o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
165/2012 Sb.ZÁKONze dne 31. ledna 2012o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonůZměna: 407/2012 Sb.Změna: 310/2013 Sb.Změna: 310/2013 Sb. (část)Změna: 90/2014 Sb.Změna: 310/2013 Sb. (část), 90/2014 Sb. (část)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍPODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIEHLAVA IOBECNÁ USTANOVENÍ§ 1Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a

upravujea) podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie

(dále jen „obnovitelný zdroj“), druhotných energetických zdrojů (dále

jen „druhotný zdroj“), vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla a decentrální výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a

povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,b) obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z

obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán“),c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z

obnovitelných zdrojů,d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných

zdrojů,e) financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

z podporovaných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů, decentrální

výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí dotace operátorovi trhu na

úhradu těchto nákladů,f) odvod z elektřiny ze slunečního záření.(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního

prostředía) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů,

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, biometanu a

decentrální výroby elektřiny,b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě

primárních energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů^1),c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale

udržitelnému rozvoji společnosti,d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České

republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci

dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice.(3) Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a

rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich

základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory

stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na

jeho základě.§ 2Základní pojmyPro účely tohoto zákona se rozumía) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie,

jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální

energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy,

energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních

vod a energie bioplynu,b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků

biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a

souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro

energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a

komunálního odpadu,c) bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu

elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu,d) biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu

elektřiny a tepla,e) biometanem upravený bioplyn srovnatelný kvalitou a čistotou se

zemním plynem, který je po vstupu do přepravní nebo distribuční

soustavy považován za zemní plyn,f) druhotnými zdroji využitelné energetické zdroje, jejichž energetický

potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě

energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a

důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů

a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské

činnosti,g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na

energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím

procesu v jednom výrobním zařízení,h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby

elektřiny a tepla sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou

energií^2) nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou

odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další

přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii,i) hrubou konečnou spotřebou energie dodaná energie k dalšímu využití

pro průmysl, dopravu, zemědělství a lesnictví, domácnosti a služby,

včetně elektřiny a tepla spotřebovaného odvětvím energetiky při výrobě

elektřiny a tepla a ztrát elektřiny a tepla v sítích,j) zeleným bonusem na elektřinu finanční částka na podporu výroby

elektřiny podle tohoto zákona určená výrobcům elektřiny z obnovitelných

zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla,k) zeleným bonusem na biometan finanční částka na podporu výroby

biometanu podle tohoto zákona určená výrobcům biometanu,l) zeleným bonusem na teplo finanční částka na podporu výroby tepla

podle tohoto zákona určená výrobcům tepla,m) bonusem na decentrální výrobu elektřiny finanční částka na podporu

výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny, které jsou připojeny k

distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo

prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k distribuční

soustavě,n) výrobnou elektřiny z podporovaných zdrojů výrobna elektřiny z

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla,o) výrobnou tepla zdroj tepelné energie^2) z obnovitelných zdrojů,p) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na

biometan,q) výrobcem výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny

z druhotného zdroje a výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla,r) výrobcem biometanu výrobce biometanu z bioplynu,s) výrobcem tepla výrobce tepla z obnovitelného zdroje,t) vykupujícím obchodník s elektřinou, který vykupuje vyrobenou

elektřinu od výrobce,u) povinně vykupujícím obchodník s elektřinou určený tímto zákonem nebo

vybraný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“),

který vykupuje elektřinu od výrobce z obnovitelného zdroje vyrobenou ve

výrobně elektřiny na vymezeném území,v) vykupujícím biometan obchodník s plynem, který vykupuje vyrobený

biometan od výrobce biometanu,w) hodinovou cenou cena elektřiny na denním trhu s elektřinou

organizovaném operátorem trhu^3); v případech, kdy není denní trh s

elektřinou organizován, rozumí se hodinovou cenou pevná jednotková cena

elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze stanovená

cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad“),x) provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na

distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena na

přenosovou soustavu,y) provozovatelem lokální distribuční soustavy držitel licence na

distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k

přenosové soustavě.HLAVA IINÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN§ 3(1) Národní akční plán zpracovaný podle Rozhodnutí Komise^4) obsahuje

opatření a způsob dosažení závazných cílů podílu energie z

obnovitelných zdrojů, průběžných dílčích cílů podílu energie z

obnovitelných zdrojů a předpokládané hodnoty vyrobené energie a další

informace pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů.(2) Národní akční plán přispívá k naplňování závazných cílů podílu

energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a

hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v České republice v roce 2020

a stanoví průběžné dílčí cíle podílů energie z obnovitelných zdrojů.(3) Návrh Národního akčního plánu vypracovává a jeho aktualizaci

provádí ministerstvo. Národní akční plán schvaluje vláda.(4) Při zpracování návrhu Národního akčního plánu ministerstvo vychází

ze Státní energetické koncepce, očekávaného zvyšování energetické

účinnosti a úspor energie a posouzení nezbytnosti budování nové

energetické infrastruktury a soustav zásobování tepelnou energií

využívajících energii z obnovitelných zdrojů.(5) Plnění Národního akčního plánu vyhodnocuje ministerstvo nejméně

jedenkrát za 2 roky a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu.HLAVA IIIPODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A

VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA§ 4Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle

tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina

vyrobená využitím obnovitelných zdrojů naměřená v předávacím místě

výrobny elektřiny^5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,

nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní

spotřebu elektřiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z

obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného

zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje.(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu

elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České

republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo

nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny

elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.(3) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se stanoví s ohledem na

předpokládané hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy obnovitelných

zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním

plánu.(4) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu

vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje,

které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím

právním předpisem, a na elektřinu uvedenou v odstavci 5. Požadavky na

minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny

využívající geotermální energii, energii slunečního záření, energii

větru a vody.(5) V případě elektřiny vyrobenéa) spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných

zdrojů stanovena odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a

způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem,b) z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných

zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v zařízení schopném

vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, na které

ministerstvo vydalo osvědčení podle § 47,c) z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje

pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla,

která využívá bioplyn vznikající alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je

cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě^6) a na travním porostu^6), a

která zajistí efektivní využití pro alespoň 50 % primární energie

biomasy, ze které je bioplyn vyroben; vlastní technologická spotřeba

elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom nezapočítává; způsob

vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním

porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis,d) využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z

obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně

elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna

na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí

pevným základem evidované v katastru nemovitostí^7); podporována je

pouze elektřina vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je

umístěna na jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy

spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí^7),e) energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z

obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky

rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného

komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a

nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu

prováděcí právní předpis,f) z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje

pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria

udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.(6) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu

z obnovitelných zdrojůa) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy

podle jiného právního předpisu^8), nebob) vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období, pro

které Úřad podle odstavce 8 podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů

nestanoví,c) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li

formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti,

nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li

zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou

vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %

základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o

velikosti podílu akcionářů vychází.(7) Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů stanoví Úřad

podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.(8) V případě, že pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo o

dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z

obnovitelných zdrojů rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými

hodnotami výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů předpokládaných

hodnot výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovených v Národním

akčním plánu^4) pro rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z

obnovitelných zdrojů rozhoduje, Úřad pro výrobny elektřiny uvedené do

provozu od 1. ledna následujícího roku podporu elektřiny z

obnovitelných zdrojů pro tento rok nestanoví. V případě vodních a

větrných elektráren se pro porovnání používají přepočtené hodnoty

stanovené podle rozhodnutí Komise^4).(9) Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných

zdrojů podle odstavce 8 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém

regulačním věstníku.(10) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny

pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování

obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje

pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do

provozu do 31. prosince 2013 včetně. Toto se netýká podpory výroby

elektrické energie využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do

instalovaného výkonu 10 MW. V případě biokapalin se podpora vztahuje

pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin do 31. prosince 2013 včetně

ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013

včetně.(11) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nepoužije pro výrobce elektřiny

z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %

základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevztahuje na výrobce, který

vyrábí elektřinu z bioplynu a jehož hlavním předmětem činnosti je

zemědělská výroba.§ 5Podpora elektřiny z druhotných zdrojů(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z druhotných zdrojů podle

tohoto zákona se za elektřinu z druhotných zdrojů považuje elektřina

vyrobená využitím druhotných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny

elektřiny^5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo

naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní

spotřebu elektřiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z

druhotného zdroje v případě společného spalování druhotného zdroje a

obnovitelného zdroje nebo neobnovitelného zdroje a jestliže na

elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů vydalo ministerstvo osvědčení o

původu elektřiny z druhotných zdrojů.(2) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na výrobu

elektřiny z druhotných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České

republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo

nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny

elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.(3) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na elektřinu

vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny

využívajících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost užití

energie stanovenou prováděcím právním předpisem. V případě výroby

elektřiny z degazačního plynu nebo důlního plynu není podmínkou pro

podporu elektřiny kombinovaná výroba elektřiny a tepla.(4) V případě elektřiny vyrobené energetickým využíváním komunálního

odpadu se podpora elektřiny z druhotných zdrojů vztahuje pouze na

elektřinu vyrobenou z jeho biologicky nerozložitelné části při splnění

podmínky podle odstavce 3.(5) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se poskytuje na množství

elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem

podle prováděcího právního předpisu.(6) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z

druhotných zdrojů v případě neoprávněné dodávky elektřiny do

elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu^8).(7) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu

vyrobenou výrobcem elektřiny z druhotného zdroje, který, má-li formu

akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá

vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční

osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního

kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu

akcionářů vychází.(8) Ustanovení odstavce 7 se nepoužije pro výrobce elektřiny z

druhotných zdrojů, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %

základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.(9) Rozsah a výši podpory elektřiny z druhotných zdrojů stanoví Úřad

podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.§ 6Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina

vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v

zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se

dosahuje poměrné úspory vstupního primárního paliva potřebného na

výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené

výrobě elektřiny a tepla, přičemž požadavek na dosažení poměrné úspory

vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve

výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW.(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla se vztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České

republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo

nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny

elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.(3) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v

termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.(4) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla se nevztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do

elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu^8).(5) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny, který,

má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové

společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který,

je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které

osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota

přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož

údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije pro výrobce elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, jehož akcie v

souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve

vlastnictví obce podle zákona o obcích.(7) Rozsah a výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém

rozhodnutí.§ 7Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných

zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny

a tepla(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit

k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z

podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce

elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky připojení

stanovené jiným právním předpisem^9), s výjimkou případu prokazatelného

nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při

ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z

podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k

přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad

nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení

žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.(3) Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných

zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen

„podpora elektřiny“) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele

licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných

zdrojů. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo

na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené

prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny do

provozu. Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoví

prováděcí právní předpis.(4) Výrobce, který používá pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, z

biokapaliny nebo z bioplynu, je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o

použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním

předpisem.(5) Výrobce nebo dovozce paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z

bioplynu je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích

biomasy, biokapalin a bioplynu a o způsobu jejich využití pro výrobu

paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po

dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání

je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, operátorovi trhu a Státní

energetické inspekci.(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny elektřiny

vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká

nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona, připojené k jím

provozované přenosové soustavě nebo distribuční soustavě přímo nebo

prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny

elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční soustavě jako výrobní

předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny

změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu^10).§ 8Formy podpory elektřiny(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na

elektřinu nebo výkupních cen.(2) Právo zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen má pouze

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody, a to

ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní

výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o

instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně

elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 100

kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, má výrobce

elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu elektřiny

formou zelených bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z obnovitelných

zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, změnit formu

podpory elektřiny podle odstavce 1 pouze k 1. lednu pro daný kalendářní

rok.(3) Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednictvím vykupujícího nebo

povinně vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou

formu podpory elektřiny a její změnu.(4) Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny

elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených bonusů na

elektřinu.(5) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a

postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní

předpis.(6) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných

zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je

možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu.§ 9Zelený bonus na elektřinu(1) Zelený bonus na elektřinu je stanoven v Kč/MWh a poskytován v

ročním nebo hodinovém režimu.(2) Pokud není výrobce subjektem zúčtování^5) nebo nepřenesl

odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující

povinen převzít odpovědnost za odchylku^11).(3) Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen, na základě

vyúčtování podle odstavce 6, hradit výrobci zelený bonus na elektřinu z

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla.(4) Podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinua) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s

instalovaným výkonem do 100 kW včetně nebo biologicky rozložitelnou

část komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním

obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje se poskytuje pouze v

režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu,b) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s

instalovaným výkonem nad 100 kW, s výjimkou biologicky rozložitelné

části komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním

obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, se poskytuje pouze v

režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,c) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných

zdrojů se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na

elektřinu.(5) Výrobce má právo, pokud je to v souladu s odstavcem 4, změnit režim

zeleného bonusu na elektřinu pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok v

termínech a postupem pro výběr režimů zeleného bonusu na elektřinu

podle prováděcího právního předpisu.(6) Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se uskutečňuje na základě

naměřených hodnot^12) vyrobené elektřiny nebo v případech podle § 11

odst. 6 na základě vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných

operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce

operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené hodnoty vyrobené elektřiny

nebo neumožní-li operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě ani

na základě opakovaně prokazatelně předané výzvy přístup k měřicímu

zařízení sloužícímu pro měření vyrobené elektřiny z podporovaných

zdrojů energie nebo nezajistí-li na základě žádosti operátora trhu

ověření vypočtených hodnot způsobem a postupem stanoveným prováděcím

právním předpisem, nárok na úhradu zelených bonusů na elektřinu

nevzniká.§ 10Výkupní ceny(1) Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího je pro příslušné

vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance^13). O

výběru povinně vykupujícího informuje ministerstvo způsobem umožňujícím

dálkový přístup.(2) Povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných

zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně

elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11

a 12. Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím

místě výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu^11).(3) Vyúčtování povinně vykoupené elektřiny se provádí na základě

naměřených hodnot^12) v předávacím místě výrobny elektřiny a

distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a evidovaných operátorem

trhu podle prováděcího právního předpisu.§ 11Podmínky podpory elektřiny, výkupu a evidence výroby elektřiny z

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla(1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných

zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla je 1 hodina.(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu

elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.

V případě výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní

časový úsek čtvrtletí.(3) Pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, musí

mu tuto skutečnost oznámit v termínu stanoveném prováděcím právním

předpisem.(4) V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu je

výrobce povinena) předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené nebo vypočtené

hodnoty v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a

předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího

právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se

předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot; způsob předání a

evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných

zdrojů využívajících formu podpory zeleným bonusem na elektřinu stanoví

prováděcí právní předpis, ab) umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k

měřicímu zařízení, které slouží proměření vyrobené elektřiny z

podporovaných zdrojů energie.(5) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je provozovatel

přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen

předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené hodnoty v

předávacím místě připojení výrobny elektřiny k jím provozované

přenosové nebo distribuční soustavě v členění podle jednotlivých druhů

obnovitelných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a vést jejich

evidenci. Způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z

obnovitelných zdrojů využívajících formu podpory výkupní cenou stanoví

prováděcí právní předpis.(6) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo

druhotných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů, je

povinen zajistit měření nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z

obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů způsobem, který stanoví

prováděcí právní předpis.(7) Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním obnovitelného

zdroje a neobnovitelného zdroje, je povinen způsobem, který stanoví

prováděcí právní předpis, vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též

Úřadu a ministerstvua) zvlášť množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného

zdroje,b) skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu ac) skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje

pro účely výroby elektřiny.(8) Výrobce, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového

zeleného bonusu na elektřinu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla

dodána do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je povinen

zajistit měření s hodinovým průběhem výroby elektřiny z obnovitelného

zdroje způsobem, který stanoví jiný právní předpis^12).(9) V případě dosažení záporné hodinové ceny je výrobce, který využívá

podporu elektřiny formou výkupní ceny, povinen zápornou hodinovou cenu

uhradit povinně vykupujícímu, a to za dodané množství elektřiny v dané

hodině. Povinně vykupující je povinen o takových případech předem

informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního

předpisu.(10) V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném

operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká

výrobci, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny nebo

formou zeleného bonusu na elektřinu, v těchto hodinách k vyrobené

elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je

povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a

způsobem podle prováděcího právního předpisu.(11) V případě podpory formou výkupní ceny, kdy je dosaženo vyšší

hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, je povinen povinně

vykupující uhradit operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a

výkupní cenou stanovenou Úřadem. Způsob a postup stanovení rozdílu mezi

hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu stanoví

prováděcí právní předpis.(12) V případě podpory formou zelených bonusů na elektřinu z

obnovitelných zdrojů, pokud výrobce nabídne elektřinu vyrobenou z

obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, je povinen povinně

vykupující uhradit výrobci rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem

na elektřinu. Případné vícenáklady povinně vykupujícího vyplývající z

rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu podle věty

první tohoto odstavce Úřad zohlední v ceně za činnost povinně

vykupujícího podle § 13 odst. 3.§ 11aneplatil§ 12Výše výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 4 odst. 3, 7 a 8 v daném

kalendářním roce na následující kalendářní rok výkupní cenu samostatně

pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, popřípadě pro skupiny podle

velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, nebo s ohledem na

jejich umístění tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobnách

elektřiny uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákonaa) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za

podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou

zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití

primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben

elektřiny využívajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady na

pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním

předpisem,b) zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných

zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po dobu

trvání práva na podporu jako minimální s pravidelným ročním navýšením o

2 %; to neplatí pro výrobnu elektřiny využívající biomasu nebo bioplyn

nebo biokapaliny; za uvedení výrobny elektřiny do provozu se, s

výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii

vody o instalovaném výkonu do 10 MW, považuje též ukončení rekonstrukce

technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení

modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající

výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami

elektřiny,c) byly případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst. 9 a

případy, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu

nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst. 10, zahrnuty

pod písmeno a).(2) Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu

s § 1 odst. 3 a § 4 odst. 3, 7 a 8 v daném kalendářním roce na

následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a

postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu tak, aby

výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh

obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou

průměrnou roční hodinovou cenou a výše hodinového zeleného bonusu na

elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl

mezi výkupní cenou a dosaženou hodinovou cenou. Způsob stanovení

hodinového zeleného bonusu na elektřinu a hodinové ceny stanoví

prováděcí právní předpis.(3) V případech dosažení záporné hodinové ceny Úřad při stanovení

postupu pro hodinový zelený bonus na elektřinu podle odstavce 2

postupuje tak, aby byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elektřinu

rovna nejvýše hodnotě hodinového zeleného bonusu na elektřinu při

dosažení nulové hodinové ceny.(4) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 5 odst. 9 a § 6 odst. 7 v

daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního

zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů

s ohledem na druh druhotného zdroje, umístění a velikost instalovaného

výkonu výrobny elektřiny, a pro podporu elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a velikost

instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité primární

palivo a provozní režim výrobny elektřiny. Úřad může stanovit odlišnou

výši zeleného bonusu na elektřinu také pro rekonstruované výrobny

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Při

stanovení zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z

druhotných zdrojů a podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla se nepoužijí a neplatí pravidla stanovená v

ustanovení odstavců 1 a 2.(5) Úřad meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu k

elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a

druhotných zdrojů v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen

tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby

a době využití výrobny elektřiny.(6) Výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí

být nižší než 95 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém

stanovení výkupní ceny rozhoduje. To neplatí pro stanovení výkupní ceny

pro následující kalendářní rok pro druhy obnovitelných zdrojů, u

kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje,

dosaženo prosté návratnosti investic kratší než 12 let; v těchto

případech postupuje Úřad při stanovení výkupní ceny podle odstavce 1.

Současně výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok

nesmí být vyšší než 115 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém

stanovení výkupní ceny rozhoduje. Úřad informuje o dosahovaných dobách

návratnosti investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů způsobem

umožňujícím dálkový přístup.(7) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby

pro rok, kdy je výrobna elektřiny uvedena do provozu, činila výkupní

cena nebo zelený bonus na elektřinu nejvýše 4 500 Kč/MWh.(8) V případě výroby elektřiny společným spalováním obnovitelného

zdroje a neobnovitelného zdroje, pokud se nejedná o vysokoúčinnou

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, je Úřad oprávněn podporu

elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu snížit oproti podpoře

elektřiny z předcházejícího roku.(9) Při stanovení výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a

postupu pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu a ceny za

činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad podle zákona o cenách.§ 13Vyúčtování podpory elektřiny(1) Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy

a provozovateli přenosové soustavy cenu na úhradu nákladů spojených s

podporou elektřiny za množství elektřiny podle § 28 odst. 5 a

provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové

soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny

účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou

elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a

provozovatelem regionální distribuční soustavy stanoví prováděcí právní

předpis.(2) Povinně vykupující účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní

cenou a hodinovou cenou a cenu za svoji činnost podle množství povinně

vykupované elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů

evidovaných operátorem trhu podle § 10 odst. 3 a operátor trhu je

povinen hradit rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za

činnost povinně vykupujícího.(3) Výši ceny za činnost povinně vykupujícího stanovuje Úřad v daném

kalendářním roce na následující kalendářní rok. Způsob výpočtu ceny

stanoví prováděcí právní předpis.(4) Právo účtovat podle odstavce 2 vzniká zaplacením výkupní ceny

výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v rozsahu naměřených

nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu.HLAVA IVODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ§ 14Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního zářeníPředmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod“)

je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2014 po

dobu trvání práva na podporu elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v

období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.§ 15Subjekty odvodu(1) Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního

záření.(2) Plátcem odvodu je v případě hrazení formou zeleného bonusu na

elektřinu operátor trhu a v případě hrazení formou výkupní ceny povinně

vykupující.§ 16Základ odvoduZákladem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem

odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu na elektřinu

poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v

odvodovém období.§ 17Osvobození od odvoduOd odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve

výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW.§ 18Sazba odvoduSazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formoua) výkupní ceny 10 %,b) zeleného bonusu na elektřinu 11 %.§ 19Odvodové obdobíOdvodovým obdobím je kalendářní měsíc.§ 20Způsob výběru odvodu(1) Plátce odvodu je povinen srazit nebo vybrat odvod ze základu

odvodu.(2) Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů

po skončení odvodového období; ve stejné lhůtě je povinen podat

vyúčtování odvodu.§ 21Správa odvodu(1) Správu odvodu vykonávají finanční úřady.(2) Při správě odvodu se postupuje podle daňového řádu.§ 22Rozpočtové určení odvoduOdvod je příjmem státního rozpočtu.HLAVA VPODPORA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ§ 23Podpora tepla a formy podpory tepla(1) Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle

tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo

vyrobené využitím obnovitelného zdroje.(2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla“) se

uskutečňuje formoua) investiční podpory tepla, nebob) provozní podpory tepla.(3) Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na

teplo.(4) Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze

státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních

prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových

plynů.(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má pouze

výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24

tohoto zákona.(6) Podporu tepla formou provozní podpory tepla lze v rámci jedné

výrobny tepla kombinovat s podporou tepla formou investiční podpory

tepla.(7) Výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu tepla, je povinen

zaregistrovat přímo v systému operátora trhu provozní podporu tepla

zeleným bonusem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí

právní předpis.§ 24Provozní podpora tepla(1) Právo na provozní podporu tepla podle tohoto zákona se vztahuje

pouze na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí

tepelnou energii z obnovitelných zdrojů.(2) Provozní podpora tepla se stanoví s ohledem na předpokládané

hodnoty vyrobené energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů pro

jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo dodané do rozvodného

tepelného zařízení^2) soustavy zásobování tepelnou energií z výroben

tepla využívajících obnovitelné zdroje, které jsou umístěné na území

České republiky využívajících obnovitelné zdroje a které splňují

minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním

předpisem.(4) Nárok na provozní podporu tepla má teplo vyrobené z podporované

biomasy, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5

písm. a), nebo z biokapalin splňující kritéria udržitelnosti stanovená

prováděcím právním předpisem ve výrobnách tepla se jmenovitým tepelným

výkonem vyšším než 200 kW a nebo teplo vyrobené z geotermální energie v

zařízeních se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW.(5) Rozsah a výši provozní podpory tepla stanoví Úřad podle tohoto

zákona v cenovém rozhodnutí.(6) Provozní podpora tepla se nevztahuje naa) teplo vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla s výjimkou

tepla vyrobeného ve výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s

instalovaným výkonem do 7,5 MWe, pro kterou je stanovena podpora

elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. b),b) teplo vyrobené společným spalováním obnovitelného zdroje s

neobnovitelným zdrojem s výjimkou tepla vyrobeného společným spalováním

obnovitelného zdroje s druhotným zdrojem,c) neoprávněnou dodávku tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy

zásobování tepelnou energií, když při neoprávněné dodávce tepla do

rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií se

postupuje obdobně jako při neoprávněném odběru tepelné energie podle

jiného právního předpisu^14),d) teplo vyrobené ve výrobnách tepla uvedených do provozu v období, pro

které Úřad podle odstavce 7 provozní podporu tepla z obnovitelných

zdrojů nestanoví,e) teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li

formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti,

nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li

zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou

vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %

základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o

velikosti podílu akcionářů vychází.(7) V případě, že pro výrobu tepla z biomasy bylo o dva roky dříve, než

je rok, ve kterém se o provozní podpoře tepla rozhoduje, dosaženo nebo

překonáno skutečnými hodnotami výroby tepla z biomasy předpokládaných

hodnot výroby tepla z biomasy stanovené v Národním akčním plánu pro

rok, ve kterém se o provozní podpoře tepla z obnovitelných zdrojů

rozhoduje, Úřad pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna

následujícího roku podporu tepla z obnovitelných zdrojů pro tento rok

nestanoví.(8) Informace o dosažené hodnotě výroby tepla z biomasy podle odstavce

7 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věstníku.(9) Ustanovení odstavce 6 písm. e) se nepoužije pro výrobce tepla z

obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %

základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.§ 25Investiční podpora tepla(1) Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z

obnovitelných zdrojů a na rozvodné tepelné zařízení^2) z těchto výroben

tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie

stanovenou prováděcím právním předpisem.(2) Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy

podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních

prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových

plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou

povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit

investiční podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a

rozvodných tepelných zařízení^2) z těchto výroben tepla.(3) V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční

podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené

rozhodnutím Komise^15).(4) V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora

tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva

biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti stanovená v prováděcím

právním předpise. Splnění kritérií udržitelnosti biokapalin je povinen

výrobce tepla doložit poskytovateli dotace do 30 dní po uvedení výrobny

tepla do provozu.(5) Investiční podpora tepla podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na

solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem

zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících soustav

zásobování tepelnou energií využívajících obnovitelné zdroje, ve

kterých byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než

polovina tepla z obnovitelných zdrojů. Tyto soustavy zásobování

tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup

zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.(6) Investiční podpora tepla se nevztahuje na výrobce tepla z

obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní

formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované

akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné

prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením

zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.(7) Ustanovení odstavce 6 se nepoužije pro výrobce tepla z

obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 %

základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích.§ 26Zelený bonus na teplo a jeho výše(1) Zelený bonus na teplo je stanoven v Kč/GJ a poskytován pouze v

ročním režimu.(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na teplo je 1 měsíc

nebo jeho celé násobky.(3) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 24 odst. 2, 5 a 7 v daném

kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného

bonusu na teplo.(4) Úřad je povinen stanovit zelený bonus na teplo ve výši 50 Kč/GJ.(5) Při stanovení ročních zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle

zákona o cenách.(6) Pokud o to výrobce tepla požádá, je operátor trhu povinen, na

základě vyúčtování podle odstavce 7, hradit výrobci zelený bonus na

teplo.(7) Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě

naměřených hodnot tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení

soustavy zásobování tepelnou energií evidovaných operátorem trhu podle

prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce tepla operátorovi

trhu naměřené hodnoty dodaného tepla nebo neumožní-li operátorovi trhu

nebo jím písemně pověřené osobě ani na základě opakovaně prokazatelně

předané výzvy přístup k měřicímu zařízení sloužícímu pro měření

dodaného tepla, na které se vztahuje podpora tepla, nárok na úhradu

zeleného bonusu na teplo nevzniká.§ 27Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou

tepla(1) Držitel licence na rozvod tepelné energie^16) je povinen vykupovat

teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů a za tím účelem připojit výrobnu

tepla k rozvodnému tepelnému zařízení.(2) Povinnost výkupu tepla nevzniká,a) pokud výrobce tepla není držitelem licence na výrobu tepla podle

jiného právního předpisu,b) je-li již potřeba tepla uspokojena podle odstavce 1,c) pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepla pro

stávající odběratele držitele licence na rozvod tepelné energie, nebod) pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném

tepelném zařízení v místě připojení.(3) Výrobce tepla je povinen zajistit měření dodaného tepla do

rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z

výrobny tepla podle prováděcího právního předpisu.(4) Výrobce tepla, který používá pro výrobu tepla palivo z biomasy, je

povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v

rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.(5) Výrobce tepla nebo dovozce paliva z biomasy je povinen uchovávat

dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich

využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním

předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy

vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, operátorovi

trhu a Státní energetické inspekci.(6) Výrobce tepla je povinen zaregistrovat místo předání vyrobeného

tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do

rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, ke

kterému vzniká nárok na provozní podporu tepla podle tohoto zákona, v

systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto

údajích podle prováděcího právního předpisu.(7) Výrobce tepla je povinena) předat elektronickou formou operátorovi trhu naměřené hodnoty tepla

dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou

energií a na základě žádosti operátora trhu mu předat další doplňující

informace týkající se předávaných naměřených hodnot; způsob předání a

evidence naměřených hodnot tepla stanoví prováděcí právní předpis, ab) umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k

měřicímu zařízení, které slouží pro měření dodaného tepla, na které se

vztahuje provozní podpora tepla.HLAVA VIFINANCOVÁNÍ PODPORY ELEKTŘINY A TEPLA§ 28Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla(1) Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny

prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou

tvořenya) tržbami z plateb ceny na úhradu nákladů spojených s podporou

elektřiny,b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při

spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií,c) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 2 ad) vrácenou neoprávněně čerpanou podporou a uhrazeným penále podle §

51; operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou

elektřiny a provozní podporou tepla.(2) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí

dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu

provozní podpory tepla, a to do 31. října kalendářního roku, který

předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví cenu na úhradu

nákladů spojených s podporou elektřiny. Prostředky státního rozpočtu

pro poskytnutí dotace se stanoví podle výše finančních prostředků

uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), a to tak, aby spolu s nimi

zajistily pokrytí celkových předpokládaných finančních prostředků na

úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou

tepla.(3) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

maximálně ve výši 495 Kč/MWh. Cenu na úhradu nákladů spojených s

podporou elektřiny stanovuje Úřad podle zákona o cenách.(4) Obchodník s elektřinou, výrobce elektřiny, provozovatel přenosové

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy účtuje cenu na úhradu

nákladů spojených s podporou elektřiny včetně záloh osobám podle

odstavce 5, 6 nebo 7 a tyto osoby jsou povinny tuto cenu hradit. Způsob

a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s

podporou elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.(5) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny hradía) zákazník1. obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny za množství

elektřiny dodané podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

anebo provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční

soustavy za množství elektřiny dopravené podle smlouvy o přenosu

elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny a2. provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční

soustavy za množství elektřiny spotřebované zákazníkem nebo jiným

účastníkem trhu s elektřinou v odběrném místě zákazníka bez použití

přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, včetně elektřiny

spotřebované v zařízeních připojených do odběrného místa zákazníka,b) výrobce elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo

provozovateli distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny přímo

připojena, za množství elektřiny spotřebované výrobcem elektřiny nebo

jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové soustavy nebo

distribuční soustavy,c) provozovatel přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy

operátorovi trhu za množství elektřiny jemu dodané podle smlouvy o

dodávce elektřiny,d) provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli distribuční

soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, za

množství elektřiny jemu dodané podle smlouvy o dodávce elektřiny a za

množství elektřiny spotřebované v lokální distribuční soustavě výrobcem

elektřiny nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití

distribuční soustavy,s výjimkou množství elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích

vodních elektráren, spotřebované zákazníkem v ostrovním provozu na

území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy,

spotřebované pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a

spotřebované pro pokrytí ztrát v přenosové a distribuční soustavě.(6) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny vyúčtovanou

obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny zákazníkovi je

obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny povinen na základě

vyúčtování hradit provozovateli distribuční soustavy. Má se za to, že

prokázané opakované neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s

podporou elektřiny obchodníkem s elektřinou provozovateli distribuční

soustavy, která není uhrazena ani po upozornění, je porušením právních

předpisů souvisejících s výkonem licencované činnosti při výkonu

licencované činnosti závažným způsobem.(7) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny vyúčtovanou

provozovatelem lokální distribuční soustavy účastníkovi trhu s

elektřinou je provozovatel lokální distribuční soustavy povinen na

základě vyúčtování hradit provozovateli distribuční soustavy, ke které

je lokální distribuční soustava připojena. Má se za to, že prokázané

opakované neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou

elektřiny provozovatelem lokální distribuční soustavy provozovateli

distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava

připojena, která není uhrazena ani po upozornění, je porušením právních

předpisů souvisejících s výkonem licencované činnosti při výkonu

licencované činnosti závažným způsobem.(8) Finanční prostředky určené pro podporu elektřiny a provozní podporu

tepla podle § 9 odst. 3, § 13 odst. 2 a § 26 odst. 6 vede operátor trhu

samostatně na zvláštních účtech.(9) Při stanovení cen pro následující kalendářní rok podle právního

předpisu, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích

a postupy pro regulaci cen^17), Úřad bere v úvahu rozdíly mezi skutečně

vynaloženými náklady a příjmy spojenými s podporou elektřiny a provozní

podporou tepla za uplynulý kalendářní rok.(10) Skutečnými celkovými náklady operátora trhu je součet celkových

vyplacených finančních prostředků výrobcům podle § 9 odst. 3 a výrobcům

tepla podle § 26 odst. 6 a celkových vyplacených finančních prostředků

povinně vykupujícímu podle § 13 odst. 2. Skutečnými výnosy operátora

trhu jsou skutečně uhrazené finanční prostředky podle odstavce 1.(11) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích licencí a údaje

z vydaných rozhodnutí o udělení licence a ministerstvo údaje o

držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu elektřiny z druhotných

zdrojů v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.§ 28aneplatil§ 29Poskytnutí dotace(1) Dotaci na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní

podporu tepla podle § 28 poskytuje ministerstvo operátorovi trhu

čtvrtletně na základě jeho žádosti předložené do konce měsíce

následujícího po ukončení čtvrtletí. Ministerstvo operátorovi trhu do

konce dalšího měsíce poukáže jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení

vlády podle § 28 odst. 2.(2) O poskytnutí dotace vydá ministerstvo rozhodnutí, ve kterém uvede

svůj název a adresu, název a adresu sídla operátora trhu, kterému je

dotace určena, poskytovanou částku a den vydání rozhodnutí.HLAVA VIIPODPORA BIOMETANU§ 30Podpora biometanu(1) Pro účely stanovení podpory biometanu podle tohoto zákona se za

biometan považuje plyn vyrobený z bioplynu ve výrobnách plynu na území

České republiky připojených k distribuční nebo přepravní soustavě^18)

České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa^18) nebo

prostřednictvím jiné výrobny plynu připojené k distribuční nebo

přepravní soustavě České republiky nebo připojených k podzemnímu

zásobníku plynu.(2) Podpora biometanu se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty

výroby energie biometanu pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v

Národním akčním plánu.(3) Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobenýa) z bioplynu, který vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je

cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě^6) a na travním porostu^6);

způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na

travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis, ab) v souladu s požadavky na jeho kvalitu, odorizaci a tlak stanovenými

prováděcím právním předpisem.(4) Rozsah a výši podpory biometanu stanoví Úřad podle tohoto zákona v

cenovém rozhodnutí.(5) Podpora biometanu se nevztahuje naa) neoprávněnou dodávku biometanu do distribuční soustavy, přepravní

soustavy nebo do podzemního zásobníku plynu podle jiného právního

předpisu^19), nebob) vyrobenou ve výrobnách biometanu uvedených do provozu v období, pro

které Úřad podle odstavce 6 podporu biometanu nestanoví,c) biometan, vyrobený výrobcem biometanu z bioplynu, který, má-li formu

akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá

vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční

osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního

kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu

akcionářů vychází.(6) V případě, že pro výrobu biometanu bylo o dva roky dříve, než je

rok, ve kterém se o podpoře biometanu rozhoduje, dosaženo nebo

překonáno skutečnými hodnotami výroby biometanu předpokládaných hodnot

výroby biometanu stanovené v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém

se o podpoře biometanu rozhoduje, Úřad pro výrobny biometanu uvedené do

provozu od 1. ledna následujícího roku podporu biometanu pro tento rok

nestanoví.(7) Informace o dosažené hodnotě výroby biometanu podle odstavce 6

zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věstníku.(8) Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobený do 31.

prosince 2013 včetně.§ 31Práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem(1) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy

nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu je povinen přednostně

připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k distribuční nebo

přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásobníku plynu, pokud o to

výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení.(2) Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní v případě

prokazatelného nedostatku kapacity.(3) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy

nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu je povinen poskytnout na

žádost výrobce biometanu informace nezbytné pro připojení, odhad

nákladů souvisejících s připojením a lhůtu pro připojení.(4) Právo na podporu biometanu podle tohoto zákona se vztahuje pouze na

držitele licence na výrobu plynu, který vyrábí biometan z bioplynu.(5) Výrobce biometanu je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o

použitých druzích biomasy a biokapalin a o způsobu jejich využití pro

výrobu biometanu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,

nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a

na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu a Státní energetické

inspekci.(6) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy

nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu je povinen zaregistrovat

předávací místo^19) výrobny biometanu, ke které vzniká nárok na podporu

biometanu podle tohoto zákona, připojené jako výrobní předávací místo v

systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto

údajích podle jiného právního předpisu.§ 32Forma podpory biometanu(1) Podpora biometanu se uskutečňuje formou zelených bonusů na

biometan.(2) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat přímo v systému

operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan. Postup při

registraci stanoví prováděcí právní předpis.§ 33Zelený bonus na biometan(1) Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh spalného tepla a

poskytován v ročním režimu.(2) Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování^18) nebo nepřenesl

odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující

biometan povinen převzít odpovědnost za odchylku^20).(3) Pokud o to výrobce biometanu požádá, je operátor trhu povinen na

základě vyúčtování podle odstavce 4 hradit výrobci biometanu zelený

bonus na biometan.(4) Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě

naměřených hodnot biometanu podle prováděcího právního předpisu v

předávacím místě^18) a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího

právního předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu operátorovi trhu

naměřené hodnoty biometanu v předávacím místě, nárok na úhradu zeleného

bonusu na biometan nevzniká.§ 34Podmínky podpory biometanu(1) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1

měsíc nebo jeho celé násobky.(2) Výrobce biometanu předává naměřené hodnoty v předávacích místech

výroben biometanu operátorovi trhu. Výrobce biometanu je povinen

operátorovi trhu na základě jeho žádosti předat další doplňující

informace týkající se předávaných naměřených hodnot. Způsob předávání a

evidence naměřených hodnot biometanu stanoví prováděcí právní předpis.(3) Výrobce biometanu je povinen zajistit měření množství a kvality

biometanu v předávacím místě výrobny biometanu a distribuční nebo

přepravní soustavy nebo podzemního zásobníku plynu způsobem, který

stanoví prováděcí právní předpis.§ 35Výše zelených bonusů na biometan(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 30 odst. 2, 4 a 6 v daném

kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného

bonusu na biometan.(2) Při stanovení ročních zelených bonusů na biometan postupuje Úřad

podle zákona o cenách.(3) Úřad je povinen stanovit zelený bonus na biometan tak, aby pro rok,

kdy je výrobna biometanu uvedena do provozu, činil nejvýše 1 700 Kč/MWh

spalného tepla.§ 36Financování podpory biometanu(1) Náklady spojené s podporou biometanu zahrne Úřad do složky ceny za

přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s

podporou biometanu.(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou

biometanu. Tyto náklady jsou operátorovi trhu hrazeny provozovateli

distribučních soustav a provozovatelem přepravní soustavy z finančních

prostředků, které tvoří složku ceny za přepravu plynu a ceny za

distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu.(3) Operátor trhu účtuje provozovatelům distribučních soustav a

provozovateli přepravní soustavy složku ceny za přepravu plynu a ceny

za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu

způsobem a v termínech, které stanoví prováděcí právní předpis, a

provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy je

povinen ji hradit.(4) Operátor trhu vede finanční prostředky pro zajištění podpory

biometanu na zvláštním účtu.(5) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích licencí na

výrobu plynu a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení těchto licencí v

rozsahu nezbytném pro jeho činnost.HLAVA VIIIPODPORA DECENTRÁLNÍ VÝROBY ELEKTŘINY§ 37Podpora decentrální výroby elektřiny(1) Podpora decentrální výroby elektřiny se vztahuje na elektřinu

vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k

distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo

prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě

(dále jen „připojených k distribuční soustavě“) a dodanou do

distribuční soustavy.(2) Podpora decentrální výroby elektřiny se poskytuje na množství

elektřiny naměřené^12) v předávacím místě decentrální výrobny elektřiny

a distribuční soustavy podle jiného právního předpisu^5).(3) Podpora decentrální výroby elektřiny se neposkytuje v případě

neoprávněné dodávky elektřiny do distribuční soustavy podle jiného

právního předpisu^8).(4) Podpora decentrální výroby elektřiny se neposkytuje tomu výrobci

elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který, má-li formu akciové

společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány

výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou,

nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií,

jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu

výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů

vychází.(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije pro výrobce elektřiny z

decentrální výrobny elektřiny, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě

100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o

obcích.§ 38Práva a povinnosti subjektů na trhu decentrální výroby elektřiny(1) Právo na podporu elektřiny z decentrální výroby elektřiny podle

tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu

elektřiny.(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat

předávací místo decentrální výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na

podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, připojené k

distribuční soustavě jako výrobní předávací místo v systému operátora

trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného

právního předpisu^10).§ 39Forma podpory decentrální výroby elektřiny(1) Podpora decentrální výroby elektřiny se uskutečňuje formou bonusů

na decentrální výrobu elektřiny.(2) Výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, ke které vzniká

nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, je

povinen registrovat přímo v systému operátora trhu podporu bonusem na

decentrální výrobu elektřiny. Postup registrace podpory bonusem na

decentrální výrobu elektřiny je uveden v prováděcím právním předpisu.(3) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných

zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v

decentrální výrobně elektřiny je možný souběh podpory elektřiny formou

zelených bonusů na elektřinu a formou bonusů na decentrální výrobu

elektřiny.(4) Rozsah a výši podpory decentrální výroby elektřiny stanoví Úřad

podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.§ 40Bonus na decentrální výrobu elektřiny(1) Bonus na decentrální výrobu elektřiny je stanoven v Kč/MWh a

poskytován v ročním režimu.(2) Pokud o to výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu ve výrobně

elektřiny připojené k distribuční soustavě požádá, je operátor trhu

povinen na základě vyúčtování podle odstavce 3 hradit výrobci elektřiny

bonus na decentrální výrobu elektřiny.(3) Vyúčtování bonusu na decentrální výrobu elektřiny se uskutečňuje na

základě naměřených hodnot elektřiny v předávacím místě decentrální

výrobny elektřiny a distribuční soustavy a evidovaných operátorem trhu.

Nepředá-li výrobce elektřiny operátorovi trhu naměřené hodnoty

elektřiny v předávacím místě decentrální výrobny elektřiny a

distribuční soustavy, nárok na úhradu bonusu na decentrální výrobu

elektřiny nevzniká.§ 41Podmínky podpory decentrální výroby elektřiny(1) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování bonusu na

decentrální výrobu elektřiny je 1 měsíc nebo jeho celé násobky. V

případě decentrálních výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW

je základní časový úsek čtvrtletí.(2) V případě podpory decentrální výroby elektřiny je provozovatel

distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi

trhu naměřené hodnoty v předávacím místě připojení decentrální výrobny

elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby

elektřiny podle tohoto zákona, k jím provozované distribuční soustavě v

členění podle předávacích míst decentrálních výroben elektřiny a vést

jejich evidenci. Způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny

podle věty první tohoto odstavce stanoví prováděcí právní předpis.§ 42Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 39 odst. 4 v daném

kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního bonusu na

decentrální výrobu elektřiny.(2) Úřad stanoví výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřinya) s ohledem na napěťovou hladinu, do které je dodávána elektřina z

výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby

elektřiny podle tohoto zákona,b) s ohledem na předpokládanou úsporu nákladů na ztráty provozovatele

distribuční soustavy v porovnání se stavem, pokud by do distribuční

soustavy nebyla dodávána elektřina ze všech výroben elektřiny aktuálně

připojených k distribuční soustavě, ac) tak, aby byla zahrnuta do ceny za distribuci elektřiny nejvýše

polovina předpokládané úspory nákladů na ztráty provozovatele

distribuční soustavy stanovená podle písmene b).(3) Při stanovení ročních bonusů na decentrální výrobu elektřiny

postupuje Úřad podle zákona o cenách.§ 43Financování podpory na decentrální výrobu elektřiny(1) Náklady spojené s podporou decentrální výroby elektřiny stanovené

podle § 42 odst. 2 písm. c) tohoto zákona zahrne Úřad do složky ceny za

distribuci elektřiny.(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou

decentrální výroby elektřiny podle odstavce 1. Tyto náklady jsou

operátorovi trhu hrazeny provozovateli distribučních soustav z

finančních prostředků, které tvoří složku ceny za distribuci elektřiny

spojených s podporou decentrální výroby elektřiny.(3) Operátor trhu účtuje provozovatelům distribučních soustav složku

ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby

elektřiny způsobem a v termínech, které stanoví prováděcí právní

předpis, a provozovatel distribuční soustavy je povinen ji hradit.(4) Operátor trhu vede finanční prostředky pro zajištění podpory

decentrální výroby elektřiny na zvláštním účtu.HLAVA IXPODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY Z

OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ

KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ§ 44Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojůZáruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka

původu“) prokazuje, že daný podíl elektřiny nebo dané množství

elektřiny byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů a slouží pro prokázání

původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za uzavřené období.§ 45Vydávání, evidence a uznávání záruk původu(1) Záruku původu vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě

žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů.(2) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů může požádat o vydání

záruky původu nejpozději do 12 měsíců od uskutečnění výroby elektřiny.(3) Vydané záruky původu eviduje operátor trhu.(4) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, který podá žádost o

vydání záruky původu, je povinena) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé

informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich

ověření,b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a

nezbytných údajů nutných k vydání záruky původu ac) uhradit operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu zveřejněnou

způsobem umožňujícím dálkový přístup.(5) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě Evropské

unie, platí jako záruka původu podle tohoto zákona. V případě

pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném

členském státě Evropské unie je operátor trhu oprávněn tyto záruky

prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a o

těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí

Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.(6) Vzor žádosti o vydání záruky původu a podmínky pro její vydání a

uznání stanoví prováděcí právní předpis.§ 46Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojůOsvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů (dále jen „osvědčení o

původu“) slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných

zdrojů.§ 47Vydávání a evidence osvědčení o původu(1) Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce

elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla.(2) Vydaná osvědčení o původu eviduje ministerstvo.(3) Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o

vydání osvědčení o původu, je povinen předat ministerstvu úplné a

pravdivé informace nutné k jeho vydání.(4) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu stanoví prováděcí právní

předpis.HLAVA XSPOLEČNÁ USTANOVENÍ§ 48KontrolaKontrolu dodržování tohoto zákona, s výjimkou správy odvodu, provádí

Státní energetická inspekce.§ 49Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2,b) jako výrobce nesplní povinnosti podle § 7 odst. 4,c) jako výrobce nebo dovozce paliva z biomasy, biokapaliny nebo

bioplynu nesplní povinnosti podle § 7 odst. 5,d) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst. 6,e) jako vykupující nesplní povinnost podle § 9 odst. 2,f) jako povinně vykupující nesplní některou z povinností podle § 10

odst. 2,g) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 3 nebo

4,h) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční

soustavy nesplní povinnost podle § 11 odst. 5,i) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 6,j) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 7,k) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 8,l) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 9,m) jako povinně vykupující nesplní povinnosti podle § 11 odst. 9, 10,

11 nebo 12,n) jako vykupující nesplní povinnost podle § 11 odst. 10,o) jako provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel

přenosové soustavy nesplní povinnost podle § 13 odst. 1,p) jako plátce odvodu nesplní povinnost podle § 20 odst. 1 nebo 2,q) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 23 odst. 7,r) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 25 odst. 4,s) jako držitel licence na rozvod tepelné energie nesplní povinnost

podle § 27 odst. 1,t) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, 4, 6 nebo

7,u) jako výrobce tepla nebo dovozce paliva z biomasy nesplní povinnost

podle § 27 odst. 5,v) jako provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční

soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku plynu nesplní některou

povinnost podle § 31 odst. 1, 3 nebo 6,w) jako výrobce biometanu nesplní povinnost podle § 31 odst. 5,x) jako výrobce biometanu nesplní povinnost podle § 32 odst. 2,y) jako vykupující biometan nesplní povinnost podle § 33 odst. 2,z) jako výrobce biometanu nesplní některou povinnost podle § 34 odst. 2

a 3,aa) jako provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 38

odst. 2,bb) jako výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě nesplní

povinnost podle § 39 odst. 2,cc) jako provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 41

odst. 2,dd) jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů žádající o vydání

záruky původu nesplní povinnost podle § 45 odst. 4,ee) jako výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla žádající o vydání

osvědčení o původu nesplní povinnost podle § 47 odst. 3.(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

Sazba pokuty za správní delikt uvedený v odstavci 1 písm. b), c), g),

i), j), k), l), q), t), u), v), w), x), y), z), bb) a dd) se zvyšuje na

dvojnásobek, jestliže je týž správní delikt spáchán opakovaně. Správní

delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy

rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl

znovu spáchán týž správní delikt. Současně s pokutou může Státní

energetická inspekce rozhodnout o uložení opatření k nápravě, jehož

účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k

jeho odstranění.§ 50Společná ustanovení ke správním deliktům(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

územní inspektorát Státní energetické inspekce. O odvolání proti

uložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát Státní energetické

inspekce.(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby^21) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona

o odpovědnosti a postihu právnické osoby.§ 51Neoprávněné čerpání podporyDojde-li v souvislosti se spácháním správního deliktu podle tohoto

zákona k neoprávněnému čerpání podpory elektřiny, podpory decentrální

výroby elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu, je

výrobce, výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě, výrobce

tepla nebo výrobce biometanu povinen neoprávněně čerpanou podporu

elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla

nebo podporu biometanu vrátit. Státní energetická inspekce tuto

skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí operátorovi trhu. Výrobce,

výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo

výrobce biometanu je zároveň povinen uhradit penále ve výši 0,1 % denně

z neoprávněně čerpané podpory elektřiny, podpory decentrální výroby

elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu za dobu, kdy

výrobce, výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě, výrobce

tepla nebo výrobce biometanu podporu elektřiny, podporu decentrální

výroby elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu

neoprávněně čerpal do doby, kdy ji operátorovi trhu uhradil. Penále je

příjmem operátora trhu. Výrobce, výrobce elektřiny připojený k

distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je povinen

neoprávněně čerpanou podporu elektřiny, podporu decentrální výroby

elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu včetně penále

uhradit operátorovi trhu do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o

spáchání správního deliktu.§ 52Rozhodování sporů(1) Úřad rozhoduje spory týkající se podpory elektřiny z obnovitelných

zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů nebo elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory decentrální výroby

elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu.(2) Úřad rozhoduje další spory, jejichž předmětem je splnění peněžité

povinnosti uložené tímto zákonem nebo sjednané na základě tohoto

zákona, nebo povinnosti vrácení neoprávněně čerpané podpory podle § 51.§ 53Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů(1) Ministerstvo stanoví vyhláškoua) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů a způsoby

jejich využití pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tepla z

obnovitelných zdrojů nebo výrobu biometanu, včetně způsobu a vykazování

množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při

výrobě bioplynu,b) minimální účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, na které

se vztahuje podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných

zdrojů a minimální účinnosti užití energie ve výrobnách tepla, na které

se vztahuje podpora tepla z obnovitelných zdrojů,c) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z

obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z

obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným

zdrojem,d) způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a

neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a

druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a

jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství

obnovitelného zdroje,e) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě

elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu

výroby tohoto paliva,f) vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů

a podmínky pro její vydání a uznání,g) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a

podmínky pro jeho vydávání,h) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby

elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů a termíny a rozsah

předávaných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,i) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného

komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,j) požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu,k) způsob měření biometanu a kvality biometanu v předávacím místě

výrobny biometanu a distribuční nebo přepravní soustavy nebo podzemního

zásobníku plynu,l) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy,

bioplynu a biokapalin a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,m) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny,n) způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot

elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory

formou zeleného bonusu na elektřinu,o) způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z

podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,p) způsob a postup měření, předávání a evidence naměřených hodnot

vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného

tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny

tepla,q) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do

rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného

bonusu na teplo,r) způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,s) způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny

výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby

elektřiny,t) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.(2) Úřad stanoví vyhláškoua) technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen

jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,b) dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,c) termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu,d) postup registrace formy podpory elektřiny u operátora trhu,e) termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu,f) postup registrace provozní podpory tepla a podpory biometanu u

operátora trhu,g) postup registrace podpory formou bonusu na decentrální výrobu

elektřiny u operátora trhu,h) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní

cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,i) způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených

s podporou elektřiny,j) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přepravu plynu a

ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou

biometanu,k) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci

elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny,l) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové

ceny, ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a ceny za

činnost povinně vykupujícího,m) termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů

povinně vykupujícímu,n) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo

vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o

situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na

denním trhu,o) způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených

s podporou elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové

soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy.§ 54Přechodná ustanovení(1) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou vznikl nárok na podporu

elektřiny výkupními cenami podle dosavadních právních předpisů, vzniká

nárok na podporu elektřiny formou výkupních cen podle tohoto zákona. Na

výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně

vykupujícího podle § 10 odst. 2. Pro elektřinu z těchto výroben

elektřiny stanoví Úřad výši podpory elektřiny tak, aby její celková

výše odpovídala postupům pro stanovení výše výkupní ceny podle

dosavadních právních předpisů a zohledňovala případy dosažení záporné

hodinové ceny podle § 11 odst. 9 a případy, kdy na denním trhu s

elektřinou organizovaným operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky

a poptávky podle § 11 odst. 10. Na výrobny elektřiny podle věty první,

druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst.

7 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má i v případě, že

si po účinnosti tohoto zákona zvolí podporu elektřiny formou zelených

bonusů na elektřinu, právo si zvolit znovu podporu elektřiny formou

výkupních cen v termínech a postupem podle tohoto zákona.(2) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou vznikl nárok na podporu

elektřiny zelenými bonusy podle dosavadních právních předpisů, vzniká

nárok na podporu elektřiny formou ročních zelených bonusů na elektřinu

podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní

povinnost povinně vykupujícího podle § 10 odst. 2. Pro elektřinu z

těchto výroben elektřiny postupuje Úřad při stanovení zelených bonusů

na elektřinu nebo způsobu jejich stanovení tak, aby jejich výše

odpovídala postupům pro stanovení výše zelených bonusů podle

dosavadních právních předpisů. Na výrobny elektřiny podle věty první,

druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst.

7 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má nárok po

účinnosti tohoto zákona zvolit si podporu formou výkupních cen, s

výjimkou případů výroby elektřiny vyráběné společně z obnovitelného

zdroje a neobnovitelného zdroje energie, v termínech a postupem podle

tohoto zákona.(3) Připojí-li výrobce výrobnu elektřiny dosud nepřipojenou k přenosové

nebo distribuční soustavě a uvedenou do provozu přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona k přenosové nebo distribuční soustavě, má nárok

na podporu elektřiny podle tohoto zákona. Pro účely stanovení podpory

elektřiny se taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny

uvedenou do provozu v roce 2011. Právo na podporu vzniká pouze výrobnám

elektřiny, které uplatňovaly nárok na podporu podle zákona č. 180/2005

Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o

změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č.

330/2010 Sb.(4) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které vznikl podle dosavadních

právních předpisů nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo elektřiny z druhotných

zdrojů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou ročních zelených

bonusů na elektřinu podle tohoto zákona. Na výrobny elektřiny podle

věty první se nevztahuje ustanovení § 5 odst. 3 tohoto zákona.(5) Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, pro které vznikl nárok na podporu elektřiny

podle dosavadních právních předpisů, trvá nárok na podporu elektřiny

podle tohoto zákona po dobu životnosti výrobny elektřiny podle

dosavadních právních předpisů. Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.(6) V případě elektřiny vyrobené společně z obnovitelného zdroje a

neobnovitelného zdroje, pokud se nejedná o vysokoúčinnou kombinovanou

výrobu elektřiny a tepla, podpora elektřiny podle dosavadních právních

předpisů trvá do 31. prosince 2015.(7) Záruky původu a osvědčení o původu vydané přede dnem vyhlášení

tohoto zákona ve Sbírce zákonů se považují za záruky původu a osvědčení

o původu podle tohoto zákona.(8) Za odvodové období prosinec 2012 je plátce odvodu určený podle

dosavadního právního předpisu povinen odvést odvody a podat vyúčtování

odvodu do 25 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.(9) Smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené podle dosavadních právních

předpisů mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem

regionální distribuční soustavy a výrobcem, jejichž předmětem je

dodávka elektřiny vykupovaná provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem distribuční soustavy při podpoře výkupními cenami,

zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Výkupní cenu za elektřinu

vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování výkupu

elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který uplynul do dne účinnosti

tohoto zákona, zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl

skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31.

prosince 2012. Podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální

distribuční soustavy výkupní cenu za elektřinu vyrobenou v časovém

úseku pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny dohodnutém v této

smlouvě, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce

provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální

distribuční soustavy do 5. ledna 2013.(10) Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem týkající se

úhrady zeleného bonusu zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Zelený

bonus za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a

zúčtování zeleného bonusu dohodnutém mezi provozovatelem přenosové

soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a

výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, uhradí výrobci

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální

distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí

účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012.

Naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další

podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel přenosové

soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy zelený bonus

za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování

zeleného bonusu sjednaném mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který

uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli

přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy

do 5. ledna 2013.(11) Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo

provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, týkající se

úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a

tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů, zanikají uplynutím dne 31.

prosince 2012. Příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby

elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku

pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elektřiny z kombinované

výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů dohodnutém

mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální

distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto

zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl

skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31.

prosince 2012. Naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené

elektřiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální

distribuční soustavy příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby

elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku

pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elektřiny z kombinované

výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů sjednaném

mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální

distribuční soustavy a výrobcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto

zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo

provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.(12) Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo

provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé ze zaplacení

výkupní ceny podle odstavce 9, úhrady zeleného bonusu podle odstavce 10

a úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a

tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů podle odstavce 11 v

případech, kdy výrobce nepředá podklady, na jejichž základě zaplatí

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální

distribuční soustavy výrobci výkupní cenu, kdy výrobce nepředá naměřené

nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další

podklady, na jejichž základě uhradí provozovatel přenosové soustavy

nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výrobci zelený bonus,

a kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím

vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě uhradí

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální

distribuční soustavy výrobci příspěvek k ceně elektřiny z kombinované

výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů do 28.

února 2013, přecházejí dnem 1. března 2013 na operátora trhu.(13) Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo

provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé do účinnosti

tohoto zákona z důvodu, že provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel regionální distribuční soustavy odmítl přiznat výrobci

zcela nebo zčásti nárok na výkupní cenu nebo na zelený bonus nebo na

příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a

nebo vyrobené z druhotných zdrojů, přecházejí dnem účinnosti tohoto

zákona na operátora trhu.(14) Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona

uplatňoval podporu elektřiny formou zelených bonusů podle dosavadních

právních předpisů, do doby změny formy podpory provedené na základě

podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst. 5 tohoto

zákona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona

provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu

jako výrobce s podporou formou ročních zelených bonusů na elektřinu.

Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona

uplatňoval podporu elektřiny formou výkupních cen podle dosavadních

právních předpisů, do doby změny formy podpory provedené na základě

podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst. 5 tohoto

zákona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona

provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu

jako výrobce s podporou formou výkupních cen.(15) Ustanovení § 4 odst. 4 a odst. 5 písm. b) a c) a § 5 odst. 3

tohoto zákona se nevztahují na výrobny elektřiny z obnovitelných a

druhotných zdrojů uvedených do provozu do 24 měsíců od vyhlášení tohoto

zákona ve Sbírce zákonů.(16) Na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících

slunečního záření na území České republiky, které jsou připojené k

elektrizační soustavě České republiky prostřednictvím elektrizační

soustavy v sousedním státu a byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí

účinnosti zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z

obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o

podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 330/2010

Sb., se ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona nevztahuje. Pro účely

stanovení podpory elektřiny se taková výrobna elektřiny považuje za

výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy byla v souladu se

smlouvou o připojení připojena k elektrizační soustavě sousedního

státu.(17) Na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobnách

elektřiny na území České republiky, které nejsou připojeny k

elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím

odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k

elektrizační soustavě České republiky a byly uvedeny do provozu přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 4 odst. 2 tohoto

zákona nevztahuje. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková

výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu

dnem, kdy začala vyrábět elektřinu, na kterou čerpala podporu podle

zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných

zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání

obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti

zákona č. 330/2010 Sb. Právo na podporu vzniká pouze výrobcům

elektřiny, kteří uplatňovali nárok na podporu podle zákona č. 180/2005

Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o

změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č.

330/2010 Sb.(18) Korekční faktory související s podporou elektřiny z obnovitelných

zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických

zdrojů^17), které náleží provozovateli přenosové soustavy a

provozovateli regionální distribuční soustavy za poslední dva

kalendářní roky bezprostředně předcházející roku, ve kterém nabyl

účinnosti tento zákon, stanoví Úřad v souladu s jiným právním

předpisem, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích

a postupy pro regulace cen^17) ve znění účinném k 31. prosinci 2012. O

takto stanovené korekční faktory upraví Úřad složku ceny za přenos

elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s

podporou elektřiny účtované operátorem trhu provozovateli regionální

distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy podle § 13

odst. 1 nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po

kalendářním roce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti.(19) Pokud žadatel o připojení získal v době před 1. dubnem 2010

rezervaci výkonu pro účely připojení výrobny elektřiny, která využívá

sluneční energii k výrobě elektřiny, k přenosové soustavě nebo

distribuční soustavě a tato výrobna elektřiny nesplňuje podmínky podle

§ 3 odst. 5 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z

obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o

podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 330/2010

Sb., a ke dni vyhlášení tohoto zákona žadatel o připojení nemá licenci

na výrobu elektřiny v takové výrobně, rezervace výkonu v den vyhlášení

tohoto zákona zaniká. Dnem zániku rezervace výkonu zaniká právo na

připojení této výrobny elektřiny k elektrizační soustavě České

republiky. Povinnost provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční

soustavy vrátit žadateli o připojení zaplacený podíl na oprávněných

nákladech na připojení, jakož i povinnost žadatele o připojení nahradit

provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy náklady

vynaložené na připojení, zůstávají tímto nedotčeny.(20) Úřad stanoví poprvé výši zeleného bonusu na teplo podle § 26 a

bonusu na decentrální výrobu elektřiny podle § 42 tohoto zákona pro rok

2013.§ 55Zrušovací ustanoveníZrušuje se:1. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných

zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání

obnovitelných zdrojů).2. Zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).3. Zákon č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve

znění pozdějších předpisů.ČÁST DRUHÁZměna zákona o hospodaření energií§ 56Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.

359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.

177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.

574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.

223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění

takto:1. V § 1 písm. b) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a

druhotných“.2. V § 1 písm. c) se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy

„výrobků spojených se spotřebou energie“.3. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno e), které zní:„e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a

využití obnovitelných a druhotných zdrojů.“.4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „energie kalového plynu“ vkládají

slova „z čistíren odpadních vod“.5. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „bituminozních hornin“ vkládají

slova „včetně degazačního a důlního plynu“.6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo „stavební“ zrušuje.7. V § 2 odst. 1 písmeno j) zní:„j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde

zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory

a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových

prostor,“.8. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „která probíhá“ vkládá slovo

„na“.9. V § 2 odst. 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno r), které zní:„r) zásadní změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy,

která probíhá na více než 75 % celkové plochy obvodového pláště budovy,

nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky,

kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 75 %

celkové spotřeby energie.“.10. V § 4 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ,

zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících

obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře“.11. V názvu hlavy III se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova „a

druhotných“.12. V § 5 odst. 1 se za slova „využití obnovitelných“ vkládají slova „a

druhotných“.13. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova „a dále druhotných energetických

zdrojů“ zrušují.14. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ,

využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie“.15. V § 5 odst. 4 písm. h) se za slovo „obnovitelných“ vkládají slova

„a druhotných“.16. V § 5 odst. 4 písm. k) se slova „energetické spotřebiče“ nahrazují

slovy „výrobky spojené se spotřebou energie“.17. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno l), které zní:„l) rozvoj energeticky úsporných budov.“.18. V § 6 odst. 10 se slova „spotřebiče energie“ nahrazují slovy

„výrobky spojené se spotřebou energie“ a slovo „spotřebič“ se nahrazuje

slovem „výrobek“.19. V § 6 se doplňuje odstavec 11, který zní:„(11) Dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů,

zejména kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních

tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel,

je povinen uvést pravdivé a nezkreslené informace o předpokládaných

přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení včetně jejich

energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu na

použití.“.20. V § 6a odst. 4 úvodní část ustanovení zní:„Součástí průkazu musí být výsledky posouzení technické, ekologické a

ekonomické proveditelnosti obnovitelných zdrojů energie a

alternativních systémů, kterými jsou:“.21. V § 6a odst. 4 písmeno c) zní:„c) dodávka tepelné energie nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou

energií,“.22. V § 6a odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a

solární kolektory“.23. V § 6a odst. 5 se slova „ , včetně využití již zpracovaných

energetických auditů podle § 9,“ zrušují.24. V § 6a odst. 6 se za slova „1 000 m^2“ vkládají slova „v případě,

že jim vznikla povinnost nechat si zpracovat průkaz podle odstavce 2,“.25. V § 6a se doplňuje odstavec 12, který zní:„(12) U nových budov veřejné správy a při zásadních změnách dokončených

budov veřejné správy v případě technické, ekonomické a ekologické

proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z

průkazu je stavebník nebo vlastník budovy povinen tyto zdroje

instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budovy s

nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie

ze soustavy zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím

kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z

obnovitelných zdrojů.“.26. V § 6a se doplňuje odstavec 13, který zní:„(13) U nových budov a při zásadních změnách dokončených budov v

případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace

obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník,

vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen tyto

zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budov

s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné

energie ze soustav zásobování tepelnou energií, ve které byla v

předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné

energie z obnovitelných zdrojů.“.27. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.28. V § 8 odst. 1 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropské

unie nebo prováděcí právní předpis;“.29. V § 8 odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 4 písm. a) se za slovo „list“

vkládají slova „v českém jazyce“.30. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v

oblasti energetiky nebo stavitelství“.31. V § 10 odstavec 5 zní:„(5) Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo

prokáže vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského

studijního programu v oblasti technických věd a technologií a 3 roky

praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské

vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru energetiky a

stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání a odpovídající

profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 5 let praxe v oboru

energetiky a stavitelství, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském

studijním programu v oblasti technických věd a technologií a 5 let

praxe v oboru energetiky a stavitelství.“.32. V § 10 odst. 13 se za slova „stanoví-li tak“ vkládají slova „tento

nebo“.33. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a

využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie“.34. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno k), které zní:„k) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem

podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z

obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“.35. V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 1 písm. f) se za slova „§

6a odst. 1,“ vkládají slova „12 nebo 13,“.36. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno n), které zní:„n) jako dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

uvedených v § 6 odst. 11 neuvede pravdivé a nezkreslené informace o

předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto

zařízení včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické

dokumentaci nebo návodu k použití.“.37. V § 12a odst. 2 písm. c) se slova „spotřebiče energie“ nahrazují

slovy „výrobek spojený se spotřebou energie“.38. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.39. V § 14 odstavec 4 zní:„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6, 6a, § 8 až 10 a §

13.“.ČÁST TŘETÍZměna energetického zákona§ 57Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona

č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona

č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona

č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona

č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona

č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona

č. 420/2011 a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 2 zrušuje.Dosavadní body 3 až 20 se označují jako body 2 až 19.2. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 5 zrušuje.Dosavadní body 6 až 19 se označují jako body 5 až 18.3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:„10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie

pro potřeby jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou

věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna,“.Dosavadní body 10 až 14 se označují jako body 11 až 15.4. V § 2 odst. 2 písm. c) v bodě 11 se čárka za slovem „sítěmi“

nahrazuje spojkou „a“ a slova „a domovními předávacími stanicemi“ se

zrušují.5. V § 2 odst. 2 písm. c) se bod 13 zrušuje.Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.6. V § 11a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Spotřebitel^1f) nebo

podnikající fyzická osoba, na kterou se podle věty první vztahuje

ustanovení § 57 občanského zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem

je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k

podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez

jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny

nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud

bylo odstoupení od smlouvy písemně odesláno před uplynutím této

lhůty.“.Poznámka pod čarou č. 1f) zní:„1f) § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.“.7. V § 16 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena q) až x), která znějí:„q) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční

plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech

souvisejících informací a ve stanoveném termínu předkládá Komisi,r) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé

konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících

informací a předkládá je Komisi,s) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních

dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o

vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím energie z

obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle a stanovených cílů

včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání Komisi

a spolupracujícímu státu,t) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory

elektřiny z podporovaných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů,

podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny,u) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z

obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve

stanovených termínech je předkládá Komisi,v) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a

decentrální výroby elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,w) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro

dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,x) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované

výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů.“.8. V § 17 odst. 4 se ve větě druhé za slova „podpora kombinované výroby

elektřiny a tepla“ vkládají slova „ , podpora biometanu, podpora

decentrální výroby elektřiny“.9. V § 18 odst. 4 se za větu první vkládají věty, které včetně poznámky

pod čarou č. 23 znějí: „Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu

vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průkazem

zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem

o jejich pověření k provedení kontroly^23). Předložením průkazu

zaměstnance Energetického regulačního úřadu osobě, u které má být

kontrola vykonána, je kontrola zahájena.23) § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve

znění pozdějších předpisů.“.10. V § 19a odst. 4 se za slovo „regulaci“ vkládají slova „cen za

činnosti operátora trhu a“.11. V § 20a odst. 4 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a

doplňují se písmena v) až bb), která znějí:„v) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo

provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky připojení,

a poskytovat evidované údaje ministerstvu a úřadu,w) hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných

zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a

tepla,x) hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou

cenou a cenu za jeho činnost,y) hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,z) hradit výrobcům biometanu zelený bonus na biometan,aa) hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus

na podporu decentrální výroby elektřiny,bb) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.12. V § 24 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5“

vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu

nouze“.13. V § 24 odst. 10 písmeno a) zní:„a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit

podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to

požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky

stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při

ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy,“.14. V § 24 odst. 10 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a

písmeno x) se zrušuje.15. V § 25 odst. 4 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.16. V § 25 odst. 5 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.17. V § 25 odst. 6 se slova „odstavci 4“ nahrazují slovy „odstavci 3“.18. V § 25 odst. 7 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“ a slova

„odstavce 6“ se nahrazují slovy „odstavce 5“.19. V § 25 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5“

vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu

nouze“.20. V § 25 odst. 10 písmeno a) zní:„a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit

podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo

o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní

podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s

výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro

distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu

distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.21. V § 25 se odstavec 12 zrušuje.22. V § 26 odst. 5 se slova „dle zvláštního zákona^5a)“ včetně poznámky

pod čárou nahrazují slovy „podle zákona o podporovaných zdrojích

energie prováděné mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.23. V § 26 odst. 6 se za slova „při dispečerském řízení“ vkládají slova

„prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze“.24. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „včetně

termínu a podmínek připojení“.25. § 32 se zrušuje.26. V § 50 odst. 3 se ve větě druhé slovo „a“ za slovem „umístění“

nahrazuje čárkou a na konci odstavce 3 se doplňují slova „a podmínky

zániku smluvního vztahu a závazků z tohoto vztahu vyplývajících“.27. V § 67 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno e), které zní:„e) výrobny plynu.“.28. V § 78 odst. 1 poslední věta zní: „V případě, že předávací stanice

slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt popřípadě pro

soubor objektů jednoho odběratele, lze instalovat měření^12) tepelné

energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.“.29. V § 78 odst. 7 se poslední věta zrušuje.30. § 80 se zrušuje.31. V § 87 odst. 3 se slovo „výměníkových“ nahrazuje slovem

„předávacích“ a slova „určených ke změně parametrů teplonosné látky“ se

zrušují.32. V § 90 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo

poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 5“.33. V § 91 odst. 6 písmeno n) zní:„n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1

nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o

rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu podle § 73a odst.

2, nebo“.34. V § 91 odst. 8 písm. g) se slova „nesplňuje podmínky podle § 58d

odst. 1“ nahrazují slovy „nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1 až 3“.35. V § 91 odst. 8 písm. o) se slova „§ 58 odst. 8“ nahrazují slovy „§

58h odst. 8“.36. § 93 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:„(1) Státní energetická inspekce kontroluje na návrh ministerstva,

Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržovánía) zákona o hospodaření energií^5a),b) zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,c) zákona o cenách^4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České

republiky v oblasti cen^13).5a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších

předpisů.“.37. V § 94 odst. 4 se slova „energetických spotřebičů“ nahrazují slovy

„spojených se spotřebou energie“.38. V § 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:„(8) Dozor nad dodržováním tohoto zákona, zákona o hospodaření energií

a zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v

objektech důležitých pro obranu státu provádí Ministerstvo obrany, v

objektech sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České

republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného

sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace,

Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu

a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí

Ministerstvo vnitra, v objektech Ministerstva spravedlnosti provádí

Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu dozoru postupuje Ministerstvo

obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti podle § 18

tohoto zákona a v případě uložení pokuty podle hlavy třetí tohoto

zákona nebo podle hlavy páté zákona o hospodaření energií nebo podle

hlavy desáté zákona o podporovaných zdrojích energie.“.39. V § 98 se odstavec 11 zrušuje.Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 11 až 13.40. V § 98a odst. 1 písm. a) se slova „a termíny a rozsah předávání

údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností“ zrušují a

na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , termíny a rozsah

předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho

povinností“.41. V § 98a odst. 1 písm. b) se za slova „podpůrných služeb“ vkládají

slova „ , způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za

neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5“.42. V § 98a odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).43. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a

postup ministerstva při jejich posuzování“.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o odpadech§ 58Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.

275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.

167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.

7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.

222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.

25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č.

9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č.

297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č.

31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č.

457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:1. V § 37g se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena i) až l), která znějí:„i) fotovoltaickým článkem - článek tvořený polovodičovými nebo

organickými prvky, které mění energii slunečního záření v energii

elektrickou,j) solárním panelem - elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a

určené k přímé výrobě elektřiny ze slunečního záření,k) solární elektrárnou - výrobna elektřiny využívající solární panely,l) provozovatelem solární elektrárny - držitel licence na výrobu

elektřiny podle zvláštního právního předpisu ve výrobně elektřiny,

která vyrábí elektřinu ze slunečního záření.“.2. V § 37h se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Právnická osoba, zajišťující společné plnění povinností výrobců

podle tohoto dílu zákona, podle odstavce 1 písm. c), musí být založena

nejméně čtyřmi výrobci elektrozařízení, anebo jinou právnickou osobou,

sdružující nejméně čtyři výrobce elektrozařízení.“.3. V § 37j odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.4. V § 37j se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a

doplňuje se písmeno c), které zní: „c) solární panely.“.5. V § 37k se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:„(6) Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu ze

solárních panelů, které jsou součástí výroben elektřiny s celkovým

instalovaným výkonem do 30 kW, musí být zajištěn prostřednictvím sítě

míst zpětného odběru a odděleného sběru o dostatečné četnosti a

dostupnosti.“.Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.6. V § 37o odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo

„elektrozařízení“ vkládají slova „s výjimkou solárních panelů“.7. Za § 37o se vkládá nový § 37p, který včetně nadpisu zní:㤠37pFinancování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů(1) Pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013, zajistí

financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění výrobce.

Před uvedením solárních panelů na trh je výrobce povinen poskytnout

záruku prokazující, že nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí

financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění

elektroodpadu ze solárních panelů, který byl odevzdán v rámci systému

odděleného sběru vytvořeného a provozovaného podle § 37k. Výrobce,

který zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. a) nebo b),

poskytne záruku formou účelově vázaného bankovního účtu za podmínek

stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje o stavu a čerpání z

účelově vázaného účtu za uplynulý rok uvádí v roční zprávě. Prostředky

uložené na účelově vázaném bankovním účtu mohou být použity pouze se

souhlasem ministerstva k zajištění financování odděleného sběru,

zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů;

tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu

rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do majetkové podstaty výrobce.

Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm.

c), záruku neposkytuje.(2) Pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 zajistí

financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu

ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností, provozovatel

solární elektrárny, jejíž jsou solární panely součástí, prostřednictvím

osoby podle § 37h odst. 1 písm. c). Tuto povinnost musí zajistit

prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných

minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014, na základě

smlouvy uzavřené nejpozději do 30. června 2013 s osobou podle § 37h

odst. 1 písm. c) tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do

1. ledna 2019. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) stanoví

příspěvky na předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu

ze solárních panelů zejména v závislosti na jejich hmotnosti a složení.(3) O splnění povinností podle odstavce 2 je povinna osoba podle § 37h

odst. 1 písm. c) zpracovat a zaslat ministerstvu nejpozději do 30.

března 2019 úplnou a pravdivou zprávu.(4) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem financí

prováděcím právním předpisem bližší podmínky financování odděleného

sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních

panelů podle odstavce 1, zejména způsob výpočtu minimální výše

uložených finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a

způsob jejich čerpání, dále bližší podmínky financování podle odstavce

2 včetně způsobu výpočtu minimální výše příspěvků, a dále rozsah a

obsah zprávy podle odstavce 3.“.8. V příloze č. 7 bod č. 4 zní:„4. Spotřebitelské zařízení a solární panely“.§ 59Přechodné ustanoveníVýrobce solárního panelu splní svoji povinnost podle § 37i odst. 1

zákona o odpadech do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.ČÁST PÁTÁZměna zákona č. 402/2010 Sb.§ 60Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých

zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:1. V části první se § 7d zrušuje.2. Část první se zrušuje.ČÁST ŠESTÁZměna zákona č. 281/2009 Sb.§ 61V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s

přijetím daňového řádu, se část sto padesátá druhá zrušuje.ČÁST SEDMÁÚČINNOST§ 62Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovenía) § 1 odst. 3, § 3, § 4 odst. 3, 7 až 9, § 5 odst. 7, § 6 odst. 5, § 7

odst. 1, 2 a 6, § 8 odst. 3 a 5, § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12, 17,

§ 23 odst. 7, § 24 odst. 2, 5, 7 a 8, § 26 odst. 3 až 5 a 7, § 27 odst.

1, 2 a 6, § 30 odst. 2, 4, 6 a 7, § 31 odst. 1 až 3 a 6, § 32 odst. 2,

§ 35, § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56

bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až

43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení, ab) § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.Němcová v. r.Nečas v. r.Vybraná ustanovení novelČl. II zákona č. 310/2013 Sb.Přechodná ustanovení1. Držitel autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných

zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody

nebo energii biomasy, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

který tuto výrobnu elektřiny uvede do provozu do 31. prosince 2015

včetně, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle

zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona.2. Držitel povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z

obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii,

energii vody nebo energii biomasy, vydaného přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona, který do 31. prosince 2015 včetně uvede tuto výrobnu

elektřiny do provozu, má nárok na podporu elektřiny z obnovitelných

zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí

účinnosti tohoto zákona.3. Pro odvodové povinnosti u odvodu z elektřiny ze slunečního záření,

jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 165/2012 Sb., ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.Čl. XVI zákona č. 131/2015 Sb.neplatil1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna

2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a

následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o

podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po

užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice

92/42/EHS.Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v

souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie

podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

výjimkách).2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých

zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č.

158/2009 Sb.3) § 20a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.4) Rozhodnutí Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se

stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES.5) § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č.

158/2009 Sb.6) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.7) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.8) § 52 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb.9) Vyhláška č. 51/2006 Sb., o připojení k elektrizační soustavě, ve

znění pozdějších předpisů.10) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách

tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení

některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších

předpisů.11) § 22 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb.12) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení

náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.13) § 12a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb.14) § 89 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb.15) Rozhodnutí Komise 2007/742/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se

stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným

čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům

absorbujícím plyn.16) § 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb.17) Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v energetických

odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.18) § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č.

670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.19) § 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb.20) § 56 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a

zákona č. 158/2009 Sb.21) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Related Laws