k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích


Published: 2001

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
428/2001 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva zemědělstvíze dne 16. listopadu 2001,kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

kanalizacích)Změna: 146/2004 Sb.Změna: 146/2004 Sb. (část)Změna: 515/2006 Sb.Změna: 120/2011 Sb.Změna: 120/2011 Sb. (část)Změna: 48/2014 Sb.Změna: 48/2014 Sb. (část)Změna: 48/2014 Sb. (část)Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):ČÁST PRVNÍVYMEZENÍ POJMŮ§ 1Pro účely této vyhlášky se rozumía) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební a

technologické části objektů určený k plnění určité funkce v systému

dopravy vody,b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními

objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu);

zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z

vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro

dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě

jsou hlavní řad a rozváděcí řad,d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro

úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely

vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k

jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez

technologie úpravy vody,e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních

nebo povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen

"srážková voda"),f) přiváděcí kanalizační stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních

nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů

odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do

čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění

včetně vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění

odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm

čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění

odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou

funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,i) vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem

jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,j) vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem

jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,k) vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho

vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou

nebo před hygienickým zabezpečením,l) vodou předanou u kanalizací odpadní voda dodaná provozovatelem jedné

kanalizace jinému provozovateli kanalizace,m) odpovědným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení

krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),n) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při

stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody.ČÁST DRUHÁROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE

VODOVODŮ A KANALIZACÍ(K § 4 odst. 9 zákona)§ 2zrušen§ 3(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen „plán rozvoje“)

se zpracovává v tomto rozsahu:a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou,

odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí^1) na území

kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování

vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v

členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely

úpravy na pitnou vodu,d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů

zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí

nebo jejich částí v řešeném územním celku,e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle §

21 zákona,f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod

písmeny d) a e),g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e)

vyjadřující naléhavost řešení.(2) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části

věnované stávajícímu stavu a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v

tomto rozsahu:a) u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a

jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,b) u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro

více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se

jich dotýká v rozsahu podle odstavce 1.§ 4(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v

elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém.(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen

„ministerstvo“) podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu rozvoje v

tomto rozsahu:a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací plánu rozvoje

včetně čísla a data příslušných usnesení zastupitelstva kraje,b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí

nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu

původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty

aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí

nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování

pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti

jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních,

popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů

jsou uvedeny v příloze č. 21,d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v písmenech b) a

c) obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje;

soubor ve formátu MDB lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté

ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je

uvedena v příloze č. 21,e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů

vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém

včetně všech podkladových map ve formátech, ve kterých již byla tato

část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení; aktualizovaná mapová

část plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle § 4

odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení, kde je krajským

úřadem tato část plánu rozvoje publikována a zpřístupněna.(3) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona v

elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve stejných

formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanoveních odstavce 2 písm.

b), c), d) a e).ČÁST TŘETÍEVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ(K § 5 odst. 6 zákona)ODDÍL PRVNÍSPOLEČNÁ USTANOVENÍ§ 5Majetková evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "majetková

evidence") a provozní evidence vodovodů a kanalizací (dále jen

"provozní evidence") se nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v §

1 odst. 4 zákona.ODDÍL DRUHÝMAJETKOVÁ EVIDENCE§ 6(1) Obsah předávaných vybraných údajů majetkové evidence je uveden v

přílohách č. 1 až 4 a struktura databázového souboru je uvedena v

příloze č. 22.(2) Vybrané údaje z majetkové evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo

kanalizace odděleně pro:a) přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část

obce^1) a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud

mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není

vzdálenost větší než 200 m,b) stavby pro úpravu vody,c) přiváděcí stoku a stokovou síť užívanou minimálně v části obce^1),d) čistírny odpadních vod.(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové

evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní

působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo

kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů,

předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu

úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční

spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší

množství odpadních vod.(4) Soubor vybraných údajů majetkové evidence na území kraje předává

ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům do konce července za

předcházející kalendářní rok.ODDÍL TŘETÍPROVOZNÍ EVIDENCE§ 7(1) Obsah předávaných vybraných údajů provozní evidence je uveden v

přílohách č. 5 až 8 a struktura databázového souboru je uvedena v

příloze č. 22.(2) Vybrané údaje z provozní evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo

kanalizace odděleně pro:a) rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce^1) a nejvýše

několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí

považovat za přibližně stejnou,b) stavby pro úpravu vody,c) stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části

obce,^1)d) čistírny odpadních vod.(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní

evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní

působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo

kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů,

předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu,

v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby

pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství

odpadních vod.(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve

kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním

provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z

provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho

části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního

celku nebo jeho části s nejvyšší roční spotřebou pitné vody nebo s

nejvyšším množstvím odváděných odpadních vod.(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro

úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu,

názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla

odběru^2), bylo-li přiděleno.(6) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro

úpravu na vodu pitnou obsahují údaje o:a) maximálním měsíčním odběru vody a o odebraném množství vody za rok,b) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,^4)c) kategorii jakosti vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z

podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou podle § 13

zákona.(7) Soubor vybraných údajů provozní evidence na území kraje předává

elektronicky krajským úřadům ministerstvo do konce července za

předcházející kalendářní rok.§ 8Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody(1) Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody (dále jen

"plán kontrol jakosti vod") obsahuje tyto části:a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky

úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v

kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její

dopravy konečnému spotřebiteli,c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické

linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,d) postupy odběrů, úpravy vzorků vod a metody jejich rozborů,e) způsob zpracování výsledků kontrol jakosti vody a jejich evidence.(2) Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod jsou uvedeny v

příloze č. 9.(3) Při odběru vzorků vod, včetně jejich konzervace a manipulace s

nimi, se postupuje podle normových hodnot.^5)(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v průběhu výroby pitné vody musí

být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost během celého

roku v příslušném místě odběru.(5) Při provádění rozborů vyrobené pitné vody na výstupu ze stavby pro

úpravu vody se postupuje podle zvláštního právního předpisu^5a).§ 9Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů(1) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod obsahuje tyto části:a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky

čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v

kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a

výustí odpadních vod bez čištění,c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické

linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,d) postupy odběrů, úpravy vzorků a metody rozborů vzorků vod a kalů,e) způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a

jejich evidence.(2) Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod

jsou uvedeny v příloze č. 10.(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a

manipulace, se postupuje podle normových hodnot.^7)(4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem

odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž

použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí

stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné

metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá,

například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního

předpisu.^7a)(5) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod musí být v souladu se

schváleným kanalizačním řádem (§ 14 odst. 3 zákona).§ 10Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2

zákona (dále jen "výkresová dokumentace") je zjednodušená dokumentace

skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich

jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav a pro

zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního

zákona.^8)(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen

"stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka

stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s

uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o

rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň

pravděpodobný rok dokončení stavby,b) technický popis stavby a jejího vybavení,c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v

rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby,d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové

poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony,

výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis

apod.),e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn

potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech

v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou

polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů,

odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného

nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace

zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření

skutečného provedení stavby.(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být zpracována v

digitální formě a průběžně se upravuje podle skutečností zjištěných při

provozování vodovodu nebo kanalizace.§ 11Provozní deník(1) Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o

vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy,

včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo

kanalizace. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob

provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V

provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé

kontrole nebo provozním zásahu.(2) Je-li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní

deníky.(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými

počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení.ČÁST ČTVRTÁSTANOVENÝ FORMÁT ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO

KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE(K § 6 odst. 12 a 13 zákona)§ 12(1) Obsah formuláře žádosti je uveden v příloze č. 11.(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 se předává

ministerstvu v jedné z těchto elektronických podob:a) formou výstupu z aplikace pro evidenci, jejíž formát a struktura

jsou uvedeny v příloze č. 23, nebo výstupu z aplikace zveřejněné na

internetových stránkách ministerstva, nebob) předáním formuláře žádosti doplněné o náležitosti rozhodnutí

krajského úřadu ve formátu podle odstavce 1.§ 12anadpis vypuštěn(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody

a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní

zkouškou nebo obor vysokoškolského vzdělání, který je výukou obsahově

zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu

pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým

hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny pro vodné a

ceny pro stočné,e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v

úpravárenském procesu,f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v

trubní síti,g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení

základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby

ceny pro vodné a ceny pro stočné,i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na

provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody

a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní

zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově

zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.ČÁST PÁTÁOBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, PRAVIDLA PRO JEHO

ZPRACOVÁNÍ(K § 8 odst. 1 a 11 zákona)“.§ 13Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení

infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové

evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku

vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních

prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady

o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich

kopií. Zpracování se provádí podle přílohy č. 18. Každá provedená

aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů

nebo kanalizací.§ 13azrušenČÁST ŠESTÁZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO

NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD(K § 10 odst. 3 zákona)§ 14(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud

tak stanoví smlouva uzavřená podle § 8 odst. 2 zákona při výpočtu

náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu (§ 10 odst. 1

zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (§

10 odst. 2 zákona), posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění

odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází

vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel z odběru

naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření,

vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12.(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede

provozovatel odborný výpočet podle § 27 a 29. V případech, kde se

prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou

činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou

neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní

kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti

úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.(3) Náhradu ztráty za množství odvedených srážkových vod stanoví

vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel výpočtem

množství podle § 31 odst. 1.(4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s

kanalizačním řádem stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě

provozovatel podle prokázaných vícenákladů způsobenýcha) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných

odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu ab) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na čistírnu odpadních

vod.ČÁST SEDMÁTECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ(K § 11 odst. 2 zákona)§ 15(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na

maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se

navrhuje na maximální denní potřebu vody.(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot.^10)(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové

a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který

by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého

tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných

případech se může zvýšit na 0,7 MPa.(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v

rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15

MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.(6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s

ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a

prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.(7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v

podélném sklonu nejméně 3 promile, od vnitřního průměru 250 mm do

vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 1 promile a potrubí

vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 promile.(8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot,

podzemní a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná.(9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v

nich umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.(10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou

podle normových hodnot.^11)(11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti

podle normových hodnot.^12)(12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky

přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny zvláštním

právním předpisem.^13)(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků

vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie

s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě

stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem

upravujících oblast vodárenství.ČÁST OSMÁODDÍL PRVNÍPOŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU

DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD(K § 12 odst. 1 zákona)§ 16Pro účely této části se rozumía) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo

směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod

(dále jen "odpadní vody"),b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov,

v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt

lidského metabolismu a činností v domácnostech,c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost

koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a

odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa

vypouštění,d) sběrným systémem systém stok shromažďující a odvádějící odpadní

vody,e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra

znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatížením s

pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g kyslíku/den,f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním

nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek

nebo další postupy, při kterých se organické biologicky odbouratelné

zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku vstupující vody

snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek

vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %,g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy

zahrnujícími biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými

filtry nebo jiné rovnocenné procesy,h) dalším stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody

umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a

sekundárním čištěním,i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo

systémem zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí,j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými

procesy z odpadních vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren

odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo

odpadní vody.§ 17(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále

jen "návrh") vychází z průzkumu současného a výhledového stavu všech

aglomerací, ze kterých mohou přitékat sběrným systémem odpadní vody do

čistírny odpadních vod.(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má

být čistírna odpadních vod plně vytížena.(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny

odpadních vod a způsobu čištění se vychází zejménaa) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu

se zvláštními právními předpisy^14) a požadavky vodoprávního úřadu,b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu

vypouštěním vyčištěných odpadních vod,c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt

čistírny odpadních vod,d) z normových hodnot.^15)(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví,^16) zejména pokud jde o

omezení hluku, vibrací a zamezení přenosu infekce.(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z

optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované

jakosti vyčištěných odpadních vod.(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl

ekologický užitek nebo by byl neekonomický, použije se přiměřeného

čištění dosahujícího téže úrovně ochrany životního prostředí.(7) Součástí návrhu jea) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo

zneškodňování všech zachycených odpadních produktů při čištění

odpadních vod (shrabky, kal apod.),b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně

odpadních vod zpět do čistírenského procesu (např. kalová voda).§ 18(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny

odpadních vod se stanoví především podle přímého měření se zohledněním

budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle normových hodnot.^15)(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do

čistírny odpadních vod použije objem zředěných odpadních vod

přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení za poslední

odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod.(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části

čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota 1,2

Qh u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a než hodnota 2 Qd - QB u

čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, pokud

není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže.

Jestliže maximální přítok může způsobit přetížení objektů mechanického

čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), navrhne se pro zachycení

přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž.(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se

stanoví na základě průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů

vzorků, výsledků chemických rozborů odpadních vod a na základě dalších

údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a kapacity

průmyslové výroby).(5) Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 je výchozí hodnotou k určení

průměrných hodnot přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle

kterých se navrhují technologické objekty čistírny odpadních vod, ve

kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu,

produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod.(6) Denní přítok Qv je výchozí hodnotou k navrhování technologických

objektů čistírny odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou:

hydraulické zatížení, doba zdržení, doba kontaktu, recirkulační poměr

apod.(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí

být posouzeny na maximální hydraulické a látkové zatížení.(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé

čistírny odpadních vod, a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u

jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod. Obtoky

musí být zajištěny proti zneužití.(9) Pro navrhování plynového hospodářství čistíren odpadních vod platí

normové hodnoty.^17)(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být

k dispozici pitná voda.(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými

hodnotami.^15)ODDÍL DRUHÝPOŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ§ 19(1) Odvádění odpadních vod^18) se navrhuje podle výpočtu množství

odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému

jednotné nebo oddílné kanalizace.(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle

normových hodnot.^19)(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové

sítě, obtížnost sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného

území.(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo

jejich kombinace.(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné

konstrukce. Spoje trub musí být vodotěsné.(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot.^20)(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory a separátory

spolehlivě rozdělit průtok odpadních vod v poměru podle

hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny

odpadních vod.(8) Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v

uložení stoky nejvýše +/- 10 mm, při sklonu nad 10 promile +/- 30 mm

oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí

vzniknout protisklon.(9) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od

přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u

větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm.(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou

kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace

odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách,

provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost

kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je

podkladem pro vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k

tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení.(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati

neprůchodných stok je nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m.

Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu

kanalizační stoky.§ 20Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými

hodnotami.^21)ČÁST DEVÁTÁUKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ

NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU(K § 13 odst. 5 zákona)§ 21(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo

podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen

"surová voda") a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie

standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich

definic, jsou uvedeny v příloze č. 13.(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, který

splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.(3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou

uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 5 a 6.(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel

výsledky rozborů v předepsané elektronické formě stanovené

ministerstvem jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v

rozsahu přílohy č. 9 tabulek 1 a 3.§ 22(1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v

přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, popř.

biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům na

pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními zdroji se

vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke

složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. Při výběru

vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního zdroje,

možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální kontaminace

vody a další místní podmínky.(2) Pro zařazení do kategorie se vzorky surové vody odebírají v místě

před stavbou pro úpravu vody.(3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií

A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č.

13 tabulky č. 2.(4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí

provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které

jsou uvedeny v příloze č. 13 v tabulkách 1a a 1b. Mezní hodnoty pro

posouzení jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí

provozovatel individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v

souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

podle zvláštního právního předpisu.^23)(5) Pro zařazení surové povrchové vody do kategorií uvedených v

odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu dvou

let. Optimální počet vzorků činí 24 - 36.(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků

analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy

vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním zabezpečením vody.(8) Způsob vyhodnocení limitních hodnot a zařazení surové vody do

základních kategorií jsou uvedeny v příloze č. 13 části 3.§ 23(1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů uvedených v

příloze č. 13 použijí další ukazatelé uvedené v příloze č. 9 tabulce 2.(2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji

povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody provádí

průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a vyhodnocení s ohledem na

možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se provedou zkoušky

upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh určení standardní

metody úpravy vody.ČÁST DESÁTÁNÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH

VOD(K § 14 odst. 6 zákona)ODDÍL PRVNÍNÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU§ 24Kanalizační řád obsahuje:a) základní údaje, a to1. název, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby vlastníka

nebo vlastníků kanalizací, bylo-li přiděleno, na které se vztahuje

kanalizační řád, název a identifikační číslo osoby provozovatele nebo

provozovatelů kanalizace provozující, bylo-li přiděleno, popřípadě

jméno a příjmení osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové

evidence kanalizace i čistírny odpadních vod podle příloh č. 3 a 4,2. charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na

kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a

urbanistického, způsob zásobení pitnou vodou, způsob odkanalizování,

základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody,

odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu, přibližný

počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních čistírnách

odpadních vod, přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v

žumpách a cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu, přehled hlavních

producentů odpadních vod, typ a objemy vypouštěných odpadních vod do

kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik

znečištění,b) technický popis stokové sítě, a to:1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu,2. údaje o situování kmenových stok,3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění,4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního

recipientu (projektovaný a skutečný),5. uvedení důležitých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice,

shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry),6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita dešťů, průměrný

odtokový koeficient),7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na

kanalizaci,8. údaje o počtu kanalizačních přípojek;c) mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy:1. hlavních producentů odpadních vod,2. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,3. míst pro měření a odběr vzorků,4. odlehčovacích komor a výustních objektů,5. čistíren odpadních vod kanalizace,6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení odběratelů;d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny

odpadní vody, a to1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,2. rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a

úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních

vod celkem, splaškových odpadních vod, odpadních vod jiných,

srážkových, popřípadě balastních, koncentrace znečisťujících látek na

přítoku a odtoku včetně projektovaných hodnot,3. počet připojených osob a počet připojených ekvivalentních osob,4. způsob nebo způsoby řešení oddělení dešťových vod u jednotných

kanalizací;e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to:1. kvalitativní hodnocení,2. průtokové poměry;f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do

kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem;^24)g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č.

15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod

vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto ustanovení

se netýká splaškových odpadních vod (§ 16 písm. b);h) způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření

množství srážkových vod u vybraných odběratelů a jejich seznam;i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních

pohrom a jiných mimořádných situací;j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob

kontroly míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, typ

vzorků pro odběr, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost

analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení

ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;k) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.§ 25zrušenODDÍL DRUHÝPOŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD§ 26(1) Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou

do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud

se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví,

provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku

nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru

vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů

vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků

odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním

předpisem.^25)ČÁST JEDENÁCTÁURČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ(K § 16 odst. 6 zákona)§ 27(1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se

stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č.

12.(2) Byla-li odebraná voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena,

určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle

výše předchozího odběru. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke

změnám podmínek u odběratele.ČÁST DVANÁCTÁOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY(K § 17 odst. 9 zákona)§ 28(1) Provozovatel za účelem měření množství dodané vody osadí na

vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru

vody, zejména podle výše průměrného a maximálního odběru.(2) Při netypických odběrech, kdy nelze postupovat podle § 17 odst. 4

písm. a) zákona, provede provozovatel odborný výpočet množství vody

potřebného k zajištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené

nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným

druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s

druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v

čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřní instalace),

vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku

dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.ČÁST TŘINÁCTÁZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO

KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ(K § 19 odst. 10 zákona)ODDÍL PRVNÍ§ 29(1) Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody jsou

uvedena v příloze č. 12.(2) Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a

zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.ODDÍL DRUHÝZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ§ 30(1) Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do

kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných

odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v

příloze č. 12.(2) Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně 1 rok,

určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření není

prováděno, podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období.

To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.(3) Pokud nelze postupovat podle odstavců 1 a 2, provede provozovatel

odborný výpočet množství vody vypouštěného při zjištění druhu a

kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i

údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti.

Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou

činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou

neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní

kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti

úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.ODDÍL TŘETÍZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ

MĚŘENÍ§ 31(1) Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se

vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého

srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do

kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého

hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch

nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č.

16.(2) Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod

vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto

vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční)

vpusti a následně do kanalizace.ČÁST ČTRNÁCTÁZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE

DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ, VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK

PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ A POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO

VODNÉ A STOČNÉ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ(K § 20 odst. 3 a 9 a § 36 odst. 7 zákona)§ 32(1) Výpočet pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové

formě provádí provozovatel podle technických parametrůa) kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové

hodnoty^28) zařazením do zvolené kategorie, nebob) profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy

zařazením do zvolené kategorie, neboc) množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie, a je uveden v

příloze č. 17.(2) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. a)a) musí osazený vodoměr na vodovodní přípojce odpovídat podmínkám

odběru vody na této přípojce uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 6

zákona,b) se použije, je-li osazen vodoměr o vyšším trvalém průtoku^31), než

odpovídá předpokládanému běžnému odběru za účelem zajištění pitné vody

dostatečného tlaku nebo k hašení požáru, kapacita osazeného vodoměru,c) u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty

příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru

měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v

příloze č. 12.(3) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. b)a) musí odpovídat průtočná plocha instalované vodovodní přípojky

podmínkám odběru vody uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,b) je určena průtočná plocha vodovodní přípojky průměrem odbočky z

rozvodného řadu nebo výstupu přípojky do prostoru před vodoměrem (před

redukcí apod.).(4) Podkladem pro výpočet podle odstavce 1 písm. c) je množství

odebrané vody v předchozím roce zjištěné podle § 27 a 28.§ 33(1) Pro určení pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě

v případě, že množství vypouštěné odpadní vody je shodné s dodávaným

množstvím pitné vody, platí ustanovení § 32 obdobně.(2) Výpočet pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě u

odběratelů, kteří vypouští odpadní vodu z jiných zdrojů než dodavatelem

měřených, a u odběratelů, na které se vztahuje povinnost platit za

odvádění srážkových vod, provede provozovatel podle přílohy č. 17.§ 34Obtoky vody před vodoměrem, požární vodovody a napojení k odběru vody

předané mezi provozovateli (např. u skupinových vodovodů) jsou

posuzovány individuálně podle konkrétní situace.§ 35(1) Pro vodoměry s přetěžovacím průtokem^31) menším než 3,125 m3. h-1,

vodovodní přípojku nejmenšího vnitřního průměru = 3/4'' a nejnižší

množství odebrané vody 30 m3 za rok v oblasti, pro kterou je zpracována

cenová kalkulace vodného, je maximální roční sazba pevné složky vodného

určena cenou za 30 m3 vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou

cenu.(2) Pro maximální roční sazbu pevné složky stočného při placení ve

dvousložkové formě platí obdobně ustanovení odstavce 1.§ 35a(1) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle

cenových předpisů se provádí podle příloh č. 19 a 19a.(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se

provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a

pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou

a odpadní vodu převzatou.(3) V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i

výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její

přepravy.(4) V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i

výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její

přepravy.(5) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na

kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném

kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich

obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře

databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24.(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné s

dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů

provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související

pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou.(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné uvádí

zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné

náklady spojené s provozováním vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou

potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem

nebo provozovatelem vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.ČÁST PATNÁCTÁTECHNICKÝ AUDIT(K § 38 odst. 6 zákona)§ 36(1) Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího

výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:a) úvod (zadání auditu);b) výchozí podklady (např. údaje provozní evidence, cenové kalkulace,

smlouvy týkající se provozu);c) specifikace majetku podle majetkové evidence;d) provozní údaje:1. popis výroby a její vyhodnocení,2. zhodnocení zajištění jakosti vyráběné pitné vody a vypouštěné

odpadní vody,3. rozbor nákladů a cenových kalkulací,4. personální vyhodnocení (počet a zařazení zaměstnanců),5. popis a vyhodnocení smluvních vztahů;e) analýzu současného stavu1. srovnávací,2. úvahovou;f) závěry v oblastech1. péče o infrastrukturní majetek a jeho provozuschopnost,2. provozování (výroba a vztah k odběratelům),3. ekonomie a ceny,4. smluvní vztahy;g) návrh opatření pro1. vlastníka vodovodu nebo kanalizace,2. obce,3. provozovatele,4. vodoprávní úřad,5. ministerstvo.(2) Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou

ministerstvu písemnou žádost obsahující:a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresu

žadatele a místo jeho trvalého pobytu nebo místě hlášeného pobytu na

území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí,b) kopii dokladů o dosaženém vzdělání,c) doklady o vykonané praxi,d) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a

publikací,e) popis dosavadní odborné činnosti.(3) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud

splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5

zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.(4) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů

přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru,

vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné

činnosti.ČÁST ŠESTNÁCTÁUSTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ§ 37Zrušují se:1. vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných

kanalizacích,2. vyhláška č. 185/1988 Sb., kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb., o

veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.§ 38Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou

ustanovení § 12 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna

2004.Ministr:Ing. Fencl v. r.Příl.1VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ

ŘADY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:PŘIVÁDĚCÍ ŘAD (PŘ): ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ (RVS):1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:A/ Název:

Lokalizace přiváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě - Nepřímé určení polohy

přiváděcího řadu nebo rozvodné vodovodní sítě:Název části obce: Kód části obce:

Název katastrálního území: Kód katastrálního území:

Název příslušné obce: Kód základní územní jednotky:Souřadnice pro přiváděcí řad:

Souřadnice x (začátek a konec): Kód katastrálního území konce

Souřadnice y (začátek a konec): přiváděcího řadu:B/ Rozvodná vodovodní síť určena pro:

Katastrální území: Počet:

Názvy katastrálních území: Kódy katastrálních území:C/ Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:samostatný místní skupinový2) VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU):Vodní zdroje:

vlastní převzatá voda vlastní a převzatáPřipojení rozvodné vodovodní sítě na přiváděcí řad místního nebo skupinovéhovodovodu

Identifikační číslo majetkové evidence tohoto přiváděcího řadu:

Název skupinového vodovodu, na který je vodovodní řad připojen:Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody

Identifikační číslo majetkové evidence této stavby pro úpravu vody:

Název stavby pro úpravu vody, na který je vodovodní řad připojen:

3) OBYVATELSTVO: (aktualizovaný počet pro rozvodnou vodovodní síť)Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:

Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:Vodovodní řady v km

Celková délka: Přepočtená délka:

Délka vodovodního řadu v km podle světlosti (DN) a druhu trubního materiálu:

do DN 100mm: Kovové:

od DN 101mm do 300mm: Plasty:

od DN 301mm do 500mm: Jiné:

větší než 500 mm:

------------------------------------------------------------------

Vodojemy

Počet: Celkový objem: m3

Vodovodní přípojky Vodoměry

Počet: Počet:

Čerpací stanice

Počet:5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně v tis. Kč:6) VLASTNÍK VODOVODU:A/ Fyzická osoba:

a) jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo orient.,

eventuálně číslo popisné):B/ Právnická osoba:

a) název firmy:

b) adresa sídla (PSČ, obec, číslo orient., eventuálně číslo popisné):

c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:C/ Spojení:

telefon:

e-mail:7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka

vodovodu:

------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Rozvodná vodovodní síť zahrnuje:

Hlavní řad: vodovodní řad rozvádějící vodu v jednotlivých pásmech nebo zásobovacích

okrscích ve spotřebišti (bez přímého odběru vody).Rozváděcí řad: vodovodní řad pro rozvod vody ve spotřebišti, jsou na něj napojeny

vodovodní přípojky.Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcího řadu:

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce přiváděcího řadu - IČO vlastníka

- znak pro vodovodní řad, to je 1 pro přiváděcí řad a za lomítkem je pořadí vodovodních

řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů.Identifikační číslo majetkové evidence rozvodné vodovodní sítě:

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území s vodovodní sítí - IČO vlastníka -

znak pro vodovodní síť, to je 1 pro vodovodní síť a za lomítkem je pořadí vodovodních

řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů.K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:

Referenčním zdrojem číselníků obcí s rozšířenou působností, obcí, částí obcí,

katastrálních území je Registr územních identifikace, adres a nemovitostí RÚIAN

ve správě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.Souřadnice: pro přívodní řad se zjistí buď přímým zaměřením majetku nebo umístěním

v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK.Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:

Samostatný ........................ zásobuje pouze část obce

Místní ............................ zásobuje více částí stejné obce

Skupinový ......................... zásobuje dvě nebo více obcí

Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům

dvou nebo více obcí.K bodu 3)

Počet obyvatel se uvádí pouze pro rozvodnou vodovodní síť. V případě existence více

evidovaných rozvodných vodovodních sítí v lokalitě (obec, část obce) se uvádí počet

obyvatel příslušných pouze pro evidovanou rozvodnou vodovodní síť, nikoliv celkový

počet obyvatel celé obce.

Místem trvalého pobytu* se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si

občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodiče, rodinu, byt nebo zaměstnání. Občan může

mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je podle zvláštního právního

předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem,a který

je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.*Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některýchzákonů

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.K bodu 5)

Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení

zákona o oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství

"pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové

evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací",

který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji.K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.2VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO

ÚPRAVU VODYIDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY

(ÚPRAVNA VODY) (DEZINFEKCE VODY)1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:A/ Název stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez technologie úpravy vody:

Lokalizace - nepřímé určení polohy stavby pro úpravu vody nebo zdroje

bez technologie úpravy vody:

Název části obce Kód části obce:

Název katastrálního území: Kód katastrálního území:

Název příslušné obce: Kód základní územní jednotky:B/ Stavba určena pro:

Katastrální území: Počet:

Názvy katastrálních území: Kódy katastrálních území:C/ Příslušnost stavby pro úpravu vody k systému vodovodu:

samostatný místní skupinový

2) VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA):Lokalizace odběru surové vody

Podzemní voda: Identifikační číslo odběru

(vrt, studna, infiltrace atd.) podzemní vody:

Vodní tok Identifikační číslo odběru

název: povrchové vody:

Vodní nádrž Identifikační číslo odběru

název: povrchové vody:Kategorie surové vody podle § 22 této vyhlášky.

3) TECHNICKÉ ÚDAJEA/ Technologie úpravy vodyJednostupňová úprava Dvoustupňová úprava Bez úpravy InfiltraceTechnologické postupy:

Sedimentace Čiření FiltraceTypy úprav:

Dezinfekce chemická Odželezňování

UV záření Odmanganování

Odkyselení filtrací, aerací Ozonizace

Koagulační filtrace Stabilizace

Filtrace přes GAU Denitrifikace

Iontová výměna

Biologická filtrace Membránová filtrace

Jiná technologie-název Odstraňování radonuB/ Chemické výrobky pro úpravu vody

Chlor Hydroxid sodný Destabilizační činidlo na bázi Fe

Oxid chloričitý Vápenný hydrát Destabilizační činidlo na bázi AI

Chlornan sodný Uhličitan sodný Pomocné agregační činidlo

Ozón Aktivní uhlí práškové Jiné - název

Oxid uhličitý Manganistan draselnýC/ Odpadové hospodářství

Zpracování kalu

Gravitační strojní jiné žádnéD/ Kapacitní údaje

Kapacita úpravny vody (projektovaná): l/s

u staveb bez úpravy

využitelná kapacita zdrojů: l/s

z toho podzemní: l/s4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně

v tis. Kč:5) VLASTNÍK STAVBY PRO ÚPRAVU VODY:

Viz příloha č. 16) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka stavby

pro úpravu vody:

------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (s technologií pro

úpravu vody):

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace stavby - IČO vlastníka -

znak pro stavbu pro úpravu vody (s technologií pro úpravu vody), to je 2 pro stavbu

pro úpravu vody (s technologií pro úpravu vody) a za lomítkem je pořadí stavby pro

úpravu vody v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více

staveb pro úpravu vody.Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (bez technologie úpravy):

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace stavby pro úpravu vody - IČ

vlastníka - znak pro stavbu pro úpravu vody (bez technologie pro úpravu vody),to je 2

pro stavbu pro úpravu vody (bez technologie pro úpravu vody) a za lomítkem je pořadí

stavby pro úpravu vody v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má

více staveb pro úpravu vody.K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:

označení podle číselníků Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Českého úřadu zeměměřického

a katastrálního (ČÚZK).

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:

Samostatný ...................... zásobuje pouze část obce

Místní .......................... zásobuje více částí stejné obce

Skupinový ....................... zásobuje dvě nebo více obcí

Skupinový vodovod je technicky ucelené vodovodní zařízení, které dodává vodu odběratelům

dvou nebo více obcí.K bodu 2)

Vodní zdroj:

V případě dvou a více zdrojů se uvádí ten nejvýznamnější.Kategorie surové vody:

Kategorie surové vody jsou uvedeny v příloze č. 13 vyhlášky, tab. č. 1a. Uvádí se aktuální

kategorie jakosti k datu předávání vybraných údajů a to podle přílohy č. 13, část 3. Pro

zdroje podzemní vody bez úpravy se kategorie neuvádí.

Identifikační číslo odběru vody:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho

prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb.K bodu 4)

Technologie úpravy vody - označí se základní technologie úpravy, typy úprav a používané

technologické postupy v úpravně vody.

Jednostupňová úprava: např. koagulační filtrace, pouze filtrace, pouze sorpce.

Dvoustupňová úprava: např. sedimentace, flotace nebo čiřič a následná filtrace,filtrace

přes dva filtry v sérii. V případě existence více technologických linek se uvede vybavení

technologicky náročnější linky.

Projektovaná kapacita úpravny vody (průměrná) je udávána v množství vody, kterémůže být

trvale dodáváno do sítě bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody. Není započítána

vlastní potřeba vody v úpravně.

V případě rekonstrukce a intenzifikace se uvádí časově poslední údaj.

Využitelná vydatnost zdrojů, z toho podzemní vody. Pokud není známa tato hodnota z čerpacích

pokusů, uvádí se údaj z vodoprávního rozhodnutí a to průměrný povolený odběr vl/s (pouze u

zdrojů bez úpravy).K bodu 5)

Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona

o oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační

ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a

kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z uvedené vyhlášky

vychází a doplňuje ji.K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.3VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ

STOKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

PŘÍVÁDĚCÍ STOKA: STOKOVÁ SÍŤ:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název:

Lokalizace přiváděcí stoky nebo stokové sítě - Nepřímé určení přiváděcí stoky nebo stokové sítě:

Název části obce: Kód části obce:

Název katastrálního území lokalizace ČOV: Kód katastrálního území:

Název příslušné obce: Kód základní územní jednotky:Lokalizace pro přiváděcí stoku:

Souřadnice x (začátek a konec stoky): Kód katastrálního území konce

Souřadnice y (začátek a konec stoky): přiváděcí stoky:B/ Kanalizační stoka odkanalizuje:

Katastrální území: Počet:

Názvy katastrálních území: Kódy katastrálních území:C/ Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:

samostatný místní skupinový2) VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD(ČOV):A/ Do vodního recipientu bez čištění (volné výusti)

Povolené množství k vypouštění: tis. m3/rok

Počet volných výustí:

Název vodního recipientu:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:B/ Napojení stokové sítě na ČOV

Název katastrálního území: Kód katastrálního území:

Identifikační číslo majetkové evidence příslušné ČOV:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z ČOV:

3) OBYVATELSTVO (POUZE PRO STOKOVOU SÍŤ):Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:

Počet obyvatel připojených na stokovou síť (odvedeno na ČOV):

Počet obyvatel připojených na stokovou síť (do volných výustí):4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kanalizační stoky v km

Celková délka:

Délka stokové sítě v km podle rozměrů a druhu materiálu:

Kamenina: do 300 mm: (plocha průt.profilu)

Beton: od 301 do 500 mm:

Plasty: od 501 do 800 mm:

Jiné: větší než 800 mm :Účelové zařazení stokové sítě:

Jednotná Oddílná splašková Oddílná srážkováDruh stokové sítě:

Gravitační Tlaková PodtlakováObjekty na stokové síti:

Dešťové nádrže: .......... počet Celkový objem ....... m3

Kanalizační přípojky: .... počet

Odlehčovací komory: ...... počet

Čerpací stanice: ......... počet

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně

v tis. Kč:6) VLASTNÍK KANALIZACE:Viz příloha č. 17) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka

kanalizační stoky:

------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcí stoky:

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce přiváděcí stoky - IČO vlastníka -

znak pro stoku, to je 3 pro stoku a za lomítkem je pořadí stoky v případě, že stejný

vlastník na stejném katastrálním území má více staveb stok.Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území stokové sítě - IČO vlastníka -znak pro

stokovou síť, to je 3 pro stokovou síť a za lomítkem je pořadí stoky v případě, že stejný

vlastník na stejném katastrálním území má více staveb stok.K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kódy (čísla): základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:

označení podle číselníků Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického

a katastrálního.

Souřadnice: zjištění pro přiváděcí stoku se provede buď přímým zaměřením majetku nebo podle

umístění v digitalizované mapě. Souřadnice se uvedou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Stoková síť odkanalizuje: uvedou se všechna odkanalizovaná katastrální území touto stokovou sítí.

Příslušnost k systému kanalizace:

Samostatný ................... odkanalizována pouze část obce

Místní ....................... odkanalizováno více částí stejné obce

Skupinový .................... odkanalizovány dvě nebo více obcíK bodu 2)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho

prováděcí vyhlášky.Identifikační číslo čistírny odpadních vod:

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod -

IČO vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod.K bodu 3)

Počet obyvatel se uvádí pouze pro stokovou síť. V případě existence více evidovaných stokových sítí

v lokalitě (obec, část obce) se uvádí počet obyvatel příslušných pouze pro evidovanou stokovou síť,

nikoliv celkový počet obyvatel celé lokality.K bodu 4)

Pro profil kruhový se použije uvedený průměr "d", pro vejčitý, tlamový a jiný se použije uvedená

průtočná plocha.K bodu 5)

Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona

o oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační

ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a

kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z uvedené vyhlášky

vychází a doplňuje ji.K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.4VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA

ODPADNÍCH VOD

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:A/ Název

Lokalizace čistírny odpadních vod - Nepřímé určení polohy čistírny odpadních vod:

Název části obce: Kód části obce:

Název katastrálního území: Kód katastrálního území:

Název příslušné obce: Kód základní územní jednotky:

Souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV

Souřadnice x:

Souřadnice y:B/ Čistírna odpadních vod určena pro:

Katastrální území: Počet:

Názvy katastrálních území: Kódy katastrálních území:C/ Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

samostatný místní skupinový2) VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU:

Název vodního recipientu:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:3) OBYVATELSTVO:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných

na čistírnu odpadních vod:

Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:4) TECHNICKÉ ÚDAJE:Projektové parametry: Projektovaná kapacita: m3/den (Qd)

Projektovaná kapacita: kg BSK5/den

Projektovaná kapacita: ekvivalentní obyvatelé

Stupeň čištění odpadní vodyMechanický (bez dalšího stupně) Mechanicko - biologické Dočištění

Další funkce čištění odpadní vody

Eliminace dusíku Eliminace fosforu JinéKalové hospodářství:Stabilizace kalu:

aerobní anaerobní žádnáOdvodnění kalu:

strojní gravitační žádnéÚprava kalu: slovněPlynové hospodářství: slovně

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně

v tis. Kč:6) VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:Viz příloha č. 17) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka čistírny

odpadních vod:

------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:

Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území, kde je čistírna odpadních vod- IČO vlastníka -

znak pro čistírnu odpadních vod, to je 4 pro čistírnu odpadních vod a za lomítkem je pořadí čistírny

odpadních vod v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více čistíren odpadních vod.K bodu 1)

Název: název uvedeného majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.

Kódy (čísla) základní územní jednotky, části obce, katastrálního území:

označení podle číselníků Českého statistického úřadu a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.Příslušnost k systému kanalizace:

Samostatný ................... čistí odpadní vody z části obce

Místní ....................... čistí odpadní vody z více částí stejné obce

Skupinový .................... čistí odpadní vody z dvou nebo více obcíK bodu 2)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí

vyhlášky č. 431/2001 Sb.K bodu 3)

Ekvivalentní obyvatel: viz. § 16 písm. e)

Výchozím základem pro výpočet počtu připojených ekvivalentních obyvatel je roční bilance na přítoku

do ČOV v hodnotě BSK5 (t/rok) a produkce znečištění 60 g BSK5 na 1 obyvatele/den.K bodu 4)

Projektovaná kapacita m3/den (Qd) je udávána v množství odpadní vody, které může být trvale čištěné

a to s ohledem na nejméně dimenzovaný stupeň (např. biologická část). V případěrekonstrukce a

intenzifikace se uvádí časově poslední údaj.

Počet ekvivalentních obyvatel: jedná se o údaj z projektu poslední realizované stavby nebo jakýchkoliv

úprav ovlivňujících uváděný údaj.Dočištění: rozumí se dočištění vody z mechanicko biologické ČOV na III. stupničištění (terciární

čištění odpadních vod).

Terciárním čištěním jako technologii dočišťování se rozumí zpracování odtoků z mechanicko-biologických

čistíren za účelem snížení zbytkového chemického a mikrobiologického znečištění, případně i

nerozpuštěných látek. Do technologie dočišťování se řadí dodatečné způsoby čištění umožňující vyšší

stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním (tj. mechanicko-biologickým).

Jedná se např. o dočišťovací stabilizační nádrž, filtraci přes písek nebo membrány, adsorpci na různých

materiálech.

Vyplnění pole "odstraňování (eliminace) "N", "P", "jiné" je pouze upřesněním základních 3 typů čištění

o další funkce čištění a neznamená vždy, že se jedná o terciární čištění.K bodu 5)

Pro výpočet reprodukční pořizovací ceny se použije vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o

oceňování (oceňovací vyhláška) nebo Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele

výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodůa kanalizací a pro

Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací", který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji.K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.5VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ

ŘADY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ:1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek

z jednotlivých rozvodných vodovodních sítí).U rozhodující sítě se uvede i její název.+-----+-------------------------------------------------------------------------+

|Řádek| Identifikační číslo majetkové evidence|

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 1 | V 1. řádku rozhodující síť (ta s nejvyšší reprodukční pořizovací cenou)|

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 2 ||

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 3 | |

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 4 ||

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| ... ||

+-----+-------------------------------------------------------------------------+2) OBYVATELSTVO:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:

Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:3) BILANČNÍ ÚDAJE v tis.m3/rok:Voda vyrobená určená k realizaci:

Voda převzatá:

Voda předaná:Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem:

z toho: pro domácnost:

pro ostatní:Voda nefakturovaná:

z toho: ztráty vody v trubní síti:

vlastní potřeba vody:

ostatní nefakturovaná voda:Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu: l/km/den4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Jednotkové náklady na vodovodní síti: Kč/m3

Poruchy na rozvodné vodovodní síti: počet:5) ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI:

Název rozhodující části obce:

Název obce:

Katastrální území lokalizace rozvodné vodovodní sítě:

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

| Sloupec číslo | 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

| Vzorky na mikrobiologické | | | | |

| a biologické rozbory | | | | |

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

| Vzorky na fyzikálně | | | | |

| chemické rozbory | | | | |

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+Sloupec č.:

1 Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle

tabulky č. 3 přílohy č. 9.

2 Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *

(MH, NMH).

3 Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.

4 Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků.* Limity podle zvláštního právního předpisu.----------------------------------------------------------------------

Celkový počet kontrolních míst na sítích:6) VLASTNÍK:Viz příloha č. 17) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

d) adresa sídla nebo místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, číslo

orientační, eventuálně číslo popisné):B/ Právnická osoba:

a) název firmy:

b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

c) adresa sídla (PSČ, obec, číslo orientační, eventuálně číslo popisné):C/ Spojení:

telefon: fax:

e-mail:

8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:----------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka vodovodu:

----------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více rozvodných

vodovodních sítí.

Jako první se uvede vždy rozhodující rozvodná vodovodní síť (tj. s nejvyšší vypočítanou pořizovací

cenou ve VUME - 5) ekonomické údaje.Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidenceuvedené v prvním

řádku bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČO osoby provozovatele.K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Na první řádek se uvede identifikační číslo rozhodující rozvodné

vodovodní sítě.K bodu 2)

Počet obyvatel: je automaticky přenášen a sčítán na základě údajů vybraných rozvodných vodovodních

sítí (RVS) z jejich majetkové evidence, to je z přílohy č. 1.K bodu 3)

Bilanční údaje:

Voda vyrobená a určená k realizaci:

Uvádí se množství vyrobené vody ve vlastních stavbách pro úpravu vody po připočtení množství vody

převzaté od jiného provozovatele vodovodu, případně od jiných organizací a po odečtení množství

vody předané jinému provozovateli vodovodu.

V případě, že do provozovaného celku je dodávána voda z více úpraven (např. skupinové vodovody),

vyplní se množství vody dodávané do této lokality včetně rozlišení vody předanéa převzaté).

Voda převzatá: Uvádí se množství pitné vody převzaté provozovatelem vodovodu odjiného provozovatele

vodovodu, popřípadě i od jiných organizací.

Voda předaná: Uvádí se množství pitné vody předané jinému provozovateli vodovodu.

Voda fakturovaná pitná: Ukazatel zahrnuje množství vody fakturované přímým odběratelům. Kde je osazen

vodoměr, měří se množství odpočtem vodoměru, kde není, určí se množství fakturované vody výpočtem

pomocí směrných čísel potřeby vody nebo jiným způsobem podle této vyhlášky.

Voda fakturována pro domácnosti: zahrnuje dodané množství vody fyzickým osobám trvale využívajícím

vodovod, a jimž pitná voda slouží k uspokojování jejich osobní potřeby (včetně přípravy teplé vody).

Dále se zahrnuje spotřeba pro mateřské školy, jesle, školy všech typů, mimoškolská zařízení pro děti,

sociální ústavy (domovy důchodců, dětské domovy apod.), úřady, internáty, učňovské domovy, studentské

koleje, centrální příprava teplé vody pro domácnosti a další výše uvedené.

Voda fakturována pro ostatní: zahrnuje množství vody dodané pro výrobní potřebuprůmyslové a jiné

produkce, pro účely zemědělské výroby a dále vodu pro zařízení občanské a technické vybavenosti

v souvislosti s bydlením (např. obchody, zařízení občanské a technické vybavenosti v souvislosti

s bydlením, kulturní a sportovní zařízení, drobné sportovní zařízení, drobné podnikání, nemocnice,

služby, lázně, kropení veřejné zeleně a komunikací) a ostatní nezařaditelné činnosti pod domácnosti.

Ztráta vody v trubní síti: Vykazují se ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí

nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání vodojemů, ztráty vodyvzniklé nepřesností

vodoměrů, vyššími odběry než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel a ztráty způsobené

odcizením vody.

Vlastní potřeba vody: Jde o množství vody využité provozovatelem pro potřebu provozu k proplachování

vodovodní sítě, kanalizační sítě, voda spotřebovaná v provozních střediscích apod.

Ostatní nefakturovaná voda: Uvádí se množství vody sloužící jiným potřebám, pokud toto množství vody

není provozovateli hrazeno. Jde např. o vodu sloužící k požárním účelům apod.K bodu 4)

Ekonomické údaje:

Jednotkové náklady vodovodní sítě v Kč/m3 z výpočtu ceny pro vodné odběratelů aceny pitné vody předané

za příslušný kalendářní rok. Tyto jednotkové náklady nezahrnují náklady spojenése zdroji a úpravou vody

(od celkových jednotkových nákladů se tedy odečtou náklady na zdroje a úpravu vody z formulářů C přílohy

č. 19a). Je možné použít i jednotkové náklady přímo z formuláře D přílohy č. 19a.

V případech jednotné ceny pro vodné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek, budou uváděny

stejné jednotkové náklady u všech prvků vodovodní sítě a přiváděcích řadů (evidenčních čísel provozní

evidence vodovodních sítí a přiváděcích řadů).Cena pro vodné bez DPH je cenou realizovanou v daném místě spotřeby.Poruchy jsou uváděny k jednotlivým, v provozní evidenci uvedeným, prvkům vodovodní sítě a přiváděcích

řadů dle skutečnosti.K bodu 5)

Údaje o jakosti vody v rozvodné vodovodní síti:

Vyplňují se pro funkční celek vykazované rozvodné vodovodní sítě jako součet rozborů ze všech uvedených

RVS (bod 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE této přílohy). V případě, že byl proveden pouze mikrobiologický nebo biologický

rozbor, uvádí se do tabulky jako 1 vzorek. Vzorek, ve kterém bylo zjištěno překročení limitu, se nenahrazuje

výsledkem kontrolního rozboru. Kontrolní vzorek (má obvykle nižší rozsah než monitorovací) i původní vzorek

se uvádí do počtu rozborů.K bodu 6)

Vlastník

Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů

této přílohy.K bodu 8)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.6VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO

ÚPRAVU VODYIDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY : BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY :(ÚPRAVNA VODY) (DEZINFEKCE VODY)1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek podle této přílohy:

+-------+-----------------------------------------+

| Řádek | Identifikační číslo majetkové evidence |

+-------+-----------------------------------------+

| | |

+-------+-----------------------------------------+2) BILANČNÍ ÚDAJE: tis. m3/rok

Voda vyrobená celkem:

Ze zdrojů surové vody:Povrchová: Voda technologická:

Podzemní: Kaly z úpravny vody: t sušiny/rok

Infiltrace:Identifikační číslo odběru povrchové vody:

Identifikační číslo odběru podzemní vody:

3) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Jednotkové náklady na 1m3 vyrobené vody: Kč/m3

Spotřeba elektrické energie: MW/rok4) ÚDAJE O JAKOSTI VYROBENÉ VODY:

Název stavby pro úpravu vody:+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

| Sloupec číslo | 1 | 2 | 3 | 4 |

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

| Vzorky na mikrobiologické | | | | |

| a biologické rozbory | | | | |

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+

| Vzorky na fyzikálně | | | | |

| chemické rozbory | | | | |

+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+Sloupec č.:

1 Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3

přílohy č. 9).

2 Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH,NMH).

3 Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků.

4 Procento vzorků s překročenými limity * (NMH ) z počtu odebraných vzorků.* Limity podle zvláštního právního předpisu - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH ):

Počet dnů sledovaného období:

V případě, že byl proveden pouze mikrobiologický nebo biologický rozbor, uvádí se jako 1 vzorek.

Vzorek, ve kterém bylo zjištěno překročení limitu, se nenahrazuje výsledkem kontrolního rozboru.

Kontrolní vzorek (má obvykle nižší rozsah než monitorovací) i původní vzorek seuvádí do počtu rozborů.

5) VLASTNÍK:

Viz příloha č. 16) PROVOZOVATEL:

Viz příloha č. 57) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu: obec:

Číslo vodoprávního úřadu:----------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka stavby

pro úpravu vody:

----------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidenceuvedené v bodě 1) základních údajů

této přílohy doplněné o IČO provozovatele.K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 2 této vyhlášky.K bodu 2)

Bilanční údaje:Voda vyrobená celkem (ve vlastní stavbě pro úpravu vody): Ukazatel zahrnuje celkové množství vody

vyrobené ve vlastním vodohospodářském zařízení a dodávané do sítě včetně vody nefakturované, ztráty

vody v trubní síti, vlastní potřeby vody a ostatní nefakturované vody.Voda technologická: Zahrnuje množství vody potřebné pro technologické účely výroby vody v evidované

stavbě, např. pro odkalování studní, násosek, nádrží v úpravnách vody, praní filtrů. Nezahrnuje se

do vody vyrobené.Identifikační číslo odběru vody:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcí

vyhlášky č. 431/2001 Sb.K bodu 3)

Jednotkové náklady (na 1 m3) vyrobené vody: ukazatel zahrnuje úplné vlastní náklady, které se týkají

pouze její výroby a nikoliv dopravy. Jedná se o údaj z formuláře C podle přílohy č. 19a.Spotřeba elektrické energie: zahrnuje se její spotřeba ve stavbě pro úpravu vody včetně spotřeby na

čerpání vody ze zdroje do úpravny vody, z úpravny do vodojemu, pokud je součástí úpravny vody apod.

Nezahrnuje se spotřeba elektřiny při čerpání pro dopravu vody v síti.

K bodu 7)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.7VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ

STOKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:STOKOVÁ SÍŤ (používaný název):1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek).

U rozhodující sítě se uvede i její název:+-----+-------------------------------------------------------------------------+

|Řádek| Identifikační číslo majetkové evidence|

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 1 | V 1. řádku rozhodující síť (ta s nejvyšší aktuální pořizovací cenou)|

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 2 ||

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 3 ||

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| 4 | |

+-----+-------------------------------------------------------------------------+

| ... ||

+-----+-------------------------------------------------------------------------+2) OBYVATELSTVO:Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:

Počet obyvatel připojených stokovou sítí na čistírnu odpadních vod (ČOV):

Počet obyvatel připojených stokovou sítí do volných výustí:

3) NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):Identifikační číslo majetkové evidence ČOV, na kterou je stoková síť napojena:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:

4) BILANČNÍ ÚDAJE: tis. m3

Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem:

Z toho:

domácnosti (splaškové):

ostatní:

srážková voda fakturovaná:Z vypouštěných odpadních vod fakturovaných:

odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vod. recipientu (volné výusti):

odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV:Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem v t/rok: (přímo do vodního recipientu)

BSK5: Nerozpuštěné látky: CHSKCr:

Dusík amoniakální: Dusík celkový: Fosfor celkový:V odůvodněných případech:

RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny):

Rtuť: Kadmium:Identifikační čísla vypouštění odpadních vod z jednotlivých volných výustí:5) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:Jednotkové náklady na kanalizační síti: Kč/m3

Poruchy na kanalizační síti: počet:6) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ:Název rozhodující části obce:

Název obce:

Katastrální území lokalizace stokové sítě:+-------------------+--------------+--------------+---------------+

|Identifikační číslo|Počet |Počet vzorků |Procento vzorků|

|majetkové evidence |analyzovaných |nevyhovujících|nevyhovujících |

| |vzorků odpadní|za rok tj. |za rok tj. |

| |vody za rok |přesahující |přesahující |

| |ze všech |hodnotu p |hodnotu p |

| |volných výustí|minimálně |minimálně |

| |celkem |v 1 ukazateli |v 1 ukazateli |

+-------------------+--------------+--------------+---------------+

| | | | |

+-------------------+--------------+--------------+---------------+Počet volných výustí do vodního recipientu:7) VLASTNÍK:

Viz příloha č. 18) PROVOZOVATEL:

Viz příloha č. 59) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Identifikační číslo vodoprávního úřadu:-------------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele, je-li

odlišný od vlastníka kanalizačních stok:

-------------------------------------------------------------------------Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za evidovaný funkční, to je provozní celek složený z jedné nebo více stokových sítí.

Jako první se uvede vždy rozhodující stoková síť s nejvyšší vypočítanou pořizovací cenou ve VUME

KAN - 5) ekonomické údaje.Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidenceuvedené v prvním řádku

bodu 1) základních údajů této přílohy doplněné o IČO osoby provozovatele.K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 3 této vyhlášky. Na první řádek se uvede identifikační číslo rozhodujícího majetku.

K bodu 3)Identifikační číslo čistírny odpadních vod:

Číslo vodoprávního úřadu - kód katastrálního území lokalizace čistírny odpadních vod - IČ vlastníka -

znak pro čistírnu odpadních vod.Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a prováděcí vyhlášky

č. 431/2001 Sb.K bodu 4)

Bilanční údaje:

Vypouštěné odpadní vody fakturované do stokové sítě celkem:

Zahrnuje se celkové množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných přímým odběratelům (bez

chladících vod, vody pro klimatizační zařízení, vody srážkové nefakturované a vody balastní), které

se vypouští kanalizacemi přímo do povrchových vod (volné výusti) nebo které jsou odvedeny na čistírnu

odpadních vod.

Kde je osazen vodoměr, určí se množství vypouštěné odpadní vody odpočtem vodoměru na pitnou vodu,

případně přímým měřením odtoku. Kde vodoměr není, postupuje se podle § 29, 30 a31 vyhlášky. Měření

odváděných odpadních vod je uvedeno v § 19 zákona.Voda odpadní fakturovaná pro domácnosti (splašková):

Zahrnuje produkované odpadní vody uvedené ve vysvětlivce v příloze č. 5 k bodu 3.Další rozdělení typu vod je shodné podle přílohy č. 5 bodu 3) Bilanční údaje vyhlášky.Voda srážková fakturovaná podle § 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem v t/rok (přímo do vodního recipientu):

Výpočet průměrných koncentrací se provádí ze všech výsledků rozborů odpadních vod. V případě počtu rozborů

méně než 24 za rok se používá aritmetický průměr z výsledků všech rozborů vody.Při vyšším počtu rozborů je

nutno při výpočtu průměrné roční koncentrace počítat se směrodatnou odchylkou -viz § 2 odst. 6 písmeno b)

nařízení vlády č. 143/2012 Sb.

Roční objem vypouštěných odpadních vod se zjistí měřením (viz § 4 nařízení vlády č. 143/2012 Sb.). Pokud

nelze měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, lze určit roční množství znečištění

teoretickým výpočtem. Znečištění v t/rok se vypočte: průměrná roční koncentracenásobena ročním objemem

vypouštěných odpadních vod a to v příslušných jednotkách.

Uvedené výpočty jsou shodné s postupem uplatňovaným při hlášení prostřednictvímintegrovaného systému

plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).K bodu 5)

Ekonomické a technické údaje:

Jednotkové náklady stokové (kanalizační) sítě v Kč/m3 z výpočtu ceny pro stočnéodběratelů a ceny

za odvádění odpadní vody předané jiným provozovatelem za příslušný kalendářní rok. Tyto jednotkové

náklady nezahrnují náklady spojené s čištěním odpadních vod (od celkových jednotkových nákladů se

tedy odečtou náklady na čištění odpadních vod z formulářů F přílohy č. 19a. Je možné použít i

jednotkové náklady přímo z formuláře E - doprava odpadních vod podle přílohy č.19a.

V případech jednotné ceny pro stočné v rámci provozní jednotky nebo více provozních jednotek budou

uváděny stejné jednotkové náklady u všech prvků stokové sítě a přiváděcích stok(evidenčních čísel

provozní evidence stokových sítí a přiváděcích stok).

Cena pro stočné je bez DPH v místě produkce odpadních vod.Poruchy jsou uváděny k jednotlivým, v provozní evidenci uvedeným, prvkům stokové sítě a přiváděcích

stok podle skutečnosti.K bodu 6)

Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody volnými výustmi:

Vyplní se jako součet provedených rozborů pro všechny volné výusti vykazovanéhofunkčního celku

stokové sítě.

p ... přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod podle

§ 6 a § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Analyzovaný vzorek--.směsné vzorky podle přílohy č. 4 tab. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.K bodu 7)

Vlastník

Uvede se vlastník rozhodujícího majetku, jehož majetek je provozován a je uveden v bodu 1) základních údajů této přílohy.K bodu 9)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.8VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA

ODPADNÍCH VODIDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:Identifikační číslo (čísla) majetkové evidence zahrnující provozovaný majetek podle této přílohy:+-------+--------------------------------------------------+

| Řádek | Identifikační číslo majetkové evidence |

+-------+--------------------------------------------------+

| | |

+-------+--------------------------------------------------+2) OBYVATELSTVO:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na

čistírnu odpadních vod:

Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

3) BILANČNÍ ÚDAJE: v tis. m3

Množství čištěných odpadních vod celkem (včetně srážkových, chladících, vod pro

klimatizační zařízení a vod balastních):z toho: domácnosti (splaškové):

průmysl:

zemědělství a ostatní:

srážková fakturovaná:z toho: pouze mechanicky:

mechanicko - biologicky:

technologií dočišťování (terciární):Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu za rok:Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok)BSK5: Nerozpuštěné látky: CHSK9:

Dusík amoniakální: Dusík celkový: Fosfor celkový:RAS (rozpuštěné anorganické soli): AOX (adsobovatelné organické halogeny):

Rtuť: Kadmium:Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok)BSK5: Nerozpuštěné látky: CHSKCr:

Dusík amoniakální: Dusík celkový: Fosfor celkový:

RAS (rozpuštěné anorganické soli): AOX (adsobovatelné organické halogeny):

Rtuť: Kadmium:

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody:Využití a zneškodnění kalu (v t sušiny /rok)přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:

kompostování:

skládkování:

spalování:

rekultivace:

převoz do jiné ČOV ke zpracování:4) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jednotkové náklady na čištění odpadních vod uvedené ČOV: Kč/m3

Spotřeba elektrické energie: MWh

5) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY:

Název čistírny odpadních vod:Identifikační číslo majetkové evidence Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok Počet vzorků nevyhovujících za rok tj. přesahující hodnotu p minimálně v 1 ukazateli

Procento vzorků nevyhovujících za rok tj. přesahující hodnotu p minimálně v 1 ukazateli------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo Počet Počet vzorků Procentovzorků

majetkové evidence analyzovaných nevyhovujících za rok, nevyhovujících za rok,

vzorků odpadní tj. přesahující hodnotu tj. přesahující hodnotu

vody za rok p minimálně v 1 ukazateli p minimálně v 1 ukazateli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) VLASTNÍK:

Viz příloha č. 17) PROVOZOVATEL:

Viz příloha č. 5

8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu: obec:

Číslo vodoprávního úřadu:--------------------------------------------------------------------

Datum zpracování: Jméno a příjmení zpracovatele:

Telefon: zpracovatele:

Místo zpracování: Zaměstnavatel zpracovatele,

je-li odlišný od vlastníka čistírny

odpadních vod:

--------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:Identifikační číslo provozní evidence je identifikační číslo majetkové evidenceuvedené v bodě 1)

základních údajů této přílohy doplněné o IČO provozovatele.K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 4 této vyhlášky.K bodu 3)

Bilanční údaje:

Množství čištěných odpadních vod: Uvádí se celkové množství všech odpadních vodčištěných v čistírnách

odpadních vod. Není rozhodující, zda veškeré množství odpadních vod prošlo všemi stupni čištění. Pokud

jsou na čistírnu přiváděny též srážkové vody, pak se jejich množství započítávájen v tom případě, pokud

projdou alespoň mechanickým stupněm. Pro rozlišení (pouze mechanicky, mechanicko-biologicky, dočištění)

se uvádí množství odpadních vod, které prošlo uvedeným stupněm jakožto konečnýmstupněm čištění.

Do množství čištěných vod se nezapočítává voda oddělená v odlehčovacích komorách a podobných zařízeních

před vtokem do ČOV.Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu: Celkové množství vody vypouštěné do

povrchových vod (včetně vody chladící, pro klimatizační zařízení, vody zvláštní, vody srážkové a balastní).Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV a znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):

Výpočet průměrných koncentrací se provádí ze všech výsledků rozborů odpadních vod. V případě počtu rozborů

méně než 24 za rok se používá aritmetický průměr z výsledků všech rozborů vody.Při vyšším počtu rozborů

je nutno při výpočtu průměrné roční koncentrace počítat se směrodatnou odchylkou - viz

§ 2 odst. 6 písm. b) nařízení vlády č. 143/2012 Sb.

Roční objem vypouštěných odpadních vod se zjistí měřením. V případě, že není instalováno měřidlo, stanoví

se objem odpadních vod na základě jednorázových měření. Jednorázová měření se provedou při průměrných

podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených hodnot při dlouhotrvajícíchdeštích nebo bezprostředně

po nich. Výpočet množství vypouštěných odpadních vod bez měření se provede podle § 30 vyhlášky. Znečištění

v t/rok se vypočte: průměrná roční koncentrace násobena ročním objemem vypouštěných odpadních vod a to

v příslušných jednotkách.

Uvedené výpočty jsou shodné s postupem uplatňovaným při hlášení prostřednictvímintegrovaného systému

plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).Identifikační číslo vypouštění odpadních vod

Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a prováděcí vyhlášky

č. 431/2001 Sb.K bodu 4)

Ekonomické a technické údaje

Jednotkové náklady v Kč na 1m3 vyčištěných odpadních vod: ukazatel zahrnuje úplné vlastní náklady,

které se týkají pouze čištění odpadní vody a nikoliv dopravy. Jedná se o formulář F podle přílohy č. 19a.

Spotřeba elektrické energie: zahrnuje se její spotřeba při čištění v ČOV včetněspotřeby na čerpání vody

v areálu ČOV. Nezahrnuje se spotřeba elektřiny při čerpání pro dopravu odpadní vody v rámci stokové sítě.K bodu 5)

Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody

Vyplňují se pro každou čistírnu odpadních vod.

p ..... je přípustná hodnota koncentrace z rozborů směsných vzorků vypouštěnýchodpadních vod podle

§ 6 a 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Analyzovaný vzorek ........ směsné vzorky podle přílohy č. 5 tab. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.K bodu 6)

Vlastník:

Uvede se IČO vlastníka, jehož majetek je provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.K bodu 8)

Název a sídlo vodoprávního úřadu, kterému jsou vybrané údaje poskytovány.Příl.9TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ

VODY

ČÁST 1MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECHVODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA VODY):a) přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou,

b) voda v průběhu úpravy technologickou linkou (provozní rozbory),

c) výstup vyrobené vody z úpravny vody,

d) vodojemy

VODA BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY (POUZE DEZINFIKOVANÁ):a) přítok surové vody před zdravotním zabezpečením,

b) výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené,

c) vodojemyČÁST 2MINIMÁLNÍ ROZSAHY POŽADOVANÝCH ROZBORŮTabulka č. 1

ÚPLNÝ ROZBOR ODEBÍRANÉ SUROVÉ VODY+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+

| Pořadové | Ukazatel | Symbol | Jednotka |

| číslo | | | |

| ukazatele | | | |

+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+

| 1. | Reakce vody | pH | |

| 2. | Barva (po filtraci) | | mg/l Pt |

| 3. | Nerozpuštěné látky suš. | NL | mg/l |

| 4. | Teplota | T | °C |

| 5. | Konduktivita | K | mS/m |

| 6. | Pach | | přijatelný/nepřijatelný |

| 7. | Dusičnany | NO3- | mg/l |

| 8. | Fluoridy F- | mg/l |

| 9. | Adsorbovatelné organické | AOX | mg/l |

| | vázané halogeny1) | | |

| 10. | Železo celkové | Fe | mg/l |

| 11. | Mangan | Mn | mg/l |

| 12. | Měď | Cu | mg/l |

| 13. | Zinek | Zn | mg/l |

| 14. | Bór | B | mg/l |

| 15. | Berylium1) | Be | mg/l |

| 16. | Kobalt1) | Co | mg/l |

| 17. | Nikl | Ni | mg/l |

| 18. | Vanad1) | V | mg/l |

| 19. | Arsen | As | mg/l |

| 20. | Kadmium | Cd | mg/l |

| 21. | Chrom (veškerý) | Cr | mg/l |

| 22. | Olovo | Pb | mg/l |

| 23. | Selen1) | Se | mg/l |

| 24. | Rtuť | Hg | mg/l |

| 25. | Baryum1) | Ba | mg/l |

| 26. | Kyanidy veškeré | CN- | mg/l |

| 27. | Sírany | SO42- | mg/l |

| 28. | Chloridy | Cl- | mg/l |

| 29. | Tenzidy aniontové | PAL-A | mg/l |

| 30. | Fosforečnany | PO43- | mg/l |

| 32. | Uhlovodíky C10-C40 | C10-C40| mg/l |

| 33. | Polycyklické aromatické | PAU | µg/l |

| | uhlovodíky | | |

| 34. | Pesticidní látky celkem | PLC | µg/l |

| 35. | Chemická spotřeba kyslíku | CHSKMn | mg/l |

| | manganistanem | | |

| 36. | Nasycení kyslíkem | % O2 | % |

| 37. | Biochemická spotřeba | BSK5 | mg/l |

| | kyslíku s vyloučením | | |

| | nitrifikace | | |

| 38. | Celkový dusík | Ncelk. | mg/l |

| 39. | Amonné ionty | NH4+ | mg/l |

| 42. | Huminové látky1) | HL | mg/l |

| 43. | Koliformní bakterie | KB | KTJ/100ml |

| 44. | Termotolerantní koliformní| TKB | KTJ/100ml |

| | bakterie | | |

| 45. | Fekální streptokoky | FS | KTJ/100ml |

| | (Enterokoky) | | |

| 46. | Salmonely1) | SAL | KTJ/1000ml |

| | | | nebo KTJ /5000 ml |

| 47. | Mikroskopický obraz: | | |

| | Počet organismů | PO | jedinci /ml |

| 48. | Chemická spotřeba kyslíku | CHSKCr | mg/l |

| | dichromanem | | |

| 49. | Fosfor celkový | Pcelk. | mg/l |

| 50. | Pesticid jednotlivý 1) | PJ | g/l |

| 51. | Hliník 1) | Al | mg/l |

+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+Poznámky k tabulce č. 1:1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem ve zdroji avždy při

prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.

Prokázaným výskytem se rozumí hodnota koncentrace překračující mezní hodnotuuvedenou

v příloze č. 13 v tabulce č. 1 pro kategorii A1.Pořadové číslo ukazatele:Ukazatel č. 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,

benzo(ghi) perylen, indeno (1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel č. 34 je vyjádřen jako součet jednotlivých pesticidů. Jedná se o pesticidy, u kterých

je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území.

Ukazatel č. 50: sledují se všechny jednotlivé pesticidy s pravděpodobným výskytem v surové vodě.Tabulka č. 2ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)A. Mikrobiologické a biologické ukazatele+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+

| Pořadové | Ukazatel | Symbol | Jednotka |

| číslo | | | |

| ukazatele | | | |

+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+

| 1. | Clostridium perfringens | | KTJ/100 ml |

| 2. | Enterokoky | EK | KTJ/100 ml |

| 3. | Escherichia coli | EC | KTJ/100 ml |

| 4. | Koliformní bakterie | KB | KTJ/100 ml |

| 5. | Mikroskopický obraz: | A | % |

| | abioseston | | |

| 6. | Mikroskopický obraz: | PO | Jedinci/ml |

| | počet organismů | | |

| 7. | Mikroskopický obraz: | ŽO | Jedinci/ml |

| | živé organismy | | |

| 8. | Počty kolonií při 22°C | PB | KTJ/ml |

| 9. | Počty kolonií při 36°C | MB | KTJ/ml |

| 10.

+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+

| 11. | 1,2-dichlorethan | | µg/l |

| 12. | Akrylamid | | µg/l |

| 13. | Amonné ionty | NH4+ | mg/l |

| 14. | Antimon | Sb | µg/l |

| 15. | Arsen | As | µg/l |

| 16. | Barva | | mg/l Pt |

| 17. | Benzen | | µg/l |

| 18. | Benzo[a]pyren | BaP | µg/l |

| 19. | Berylium | Be |

| 20. | Bor | B | mg/l |

| 21. | Bromičnany | BrO3- | µg/l |

| 22. | Celkový organický uhlík | TOC | mg/l |

| 23. | Dusičnany | NO3- | mg/l |

| 24. | Dusitany | NO2- | mg/l |

| 25. | | | |

| 26. | Fluoridy | F- | mg/l |

| 27. | Hliník | Al | mg/l |

| 28. | Hořčík | Mg | mg/l |

| 29. | Chemická spotřeba kyslíku | CHSKMn | mg/l |

| | (manganistanem) | | |

| 30. | Chlor volný | Cl2 | mg/l |

| 31. | Chlorethen (vinylchlorid) | | µg/l |

| 32. | Chloridy | Cl- | mg/l |

| 33. | Chloritany | ClO2- | µg/l |

| 34. | Chrom | Cr | µg/l |

| | | | |

| 36. | Kadmium | Cd | µg/l |

| 37. | Konduktivita | K | mS/m |

| 38. | Kyanidy celkové | CN- | mg/l |

| 39. | Mangan | Mn | mg/l |

| 40. | Měď | Cu | µg/l |

| 41. | Microcystin-LR | MC-LR | µg/l |

| 42. | Nikl | Ni | µg/l |

| 43. | Olovo | Pb | µg/l |

| 44. | Ozon | O3 | µg/l |

| 45. | Pach | | přijatelný/nepřijatelný |

| 46. | Pesticidní látky | PL | µg/l |

| | (jednotlivý) | | |

| 47. | Pesticidní látky celkem | PLC | µg/l |

| 48. | pH | pH | |

| 49. | Polycyklické aromatické | PAU | µg/l |

| | uhlovodíky | | |

| 50. | Rtuť | Hg | µg/l |

| 51. | Selen | Se | µg/l |

| 52. | Sírany | SO42- | mg/l |

| 53. | Sodík | Na | mg/l |

| 54. | Stříbro | Ag | µg/l |

| 55. | Tetrachlorethen | PCE | µg/l |

| 56. | Trihalomethany | THM | µg/l |

| 57. | Trichlorethen | TCE | µg/l |

| 58. | Trichlormethan | | µg/l |

| | (chloroform) | | |

| 59. | Vápník | Ca | mg/l |

| 60. | Vápník a hořčík | Ca + Mg| mmol/l |

| 61. | Zákal | Z | ZF(t,n) |

| 62. | Železo | Fe | mg/l |

+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+C. Další ukazatele+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+

| 64. | Kyselinová neutralizační | KNK4,5 | mmol/l |

| | kapacita do pH 4,5 | | |

| 65. | Zásadová neutralizační | ZNK8,3 | mmol/l |

| | kapacita do pH 8,3 | | |

| 66. | Huminové látky | HL | mg/l |

+-----------+---------------------------+--------+--------------------------+Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele:

1,6,7,11,17,18,31,41,55,56,57,58 Stanoví se u vod upravovaných z povrchovýchzdrojů

a vod podzemních, u nichž je podezření na kontaminaci

vodou povrchovou.

12 Stanoví se výpočtem; stanovení se provádí pouze v případě,

pokud se dávkuje polymer akrylamidu v procesu úpravy vody.

22 Nemusí se stanovovat u zdrojů produkujícíchméně než 10 000 m3 vody denně.

30 Stanoví se pouze v případě dezinfekce vody prostředky obsahujícími chlor.

31 Stanoví se pouze výpočtem pro zbytkovou koncentraci monomeru v případě

možnosti jeho výskytu.

33, 44 Stanoví se pouze v případě dezinfekce oxidem chloričitým nebo ozónem.

41 Stanoví se u pitné vody upravené z povrchové vody. Od stanovení lze upustit

tam, kde je uveden v provozním řádu vhodný postup zaručující, že možný

výskyt cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou činěna

včasná a účinná opatření, která zabrání ohrožení veřejného zdraví.

46 Stanovují se jednotlivé pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji.

47 Součet jednotlivě stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidů

49 Suma specifických sloučenin:benzo(b)fluoranten,

benzo(k)fluoranten,benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd) pyren.

53 Stanoví se v případě, že výstup z úpravny vody slouží jako jedno odběrné

místo rozvodné vodovodní sítě.

54 Stanoví se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných

zařízením obsahujícím stříbro.

56 Součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu

a bromdichlormetanu.

66 Stanoví se pouze v případě výskytu v surovévodě.Tabulka č. 3

MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY--------------------------------------------------------------------

Pořadové Pořadové Ukazatel Jednotka

číslo číslo

ukazatele z úplného

monitor. rozboru

rozboru (tab. č. 2)

--------------------------------------------------------------------

1. 3. Escherichia coli KTJ/100 ml

2. 4. Koliformní bakterie KTJ/100 ml

3. 2. Enterokoky KTJ/100 ml

4. 8. Počty kolonií při 22°C KTJ/ml

5. 9. Počty kolonií při 36°C KTJ/ml

6. 7. Mikroskopický obraz Jedinci/ml

(živé organizmy)1)

7. 6. Mikroskopický obraz Jedinci/ml

(počet organizmů)1)

8. 5. Abioseston1) %

9. 39. Mangan mg/l

10. 23. Dusičnany mg/l

11. 24. Dusitany mg/l

12. 30. Chlór volný2) mg/l

13. 27. Hliník mg/l

14. 13. Amonné ionty mg/l

15. 32. Chloridy mg/l

16. 37. Konduktivita mS/m

17. 48. pH

18. 52. Sírany mg/l

19. 16. Barva mg/l Pt

20. 45. Pach přijatelný/

nepřijatelný

21. 61. Zákal ZFn nebo ZFt

22. 63. Železo mg/l

23. 29. Chemická spotřeba kyslíku mg/l

(manganistanem)

24. 60. Vápník mg/l

25. 28. Hořčík mg/l

26. 61. Vápník a hořčík mmol/l

27. 64. Kyselinová neutralizační mmol/l

kapacita do pH 4,5

28. 65. Zásadová neutralizační mmol/l

kapacita do pH 8,3

29. 66. Huminové látky1) mg/l

30. - Absorbance A1 254 3)

31. - Nerozpuštěné látky1) mg/l

32. - Fosforečnany1) mg/l

33. - BSK5 1) mg/l

34. - Nasycení kyslíkem1) %Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

1) Stanoví se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potřeby v závislosti na

jakosti surové vody.

2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo- stanoví se pouze u vody vyrobené.

3) Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od

dosažení hodnoty A1 254 = 0,08.Rozšíření rozsahu monitorovacího a provozního rozboru:

Zjistí-li se při úplném rozboru vyrobené vody podle tabulky č. 2 nebo ve vodovodní síti výskyt

některého ukazatele s hodnotou vyšší než 75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli,

musí být o tento ukazatel rozšířen monitorovací rozbor surové a vyrobené vody (tabulka č. 3),

případně provozní rozbor (tabulka č. 4).

Četnost sledování tohoto ukazatele je shodná s předepsanou četností monitorovacího rozboru podle

této vyhlášky.Tabulka č. 4PROVOZNÍ ROZBORY SUROVÉ A VYROBENÉ VODYRozsah k technologickému řízení provozuV tabulce jsou uvedeny typické ukazatele pro provozní rozbory. Výběr ukazatelůa rozšíření o další ukazatele

určuje provozovatel v závislosti na způsobu a složitosti technologie úpravy vody.+---------------------------+--------+

| Povrchová voda | |

+---------------------------+--------+

| | o C |

+---------------------------+--------+

| vody | |

+---------------------------+--------+

| spotřeba kyslíku | mg/l |

| manganistanem | |

+---------------------------+--------+

| nová neutralizační | mmol/l |

| kapacita do pH 4,5 | |

+---------------------------+--------+

| | mg/l |

+---------------------------+--------+

| | mg/l |

+---------------------------+--------+

| | mg/l |

+---------------------------+--------+

| mikrobiologické a | |

| biologické ukazatele 2) | |

+---------------------------+--------+

| Dezinfekční činidlo | mg/l |

+---------------------------+--------++---------------------------+--------+

| Podzemní voda | |

+---------------------------+--------+

| Teplota | o C |

+---------------------------+--------+

| Reakce vody | |

+---------------------------+--------+

| Železo | mg/l |

+---------------------------+--------+

| Mangan | mg/l |

+---------------------------+--------+

| Formy oxidu uhličitého | mg/l |

+---------------------------+--------+

| Chemická spotřeba | mg/l |

| kyslíku manganistanem | |

+---------------------------+--------+

| Vybrané mikrobiologické a | |

| biologické ukazatele 2) | |

+---------------------------+--------+

| Dezinfekční činidlo | mg/l |

+---------------------------+--------+Poznámky k tabulce č. 4:1) Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.

2) Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém oživenísurové povrchové vody

bude probíhat v závislosti na délce tohoto období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.PROVOZNÍ ROZBORY MEZI TECHNOLOGICKÝMI STUPNI1. Četnost a rozsah provozních rozborů mezi jednotlivými technologickými stupniurčuje provozovatel

podle velikostních kategorií a složitosti úpravy. Tyto rozbory musí zabezpečit řádné provozování

úpravny vody a zdrojů bez úpravy.

2. Metody stanovení ukazatelů, jejich přesnosti a citlivosti určí provozovatel.Místa odběru vzorků

se určují podle způsobu technologie úpravy vody a složení technologické linky úpravny vody.

3. Technologické zkoušky (zvláště určení dávky chemikálií) pro řádné provozování určuje provozovatel

podle potřeby a podle složitosti technologie.

4. Pro analýzy je možné používat mobilní analytické soupravy, které zajišťují požadované správnosti

a přesnosti analýz.

ČÁST 3MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZA) SUROVÁ VODA

1. Vzorky surové vody se odebírají před prvním technologickým zásahem.

2. V případě, že surová voda je přiváděna z několika vodních zdrojů, odebírají se vzorky jak z jednotlivých

zdrojů, tak z jejich směsi. Kontrola jednotlivých zdrojů se provede, pokud dojde k abnormální změně

kvality směsné surové vody. V tomto případě se uvedené minimální rozsahy a četnosti rozborů týkají

výsledné směsi surové vody.

Tabulka č. 5PRO VODU UPRAVOVANOUMINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY+---------------+-----------------+-------------------------------------+

| | | Četnost/rok |

| | +-----------+------------+------------+

|Objem vody |Počet |provozní |monitorovací|úplný rozbor|

|vyrobené |zásobovaných |rozbor |rozbor |(tab. č. 1) |

|m3/den |obyvatel |(tab. č. 4)|(tab. č. 3) | |

| |(při 200) | | | |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|do 100 |do 500 | x | 1 | x |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 101 - 1 000| 501 - 5 000| 6 | 2 | 1 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 1 001 - 4 000| 5 001 - 20 000| 26 | 4 | 1 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 - 50 000| 26 | 8 | 2 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000| 104 | 12 | 2 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000| 365 | 12 | 4 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|nad 30 000 |nad 150 000 | x | 24 | 4 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje |

+-----------------------------------------------------------------------+

Tabulka č. 6

PRO VODU BEZ ÚPRAVYMINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ SUROVÉ VODY+---------------+-----------------+---------------+---------------+

| | |Četnost/rok | |

| | +---------------+---------------+

|Objem vody |Počet |monitorovací | |

|vyrobené |zásobovaných |rozbor | |

|m3/den |obyvatel (při |(tab. č. 3) | |

| |200 l/obyv/den) | | |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

|do 100 |do 500 | 1 | x |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

| 101 - 1 000| 501 - 5 000| 2 | 1 |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

| 1 001 - 4 000| 5 001 - 20 000| 4 | 1 |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 - 50 000| 8 | 1 |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000| 12 | 1 |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000| 12 | 1 |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

|nad 30 000 |nad 150 000 | x | x |

+---------------+-----------------+---------------+---------------+

|x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně| |

| podle druhu zdroje | |

+-------------------------------------------------+---------------+Poznámka k tabulce č. 6:

Tabulka č. 6 platí pro povrchovou vodu a pro vodu z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na

kontaminaci vodou povrchovou

Úplný rozbor surové vody se provádí pouze v případě, že se zjistí při úplném rozboru vyrobené

vody podle tabulky č. 2 nebo ve vodovodní síti, výskyt některého ukazatele s hodnotou vyšší než

75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli.

To neplatí, pokud je ukazatel součástí monitorovacího rozboru.V případě, že se neprokáže žádná změna jakosti vody dopravou, lze vykázat jako rozbor surové vody,

vzorek odebraný v rozvodné vodovodní síti co nejblíže ke zdroji (platí pro kategorii do 500

zásobených obyvatel).B) VYROBENÁ VODAPRO VODU UPRAVOVANOU1. Vzorky vyrobené vody se odebírají na odtoku z konečného stupně úpravny vodyběhem ustáleného provozu.

2. V případě prokázané stálé jakosti surové vody využívané z podzemních zdrojů lze snížit četnost provozních

rozborů na polovinu.Tabulka č. 7MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ VYROBENÉ VODY+---------------+-----------------+-------------------------------------+

| | | Četnost/rok |

| | +-----------+------------+------------+

|Objem vody |Počet |provozní |monitorovací|úplný rozbor|

|vyrobené |zásobovaných |rozbor |rozbor |(tab. č. 2) |

|m3/den |obyvatel (při |(tab. č. 4)|(tab. č. 3) | |

| |200 l/obyv/den) | | | |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|do 100 |do 500 | x | 2 |1 za 2 roky |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 101 - 1 000| 501 - 5 000| 12 | 4 | 1 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 1 001 - 4 000| 5 001 - 20 000| 52 | 8 | 1 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 - 50 000| 52 | 16 | 2 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000| 104 | 52 | 2 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000| 365 | 52 | 4 |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|nad 30 000 |nad 150 000 | x | x | x |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje vody. |

| Četnost nesmí být nižší než údaj určený pro nižší počet obyvatel |

+-----------------------------------------------------------------------+

Tabulka č. 8MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ NA OBSAH VOLNÉHO CHLORU

(NEBO JINÉHO POUŽITÉHO DEZINFEKČNÍHO ČINIDLA) U VYROBENÉ VODY+---------------------+-------------------------------------------------+

| |Četnost kontroly obsahu desinfekčního činidla/den|

| +-------------------------------------------------+

|Počet zásobovaných | vodní zdroj |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|obyvatel | podzemní | povrchový |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|do 500 | X | X |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|501 - 5 000 | 2 x týdně | 1 x denně |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|5001 - 20 000 | 1 x denně | 3 x denně |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|nad 20000 | 3 x denně | X |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|X Četnost stanoví provozovatel podle jakosti a proměnlivosti složení |

| vodního zdroje. Je vhodné automatické měření a registrace zbytkového |

| obsahu dezinfekčních prostředků. |

+-----------------------------------------------------------------------+PRO VODU BEZ ÚPRAVY1. Vzorky vyrobené vody se odebírají na odtoku po dezinfekci během ustáleného provozu.

2. V případě přerušovaného provozu nebo přímé dezinfekce do zdroje nebo vodojemu lze nahradit místo na odtoku

odběrem z nejbližší akumulační nádrže nebo sítě.

3. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a

počtu zásobených obyvatel.

Tabulka č. 9MINIMÁLNÍ ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ A ANALÝZ VYROBENÉ VODY+---------------+-----------------+-------------------------+

| | |Četnost/rok |

| | +------------+------------+

|Objem vody |Počet |monitorovací|úplný rozbor|

|vyrobené |zásobovaných |rozbor |(tab. č. 2) |

|m3/den |obyvatel (při |(tab. č. 3) | |

| |200 l/obyv/den) | | |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|do 100 |do 500 | 2 |1 za 2 roky |

+---------------+-----------------+------------+------------+

| 101 - 1 000| 501 - 5 000| 4 | 1 |

+---------------+-----------------+------------+------------+

| 1 001 - 4 000| 5 001 - 20 000| 8 | 1 |

+---------------+-----------------+------------+------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 - 50 000| 16 | 2 |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000| 52 | 2 |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000| 52 | 4 |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|nad 30 000 |nad 150 000 | x | x |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje|

| vody. Četnost nesmí být nižší než údaj určený pro nižší |

| počet obyvatel. |

+-----------------------------------------------------------+C) PITNÁ VODA DODÁVANÁ VODOVODNÍM POTRUBÍM ODBĚRATELIROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤUrčení rozsahu rozborů, četnosti sledování, místa odběrů vzorku, způsob odběru vzorků, metody stanovení včetně

požadavků na laboratoře provádějící analýzy a další podrobnosti se řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.D) VODOJEMY1. Četnost odběrů a rozsah rozborů vody z vodojemů určuje provozovatel podle potřeby tak, aby bylo zajištěno

řádné provozování vodojemů a vodovodních řadů.

2. Sledování jakosti vyrobené vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli zajišťuje provozovatel podle potřeby,

a to zvláště s ohledem na korozivní účinky vody a změny biologického oživení.

ČÁST 4ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE1. Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny zvláště údaje o místu

odběru vzorků, datu odběru, časovém rozpětí odběru vzorku (typ vzorku), jméno osoby, která vzorky

odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě

s ohledem na přenos dat.

2. Laboratoř, která provádí monitorovací a úplné rozbory surové a vyrobené pitné vody se prokazuje

platným osvědčením o akreditaci nebo osvědčením o správné činnosti laboratoře.

3. Hodnocení výsledků jakosti vyrobené vody provádí provozovatel podle:

- překročení hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu30) (mezní

hodnota, nejvyšší mezní hodnota); pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody,

- počtu nevyhovujících vzorků, (tj. překročení hodnoty pro jednotlivé typy limitu v analyzovaném vzorku),

- množství dodávané vody v roce nevyhovující daným limitům,

- počtu dnů v roce, kdy byl u vyrobené nebo dodané vody překročen limit alespoň v jednom ukazateli.

4. Ukazatele, které nemají určen limit, jsou hodnoceny provozovatelem podle konkrétních potřeb technologie

provozu a rozvodu vody vodovodním řadem (např. korozivní vlastnosti).

5. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají trvale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.Příl.10TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VODČÁST 1MÍSTA ODBĚRŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH TECHNOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

PRO ODPADNÍ VODU ČIŠTĚNOU:a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody (provozní rozbory),

c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.PRO ODPADNÍ VODU NEČIŠTĚNOU:Volné výusti odpadních vod do vodního recipientu.

ČÁST 2MINIMÁLNÍ ROZSAHY ROZBORŮ

A) ZÁKLADNÍ ROZBORUkazatel Symbol Jednotka

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l

Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou CHSKCr mg/l

Nerozpuštěné látky sušené NL mg/lB) ROZBOR NA URČENÍ FOREM DUSÍKU A FOSFORU (DÁLE DUSÍK, FOSFOR)Ukazatel Symbol Jednotka

Amoniakální dusík N - NH4+ mg/l

Celkový dusík Ncelk. mg/l

Celkový fosfor Pcelk. mg/l

C) PROVOZNÍ ROZBOR

Zahrnuje ukazatele základního rozboru a ukazatele pro formy dusíku a fosforu, znichž provozovatel

vybere rozsah rozborů v závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.D) ROZŠÍŘENÝ ROZBOR

Rozšířený rozbor obsahuje další ukazatele, které jsou uvedeny zvláště v povolení vodoprávního úřadu

k vypouštění odpadních vod, a ukazatele, které je nutné sledovat podle kanalizačního řádu, a které

mohou mít vliv na čistící efekt ČOV. Týká se to zvláště ukazatelů: rozpuštěné anorganické soli (RAS),

adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuti (Hg), kadmia (Cd) a dalších ukazatelů uvedených

v příloze č. 15 této vyhlášky.ČÁST 3MINIMÁLNÍ ČETNOST ROZBORŮ ODPADNÍCH VODA) MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY NA PŘÍTOKU A ODTOKUTabulkač. 1MÍSTA ODBĚRŮ:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) odtok z čistírny odpadních vod,

c) odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z volné výustě.+---------------------+-----------------------------------------------+

|Velikost čistírny |Typ vzorku, rozsah a četnost kontrol počet/rok |

|odpadních vod |---------------+---------------+---------------+

| | Typ A | Typ B | Typ C |

| +--------+------+--------+------+--------+------+

|počet |BSK5 |N-NH4+|BSK5 |N-NH4+|BSK5 |N-NH4+|

|připojených |CHSKCr |Ncelk |CHSKCr |Ncelk |CHSKCr |Ncelk |

|ekvivalentních |NL |Pcelk | |Pcelk | |Pcelk |

|obyvatel (EO) | | | | | | |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|< 500 | 2 | 1 | | | | |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|501 - 2 000 | 4 | 2 | | | | |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|2 001 - 5 000 | | | 4 | 4 | | |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|5 001 - 10 000 | | | 6 | 6 | | |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|10 001 - 50 000 | | | 12 | 12 | | |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|> nad 50 000 | | | | | 24 | 24 |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+Další ukazatele:

Rozpuštěné anorganické soli (RAS), adsorbovatelné organické halogeny (AOX), rtuť (Hg), kadmium (Cd):

V případě, že tyto ukazatele nejsou uvedeny v povolení k vypouštění odpadních vod, určí provozovatel

ukazatele a četnost jejich sledování podle konkrétního stavu v lokalitě.Typ vzorku:

Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.

Typ B - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčíchvzorků odebíraných

v intervalu 2 hod.

Typ C - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod

o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru vzorku.

B) PROVOZNÍ ROZBORY NA PŘÍTOKU A ODTOKUTabulka č. 2

MÍSTA ODBĚRU:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) odtok z čistírny odpadních vodROZSAH ROZBORU:

Vybraný ukazatel provozovatelem podle složitosti provozu (obvykle CHSK, BSK, pH, NL)TYP VZORKU:

Typ A - 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejnéhoobjemu v intervalu 15 min.+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| Velikost čistírny odpadních vod- | Četnost sledování vybraného ukazatele / rok |

| počet připojených ekvivalentních obyvatel | |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| < 500 | x |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| 500 - 2 000 | x |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| 2 001 - 5 000 | x |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| 5 001 - 10 000 | 6 |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| 10 001 - 50 000 | 12 |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

| > nad 50 000 | 26 |

+-------------------------------------------+---------------------------------------------+

x Četnost určí provozovatel podle potřeby provozu

C) PROVOZNÍ ROZBORY MEZI JEDNOTLIVÝMI STUPNI1. Četnost a rozsah provozních rozborů, technologické zkoušky mezi jednotlivýmitechnologickými stupni

určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod a složitosti technologie. Provozní

rozbory a technologické zkoušky musí zabezpečit řádné provozování čistírny odpadních vod. Pro hlavní

ukazatele je možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.

2. Odběrná místa pro provozní rozbory mezi jednotlivými stupni:

a) přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody,

c) odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod,

d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.

3. Odběr vzorku se provádí minimálně jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků

stejného objemu v intervalu 15 min (tj. Typ A) a to v čase, který nejlépe charakterizuje činnost sledovaného

zařízení.

D) PROVOZNÍ ROZBORY - KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍČetnost a rozsah provozních rozborů určuje provozovatel podle velikostních kategorií čistírny odpadních vod,

technologického vybavení a složitosti technologie.

ČÁST 4KALY Z PROVOZU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD1) Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro přímou aplikaci na zemědělské

pozemky se stanoví:a) rizikové prvky: olovo, kadmium, rtuť,

měď, zinek, arsen, chrom, nikl,

b) polychlorované bifenyly (PCB): suma šesti kongenerů - 28+52+101+138+153+180,

adsorbovatelné organické halogeny (AOX),

c) mikrobiologické ukazatele: termotolerantní koliformní bakterie,

enterokoky, salmonella spp.V případě potřeby agrotechnické parametry:

pH, sušina, organické látky (ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor,

draslík, vápník, hořčík.Postup odběrů a analýz vzorků kalů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 382/2001 Sb.,o používání kalů v zemědělství.

2) Při rozboru kalu jako konečného produktu z provozu čistírny odpadních vod pro pravidelnou kontrolu se zjišťují:

a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek),

b) pH, sušina, organické látky.3) Pro ostatní využití nebo likvidaci kalu se provádějí analýzy podle daného účelu ve smyslu vyhlášek č. 341/2008 Sb.,

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky

a jejich využívání na povrchu terénu nebo vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tabulka č. 3MINIMÁLNÍ ČETNOST ANALÝZ KALU+-----------------------------------------+---------------------------------+

|Počet připojených ekvivalentních obyvatel| Počet rozborů za rok |

| +------------------+--------------+

| | pro bod 1 | pro bod 2 |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

| do 500 | x podle potřeby |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

| 501 - 5 000 | x | 1 |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

| 5001 - 25 000 | x | 2 |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

| 25 000 - 100 000 | x | 4 |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

| nad 100 000 | x | 6 |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

x) četnost určí provozovatel podle produkce kalu (příloha č. 5 vyhlášky č. 382/2001 Sb.).ČÁST 5ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ARCHIVACE1. Výsledky rozborů podle tabulky č. 1 a 2 této přílohy se zaznamenávají do protokolů, ve kterých

musí být uvedeny zvláště údaje o místu odběru vzorku, datu, hodině odběru vzorku a typu odběru.

Dále jméno osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Výsledky analýz se

zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos dat.

2. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění odpadních vod pro účely této vyhlášky a kontroly plnění

povolení k vypouštění odpadních vod (viz § 38 odst. 4 vodního zákona) mohou provádět jen odborně

způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře) podle § 2 odst.1 vyhlášky č. 123/2012 Sb.,

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.3. Hodnocení výsledků míry znečištění odpadní vody provádí provozovatel podle:

- dodržení limitních koncentrací určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- dodržení přípustné minimální účinnosti vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku)

určených v povolení k vypouštění odpadních vod,

- počtu nevyhovujících rozborů (tj. překročení limitních koncentrací) na odtoku z čistírny odpadních

vod nebo při vypouštění znečištěných odpadních vod (volná výusť),

- bilančních hodnot na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod,

- bilančních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod.4. Protokoly podle bodu 1 se uchovávají trvale.Příl.11ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6

ZÁKONA

1. Žadatel - budoucí provozovatel:

A. Právnická osoba:

Obchodní firma nebo název:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:

B. Fyzická osoba podnikající:

Jméno a příjmení:

Obchodní firma nebo název:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa sídla:

C. V případě, že provozovna nebo provozovny jsou odlišné od sídla žadatele, uvedou se s označením

pořadí jejich adresy.

D. Kopii oznámení živnosti volné "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody" Živnostenskému

úřadu, podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a doručenku

oznámení.2. Odborný zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a jeho kvalifikace:Příjmení:

Jméno:

Titul:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu*:

Dosažené vzdělání:

Název školy:

Délka praxe:

Ve funkci:

3. Výčet vodovodů nebo kanalizací pro které má být povolení k provozování vydáno:---------------------------------------------------------------------

p.č. IDENTIFIKAČNÍ NÁZEV POŘADÍ POČET FYZICKÝCH OSOB,

ČÍSLO MAJETKU PROVOZOVNY KTERÉ TRVALE VYUŽÍVAJÍ

MAJETKOVÉ VODOVOD A KANALIZACI

EVIDENCE

---------------------------------------------------------------------

1.

---------------------------------------------------------------------

2.

---------------------------------------------------------------------

3.

---------------------------------------------------------------------

4.

---------------------------------------------------------------------

...

---------------------------------------------------------------------Poznámky:Pokud některý z vodovodů nebo kanalizací provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka

než je uvedený v bodě 4, označí se u pořadového čísla hvězdičkou.Název majetku: uvede se název majetku, který je zaveden ve stávající evidenci vlastníka.4. Vlastník vodovodů nebo kanalizací, uvedených v bodě 3:

A. Právnická osoba:

Název firmy:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:B. Fyzická osoba:

Jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:_____________________________________________________________________V .........................Dne .........................

-------------------------------------------------------

podpis žadatelePoznámka:

1. Stanovený elektronický formulář této žádosti ve formátu XLS nebo XLSX je zveřejněn na internetových stránkách

ministerstva.

2. K žádosti se přikládají doklady podle § 6 odst. 12 zákona č. 274/2001 Sb., ovodovodech a kanalizacích a

v případech, kdy vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka se

přikládá kopie písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebokanalizací podle

§ 6 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona.

* Údaj o adrese místa trvalého pobytu lze nahradit údajem o místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí.Příl.12SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FONDByty.

1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo

byt za rok 15 m3

2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na

kohoutku) za rok 25 m3

3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na

kohoutku) za rok 35 m3Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.

Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla,

vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem,

plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obecnebo město; tedy ze zdroje

mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr

studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.Rodinné domy.

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu

spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a

provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.Rekreační chaty (chalupy).

Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením

1 m3 jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata běhemroku využívána.

Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti

spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:

V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3

v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m3 se množství nevypouštěných

vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody

a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než

30m3, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci.

V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLYa) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího

vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;

b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.kancelářské budovy

(bez stravování)na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok4. WC, umyvadla 8 m3

5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 14 m3

6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 18 m3školy

(bez stravování)na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok7. WC, umyvadla 3 m3

8. WC a tekoucí teplá voda 5 m3mateřské školy a jesle s celodenním provozem

(bez stravování)na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 8 m3

10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 16 m3III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

(směrná čísla pouze pro ubytování)na jedno lůžko za rokhotely a penziony

11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 45 m3

12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě 23 m3

13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20

+39, 40 a 41+42 a 43.14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:

denní připouštění bazénu 10 m3

sauna, welnes 10 m3

V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny

15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou 25 m3

16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě 15 m3

17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41 .stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 3 m3

19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla 8 m3

20. bufet, občerstvení 1 m3IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍVybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá vodana 1 pracovníka v denním průměru za rokzdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace

21. na jednoho pracovníka 18 m3lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice

22. na jednoho pracovníka 18 m3zubní střediska s celoročním provozem, ordinace

23. na jednoho pracovníka 20 m3ošetřovaná osoba

24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok 2 m3rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna

25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle

příslušné normy pro provoz využívaného zařízení

26. na jednoho pracovníka 18 m3na jedno lůžko za roknemocnice

(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)

27. na jedno lůžko 50 m3léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců

(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)

28. na jedno lůžko 45 m3V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍmultikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem

(vybavení WC, umyvadla)při plné obsazenosti za rok29. na jedno sedadlo a jedno představení denně 1 m3

přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea

(vybavení WC, umyvadla)na jednoho stálého pracovníka za rok30. 14 m3

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok31. na jednoho návštěvníka 2 m3tělocvična, sportoviště, fitness centrum

(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok32. na jednoho návštěvníka 20 m3

na 1 hřiště za rok33. kropení antukových hřišť krytých 230 m334. kropení antukových hřišť nekrytých 460 m3

na 100 m2 za provozní den35. kropení travnatých hřišť 20 m3

za rok36. golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť 22 500 m3

a ferveje

na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok37. WC, umyvadla 1 m3

Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanovíjako desetina kapacity

zařízení pro návštěvníky - diváky.zimní stadion

38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normynebo technického návodu

pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)VI. RESTAURACE, VINÁRNY

(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárnyna jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok

(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)39. pouze výčep 50 m3

40. výčep, podávání studených jídel 60 m3

41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel 80 m3Vybavení na mytí skla:

(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)

42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.

za jednu směnu 450 m3

43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla

za jednu směnu 60 m3VII. PROVOZOVNYna jednoho pracovníka v jedné směně za rokprovozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě

44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18 m345. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 26 m346. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v

provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny 30 m3holičství a kadeřnictvína jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

(zahrnuje i zákazníky)47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou 50 m3samostatné prádelny (zakázkové)

48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) 1 m3

49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46VIII. PRODEJNYprodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketůna jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 18 m3

prodejna ryb, drůbeže a zvěřinyna jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 20 m352. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51) 34 m3

na 100 kg živých ryb53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných 6 m3

živých rybpotravinářské výrobny místního významu

(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 26 m3Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽhospodářská zvířatana jeden kus v průměru za rok

55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů 36 m3

56. býk 18 m3

57. tele, ovce, koza, vepř 6 m3

58. prasnice 8 m3

59. kůň 14 m3

60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy) 1m3

drůbežna 100 kusů v průměru za rok61. slepice, perličky 11 m3

62. husy, kachny, krůty 36 m3

X. ZAHRADYv průměru za rok63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou

na 100 m2 16 m364. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2 3 m3

65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny

podle čidel na určení vlhkosti 12 m3

66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení)

se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektuXI. MYTÍ AUTOMOBILŮv průměru za rok67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)

- předpokládá se mytí 10 x ročně 1 m3Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel,

pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI.

snížit.Příl.13POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODYČÁST 1UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU

VODUUvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do

příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat

další mikroorganizmy, parazity a látky jakéhokoliv druhu (tj. včetně

všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.) v počtu nebo

koncentraci, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit

veřejné zdraví.POVRCHOVÁ VODATabulka č. 1a

+--------+---------------------------+-----------+-------------------+-------------------+-------------------+

|Pořadové| Ukazatel | Jednotka | A1 | A2 | A3 |

|číslo | | +-------------------+-------------------+-------------------+

| | | | mezní | mezní | mezní |

+--------+---------------------------+-----------+-------------------+-------------------+-------------------+

| 1. | Reakce vody | pH | 6,5-9,5 | 5-6,5 | < 5 nebo |

| | | | | 9,5-10 | < 10 |

| 2. | Barva | mg/l Pt | 20 | 100 | 200 |

| 3. | Nerozpuštěné látky suš. | mg/l | 10 | | |

| 4. | Teplota | °C | 20 |25 | 25 |

| 5.* | Konduktivita | mS /m | 125 | 125 | 125 |

| 6. | Pach | | přijatelný | nepřijatelný |

| 7. | Dusičnany | mg/l | 50 |50 | 50 |

| 8. | Fluoridy | mg/l | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| 9. | Adsorbovatelné org. | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,03 |

| | vázané halogeny (AOX) | | | | |

| 10. | Železo celkové | mg/l | 0,2 |1 | 2 |

| 11. | Mangan | mg/l | 0,05 | 0,5 | 1,5 |

| 12. | Měď | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,1 |

| 13. | Zinek | mg/l | 3 |5 | 5 |

| 14. | Bor | mg/l | 1 |1 | 1 |

| 15. | Berylium | mg/l | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| 16. | Nikl | mg/l | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

| 17. | Arsen | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

| 18. | Kadmium | mg/l | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

| 19. | Chrom veškerý | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| 20. | Olovo | mg/l | 0,01 | 0,025 | 0,05 |

| 21. | Selen | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| 22. | Rtuť | mg/l | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| 23. | Kyanidy veškeré | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| 24.* | Sírany | mg/l | 250 | 250 | 250 |

| 25.* | Chloridy | mg/l | 100 | 100 | 250 |

| 26. | Tenzidy aniontové | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,5 |

| 27. | Uhlovodíky C10-C40 | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| 28. | Polycyklické aromatické | g/l | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

| | uhlovodíky (PAU) | | | | |

| 29. | Pesticidní látky celkem | g/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| 30. | Chemická spotřeba | | | | |

| | kyslíku manganistanem | mg/l | 3 | 10 | 15 |

| 31. | Biochemická spotřeba | mg/l | 3 | 5 | 7 |

| | kyslíku (BSK5) při 20°C | | | | |

| | s vyloučením nitrifikace | | | | |

| 32. | Amonné ionty | mg/l | 0,5 | 1 | 3 |

| 33. | Celkový organický uhlík | mg/l | 5 | 7 | 10 |

| | (TOC) | | | | |

| 34. | Huminové látky | mg/l | 2,5 | 5,0 | 8,0 |

| 35. | Koliformní bakterie |KTJ/100 ml | 50 | 5 000 | 50 000 |

| 36. | Termotolerantní | | | | |

| | koliformní bakterie |KTJ/100 ml | 20 | 2 000 | 20 000 |

| 37. | Fekální streptokoky |KTJ/100 ml | 20 | 1 000 | 10 000 |

| | (Enterokoky) | | | | |

| 38. | Mikroskopický obraz |jedinci/ml | 50 | 3 000 | 10 000 |

| | | | | 5 001) | 1 0001) |

| 39. | Pesticid jednotlivý2) | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,5 |

| 40. | Hliník | mg/l | 0,2 | 1,0 | 2,0 |

+--------+---------------------------+-----------+-------------------+-------------------+-------------------+1) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou či vícestupňovou

úpravou.

2) Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachlor a heptachlorepoxidu,

kde platí limitní hodnota 0,03 µg/l.

* U ukazatelů pořadové číslo 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému včetně

domovních instalací.

Vysvětlivky k tabulce č. 1a:1) M - mezní, povinné hodnoty.

2) Ukazatel pořadové číslo 6 (pach): v případě zvýšeného pachu, který bude charakterizován jako pach po chlorfenolech,

případně dalších obdobných, je nutné provést detailní analýzu na podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly)

a posoudit jejich závadnost a koncentrace. V případě pochybností se za nepřijatelný pach považuje stupeň 5

při stanovení podle ČSN EN 1622 Stanovení pachu (jednotka TON).

3) Ukazatel pořadové číslo 9 (AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou stanoveny specifické

chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle

vyhlášky č. 252/2004 Sb.

4) Ukazatel pořadové číslo 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích nad 100 g/l.

V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).

5) Ukazatel pořadové číslo 27: změna metodiky stanovení a původního názvu z nepolární extrahovatelné látky "(NEL)" na

"uhlovodíky C10-C40". Změna mezní hodnoty byla upravena z 0,05 mg/l na 0,01 mg/l s ohledem na mez stanovitelnosti

příslušné normové metody.

6) Ukazatel pořadové číslo 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,

benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren, benzo(a)pyren.

7) Ukazatel pořadové číslo 29: je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) všech stanovených pesticidů.

Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Stanovují sety pesticidy, u kterých je pravděpodobné,

že se budou v daném zdroji vyskytovat.

8) Podmínky měření hodnot ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 14 této vyhlášky.Laboratoře, které používají jiné metody,

musí zaručit, že obdržené výsledky jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v příloze č. 14

k této vyhlášce.

PODZEMNÍ VODA

Tabulka č. 1bUKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODUPro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu kromě dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:

Ukazatel Jednotka A1 A2 A3

Železo mg/l 0,2 5 20

Mangan mg/l 0,05 1,0 2,0

Sulfan mg/l platí limity pachu+---------+--------+----------+----------+----------+

|Ukazatel |Jednotka| A1 | A2 | A3 |

+---------+--------+----------+----------+----------+

| Železo | mg/l | 0,2 | 5 | 20 |

+---------+--------+----------+----------+----------+

| Mangan | mg/l | 0,05 | 1,0 | 2,0 |

+---------+--------+----------+----------+----------+

| Sulfan | mg/l | platí limity pachu |

+---------+--------+--------------------------------+ČÁST 2STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Pro kategorii | Typy úprav |

+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

| A1 | Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které mohou mít |

| | vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům rozvodného systému |

| | včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a |

| | plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek a zvýšení |

| | jakosti. |

+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

| A2 | Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové odželezňování, |

| | odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí

| | a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.

+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

| A3 | Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, odželezňováním a |

| | odmanganováním s koncovou dezinfekcí, popř. jejich kombinaci.Mezi další vhodné procesy se řadí |

| | např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější |

| | postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna, |

| | membránové postupy) se použijí mimořádně. |

+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Vyšší | Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro výrobu pitné vody |

| koncentrace | s udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít |

| než jsou | technologicky náročné postupy spočívající v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, |

| uvedeny pro | přičemž je nutné zajistit stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. |

| kategorii A3 | Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo vyhledání |

| | nového zdroje vody. |

+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+Poznámka: Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost surové vody zařazené

do horší jakostní kategorie (např. typ úpravy A1 pro kategorii A2).ČÁST 3ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ1) Základní zařazení nového zdroje surové vodya) Základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí

vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedených v tabulkách č.1a a

1b, a to s četností minimálně 12 vzorků v průběhu dvou let (§ 22 odst.

4 a 5).b) Surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané

kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech

a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro

odpovídající kvalitu vody, a to u 95 % odebraných vzorků.c) Každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie.

Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého

ukazatele.d) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro

kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty

kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj.

nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3.e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro

kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení

mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.2) Upřesnění kategoriea) Stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst.

6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti

rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. K hodnocení

budou použity výsledky všech monitorovacích a úplných rozborů za

hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky

uvedené u tabulky č. 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce. V každém případě

je nutné sledování ukazatelů, které v posledních dvou letech určovaly

zařazení do kategorie A3 a horší než A3.b) Ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená

pro kategorii A3 a je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším

počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3

(tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací).c) Pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v bodě 1b) a c)

Základní zařazení nového zdroje surové vody.d) Pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot

ukazatelů a četnosti odběrů za hodnocené období.3) Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo

abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle

odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem

těchto podmínek;b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přírodnímu obohacování

určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů

stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3.

Přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského

zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v nich obsažené.

Zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie;c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých

nádržích u ukazatelů železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku

(CHSKMn), nasycení kyslíkem, BSK5; odchylka platí pouze pro nádrže s

hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez

přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů;d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní

hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1 popř.

A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud

výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit

jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje

surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.4) Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na

četnost jejich výskytu.5) V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy

zdroj nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná

kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle

vybraného ukazatele se zvláště proměnlivými výsledky. Index

upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro

daný ukazatel.6) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce

1 a 2 s využitím tabulky 1b) této přílohy.ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY

ÚPRAVY VODY1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven

vod, kdy vzhledem k většímu kolísání jakosti surové vody nelze v

průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může

provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných

ukazatelů podle vztahu:a b c d

Iu,p = Iu1 ------ + Iu2 ------ + Iu3 ------ + Iu4 ------

100 100 100 100 ,kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1,

A2, A3 a kde je četnost výskytu ukazatele v kategorii větší než A3.2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3

(Iu1 = 1, u2 = 2, Iu3 = 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3

je Iu4 = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se

kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle

tabulky č. 2 v části 2.3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází

mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí

akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a

nejvíce proměnlivou hodnotou.Příl.14PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODYDále uvedené ukazatele se vztahují k ukazatelům v tabulce č. 1 a přílohy č. 13.MEZE STANOVITELNOSTI, PŘESNOST A SPRÁVNOST

+-----+-----------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+

| | Ukazatel | Jednotka | Mez | Přesnost| Správnost |

| | | | stanovitelnosti | +/-| +/- |

+-----+-----------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+

| 1. | Reakce vody | | | 0.1| 0.2 |

| 2. | Barva | mg/l Pt | 2 | 10%| 20% |

| 3. | Nerozpuštěné látky | mg/l | 3 | 10%| 20% |

| 4. | Teplota | °C | | 5%| 10% |

| 5. | Konduktivita | mS/m | | 5%| 10% |

| 6. | Pach | | přijatelný/ || |

| | | | nepřijatelný || |

| 7. | Dusičnany | mg/l | 2 | 10%| 20% |

| 8. | Fluoridy | mg/l | 0,2 | 10%| 20% |

| 9. | Adsorbovatelné org. | | || |

| | vázané halogeny(AOX) | mg/l | 0,01 | 20%| 25% |

| 10. | Železo celkové | mg/l | 0,05 | 10%| 20% |

| 11. | Mangan | mg/l | 0,01 | 15%| 25% |

| 12. | Měď | mg/l | 0,01 | 15%| 25% |

| 13. | Zinek | mg/l | 0,01 | 15%| 25% |

| 14. | Bor | mg/l | 0,05 | 10%| 20% |

| 15. | Berylium | mg/l | 0,0005 | 20%| 30% |

| 16. | Nikl | mg/l | 0,001 | 20%| 30% |

| 17. | Arsen | mg/l | 0,001 | 20%| 30% |

| 18. | Kadmium | mg/l | 0,0005 | 20%| 30% |

| 19. | Chrom veškerý | mg/l | 0,001 | 20%| 30% |

| 20. | Olovo | mg/l | 0,001 | 20%| 30% |

| 21. | Selen | mg/l | 0,001 | 20%| 30% |

| 22. | Rtuť | mg/l | 0,0002 | 20%| 30% |

| 23. | Kyanidy veškeré | mg/l | 0,005 | 20%| 25% |

| 24. | Sírany | mg/l | 10 | 10%| 20% |

| 25. | Chloridy | mg/l | 10 | 10%| 10% |

| 26. | Tenzidy aniontové | mg/l | 0,02 | 10%| 20% |

| 27. | Uhlovodíky C10-C40 | mg/l | 0,1 | 20%| 25% |

| 28. | Polycyklické aromatické | µg/l | 0,02 | 30%| 50% |

| | uhlovodíky(PAU) | | || |

| 29. | Pesticidní látky celkem | µg/l | 0,1 | 30%| 50% |

| 30. | Chemická spotřeba | mg/l | 0,5 | 10%| 20% |

| | kyslíku manganistanem | | || |

| 31. | Biochemická spotřeba | mg/l | | 10%| 20% |

| | kyslíku (BSK5) při 20o C | | || |

| | s vyloučením nitrifikace | | || |

| 32. | Amonné ionty | mg/l | 0,05 | 10%| 20% |

| 33. | Celkový organický uhlík(TOC)| mg/l | 1 | 10%| 20% |

| 34. | Huminové látky | mg/l | 0,5 | 10%| 20% |

| 35. | Koliformní bakterie | KTJ/100ml | || |

| 36. | Termotolerantní koliformní | KTJ/100ml | || |

| | bakterie | | || |

| 37. | Fekální streptokoky | | || |

| | (Enterokoky) | KTJ/100ml | || |

| 38. | Mikroskopický obraz | jedinci/ml| || |

| 39. | Pesticid jednotlivý | µg/l | 0,01 | 30%| 50% |

| 40. | Hliník | mg/l | 0,005 | 20%| 25% |

+-----+-----------------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+Pro účely této tabulky se rozumí:

a) mezí stanovitelnosti minimální hodnota ukazatele, kterou je možno stanovit spřijatelnou přesností

a správností;

b) správností rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření dosažených u jednotlivého vzorku při použití

stejného postupu;

c) přesností rozdíl mezi skutečnou hodnotou šetřeného ukazatele a průměrnou hodnotou získanou měřením.Příl.15ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH

DO KANALIZACE1. Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních

vod vypouštěných do kanalizace vychází zvláště z celkové bilance

znečištění odpadních vod (obyvatelstvo, průmysl, služby), které je

možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke

zhoršení jejího čistícího efektu nebo ke znečištění či poškození

přívodní kanalizační stoky. Při vypouštění odpadních vod (z čistírny

odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku) nesmí dojít k

překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.2. Pro vypracování kanalizačního řádu jsou v níže uvedené tabulce

uvedeny orientační koncentrační limity vybraných ukazatelů pro

vypouštěné průmyslové odpadní vody do kanalizace, které mohou být

čištěny společně se splaškovými odpadními vodami v obvyklých provozech

čistíren městských odpadních vod. Pro určení výše limitů je nutné vzít

v úvahu také množství těchto vypouštěných průmyslových odpadních vod.3. Podle konkrétního stavu znečištění průmyslových odpadních vod v

lokalitě v místě vypouštění do kanalizace a možností čištění a

následného vypouštění do recipientu může vlastník kanalizace navrhnout

další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu (např. tuky a

oleje).4. V případě vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to,

že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných látek (viz § 39

odst. 3 vodního zákona) je nutné tento ukazatel zařadit do

kanalizačního řádu (např. tuky a oleje).5. Uvedené koncentrační limity v následující tabulce mohou být

vlastníkem kanalizace zvýšeny, případně sníženy na omezenou dobu

stanovenou v kanalizačním řádu, a to zvláště s ohledem na stávající

zatížení vybudované čistírny odpadních vod a její čistící efekt.6. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem

průmyslových odpadních vod je nutné se řídit projektovými parametry pro

příslušné míry znečištění všech napojených vod do kanalizace a do

čistírny odpadních vod.7. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v následující tabulce se

používají při výpočtu zvýšených nákladů na čištění odpadních vod

smlouvou povoleného znečištění nad orientační přípustné míry

znečistění.VYBRANÉ UKAZATELE PRO STANOVENÍ ORIENTAČNÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PRO VYPOUŠTĚNÉ

PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE A JEJICH KONCENTRAČNÍ LIMITY+-----------------------------+--------+---------------------------------+

|Ukazatel |Symbol |Koncentrační limity z kontrolního|

| | |dvouhodinového směsného vzorku1) |

| | | mg/l |

+-----------------------------+--------+---------------------------------+

| Reakce vody | pH | 6,0 - 9,0 |

| Teplota | T | 40 °C |

| Biochemická spotřeba kyslíku| BSK5 | 800 |

| Chemická spotřeba kyslíku | CHSKCr | 1600 |

| Nerozpuštěné látky | NL | 500 |

| Dusík amoniakální |N- NH4+ | 45 |

| Dusík celkový | Ncelk. | 60 |

| Fosfor celkový | Pcelk. | 10 |

| Rozpuštěné anorganické soli | RAS | 2500 |

| Kyanidy celkové |CN-celk.| 0,2 |

| Kyanidy toxické | CN-tox.| 0,1 |

| Uhlovodíky C 10 - C 40 | C10-C40| 10 |

| Extrahovatelné látky | EL | 80 |

| Tenzidy aniontové | PAL-A | 10 |

| Rtuť | Hg | 0,05 |

| Měď | Cu | 1,0 |

| Nikl | Ni | 0,1 |

| Chrom celkový |Cr celk.| 0,3 |

| Chrom šestimocný | Cr6+ | 0,1 |

| Olovo | Pb | 0,1 |

| Arsen | As | 0,2 |

| Zinek | Zn | 2 |

| Kadmium | Cd | 0,1 |

| Salmonella spp. 2) | | negativní nález |

+-----------------------------+--------+---------------------------------+

1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemuv intervalu

15 min. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého

prostého vzorku.

2) Platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.Příl.16VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

|Druh plochy| plocha m2 |odtokový součinitel |redukovaná plocha m2 |

| | | | (plocha krát |

| | | |odtokový součinitel) |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

| A | | | |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

| B | | | |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

| C | | | |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

| | Součet redukovaných ploch: |

+-----------+---------------------------------------------------------------+

|Dlouhodobý srážkový normál^*: ......... mm/rok tj. ......2 m2/rok |

+---------------------------------------------------------------------------+

|Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch|

|v m2 krát dlouhodobý srážkový normál* v m/rok. |

+---------------------------------------------------------------------------+

*Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě

nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí - 1961 až 1990. Tato hodnota se pak

používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.Odtokové součinitele podle druhu plochya) Plocha A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např.

střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy,

dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:v případě možnosti odtoku do kanalizace .............. odtokový

součinitel: 0,9.b) Plocha B - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné

štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem

umožňujícím zasakování:v případě možnosti odtoku do kanalizace .............. odtokový

součinitel: 0,4.c) Plocha C - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady,

hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic:v případě možnosti odtoku do kanalizace .............. odtokový

součinitel: 0,05.Příl.17POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHOA. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:1. Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkovýpočet kategorií.

U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m3/h], u přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m3/rok].2. Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.3. Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:Si = k + a × Uib,

kde i = 1, ... n.4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si.Poznámka:

Konstanta k je daná Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům.5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu 0,5 < b < 2.Poznámka:

Zvolí-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad naodebraný m3 malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 velkým odběratelům.6. Vypočte se koeficient a ze vzorce:

7. Pevné složky (Si + 1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou:Si + 1 = k + a × Ui +1bB. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.)sS = Qs × (JSS - DSS)

sS ... celková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v

Kč/rok

Qs ... celkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m3/rok

JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m3

DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m3.C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru

Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit:pi ..... počet odběrů v jednotlivých kategoriích

m ..... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)

N ..... ekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/ rok

Z ...... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/ rok.Poznámka: Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit k, resp. b. Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k a b.

Příl.18PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:A. Právnická osoba:

Název firmy:

Adresa sídla:

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Statutární orgán:B. Fyzická osoba:

Jméno, jména a příjmení, popřípadě obchodní firma,

Identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno:

Datum narození:

Adresa sídla nebo místa trvalého pobytu:2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

Sloupce1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, popřípadě i ve členění po

identifikačních číslech majetkové evidence (IČME).3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek

vybraných údajů majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku k

1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Tímto rokem je

rok předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období. Hodnota

majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny

vody, čistírny odpadních vod nebo po IČME. Uvádí se hodnota

infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací reprodukční pořizovací

ceně. Zahrnuje se pouze majetek v kapacitách odpovídajících možnému

reálnému využití v oboru vodovodů a kanalizací. Zařazení majetku do

sumárních skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí podle

pravidel a metodiky majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny

majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa.4. Vlastník si podle vlastního uvážení, popřípadě metodiky stanoví

hodnotu procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů

majetkové evidence, popřípadě položky. Určení % za větší celky se

provede váženým (podle ceny) průměrem. Způsob stanovení procent

opotřebení se popíše v komentáři plánu. Procento je vyjádřením stavu,

lze jej odvodit i z délky životnosti. Vyhodnocení je možné i jako

výsledek odborného šetření míry opotřebení (zhoršení stavu).5. Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 *

(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se

uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní

síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90

let, čistírny odpadních vod 40 let.6. Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci

přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná

místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence.7. až 11. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z

vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně

na kalendářní rok.12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z

vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, jako souhrn

na 5 kalendářních roků.5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování

tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):A. Majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle

§ 5 zákona a podle § 6 odst. 2. Jednotlivé položky podle vybraných

údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit

na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě

na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek

podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu

financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k

jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny

náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje

majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije

pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních

sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2,

kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1,

9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9.B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo

kanalizací nebo jejich součtům se přiřazují vypočtené reprodukční

pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je

ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává

souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro

úpravu vody a čistírna odpadních vod nebo po jednotlivých IČME. Pro

výpočet hodnoty v aktuální pořizovací ceně se použije vyhláška č.

441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška) nebo

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství "pro orientační ukazatele

výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a

kanalizací", který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji. Zařazení

majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a

metodikou majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se

zadává "hodnota" v mil. Kč na dvě desetinná místa (jedná se o sloupec 3

tabulky).C. Vlastník si podle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu

procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové

evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede

váženým průměrem podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. Způsob

stanovení procent opotřebení se popíše v komentáři podle bodu 8.

Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti

podle § 30 a 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dalším aspektům - například

zatížení provozem, povrchy nebo použité materiály. Vyhodnocení je možné

vyjádřit i jako výsledek "Impairmentu" (zkoumání zhoršení stavu).D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v

bodech B a C do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o

sloupce 7, 8, 9, 10, 11 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 12, ve

členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky

ostatní, jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s

popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení

stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků

získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální,

environmentální a ekonomické důsledky.7. Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

statutárním orgánem vlastníka.8. Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo

kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří porovnání

podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně

vynaložených nákladů.9. Číslo jednací a datum schválení:10. Otisk razítka a podpis vlastníka:Příl.19VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX

Tabulka č. 1

+------+-------------------------------+------------------------------------+

| I | Příjemce vodného a stočného | |

| II | Provozovatel-název a IČ | |

| III | Vlastník-název a IČ | |

| IV | Formulář A až F | |

| V | Index 1 až x | |

| VI | IČPE související s cenou | |

+------+-------------------------------+------------------------------------++-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné |

| |----------------------------------------------+-------------+-------------------+-------------------+

| Řádek | Nákladové položky | Měrná | VodaPitná | Voda odpadní |

| | | jednotka | xxxx-1 | xxxx | xxxx-1 | xxxx |

| | | | Oč. sk. | Kalkul. | Oč. Sk. | Kalkul. |

+-------+----------------------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+

| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 6 | 7 |

+-------+----------------------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+

| 1. | Materiál | mil. Kč | | | | |

| 1.1 | - surová voda podzemní + povrchová | mil. Kč | | | | |

| 1.2 | - pitná voda převzatá + odpadní voda | mil. Kč | | | | |

| | předaná k čištění | | | | | |

| 1.3 | - chemikálie | mil. Kč | | | | |

| 1.4 | - ostatní materiál | mil. Kč | | | | |

| 2. | Energie | mil. Kč | | | | |

| 2.1 | - elektrická energie | mil. Kč | | | | |

| 2.2 | - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná | mil. Kč | | | | |

| | energie) | | | | | |

| 3. | Mzdy | mil. Kč | | | | |

| 3.1 | - přímé mzdy | mil. Kč | | | | |

| 3.2 | - ostatní osobní náklady | mil. Kč | | | | |

| 4. | Ostatní přímé náklady | mil. Kč | | | | |

| 4.1 | - odpisy | mil. Kč | | | | |

| 4.2 | - opravy infrastrukturního majetku | mil. Kč | | | | |

| 4.3 | - nájem infrastrukturního majetku | mil. Kč | | | | |

| 4.4 | -prostředky obnovy infrastrukturního majetku | mil. Kč | | | | |

| 5. | Provozní náklady | mil. Kč | | | | |

| 5.1 | - poplatky za vypouštění odpadních vod | mil. Kč | | | | |

| 5.2 | - ostatní provozní náklady externí | mil. Kč | | | | |

| 5.3 | - ostatní provozní náklady ve vlastní režii | mil. Kč | | | | |

| 6. | Finanční náklady | mil. Kč | | | | |

| 7. | Finanční výnosy | mil. Kč | | | | |

| 8. | Výrobní režie | mil. Kč | | | | |

| 9. | Správní režie | mil. Kč | | | | |

| 10. | Úplné vlastní náklady | mil. Kč | | | | |

| A | Hodnota souvisejícího infrastrukturního | mil. Kč | | | | |

| | majetku podle VÚME | | | | | |

| B | Pořizovací cena souvisejícího provozního | mil. Kč | | | | |

| | hmotného majetku | | | | | |

| C | Počet pracovníků | osob | | | | |

| D | Voda pitná fakturovaná | mil. m3 | | | | |

| E | - z toho domácnosti | mil. m3 | | | | |

| F | Voda odpadní odváděná fakturovaná | mil. m3 | | | | |

| G | - z toho domácnosti | mil. m3 | | | | |

| H | Voda srážková fakturovaná | mil. m3 | | | | |

| I | Voda odpadní čištěná | mil. m3 | | | | |

| J | Pitná nebo odpadní voda převzatá | mil. m3 | | | | |

| K | Pitná nebo odpadní voda předaná | mil. m3 | | | | |

+-------+----------------------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.

Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.

VÚME = vybrané údaje majetkové evidence.+-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné |

| |-------------------------------------------+----------+----------------+-------------+--------------+

| Řádek | Text | Měrná | Poznámka| Voda Pitná | Voda odpadní |

| | | jednotka || Kalkulace | Kalkulace |

+-------+-------------------------------------------+----------+----------------+-------------+--------------+

| 1 | 2 | 2a | 2b| 4a | 7a |

+-------+-------------------------------------------+----------+----------------+-------------+--------------+

| 11. | JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v | Kč.m-3 | ř.10/D nebo| | |

| | | | ř.10/F+H| | |

| 12. | ÚVN | mil. Kč | ř.10| | |

| 13. | Kalkulační zisk | mil. Kč || | |

| 14 | - podíl kalkul. zisku z ÚVN | || | |

| | (orientační ukazatel) | % | ř.13/ř. 12*100| | |

| 15 | - z ř. 13 na rozvoj a obnovu | mil. Kč || | |

| | infrastrukturního majetku | || | |

| 16. | Celkem ÚVN + zisk | mil. Kč | ř. 12 + ř. 13| | |

| 17. | Voda fakturovaná pitná, odpadní + | mil. m3 | ř. D nebo| | |

| | srážková F + H | || | |

| 18. | CENA pro vodné, stočné | Kč.m-3 | ř. 16/ř. 17| | |

| 19. | CENA pro vodné, stočné + DPH | Kč.m-3 | ř. 18 + DPH| | |

+-------+-------------------------------------------+----------+----------------+-------------+--------------++------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Vypracoval: |

| Kontroloval: |

| Telefon: |

| e-mail: |

| Datum: |

| Schválil statutární zástupce provozovatele: |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Poznámky:

1 Jednotkové náklady pro zdroj pitné vody jsou úplné vlastní náklady zdroje s technologií na úpravu vody (úpravna vody)

nebo bez technologie na úpravu vody (vrt nebo vrty jednoho jímacího území) dělené měřeným množstvím vody předávané

k dopravě nebo přímo do sítě. Každý zdroj má vlastní jednotkové náklady.

2. Jednotkové náklady na dopravu pitné vody jsou náklady spojené s dopravou dělené měřeným množstvím pitné vody

dodávané do sítě, není-li měření a do dopravy se zahrnuje celá síť je dělitelemmnožství vody fakturované odběratelům.

3. Jednotkové náklady dopravy odpadní vody pokud se týká sítě a krátkého přivaděče (bez měření mezi sítí a přivaděčem)

jsou náklady na dopravu dělené u oddílné splaškové kanalizace množstvím fakturované odpadní vody odběratelům a u

jednotné kanalizační sítě dělené množstvím fakturované odpadní vody doplněném omnožství fakturovaných srážkových vod.

Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné pro rok XXXX+1 při použití dvousložkové formy vodného a stočného.Tabulka č. 3

+-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

| | Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné |

| |----------------------------------------+-------------+----------------+-------------+--------------+

| Řádek | Text | Měrná | Poznámka| Voda Pitná | Voda odpadní |

| | | jednotka || Kalkulace | Kalkulace |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 1 | 2 | 2a | 2b| 4b | 7b |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 21. | Pevná složka - (ÚVN + zisk) | mil. Kč | z ř. 16| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 21.a | - podíl z celkových ÚVN a zisku | % | (ř. 21/ř. 16)*100| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 22. | Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) | mil. Kč | ř. 16- ř. 21| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 22.a | - z toho: ÚVN | mil. Kč | ř. 22*(1-| | |

| | | | (ř. 21a/100))| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 22.b | : kalkulační zisk | mil. Kč | ř. 22 - ř. 22a| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 23. | Cena pohyblivé složky | Kč.m-3 | ř. 22/ř. 17| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 24. | Cena pohyblivé složky + DPH | Kč.m-3 | ř. 23+DPH| | |

+-------+----------------------------------------+----------+-------------------+-------------+--------------+

| 25. | Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 této vyhlášky| | |

| | (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou|| |

| | složku v Kč za rok a přípojku| | |

+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------+--------------++------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Vypracoval: |

| Kontroloval: |

| Telefon: |

| e-mail: |

| Datum: |

| Schválil statutární zástupce provozovatele: |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Příl.19aČLENĚNÍ NÁKLADOVÝCH POLOŽEK, JEJICH OBSAH, OBJEMOVÉ A MNOŽSTEVNÍ

POLOŽKY PŘI VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| Řádek | Položka | Obsah | Poznámka |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| I. | Příjemce vodného | Název subjektu, který inkasuje od odběratelů | |

| | a stočného | platby za vodné a za stočné. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| II. | Provozovatel- | Název subjektu, který má povolení k provozování | |

| | název a IČ | infrastruktury uvedené v rozhodnutí příslušného KÚ.| |

| | | IČ uvedeného subjektu. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| III. | Vlastník-název a | Vlastník infrastruktury vodovodů a kanalizací | |

| | IČ | k jehož provozování má subjekt povolení v řádku II.| |

| | | IČ uvedeného subjektu. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| IV. | Formulář A až F |"Formulář A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné | Pro výpočet cen pro vodné a cen |

| | a Rok. | a ceny pro stočné roku XXXX". | pro stočné, zvláště pak výpočet |

| | | "Formulář B - Výpočet ceny mezi provozovateli | ceny mezi provozovateli je |

| | | (pitné vody předané a odpadní vody převzaté) pro | žádoucí znát Dílčí jednotkové |

| | | vodné a ceny pro stočné roku XXXX.". U Formuláře B | náklady zdrojů pitné vody, |

| | | se doplní IČ subjektu nebo subjektů, kterým je | dopravy pitné vody, dopravy |

| | | pitná voda za vypočtenou (kalkulovanou) cenu | odpadních vod a čistíren |

| | | dodávána, po případě, od kterých je odpadní voda | odpadních vod. Tyto údaje, za |

| | | přebírána. | zdroje pitné vody a čistírny |

| | | "Formulář C - jednotkové náklady pro zdroj pitné | odpadních vod jsou povinné pro |

| | | vody roku XXXX". | vybrané údaje provozní evidence |

| | | "Formulář D - jednotkové náklady pro dopravu pitné | VÚPE. Jedná se o formuláře C, D,|

| | | vody roku XXXX". | E, a F. Tyto se v rámci |

| | | "Formulář E - jednotkové náklady dopravy odpadních | "Porovnání" nezasílají na MZE, |

| | | vod roku XXXX" | ale archivují se a slouží |

| | | "Formulář F - jednotkové náklady čištění odpadních | provozovateli a kontrolním |

| | | vod roku XXXX". | orgánům. Výsledky formulářů |

| | | Poznámka: Formuláře se liší pouze v druhu, nikoliv | C a F (jednotkové náklady) |

| | | ve formě zpracování. | se uvádí do VÚPE. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| V. | Index 1 až x | V případě většího množství jednotlivých výpočtů cen| |

| | | a tím i formulářů u jednoho vlastníka nebo | |

| | | provozovatele, bude příslušné písmeno formuláře | |

| | | indexováno pořadovým číslem příslušné ceny pro | |

| | | vodné a ceny pro stočné. Neindexovaná písmena | |

| | | formulářů pak budou součtovými formuláři. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| VI. | IČPE související | Identifikační číslo provozní evidence, která je | IČPE obsahují i IČME. |

| | s cenou | zahrnuta nákladově do předmětného výpočtu ceny pro | IČME = identifikační číslo |

| | | vodné a ceny pro stočné | majetkové evidence. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------++-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 1. | Materiál | Skupina podpoložek - součet | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 1.1 | - surová voda | Náklad za skutečně odebrané množství podzemní vody | U podzemní vody sazbou |

| | podzemní + | pro zásobování pitnou vodou, nebo platba za nákup | poplatkem podle zákona č. |

| | povrchová | povrchové vody pro úpravu na vodu pitnou. | 254/2001 Sb., o vodách, ve znění|

| | | | pozdějších předpisů. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 1.2 | - pitná voda | Náklad u vody pitné (sl. 3 a 4) za nákup pitné | V případě dvousložkové ceny |

| | převzatá + | vody od jiného provozovatele, nebo náklad u vody | zahrnuje obě složky. |

| | odpadní voda | odpadní (sl. 6 a 7) za převzetí odpadních vod | U formulářů podle přílohy č. 20 |

| | předaná k čištění | k jejich převodu a čištění jinými provozovateli. | se uvedou v komentáři IČ |

| | | Tyto náklady mohou vzniknout v rámci jednoho | subjektů, od kterých byla |

| | | provozovatele mezi různými kalkulacemi. | pitná voda převzata (kterým |

| | | | bylo zaplaceno) a u odpadní |

| | | | vody, kterým byla předána |

| | | | (kterým za to bylo zaplaceno). |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 1.3 | - chemikálie | Náklad za nákup chemikálií spotřebovaných při | Chemikálie pro chemické |

| | | výrobě a dodávce pitné vody (sl. 3 a 4) a čištění | laboratoře se zahrnují do řádku |

| | | odpadních vod (sl. 6 a 7). | 5.3 - ostatní provozní náklady |

| | | | ve vlastní režii. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 1.4 | - ostatní | Náklady na materiál spotřebovaný při výrobě. Dále | Nezahrnují se náklady na |

| | materiál | se zde zahrnuje spotřeba vodoměrů s pořizovací | materiál spotřebovaný při |

| | | cenou do 40 tis. Kč v závislosti na účetních | údržbě, opravách a "obnově". |

| | | pravidlech příslušné společnosti (jednorázový nebo | Nezahrnuje se zde spotřeba |

| | | postupný odpis). | ochranných osobních pomůcek. |

| | | | Ty se vykazují buď v řádku 8. |

| | | | výrobní režie, nebo v rámci |

| | | | hodinových zúčtovacích sazeb při|

| | | | oceňování oprav |

| | | | infrastrukturního majetku - |

| | | | řádek 4.2. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 2. | Energie | Skupina podpoložek - součet |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 2.1 | - elektrická | Náklady na elektrickou energii na objektech | Náklady na elektrickou energii |

| | energie | infrastrukturního majetku. | u provozních středisek a |

| | | | v administrativních budovách se |

| | | | zahrnuje do správní režie. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 2.2 | - ostatní energie | Náklady na plyn, teplo, pohonné hmoty, (benzin, | Náklady na plyn, teplo a pitnou |

| | (plyn, pevná a | nafta) a pitnou vodu na objektech | vodu u provozních středisek a |

| | kapalná energie, | infrastrukturního majetku. | v administrativních budovách |

| | PHM - pohonné | | se zahrnuje do správní režie. |

| | hmoty) | | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 3. | Mzdy | Skupina podpoložek - součet |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 3.1 | - přímé mzdy | Nákladem jsou mzdy včetně náhrady mezd. Jedná se o | Do přímých mezd se nezahrnují |

| | | pracovníky pracující na objektech infrastrukturního| mzdy pracovníků, v případě |

| | | majetku (úpravnách vody, při dopravě pitné vody, | užití tak zvaného druhotného |

| | | přepravě odpadních vod ČOV), vztahujících se k dané| okruhu, kdy se mzdy zahrnují |

| | | kalkulaci a to i mistrů, vedoucích provozů, | přes hodinovou sazbu do řádku |

| | | plánovaček provozních středisek apod. | 4.2 nebo 5.3. |

| | | | (Obdoba externích služeb). |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 3.2 | - ostatní osobní | Nákladem jsou vlastní ostatní osobní náklady, tj. | |

| | náklady | dohody o provedení činnosti, smlouvy o dílo, | |

| | | odvody na sociální a zdravotní pojištění, dále | |

| | | ostatní náklady v souladu s platnými pravidly | |

| | | cenové regulace. To vše ve vazbě na řádek 3.1 přímé| |

| | | mzdy. U dílčích formulářů C, D, E, F se náklady | |

| | | uvedou v podílech podle vnitřního předpisu. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 4. Ostatní přímé náklady Skupina podpoložek - součet |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 4.1 | - odpisy | Odpisy zde uvádí vlastníci infrastrukturního | Neuvádí se zde odpisy |

| | | majetku vodovodů a kanalizací, pokud majetek | provozního majetku - provozní a |

| | | nepronajali provozovateli. Především se jedná o | administrativní budovy ve |

| | | obce a společnosti smíšené, to jsou vlastníci | vlastnictví provozovatele - ty |

| | | současně provozující vodovody a kanalizace. | se zahrnují do správní režie. |

| | | Provozní společnosti zde uvádějí odpisy v případě | Nezahrnují se odpisy dopravních |

| | | realizace technického (ekonomického) zhodnocení | a mechanizačních prostředků, |

| | | infrastrukturního majetku pronajímatele podle | pokud nejsou ve vlastnictví |

| | | § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb. Dále odpisy | vlastníka vodovodu nebo |

| | | majetku souvisejícího s infrastrukturním majetkem | kanalizace vzhledem k účelové |

| | | - odpisy GIS, odpisy dispečinků, jsou-li majetkem | vazbě ke konkrétnímu |

| | | vlastníka infrastruktury, odpisy vodoměrů s | infrastrukturnímu majetku a |

| | | pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, uvádí se i odpisy | v rámci tohoto majetku jsou |

| | | dalšího technického majetku, např. odpisy | také odepisovány. Do kalkulace |

| | | přenosných čerpadel, IT techniky, mechanizace atd.,| ceny nelze zahrnovat odpisy |

| | | pokud je přímo přiřaditelná k dané službě a | z infrastrukturního majetku |

| | | vlastníkovi a není vykazována v rámci | vodovodů a kanalizací nebo jeho |

| | | vnitropodnikových převodů. | částí, pokud byl pořízen z |

| | | | dotačních prostředků. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 4.2 | - opravy | Náklady tvoří veškeré opravy infrastrukturního | Zahrnují se sem i opravy |

| | infrastrukturního | majetku realizované ve vlastní režii i dodavatelsky| dopravních a mechanizačních |

| | majetku | v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. U oprav ve | prostředků, pokud jsou ve |

| | | vlastní režii se jedná nejen o hodnotu vlastních | vlastnictví vlastníka vodovodu |

| | | prací, ale i náklady související s náklady na | nebo kanalizace vzhledem k |

| | | materiál, dopravu a stavební mechanizaci. Opravou | jejich účelové vazbě ke |

| | | nedochází k technickému a ekonomickému zhodnocení | konkrétnímu infrastrukturnímu |

| | | hmotného majetku. | majetku. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 4.3 | - nájem | Nákladem jsou finanční prostředky hrazené | |

| | infrastrukturního | vlastníkovi infrastruktury vodovodu nebo | |

| | majetku | kanalizace nájemcem (provozovatelem). | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 4.4 | - prostředky | Nákladem jsou prostředky potřebné a vymezené na | |

| | obnovy | obnovu infrastrukturního majetku "Plánem | |

| | infrastrukturního | financování obnovy vodovodů a kanalizací", | |

| | majetku | umožňující obnovu nad rámec nákladových položek | |

| | | uvedených v položkách 4.1 a 4.2. Jedná se i o | |

| | | infrastrukturu pořízenou z dotačních prostředků. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 5. Provozní náklady Skupina podpoložek - součet

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 5.1 | - poplatky za | Nákladem jsou platby jak za vypouštěné znečištění, | |

| | vypouštění | tak za množství vypouštěných odpadních vod podle | |

| | odpadních vod | jiného právního předpisu. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 5.2 | - ostatní provozní| Nákladem jsou ostatní náklady, neuvedené v | |

| | náklady externí | předchozích řádcích charakteru externích nákladů. | |

| | | Např. likvidace kalů externě, pojištění majetku, | |

| | | pojistné odpovědnosti, laboratorní služby externě, | |

| | | odečty a fakturace vodného a stočného externě, | |

| | | monitorování a čištění kanalizací externí, zahrnuje| |

| | | i nájem provozního majetku, provozní náklady na | |

| | | GIS externě, údržbu a opravy přípojek ve veřejném | |

| | | prostranství externě, dopravu externě. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 5.3 | - ostatní provozní| Nákladem jsou ostatní náklady neuvedené v | |

| | náklady ve vlastní| předchozích řádcích, pokud mají charakter | |

| | režii | interních nákladů. Např. laboratorní služby | |

| | | interně, odečty a fakturace vodného a stočného | |

| | | interně, monitorování a čištění kanalizací | |

| | | interně, zahrnuje provozní náklady na GIS interně, | |

| | | údržbu včetně materiálu a opravy přípojek ve | |

| | | veřejném prostranství interně. Spotřeba vody k | |

| | | čištění potrubí. Likvidace kalu, je-li realizována | |

| | | ve vlastní režii. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 6. | Finanční náklady | Úroky z úvěrů hrazené po uvedení infrastrukturního | Nezahrnují se bankovní poplatky |

| | | majetku do užívání, poplatky spojené s účelovými | (poplatky za přijaté a odeslané |

| | | úvěry. | platby) |

| | | Finanční vypořádání rozdílu kalkulací prováděných | a úroky z provozních úvěrů - |

| | | podle metodiky OPŽP - finanční nástroje. | zahrnují se do správní režie. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 7. | Finanční výnosy | Výnosy tržeb za služby poskytované infrastrukturou,| Uvádí se v záporné hodnotě. |

| | | aniž by náklady byly vyčleněny. Např. za čištění | |

| | | dovezených odpadních vod - zpracování dovezeného | |

| | | kalu ze septiků, různé zpracování dovezeného kalu. | |

| | | Výnosy z prodeje elektrické energie získané na | |

| | | objektech infrastrukturního majetku. Finanční | |

| | | vypořádání rozdílu kalkulací prováděných podle | |

| | | metodiky OPŽP - finanční nástroje. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 8. | Výrobní režie | Nákladem jsou odpisy provozního majetku ve | Opravy dopravních a stavebních |

| | | vlastnictví provozovatele, opravy na budovách | prostředků jsou vykazovány v |

| | | provozních středisek ve vlastnictví provozovatele. | rámci kilometrových nebo |

| | | Spotřeba energií provozních středisek. Dále | hodinových sazeb při opravách. |

| | | dopravní náklady a ostatní náklady spojené | |

| | | s provozními středisky, které mají charakter | |

| | | nepřímých nákladů a souvisejí s výrobními | |

| | | aktivitami. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 9. | Správní režie | Náklady zahrnují odpisy a opravy externí i vlastní | Mzdové a ostatní sociální |

| | | na administrativních budovách ve vlastnictví | náklady vedené v režijních |

| | | provozovatele, spotřebu materiálů pro řízení a | činnostech (vedení organizace, |

| | | administrativní činnost, spotřebu el. energie, | ekonomické úseky, hospodářská |

| | | plynu a tepla na provozních střediscích a | správa apod.) se uvádějí v řádku|

| | | administrativních budovách, nájemné z | 3.1 a 3.2. |

| | | administrativních budov, náklady na spoje a | Podílová režie se použije také |

| | | výpočetní techniku, cestovné a dopravu k režijní | v případech, pokud organizace |

| | | činnosti, školení pracovníků vedených v režijních | uplatňuje více kalkulací a pokud|

| | | činnostech. | provádí činnosti nesouvisející |

| | | Náklady na správní režii se uvádějí v podílu, | s cenou pro vodné a cenou pro |

| | | v jakém se zahrnují do kalkulací podle vnitřního | stočné (např. projekční a |

| | | předpisu | poradenská činnost včetně |

| | | | inženýrské činnosti při |

| | | | výstavbě, realizace stavebních |

| | | | zakázek, obchodní činnosti |

| | | | apod., pokud jde o externí |

| | | | zakázky nebo zakázky takového |

| | | | charakteru). |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| 10. Úplné vlastní náklady |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| A | Hodnota | Uvádí se podle VÚME součtem aktuálních pořizovacích| Uvádí se u všech formulářů A a |

| | souvisejícího | cen všech majetků vodovodů a kanalizací zahrnutých | B, to znamená i indexovaných |

| | infrastrukturního | v daných VÚPE, viz řádek VI. | (v případě více cen |

| | majetku podle | | odběratelských případně i více |

| | VÚME | | cen mezi provozovateli u jednoho|

| | | | provozovatele. Slouží k rámcové |

| | | | kontrole stanovené výše nákladů |

| | | | na obnovu generovaných v ceně |

| | | | pro vodné a ceně pro stočné. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| B | Zůstatková cena | Podle inventurních listů dosud zcela neodepsaného | Zůstatková cena majetku |

| | infrastrukturního | majetku. | sloužícího činnostem, které se |

| | majetku a | | posuzují jako oprávněné náklady |

| | souvisejícího | | zahrnutelné do ceny pro vodné a |

| | provozního, | | ceny pro stočné. Uvádí se pouze |

| | hmotného i | | u součtových formulářů A a B. |

| | nehmotného | | (bez indexu) Rozdělení na A a B |

| | majetku ve | | se provede propočtem přes |

| | vlastnictví | | náklady. |

| | provozovatele | | V případě majetku užívaného i |

| | majetku | | pro jiné činnosti než uvedené |

| | | | v první větě určí se podíl |

| | | | zahrnutelné zůstatkové ceny v % |

| | | | podle míry využívání k činnostem|

| | | | zahrnutelných do ceny pro vodné |

| | | | a ceny pro stočné. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| C | Počet pracovníků | Uvádí se počet všech pracovníků tedy včetně | Uvádí se pouze u součtových |

| | | managementu. | formulářů A a B. |

| | | | (bez indexu). |

| | | | Rozdělení na A a B se provede |

| | | | propočtem přes náklady. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| D | Voda pitná | Při výpočtu ceny pro vodné se ve sloupci 3. uvádí | Pod pojmem "Voda pitná |

| | fakturovaná | množství vody pitné fakturované v předchozím | fakturovaná" rozumíme množství |

| | v mil. m3 | kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, | vody v daném roce dodané, i |

| | | které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť | když je fakturována až v roce |

| | | cena se kalkuluje před ukončením kalendářního | následujícím. |

| | | roku). Ve sloupci 4. se uvádí množství | |

| | | předpokládané na základě sloupce 3. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| E | - z toho | Obdobně jako v řádku D, ale množství se týká pouze | Údaj neslouží výpočtu |

| | domácnosti | domácností. (kalkulaci ceny). | |

| | v mil. m3 | | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| F | Voda odpadní | Při výpočtu ceny pro stočné se ve sloupci 6. uvádí | Pod pojmem "Voda odpadní |

| | odváděná | množství odpadní vody fakturované v předchozím | odváděná fakturovaná" rozumíme |

| | fakturovaná | kalendářním roce dosažené (zpravidla množství, | množství odpadní vody v daném |

| | v mil. m3 | které dle aktuální spotřeby bude dosaženo, neboť | roce odvedené, i když je |

| | |cena se kalkuluje před ukončením kalendářního roku).| fakturována až v roce |

| | |Ve sloupci 7. se uvádí množství předpokládané na | následujícím. |

| | |základě sloupce 6. | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| G | - z toho | Obdobně jako v řádku F, ale množství se týká pouze | Údaj neslouží výpočtu |

| | domácnosti | domácností. | (kalkulaci ceny). |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| H | Voda srážková | Veškerá fakturovaná srážková voda pro kalendářní | Vzhledem k tomu, že se jedná o |

| | fakturovaná | rok. | výpočtové množství, lze tuto |

| | v mil. m3 | | hodnotu uvádět ne jako |

| | | | předpoklad, ale jako skutečné |

| | | |množství fakturované. |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| I | Voda odpadní | Jedná se o množství odtékající z čistírny | Údaj slouží kontrolním orgánům. |

| | čištěná v mil. m3 | odpadních vod do vod povrchových. | |

| | | Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná.| |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| J | Pitná nebo odpadní| Při výpočtu ceny se jedná o množství | Údaj slouží kontrolním orgánům. |

| | voda převzatá | předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti | |

| | v mil. m3 | | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+

| K | Pitná nebo odpadní| Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná,| Údaj slouží kontrolním orgánům. |

| | voda předaná | ale s vysokou mírou přesnosti. | |

| | v mil. m3 | | |

+-------+-------------------+----------------------------------------------------+---------------------------------+Příl.20neplatilaPříl.21PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ A JEHO PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE

STRUKTURA SOUBORU TABULKOVÉ ČÁSTI

TEXTOVÁ ČÁSTNa základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona jsou úpravy a formáty textové části stanoveny takto:- popis změny bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu

souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX(podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny

od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "ZMĚNA 20XX (daný rok)",

- popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu

souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX(podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny

od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)",TABULKOVÁ ČÁSTNa základě zmocnění v § 4 odst. 9 zákona je stanovena struktura souboru tabulkové části ve formátu MDB. Aplikace Plán

rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu souboru:(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N pořadové číslo

nuts T označení kraje (např. CZ021)

nazev T jméno krajeTabulka OBCEROZ - obsahuje číselník obcí s rozšířenou působnostíid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N pořadové číslo

kraj T označení kraje, do kterého obec patří (viz "nuts" v tabulce KRAJE)

okres N označení okresu ("ident") do kterého obec patří

nazev T jméno obce s rozšířenou působností

ident N identifikační číslo obce s rozšířenou působnostíTabulka OBCE - obsahuje číselník obcíid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

kraj T označení kraje, do kterého obec patří (viz "nuts" v tabulce KRAJE)

okres N označení okresu, do kterého obec patří

obecroz N označení obce s rozšířenou působností, pod kterou obec spadá ("ident" OBCEROZ)

icob T identifikační číslo obce (UIR)

kodobec T kódové číslo obce (UIR)

nazev T jméno obce

acislo T identifikační číslo obce

psc T poštovní směrovací číslo

poradi N pořadové číslo obce v kódu PRVKUKTabulka VODOVOD - obsahuje číselník vodovodůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

oznac T označení vodovodu

kraj T označení kraje, do kterého obec patří

skupvod T přiřazení vodovodů ke skupinovému

provoz T označení provozovatele

nazev T jméno vodovodu

typ N samostatný nebo přiřazený ke skupinovému

rokpripoj N rok připojení

zapis N 0 k vodovodu nejsou přiřazeny technické údaje, 1 k vodovodu jsou přiřazeny technické údaje

invv1 - invv30 D vodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030

invvpo D vodovody - investiční náklady po roce 2030

invk1 - invk30 D kanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030

invkpo D kanalizace - investiční náklady po roce 2030

zpracovate T zpracovatel PRVKUK

poznamka T poznámka k příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje číselník oblastních vodovodůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

kraj T označení kraje, do kterého vodovod patří

oznac T označení oblastního vodovodu

nazev T jméno oblastního provozovatele

poradi N pořadové čísloTabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady všech částí obcíid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

kraj T textové označení kraje podle statistické ročenky (např.CZ021)

obecroz N čtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,

okres N čtyřmístné kódové číslo okresu, nepovinné

icob T identifikační číslo obce podle registru obcí

obec T kódové číslo obce, ke které patří, vyplněno

kodcob T kódové číslo části obce

kodlok N dvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad

nazev T název města, obce, osady

psc T poštovní směrovací číslo obce

acislo T kódové číslo obce zpracovatele PRVKUK

rok1 N výchozí rok (2002)

rok2 N rok ve kterém platí údaje obyv2, rekr2 atd. (2005)

rok3 N rok ve kterém platí údaje obyv3, rekr3 atd. (2010)

rok4 N rok ve kterém platí údaje obyv4, rekr4 atd. (2015)

rok5 N rok ve kterém platí údaje obyv5, rekr5 atd. (2020)

rok6 N rok ve kterém platí údaje obyv6, rekr6 atd. (2025)

rok7 N rok ve kterém platí údaje obyv7, rekr7 atd. (2030)

obyv1 N počet trvale bydlících obyvatel ve výchozím roce

obyv2 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2005

obyv3 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2010

obyv4 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015

obyv5 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2020

obyv6 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2025

obyv7 N počet trvale bydlících obyvatel v roce 2030

rekr1 N počet přechodně bydlících obyvatel ve výchozím roce

rekr2 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2005

rekr3 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2010

rekr4 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2015

rekr5 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2020

rekr6 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2025

rekr7 N počet přechodně bydlících obyvatel v roce 2030

pvod1 N počet obyvatel připojených na vodovod ve výchozím roce

pvod2 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2005

pvod3 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2010

pvod4 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2015

pvod5 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2020

pvod6 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2025

pvod7 N počet obyvatel připojených na vodovod v roce 2030

pkan1 N počet obyvatel připojených na kanalizaci ve výchozím roce

pkan2 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2005

pkan3 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2010

pkan4 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2015

pkan5 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2020

pkan6 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2025

pkan7 N počet obyvatel připojených na kanalizaci v roce 2030

pcov1 N počet obyvatel připojených na ČOV ve výchozím roce

pcov2 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2005

pcov3 N počet obyvatel připojených na ČOV v r .2010

pcov4 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2015

pcov5 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2020

pcov6 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2025

pcov7 N počet obyvatel připojených na ČOV v r. 2030

vods N vodovod stávající (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem, ostatní = neurčeno)

vodb N vodovod v budoucnosti (0 = bez vodovodu, 1 s vodovodem,ostatní = neurčeno)

prum1 D průměrná potřeba vody v m3/den ve výchozím roce

prum2 D průměrná potřeba vody v m3/den v roce 2005

prum3 D průměrná potřeba vody v m3/den v roce 2010

prum4 D průměrná potřeba vody v m3/den v roce 2015

prum5 D průměrná potřeba vody v m3/den v roce 2020

prum6 D průměrná potřeba vody v m3/den v roce 2025

prum7 D průměrná potřeba vody v m3/den v roce 2030

max1 D maximální potřeba vody v m3/den ve výchozím roce

max2 D maximální potřeba vody v m3/den v roce 2005

max3 D maximální potřeba vody v m3/den v roce 2010

max4 D maximální potřeba vody v m3/den v roce 2015

max5 D maximální potřeba vody v m3/den v roce 2020

max6 D maximální potřeba vody v m3/den v roce 2025

max7 D maximální potřeba vody v m3/den v roce 2030

vvr1 D voda specifická z VVR v l/os x den ve výchozím roce

vvr2 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2005

vvr3 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2010

vvr4 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2015

vvr5 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2020

vvr6 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2025

vvr7 D voda specifická z VVR v l/os x den v roce 2030

vfc1 D voda specifická z VFC v l/os x den ve výchozím roce

vfc2 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2005

vfc3 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2010

vfc4 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2015

vfc5 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2020

vfc6 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2025

vfc7 D voda specifická z VFC v l/os x den v r. 2030

vfd1 D voda specifická z VFD v l/os x den ve výchozím roce

vfd2 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2005

vfd3 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2010

vfd4 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2015

vfd5 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2020

vfd6 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2025

vfd7 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2030

vfo1 D voda specifická z VFD v l/os x den ve výchozím roce

vfo2 D voda specifická z VFD v l/os x den v r. 2005

vfo3 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2010

vfo4 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2015

vfo5 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2020

vfo6 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2025

vfo7 D voda specifická z VFO v l/os x den v r. 2030

vnf1 D voda specifická z VNF v l/os x den ve výchozím roce

vnf2 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2005

vnf3 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2010

vnf4 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2015

vnf5 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2020

vnf6 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2025

vnf7 D voda specifická z VNF v l/os x den v r. 2030

kans N kanalizace stávající (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2splašková, 3 podtlaková,

4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)

kanb N kanalizace budoucí (0 = bez kanalizace, 1 jednotná, 2 splašková, 3 podtlaková,

4 jednotná a splašková, 5 tlaková, ostatní = neurčeno)

covs N čistírna odpadních vod stávající (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz),

3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)

covb N čistírna odpadních vod budoucí (0 bez ČOV, 1 místní ČOV, 2 jiná ČOV (svoz),

3 napojená na jinou ČOV, ostatní = neurčeno)

ovkom1 D produkce komunálních OV v m3 x den ve výchozím roce

ovkom2 D produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2005

ovkom3 D produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2010

ovkom4 D produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2015

ovkom5 D produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2020

ovkom6 D produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2025

ovkom7 D produkce komunálních OV v m3 x den v roce 2030

znkom1 D produkce komunálního znečištění v kg/den ve výchozím roce

znkom2 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2005

znkom3 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2010

znkom4 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2015

znkom5 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2020

znkom6 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2025

znkom7 D produkce komunálního znečištění v kg/den v roce 2030

ovpru1 D produkce průmyslových OV v m3 x den ve výchozím roce

ovpru2 D produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2005

ovpru3 D produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2010

ovpru4 D produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2015

ovpru5 D produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2020

ovpru6 D produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2025

ovpru7 D produkce průmyslových OV v m3 x den v roce 2030

znpru1 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den ve vých. roce

znpru2 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2005

znpru3 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2010

znpru4 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2015

znpru5 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2020

znpru6 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2025

znpru7 D produkce znečištění průmyslových OV v kg/den v roce 2030

ovcel1 D produkce OV celkem v m3 x den ve výchozím roce

ovcel2 D produkce OV celkem v m3 x den v roce 2005

ovcel3 D produkce OV celkem v m3 x den v roce 2010

ovcel4 D produkce OV celkem v m3 x den v roce 2015

ovcel5 D produkce OV celkem v m3 x den v roce 2020

ovcel6 D produkce OV celkem v m3 x den v roce 2025

ovcel7 D produkce OV celkem v m3 x den v roce 2030

zncel1 D znečištění OV celkem v kg/den ve výchozím roce

zncel2 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2005

zncel3 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2010

zncel4 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2015

zncel5 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2020

zncel6 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2025

zncel7 D znečištění OV celkem v kg/den v roce 2030

invv1 - invv30 D vodovody - investiční náklady od výchozího roku do 2030

invvpo D vodovody - investiční náklady po roce 2030

invk1 - invk30 D kanalizace - investiční náklady od výchozího roku do 2030

invkpo D kanalizace - investiční náklady po roce 2030

zpracovate T zpracovatel PRVKUK

poznamka T text (max 255 znaků), ve kterém je možno uvést poznámkuk příslušné lokalitě (možnost vysvětlujícího textu k údajům v databázi)Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investicid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

kraj T textové označení kraje podle statistické ročenky (např.CZ021)

obecroz N čtyřmístné kódové číslo obce s rozšířenou pravomocí,

obec T kódové číslo obce, ke které patří

kodcob T kód části obce

kodlok N dvojmístný kód vyjadřující seznam obcí a osad spadajících pod jeden obecní (městský) úřad

nazev_obce T název města, obce, osady, skupinového vodovodu

typ N typ investice: 1 = zdroje

2 = úpravny

3 = vodojemy

5 = řady a přípojky

6 = ČOV

7 = kanalizační řady a přípojky

nazevobj T název

pro typ=1 zdroj

kap1 D kapacity [m3/den]

kap2,..,kap4 D případné změněné hodnoty kapacity

rok1,..rok3 N roky změn kapacity (v roce rok1 se kapacita změní na kap2, v roce rok2 na kap3 atd.).

Pokud jsou rok1 nebo rok2 nebo rok3 nevyplněny nebo 0, kapacita se nemění

ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=2 úpravna vody

kap1 D kapacita [l/s]

rok1 N rok uvedení do provozu

ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=3 vodojemy

pocet1 N objem stávajících vodojemů [m3] ve výchozím roce (2000)

pocet2 N objem nových [m3] v r. 2020

ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=5 vodovodní řady a přípojky

kap1 D délka vodovodních řadů [km] ve výchozím roce (2000)

kap2 D délka rekonstruovaných vodovodních řadů [km] v r. 2020

kap3 D délka nových vodovodních řadů [km] v r. 2020

pocet1 N počet vodovodních přípojek ve výchozím roce (2000)

pocet2 N počet nových vodovodních přípojek v r. 2020

ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují sepro typ=6 ČOV

kap1 D kapacita v m3/d

kap2 D kapacita BSK5 v kg/d

rok1 N rok, ke kterému se vztahují údaje kap1, kap2. Pokud je 0 nebo není vyplněn, v programu se neobjeví

a předpokládá se, že údaje se vztahují k výchozímu roku

pocet1 N typ čistírny

pocet2 N způsob likvidace kalu

ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují seTypy čistíren

0 neurčeno

1 septik

2 septik s dočištěním

3 domovní mikročistírna-disky

4 domovní mikročistírna-filtry

5 kořenová čistírna

6 stabilizační nádrž

7 čistírna s biokontaktory

8 malá aktivační. čistírna s nitrifikací

9 aktivační čistírna

10 aktivační čistírna s nitrifikací

11 aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací

12 čistírna s biologickými filtry

13 aktivační čistírna a rybník

14 aktivační čistírna s nitrifikací a rybník

15 aktivační čistírna s nitrifikací a mikrosíty

16 aktivační čistírna a rychlofiltrace

17 čistírna s nitrifikací a srážením P

18 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P

19 čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P + filtry.Způsob likvidace kalu

0 neurčeno

1 odvážen na zem. pozemky

2 odvážen na jinou ČOV

3 kal odvodňován na ČOVpro typ=7 kanalizační řady a přípojky

kap1 D délka kanalizačních řadů [km] ve výchozím roce (2000)

kap2 D délka rekonstruovaných kanalizačních řadů [km] v r. 2020

kap3 D délka nových kanalizačních řadů [km] v r. 2020

pocet1 N počet nových kanalizačních přípojek v r. 2020

ostatní položky u tohoto typu nemají význam a nezobrazují seidentobj N 0 - stávající investice, 1 - rekonstrukce, 2 - nová investice

vyplňuje se pouze v řádcích ve kterých je typ 1,2,3,6Příl.22VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCESTRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORUNa základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB. Aplikace

Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací obsahuje následující strukturu databázového souboru:(N - celé číslo, T - text, A/N - ano/ne, M - memo položka, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID provozovatele

fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba

jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby)

prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby)

nazev T název příjemce

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla provozovatele

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla provozovatele

adresa3 T obec sídla provozovatele

ICO T identifikační číslo (IČO)

den_nar N den narození (v případě fyzické osoby)

mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby)

rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby)

telefon T telefonické spojení na provozovatele

fax T faxové spojení na provozovatele

e_mail T emailová adresa provozovateleTabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníkůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID vlastníka

fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba

jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby)

prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby)

nazev T název vlastníka

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla vlastníka

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka

adresa3 T obec sídla vlastníka

ICO T identifikační číslo (IČO)

den_nar N den narození (v případě fyzické osoby)

mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby)

rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby)

telefon T telefonické spojení na vlastníka

fax T faxové spojení na vlastníka

e_mail T emailová adresa vlastníkaTabulka ORP - číselník vodoprávních úřadůkodnuts T označení kraje

cisorp T čtyřmístný kód obce s rozšířenou pravomocí

nazorp T název obce s rozšířenou pravomocíTabulka VUME_VOD - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence vod. řadůid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icme T identifikační číslo majetkové evidence

majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce

typ N typ řadu

0 - přiváděcí řad

1 - rozvodná vodovodní síť

nazev T název majetku

vs_naz_cob T název části obce (pro rozvodnou síť)

vs_kod_cob T kód části obce (pro rozvodnou síť)

vs_naz_ku T název katastrálního území (pro rozvodnou síť)

vs_kod_ku T kód katastrálního území (pro rozvodnou síť)

vs_naz_obce T název příslušné obce (pro rozvodnou síť)

vs_kod_obce T kód základní územní jednotky (pro rozvodnou síť)

pr_coor_x D souřadnice konce řadu (pro přívodní řad)

pr_coor_y D souřadnice konce řadu (pro přívodní řad)

pr_naz_ku T název katastrálního území konce přívodního řadu

pr_kod_ku T kód katastrálního území konce přívodního řadu

vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je určen vod. řad

vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je určen vod. řad

vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je určen vod. řad

system N příslušnost vod. řadu k systému

0 - samostatný

1 - místní

2 - skupinový

vz_typ_0 N vlastní vodní zdroj ano/ne

vz_zdroj_0 N typ vlastního vodního zdroje

0 - podzemní

1 - povrchový

2 - směs podzemního a povrchového

vz_typ_1 N převzatá voda ano/ne

vz_zdroj_1 N typ převzaté vody

0 - podzemní

1 - povrchová

2 - směs podzemní a povrchové

prip_vod_nazev T název skupinového vodovodu, ke kterému je rozvodná síť připojena

prip_vod_icme T IČME přiváděcího řadu, ke kterému je rozvodná síť připojena

prip_vod_obec T název obce s místním vodovodem

prip_upr_icme T IČME úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena

prip_upr_naz T název úpravny, ke kterému je vodovodní síť připojena

obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastr. územích

obyv_zas N počet zásobených v připojených katastr. územích

tu_vr_celk D celková délka

tu_vr_prep D přepočtená celková délka

tu_vel_dn100 D celková délka do DN100

tu_vel_dn300 D celková délka do DN300

tu_vel_dn500 D celková délka do DN500

tu_vel_dn_v D celková délka větší než DN500

tu_tm_kov D celková délka kovového potrubí

tu_tm_plast D celková délka plastového potrubí

tu_tm_jine D celková délka potrubí z jiného materiálu

tu_vod_pocet N počet vodojemů

tu_vod_celk D celkový objem vodojemů

tu_poc_prip N celkový počet přípojek

tu_poc_vod N celkový počet vodoměrů

tu_poc_cs N celkový počet čerpacích stanic

ekon_cena D pořizovací cena

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUME_UPRAV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence úpravenid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icme T identifikační číslo majetkové evidence

majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce

typ N typ stavby

0 - s technologií pro úpravu vody

1 - bez technologie

nazev T název majetku

vs_naz_cob T název části obce

vs_kod_cob T kód části obce

vs_naz_ku T název katastrálního území

vs_kod_ku T kód katastrálního území

vs_naz_obce T název příslušné obce

vs_kod_obce T kód základní územní jednotky

vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je určena stavba

vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je určena stavba

vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je určena stavba

system N příslušnost k systému

0 - samostatný

1 - místní

2 - skupinový

vz_typ N typ vodního zdroje

0 - podzemní

1 - vodní tok

2 - vodní nádrž

vz_nazev T název zdroje

vz_id_odber T identifikační číslo zdroje

vz_kategorie T kategorie surové vody

tech_upravy N 0 - bez úpravy, 1- jednostupňová, 2 - dvoustupňová, 3 -infiltrace

tech_postup_0 A/N sedimentace

tech_postup_1 A/N čiření

tech_postup_2 A/N filtrace

typ_uprav_1 A/N dezinfekce chemická

typ_uprav_2 A/N odkyselování filtrací, aerací

typ_uprav_3 A/N filtrace přes GAU

typ_uprav_4 A/N koagulační filtrace

typ_uprav_5 A/N biologická filtrace

typ_uprav_6 A/N odželezňování

typ_uprav_7 A/N odmanganování

typ_uprav_8 A/N ozonizace

typ_uprav_9 A/N stabilizace

typ_uprav_10 A/N iontová výměna

typ_uprav_11 A/N denitrifikace

typ_uprav_12 A/N membránová filtrace

typ_uprav_13 A/N ÚV záření

typ_uprav_14 A/N odstranění radonu

typ_uprav_16 A/N jiná

typ_uprav_jina T název jiné úpravy

tech_chem_0 A/N chlór

tech_chem_1 A/N oxid chloričitý

tech_chem_2 A/N chlornan sodný

tech_chem_3 A/N ozón

tech_chem_4 A/N oxid uhličitý

tech_chem_5 A/N vápenný hydrát

tech_chem_6 A/N uhličitan sodný

tech_chem_7 A/N aktivní uhlí práškové

tech_chem_8 A/N manganistan draselný

tech_chem_9 A/N destabilizační činidlo na bázi Fe

tech_chem_10 A/N destabilizační činidlo na bázi Al

tech_chem_11 A/N pomocné agregační činidlo

tech_chem_12 A/N jiné

tech_chem_JINE T název jiné látky

kal_zprac N zpracování kalu

0 - gravitační

1 - strojní

2 - jiné

kap_proj D kapacita úpravny vody projektovaná (l/s)

kap_vyuz D využitelná kapacita zdrojů bez úpravy (l/s)

kap_podz D využitelná kapacita podzemních zdrojů (l/s)

ekon_cena D pořizovací cena

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUME_KANAL - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence kan. řadůid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icme T identifikační číslo majetkové evidence

majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce

typ N typ řadu

0 - přiváděcí stoka

1 - stoková síť

nazev T název majetku

vs_naz_cob T název části obce (pro stokovou síť)

vs_kod_cob T kód části obce (pro stokovou síť)

vs_naz_ku T název katastrálního území (pro stokovou síť)

vs_kod_ku T kód katastrálního území (pro stokovou síť)

vs_naz_obce T název příslušné obce (pro stokovou síť)

vs_kod_obce T kód základní územní jednotky (pro stokovou síť)

pr_coor_x D souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)

pr_coor_y D souřadnice konce řadu (pro přiváděcí stoku)

pr_naz_ku T název katastrálního území konce přiváděcí stoky

pr_kod_ku T kód katastrálního území konce přiváděcí stoky

vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je stoka určena

vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je stoka určena

vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je stoka určena

system N příslušnost stoky k systému

0 - samostatný

1 - místní

2 - skupinový

vy_na N vypouštění odpadních vod

0 - do vodního recipientu bez čištění

1 - napojení na ČOV ve stejném kat. území

2 - napojení na ČOV v jiném kat. území

vy_povol D povolené množství k vypouštění

vy_poc N počet volných výpustí

vy_naz_vt T název vodního recipientu

vy_kat_naz T název katastrálního území

vy_kat_kod T kód katastrálního území

vy_id_cov T identifikační číslo ČOV

vy_id_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod

obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastr. územích

obyv_prip_cov N počet připojených na ČOV v katastr. územích

obyv_prip_vol N počet připojených na volné výpustě v katastr. územích

tu_kan_celk D celková délka

tu_vel_dn300 D celková délka do DN300

tu_vel_dn500 D celková délka do DN500

tu_vel_dn800 D celková délka do DN800

tu_vel_dn_v D celková délka větší než DN800

tu_tm_kamen D celková délka kameninového potrubí

tu_tm_beton D celková délka betonového potrubí

tu_tm_plast D celková délka plastového potrubí

tu_tm_jine D celková délka potrubí z jiného materiálu

tu_ucel_0 A/N stoková síť jednotná

tu_ucel_1 A/N stoková síť oddílná splašková

tu_ucel_2 A/N stoková síť oddílná srážková

tu_druhs_0 A/N stoková síť gravitační

tu_druhs_1 A/N stoková síť tlaková

tu_druhs_2 A/N stoková síť podtlaková

tu_nadr_pocet N počet dešťových nádrží

tu_nadr_objem D celkový objem dešťových nádrží

tu_poc_prip N celkový počet přípojek

tu_poc_ok N celkový počet odlehčovacích komor

tu_poc_cs N celkový počet čerpacích stanic

ekon_cena D pořizovací cena

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUME_COV - obsahuje vybrané údaje majetkové evidence ČOVid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icme T identifikační číslo majetkové evidence

majetek_nepouzivan A/N majetek nepoužíván v tomto roce

typ N typ

0 - přiváděcí stoka

nazev T název majetku

vs_naz_cob T název části obce

vs_kod_cob T kód části obce

vs_naz_ku T název katastrálního území

vs_kod_ku T kód katastrálního území

vs_naz_obce T název příslušné obce

vs_kod_obce T kód základní územní jednotky

pr_coor_x D souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV

pr_coor_y D souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV

vs_ku_pocet N počet katastrálních území, pro která je určena

vs_ku_nazvy M názvy katastrálních území, pro která je určena

vs_ku_kody M kódy katastrálních území, pro která je určena

system N příslušnost stoky k systému

0 - samostatný

1 - místní

2 - skupinový

vyp_nazev T název vodního recipientu

vyp_id_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod

obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích

obyv_prip N počet připojených na ČOV v katastrálních územích

obyv_ekv N počet ekvival. obyv. připojených na ČOV

proj_kap_0 D projektovaná kapacita Qd (m3/d)

proj_kap_1 D projektovaná kapacita (kg BSK5 za den)

proj_kap_2 D projektovaná kapacita (ekvival. obyv)

tech_cist_0 A/N mechanické čištění

tech_cist_1 A/N mechanicko-biologické čištění

tech_cist_2 A/N dočištění

tech_cist_3 A/N odstranění dusíku

tech_cist_4 A/N odstranění fosforu

tech_cist_5 A/N jiné

tech_cist_jine T popis jiného čištění

kal_stabil N stabilizace

0 - aerobní

1 - anaerobní

2 - žádná

kal_odvod N odvodnění kalu

0 - strojní

1 - gravitační

2 - žádné

kal_uprava T úprava kalu

kal_plyn T plynové hospodářství

ekon_cena D pořizovací cena

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUPE_VOD - obsahuje vybrané údaje provozní evidence vod. řadůid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icpe T identifikační číslo majetkové evidence

zu_icme_pocet N počet záznamů IČME

zu_icme M IČME

obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích

obyv_zas N počet zásobených v připojených katastrálních územích

voda_vyr_0 D voda vyrobená vlastní

voda_vyr_1 D voda převzatá

voda_vyr_2 D voda předaná

voda_fakt_0 D voda fakturovaná pitná celkem

voda_fakt_1 D voda fakturovaná pro domácnosti

voda_fakt_4 D voda fakturovaná ostatní

voda_nefakt_0 D voda nefakturovaná

voda_nefakt_1 D voda nefakturovaná - ztráty v trubní síti

voda_nefakt_2 D voda nefakturovaná - vlastní potřeba

voda_nefakt_3 D voda nefakturovaná - ostatní

voda_ztraty D ztráty vody na 1 km vodovodního řadu za den

ek_jedn_nakl D jednotkové náklady

ek_poruchy N poruchy na vodovodní síti

jak_obec T jakost vody - název obce

jak_obec_kod T jakost vody - kód obce

jak_cast T jakost vody - název části obce

jak_cast_kod T jakost vody - kód části obce

jak_katastr T jakost vody - katastrálních území

jak_katastr_kod T jakost vody - kód katastrálního území

rozb_odber N počet odběrů

rozb_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

rozb_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

rozb_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)

rozb_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)

mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů

mikro _lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

mikro _lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

mikro _lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)

mikro _lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)

fyz_odber N počet fyzikálně-chemických odběrů

fyz _lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

fyz _lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

fyz _lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)

fyz _lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUPE_UPRAV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence úpravenid N automatické číslo (nevyplňuje se)

typ N s technologií/ bez technologie

0 - s technologií

1 - bez technologie

icpe T identifikační číslo majetkové evidence

zu_icme T IČME

bil_celk D voda vyrobená celkem

bil_sur_0 D voda povrchová

bil_sur_1 D voda podzemní

bil_sur_2 D infiltrace

bil_ic_povrch T identifikační číslo odběru povrchové vody

bil_ic_podz T identifikační číslo odběru podzemní vody

bil_voda D voda technologická

bil_kal D kaly z úpravny vody

ek_naklady D náklady na 1m3 vyrobené vody

ek_spotreba D spotřeba elektrické energie

jak_nazev T název úpravny vody

rozb_odber N počet odběrů

rozb_lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

rozb_lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

rozb_lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)

rozb_lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)

mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů

mikro _lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

mikro _lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

mikro _lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)

mikro _lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)

fyz_odber N počet fyzikálně-chemických odběrů

fyz _lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

fyz _lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

fyz _lim_2 N překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (ks)

fyz _lim_3 D překročení limitů výpočtem NMH, MHPR (%)

jak _pocet_prekr N počet dnů s překročeným limitem

jak _pocet_celk N počet dnů sledovaného období

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUPE_KANAL - obsahuje vybrané údaje provozní evidence stokid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icpe T identifikační číslo majetkové evidence

zu_icme_pocet N počet záznamů IČME

zu_icme M IČME

obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích

obyv_cov N počet připojených na ČOV v katastrálních územích

obyv_vyust N počet připojených na volné výpustě v katastrálních územích

ic_cov T identifikační číslo ČOV, na kterou je stoka připojena

ic_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod z ČOV

bil_odp_0 D odpadní vody vypouštěné do stokové sítě

bil_odp_1 D odpadní vody splaškové

bil_odp_2a D odpadní vody ostatní

bil_odp_3 D srážková voda fakturovaná

bil_odp_recip D odpadní vody vypouštěné do recipientu

bil_odp_cov D odpadní vody odvedené na ČOV

bil_vyp_0 D vypouštěné BSK5

bil_vyp_1 D vypouštěné CHSKCr

bil_vyp_2 D vypouštěné nerozpuštěné látky

bil_vyp_3 D vypouštěný dusík amoniakální

bil_vyp_4 D vypouštěný dusík celkový

bil_vyp_5 D vypouštěný dusík anorganický

bil_vyp_6 D vypouštěný fosfor celkově

bil_vyp_7 D jiné vypouštěné látky

bil_vyp_jine T název jiné vypouštěné látky

bil_vyp_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)

bil_vyp_9 D rtuť

bil_vyp_10 D kadmium

bil_id_pocet N počet následujících záznamů

bil_id_vypust M identifikační čísla vypouštění z jednotlivých výpustí

ek_poplatky D celkové poplatky za vypouštění odpadních vod

ek_jedn_nakl D jednotkové náklady

ek_poruchy N poruchy na stokové síti

jak_obec T jakost vody - název obce

jak_obec_kod T jakost vody - kód obce

jak_cast T jakost vody - název části obce

jak_cast_kod T jakost vody - kód části obce

jak_katastr T jakost vody - katastrálních území

jak_katastr_kod T jakost vody - kód katastrálního území

jak_pocet N počet volných výpustí do recipientu

mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů

mikro _lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

mikro _lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovateleTabulka VUPE_COV - obsahuje vybrané údaje provozní evidence ČOVid N automatické číslo (nevyplňuje se),

icpe T identifikační číslo majetkové evidence

zu_icme T IČME

obyv_bydl N počet trvale bydlících v připojených katastrálních územích

obyv_cov N počet připojených na ČOV v katastrálních územích

obyv_ekv N počet připojených ekvival. obyvatel v katastrálních územích

bil_odp_0 D čištěné odpadní vody celkem

bil_odp_1 D splaškové čištěné odpadní vody

bil_odp_2 D průmyslové čištěné odpadní vody

bil_odp_2a D čištěné odpadní vody v zemědělství a ostatní

bil_odp_3 D srážkové čištěné odpadní vody

bil_odp_4 D mechanicky čištěné odpadní vody

bil_odp_5 D biologicky čištěné odpadní vody

bil_odp_6 D technologií dočišťování - terciální

bil_recip D odpadní vody vypouštěné do recipientu

bil_odp_cov_0 D BSK5 na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_1 D CHSKCr na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_2 D nerozpuštěné látky na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_3 D dusík amoniakální na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_4 D dusík celkový na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_6 D fosfor celkový na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_7 D jiné na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_jine T popis jiné na přítoku do ČOV

bil_odp_cov_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)

bil_odp_cov_9 D rtuť

bil_odp_cov_10 D kadmium

bil_odp_rec_0 D BSK5 na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_1 D CHSKCr na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_2 D nerozpuštěné látky na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_3 D dusík amoniakální na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_4 D dusík celkový na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_6 D fosfor celkový na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_7 D jiná látka na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_jine T popis jiné látky na výtoku z ČOV

bil_odp_rec_8 D RAS (rozpuštěné anorganické soli), AOX (absorbovatelné organické halogeny)

bil_odp_rec_9 D rtuť

bil_odp_rec_10 D kadmium

bil_id_vyp T identifikační číslo vypouštění odp. vod

bil_kal_0 D přímá aplikace kalu

bil_kal_1 D spalování kalu

bil_kal_2 D kompostování kalu

bil_kal_4 D skládkování kalu

bil_kal_5 D rekultivace kalu

bil_kal_6 D převoz do jiné ČOV

ek_naklady D náklady na vyčištění 1m3 vody

ek_spotreba D spotřeba elektrické energie

jak_nazev T název ČOV

mikro_odber N počet mikrobiologických odběrů

mikro _lim_0 N překročení limitů MH, NMH, MHPR (ks)

mikro _lim_1 D překročení limitů MH, NMH, MHPR (%)

vlastnik N odkaz na NR tabulky VLASTNIK

provozovatel N odkaz na NR tabulky PROVOZOVATEL

urad_nazev T název vodoprávního úřadu

urad_cislo T číslo vodoprávního úřadu

zprac_datum T datum zpracování

zprac_misto T místo zpracování

zprac_jmeno T jméno zpracovatelePříl.23FORMÁT ŽÁDOSTI POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE §

6 ODST. 10STRUKTURA SOUBORU EVIDENCE

Na základě zmocnění v § 6 odst. 10 zákona je stanovena struktura souboru evidence ve formátu MDB. Aplikace

Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace obsahuje následující strukturu souboru evidence:(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N identifikační číslo kraje (např. 21 pro CZ021)

nuts T označení kraje (CZ021)

nazev T název krajeTabulka VODOURADY - obsahuje číselník vodoprávních úřadů ČRid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

kraj T označení kraje

ident T kód obce s rozšířenou pravomocí

nazev T název obce

nr N pořadí obce v krajiTabulka KATCISLO - obsahuje číselník kódů katastrálních územíid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

katcislo T číselný kód katastrálního územíTabulka CISMAJETEK - obsahuje číselník IČMEid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

ident_maj T IČME z majetkové evidence

nazev_maj T název majetku

poradi_maj N pořadí majetku

adresa_maj T adresa provozovnyTabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník provozovatelůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID provozovatele

fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba

jmeno T název provozovatele

jmenoo T jméno provozovatele (fyzická osoba)

prijmeni T příjmení provozovatele (fyzická osoba)

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla provozovatele

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla provozovatele

adresa3 T obec sídla provozovatele

den_nar N den narození (v případě fyzické osoby)

mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby)

rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby)

ICO T identifikační číslo (IČO)

telefon T telefonické spojení na provozovatele

fax T faxové spojení na provozovatele

e_mail T emailová adresa provozovatele

stat_organ T statutární orgán provozovateleTabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníkůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID vlastníka

fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba

jmeno T název vlastníka

jmenoo T jméno vlastníka (fyzická osoba)

prijmeni T příjmení vlastníka (fyzická osoba)

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla vlastníka

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka

adresa3 T obec sídla vlastníka

den_nar N den narození (v případě fyzické osoby)

mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby)

rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby)

ICO T identifikační číslo (IČO)

telefon T telefonické spojení na vlastníka

fax T faxové spojení na vlastníka

e_mail T emailová adresa vlastníka

stat_organ T statutární orgán vlastníkaTabulka ZASTUPCE - obsahuje číselník odborných zástupcůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID zástupce

primeni T příjmení zástupce

jmeno T jméno zástupce

titul T titul zástupce

den_nar N den narození

mes_nar N měsíc narození

rok_nar N rok narození

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla zástupce

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla zástupce

adresa3 T obec sídla zástupce

vzdelani T dosažené vzdělání

skola T název školy

delka_praxe D délka praxe

ve_funkci T ve funkciTabulka VYRIZUJE - obsahuje číselník osob vyřizujících povoleníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné ID osoby

jmeno T jméno osoby

telefon T tel. spojení na vyřizující osobu

email T e-mailová adresa osoby vyřizující povoleníTabulka POVOLENI - obsahuje základní údaje o povolení k provozováníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné ID povolení

provozovatel N jednoznačné ID provozovatele

vlastnik N identifikační číslo kraje

odb_zastupce N jednoznačné ID zástupce

jiny N ID číslo předchozího povolení na stejný majetek

spis_znacka T spisová značka

jedn_cislo T jednací číslo

datum T počátek platnosti povolení

platnost T konec platnosti povolení

omezeni N 0 - povolení nemá omezenou platnost, 1 - má omezenou platnost

vyrizuje N jednoznačné ID vyřiz. osobyTabulka MAJETEK - přiřazuje majetek k povolenímid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné ID povoleni

provozovatel N jednoznačné ID provozovatele

ident_maj T IČME majetku

místo_maj T místo provozovny

počet_osob N počet fyzických osob využívajících vodovod nebo kanalizaciTabulka VLASTMAJETKU - přiřazuje vlastníky k povoleníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné ID povoleni

provozovatel N jednoznačné ID provozovatele

vlastnik N jednoznačné ID vlastníkaPříl.24POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A PRO STOČNÉ NA

KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ V DANÉM

KALENDÁŘNÍM ROCESTRUKTURA DATABÁZOVÉHO SOUBORUNa základě zmocnění v § 36 odst. 7 zákona je stanovena struktura databázového souboru ve formátu MDB. Aplikace Porovnání všech položek

výpočtu ceny pro vodné a pro stočné a dosažené skutečnosti pro kalendářní rok XXXX obsahuje následující strukturu databázového souboru:(N - celé číslo, T - text, D - reálné číslo ve dvojnásobné přesnosti)Tabulka PROVOZOVATEL - obsahuje číselník příjemců V+Sid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID příjemce

fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba

jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby)

prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby)

nazev T název příjemce

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla příjemce

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla příjemce

adresa3 T obec sídla příjemce

ICO T identifikační číslo (IČ)

den_nar N den narození (v případě fyzické osoby)

mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby)

rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby)

místo_podnikani T místo podnikání (pokud se liší od sídla)

stat_organ T statutární orgán provozovatele

neDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH

telefon T telefonické spojení na příjemce

fax T faxové spojení na příjemce

e_mail T emailová adresa příjemceTabulka VLASTNIK - obsahuje číselník vlastníkůid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

nr N jednoznačné číselné ID vlastníka

fyz_osoba N 0 - právnická osoba, 1 - fyzická osoba

jmeno T křestní jméno (v případě fyzické osoby)

prijmeni T příjmení (v případě fyzické osoby)

nazev T název vlastníka

adresa1 T ulice a číslo popisné sídla vlastníka

adresa2 T poštovní směrovací číslo sídla vlastníka

adresa3 T obec sídla vlastníka

ICO T identifikační číslo (IČ)

den_nar N den narození (v případě fyzické osoby)

mes_nar N měsíc narození (v případě fyzické osoby)

rok_nar N rok narození (v případě fyzické osoby)

místo_podnikani T místo podnikání (pokud se liší od sídla)

stat_organ T statutární orgán vlastníka

neDPH N 0 - plátce DPH, 1 - není plátce DPH

telefon T telefonické spojení na vlastníka

fax T faxové spojení na vlastníka

e_mail T emailová adresa vlastníkaTabulka KALKULACE - obsahuje základní údaje o porovnáníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno

nr_provoz N jednoznačné ID příjemce

jinyprovoz N 1 - provozovatel se liší od příjemce V+S

nr_jinyprovoz N jednoznačné ID jiného provozovatele

typ N typ porovnání

0 - dílčí odběratelské

1 - celkové odběratelské

2 - součtové odběratelské

3 - dílčí provozovatelské

4 - celkové provozovatelské

5 - součtové provozovatelské

jiny N 1 - porovnání dvousložkové ceny v pitné vodě

dvouslozkaK N 1 - porovnání dvousložkové ceny v odpadní vodě

ICPE T IČPE související s cenou

datum T datum zpracování

místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)

vypracoval T jméno a příjmení zpracovatele vyúčtování

kontroloval T jméno a příjmení osoby, která kontrolovala porovnání

schvalil T jméno a příjmení osoby, která schválila porovnání

telefon T telefon na zpracovatele

email T e-mail na zpracovateleTabulka ROZPISD - obsahuje hodnoty porovnáníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno

nr_provoz N jednoznačné ID příjemce

typ N typ porovnání

0 - dílčí odběratelské

1 - celkové odběratelské

2 - součtové odběratelské

3 - dílčí provozovatelské

4 - celkové provozovatelské

5 - součtové provozovatelské

kalk N 0 - skutečnost, 1 - kalkulace

datum T datum zpracování

místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)

material_v D součtové náklady na materiál - pitná voda

material_k D součtové náklady na materiál - odpadní voda

sur_voda_v D náklady na nákup surové vody - pitná voda

sur_voda_k D náklady na nákup surové vody - odpadní voda

voda_pitna_prevzata_v D náklady na nákup převzaté vody - pitná voda

voda_pitna_prevzata_k D náklady na předanou odpadní vodu

chemikalie_v D náklady na chemikálie - pitná voda

chemikalie_k D náklady na chemikálie - odpadní voda

ostat_material_v D náklady na ostatní materiál - pitná voda

ostat_material_k D náklady na ostatní materiál - odpadní voda

energie_v D součtové náklady na energii - pitná voda

energie_k D součtové náklady na energii - odpadní voda

elektrina_v D náklady na el. Energii - pitná voda

elektrina_k D náklady na el. Energii - odpadní voda

ostat_energie_v D náklady na ostatní energii - pitná voda

ostat_energie_k D náklady na ostatní energii - odpadní voda

mzdy_v D součet mzdových nákladů - pitná voda

mzdy_k D součet mzdových nákladů - odpadní voda

prime_mzdy_v D přímé mzdy - pitná voda

prime_mzdy_k D přímé mzdy - odpadní voda

ostat_os_naklady_v D ostatní osobní náklady - pitná voda

ostat_os_naklady_k D ostatní osobní náklady - odpadní voda

ostat_prime_naklady_v D součtové ostatní přímé náklady - pitná voda

ostat_prime_naklady_k D součtové ostatní přímé náklady - odpadní voda

odpisy_v D odpisy - pitná voda

odpisy_k D odpisy - odpadní voda

opravy_infra_v D náklady na opravy infrastrukturního majetku - pitná voda

opravy_infra_k D náklady na opravy infrastrukturního majetku - odp. voda

najem_infra_v D nájem infrastrukturního majetku - pitná voda

najem_infra_k D nájem infrastrukturního majetku - odpadní voda

prostredky_obnovy_v D prostředky obnovy infrastruktury - pitná voda

prostředky_obnovy_k D prostředky obnovy infrastruktury - odpadní voda

poplatky_vyp_v D poplatky za vypouštění odpadních vod - pitná voda

poplatky_vyp_k D poplatky za vypouštění odpadních vod - odp. voda

ostat_prov_nakl_ext_v D ostatní externí provozní náklady - pitná voda

ostat_prov_nakl_ext_k D ostatní externí provozní náklady - odpadní voda

ostat_prov_nakl_vl_v D ostatní provozní náklady vlastní - pitná voda

ostat_prov_nakl_vl_k D ostatní provozní náklady vlastní - odpadní voda

prov_naklady_v D součtové provozní náklady - pitná voda

prov_naklady_k D součtové provozní náklady - odpadní voda

fin_naklady_v D finanční náklady - pitná voda

fin_naklady_k D finanční náklady - odpadní voda

fin_vynosy_v D finanční výnosy - pitná voda

fin_vynosy_k D finanční výnosy - odpadní voda

vyr_rezie_v D výrobní režie - pitná voda

vyr_rezie_k D výrobní režie - odpadní voda

spr_rezie_v D správní režie - pitná voda

spr_rezie_k D správní režie - odpadní voda

uplne_vl_naklady_v D součtové úplné vlastní náklady - pitná voda

uplne_vl_naklady_k D součtové úplné vlastní náklady - odpadní voda

hodn_infra_v D hodnota infrastrukturního majetku - pitná voda

hodn_infra_k D hodnota infrastrukturního majetku - odpadní voda

por_cena_hm_maj_v D pořizovací cena provozního majetku - pitná voda

por_cena_hm_maj_k D pořizovací cena provozního majetku - odpadní voda

místo_prac_v D počet pracovníků - pitná voda

místo_prac_k D počet pracovníků - odpadní voda

voda_pitna_v D voda pitná fakturovaná

voda_pitna_dom_v D voda pitná fakturovaná pro domácnosti

voda_odp_k D voda odpadní fakturovaná

voda_odp_dom_k D voda odpadní fakturovaná pro domácnosti

voda_srazkova_k D voda srážková fakturovaná

voda_odp_cistena_k D voda odpadní čištěná

voda_prevzata_v D množství převzaté pitné vody

voda_prevzata_k D množství převzaté odpadní vody

voda_predana_v D množství předané pitné vody

voda_predana_k D množství předané odpadní vody

jedn_naklady_v D jednotkové náklady - pitná voda

jedn_naklady_k D jednotkové náklady - odpadní voda

kalkulacni_zisk_v D kalkulační zisk - pitná voda

kalkulacni_zisk_k D kalkulační zisk - odpadní voda

místo_z_UVN_v D podíl z ÚVN - pitná voda

místo_z_UVN_k D podíl z ÚVN - odpadní voda

na_rozvoj_infra_maj_v D prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - pitná voda

na_rozvoj_infra_maj_k D prostř. na rozvoj a obnovu infrastr. maj - odpadní voda

plan_fin_obnovy_v D prostředky v plánu obnovy a jejich čerpání - pitná voda

plan_fin_obnovy_k D prostředky v plánu obnovy a jejich čerpání - odpadnívoda

celkem_UVN_zisk_v D celkem ÚVN a zisk - pitná voda

celkem_UVN_zisk_k D celkem ÚVN a zisk - odpadní voda

voda_fakt_srazk_v D voda fakturovaná pitná

voda_fakt_srazk_k D voda fakturovaná odpadní a srážková

cena_vodne D cena za vodné

cena_stocne D cena za stočné

cena_vodne_DPH D cena za vodné včetně DPH

cena_stocne_DPH D cena za stočné včetně DPH

stav_obnovy_maj_v D stav účelového účtu prostředků obnovy od r.2009 - pitná voda

stav_obnovy_maj_k D stav účelového účtu prostředků obnovy od r.2009 - odp. voda

cerp_obnovy_maj_v D čerpání prostředků obnovy od r.2009 - pitná voda

cerp_obnovy_maj_k D čerpání prostředků obnovy od r.2009 - odp. voda

UVN_tab2a_v D ÚVN a zisk - pitná voda

UVN_tab2a_k D ÚVN a zisk - odpadní voda

pevna_minus_UVN_zisk_v D pohyblivá složka - ÚVN a zisk - pitná voda

pevna_minus_UVN_zisk_k D pohyblivá složka - ÚVN a zisk - odpadní voda

místo_z_UVN_zisk_v D podíl z celkových ÚVN a zisku - pitná voda

místo_z_UVN_zisk_k D podíl z celkových ÚVN a zisku - odpadní voda

pohybliva_UVN_zisk_v D pohyblivá složka - pitná voda

pohybliva_UVN_zisk_k D pohyblivá složka - odpadní voda

z_toho_UVN_v D z toho ÚVN - pitná voda

z_toho_UVN_k D z toho ÚVN - odpadní voda

z_toho_kalk_zisk_v D z toho zisk - pitná voda

z_toho_kalk_zisk_k D z toho zisk - odpadní voda

cena_pohyblive_v D cena pohyblivé složky - pitná voda

cena_pohyblive_k D cena pohyblivé složky - odpadní voda

cena_pohyblive_DPH_v D cena pohyblivé složky s DPH - pitná voda

cena_pohyblive_DPH_k D cena pohyblivé složky s DPH - odpadní voda

parametry_pevne_v D parametry pohyblivé složky podle ceny

parametry_pevne_k D parametry pohyblivé složky podle cenyTabulka KALK_VLAST - obsahuje vlastníky uvedené v porovnáníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

rok N rok, pro který je vyúčtování zpracováváno

nr_provoz N jednoznačné ID příjemce

typ N typ porovnání

0 - dílčí odběratelské

1 - celkové odběratelské

2 - součtové odběratelské

3 - dílčí provozovatelské

4 - celkové provozovatelské

5 - součtové provozovatelské

místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)

vlast N ID vlastníkaTabulka VYSVETLIVKY - obsahuje komentáře k jednotlivým řádkům porovnáníid_nr N automatické číslo (nevyplňuje se),

rok N rok, pro který je porovnání zpracováváno

nr_provoz N jednoznačné ID příjemce

typ N typ porovnání

0 - dílčí odběratelské

1 - celkové odběratelské

2 - součtové odběratelské

3 - dílčí provozovatelské

4 - celkové provozovatelské

5 - součtové provozovatelské

místo T označení porovnání (místo, pro které je zpracováváno)

radky N číslo řádky, ke které se komentář vztahuje

vysvětlivka T text komentáře

obor N 0 - pitná voda, 1 - odpadní voda1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů.1) Typy limitů podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví

č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a

četnost její kontroly. Pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v

ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody.1a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých

dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších

předpisů.2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance,

způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění

pozdějších předpisů.4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č.

254/2001 Sb.5) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro

návrh programu odběru vzorků.ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob

odběru vzorků.ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,- Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží,- Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě

potravin a nápojů,- Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků,- Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod,- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a

manipulace s nimi.5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné

vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.7) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro

návrh programu odběru vzorků.ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob

odběru vzorků.ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,- Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod,- Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod,- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a

manipulace s nimi.7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění

odpadních vod do vod povrchových.8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), ve znění pozdějších předpisů.10) ČSN 755401 Navrhování vodovodních potrubí.TNV 755402 Výstavba vodovodních potrubí.11) ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.12) ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních

nádrží.13) Vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.14) Zákon č. 254/2001 Sb.15) ČSN 756401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních

obyvatel.16) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a

zákona č. 274/2001 Sb.17) ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.18) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek -

část 1 - 6.ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.20) ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich

zkoušení.ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.21) ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních

přípojek - část 7: Provoz a údržba.TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí.TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.23) § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.24) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.25) § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.26) ČSN EN 4064 - 1, 257807 - stávající technické a metrologické

požadavky na vodoměry na studenou vodu.27) Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry

na studenou vodu označované EHS.28) ČSN ISO 4064 - 1 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích

(měřidla pro studenou pitnou vodu).30) § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.31) Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.

Related Laws