o dluhopisech


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
190/2004 Sb.ZÁKONze dne 1. dubna 2004o dluhopisechZměna: 378/2005 Sb.Změna: 56/2006 Sb.Změna: 57/2006 Sb.Změna: 296/2007 Sb.Změna: 230/2008 Sb.Změna: 230/2009 Sb.Změna: 160/2010 Sb.Změna: 227/2009 Sb.Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 sb.Změna: 355/2011 Sb.Změna: 172/2012 Sb.Změna: 227/2013 Sb.Změna: 303/2013 Sb.Změna: 137/2014 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZÁKLADNÍ USTANOVENÍHLAVA IÚVODNÍ USTANOVENÍ§ 1Předmět úpravyTento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to,

kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé

další otázky s dluhopisy související.§ 2Dluhopis a emise dluhopisů(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, vydaný podle

českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky

odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo

postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze

zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.(3) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného

dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.(4) Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě

týchž emisních podmínek a majících stejný okamžik emise a stejné datum

splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva,

se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému

číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných

papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující

dluhopis.§ 3Zpřístupnění emisních podmínek(1) Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k

datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči

informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v

nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být

využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.(2) Je-li nejpozději k datu emise dluhopisů uveřejněn prospekt

dluhopisů (dále jen „prospekt“) a jsou-li nejpozději k témuž datu na

internetových stránkách emitenta zpřístupněny jejich emisní podmínky,

zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje. V

tom případě však emitent zajistí, aby emisní podmínky byly zpřístupněny

na těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale

alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů a měly podobu datového

souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.(3) Jestliže o to vlastník dluhopisů požádá, vzniká emitentovi

povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních emisních

podmínek těchto dluhopisů.§ 4Seznam vlastníků(1) Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů.

Seznam vlastníků zaknihovaných dluhopisů vede osoba, která je oprávněna

k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů (dále jen "osoba

oprávněná k vedení evidence"). Práva spojená s dluhopisy je oprávněna

ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech,

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.(2) K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči emitentovi se

vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu podle odstavce 1 věty první;

emitent provede tento zápis bez zbytečného odkladu poté, co mu bude

taková změna prokázána. K účinnosti převodu zaknihovaného dluhopisu

vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu podle

odstavce 1 věty druhé.§ 5Druhy dluhopisůDluhopisy vydané týmž emitentem, s nimiž jsou spojena stejná práva,

tvoří jeden druh.§ 6Náležitosti dluhopisu(1) Dluhopis obsahuje alespoňa) označení „dluhopis“, nejde-li o hypoteční zástavní list, státní

pokladniční poukázku nebo poukázku České národní banky,b) údaj o druhu dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní

podmínky, nejde-li o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní

právo,c) údaje identifikující emitenta,d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to se nevyžaduje v případě

sběrného dluhopisu, plyne-li jmenovitá hodnota ze zápisu v příslušné

evidenci,e) výnos dluhopisu, nebo údaj o tom, že výnos je určen rozdílem mezi

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem; anebo je z

dluhopisu aspoň zřejmé, že dluhopis je bez výnosu nebo kde se lze s

tím, jak je výnos určen, seznámit,f) datum nebo jiný okamžik splacení (dále jen „datum splatnosti“)

dlužné částky (splacení dluhopisu),g) údaje identifikující vlastníka dluhopisu, nejde-li o dluhopis vydaný

jako zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis,h) podpis emitenta, nejde-li o dluhopis vydaný jako zaknihovaný cenný

papír nebo sběrný dluhopis,i) číselné označení dluhopisu, nejde-li o dluhopis vydaný jako

zaknihovaný cenný papír nebo sběrný dluhopis, aj) datum emise.(2) U zaknihovaného dluhopisu postačí, že údaje uvedené v odstavci 1

písm. a) až f) a j) jsou zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných

dluhopisů.(3) Byl-li vydán hromadný dluhopis, obsahuje tento dluhopis také údaj o

tom, kolik dluhopisů a jakého druhu nahrazuje.(4) Pro posouzení toho, zda je dluhopis řádně vydán, nemá vliv, zda

obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, obsahuje-li alespoň

náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. c) až h), nebo jsou-li tyto

údaje zjistitelné z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů;

odstavce 2 a 3 tím nejsou dotčeny.§ 7Celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů(1) Emitent může vydat dluhopisya) v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla

předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do

konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou celkovou

jmenovitou hodnotu emise dluhopisů,b) ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla

předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po

uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních

podmínkách, neboc) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i

po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních

podmínkách.(2) Postupuje-li emitent podle odstavce 1 písm. b) nebo c) a není-li

lhůta určená pro upisování postačující, určí dodatečnou lhůtu pro

upisování, která skončí nejpozději v den, který je rozhodný pro

splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo splacení

dluhopisu, a zpřístupní ji stejným způsobem jako emisní podmínky.(3) V případě zaknihovaných dluhopisů nebo sběrných dluhopisů emitent

bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování oznámí osobě

oprávněné k vedení evidence skutečnost podle odstavce 1 a zpřístupní ji

stejným způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky. V případě emise

komunálních dluhopisů emitent oznámí skutečnost podle odstavce 1 písm.

a) též Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“).(4) V případě emise státních dluhopisů vydávaných jako zaknihované

dluhopisy oznámí ministerstvo skutečnost podle odstavce 1 písm. b) a c)

bez zbytečného odkladu osobě oprávněné k vedení jejich evidence a

vyhlásí nebo uveřejní ji stejným způsobem, jakým vyhlásilo nebo

uveřejnilo emisní podmínky.(5) Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů

emitent zpřístupní investorům spolu s emisními podmínkami způsobem,

kterým zpřístupňuje tyto emisní podmínky.HLAVA IIEMISNÍ PODMÍNKYnadpis vypuštěn§ 8Základní ustanoveníEmisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a

vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i

odkazem na informace obsažené v prospektu.§ 9Náležitosti emisních podmínek(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace obsažené

v prospektua) skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až f) a j) ,b) údaj o tom, zda jde o listinný nebo zaknihovaný dluhopis,c) lhůtu pro upisování emise dluhopisů,d) emisní kurz, případně způsob jeho určení, a pro případ, že emisní

kurz bude určován kurzem dosaženým v aukci, způsob aukce,e) informace o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je

bez výnosu,f) způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůtu předání dluhopisů

jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu

upsaného dluhopisu,g) informace o tom, jak a kde má být dluhopis splacen,h) údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,i) údaje nutné k identifikaci osob, které se podílejí na zabezpečení

vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s

uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech,j) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému

číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných

papírů, je-li přidělováno,k) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů, jakož i

vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), a

způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu,l) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating,

je-li tato informace emitentovi známa, am) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.(2) Emisní podmínky podle záměrů emitenta dále obsahují alespoň odkazem

na informace obsažené v prospektua) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopisů bude v rámci lhůty pro

upisování vydávána postupně (v tranších),b) právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. b) a možný rozsah

zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů, případně právo

emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. c),c) informace o tom, kdy, jak a kde má být vyplacen výnos dluhopisu,

není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho

nižším emisním kurzem,d) údaj o tom, že splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu je

zajištěno třetí osobou, a údaj, kde je smlouva, kterou se sjednává

zajištění, přístupná investorům,e) údaje o zástavním právu u dluhopisu, u nějž je splacení dluhopisu

nebo vyplacení jeho výnosu zajištěno zástavou, a způsob, jakým bude

zástavní právo uplatněno,f) způsob losování u dluhopisu, jehož výnos je spojen s dluhopisem,

který je losován,g) údaj o dalších právech, která jsou s dluhopisem spojena,h) údaj o tom, že emitent rozhodl podle § 17,i) údaj o tom, že informace podle tohoto zákona budou uveřejňovány a

zpřístupňovány v jiném jazyce než českém,j) údaj o tom, kdo povede evidenci zaknihovaných dluhopisů a sběrných

dluhopisů,k) údaj o rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na

vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu,l) oprávnění emitenta splatit dluhopis před datem jeho splatnosti

včetně poměrného výnosu, s vymezením podmínek a způsobu předčasného

splacení a též způsobu výpočtu hodnoty nesplacených nevrácených kupónů

podle § 19 odst. 4,m) oprávnění vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu popřípadě i

poměrného výnosu před datem splatnosti a vymezení podmínek, za kterých

je oprávněn tak učinit,n) znění rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech

spojených s dluhopisem řešeny v rozhodčím řízení,o) u vyměnitelného dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo

na výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo akcii či akcie

uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud jsou

vyměnitelné dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který

je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto

dluhopisů,p) u prioritního dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo na

přednostní úpis akcií uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto

práva; pokud jsou prioritní dluhopisy vydávány jako zaknihované

dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat

práva z těchto dluhopisů,q) u podřízeného dluhopisu ujednání, že pohledávka odpovídající právům

s tímto dluhopisem spojeným bude uspokojena až po uspokojení všech

ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou

nebo srovnatelnou podmínkou podřízenosti v případě1. vstupu emitenta do likvidace,2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo3. je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření.§ 10Změna emisních podmínek(1) Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas schůze

vlastníků.(2) Souhlas schůze vlastníků se nevyžadujea) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků dluhopisů,

neboc) v případě, že žádný z vydaných dluhopisů, k nimž se emisní podmínky

vztahují, není ve vlastnictví osoby odlišné od emitenta.(3) Emitent bez zbytečného odkladu po změně emisních podmínek

zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny emisní

podmínky, tuto změnu emisních podmínek a úplné znění emisních podmínek

po provedené změně.(4) Investor, který před zpřístupněním změny emisních podmínek, ke

které se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků, souhlasil s koupí

nebo s upsáním dluhopisu a k tomuto dluhopisu ještě nenabyl vlastnické

právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 pracovních

dnů poté, co je zpřístupněna změna emisních podmínek, neurčí-li emitent

v emisních podmínkách lhůtu delší.§ 11Dluhopisový program(1) Společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí dluhopisů

se označují jako dluhopisový program.(2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci dluhopisového programu

se považuje dluhopisový program a doplněk dluhopisového programu pro

danou emisi.(3) Doplněk dluhopisového programu obsahuje alespoňa) doplnění náležitostí emisních podmínek podle § 9, které nejsou

obsaženy v dluhopisovém programu,b) odkaz na dluhopisový program a informaci o tom, kde se s ním lze

seznámit, ac) specifické podmínky emise dluhopisů, ke které se doplněk

dluhopisového programu vztahuje.Pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisem§ 12nadpis vypuštěn(1) V případě pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s

dluhopisem může soud na návrh vlastníka dluhopisu,a) rozhodnout jaké zvláštní právo je s dluhopisem spojeno, je-li z

okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou v emisních

podmínkách nebo je této vůli obsahově nejbližší, nebob) nebude-li možné postupovat podle písmene a) rozhodnout, že dluhopis

je dluhopis, se kterým není spojeno zvláštní právo.(2) Řízení uvedené v odstavci 1 je řízením podle § 83 odst. 2 písm. d)

občanského soudního řádu.(3) Údaj o zahájení řízení podle odstavce 1 spolu se spisovou značkou

řízení, označením příslušného soudu a údajem o předmětu sporu emitent

zpřístupní bez zbytečného odkladu po zahájení řízení na téže

internetové stránce, na které zpřístupnil emisní podmínky, tak, aby

byly obdobně splněny požadavky uvedené v § 3 odst. 2 větě druhé, nebo

způsobem, kterým zpřístupnil emisní podmínky. Stejně emitent zpřístupní

i rozhodnutí soudu v této věci s vyznačenou doložkou právní moci.(4) Je-li účastníkem řízení podle odstavce 1 fyzická osoba, emitent z

jejích osobních údajů zpřístupní pouze jméno.nadpis vypuštěn§ 13(1) Rozhodne-li soud podle § 12 odst. 1 písm. b), může vlastník

dluhopisu, o jehož druhu bylo rozhodnuto, požadovat do 1 měsíce ode

dne, kdy emitent rozhodnutí soudu zpřístupnil v souladu s § 12 odst. 3,

aby od něj emitent tento dluhopis za přiměřenou cenu koupil, ledaže

byla pochybnost zřejmá již v době, kdy vlastník dluhopis získal.

Emitent od vlastníka dluhopisu koupí dluhopis do 15 pracovních dnů ode

dne, kdy mu došel návrh na uzavření smlouvy.(2) Nesplní-li emitent povinnost stanovenou v odstavci 1 nebo

nezpřístupní-li emitent rozhodnutí podle § 12 odst. 1 písm. b) v

souladu s § 12 odst. 3 větou druhou do 1 měsíce ode dne nabytí jeho

právní moci, může se oprávněný vlastník dluhopisu domáhat uzavření

smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6

měsíců ode dne, kdy emitentovi došel návrh na uzavření smlouvy.“.§ 14zrušenHLAVA IIIVYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM§ 15Vydání dluhopisu(1) Vydání dluhopisů zabezpečuje emitent nebo jím pověřená osoba, která

obstará vydání emise nebo se smluvně zaváže stát se prvním nabyvatelem

emise nebo její části.(2) Emisi dluhopisů je možné vydávat v rámci lhůty pro upisování i

postupně po částech (tranších), je-li tato možnost uvedena v emisních

podmínkách.(3) Nedojde-li k vydání dluhopisů, je emitent povinen do 30 dnů po dni

skončení lhůty pro upisování vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou

částku, včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb České národní

banky za období od data splacení.(4) Na dluhopisy, které jsou při jejich vydání zapsány nejprve na

majetkový účet emitenta v evidenci podle zvláštního právního předpisu,

se hledí jako na řádně vydané v okamžiku jejich zápisu na tento účet,

jsou-li splněny ostatní náležitosti stanovené tímto zákonem, popřípadě

jiným právním předpisem pro vydání dluhopisů.§ 15aVlastní dluhopisy(1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti

nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.(2) Emitent neuplatňuje výměnné nebo prioritní právo (§ 33) spojené s

vlastními dluhopisy.(3) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti

nebo dnem určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází.(4) Pro účely ustanovení tohoto zákona upravujících schůzi vlastníků se

k vlastním dluhopisům ve vlastnictví emitenta nepřihlíží.HLAVA IVVÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISUnadpis vypuštěn§ 16Výnos dluhopisuVýnos dluhopisu lze určit zejménaa) pevnou úrokovou sazbou,b) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním

kurzem,c) slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti

dluhopisu, nebod) pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových

sazeb či úrokových výnosů, pohybu měnových kurzů, finančních indexů či

cen komodit.§ 17Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu(1) Rozhodl-li emitent v emisních podmínkách, že právo na splacení

dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s

dluhopisem k jinému dni, než je datum splatnosti dluhopisu, nesmí takto

určený den předcházet takovému datu splatnosti o více než 30 dnů ani

následovat po tomto datu.(2) Odstavec 1 se použije obdobně pro právo na vyplacení výnosu

dluhopisu a právo na splacení jednotlivých splátek dluhopisu.§ 18Oddělení práva na výnos dluhopisu(1) Pokud to emisní podmínky nevylučují, může být právo na výnos

dluhopisu od dluhopisu odděleno a spojeno s kupónem jako cenným papírem

nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva.(2) Kupónový arch k listinnému dluhopisu musí být vydán současně s

vydáním dluhopisu, a to se samostatným kupónem pro každý jednotlivý

výnos; u zaknihovaného dluhopisu nebo sběrného dluhopisu platí

ustanovení věty první přiměřeně pro zápis v příslušné evidenci.(3) Na každém z kupónů dluhopisu musí být vyznačeno, jaké právo je s

ním spojeno, a den, který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva.(4) Jestliže se dluhopisu přiděluje identifikační označení podle

mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a

zaknihovaných cenných papírů, musí být toto identifikační označení

přiděleno samostatně proa) dluhopis s kupóny,b) dluhopis bez kupónů (dále jen "oddělená jistina"),c) pro každý kupón dluhopisu.(5) Na žádost osoby oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem

provede osoba oprávněná k vedení evidencea) rozdělení dluhopisu na oddělenou jistinu a kupóny, nebob) opětovné spojení oddělené jistiny s kupóny, jestliže jejich vlastník

je zároveň vlastníkem oddělené jistiny. Ke spojení může dojít pouze

tehdy, pokud vlastník jistiny vlastní všechny kupóny, u kterých ještě

nenastal den, který je rozhodný pro uplatnění práva s nimi spojeného.§ 19Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu(1) Splatnost dluhopisu se určuje jednorázově k určitému datu, nebo

splátkami, jejichž výše se stanoví v emisních podmínkách.(2) Emitent je oprávněn splatit jednotlivé dluhopisy včetně poměrného

výnosu před datem jejich splatnosti, pouze pokud emisní podmínky tento

způsob splacení připouštějí a vymezují podmínky pro předčasnou

splatnost.(3) Vlastník dluhopisu může žádat splacení dluhopisu před stanoveným

datem splatnosti, pouze pokud emisní podmínky tento způsob splacení

připouštějí nebo stanoví-li tak tento zákon; nevyplývá-li z emisních

podmínek něco jiného, lze žádat i poměrný výnos.(4) Dojde-li u dluhopisu k předčasnému splacení, musí být spolu s

dluhopisem vráceny všechny kupóny, které nejsou ještě splatné. V

případě nesplnění této povinnosti se hodnota nevrácených kupónů, určená

podle emisních podmínek, odečte.(5) Právo na výnos dluhopisu spojené s kupónem, který při předčasném

splacení dluhopisu nebyl vrácen emitentovi, zůstává zachováno.(6) Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu může emitent

provést sám nebo prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního

družstva, obchodníka s cennými papíry, provozovatele poštovních služeb

nebo osoby, která má oprávnění podle práva cizího státu, podle něhož

byla založena, k výkonu obdobné činnosti jako tyto osoby a je oprávněna

podnikat na území České republiky.§ 20zrušenHLAVA VSCHŮZE VLASTNÍKŮnadpis vypuštěn§ 21Základní ustanovení(1) Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případěa) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně

emisních podmínek vyžaduje,b) návrhu na přeměnu emitenta,c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s

obchodním závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní

stranou emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné

splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu dluhopisu,d) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými

dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,e) návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na

evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému

trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v

členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský

hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),f) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy

vyplývající z jím vydaných dluhopisů,g) dalších změn, které vymezují emisní podmínky,(dále jen "změny zásadní povahy").(2) Schůzi vlastníků je oprávněn svolat, jde-li o případ uvedený v

odstavci 1, též vlastník dluhopisu i vlastník podílu na sběrném

dluhopisu (dále jen "vlastník dluhopisu").(3) Emitent je povinen se schůze vlastníků zúčastnit a poskytnout

informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska schůze vlastníků.(4) Vydal-li emitent více než jednu emisi dluhopisů, může ke změnám

zásadní povahy, s výjimkou případu podle odstavce 1 písm. a), svolat

schůzi vlastníků jako společnou schůzi vlastníků všech dosud vydaných a

nesplacených dluhopisů (dále jen „společná schůze vlastníků“).

Ustanovení § 21 až 24a se vztahují i na společnou schůzi vlastníků.(5) Osoba oprávněná k vedení evidence vydá emitentovi na jeho žádost

výpis z evidence emise předmětných dluhopisů pro účely svolání a konání

schůze vlastníků.(6) Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace

nebo jiné srovnatelné řešení úpadku emitenta, emitent nemusí schůzi

vlastníků svolat.(7) V emisních podmínkách lze okruh změn zásadní povahy uvedených v

odstavci 1 písm. b) až f) upravit odchylně.§ 21aDen rozhodný pro účast na schůzi vlastníků(1) Emitent určí pro vlastníky dluhopisů a pro vlastníky podílů na

sběrném dluhopisu den, který je rozhodný pro jejich účast na schůzi

vlastníků. Tento den nemůže předcházet dni jejího konání o více než 30

dnů.(2) Jsou-li dluhopisy přijaty k obchodování na evropském regulovaném

trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v

mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském

státě, je dnem, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, vždy

sedmý den předcházející konání schůze vlastníků.§ 22(1) Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím

spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen "svolavatel"),

pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost podle § 21

odst. 1 a schůzi vlastníků svolá namísto emitenta vlastník sám. V tomto

případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži emitenta.

Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků nese vlastník dluhopisu.(2) Místo, datum a hodina konání schůze vlastníků musí být určeny tak,

aby co nejméně omezovaly možnost vlastníků dluhopisů účastnit se schůze

vlastníků.(3) Svolavatel oznámí konání schůze vlastníků způsobem stanoveným v

emisních podmínkách, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího

konání. Oznámení obsahuje alespoňa) údaje o emitentovi podle § 6 odst. 1 písm. c),b) název dluhopisu, datum emise a identifikační označení podle

mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a

zaknihovaných cenných papírů, bylo-li přiděleno, nebo jiný údaj

identifikující dluhopis; v případě společné schůze vlastníků tyto údaje

o všech vydaných a dosud nesplacených emisích,c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků,d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a

jejich zdůvodnění,e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.(4) Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka dluhopisu,

poskytne mu emitent potřebnou součinnost.(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání

schůze vlastníků, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se

souhlasem všech vlastníků dluhopisů.(6) Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel

stejným způsobem, jakým byla svolána.§ 23Průběh schůze vlastníků(1) Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní

vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému

dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % jmenovité hodnoty

nesplacené části emise dluhopisů. Společná schůze vlastníků je schopna

se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž

jmenovitá hodnota představuje ke dni, který je rozhodný pro účast na

schůzi vlastníků, více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části

každé dosud vydané emise. Neřeší-li se problematika společná všem

emisím, je nutná účast vlastníků 30 % jmenovité hodnoty nesplacené

části těch emisí, kterých se problematika dotýká.(2) Není-li schůze vlastníků, která má rozhodovat o změně emisních

podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále

potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode

dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní

schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům

dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní

schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez

ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1.(3) Před zahájením schůze vlastníků je svolavatel povinen poskytnout za

účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech dluhopisů

opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní dluhopisy ve vlastnictví

emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků se pro

účely odstavců 1 a 4 nezapočítávají.(4) Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných

vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá

jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise

dluhopisů. Ke změně emisních podmínek, doplňku dluhopisového programu

nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je

nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů.(5) Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnami zásadní povahy,

může osoba, která byla vlastníkem dluhopisu k rozhodnému dni pro účast

na schůzi vlastníků a podle zápisu hlasovala na schůzi proti návrhu

nebo se schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení jmenovité

hodnoty dluhopisu včetně poměrného výnosu. Byl-li výnos určen rozdílem

mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem [§ 16

písm. b)], je emitent povinen splatit vlastníkům dluhopisů emisní kurz

a poměrný výnos. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů

od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze

vlastníků podle odstavce 7. Po uplynutí této lhůty právo na splacení

zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení

žádosti způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví

emisní podmínky.(6) Nesouhlasí-li schůze vlastníků se změnami zásadní povahy uvedenými

v § 21 odst. 1 písm. b) až g), může současně rozhodnout, že pokud bude

emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně

splatit vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou

hodnotu včetně poměrného výnosu; byl-li výnos určen rozdílem mezi

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem [§ 16 písm.

b)], je emitent povinen splatit vlastníkům dluhopisů na jejich žádost

emisní kurz a poměrný výnos. Emitent je povinen tak učinit způsobem a

na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky,

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.(7) Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků do 30 dnů ode dne

jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní

povahy, musí být o schůzi pořízen notářský zápis. Pokud schůze

vlastníků s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském

zápisu jména těch vlastníků dluhopisu, kteří se změnou souhlasili, a

počty kusů dluhopisů, které každý z těchto vlastníků má k rozhodnému

dni pro účast na schůzi vlastníků (odstavec 1) ve svém vlastnictví.

Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků uveřejnit

všechna rozhodnutí schůze vlastníků, a to způsobem, kterým uveřejnil

emisní podmínky.§ 24Společný zástupce vlastníků dluhopisů(1) Schůze vlastníků může svým rozhodnutím ustanovit společného

zástupce všech vlastníků dluhopisů (dále jen "společný zástupce").

Společný zástupce je oprávněn:a) uplatňovat jménem všech vlastníků práva spojená s dluhopisy v

rozsahu vymezeném v rozhodnutí schůze vlastníků,b) kontrolovat plnění emisních podmínek ze strany emitenta,c) činit jménem všech vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak

chránit jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí

schůze vlastníků.(2) V rozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s dluhopisy společný

zástupce vlastníků, s výjimkou hlasovacích práv, nemohou vlastníci

dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tím není dotčeno právo

schůze vlastníků odvolat společného zástupce, případně určit jiného

společného zástupce.(3) Rozhoduje-li schůze vlastníků o odvolání společného zástupce,

nemůže společný zástupce uplatňovat hlasovací práva spojená s

dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do

celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby schůze byla schopna se

usnášet.(4) Při výkonu své funkce je společný zástupce povinen jednat s

náležitou péčí a v souladu se zájmy všech vlastníků dluhopisů, které mu

jsou nebo musí být známy, a je vázán pokyny schůze vlastníků. To

neplatí, pokud takové pokyny odporují právním předpisům nebo pokud

vyžadují jednání, které není v souladu se společnými zájmy všech

vlastníků dluhopisů.(5) Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce vlastníkům

dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení,

zda je tu střet jejich zájmů se zájmem společného zástupce, anebo

takový střet hrozí. Před ustanovením společného zástupce do funkce

schůze vlastníků v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li

ke střetu zájmu společného zástupce se zájmy vlastníků dluhopisů, anebo

bude-li hrozit takový střet, po ustanovení společného zástupce do

funkce.§ 24aÚčast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku(1) Emisní podmínky mohou určit, za jakých podmínek se oprávněné osoby

mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků,

umožňujících například přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a

zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi schůzí vlastníků a

oprávněnou osobou.(2) Organizační a technické podmínky musí umožňovat ověření totožnosti

osoby oprávněné k účasti na schůzi vlastníků a určení podílů na celkové

jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů; jinak se k hlasům

projeveným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících vlastníků

dluhopisů nepřihlíží.(3) Vlastník dluhopisu, který využije práva podle odstavce 1, se

považuje za přítomného na schůzi vlastníků.ČÁST DRUHÁZVLÁŠTNÍ KATEGORIE DLUHOPISŮHLAVA ISTÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOUnadpis vypuštěn§ 25(1) Dluhopisy vydávané Českou republikou, jakož i obdobné cenné papíry

představující právo na splacení dlužné částky, které Česká republika

vydává podle práva cizího státu, jsou státními dluhopisy. Česká

republika může státní dluhopisy vydávat v České republice i v

zahraničí.(2) Státní dluhopisy jsou vydávány na základěa) zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu, nebob) zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní

dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje.(3) Na základě zvláštního zákona podle odstavce 2 je možné vydávat

jednotlivé emise dluhopisů s různými emisními podmínkami.(4) Vláda České republiky je povinna předložit Poslanecké sněmovně

Parlamentu České republiky stanovisko České národní banky k vládnímu

návrhu zákona o státním dluhopisovém programu a k návrhu zvláštního

zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu

vydání státních dluhopisů umožňuje; to neplatí, je-li tímto zákonem

zákon upravující rozpočtová pravidla.(5) Státní dluhopisy s dobou splatnosti do 1 roku včetně se označují

jako státní pokladniční poukázky. Dluhopisy vydávané Českou národní

bankou se splatností do 6 měsíců včetně se označují jako poukázky České

národní banky.(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se vztahují i na státní dluhopisy

vydávané v zahraničí.(7) Ustanovení § 3, § 9 odst. 1 písm. k) až m), § 10 a § 21 až 24a se

nevztahují na státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní

bankou.§ 26(1) Česká republika vydává státní dluhopisy prostřednictvím

ministerstva. Emisní podmínky státních dluhopisů určuje ministerstvo.

Ministerstvo může určit společné emisní podmínky, které jsou stejné pro

blíže neurčený počet emisí státních pokladničních poukázek.

Ministerstvo vyhlašuje emisní podmínky státních dluhopisů a společné

emisní podmínky státních pokladničních poukázek ve Sbírce zákonů,

nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahraničí

nebo podle práva cizího státu. Společné emisní podmínky státních

pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji podle

§ 6 odst. 1 písm. d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g) a j) a podle

§ 9 odst. 1 písm. e), které se ve Sbírce zákonů nevyhlašují, ale jsou

ministerstvem uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.(2) Emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou se

zveřejňují ve Věstníku České národní banky a jsou uveřejňovány způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Česká národní banka může určit společné

emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí

poukázek České národní banky. Společné emisní podmínky se zveřejňují

nebo uveřejňují podle věty první a jsou pro jednotlivé emise doplňovány

údaji podle § 6 odst. 1 písm. d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g)

a j), které se ve Věstníku České národní banky nezveřejňují, ale jsou

Českou národní bankou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový

přístup.(3) Ministerstvo nesmí změnit emisní podmínky státních dluhopisů,

ledaže jde o náležitosti podle § 9 odst. 1 písm. f) a i) a § 9 odst. 2

písm. j). Česká národní banka nesmí změnit emisní podmínky dluhopisů

vydávaných Českou národní bankou.(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se dávají do prodeje

prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy, jejichž

převoditelnost je omezena nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané

podle práva cizího státu se dávají do prodeje prostřednictvím České

národní banky, ministerstva, právnické osoby zřízené ministerstvem

podle zvláštního zákona v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na

základě dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby, která je k výkonu

takové činnosti oprávněna.(5) Činnost spojenou se správou a splácením státního dluhu z titulu

státních dluhopisů zabezpečuje ministerstvo nebo jím pověřená osoba.(6) Převoditelnost státních dluhopisů mohou emisní podmínky vyloučit.

Převoditelnost státních dluhopisů mohou emisní podmínky i omezit, pokud

současně určí podmínky, za nichž je jejich převoditelnost přípustná.

Omezení nebo vyloučení převoditelnosti státního dluhopisu je závazné

pro každého.(7) Je-li převoditelnost státních dluhopisů vyloučena nebo omezena,

emisní podmínky mohou vyloučit i možnost zřídit ke státním dluhopisům

zástavní právo, nebo, pokud současně určí podmínky, za nichž je zřízení

zástavního práva přípustné, tuto možnost také omezit. Omezení nebo

vyloučení možnosti zřídit zástavní právo ke státním dluhopisům je

závazné pro každého.(8) K převodu státního dluhopisu v rozporu s odstavcem 6 nebo ke

zřízení zástavního práva ke státnímu dluhopisu v rozporu s odstavcem 7

se nepřihlíží.HLAVA IIKOMUNÁLNÍ DLUHOPISY§ 27nadpis vypuštěn(1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním samosprávným celkem.

Jeho název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém

názvu toto slovo obsahovat.(2) Územní samosprávný celek musí mít k vydání komunálních dluhopisů

předchozí souhlas ministerstva.(3) Ministerstvo udělí souhlas podle odstavce 2 územnímu samosprávnému

celku, jestližea) ekonomická situace územního samosprávného celku umožňuje splnit

dluhy vyplývající z komunálních dluhopisů a tyto dluhy nemají a nebudou

mít výrazně negativní dopad na jeho hospodaření a rozvoj,b) územní samosprávný celek hodlá získat peněžní prostředky vydáním

komunálních dluhopisů pouze za účelem použití takto získaných peněžních

prostředků na1. investice do dlouhodobého hmotného majetku sloužícího k výkonu

působnosti územního samosprávného celku,2. odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou, nebo3. financování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie ac) lhůta splatnosti komunálních dluhopisů, které územní samosprávný

celek hodlá vydat, není delší než 15 let od data emise.(4) K žádosti o souhlas podle odstavce 2 žadatel přiloží doklady

osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Vzor žádosti a

obsah jejích příloh, včetně příloh prokazujících účel použití peněžních

prostředků v souladu s odstavcem 3 písm. b) body 1 až 3, stanoví

prováděcí právní předpis.(5) Územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané vydáním

komunálních dluhopisů na samostatném bankovním účtu nebo o nich účtuje

odděleně tak, aby byl kdykoliv schopen doložit účel jejich použití.(6) Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) se na emisi komunálních dluhopisů

nepoužije.(7) Odstavce 2 až 5 se použijí i na komunální dluhopisy vydávané v

zahraničí nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení

dlužné částky vydávané územním samosprávným celkem podle práva cizího

státu.HLAVA IIIHYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTYnadpis vypuštěn§ 28(1) Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné

papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle

práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen

"závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami

z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a

popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí).

Součástí názvu tohoto cenného papíru je označení hypoteční zástavní

list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat.(2) Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního

právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice

(dále jen "emitent hypotečních zástavních listů").(3) Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je

zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru

nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. Úvěr

se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního

práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z

hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního

práva k nemovité věci dozví.(4) Nemovitá věc podle odstavce 3 se musí nacházet na území členského

státu.(5) Emitent hypotečních zástavních listů zajišťuje dostatečné krytí

závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu tak, aby součet

pohledávek z hypotečních úvěrů nebo jejich částí, sloužících k řádnému

krytí, a celkového náhradního krytí nepoklesl pod celkovou výši závazků

ze všech jím vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu.§ 29(1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitých věcí stanoví emitent

hypotečních zástavních listů. Emitent hypotečních zástavních listů je

povinen upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení

zástavní hodnoty zastavovaných nemovitých věcí, která musí respektovat

zásady uvedené v odstavci 2.(2) Zastavené nemovité věci se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního

právního předpisu upravujícího oceňování majetku, se zohledněníma) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovité věci,b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitou

věcí,c) práv a závad s nemovitou věcí spojených ad) místních podmínek trhu s nemovitými věcmi včetně jeho vlivů a

předpokládaného vývoje.(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitých věcí, stanovená podle

odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu obvyklou.§ 30(1) Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních

listů v oběhu vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho

pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, které plní podmínky §

28 odst. 3 a 4. Tyto pohledávky nebo jejich části nesmí ve svém souhrnu

po dobu, kdy k takovému krytí slouží, převýšit 70 % zástavní hodnoty

zastavených nemovitých věcí zajišťujících tyto pohledávky. Náhradní

krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu

vydaných jedním emitentem je možné pouze při splnění podmínek

stanovených tímto zákonem.(2) Na zastavené nemovité věci nesmí váznout zástavní právo třetí

osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí před

zástavním právem zajišťujícím pohledávku z hypotečního úvěru nebo její

část, zahrnutou do krytí závazků z hypotečních zástavních listů v

oběhu, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý

stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření, jakož

i úvěr poskytnutý Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu

družstevních bytů podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů, a

dále úvěr poskytnutý na výstavbu bytů postavených s finanční, úvěrovou

a jinou pomocí podle zvláštních právních předpisů o finanční, úvěrové a

jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (dále jen "úvěr na družstevní

bytovou výstavbu") za předpokladu, že stavební spořitelna nebo věřitel

pohledávky z úvěru na družstevní bytovou výstavbu s přednostním pořadím

svého zástavního práva dali emitentovi hypotečních zástavních listů ke

zřízení zástavního práva v dalším pořadí předchozí písemný souhlas. Bez

tohoto souhlasu nelze pohledávku do krytí zahrnout. Převod zastavené

nemovité věci nesmí být omezen dříve vzniklým omezením převodu nemovité

věci. Tyto podmínky musí být splněny po celou dobu, po kterou je

pohledávka z hypotečního úvěru do krytí zahrnuta.(3) Nemovitá věc se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním

právem nebo omezením převodu nemovité věci, jestliže takto zajištěná

pohledávka třetí osoby zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k

jejímu splacení.(4) Jestliže na některé ze zastavených nemovitých věcí vázne zástavní

právo, kterým je zajištěn úvěr ze stavebního spoření podle zákona

upravujícího stavební spoření, lze pro účely krytí závazků ze všech

emisí hypotečních zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z

hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 %

zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a pohledávkou z úvěru

poskytnutého stavební spořitelnou.(5) Jestliže na některé ze zastavených nemovitých věcí vázne zástavní

právo, kterým je zajištěn úvěr na družstevní bytovou výstavbu, lze pro

účely krytí závazků ze všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu

zahrnout pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve

výši rozdílu mezi 70 % zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a

pohledávkou z úvěru na družstevní bytovou výstavbu.(6) Jestliže na některé ze zastavených nemovitých věcí váznou současně

zástavní práva podle odstavců 4 a 5, lze pro účely krytí závazků ze

všech emisí hypotečních zástavních listů v oběhu zahrnout pohledávku z

hypotečního úvěru nebo její část maximálně ve výši rozdílu mezi 70 %

zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a součtem pohledávek z úvěru

poskytnutého podle odstavců 4 a 5.§ 31(1) Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu

vydaných jedním emitentem je možné pouze do výše 10 % této jmenovité

hodnoty, a to jena) hotovostí,b) vklady u centrální banky členského státu nebo Evropské centrální

banky,c) státními dluhopisy nebo dluhopisy vydanými Českou národní bankou,d) cennými papíry vydanými členskými státy, jejich centrálními bankami

a Evropskou centrální bankou,e) dluhopisy vydanými finančními institucemi založenými mezinárodní

smlouvou, jejíž smluvní stranou je Česká republika, nebo finančními

institucemi, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu.(2) Majetkové hodnoty sloužící ke krytí závazků z hypotečních

zástavních listů v oběhu nesmí emitent hypotečních zástavních listů

zastavit ani jinak použít jako zajištění.§ 32(1) Emitent hypotečních zástavních listů je povinen vést o krytí

souhrnu všech závazků z jím vydaných hypotečních zástavních listů v

oběhu samostatnou evidenci poskytující úplné podklady pro posouzení,

jak emitent hypotečních zástavních listů dodržuje ustanovení tohoto

zákona.(2) Obsah a způsob vedení evidence podle odstavce 1 stanoví Česká

národní banka vyhláškou.HLAVA IVVYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY§ 33nadpis vypuštěn(1) Vyměnitelný dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho

výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo právo na jeho výměnu

za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle

zvláštního právního předpisu. Toto právo může být uplatněno namísto

práva na splacení dluhopisu.(2) Prioritní dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho

splacení a vyplacení výnosu dluhopisu, jakož i právo na přednostní

upisování akcií, které jeho emitent vydá podle zvláštního právního

předpisu. Skutečnost, že jde o vyměnitelný nebo prioritní dluhopis,

musí být zřetelným způsobem vyznačena na listinném dluhopisu nebo v

příslušné evidenci a ve všech propagačních sděleních týkajících se

takového dluhopisu.(3) Emisní podmínky vyměnitelného nebo prioritního dluhopisu musí

obsahovat místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného nebo

prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této

lhůty, a určení dne, od kterého přestává vyplacení výnosu dluhopisu, u

kterého bylo uplatněno výměnné právo podle odstavce 1.(4) Vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie,

a prioritní dluhopisy upravuje zvláštní právní předpis.HLAVA VPODŘÍZENÉ DLUHOPISY§ 34nadpis vypuštěn(1) Podřízený dluhopis je dluhopis, kde v případěa) vstupu emitenta do likvidace,b) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebod) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření,bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným

uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou

pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou

podřízenosti.(2) Skutečnost, že jde o podřízený dluhopis, musí být zřetelným

způsobem vyznačena na listinném dluhopisu nebo v příslušné evidenci a

dále ve všech propagačních sděleních týkajících se podřízeného

dluhopisu.(3) Pohledávky ze všech podřízených dluhopisů a ostatních pohledávek,

které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se v

případech uvedených v odstavci 1 uspokojují podle svého pořadí. Emisní

podmínky mohou určit jiné pořadí uspokojení pohledávek z podřízených

dluhopisů, a to i ve vztahu k uspokojení ostatních pohledávek, včetně

pohledávek z jiných podřízených dluhopisů, či rozdílně ve vztahu k

pohledávce odpovídající právu na splacení dluhopisu a jiným právům s

dluhopisem spojeným.HLAVA VISBĚRNÝ DLUHOPISnadpis vypuštěn§ 35(1) Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn

jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro

upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací

listině. Každý sběrný dluhopis je samostatnou emisí. Počet upsaných

dluhopisů každého vlastníka představuje jeho podíl na sběrném

dluhopisu.(2) Sběrný dluhopis je vydán okamžikem, kdy je plně upsána emise

dluhopisů, které představuje a kdy je uložen v souladu s § 36 odst. 1.

Za plně upsanou emisi dluhopisů se emise považuje rovněž v případě, že

emitent využil svého oprávnění podle § 7 odst. 1 písm. a). V případě

zvýšení nebo snížení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů se u

opatrovatele podle § 36 odst. 1 na sběrném dluhopisu uvedou informace o

rozhodné události, o změně celkové výše emise a případně doplňující

informace o emisi. Tyto změny se provedou i v příslušné evidenci.(3) Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím vlastníků podílů na

sběrném dluhopisu. Na právní vztahy mezi vlastníky podílů na sběrném

dluhopisu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o

spoluvlastnictví.(4) Vlastník podílu na sběrném dluhopisu má veškerá práva, která jsou

spojena s vlastnictvím dluhopisu.§ 36(1) Sběrný dluhopis musí být uložen a evidován u osoby oprávněné k

vedení příslušné evidence.(2) Osoba podle odstavce 1 vede evidenci vlastníků podílů na sběrném

dluhopisu.(3) Evidence podle odstavce 2 je seznamem vlastníků ve smyslu § 4 odst.

2.(4) Vlastník podílu na sběrném dluhopisu může v souladu s emisními

podmínkami převést dluhopisy odpovídající tomuto podílu nebo jeho části

na jinou osobu. Právní účinky převodu nastávají zápisem do evidence

podle odstavce 2.(5) Osoba podle odstavce 1 je povinna vydat vlastníkovi podílu na

sběrném dluhopisu na jeho žádost výpis z evidence o velikosti jeho

podílu na sběrném dluhopisu.(6) Osoba podle odstavce 1 je povinna vydat emitentovi sběrného

dluhopisu na jeho žádost seznam vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

pro účely svolání a konání schůze vlastníků.§ 36a(1) K podílu na sběrném dluhopisu vzniká zástavní právo zápisem v

evidenci podle § 36 na příkaz zástavního dlužníka. Podá-li příkaz

zástavní věřitel, osobní dlužník nebo zástavce, zapíše se zástavní

právo, pokud příkazce doloží zřízení zástavního práva.(2) Zástavní právo podle odstavce 1 se vymaže z evidence na příkaz

zástavního věřitele. Podá-li příkaz zástavní dlužník, osobní dlužník

nebo zástavce, vymaže se zástavní právo, pokud příkazce doloží, že

nastala skutečnost, která je jinak důvodem zániku zástavního práva.ČÁST TŘETÍSTÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ§ 37nadpis vypuštěnStátní dozor nad dodržováním podmínek, za nichž byl územnímu

samosprávnému celku udělen souhlas podle § 27 odst. 2, vykonává

ministerstvo.§ 38Správní delikty(1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, žea) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného

cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle

práva cizího státu v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b), jde-li o

dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b) a § 27 odst. 7, jde-li

o obdobný cenný papír,b) vydá dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na

splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s1. § 27 odst. 3 písm. c), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27

odst. 3 písm. c) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný cenný papír, se

lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo2. § 27 odst. 2, jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 2 a 7,

jde-li o obdobný cenný papír, bez souhlasu ministerstva, neboc) v rozporu s § 27 odst. 5 nevede peněžní prostředky získané z upsání

dluhopisu nebo v rozporu s § 27 odst. 5 a 7 obdobného cenného papíru

představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího

státu na samostatném bankovním účtu, nebo o nich neúčtuje odděleně tak,

aby byl schopen doložit účel jejich použití.(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000

Kč.§ 39Společná ustanovení ke správním deliktům(1) Územní samosprávný celek za správní delikt neodpovídá, jestliže

prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby

porušení právní povinnosti zabránil.(2) Při určení výměry pokuty územnímu samosprávnému celku se přihlédne

k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho

následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost územního samosprávného celku za správní delikt zaniká,

jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se

o něm dozvědělo, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

ministerstvo.§ 40zrušen§ 41zrušenČÁST ČTVRTÁUSTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ§ 42PromlčeníPráva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se promlčují

uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.§ 43nadpis vypuštěn(1) Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který není vyměnitelným

dluhopisem a s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky,

které je byť jen částečně závislé na tom, zda určitá okolnost nastane

nebo nenastane, se nepovažuje za dluhopis.(2) Pro cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno

právo na splacení určité dlužné částky a který není dluhopisem, lze

tento zákon nebo jeho jednotlivé ustanovení použít jen tehdy,

dovolávají-li se toho emisní podmínky těchto cenných papírů nebo

zaknihovaných cenných papírů; takový cenný papír nebo zaknihovaný cenný

papír však nesmí obsahovat označení dluhopis.§ 44Uveřejňování, oznamování a zpřístupňování informacíPokud tento zákon vyžaduje uveřejňování, oznamování nebo zpřístupňování

informací na území České republiky, pak se tyto informace uveřejňují,

oznamují nebo zpřístupňují v českém jazyce nebo v jiném jazyce, je-li

to v zájmu investorů a použití tohoto jazyka je upraveno v emisních

podmínkách.§ 45Zmocnění(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27 odst. 4.(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah evidence zákonného

krytí hypotečních zástavních listů, způsob vedení této evidence a její

náležitosti a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta

hypotečních zástavních listů.(3) Ministerstvo stanoví standard pro výpočet poměrné části úrokového

výnosu pro účely obchodování státních dluhopisů na druhotném trhu

dluhopisů a vyhlásí je sdělením ve Sbírce zákonů.§ 46Přechodná ustanovení(1) Emitent může požádat Komisi o schválení změny emisních podmínek do

1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle ustanovení § 12

odst. 1, 6 a 7 se postupuje i v případě emisních podmínek dluhopisů,

které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.(2) Právní vztahy z dluhopisů a emisních podmínek vydaných přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních

předpisů.(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s

výjimkou řízení podle odstavce 4, se dokončí podle dosavadních právních

procesních předpisů.(4) Řízení o schválení emisních podmínek, dluhopisového programu a jeho

doplňku nebo o změně emisních podmínek a změně doplňku dluhopisového

programu, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se

dokončí podle tohoto zákona. Komise poskytne účastníkům přiměřenou dobu

na doplnění nebo změnu žádosti podle požadavků tohoto zákona; po tuto

dobu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.(5) Porušení dosavadního právního předpisu nebo rozhodnutí Komise

vydaného podle dosavadního zákona, která byla zjištěna po dni nabytí

účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadního zákona.(6) Za hypoteční úvěry podle tohoto zákona se považují i úvěry sjednané

přede dnem nabytí jeho účinnosti, pokud splňují podmínky podle § 28.(7) Emitent musí předat první pravidla pro stanovení zástavní hodnoty

zastavovaných nemovitostí Komisi do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti

tohoto zákona.§ 47Zrušovací ustanoveníZrušuje se zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.§ 48ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii v platnost.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.Vybraná ustanovení novelČl. XI zákona č. 355/2011 Sb.Přechodné ustanoveníNa dluhopisy, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona při

jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet emitenta v evidenci

podle jiného právního předpisu, se hledí jako na řádně vydané v

okamžiku jejich zápisu na tento účet, byly-li splněny ostatní

náležitosti stanovené dosavadními právními předpisy pro vydání

dluhopisů.Čl. II zákona č. 172/2012 Sb.Přechodná ustanovení1. Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, jakož i emisních podmínek dluhopisů schválených do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních

předpisů.2. Pro stanovení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků

dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen

„schůze vlastníků“), lze u dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti

tohoto zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů.3. Jestliže emisní podmínky dluhopisů vztahující se k dluhopisům

vydaným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahují způsob

oznamování konání schůze vlastníků, je svolavatel povinen uveřejnit

oznámení o jejím konání alespoň ve 2 celostátně šířených denících, a to

ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.4. Řízenía) pro porušení povinnosti stanovené zákonem č. 190/2004 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,b) pro porušení podmínky stanovené v rozhodnutí vydaném podle zákona č.

190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

neboc) o žádosti o schválení emisních podmínek dluhopisů, která Česká

národní banka zahájila a která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona; body 5 a 6 tím nejsou dotčeny.5. Řízení vedená Českou národní bankou s územním samosprávným celkem

pro porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve

znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní

banka podle dosavadních právních předpisů. Pokud je v takovém řízení

uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle

dosavadních právních předpisů.6. Bylo-li do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí

České národní banky, kterým se ukládá územnímu samosprávnému celku

pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb.,

ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto

rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní

banky podle dosavadních právních předpisů. Pokud bankovní rada České

národní banky takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání,

je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která

řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů.7. Pokuta uložená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona za jednání,

které již není správním deliktem podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevybere.8. Lhůty, které počaly běžet podle dosavadních právních předpisů do dne

nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny.Čl. II zákona č. 137/2014 Sb.Přechodné ustanoveníPrávní vztahy z dluhopisů vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, jakož i z emisních podmínek dluhopisů uveřejněných nebo jinak

zpřístupněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují

podle dosavadních právních předpisů.2) § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.3) § 190a, 190b a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.4) § 488a a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.4a) § 33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Related Laws