o obchodování s ohroženými druhy


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
100/2004 Sb.ZÁKONze dne 10. února 2004o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

a o změně některých zákonů(zákon o obchodování s ohroženými druhy)Změna: 444/2005 Sb.Změna: 346/2009 Sb.Změna: 227/2009 Sb., 100/2004 Sb. (část)Změna: 420/2011 Sb.Změna: 467/2011 Sb.Změna: 18/2012 Sb.Změna: 279/2013 Sb.Změna: 86/2015 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍMEZINÁRODNÍ OBCHOD S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ

ROSTOUCÍCH ROSTLIN A DALŠÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮHLAVA IZÁKLADNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravy(1) Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich

zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s Úmluvou o mezinárodním

obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích

rostlin^1) (dále jen "Úmluva") a právem Evropských společenství, které

upravuje dovoz a vývoz volně žijících živočichů a planě rostoucích

rostlin, dovoz výrobků z kytovců, dovoz a uvádění na trh výrobků z

tuleňů, používání nášlapných pastí, dovoz kožešin a dalšího zboží

vyrobeného z kožešin (dále jen "právo Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů").^2) Dále stanoví podmínky pro obchod s ohroženými

druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dále

vymezených a stanoví některá další opatření sloužící k zajištění

ochrany a evidence těchto druhů na území České republiky.(2) Tento zákon se vztahuje naa) stanovené druhy živočichů a rostlin a na výrobky z živočichů a

rostlin těchto druhů vyjmenované v Úmluvě a v právu Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů,^3)b) tuleně a produkty z tuleňů (dále jen „výrobek z tuleně“)^61),c) vývoz dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů^4) z

České republiky, které může v zájmu jejich ochrany stanovit prováděcí

právní předpis.§ 2Vymezení pojmůPro účely tohoto zákona se rozumía) volně žijícím živočichem jedinec živočišného druhu, jestliže se

populace tohoto druhu v přírodě udržují anebo udržovaly samovolně,

včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v

případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje

člověkem,b) planě rostoucírostlinou jedinec nebo kolonie rostlinného druhu nebo

druhu hub, jejichž populace se v přírodě udržují anebo udržovaly

samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě

vyhynulého, a to i v případě pěstování jedince nebo kolonie v kultuře

nebo jiného ovlivňování jejich vývoje člověkem,c) druhem přímo ohroženým vyhynutím nebo vyhubením (dále jen „druh

ohrožený vyhynutím“) druh uvedený v příloze A k přímo použitelnému

předpisu Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi^5)d) výrobkem z kytovců výrobek vymezený právem Evropských společenství o

ochraně ohrožených druhů,^6)e) regulovanou kožešinou kožešina živočicha a další zboží vyrobené z

kožešin živočichů, na které se vztahují omezení dovozu v souladu s

právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,^7)f) dovozem dovoz exempláře,^8) regulované kožešiny nebo výrobku z

tuleně do Evropského společenství, včetně exempláře, který byl uloven v

mořských vodách, jež nejsou pod právní svrchovaností žádného státu, a

to od okamžiku vstupu na území Evropského společenství, vyjma režimu

tranzitu,g) vývozem vývoz exempláře, jedince zvláště chráněného druhu,^4)

regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství ,

vyjma režimu tranzitu,h) jiným jedincem jedinec zvláště chráněného druhu živočicha nebo

rostliny^4), který není exemplářem a který je vymezen prováděcím

právním předpisem podle § 1 odst. 2 písm. c),i) vývozem z České republiky vývoz exempláře, jiného jedince,

regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství,

vyjma režimu tranzitu, a přeprava exempláře, jiného jedince, regulované

kožešiny nebo výrobku z tuleňů z České republiky do jiného členského

státu Evropských společenství,j) výrobkem z některých tuleních mláďat^62) výrobek z tuleňů uvedených

v příloze č. 1 k tomuto zákonu.HLAVA IIOBECNÉ PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ,

PŘEMISŤOVÁNÍ EXEMPLÁŘŮ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S NIMIObecné podmínky§ 3nadpis vypuštěn(1) Postup při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a dalších způsobech

regulace nakládání s exempláři upravují přímo použitelné předpisy

Evropských společenství v oblasti obchodování s ohroženými druhy (dále

jen „nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy“)^9).(2) Žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo

zpětného vývozu exempláře v souladu s nařízením v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9) anebo potvrzení potřebné k přemístění živého

exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím, s výjimkou

rostlinolékařských osvědčení podle § 17 odst. 1, předkládá právnická

osoba nebo fyzická osoba, která hodlá dovézt, vyvézt, zpětně vyvézt

nebo přemístit exemplář (dále jen „žadatel“), Ministerstvu životního

prostředí (dále jen „ministerstvo“) na formuláři stanoveném nařízeními

v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9). Je-li předmětem žádosti

živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit,

že splnil podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními

předpisy^9a).(3) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se

exemplářů podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^10)

se podává u příslušného krajského úřadu na formuláři stanoveném

nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9), s výjimkou

potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků^11), která

jsou současně výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely

veřejného vystavování exemplářů. Je-li předmětem žádosti živý exemplář

řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil

podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními předpisy^9a).(4) Žadatel vyplní žádost podle odstavce 2 nebo 3 a doloží příslušné

údaje požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^9).(5) Žádost o vydání potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o souboru

vzorků nebo o vydání potvrzení o osobním vlastnictví, popřípadě o

vydání dalších povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) se podává u příslušného správního

úřadu na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9).(6) Další náležitostí žádostí podle odstavců 2, 3 nebo 5 je doklad o

zaplacení správního poplatku, je-li takový poplatek stanoven jiným

právním předpisem^11a).(7) K žádostem podle odstavce 2 nebo 5 žadatel přiloží vyplněnou

evidenční kartu. Formulář evidenčních karet stanoví ministerstvo

prováděcím právním předpisem.(8) Ministerstvo vede evidenci žadatelů podle odstavců 2 a 5 a krajské

úřady vedou evidenci žadatelů podle odstavce 3.(9) Způsob vyplňování žádosti, způsob vedení a obsah evidence žadatelů,

předkládání žádostí a nakládání s doklady podle odstavců 1 až 8 stanoví

ministerstvo prováděcím právním předpisem.§ 3a(1) Dovoz, vývoz, zpětný vývoz a tranzit exemplářů lze uskutečnit jen

přes určené celní úřady^11b).(2) Ministerstvo může v rozhodnutí o povolení dovozu stanovit, že

dovozce, který dováží živý exemplář živočišného druhu, je povinen

nejméně 24 hodin předem oznámit České inspekci životního prostředí

(dále jen „inspekce“) čas dovozu a celní úřad určený k propuštění

zásilky do příslušného celního režimu nebo přidělení příslušného celně

schváleného určení.(3) Pokud dovozce nedoprovází dovážený exemplář, přechází povinnost

podle odstavce 2 na dopravce exemplářů nebo jinou doprovázející osobu a

dovozce je povinen tyto osoby informovat o souvisejících povinnostech.Dovoz§ 4(1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu exempláře druhu přímo

ohroženého vyhynutím^12) ministerstvu na předepsaném formuláři.(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiložía) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených

druhů,^12)b) údaje prokazující totožnost žadatele,c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související

s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,d) doklad nebo písemné prohlášení o účelu dovozu,e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude

dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na

ochranu zvířat^13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na

zdraví.§ 5Ministerstvo vydá povolení k dovozu^12) exempláře druhu přímo

ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované

právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^12) a

podmínky stanovené v § 3 odst. 4 a § 4.§ 6(1) Žadatel předloží žádost o povolení k dovozu jiného exempláře než

exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné

povolení ministerstva,^14) na předepsaném formuláři ministerstvu.(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiložía) údaje podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených

druhů,^14)b) údaje prokazující totožnost žadatele,c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související

s dovozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,d) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude

dopravován během přepravy a ubytován po dovozu, v souladu s předpisy na

ochranu zvířat^13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na

zdraví.§ 7Ministerstvo vydá povolení k dovozu jiného exempláře než exempláře

druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro jehož dovoz je nezbytné povolení

ministerstva,^14) jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem

Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^14) a podmínky

stanovené v § 3 odst. 4 a § 6.Vývoz a zpětný vývoz§ 8(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu^15) nebo

potvrzení o zpětném vývozu^16) exempláře druhu přímo ohroženého

vyhynutím^12) ministerstvu na předepsaném formuláři.(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo o potvrzení o zpětném vývozu

podle odstavce 1 žadatel přiložía) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených

druhů,^15), ^16)b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),c) údaje prokazující totožnost žadatele,d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související

s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,e) pro exemplář druhu vyjmenovaného v příloze I Úmluvy^1) povolení k

dovozu příslušného úřadu státu, kam je exemplář vyvážen,f) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude

dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na

ochranu zvířat^13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na

zdraví,g) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle

vypěstovaného^17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý

původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace

dosažená v lidské péči.§ 9Ministerstvo vydá povolení k vývozu exempláře druhu přímo ohroženého

vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem

Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^15) a podmínky

stanovené v § 3 odst. 4 a v § 8.§ 10Ministerstvo vydá potvrzení o zpětném vývozu exempláře druhu přímo

ohroženého vyhynutím, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované

právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,^16)§ 3 odst.

4 a § 8.§ 11(1) Žadatel předloží žádost o vydání povolení k vývozu nebo potvrzení o

zpětném vývozu exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého

vyhynutím, pro jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení

nebo potvrzení ministerstva,^18) nebo potvrzení o zpětném vývozu na

předepsaném formuláři ministerstvu.(2) K žádosti o povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu podle

odstavce 1 žadatel přiložía) údaje požadované právem Evropských společenství o ochraně ohrožených

druhů,^18)b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),c) údaje prokazující totožnost žadatele,d) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související

s vývozem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje,e) pro živý exemplář živočišného druhu popis podmínek, za jakých bude

dopravován během přepravy a umístěn po dovozu, v souladu s předpisy na

ochranu zvířat^13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu či poškození na

zdraví,f) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle

vypěstovaného^17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý

původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace

dosažená v lidské péči.§ 12Ministerstvo vydá povolení k vývozu nebo potvrzení o zpětném vývozu

exempláře jiného než exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím, pro

jehož vývoz nebo opětovný vývoz je nezbytné povolení nebo potvrzení

ministerstva, jen pokud žadatel splnil podmínky požadované právem

Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^18) a podmínky

stanovené v § 3 odst. 4 a § 11.§ 13Ostatní případy dovozu, vývozu a zpětného vývozuV ostatních případech dovozu, vývozu a zpětného vývozu se postupuje v

souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených

druhů.^19)Přemisťování živých exemplářů živočišného druhu v rámci členských států

Evropských společenství§ 14(1) Žadatel předloží žádost o povolení potřebné k přemístění^20) živého

exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím ministerstvu na

předepsaném formuláři.(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiložía) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),b) údaje prokazující totožnost žadatele,c) úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související

s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost

provozuje.§ 15Ministerstvo vydá povolení k přemístění podle § 14, jen pokud žadatel

splnil podmínky požadované právem Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů^20) a v § 14.§ 15aVýjimka ze zákazu obchodních činností(1) Žadatelem o výjimku ze zákazu obchodních činností^20b) může být

pouze vlastník exempláře, nebo právnická nebo fyzická osoba, která má v

držení exemplář na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší

než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář oprávněně drží v případě, že

exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám (dále jen „dlouhodobý

držitel“). Žadatel předloží žádost o výjimku ze zákazu obchodních

činností příslušnému krajskému úřadu podle § 3 odst. 3 a 4.(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiložía) doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) a tímto zákonem,b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23),

není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře,c) pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu nebo ptákem

druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropských

společenství, doklad o povolení držení, chovu v zajetí či pěstování

takového exempláře podle jiného právního předpisu^20a).(3) Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností^20b) a

potvrzení o povolení k přemístění^20c) může krajský úřad vydat po

projednání s ministerstvem pro týž živý exemplář na jednom formuláři.(4) Způsob vyplnění formuláře žádosti o potvrzení o výjimce ze zákazu

obchodních činností stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.§ 15bPotvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků(1) Žádost o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru

vzorků^11) předkládá žadatel ministerstvu podle § 3 odst. 5 a 7. K

žádosti přiloží žadatel odpovídající údaje a doklady podle § 4 odst. 2,

§ 6 odst. 2, § 8 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) a § 11 odst. 2 a

přiměřeně podle § 15a odst. 2.(2) Žadatel o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru

vzorků, která mají být současně výjimkou ze zákazu obchodních činností

pro výhradní účely veřejného vystavování, předloží ministerstvu dříve

vydané potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bylo-li

uděleno a je-li v platnosti; v případě vydání potvrzení o putovní

výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků toto dřívější potvrzení ztrácí

platnost a žadatel je povinen odevzdat jej ministerstvu, nestanoví-li

nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^11) jiný postup.(3) Ministerstvo vydá potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o

souboru vzorků pouze v případě, že žadatel splnil podmínky požadované

nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9).(4) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno

potvrzení o putovní výstavě^11), s uvedením jejich držitelů.§ 15cDalší druhy potvrzení(1) Při vydávání potvrzení o osobním vlastnictví exempláře^20d) nebo

dalších potvrzení upravovaných nařízeními v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9) se postupuje podle těchto nařízení a přiměřeně

podle § 4, 6, 8, 11 a 14.(2) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno

potvrzení o osobním vlastnictví^20d), s uvedením jejich držitelů.(3) Způsob vyplnění formulářů žádostí o potvrzení o osobním vlastnictví

exempláře, o potvrzení o souboru vzorků, o potvrzení o putovní výstavě,

o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu a zpětného vývozu

anebo o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného

druhu přímo ohroženého vyhynutím stanoví ministerstvo prováděcím

právním předpisem.HLAVA IIIREGISTRACE OBCHODNÍKŮ A VĚDECKÝCH INSTITUCÍ A ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ

PŘÍPADY VÝVOZU§ 16Registrace obchodníků a vědeckých institucíZákladní podmínky registrace obchodníků,^21) vědců a vědeckých

institucí^22) se řídí právem Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů. Prováděcím právním předpisem mohou být stanoveny

bližší podmínky a náležitosti k registraci obchodníků, vědců a

vědeckých institucí.§ 16aRegistrace k zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky(1) Ministerstvo vede registr osob, které mohou využívat zjednodušené

postupy podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^22a), a

registr druhů, s jejichž vzorky lze takto obchodovat. Tento registr

ministerstvo každých 5 let přezkoumává a aktualizuje.(2) Žádost o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s

biologickými vzorky podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^22a) se zasílá ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení

nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře

a evidenční kartu a k žádosti dále přiložía) seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem

žádosti,b) písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky

nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených

druhů,c) odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a

potvrzení.§ 16bLicence pro zpracovatele a balírny kaviáru(1) Licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru

jeseterovitých ryb (Acipenseriformes spp.) (dále jen „kaviár“) v České

republice může v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^22b) udělit fyzické nebo právnické osobě na základě její žádosti

ministerstvo. Licence se uděluje na dobu neurčitou. Licence nenahrazuje

povolení, schválení^22c), souhlasy nebo vyjádření potřebné ke

zpracování, balení nebo přebalování kaviáru podle jiných právních

předpisů.(2) Ministerstvo schválí na základě žádosti způsob značení nádob s

kaviárem pro použití balírnou kaviáru, pokud je značení v souladu s

nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy^22d), a přidělí

evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru.(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence udělené podle

odstavce 1, pokud zpracovatel nebo balírna kaviáru porušují povinnosti

stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9). Novou

licenci lze udělit až po 2 letech od právní moci rozhodnutí o odnětí

licence. Licence nepřechází na právní nástupce zpracovatele nebo

balírny kaviáru. Ministerstvo vede přehled zpracovatelů a balíren

kaviáru, kterým byla licence udělena.(4) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni bezodkladně hlásit

ministerstvu změny rozhodné pro používání licence.(5) Žádost o licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru a o schválení

způsobu značení nádob s kaviárem se podává ministerstvu. Žádost o

licenci kromě náležitostí podle nařízení v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9) obsahujea) informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a

uchovávání kaviáru,b) zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^9),c) podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů,

popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na

prvotní nádoby s kaviárem,d) písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o

licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy^1) v

rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^9).(6) Rozhodnutí ministerstva o licenci pro balírny kaviáru slouží pouze

pro účely obchodu s kaviárem podle nařízení v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^10) a nenahrazuje splnění podmínek podle jiných

právních předpisů.(7) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni vést záznamy o

nakládání s kaviárem a označit nádoby s kaviárem.(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formulář žádosti

o licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru, obsah a

způsob vedení záznamů o nakládání s kaviárem, způsob označování nádob s

kaviárem a způsob přidělování evidenčního kódu balíren kaviáru.§ 17Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě rostlinolékařského

osvědčení(1) Povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře

rostlinného druhu může být v případech, které stanoví prováděcí právní

předpis, nahrazeno rostlinolékařským osvědčením vydaným podle jiného

zákona,^23) jsou-li splněny podmínky, které stanovila Evropská komise

(dále jen "Komise").^24)(2) Úředně ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného pro

vývoz exempláře rostlinného původu podle odstavce 1 zašle orgán

rostlinolékařské péče nejpozději do 15 dnů od jeho vydání ministerstvu,

s výjimkou případů, kdy lze zaslat údaje z těchto dokladů elektronicky;

případy, kdy tak lze učinit, stanoví prováděcí právní předpis.HLAVA IVOBCHOD S NĚKTERÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI DRUHY A VÝROBKY Z TULEŇŮ A

REGULACE LOVU NĚKTERÝCH DRUHŮ MOŘSKÝCH ŽIVOČICHŮ§ 18Obchod se zvláště chráněnými druhy(1) Vývoz jiného jedince z České republiky lze provést jen na základě

povolení ministerstva. Vzor žádosti o povolení vývozu jiného jedince z

České republiky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.(2) Na území České republiky dále platí pro tyto jedince při jejich

vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého

vyhynutím.(3) Povolení k vývozu podle odstavce 1 lze udělit jen tehdy, pokud

žadatel prokáže, žea) vývoz tohoto jedince neohrozí druh na přežití; odborné stanovisko

vydá na žádost žadatele vědecký orgán,b) tento jedinec byl získán v souladu s jiným právním předpisem,^25)c) tento živý jedinec bude během přepravy zajištěn v souladu s jiným

právním předpisem^13) tak, aby nehrozilo nebezpečí úhynu nebo poškození

zdraví.§ 19Obchod s výrobky z tuleňů(1) Zakázán je dovoz výrobků z některých tuleních mláďat pro obchodní

účely, zejména pro prodej, výměnu nebo nákup, nabízení k prodeji,

výměnu nebo vybízení k prodeji, nabývání za účelem zisku, veřejné

vystavování za účelem zisku nebo jako obchodní vzorek, využívání pro

zisk, držení nebo přemisťování za účelem prodeje.(2) Výjimku ze zákazu v odstavci 1 může v odůvodněných případech udělit

ministerstvo pro výrobky z některých tuleních mláďat, u nichž dovozce

prokáže, že jsou výsledkem tradičního lovu prováděného Inuity v souladu

s platnými právními předpisy země původu.(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny další povinnosti

vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování s

produkty z tuleňů^63).§ 20Regulace lovu některých druhů mořských živočichů(1) Na lodích plujících pod státní vlajkou České republiky je zakázán

lov kytovců, na které se vztahuje tento zákon.(2) Výjimku ze zákazu podle odstavce 1 může za účelem vědeckého výzkumu

udělit ministerstvo. Ministerstvo může v udělené výjimce stanovit

podmínky lovu.(3) K udělení výjimky podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá

stanovisko vědeckého orgánu (§ 27).HLAVA VNÁLEŽITOSTI POVOLENÍ NEBO POTVRZENÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ NEBO

PŘEMÍSTĚNÍ EXEMPLÁŘE A NAKLÁDÁNÍ S NÍM§ 21(1) Součástí rozhodnutí o povolení dovozu, vývozu a zpětného vývozu

exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář příslušného povolení

nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^26) (dále jen „doklad CITES“). Součástí povolení potřebného k

přemístění exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím je potvrzení

vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^20).

Dokladem CITES je též oznámení o dovozu předložené celnímu úřadu podle

nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^27) a

rostlinolékařské osvědčení vydané podle § 17 nebo jiné povolení nebo

potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9).

Dokladem CITES je dále kopie takového dokladu vydaná ministerstvem

současně s originálem dokladu CITES (dále jen „kopie dokladu CITES“) a

potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.(2) Údaje, jež musí doklad CITES obsahovat, musí být uvedeny v dokladu

CITES také v jazyce anglickém, francouzském nebo španělském.(3) Výkonný orgán (§ 25 odst. 2 a 8) na dokladu CITES uvede, jakým

způsobem jsou označeny exempláře.§ 22(1) Dovozní povolení, popřípadě doklad vydaný ve státě vývozu pro vývoz

nebo zpětný vývoz exempláře do České republiky podle Úmluvy^1), nebo

doklad CITES, který je nahrazuje, které nebyly při dovozu odebrány

celními úřady a měly být odebrány podle nařízení v oblasti obchodování

s ohroženými druhy^2), je nutno předložit nejpozději do 15 dnů po

uskutečnění dovozu ministerstvu spolu s písemným zdůvodněním, proč

nedošlo k předložení dokladů celním úřadům.(2) Pro účely prokázání zákonného původu exempláře dovezeného podle

nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) slouží dovozci

kopie dokladu CITES, která byla potvrzena celním úřadem při dovozu

exempláře, anebo potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.(3) Nemá-li dovozce kopii dokladu CITES nebo jsou-li údaje nutné k

prokázání původu exempláře na kopii dokladu chybné nebo neúplné,

informuje dovozce neprodleně písemně ministerstvo o okolnostech dovozu

a důvodech pochybností, přiloží příslušné doklady včetně sporné kopie a

požádá o vydání náhradního potvrzení pro účely prokázání povoleného

dovozu.(4) V případě pochybností ověřuje platnost kopie dokladu CITES

ministerstvo.(5) Podmínky používání kopie dokladu CITES a potvrzení podle odstavce 3

a vzor tohoto potvrzení může stanovit prováděcí právní předpis.HLAVA VIREGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ, UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK ZE ZÁKAZU OBCHODNÍ

ČINNOSTI A PROKAZOVÁNÍ PŮVODURegistrace některých exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních

činností s exempláři§ 23nadpis vypuštěn(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen jej přihlásit

k registraci, jde-li oa) exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím, na který se vztahuje

zákaz obchodních činností^10) s výjimkou:1. druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se

vyskytují přirozeně v přírodě České republiky, včetně druhů zvláště

chráněných podle právních předpisů o ochraně přírody a krajiny^31a), a2. exemplářů druhů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit,

že se na ně povinnost registrace nevztahuje,b) exempláře jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.(2) Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo

dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České

republiky, a to pokud je exemplář dovezen v souladu s tímto zákonem

dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů od dovozu. Pro

exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým

pobytem v členském státě Evropských společenství musí být exemplář

doprovázen příslušným povolením nebo potvrzením vydaným výkonným

orgánem členského státu Evropských společenství, v němž má vlastník

nebo dlouhodobý držitel sídlo nebo trvalý pobyt. Doba dočasného pobytu

bez povinnosti registrace je v tomto případě 12 měsíců od přivezení

exempláře na území České republiky.(3) Dokladem o registraci exempláře je registrační list exempláře,

který vydává příslušný krajský úřad (dále jen „registrační úřad“).

Registrační list platí pro území České republiky. Pro každý exemplář

podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační

list. Registrační úřad zároveň ukládá kopii registračního listu.

Registrační list není úředním potvrzením o zákonném původu exempláře.

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen zajistit, aby

exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, případně dalšími

doklady podle odstavců 4 a 8; to platí i pro předání exempláře novému

vlastníku. Formulář registračního listu pro exemplář stanoví

ministerstvo prováděcím právním předpisem.(4) Pokud se vydává rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu obchodních

činností podle § 15a na dosud neregistrovaný exemplář, pak se u

exemplářů, které musí být registrovány a dosud k tomu nedošlo, v rámci

takového řízení provede též registrace exempláře a vydá se vlastníku

nebo dlouhodobému držiteli registrační list. Vydá-li registrační úřad

pro registrovaný exemplář potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních

činností, poznamená neprodleně po vydání potvrzení o výjimce do

registračního listu náležejícího k témuž exempláři číslo tohoto

potvrzení a v potvrzení uvede číslo příslušného registračního listu.

Tento postup platí obdobně i pro případy dalších potvrzení. Osoba

žijící mimo Českou republiku je povinna mít při pobytu v České

republice, má-li u sebe exemplář, potřebná potvrzení podle nařízení v

oblasti obchodování s ohroženými druhy^9). Potvrzení o výjimce ze

zákazu prodeje^20b), nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9) jinak, je rovněž předáváno s exemplářem jeho novému

vlastníku nebo dlouhodobému držiteli.(5) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhajícího

registrační povinnosti je povinen požádat registrační úřad o vydání

dokladu o registraci, a to do 30 dnů od nabytí exempláře nebo od

uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo ode dne účinnosti právního

předpisu, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy

podléhající registrační povinnosti. Vlastník nebo dlouhodobý držitel,

který je povinen požádat o vydání dokladu o registraci, nesmí exemplář

převést na jinou osobu dříve, než registrační úřad tento doklad vydá. V

žádosti o vydání dokladu o registraci uvede žadatel údaje prokazující

jeho totožnost a předloží všechny doklady týkající se exempláře, které

má k dispozici.(6) V případě narození nebo vylíhnutí mláďat ve vlastním chovu, jejichž

odchov vlastník nebo dlouhodobý držitel zaznamená v chovatelských

záznamech podle § 24 odst. 7, se lhůta pro registraci exempláře podle

odstavce 5 prodlužuje o dobu, po kterou si mláďata vlastník nebo

dlouhodobý držitel ponechá, a toa) u mláďat savců po dobu kojení, nejdéle však do 6 měsíců stáří

mláděte,b) u vajec a mláďat ptáků nebo plazů po dobu, kdy zůstávají na hnízdě

nebo v péči rodičů, nejdéle však do 3 měsíců stáří mláděte,c) u vajec, jiker, zárodečných stadií a mláďat jiných než podle písmene

a) nebo b) nejdéle do 3 měsíců stáří mláděte od vylíhnutí anebo, v

případě vývoje přes zárodečná stadia, do 15 dnů od dosažení posledního

vývojového stadia.(7) Registrační úřad, který provedl registraci exempláře, který podle

jiných právních předpisů^30) patří mezi druhy zvířat vyžadujících

zvláštní péči, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost místně

příslušnému orgánu ochrany zvířat^31).(8) Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud

zůstávají majetkem státu. V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90

dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který

je majetkem státu, vystaví ministerstvo potvrzení o původu zabaveného

exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem, přičemž

nový nabyvatel má dále k exempláři stejné povinnosti jako vlastník.(9) Způsob vyplnění registračního listu stanoví ministerstvo prováděcím

právním předpisem.§ 23a(1) Údaje v registračním listu musejí být v souladu se skutečným stavem

exempláře a musí být zřejmé, že k sobě náležejí.(2) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen hlásit

registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, jimiž

jsou úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři,

dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky, a to

do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo

dlouhodobý držitel dozvěděl; v případě výpůjčky, nájmu a dodatečného

označení exempláře je v téže lhůtě povinen předložit registrační list k

vyznačení změn.(3) V případě úhynu nebo ztráty exempláře odevzdá vlastník nebo

dlouhodobý držitel registračnímu úřadu doklad o registraci ve lhůtě 30

dnů ode dne, kdy k úhynu nebo ztrátě exempláře došlo. Vlastník nebo

dlouhodobý držitel je povinen registrační list v téže lhůtě odevzdat

také v případě trvalého vývozu exempláře z České republiky; v případě

trvalé přepravy exempláře z České republiky do jiného členského státu

vlastník odevzdá registrační list příslušnému registračnímu úřadu, v

případě trvalého vývozu exempláře ministerstvu.(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel je povinen hlásit změny na

exempláři důležité pro jeho identifikaci, pokud nejde o exemplář

individuálně a nezaměnitelně označený podle požadavků nařízení v

oblasti obchodování s ohroženými druhy^9).(5) V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele oznámí nový

vlastník nebo dlouhodobý držitel nabytí exempláře příslušnému

registračnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí exempláře; v takovém

případě se nevydává nový doklad, ale do stávajícího registračního listu

se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Registrační úřad zaznamená změny i do kopie registračního listu, který

si ponechá. Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel nesmí exemplář

převést na jinou osobu dříve, než příslušný registrační úřad po

oznámení nabytí exempláře tuto skutečnost zaznamená do registračního

listu.(6) Způsob provádění změn v registraci exemplářů podléhajících

povinnosti označení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.§ 23b(1) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající

registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních

činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^10),

je povinen jej opatřit písemným upozorněním „CITES - povinné doklady“ a

prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem, a v případě, že

jde o exemplář podléhající zákazu prodeje, též s potvrzením o výjimce z

tohoto zákazu^20b) nebo je nahrazujícím potvrzením (dále jen „povinné

doklady spojené s převodem“).(2) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář uvedený v odstavci

1, je dále povinen informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o

povinnosti registrovat exemplář podle tohoto zákona a o zákazech

obchodních činností s exemplářem^10). To platí obdobně i pro jiné

způsoby převodu tohoto exempláře.(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na toho, kdo

takový exemplář prodává nebo nabízí k prodeji prostřednictvím

prostředků komunikace na dálku. Upozornění „CITES - povinné doklady“ je

povinnou součástí inzerátu nabízejícího k prodeji exemplář podléhající

registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních

činností.(4) Při obchodování na veřejnosti přístupných místech, kde se nabízejí

k prodeji a prodávají exempláře, nebo při provozování prostředků

komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo

prodávají exempláře, je provozovatel takového místa, nebo prostředku

komunikace na dálku povinen zajistit, aby byly povinné informace

spojené s převodem exempláře zveřejněny na viditelném místě.

Provozovatel prostředku komunikace na dálku je povinen zajistit

zveřejnění těchto informací i při inzerci nebo internetovém prodeji; za

zveřejnění povinné informace se v tomto případě považuje i odkaz na

povinné informace zveřejněné ministerstvem. Provozovatel prostředku

komunikace na dálku je povinen na výzvu inspekce neprodleně odstranit

inzerát, který je v rozporu s tímto zákonem nebo zákazem obchodních

činností^10).(5) Obsah povinných informací spojených s převodem exempláře a vzor

odkazu na povinné informace zveřejněné ministerstvem stanoví

ministerstvo prováděcím právním předpisem.Značení a identifikace exemplářů§ 23c(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na

své náklady exemplář v souladu s nařízením v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^32a) pro účely stanovené nařízeními v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) a stejným způsobem je povinen označit

i exemplář podléhající registrační povinnosti podle § 23. Pokud tento

zákon dále nestanoví jinak, bude exemplář označen již v době podání

žádosti o registraci. Pro účely individuální identifikace exempláře

musí být jeho označení nezaměnitelné. Stejné označení nesmí být použito

pro více než jeden exemplář a použitou značkou již nesmí být označen

žádný jiný exemplář. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na

exempláře označené podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^32a) mimo území České republiky.(2) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka

nebo dlouhodobého držitele a pokud nařízení v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^32a) nestanoví jinou lhůtu, stanovený způsob označení

podle odstavce 1 se nevztahuje naa) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců,b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů,

a to nejdéle do 3 měsíců stáří,c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3

měsíců stáří.(3) Jiný způsob značení nebo identifikace exempláře než podle odstavce

1 může příslušný výkonný orgán uznat pouze tehdy, pokud by předepsané

označení podle odstavce 1 způsobilo újmu na zdraví exempláře

živočišného druhu nebo pokud je neproveditelné vzhledem k fyzickým

vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování,

které je pro takový exemplář nebo druh typické. Při uznávání jiného

způsobu značení nebo identifikace si může příslušný výkonný orgán

vyžádat vyjádření vědeckého orgánu. Je-li označení neproveditelné pouze

dočasně a nemá-li exemplář žádný individuální rozlišovací znak, stanoví

registrační úřad pozdější termín pro označení exempláře.(4) Způsob označení a číslo značky zaznamená registrační úřad na

registračním listu. Pokud vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře

prokáže, že fyzický a zdravotní stav exempláře nedovoluje bezpečnou

aplikaci jakékoli stanovené značkovací metody v době vydání dokladu o

registraci, zaznamená registrační úřad tuto okolnost na registračním

listu anebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně použít v

pozdějším termínu, stanoví ji jako podmínku s uvedením termínu. Pro

exemplář, který takto nelze označit, uvede registrační úřad na dokladu

o registraci popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře

doplněný fotografickou dokumentací, která bude nedílnou součástí

příslušného registračního listu.(5) Způsob provádění značení, druhy a podoby značky, způsob číslování a

přidělování značky a jiné způsoby značení nebo identifikace exemplářů

stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.Licence pro výrobce a distributory značek na exempláře§ 23d(1) Výrobci a distributoři kroužků a jiných značek požadovaných pro

označování exemplářů podle § 23c odst. 1, s výjimkou mikročipových

transpondérů a s výjimkou zpracovatelů a balíren kaviáru licencovaných

podle § 16b, mohou tyto značky vyrábět a distribuovat v České republice

pouze na základě licence udělené ministerstvem, pokud prokáží splnění

podmínek stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^32a).(2) Žádost o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných

značek pro označování exemplářů kromě náležitostí podle jiných právních

předpisů obsahuje^11b)a) vzorky kroužků nebo jiných značek, které žadatel o licenci hodlá

vyrábět nebo distribuovat,b) písemnou informaci o kroužcích nebo jiných značkách,c) souhlas žadatele s tím, že po udělení licence může ministerstvo

zveřejnit informaci o žadateli jako o licencovaném výrobci nebo

distributorovi.(3) Náležitostí žádosti o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků

a jiných značek je také doklad o zaplacení správního poplatku podle

jiného právního předpisu^11a).(4) Rozhodnutí o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných

značek obsahuje kromě náležitostí podle jiných právních předpisů^11b)

evidenční číslo distributora, typy a parametry kroužků a jiných značek,

které ministerstvo schválilo.(5) Výrobce nebo distributor s licencí jsou povinni vést registr

vyrobených nebo distribuovaných značek, jehož součástí je i

identifikace osoby, které byla značka přidělena. Údaje z registru je

výrobce nebo distributor s licencí povinen zpřístupnit ministerstvu a

inspekci. Plnění povinností stanovených výrobcům a distributorům

kroužků a jiných značek v rozhodnutí o licenci kontroluje inspekce.(6) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence nebo o změně licence,

pokud výrobce nebo distributor porušuje tento zákon nebo nařízení v

oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) nebo povinnosti vyplývající z

licence, anebo dojde-li ke změně právních předpisů o značení exemplářů.

Ministerstvo licenci odejme také v případě, požádá-li o to její

držitel.(7) Ministerstvo vede registr výrobců a distributorů značek s licencí a

obsah tohoto registru zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.(8) Obsah a způsob vedení registru vyrobených nebo distribuovaných

kroužků a jiných značek podle odstavce 5 a obsah písemné informace

podle odstavce 2 písm. b) stanoví ministerstvo prováděcím právním

předpisem.Prokázání původu§ 24nadpis vypuštěn(1) Kdo drží, chová, pěstuje, přepravuje, veřejně vystavuje, prodává,

vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává

exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo

regulovanou kožešinu, je povinen na výzvu inspekce nebo celního úřadu

prokázat jejich původ. Bez tohoto prokázání původu je zakázáno

exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo

regulovanou kožešinu držet, chovat, pěstovat, přepravovat, veřejně

vystavovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny

nebo zpracovávat.(2) Každý, kdo nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro

obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, drží za účelem

prodeje, nabízí k prodeji, prodává nebo přepravuje či přemisťuje za

účelem prodeje exemplář, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo

regulovanou kožešinu podle tohoto zákona, je povinen o tom vést písemné

záznamy a umožnit inspekci jejich kontrolu podle § 30. Náležitosti

těchto záznamů a způsob jejich vedení stanoví ministerstvo prováděcím

právním předpisem.(3) Koupě, prodej, darování, směna nebo jiný převod vlastnictví (dále

jen „převod“), zapůjčení nebo pronájem exempláře, jiného jedince,

výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny jsou možné

jen s písemným dokladem původního vlastníka nebo dlouhodobého držitele

nebo držitele, jako například stvrzenkou nebo fakturou prodejce,

nájemní smlouvou, smlouvou o půjčce, směnnou smlouvou, darovací

smlouvou, které mají listinnou podobu a na nichž je uvedena

identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o

původu těchto exemplářů, jiných jedinců, výrobků či kožešin. Původ se

prokazuje údaji a dokumenty osvědčujícími nabytí exempláře podle

požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) a tohoto

zákona, zejména uvedením, kdy a kde byl exemplář odebrán z přírody,

nebo zda, kdy a kde se narodil v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo

kdy, z kterého státu a na základě jakých dokladů CITES byl exemplář

dovezen.(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného

jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny

je povinen při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či

nájmu exempláře předat novému držiteli originál příslušného dokladu

CITES nebo obdobného dokladu o dovozu, pokud nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) nebo tento zákon tyto doklady

vyžadují.(5) Pokud je doklad CITES o dovozu vystaven na více exemplářů a při

převodu dojde k jejich rozdělení, krajský úřad vydá držiteli na základě

písemné žádosti příslušný počet číslovaných a potvrzených kopií dokladu

CITES^32b). Takto úředně potvrzené kopie platí každá pro jeden

exemplář, slouží pouze jako doklad o povoleném dovozu exempláře a

nenahrazují jiné doklady podle tohoto zákona a podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9). Držitel k písemné žádosti o

potvrzení přiloží originál příslušného dokladu CITES o dovozu.

Nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9)

jinak, odebere krajský úřad originál příslušného dokladu CITES o

dovozu, který odešle ministerstvu a jeho kopii uloží.(6) Doklady podle odstavců 3 až 5 musí vlastník nebo dlouhodobý držitel

anebo držitel exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z

tuleně a regulované kožešiny uschovat pro případnou kontrolu po celou

dobu držby takového jedince. Původní držitel je povinen uschovat kopie

těchto dokladů alespoň 24 měsíců od doby převodu nebo po celou dobu

zapůjčení nebo pronajmutí a umožnit jejich kontrolu podle § 30 tohoto

zákona.(7) Kdo chová exemplář uvedený v příloze A nebo B k nařízení Rady (ES)

č. 338/972), je povinen vést záznamy o jeho chovu a umožňovat jejich

kontrolu podle § 30.(8) Povinnost podle odstavce 7 se nevztahuje na zoologické zahrady,

kterým byla udělena licence podle jiného právního předpisu^32c).(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam druhů,

exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a

regulovaných kožešin, u kterých se nebudou vyžadovat povinnosti podle

odstavců 2 a 4 až 7. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

náležitosti dokladů o původu exemplářů, jiných jedinců, výrobků či

kožešin podle odstavce 3, vzor potvrzené kopie dokladu CITES a způsob

jejího potvrzování podle odstavce 5, náležitosti a formát záznamů podle

odstavce 7, způsob jejich vedení, dobu povinného uchovávání a způsob,

jakým se do záznamů provádějí zápisy o provedených kontrolách.HLAVA VIIVÝKON STÁTNÍ SPRÁVY§ 25(1) Orgány vykonávající státní správu podle tohoto zákona jsoua) ministerstvo,b) Generální ředitelství celc) Česká inspekce životního prostředí^33) (dále jen "inspekce"),d) celní úřady,e) orgány veterinární správy,f) orgány rostlinolékařské péče,g) krajské úřady.(2) Ministerstvoa) plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s

Komisí a se Sekretariátem Úmluvy^1) a smluvními stranami Úmluvy a

metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,b) jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise

ustanovených na základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^9),c) uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu,

potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl

získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského

státu Evropských společenství, povoluje zjednodušené postupy ohledně

určitého obchodu s biologickými vzorky^22a),d) vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob

značení nádob s kaviárem,e) uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků^11)

včetně případů, kdy tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze

zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování

exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví^20d),f) vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy^1) a podle práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů^2), není-li jejich vydávání

svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,g) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, ověřuje

doklady o původu výrobků z tuleňů podle přímo použitelného předpisu

Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů^64), rozhoduje v

případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech

stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),h) registruje vědce a vědecké instituce^22) a obchodníky^21) s uměle

vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,i) zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy^1) podle § 29,j) povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o

zadržené a zabavené exempláře a exempláře, které byly zajištěny v

trestním řízení, včetně s tím spojených provozních nákladů, a

koordinuje činnost záchranných center,k) vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,l) zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle

nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^35),m) zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení

dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských

osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním

předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o

ochraně ohrožených druhů^2),n) zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských

společenství^34),o) vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2,

registry podle § 16a a spravuje centrální registr dokladů CITES a

registr zadržených a zabavených exemplářů podle § 35 odst. 1 a 4,p) uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o

jejím odnětí nebo změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a

značek, jimž byla licence udělena, a jeho obsah zveřejňuje způsobem

umožňujícím dálkový přístup,q) mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) a podle § 38a,r) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace

spojené s převodem exempláře.(3) Generální ředitelství cela) spolupracuje s ministerstvem a inspekcí při kontrole dovozu, vývozu

a tranzitu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných

kožešin, na které se vztahuje právo Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů^34) a tento zákon, jakož i při kontrole zákazu držení

a prodeje dovezených exemplářů, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin

chráněných podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených

druhů^34) a tohoto zákona,b) plní další úkoly podle práva Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů ve spolupráci s ministerstvem,c) zajišťuje materiálně a organizačně podmínky pro umístění exemplářů,

jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin během

kontroly na celních úřadech ve spolupráci s inspekcí, orgány

rostlinolékařské péče, orgány veterinární správy a s ministerstvem.(4) Inspekcea) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů

podle tohoto zákona,c) kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d

odst. 1,d) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto

zákona,e) ukládá pokuty podle § 34c a 34d,f) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a,g) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v

oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze

správních deliktů podle tohoto zákona,i) zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu exemplářů, jiných

jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin a regulace

obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů^2),j) spolupracuje s celními úřady při kontrole, zda exemplář, jiný

jedinec, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina odpovídají údajům

uvedeným na příslušných dokladech,k) spravuje exempláře, regulované kožešiny, výrobky z tuleňů a jiné

jedince zajištěné v trestním řízení, které jí byly předány ke správě

podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.(5) Celní úřady^36)a) při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem, provádějí

kontroly exemplářů v době dovozu, vývozu, zpětného vývozu a tranzitu a

plní další povinnosti podle tohoto zákona (§ 26, 34),b) kontrolují, ve spolupráci s orgány veterinární správy nebo

rostlinolékařské péče, zda je přeprava živých exemplářů v souladu s

právem Evropských společenství^11) a tímto zákonem,c) zadržují exempláře podle § 26 odst. 5,d) zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle

práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.^35)

Pro jiné jedince, výrobky z tuleňů a regulované kožešiny platí písmena

a) až c) obdobně, pokud není dále stanoveno jinak.(6) Orgány veterinární správy^37)a) spolupůsobí v určených celních úřadech,b) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda exemplář, jiný jedinec,

výrobek z tuleně a regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na

příslušných dokladech,c) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda přeprava živých exemplářů

nebo živých jiných jedinců odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným

tímto zákonem a podmínkám podle jiných právních předpisů,^13)d) podle jiných právních předpisů^37a) a přímo použitelných předpisů

Evropských společenství^37a) stanovují a kontrolují veterinární

podmínky1. pro konání putovních výstav, pokud jsou jejich předmětem živé

exempláře živočišného druhu,2. pro dovoz, vývoz z České republiky, zpětný vývoz a tranzit živých

exemplářů živočišného druhu, a pro manipulaci s živými exempláři

živočišného druhu za účelem obchodování,3. pro zřizování a provoz záchranných center,4. pro manipulaci s živým exemplářem nebo jiným jedincem živočišného

druhu při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo § 34.(7) Orgány rostlinolékařské péče^38)a) spolupůsobí v určených celních úřadech,b) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda exemplář nebo jiný jedinec

odpovídá údajům uvedeným na příslušných dokladech,c) pomáhají celním úřadům kontrolovat, zda přeprava živého exempláře

rostlinného druhu odpovídá podmínkám pro přepravu stanoveným tímto

zákonem a podmínkám podle zvláštních právních předpisů,^39)d) jako výkonný orgán vydávají doklady pro vývoz exemplářů rostlin v

případě stanoveném v § 17.(8) Krajské úřady zajišťují výkon činností dalšího výkonného orgánu

podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^2) a

tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností s

exempláři, včetně současného potvrzení o povolení k přemístění

exempláře podle § 15a odst. 3, a mimo případy, kdy výjimku vydává

ministerstvo v rámci řízení o jiných dokladech podle § 3 odst. 3 a §

15b. Dále zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují

skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle práva

Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^35). Krajské úřady

vedou evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a

vydávají potvrzené kopie dokladu CITES^32b) podle § 24 odst. 5.§ 25a(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům

vykonávajícím státní správu podle tohoto zákonaa) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí,d) adresa místa pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) rodné číslo,d) adresa místa trvalého pobytu,e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,d) druh a adresa místa pobytu,e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.HLAVA VIIINĚKTERÁ OPATŘENÍ K REGULACI OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY§ 26Spolupráce příslušných správních orgánů na hranicích Evropských

společenství(1) Celní orgány^36) poskytují ministerstvu i dalším orgánům příslušným

podle tohoto zákona informace o porušování práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů^2) nebo tohoto zákona nebo o

podezření na takové porušování a informace potřebné ke zjištění osob

odpovědných za porušování těchto předpisů a k dalšímu postupu podle §

30 a 34 tohoto zákona. Dále také poskytují odbornou pomoc v mezích své

působnosti^40) a spolupracují s nimi při plnění úkolů vyplývajících z

tohoto zákona (§ 34).(2) Všechny exempláře, jiní jedinci, výrobky z tuleňů a regulované

kožešiny jsou zbožím, které při přechodu státních hranic podléhá

celnímu dohledu.(3) Celní úřady při celním dohledu nad zbožím, které je exemplářem,a) kontrolují, zda příslušný exemplář je doprovázen dokladem CITES nebo

obdobným dokladem vydaným příslušným členským státem Evropského

společenství, popřípadě jiným předepsaným dokladem vydaným podle

Úmluvy,^1)b) ve spolupráci s inspekcí a s orgánem veterinární správy nebo orgánem

rostlinolékařské péče kontrolují, zda exemplář odpovídá údajům uvedeným

na dokladech CITES podle písmene a) a stanoveným veterinárním a

rostlinolékařským podmínkám,^3)c) ve spolupráci s inspekcí a s orgány veterinární správy kontrolují,

zda přeprava živých exemplářů živočišného původu odpovídá podmínkám pro

přepravu stanoveným na dokladech podle písmene a),d) dále postupují podle příslušných ustanovení tohoto zákona (§ 34).(4) Celní úřady odešlou ministerstvu odebrané doklady nejpozději do 15

dnů od doby jejich předložení celnímu úřadu, s výjimkou případů, kdy

jsou údaje z těchto dokladů zaslány elektronicky.(5) V případě zjištění porušení práva Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů^11) nebo tohoto zákona nebo v případě pochybnosti

celní úřad exemplář zadrží a neprodleně o tom informuje inspekci.

Inspekce zadržený exemplář posoudí přednostně v místě zadržení a

stanoví, zda zahájí řízení o zabavení exempláře (§ 34a), nebo zda bude

zadržený exemplář ponechán v režimu zadržení k provedení nezbytných

kontrol podle tohoto zákona a dalšího nakládání s exemplářem, zejména

cílového určení exempláře, doplnění dokladů, objasnění skutkových

okolností nebo exemplář vrátí tomu, kdo jej má v držení. V případě, že

do 8 hodin od zadržení živého exempláře není možné posouzení inspekcí v

místě zadržení zajistit, celní úřad zajistí jeho umístění v záchranném

centru a informuje inspekci. Pokud se má exemplář zabavit (§ 34a),

postupuje se podle tohoto zákona a nikoli podle celních předpisů.^41) V

případě zadržení nebo zabavení exempláře sdělí inspekce tuto skutečnost

příslušnému úřadu veterinární správy nebo rostlinolékařské péče a

přemístění a umístění exempláře provede v souladu se stanovenými

podmínkami podle jiných právních předpisů.^39)(6) Pokud dojde k porušení celních předpisů, aniž by bylo porušeno

právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů^11) nebo tento

zákon, a dojde k zabavení exempláře nebo zabrání exempláře podle

celního předpisu, zajistí celní úřad neprodlené umístění živého

exempláře živočišného nebo rostlinného druhu, který je zabaveným

zbožím, v záchranném centru. S exemplářem druhu přímo ohroženého

vyhynutím bude dále naloženo podle doporučení ministerstva.(7) Obdobně jako u exemplářů se postupuje u jiných jedinců, nemají-li

povolení k vývozu (§ 18).(8) Celní úřady dále kontrolují, zda se dovoz nebo tranzit regulovaných

kožešin uskutečňuje v souladu s právem Evropských společenství o

ochraně ohrožených druhů^7)a zda se dovoz a uvádění na trh výrobků z

tuleňů uskutečňuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské

unie o obchodování s produkty z tuleňů^63). V případě, že je takové

zboží přihlášeno k celnímu řízení a jeho dovezením nebo tranzitem by

došlo k porušení těchto předpisů, vydá celní úřad rozhodnutí o

nepropuštění zboží do navrženého režimu a vrátí je zpět v přiměřené

lhůtě do země vývozu na náklady deklaranta zboží. Zjistí-li celní úřad

dovoz , tranzit nebo uvedení na trh takového zboží v rozporu s těmito

předpisy, zadrží takové zboží obdobným postupem podle odstavce 5 a

případně je zabaví podle zvláštního právního předpisu.^41) Celní úřady

informují ministerstvo o dovozu nebo tranzitu tohoto zboží a o

případech jeho vrácení, zadržení a zabavení.(9) Celní úřady dále kontrolují, zda dovozem nebo tranzitem výrobků z

tuleňů není porušován zákaz podle § 19. V případě, že je takové zboží

přihlášeno k celnímu řízení a jeho dovezením by došlo k porušení zákazu

podle § 19, vydá celní úřad rozhodnutí o nepropuštění zboží do

navrženého režimu a vrátí je zpět v přiměřené lhůtě do země vývozu na

náklady deklaranta zboží. Zjistí-li celní úřad dovoz takového zboží v

rozporu se zákazem podle § 19, zadrží takové zboží obdobným postupem

podle odstavce 5 a případně je zabaví podle zvláštního právního

předpisu.^41) Celní úřady informují ministerstvo o dovozu tohoto zboží

a o případech jeho vrácení, zadržení a zabavení.(10) Kontrolu podle odstavců 3, 7, 8 a 9 celní úřady provádějí ve

spolupráci s inspekcí.§ 27Vědecký orgán(1) Vědeckým orgánem^42) je Agentura ochrany přírody a krajiny České

republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je

organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem životního prostředí,

se sídlem v Praze.(2) Vědecký orgána) se vyjadřuje na žádost ministerstva k návrhu na zřízení nebo

pověření a smluvní zajištění záchranného centra,b) na žádost ministerstva se vyjadřuje k registraci chovného nebo

pěstebního zařízení podle § 29,c) na žádost registračního úřadu vydává odborné stanovisko k registraci

exempláře a k vydání potvrzení o výjimce a vyjadřuje se ke splnění

podmínek při udělování výjimky ze zákazu obchodních činností,d) v mezích své funkce vědeckého orgánu podle Úmluvy^1) vydává odborná

stanoviska, popřípadě plní další úkoly na základě pokynů ministerstva a

poskytuje další odbornou pomoc na žádost příslušných orgánů státní

správy podle tohoto zákona,e) shromažďuje odborné údaje o druzích živočichů a rostlin, na které se

vztahuje tento zákon, a připravuje informace pro Komisi,f) spolupracuje s vědeckými orgány členských zemí Úmluvy^1) a ostatními

mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany přírody; v součinnosti s

ministerstvem spolupracuje s výkonnými orgány členských zemí Úmluvy^1)

a se Sekretariátem Úmluvy,^1)g) v součinnosti s příslušnými orgány státní správy podle tohoto zákona

shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje údaje o obchodu s druhy živočichů

a rostlin, na které se vztahuje tento zákon, včetně obchodu

nedovoleného, a vypracovává doporučení k ochraně druhů, regulaci

obchodu s nimi a k zamezení nedovoleného obchodu,h) na žádost ministerstva vydá stanovisko k udělení výjimky z lovu

kytovců podle § 20 odst. 2.§ 28Ministerstvo po obdržení návrhů doporučení vědeckého orgánu podle § 27

odst. 2 písm. g) zašle tyto informace spolu se svým vyjádřením Komisi.§ 29Fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a právnické

osoby se sídlem na území České republiky mohou zaregistrovat chovné

nebo pěstební zařízení u Sekretariátu Úmluvy^1) pro účely vývozu

exemplářů v souladu s Úmluvou^1) prostřednictvím ministerstva a s

právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.^43)Záchranná centra§ 29a(1) Záchranným centrem je trvalé zařízení, v němž jsou chovány nebo

pěstovány zadržené nebo zabavené živé exempláře, jakož i živé

exempláře, jejichž správa přísluší Inspekci(2) Ministerstvo vede a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje

seznam záchranných center s uvedením taxonů živých exemplářů, které

mohou být do záchranného centra umisťovány.(2) Ministerstvo vede a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje

seznam záchranných center s uvedením taxonů živých exemplářů, které

mohou být do záchranného centra umisťovány.§ 29b(1) Záchranné centrum může být provozováno pouze na základě povolení

ministerstva. Na základě pověření ministerstva může být záchranné

centrum provozováno rovněž organizační složkou státu; odstavce 2 až 8

se na pověřování organizační složky státu provozováním záchranného

centra použijí přiměřeně.(2) Žádost o povolení k provozování záchranného centra podává

ministerstvu právnická nebo fyzická osoba, která hodlá záchranné

centrum provozovat.(3) Žádost o povolení k provozování záchranného centra musí obsahovata) označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování

záchranného centra, nejsou-li totožné s osobou žadatele,b) čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného

centra, že nebude bez souhlasu složitele zadržených exemplářů a

prozatímního správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto

exemplářích třetím osobám,c) seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel o povolení k

provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit,d) popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo

jejich skupin, způsobu umístění exemplářů z hlediska zdraví a vhodných

životních podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů,e) návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje také kontakty na

odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených

exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné

veterinární nebo rostlinolékařské péče,f) adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.(4) Je-li žadatelem o vydání povolení k provozování záchranného centra

zoologická zahrada s licencí podle jiného právního předpisu^29),

nahrazuje předložení platné licence náležitost žádosti uvedenou v

odstavci 3 písm. a) a b).(5) Podmínkou k vydání povolení k provozování záchranného centra je

bezúhonnost žadatele, je-li jím fyzická osoba; je-li žadatelem

právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti i na všechny členy

statutárního orgánu žadatele; za bezúhonnou se považuje osoba, která

splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o zoologických

zahradách. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů;

u zoologických zahrad je dokladem o bezúhonnosti platná licence podle

jiného právního předpisu^29). Ministerstvo si za účelem doložení

bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu^65) výpis z

evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku

trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která

není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z

evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická

osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3

měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba,

která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem

z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo,

pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými

státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech,

pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující

bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo

doklady podle věty páté a šesté, předloží ministerstvu fyzická nebo

právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.(6) Ministerstvo si v rámci řízení o vydání povolení k provozování

záchranného centra vyžádá vyjádření vědeckého orgánu a inspekce a

závazné stanovisko^43a) Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu

zemědělského nebo Státní veterinární správy České republiky.(7) Účastníkem správního řízení o povolení k provozování záchranného

centra je také obec, na jejímž území má být záchranné centrum

provozováno.(8) Rozhodnutí o povolení k provozování záchranného centra obsahuje

seznam taxonů, které budou do záchranného centra umisťovány, určení

kapacity zařízení a dále povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých se

povolení vydává.§ 29c(1) Provozovatel záchranného centra je povinena) chovat svěřené exempláře v podmínkách, které zajišťují jejich

biologické nároky a požadavky, jejich zdraví a pohodu, a zajišťovat

péči o svěřené exempláře odborně způsobilými fyzickými osobami,b) předcházet a účinně zabraňovat únikům svěřených exemplářů,c) předcházet a účinně zabraňovat šíření parazitů a původců nákaz

pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,d) vést evidenci svěřených exemplářů; evidence obsahuje zejména údaje o

zdravotním stavu exemplářů, údaje o provedených veterinárních

vyšetřeních a ošetřeních, případně údaje o likvidaci uhynulých

exemplářů,e) předkládat na vyžádání inspekce, ministerstva, orgánů veterinární

správy, orgánů rostlinolékařské péče nebo celního úřadu evidenci

exemplářů,(2) Výši náhrady nákladů péče o skupinu druhů exemplářů zahrnující

náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči s výjimkou nákladů

veterinární péče stanoví prováděcí právní předpis.§ 29d(1) Ministerstvo může předběžným opatřením pozastavit provoz

záchranného centra v případě, že jsou závažným způsobem porušovány jiné

právní předpisy v oblasti ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání,

veterinární nebo rostlinolékařské.(2) Ministerstvo může z vlastního podnětu nebo na návrh provozovatele

záchranného centra změnit nebo zrušit povolení k provozování

záchranného centra, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za

jakých bylo povolení vydáno, zejména pokud záchranné centrum přestalo

plnit svou funkci nebo se stalo nadbytečným, nebo jestliže provozovatel

záchranného centra porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy na

ochranu zvířat proti týrání^13). Je-li to nezbytné, ministerstvo v

rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení k provozování záchranného

centra stanoví způsob zabezpečení další péče o živé exempláře, které se

v záchranném centru nacházejí.(3) Povolení k provozování záchranného centra zaniká, jestliže byla

zrušena nebo zanikla licence pro zoologickou zahradu, která záchranné

centrum provozovala.HLAVA IXKONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ§ 30Kontrola(1) Inspekce vykonává kontrolu nad dodržováním práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů^34) a tohoto zákona, ukládá

opatření k zajištění povinností z nich vyplývajících, zjišťuje

totožnost osob odpovědných za jejich porušování, ukládá pokuty,

popřípadě zadržuje nebo zabavuje exempláře podle tohoto zákona. Tím

není dotčeno oprávnění celního úřadu vyplývající z celních

předpisů,^41) pokud tento zákon nestanoví jinak. Inspekce dále

kontroluje vydávání potvrzení uznaným orgánem zřízeným a činným v České

republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obchodování

s produkty z tuleňů^64).(2) Na výkon kontrolní činnosti se vztahuje zákon o kontrole, není-li v

tomto zákoně stanoveno jinak.(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem

inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.(4) Osoba, která nakládá s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z

tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna též umožnit inspekci

vykonávající kontrolu zjištění jejich identifikačního označení k určení

totožnosti exempláře a další úkony potřebné k určení jejich totožnosti.

Dále je tato osoba povinna umožnit inspekci vykonávající kontrolu

provést analýzu krve nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného

jedince k zjištění rodového původu (předků) exempláře a umožnit

zajištění a odběr potřebných vzorků.(5) Za odebrané vzorky pro účely kontroly podle tohoto zákona nenáleží

osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.(6) Inspekce je oprávněna v případech porušení tohoto zákona nebo

nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) nařídit omezení

nebo zastavení činnosti až do doby odstranění příčin a nedostatků.

Inspekce může vyzvat provozovatele prostředku komunikace na dálku k

odstranění inzerátu, který je v rozporu s § 23b.§ 30azrušen§ 31zrušen§ 32zrušen§ 33(1) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely

dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla

pravomocně uznána vinnou z přestupku nebo odpovědnou z jiného správního

deliktu podle tohoto zákona, popřípadě jíž byl zabaven exemplář podle

tohoto zákona, a to po dobu až 2 let od nabytí právní moci takového

rozhodnutí.(2) Ministerstvo může zamítnout žádost o vydání dokladu CITES pro účely

dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře osobě, která byla

pravomocně odsouzena pro trestný čin podle jiného právního

předpisu,^48) a to až do doby zahlazení odsouzení.^49)§ 34Zadržení exempláře(1) Zjistí-li inspekce nebo celní úřad porušení práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona nebo mají-li

tyto úřady důvodné pochybnosti o původu exempláře, zákonném nakládání s

ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo potvrzení nebo o tom, zda

exemplář patří ke druhům nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný

vývoz, tranzit nebo obchodní činnosti s nimi jsou omezeny nebo zakázány

nebo je zakázáno jejich držení, zadrží exemplář. Inspekce nebo celní

úřad může exemplář zadržet spolu s přenosným zařízením, v němž se

exemplář nachází v okamžiku zadržení. Osoba, které je exemplář zadržen,

je povinna jej inspekci nebo celnímu úřadu vydat. Pokud tak neučiní,

může jí být exemplář odňat.(2) Pokud exemplář zadrží celní úřad, uvědomí o tom neprodleně

inspekci. Inspekce předá zadržený živý exemplář záchrannému centru. O

zadržení živého exempláře a o jeho předání do záchranného centra

informuje inspekce nebo celní úřad příslušný orgán veterinární správy

nebo příslušný orgán rostlinolékařské péče. V odůvodněných případech

lze zadržený exemplář ponechat v péči jeho držitele, který s ním po

dobu zadržení nesmí kromě nezbytné péče bez souhlasu inspekce jinak

nakládat.(3) O zadržení exempláře vydá celní úřad nebo inspekce osobě, které byl

exemplář zadržen, písemné potvrzení. O zadržení exempláře inspekce

informuje ministerstvo. Pokud inspekce exemplář zadrží nebo jej

zadržený převezme od celního úřadu, zahájí inspekce do 30 dnů od

zadržení exempláře řízení o zabavení exempláře, a to v případě, že

nejsou do té doby vyjasněny pochybnosti podle odstavce 1. Za účelem

vyjasnění pochybností může celní úřad nebo inspekce vyžadovat od

vlastníka, dlouhodobého držitele, držitele nebo přepravce exemplářů

předložení nezbytných dokladů, potvrzení, popřípadě posudku soudního

znalce v příslušném oboru nebo si takový posudek obstarají samy. Pokud

se pochybnosti ukáží jako neodůvodněné, je povinen příslušný orgán tyto

exempláře vrátit jejich vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo

přepravci včetně všech zadržených dokladů.§ 34aZabavení exempláře(1) Inspekce zabaví nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně

vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který nebyl zaregistrován

podle § 23, anebo exemplář, u něhož nebyl prokázán původ ve smyslu § 24

zákona. Pouze v odůvodněných případech a pokud to není v rozporu s

jinými právními předpisy, může inspekce od zabavení upustit. Stejně

postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů^2). Rozhodnutí o zabavení vydá

inspekce do 90 dnů ode dne zahájení řízení o zabavení. V odůvodněných

případech může ministerstvo tuto lhůtu přiměřeně vzhledem k požadavkům

šetření prodloužit. Odvolání proti rozhodnutí o zabavení nemá odkladný

účinek.(2) V případě, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje exempláře, se

kterými je omezeno nebo zakázáno nakládání podle práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona, a je

důvodné podezření, že byl porušen tento zákon nebo právo Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů a příjemce zásilky písemně

odmítne tuto zásilku přijmout, zadrží inspekce nebo celní úřad exemplář

postupem podle § 34. Následně inspekce zahájí řízení o zabavení s

posledním známým držitelem zásilky.(3) Zabaveným exemplářem je též exemplář, který byl zabaven za porušení

Úmluvy na území jiného státu a který byl zaslán úřadem tohoto státu

ministerstvu v souladu s Úmluvou. Zabavené exempláře nelze vrátit zpět

osobě, které byly zabaveny, a to ani zprostředkovaně. Dojde-li k

vrácení exempláře v rozporu s tímto ustanovením, inspekce jej opětovně

zabaví.(4) Osoba, jíž byl exemplář zadržen a která porušila svým jednáním

právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tento

zákon, hradí náklady spojené s péčí o zadržený exemplář, a to až do

pravomocného rozhodnutí o jeho zabavení nebo vrácení. Inspekce náklady

vyčíslí na základě jejich vyúčtování provozovatelem záchranného centra,

do něhož byl exemplář umístěn, a rozhodnutím uloží jejich úhradu osobě,

které byl exemplář zadržen. Tato úhrada nákladů je příjmem Státního

fondu životního prostředí.(5) Náklady spojené se zadržením a dalším nakládáním s exemplářem,

které nese správní orgán nebo které musí vynaložit, než může náklady

vyčíslit a vybírat podle odstavce 4, hradí ministerstvo.(6) Rozhodnutí o zabavení exempláře zašle inspekce do 10 dnů ode dne

nabytí právní moci rozhodnutí ministerstvu. Současně inspekce informuje

ministerstvo o tom, kde se exemplář ke dni nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí nachází.(7) Vlastníkem exempláře zabaveného na základě pravomocného rozhodnutí

se stává stát, přičemž hospodaření s tímto exemplářem přísluší

ministerstvu. Ministerstvo do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci

rozhodnutí o zabavení určí, jak bude s exemplářem dále naloženo,

přičemž může převést právo k hospodaření s exemplářem na jinou

organizační složku státu nebo právnickou osobu, v odůvodněných

případech může převést exemplář i do vlastnictví vhodné osoby.(8) V případě výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného

převodu zabaveného exempláře, který se stal majetkem státu podle

odstavce 7, vystaví ministerstvo vypůjčiteli, nájemci nebo novému

nabyvateli potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři, jehož

náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.§ 34b(1) Ustanovení o zadržení a zabavení exempláře se obdobně vztahují na

zadržení nebo zabavení regulované kožešiny, výrobku z tuleňů nebo

jiného jedince.(2) Na správu exemplářů, výrobků z tuleňů, regulovaných kožešin a

jiných jedinců předaných Inspekci podle zákona o výkonu zajištění

majetku a věcí v trestním řízení se přiměřeně užijí ustanovení tohoto

zákona upravující nakládání se zadrženými exempláři; včetně způsobu

výpočtu výše náhrady nákladů péče o živé exempláře provozovatelům

záchranných center.HLAVA XSPRÁVNÍ DELIKTY§ 34cPřestupky(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné

povolení nebo potvrzení,b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy^27)

nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost

podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení

podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy,d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném

nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) nebo tímto

zákonem nebo v registračním listu,e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list

nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému

fyzicky neexistuje příslušný exemplář,f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až

3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku,

jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře,

nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,g) jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát

podle § 23b odst. 4, neboh) v případech stanovených § 24 odst. 7 nevede záznamy o chovu

exempláře.(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného

jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v

rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k

exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli

originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu

vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) nebo

tímto zákonem,b) jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce,

výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a

ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z

kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,c) nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s

dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona

nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),d) použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) nebo registrační list u jiného

exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny,

než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,e) jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné

nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo

dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9),f) doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s

přímo použitelným předpisem Evropských společenství^7),g) vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu

s § 18 odst. 1,h) doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným

předpisem Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů^63),i) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s

nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy^44) nebo § 17 nebo

se o takový vývoz pokusí,j) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě

nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se

exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář

byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady

stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebok) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo

provedení úkonů podle § 30 odst. 4.(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se o vývoz,

zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz exempláře do České

republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře

nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo

nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),b) zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a

provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto

zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),c) nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí

k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto

zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),d) padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito

jako pravého, nebo použije registrační list jako pravý za účelem

prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního listu,e) poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebof) v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře

nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon,

nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.(4) Za přestupky lze uložit pokutu do výšea) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.§ 34dSprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné

povolení nebo potvrzení,b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy^27)

nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost

podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení

podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy,d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném

nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) nebo tímto

zákonem nebo v registračním listu,e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list

nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému

fyzicky neexistuje příslušný exemplář,f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až

3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku,

jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře,

nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,g) jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát

podle § 23b odst. 4, neboh) v případech stanovených § 24 odst. 2 a 7 nevede záznamy o obchodu

nebo záznamy o chovu exempláře.(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného

jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v

rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k

exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli

originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu

vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9) nebo

tímto zákonem,b) jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce,

výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a

ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z

kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,c) nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s

dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona

nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),d) použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9) nebo registrační list u jiného

exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny,

než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,e) jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo

neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o

registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9),f) doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s

přímo použitelným předpisem Evropských společenství^7),g) vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,h) doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo s přímo použitelným

předpisem Evropské unie o obchodování s produkty z tuleňů^63),i) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s

nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy^44) nebo § 17,j) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě

nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se

exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář

byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady

stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c, nebok) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo

provedení úkonů podle § 30 odst. 4.(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z

České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem

jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti

obchodování s ohroženými druhy^9),b) zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a

provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto

zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy^9),c) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí

nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s

ohroženými druhy^22d) nebo obchoduje s kaviárem v rozporu s tímto

zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,d) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo

použije padělaný nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji

nebo získávání povolení, potvrzení nebo registračního listu,e) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně

vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro

obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k

prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s

nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem,f) poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebog) v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře

nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon,

nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.(4) Za správní delikty právnické osoby se uloží pokuta do výšea) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,c) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.§ 34eSpolečná ustanovení ke správním deliktům(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

povinnosti zabránila.(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédnea) ke způsobu a okolnostem spáchání správního deliktu, k významu a

rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání nebo

protiprávního stavu vyvolaného správním deliktem,b) k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění

škodlivých následků správního deliktu,c) k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování

správního deliktu, který spáchal,d) k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost uloženou mu k

odstranění zjištěných nedostatků nebo k provedení opatření k nápravě.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle § 34c a 34d projednává v prvním stupni

inspekce.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby^51) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto

zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.(6) Pokuta podle § 34c a 34d je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní

moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Je příjmem Státního fondu životního

prostředí^45). Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.HLAVA XIEVIDENCE, ZPRÁVY A INFORMACE§ 35(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný

vývoz exemplářů a o jiné doklady, které ministerstvo vydává podle

tohoto zákona, a jiné evidence a registrace podle tohoto zákona.

Ministerstvo vede a spravuje centrální registr povolení, potvrzení a

registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro

dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databázi

přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání

povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také registr o

exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5.

Databáze obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle

odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Údaje z

evidence žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů včetně

spisového materiálu a údaje z jiné evidence a registrace podle tohoto

zákona se uchovávají po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní údaje v

registru se uchovávají po dobu 10 let.(2) Ministerstvo zpracovává zprávy podle požadavků Úmluvy^1) s

přehledem evidovaného vývozu, zpětného vývozu a dovozu exemplářů na

základě výpisu z evidencí podle odstavce 1. Osobní údaje o vývozcích a

dovozcích výroční zpráva neobsahuje. Výroční zpráva se vydává v češtině

a angličtině a dnem vydání bude zpřístupněna veřejnosti.(3) Ministerstvo dále zpracovává zprávy podle práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů.^53)(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu obchodních činností podle

§ 15a a provádějí registraci exemplářů podle § 23, ukládají podle

zvláštních právních předpisů^52) kopie vydaných dokladů v listinné

podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po

úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku exempláře. Údaje o

vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a

registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do

centrálního registru vedeného ministerstvem podle odstavce 1.(5) Údaje z uchovávaných dokumentů a evidencí podle odstavců 1 až 4,

včetně údajů o vývozcích a dovozcích a údajů o registrovaných

exemplářích a jejich vlastnících, popřípadě dlouhodobých držitelích,

poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu na vyžádání orgánům

podle § 25, vědeckému orgánu, orgánům ochrany zvířat a Policii České

republiky. Ministerstvo může, v souladu se zvláštním právním

předpisem,^54) údaje podle odstavce 1 v nezbytném rozsahu poskytnout

též Sekretariátu Úmluvy^1) a příslušným úřadům cizích států podle

Úmluvy^1) a Komisi.(6) Ministerstvo, krajské úřady, vědecký orgán, Generální ředitelství

cel, inspekce, celní úřady, orgány veterinární správy, orgány ochrany

zvířat a rostlinolékařské péče a Policie České republiky jsou povinny

si navzájem poskytovat na požádání v nezbytném rozsahu údaje, včetně

osobních údajů, které mají k dispozici, vztahující se k výkonu

kontrolní činnosti podle § 30.(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím

uznány vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle

tohoto zákona, a uchovává podle zvláštních právních předpisů^52)

spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních

deliktech nebo podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let. Evidence

obsahuje údaje prokazující totožnost osob pravomocně uznaných vinnými z

přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů.(8) Zaměstnanci orgánů podle odstavce 5 jsou povinni zachovávat ve

vztahu k jiným osobám mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se

seznámili při plnění úkolů podle práva Evropských společenství o

ochraně ohrožených druhů^34) nebo tohoto zákona nebo v souvislosti s

nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů podle práva Evropských

společenství o ochraně ohrožených druhů^34) nebo tohoto zákona nebo v

zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými

osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.(9) Ustanovením odstavce 8 není dotčena povinnost zachovávat

mlčenlivost podle zvláštního zákona.^54)§ 35azrušenHLAVA XIIUSTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ§ 36V případě exempláře, který byl zaregistrován podle § 22 zákona č.

16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k

ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v období do

dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí jako doklad o registraci

nadále registrační list vydaný příslušným registračním úřadem v

uvedeném období. Takový registrační list platí pouze na území České

republiky.§ 37(1) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o

ochraně ohrožených druhů^34) nebo podle tohoto zákona ani registrace

nenahrazuje povolení, popřípadě opatření vydávaná podle jiných právních

předpisů.^55)(2) Povolení vydané v souladu s právem Evropských společenství o

ochraně ohrožených druhů^34) nebo podle tohoto zákona nenahrazuje

výjimku ze zákazu chovu u zvláště chráněných druhů podle jiného

právního předpisu.^56)(3) Doklad CITES (§ 21 odst. 1), potvrzená kopie dokladu CITES vydaná

krajským úřadem^32b) podle § 24 odst. 5, potvrzení ministerstva pro

účely prokázání povoleného dovozu (§ 22 odst. 3), výjimka ze zákazu

obchodních činností s exemplářem,^10) rozhodnutí ministerstva o

povolení vývozu jedince zvláště chráněného druhu (§ 18) a potvrzení o

původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 8, § 34a odst. 8) jsou veřejnou

listinou.(4) Veřejnou listinou je též:a) doklad obdobný dokladům podle odstavce 3 vydaný příslušným výkonným

orgánem jiného členského státu Evropských společenství,b) doklad vydaný příslušným úřadem jiného státu než členského státu

Evropských společenství pro exemplář podle Úmluvy,^1)c) osvědčení pro regulované kožešiny vydané příslušným úřadem jiného

státu než členského státu Evropských společenství.§ 38(1) Pro řízení vedená podle tohoto zákona, která se týkají exemplářů,

platí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení stanovené Komisí podle

práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.^58)(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 je vydávání dokladů o registraci

podle § 23 odst. 3 a potvrzení o původu zabaveného exempláře podle § 23

odst. 8 a § 34a odst. 8; v těchto případech musí být žádost o doklad

nebo potvrzení vyřízena do 30 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě

ode dne doplnění žádosti o potřebné náležitosti nebo, v případě

potvrzení o původu zabaveného exempláře, ode dne převedení exempláře z

ministerstva na jiného vypůjčitele, nájemce nebo nového nabyvatele.§ 38aZměny a zrušení rozhodnutíRozhodnutí vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

druhy^9) a tohoto zákona může ministerstvo změnit nebo zrušit, pokuda) bylo rozhodnutí vydáno na základě mylných předpokladů, že podmínky

pro jeho vydání byly splněny^58a),b) dojde ke změně skutečností rozhodných pro vydání takového

rozhodnutí,c) oprávněný nedodržuje podmínky rozhodnutí nebo povinnosti v něm

stanovené, nebod) při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí dochází k porušování

ustanovení tohoto zákona nebo práva Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných

zájmů v ochraně ohrožených druhů.§ 39Podání žádosti o povolení a potvrzení, s výjimkou potvrzení potřebného

k přemístění v souladu s právem Evropských společenství o ochraně

ohrožených druhů^34) nebo tohoto zákona, podléhá správnímu poplatku,

pokud jeho výši stanoví jiný právní předpis.^59) Ministerstvo může v

případech zvláštního zřetele hodných (například přispěje-li dovoz,

vývoz nebo zpětný vývoz k zachování druhu) poplatek na žádost

prominout. Tato žádost o prominutí poplatku nepodléhá správnímu

poplatku.§ 40(1) Osoba, která nakládá s exemplářem nebo jiným jedincem, výrobkem z

tuleně nebo regulovanou kožešinou, je povinna pro účely podle § 24, 26

a 30 inspekci, celnímu úřadu nebo dalším orgánům podle tohoto zákona

podat vysvětlení, předložit příslušné doklady a doložit další potřebné

údaje, strpět prohlídky a odebírání vzorů a vzorků týkajících se

exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin.(2) Stát odpovídá za škodu způsobenou pracovníky orgánů vykonávajících

kontrolu podle § 26 nebo § 30 v souvislosti s plněním jejich úkolů; to

neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým

protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. Přitom se

postupuje podle jiného právního předpisu.^60)§ 41Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí

podle dosavadních právních předpisů.§ 42Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisuMinisterstvo vydá vyhlášku k provedení § 1 odst. 2 písm. c), § 3 odst.

7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 16, § 16b odst. 8, § 17, § 18

odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 3, 8 a 9, §

23a odst. 6, § 23b odst. 5, § 23c odst. 5, § 23d odst. 8, § 24 odst. 2

a 9, § 25 odst. 2 písm. m), § 29c odst. 2 a § 34a odst. 8.ČÁST DRUHÁZměna zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k

ochraně těchto druhů§ 43V zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších

opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České

národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů, se části první až sedmá zrušují.ČÁST TŘETÍZměna zákona o ochraně přírody a krajiny§ 44Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.

347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č.

16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č.

238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č.

320/2002 Sb., se mění takto:1. Poznámka pod čarou č. 4a) zní:"4a) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a

planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších

opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o

obchodování s ohroženými druhy).".2. V § 53 odstavec 1 zní:"(1) Vývoz zvláště chráněných nerostů je zakázán. Povolení k vývozu

může výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele udělit

Ministerstvo životního prostředí. Vývoz zvláště chráněných druhů

rostlin a živočichů je upraven zvláštním právním předpisem.^4a)".3. V § 54 odst. 1 se slova "(§ 5 odst. 6)" nahrazují slovy "nebo podle

zvláštního právního předpisu4a) o dovozu a vývozu ohrožených druhů".4. V § 79 odst. 3 písm. j) se slova "rostlin, živočichů a" zrušují.5. V § 87 odst. 3 písm. i) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje

slovem "nerosty".6. V § 88 odst. 2 písm. k) se slovo "druhy" před středníkem nahrazuje

slovem "nerosty".ČÁST ČTVRTÁÚČINNOST§ 45(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení

České republiky k Evropské unii v platnost.(2) Ustanovení § 35a pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2010.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.Příloha 1Výrobky z některých tuleních mláďat podle § 2 písm. j)

Číslo Číslo nadpisu Popis

CCT1 ex 43.01 Kožešinové kůže surové a vyčiněné či vydělané,

včetně kožešinových kůží sestavených do plátů,

křížů a podobných forem:

ex 43.02 A - bílých kožešin mláďat tuleňů grónských (

Pagophilus

groenlandicus

)

- mláďat s modrými zády čepcolů hřebenatých (

Cystophora

cristata

)

2 ex 43.03 výrobky a jejich části z kožešin uvedených pod položkou 1Příloha 2Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na jejichž

exempláře se vztahuje povinnost registraceRegistrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona se vztahuje

také na následující jiné druhy než druhy přímo ohrožené vyhynutím:a) živé exempláře následujících druhů savců:Elephantidae spp.

(všechny druhy čeledi slonovitých)Felidae spp.

(všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka

domácí“)Primates spp.

(všechny druhy z řádu primátů)Rhinocerotidae spp.

(všechny druhy čeledi nosorožcovití),b) živé exempláře následujících druhů ptáků:Aquila nipalensis

(orel stepní)Aquila rapax

(orel okrový).Vybraná ustanovení novelČl. II zákona č. 346/2009 Sb.Přechodná ustanovení1. Záchranná centra zřízená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se

považují za záchranná centra povolená nebo pověřená podle zákona č.

100/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti.2. Správní řízení podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném do dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená správou národního parku nebo

správou chráněné krajinné oblasti a pravomocně neskončená do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona dokončí krajský úřad.Čl. IX zákona č. 279/2013 Sb.Přechodné ustanoveníKontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle § 30a

zákona č. 100/2004 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.1) Vyhlášená pod č. 572/1992 Sb.2) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu

s nimi, další předpisy Evropských společenství vydané na jeho základě,

zejména nařízení Komise (ES) č. 865/2006.Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna 1981 o společných

předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců.Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu

používání nášlapných pastí ve Společenství a zakazující do Společenství

přivážet kožešiny a zboží vyrobené z některých druhů volně žijících

živočichů pocházejících ze zemí, kde jsou k jejich odchytu používány

nášlapné pasti nebo jiné lapací metody, které nesplňují mezinárodní

humánní normy pastí, další předpisy Evropských společenství vydané na

jeho základě, zejména nařízení Komise (ES) č. 35/97, nařízení Komise

(ES) č. 2087/2001, rozhodnutí Rady č. 97/602/ES.Směrnice Rady č. 83/129/EHS ze dne 28. března 1983 o dovážení kůží z

určitých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států.3) Přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97.Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.Přílohy I a II k nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.4) § 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.5) Příloha A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.6) Příloha k nařízení Rady (EHS) č. 348/81.7) Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91.8) Čl. 2 písm. t) nařízení Rady (ES) č. 338/97.9) Nařízení Rady (ES) č. 338/97. Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze

dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.

338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích

rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.9a) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

§ 46 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na

obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze

třetích zemí.10) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.11) Kapitola VII a VIIIa nařízení Komise (ES) č. 865/2006.11a) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů.11b) Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 338/97.12) Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97.13) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve

znění pozdějších předpisů.14) Čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.15) Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.16) Čl. 5 odst. 1 a 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.17) Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k

nařízení Rady (ES) č. 338/97.18) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.19) Čl. 4 odst. 3 a 4, čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.20) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 338/97.20a) § 56 a 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění zákona č. 16/1991 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.20b) Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.20c) Čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.20d) Kapitola VIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.21) Čl. 7 odst. 1 písm. b) body ii) a iii) nařízení Rady (ES) č.

338/97.22) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) a odst. 4 nařízení Rady (ES) č.

338/97.22a) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.22b) Čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.22c) § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).22d) Čl. 64 odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.23) § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o

změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.24) Čl. 8 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 20. srpna

2001 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č.

338/97.25) § 54 zákona č. 114/1992 Sb.26) Čl. 19 odst. 1 bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97.27) Čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.28) § 78 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 289/1995 Sb. a

zákona č. 161/1999 Sb.29) Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 229/97.30) § 13 zákona č. 246/1992 Sb.31) Zákon č. 246/1992 Sb.31a) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů.Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.32) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.32a) Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.32b) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.32c Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad

a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění

pozdějších předpisů.33) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její

působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.34) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 a další předpisy Evropských

společenství vydané na jeho základě.Nařízení Rady (ES) č. 3254/91 a další předpisy Evropských společenství

vydané na jeho základě.Nařízení Rady (EHS) č. 348/81 a další předpisy Evropských společenství

vydané na jeho základě.35) Čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.36) § 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 13/1997

Sb.37) § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

souvisejících zákonů (veterinární zákon).37a) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES)

č. 1/2005 na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činnostech a

o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES, ve znění nařízení ES č.

1255/97, nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se stanoví

veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými

státy.38) § 38 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.39) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.40) § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 Sb.41) Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.42) Čl. 13 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.43) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.43a) § 149 správního řádu.43b) § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,

ve znění pozdějších předpisů.44) Čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 338/97.45) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České

republiky, ve znění pozdějších předpisů.46) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů.47) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.48) § 181f a 181g zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.49) § 69 zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.50) Čl. VIII odst. 4 písm. b) Úmluvy.51) § 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla).52) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.53) Čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.54) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

pozdějších předpisů.54a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.54b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb.54c) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství

České republiky, ve znění pozdějších předpisů.55) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.56) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.57) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění

pozdějších předpisů.58) Čl. 11 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.58a) Čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.59) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů.60) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně

zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve

znění zákona č. 120/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod

č. 234/2002 Sb.61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16.

září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů. Směrnice Rady č.

83/129/EHS.62) Směrnice Rady č. 83/129/EHS.63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16.

září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů.64) Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů.65) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších

předpisů.

Related Laws