpolomský potok 10111062 4-21-09-015 0,3 6,83-7,10 PMo H 0,27 VI:38-39

(Bošačky)

817. Klanečnice 10185724 4-21-09-025 0,1 16,60-16,71 PMo H 0,11 VII:8/3-8/9

818. Hraniční potok 10219491 4-21-09-025 2,3 km 0,0 - 2,29 PMo H 2,29 VII:8/7-10/4

(PB přítok

Klanečnice)

819. Mandlový potok 10219516 4-21-09-025 1,2 0,22-1,45 PMo H 1,23 VII:6/2-7/8

(LB přítok

Klanečnice)

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky k příloze č. 1------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 1 Pořadové číslo toku

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 2 Název vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.

V závorkách je uveden název dle místních

zvyklostí.

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 3 Identifikátor vodního toku dle vyhlášky č.

391/2004 Sb.

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 4 Číslo hydrologického pořadí dle vyhlášky č.

391/2004 Sb.

První detailní plošky povodí, v níž začíná

úsek, ve kterém je vodní tok významný.

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 5 Délka vodního toku nebo jeho úseku

v kategorii „významný“.

U hraničního toku délka toku nebo jeho úseků

nebo součtu délek jeho úseků, které tvoří

státní hranici.

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 6 Vymezení úseku vodního toku v kategorii

„významný“ říční kilometrem od - do.

Není-li uvedeno jinak, je celý vodní tok

významným od ústí po pramen.

Upřesnění lokalizace vodního toku.

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 7 Správce toku:

PLa - Povodí Labe, státní podnik

PVl - Povodí Vltavy, státní podnik

POh - Povodí Ohře, státní podnik

POd - Povodí Odry, státní podnik

PMo - Povodí Moravy, s.p.

------------ -----------------------------------------------------

Funkce vodního toku:

Sloupec 8 H - vodní tok tvořící státní hranici České

republiky (nejedná se o toky, které hranici

kříží)

V - vodní tok s vodárenským odběrem.

------------ -----------------------------------------------------

Sloupec 8 Vymezení úseku hraničního toku, tvořícího

státní hranici.

------------ -----------------------------------------------------Jiné pojmy uvedené ve sloupci 6-------------------- -----------------------------------------------

po soutok, Profil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu

po potok, v místě, kde se v půdoryse protínají osy obou

po zaústění potoka, vodních toků, případně obou vodních toků a

po přítok, koryta přeložky nebo koryta přivaděče.

po zaústění koryta, Pokud je v tomto prostoru provedena úprava

po přivaděč opevněním (objekt soutoku), pak je hranicí

profil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu

v místě, v němž se protíná s vnějším lícem

konstrukce tohoto objektu ve směru proti

vodě.

-------------------- -----------------------------------------------

po hráz, po rybník, Profil kolmý na osu vodního toku v průsečíku

po nádrž vzdušného líce hráze rybníka (nádrže) a

půdorysné osy vodního toku ve dně.

-------------------- -----------------------------------------------

po zaústění koryta Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde

přelivu, odpadu se v půdoryse protínají osa vodního toku a

přelivu, odpadu od osa koryta odpadu od přelivu, koryta odpadu

výústí, od výústí - v případě, kdy v situativním

odpadu od přepadu uspořádání není podélná osa toku totožná

s osou jednotlivých objektů.

-------------------- -----------------------------------------------

pod stavidla, po Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde

přeliv rybníka, po se protíná s hranicí konstrukce objektu

výtok (včetně vývaru, odpadního koryta od přelivu)

na vzdušné straně - v případě kdy

v situativním uspořádání je podélná osa toku

totožná s osou jednotlivých objektů nebo na

ni plynule navazuje.

-------------------- -----------------------------------------------

po profil 50 m Profil ve vzdálenosti 50 m od profilu, v němž

nad rybníkem se protíná osa vodního toku s hranicí zátopy

rybníka při normální hladině.

-------------------- -----------------------------------------------

Po silniční most, po Profil, v němž se protíná osa vodního toku

propustek, po lávku s hranicí konstrukce objektu vtoku do

propustku (mostu).

-------------------- -----------------------------------------------

po jez, po stupeň, Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde

po shybku, po brod se protíná s hranicí konstrukce objektu ve

směru proti vodě, tj. včetně konstrukce

objektu.

-------------------- -----------------------------------------------

po vojenský újezd, Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde

po vojenský prostor, se protíná s katastrální hranicí krajního

po obec pozemku náležejícího k vojenskému újezdu, k

vojenskému prostoru nebo k intravilánu obce.

-------------------- -----------------------------------------------

k oboře, po okraj Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde

lesa se protíná s katastrální hranicí krajního

pozemku náležejícího k území obory nebo

k pozemku určenému k plnění funkcí lesa.

-------------------- -----------------------------------------------

po mlýn, Profil kolmý na osu vodního toku v místě, kde

po úpravnu vody, se protíná s katastrální hranicí krajního

po koupaliště pozemku náležejícího k areálu mlýna, úpravny

vody nebo koupaliště

-------------------- -----------------------------------------------

ZVM Základní vodohospodářská mapa.

-------------------- -----------------------------------------------

LB, PB Levobřežní, pravobřežní.

-------------------- -----------------------------------------------

VÚ Vojenský újezd.

-------------------- -----------------------------------------------Příloha 2Vzor žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního

toku

1) § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů (lesní zákon).2) § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.3) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.4) § 52 zákona č. 254/2001 Sb.5) Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých

se rozrušují ledové celiny.6) Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými

látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení

havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých

následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.7) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.8) § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.