o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorů


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
67/2013 Sb.ZÁKONze dne 19. února 2013,kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění

spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1Úvodní ustanovení(1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním

plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

(dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování,

vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.(2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto

zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.(3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb

zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.(4) Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.§ 2Vymezení pojmůPro účely tohoto zákona se rozumía) poskytovatelem služeb1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na

jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle

zákona upravujícího vlastnictví bytů,b) příjemcem služeb1. nájemce bytu, nebo2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího vlastnictví bytů,c) zúčtovacím obdobím období, za které poskytovatel služeb provede

rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše

dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb,d) náklady na služby cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo celkové

náklady na poskytování služeb; nákladem na služby podle tohoto zákona

nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další

podobné položky,e) rozúčtováním vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném

zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení

nákladů na služby,f) vyúčtováním vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za

jednotlivé služby v daném zúčtovacím období,g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v

bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u

kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než

2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.§ 3Vymezení a rozsah služeb(1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování

teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu,

osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě,

odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a

televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního

odpadu.(2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce

služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.§ 4Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše(1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení

záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši

záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní

rozhodne družstvo, nebo společenství.(2) Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva,

nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční

zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných

ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního

zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen

běžného roku.(3) Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění

odpadních vod, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo

společenství, měsíční zálohy se pro každé zúčtovací období vypočítají z

výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby

vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby

vody^1) vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.(4) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v

míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů,

zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může

být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení

písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být

v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.§ 5Rozúčtování nákladů na služby(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou

většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo

společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí

zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo

společenství, rozúčtují se náklady na služby taktoa) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na

podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů

ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady

na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční

potřeby vody^1),b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu

kabelových zásuvek,d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných

prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního

odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a

příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.§ 6nadpis neplatil(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se

rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v

domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci

v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním

všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku

tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po

uplynutí zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1

podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování

nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé

užitkové vody mezi konečné spotřebitele^2).§ 7Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši

nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb

příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci

služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů

na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými

náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za

služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a

kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro

rozúčtování.(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v

dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení

vyúčtování příjemci služeb.§ 8Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb

povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit

příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich

rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení

vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie

podkladů.(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce

služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode

dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů podle odstavce 1,

příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem

služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.§ 9Paušální platba(1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné

paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální

platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou

případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.(2) Písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavřena se všemi

nájemci.(3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit

pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný

rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za

zúčtovatelné služby.(4) U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu

neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a

centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění

odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.Zvláštní ustanovení§ 10Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro společenství se použijí

přiměřeně i tam, kde společenství nevzniklo a dům je rozdělen na

jednotky.§ 11V domě s byty, kde užívací vztahy vznikly na základě jiných právních

skutečností, než které jsou uvedeny v tomto zákoně, se řídí tyto vztahy

přiměřeně ustanoveními tohoto zákona.§ 12Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného

odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.§ 13Pokuta a poplatek z prodlení(1) Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost

upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé

straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, ledaže by

splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k

nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. To neplatí pro

případy uvedené v odstavci 2.(2) Dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s

peněžitým plněním podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne

jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z

prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile

dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.

To neplatí, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu.§ 14Přechodná ustanovení(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i

právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto

právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.(2) Rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby za zúčtovací období,

které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede

podle dosavadních právních předpisů.§ 14aneplatil§ 15ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.Němcová v. r.Klaus v. r.Nečas v. r.Vybraná ustanovení novelČl. II zákona č. 104/2015 Sb.nadpis neplatil1) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění

pozdějších předpisů.2) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování

nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé

užitkové vody mezi konečné spotřebitele.