Advanced Search

Закон за хазарта


Published: 2012
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/bulgaria/3356783/---.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Име на закона
Закон за хазарта
Име на законопроекта
Законопроект за хазарта

Дата на приемане
15/03/2012Брой/година Държавен вестник
26/2012


 

УКАЗ № 128

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за хазарта, приет от ХLI Народно събрание на 15 март 2012 г.

Издаден в София на 28 март 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за хазарта

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за:

1. организиране на хазартни игри;

2. организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;

3. издаване, продължаване, отнемане и прекратяване на лицензи за дейностите по т. 1 и 2;

4. контрол върху дейностите по т. 1 и 2.

Определение и участници

Чл. 2. (1) Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

(2) Участник в хазартна игра е лице, което е направило залог, за да вземе участие в играта.

(3) В хазартните игри могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, за които няма ограничения в този или в други закони. Недееспособните могат да получават билети или талони за участие в традиционна лотария, тото игри и томболи само по дарение.

Лиценз

Чл. 3. (1) Всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.

(2) Само предвидените в този закон хазартни игри подлежат на разрешаване и организиране.

(3) Лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра или дейност и не може да се прехвърля.

(4) Хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в български левове и в евро. В игралните казина се допускат хазартни игри със залози и печалби, определени и в друга валута, след предварително разрешение на Държавната комисия по хазарта.

Организатори на хазартни игри и дейности

Чл. 4. (1) Хазартните игри и дейностите по този закон могат да се организират от:

1. търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, отговарящи на изискванията на този закон;

2. еднолични търговци – само хазартни игри с игрални автомати и дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;

3. държавата – само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело;

4. юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел – в случаите, предвидени в този закон;

5. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност – в случаите, предвидени в този закон, с изключение на политическите партии.

(2) Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции.

Инвестиции и средства

Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и по чл. 14, на които са издадени лицензи по този закон, са задължени да представят пред Държавната комисия по хазарта документи, доказващи:

1. направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. – за традиционна лотария и числови лотарийни игри тото и лото;

2. направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. – за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти;

3. направени инвестиции в размер, не по-малък от 100 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 200 000 лв. – за томболи, числови лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати;

4. направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 600 000 лв. – за хазартни игри в игрално казино;

5. направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв. – за хазартни игри от разстояние чрез интернет, и в размер, не по-малък от 300 000 лв. – за хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства, и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. – за всички хазартни игри от разстояние;

6. направени инвестиции в размер, не по-малък от 600000 лв. – за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване;

7. средства за организиране на дейността по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване в размер, не по-малък от 200 000 лв.

(2) Инвестициите по ал. 1 могат да бъдат направени на територията на Република България или на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или на територията на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария. Документите, доказващи извършването на инвестициите по ал. 1, се представят в срок до 6 месеца след датата на решението на Държавната комисия по хазарта за издаване на първоначален лиценз за дейност по този закон. Държавната комисия по хазарта с решение потвърждава извършването на инвестициите по ал. 1 и разпорежда издаването на удостоверение по чл. 34, ал. 1.

(3) Документите, доказващи притежаването на средствата по ал. 1 и средствата за извършване на инвестициите по ал. 1, както и техния произход, се представят заедно с искането за издаване на лиценз.

Лиценз за хазартна игра от разстояние

Чл. 6. (1) Лиценз за организиране на хазартна игра от разстояние може да се издаде на лице по чл. 4, ал. 1, т. 1 и по чл. 14 само при едновременното изпълнение на следните условия:

1. липса на прилагани принудителни административни мерки по този закон или по отменения Закон за хазарта от 1999 г. – в срок 5 години преди датата на подаване на искането за издаване на лиценз;

2. комуникационното оборудване и централният пункт, в който се намира централната компютърна система на организатора, да са разположени на територията на Република България или на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, на територията на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;

3. открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции;

4. централната компютърна система на организатора да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. Централната компютърна система задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредба на министъра на финансите, след съгласуване с министъра на вътрешните работи;

5. игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са утвърдени от Държавната комисия по хазарта на база изпитвания, извършени от одобрена лаборатория по чл. 22, ал. 1, т. 8, и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2.

(2) Територията на Република България по смисъла на ал. 1, т. 2 и ал. 3 включва само географската територия на страната без континенталния шелф, без изключителната икономическа зона, без българските дипломатически и търговски представителства и без корабите и самолетите под български флаг.

(3) Организаторът трябва да осигури съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България, в т. ч. регистрация и идентификация на участниците, направените залози и изплатените печалби. Съхраняването се извършва на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположено на територията на Република България, по ред и начин, определени в наредбата по ал. 1, т. 4.

(4) Данните по ал. 3 се съхраняват във вида, в който са създадени, за срок от 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.

Чуждестранни лица

Чл. 7. (1) Чуждестранни лица могат да участват в дружествата по чл. 4, ал. 1, т. 1 в случаите, когато освен на всички други изисквания, установени в този закон, тези дружества пряко или чрез контролирани от тях дружества по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон изпълняват и поне едно от следните условия:

1. да организират хазартни игри в игрално казино към хотел с категория четири и повече звезди, когато хотелът е собственост на дружеството или на контролираното дружество;

2. да са инвестирали в организиране и на друга дейност на територията на Република България средства в размер, не по-малък от левовата равностойност на 10 000 000 евро по официалния валутен курс на лева към еврото, и да са осигурили не по-малко от 500 работни места.

(2) Алинея 1 не се прилага за чуждестранни лица, които са регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария или са граждани на такава държава.

Лица, на които не се издава лиценз

Чл. 8. (1) Лиценз за организиране на хазартна игра, за производство, разпространение и сервиз и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри не се издава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на „свързани лица“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия:

1. собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или юридическо лице с нестопанска цел е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. искателят или някое от лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли три години;

3. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършили престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система и това е установено с влязла в сила присъда или имат просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите;

4. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършвали дейност като едноличен търговец или са участвали в дружество, на което окончателно е отнет лицензът (разрешението) за организиране на хазартна дейност или на което е налагана санкция за осъществяване на хазартна дейност без разрешение.

(2) Лиценз за организиране на хазартна игра, за производство, разпространение и сервиз, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност не се издава на едноличен търговец или юридическо лице при недоказан произход на средствата за организиране на игрите и дейностите по този закон или на средствата за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, или в случай че собственик или съдружник/акционер е неперсонифицирано дружество или дружество, регистрирано в офшорна зона, включително в случаите на свързани лица, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(3) Лиценз за организиране на хазартна игра не се издава и когато лице, пряко свързано с организирането на играта или с управлението на игралната зала или казиното, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано и не са налице обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4.

(4) Лиценз за организиране на хазартна игра и за извършване на дейностите по чл. 1, т. 2 от този закон не се издава, когато на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, както и на техни собственици, съдружници или акционери с квалифицирано участие, управители, членове на управителен или контролен орган е отнет лицензът за организиране на хазартни игри или дейности в други държави – членки на Европейския съюз, в държави – страни по Споразумението за Европейскотото икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и това е потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната държава.

(5) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 и представляващите лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 4 и 5 и по чл. 14, както и съдружниците и акционерите с квалифицирано участие – физически и юридически лица, подават нотариално заверена декларация за обстоятелствата, посочени в ал. 1, т. 2, 3, 4 и ал. 4, свидетелство за съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални документи, необходими за получаване на лиценз, които са определени в наредба на Министерския съвет, приета по предложение на министъра на финансите.

Забрани

Чл. 9. (1) Забранява се организирането на хазартни игри в сградите и прилежащите им площи – публична държавна и общинска собственост, в обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в сгради, в които са разположени структури на държавната администрация, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните и здравните заведения, както и в съсобствени обекти без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.

(2) Забранява се организирането на хазартни игри от лица или в обекти без съответния лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.

(3) Забранява се на физически и/или юридически лица да инсталират и/или да използват игрално оборудване или комуникационно оборудване и/или да приемат залози, и/или изплащат печалби или по друг начин да подпомагат или да посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра без издаден лиценз по този закон.

(4) Забранява се държането на игрално оборудване за организиране на хазартни игри извън обектите, за които е издаден лиценз по този закон. Допуска се държането на игрално оборудване в складови помещения без обществен достъп, както и в помещения с обществен достъп за целите на търговски изложения и презентации.

(5) Забранява се използването на игрално оборудване, което не е утвърдено от Държавната комисия по хазарта или за което не е внесен дължимият данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

(6) Забранява се на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“.

(7) Забраняват се производството, разпространението и сервизът, както и вносът, разпространението и сервизът на игрално оборудване без лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.

(8) Организаторите на хазартни игри, облагани с данък по чл. 220, 227 и 235 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, включително производство и разпространение на игрално оборудване, освен организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.

(9) Организаторите, извън тези по ал. 8, могат да развиват и друга дейност по Търговския закон. Те не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри.

(10) Ограничението по ал. 8 не се отнася за юридически лица с нестопанска цел по отношение на регистрираната цел.

Реклама

Чл. 10. (1) Забранява се пряката реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра.

(2) Допуска се обявяване на:

1. наименованията на игрите;

2. регистрираната търговска марка на организатора;

3. резултатите от игрите и спечелените печалби;

4. тегленията на тиражите.

(3) Организаторите на хазартни игри, получили лиценз по реда на този закон, имат право да спонсорират мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.

(4) Забранява се на юридическите лица и едноличните търговци да публикуват, излъчват или разпространяват информация по отношение на хазартни игри извън посочената в ал. 2.

(5) Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват информацията по ал. 2, са длъжни при подписване на договорите да изискват документи, доказващи, че организаторът на съответната хазартна игра има издаден лиценз за нея по този закон.

(6) Като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да спазват правилата по предходното изречение.

Изключения от хазартни игри

Чл. 11. (1) Не се смятат за хазартни игрите с развлекателен или спортен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците и които не се основават преимуществено на случайност. В случаите, когато за участие в тези игри се заплаща такса за формиране на награден фонд, същият се разпределя изцяло между участниците.

(2) Алинея 1 не се прилага за игрите, които се организират от разстояние.

Развлекателни автомати

Чл. 12. (1) Развлекателни автомати са технически устройства, служещи за отдих и развлечение, демонстрация на сръчност и умения, и такива с познавателна цел.

(2) Развлекателните автомати могат да дават награда във вид на допълнителна игра, както и предметна печалба с незначителна стойност.

(3) Забраняват се награди в пари, алкохолни или тютюневи изделия.

Ограничения

Чл. 13. (1) Забраняват се използването и инсталирането на развлекателни автомати в обектите, в които се организират хазартни игри.

(2) Забранява се приспособяването на хазартно игрално оборудване за развлекателно оборудване, както и неговото използване.

(3) Оборудването по ал. 2 се смята за хазартно и се облага по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Хазартни игри, организирани от държавата

Чл. 14. (1) Държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ към министъра на физическото възпитание и спорта, което не е търговско дружество и в което държавата притежава изцяло правата.

(2) Устройственият правилник на предприятието по ал. 1 се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. Органите за управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се назначават и освобождават от министъра на физическото възпитание и спорта.

(3) Използването на приходите от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на финансите:

1. за нуждите на физическото възпитание и спорта, като не по-малко от една четвърт от тези средства се разпределят за „спорт за всички“ по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта;

2. за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

(4) Министърът на физическото възпитание и спорта съобразно финансовите възможности предоставя средствата по ал. 3, т. 2 по годишна програма, предложена от министъра на образованието, младежта и науката.

(5) Условията и редът за предоставяне и отчитане на средствата по ал. 4 се определят с наредба, издадена от министъра на физическото възпитание и спорта, след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката и министъра на финансите.

Хазартни игри с благотворителна цел

Чл. 15. (1) Юридическите лица с нестопанска цел могат да организират само с благотворителна цел еднократни моментни лотарийни игри и томболи.

(2) Хазартните игри по ал. 1 се организират изключително с предварително декларирана и приета от Държавната комисия по хазарта благотворителна цел. Лицензът се издава въз основа на писмено искане с приложение към него, определено с наредба, придружено с план-сметка за приходите и разходите. Разходването на чистия приход след облагане с данъци за обявената благотворителна цел се проверява от Държавната комисия по хазарта.

Глава втора

ДЪРЖАВЕН НАДЗОР ВЪРХУ ХАЗАРТА

Държавна комисия по хазарта

Чл. 16. (1) Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък „Комисията“, към министъра на финансите. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(2) Дейността на Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Дейността на Комисията се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на финансите.

(4) Комисията задължително застрахова членовете и служителите си срещу злополука за сметка на своя бюджет.

Регистри

Чл. 17. (1) Комисията води публични електронни регистри за:

1. организаторите на хазартни игри;

2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;

3. издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по този закон;

4. утвърденото игрално оборудване.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 1, както и предоставяните електронни услуги се определят с наредба, издадена от министъра на финансите.

Състав на Комисията

Чл. 18. (1) Комисията се състои от председател и четирима членове. Председателят и членовете на Комисията се назначават от министъра на финансите, като един от членовете е от Националната агенция за приходите и по един член се предлага съответно от министъра на вътрешните работи, от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от министъра на правосъдието.

(2) Председателят ръководи дейността на Комисията и я представлява.

(3) Председателят и членовете на Комисията могат да бъдат само български граждани с високи професионални и нравствени качества, които:

1. имат висше образование по специалността право или в областта на икономиката, инженерните дейности, математиката, физиката, информатиката или информационните технологии;

2. имат най-малко 5 години трудов стаж по специалността;

3. не са осъждани за престъпления от общ характер.

(4) За председател и членове на Комисията не могат да бъдат назначавани лица, които през последните 5 години са били в органите за управление и контрол на или в трудови правоотношения с организатор на хазартни игри.

(5) При отсъствие председателят на Комисията определя със заповед друг неин член, който да упражнява правомощията му, свързани с ръководене и провеждане на заседанията на Комисията.

Ограничения

Чл. 19. (1) Председателят, членовете и служителите на Комисията не могат пряко или косвено да влизат в каквито и да било сделки или икономически взаимоотношения с организатори на хазартни игри, с производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и с вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване за организирането на хазартни игри, с техни ръководители или служители, включително като експерти, консултанти и под каквато и да е друга форма, за целия период на изпълнение на задълженията им.

(2) Лицата по ал. 1 нямат право да участват в организирането на хазартни игри, да придобиват дялове и акции и/или да участват в управлението на дружества – организатори на хазартни игри.

(3) Лицата по ал. 1 не могат да учредяват и да членуват в юридически лица с нестопанска цел, организиращи хазартни игри по реда на този закон.

(4) Забраните по ал. 1 – 3 се отнасят и до съпрузите и роднините по права линия на лицата по ал. 1.

(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в закон. Лицата подписват декларация по образец, в която изрично се посочва и отговорността им.

Задължение за съдействие

Чл. 20. (1) Лицата по чл. 4 и техните служители, както и други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, са длъжни да оказват пълно съдействие на Комисията и на нейните служителите при изпълнение на възложените им съгласно закона задължения. Съдействието се изразява в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на документи и други информационни носители.

(2) При осъществяване на правомощията си членовете на Комисията и нейните служители имат право да извършват насрещни проверки, както и да изискват от трети лица сведения, документи и други данни, необходими за извършването на тези проверки и/или необходими във връзка със сигнали, жалби или искания.

(3) Служителите на Комисията имат право на съдействие от органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на финансите и на Българския институт по метрология, които са длъжни незабавно да им окажат исканото съдействие в рамките на своята компетентност, определена със закон.

Становища и справки

Чл. 21. (1) При необходимост Комисията изисква официални становища и справки от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Българския институт по метрология.

(2) По писмено искане на председателя на Комисията за целите на упражнявания от Комисията надзор Националната агенция за приходите е длъжна да предостави данъчна и осигурителна информация по чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за организатори на дейности по този закон, за техните собственици, съдружници или акционери с квалифицирано участие, за лица, предоставили парични средства или активи за извършване на инвестициите и/или за организиране на игрите и дейностите по този закон, както и за други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон.

(3) Редът и начините за взаимодействие на Комисията с други държавни органи се определят със съвместни инструкции.

Компетентност на Комисията

Чл. 22. (1) Държавната комисия по хазарта:

1. издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират в отделни обекти;

2. издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи на производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и на вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване;

3. издава и отказва да даде разрешения за извършване на промени в издадени лицензи по т. 1 и 2;

4. приема общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които издава лицензи;

5. приема общи задължителни изисквания за игралните зали, игралните казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;

6. приема общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;

7. приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние;

8. утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите държави – членки на Европейския съюз, в другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване; утвърждава изпитани от такива лаборатории типове и модификации на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната;

9. утвърждава задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);

10. утвърждава правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобрява системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за организираните игри от разстояние; системите за игрите от разстояние трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4;

11. утвърждава представените от организаторите на хазартни игри правила по т. 4 – 7;

12. издава инструкции по прилагането на закона;

13. дава становища по искане на други органи;

14. взема решения за определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по този закон, както и за преустановяване на нарушенията; на страницата си в интернет Комисията създава, обновява и поддържа списък на тези интернет страници;

15. осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон.

(2) Общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 1, т. 4 – 7 установяват минимално задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите по ал. 1, т. 11.

(3) Преди приемането от Комисията на общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 1, т. 4 – 7 проектът на съответния нормативен административен акт и мотивите за изготвянето му се публикуват на страницата на Комисията в интернет. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за представяне на писмени становища и предложения по проекта. Комисията разглежда становищата и приема всеки административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища и предложения. Приетите административни актове по ал. 1, т. 4 – 7 се обнародват в „Държавен вестник“ и се публикуват на страницата на Комисията в интернет.

(4) Решенията по ал. 1, т. 14 се публикуват на интернет страницата на Комисията в деня на издаването им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, за което е взето решение по ал. 1, т. 14, Комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Комисията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.

Заседания и кворум

Чл. 23. (1) На заседанията си Комисията разглежда внесените от председателя предложения и решава и други въпроси, свързани с дейността на Комисията.

(2) Комисията обявява датата на всяко насрочено заседание и неговия дневен ред чрез страницата си в интернет, както и протокола от заседанието в тридневен срок след провеждането му.

(3) На заседанията могат да присъстват представители на заинтересованите страни, ведомства, както и представители на браншови организации по хазартните дейности.

(4) Заседанията са редовни, когато присъстват председателят или член на Комисията, на когото е възложено ръководенето на заседанията при отсъствие на председателя, и най-малко трима от членовете на Комисията.

(5) Членовете на Комисията, с изключение на председателя, за участието си във всяко заседание получават възнаграждение в размер `200 лв., но не повече от 6000 лв. годишно.

Лично явяване

Чл. 24. (1) Комисията може да приеме решение, с което да задължи заявителя и неговите представители да се явят лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси или да представят допълнителна информация за обстоятелства от значение за решението по искането, като ги предупреждава, че за неизпълнение на задълженията им може да бъде отказано издаване на лиценз или удостоверение с вписана промяна.

(2) Комисията може да откаже издаването на лиценз или удостоверение с вписана промяна, в случай че лицето не се е явило, отказало е да отговори на поставените му въпроси или не е представило исканата информация и вследствие на това са останали неизяснени въпроси или недоказани обстоятелства, които са от значение за вземането на решение по внесеното искане.

Решение на Комисията

Чл. 25. (1) Когато приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, Комисията приключва разглеждането му и приема решение. Решението се основава на приетите от Комисията за установени обстоятелства по искането и на закона.

(2) Решението се приема след тайно съвещание с явно гласуване с мнозинство от не по-малко от три гласа.

(3) Никой от членовете на Комисията не може да се въздържи от гласуване. Член на Комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира отделно своето особено мнение.

(4) При приемането на решения по чл. 22, ал. 1, т. 14 разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица не се прилагат.

Реквизити на решението и срок на лиценза

Чл. 26. (1) Решението на Комисията се издава в писмена форма и съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. наименование на акта;

3. адресат на акта;

4. фактически и правни основания за издаване на акта;

5. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;

6. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва;

7. дата на издаване и подписи на председателя, членовете и секретар-протоколчика на Комисията.

(2) В разпоредителната част на решение, с което се издава първоначален лиценз за извършване на дейност по този закон, се посочват размерът на инвестициите по чл. 5, ал. 1, размерът на средствата по чл. 5, ал. 1, както и крайната дата за представяне на доказателствата по чл. 5, ал. 2.

(3) Срокът на действие на издадения лиценз е за еднократно организиране, за 5 години или за по-кратък срок, когато заявителят изрично го е поискал.

(4) Лицензите за дейностите по чл. 1, т. 1 и 2 се издават за срок 10 години само когато предварително доказаните пред Комисията инвестиции надвишават:

1. за организиране на числови лотарийни игри бинго и кено – 1 000 000 лв.;

2. за организиране на хазартни игри в игрално казино – 2 000 000 лв.;

3. за организиране на томболи, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати – 400 000 лв.;

4. за организиране на традиционна лотария, числови лотарийни игри тото и лото, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти – 10 000 000 лв.;

5. за организиране на хазартни игри от разстояние – 2 000 000 лв.;

6. за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване – 1 200 000 лв.

(5) Лицензът за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се издава за срок 10 години само когато доказаните пред Комисията средства за организиране на дейността надвишават 400 000 лв.

(6) Когато заявителят изрично е поискал лиценз за по-кратък срок, ал. 4 и 5 не се прилагат.

Обявяване на решението

Чл. 27. (1) Комисията обявява решението с мотивите най-късно в 7-дневен срок след заседанието си чрез вписване в съответния регистър и го съобщава на заинтересованите страни по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

(2) След като обяви решението, Комисията не може сама да го отмени или измени.

(3) По свой почин или по заявление на заинтересованото лице Комисията поправя допуснатите в решението очевидни фактически грешки и след изтичане на срока за обжалването му. Решението за поправката на очевидни фактически грешки се съобщава на заинтересованото лице и подлежи на обжалване по реда на чл. 28.

(4) Заинтересованото лице може да поиска да бъде допълнено решението, ако Комисията не се е произнесла по цялото искане. Заявление за това може да се подаде в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението.

Обжалване

Чл. 28. (1) Решенията на Комисията се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд – град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.

(2) Жалбите се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Влизане в сила на решенията

Чл. 29. (1) Решенията на Комисията влизат в сила, когато:

1. не са обжалвани в срок;

2. подадените жалби не са уважени.

(2) Лице по чл. 4 може да организира хазартни игри и дейности по този закон след получаване на удостоверение за издаден лиценз, издадено от председателя на Комисията въз основа на влязло в сила решение на Комисията.

(3) В срок до 7 дни след влизането в сила на съответното решение на Комисията лицето по чл. 4 заплаща дължимата държавна такса за издаване на лиценз или на удостоверение с вписана промяна. Издаденото удостоверение с вписана промяна се предоставя на лицето по чл. 4 в срок до два работни дни след постъпването на таксата по банкова сметка на Комисията, а удостоверението за издаден първоначален лиценз – в срок до два работни дни след влизане в сила на решението на Комисията по чл. 5, ал. 2.

Държавни такси

Чл. 30. (1) За издаване на лицензи по този закон, за издаване на удостоверения с вписани промени, за разглеждане на документи по подадени искания, както и за извършване на други административни услуги се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

(2) Платените държавни такси за разглеждане на документи по подадени искания не подлежат на възстановяване независимо от решението на Комисията.

Правомощия на председателя на Комисията

Чл. 31. (1) Председателят на Комисията:

1. най-малко два пъти месечно свиква и ръководи заседанията на Комисията, като определя член на Комисията, който наблюдава проверката и проучването по всяко искане за издаване на първоначален лиценз или лиценз за промяна в случаите на преобразуване на дружество по чл. 39;

2. внася за разглеждане от Комисията постъпилите искания с мотивирани предложения по тях;

3. внася за разглеждане от Комисията мотивирани предложения за отнемане на издадени лицензи;

4. прави и други предложения по чл. 22, ал. 1 до Комисията при изготвяне на проекта за дневен ред на заседанията;

5. издава удостоверенията по чл. 34;

6. определя реда и начина за водене на видовете регистри;

7. определя реда и начина за издаване на месечен бюлетин, в който се публикуват решенията на Комисията, съдебната практика, както и друга информация, отнасяща се до хазартната дейност;

8. издава заверени преписи на документи;

9. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията на Комисията;

10. възлага със заповеди на длъжностните лица с контролни функции извършване на проверки по спазването на този закон;

11. издава наказателни постановления за констатирани нарушения по този закон;

12. прави предложения по чл. 94, ал. 2;

13. издава актове за установяване размера на разходите по чл. 94, ал. 4;

14. издава актове за придобиване на изоставени вещи от държавата;

15. изисква от Националната агенция за приходите информацията по чл. 85, ал. 1, т. 1 и 9 до 30-о число на месеца, следващ съответното тримесечие;

16. решава и други въпроси, предвидени в този закон, които не са предоставени в изрична компетентност на Комисията.

(2) Председателят на Комисията осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране на хазартните игри, както и върху дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване.

Образуване на административно производство

Чл. 32. Производство пред Комисията се образува по предложение на нейния председател или на основание на подадено писмено искане с приложения към него, определени с наредбата по чл. 8, ал. 5.

Проверки и проучвания

Чл. 33. (1) Председателят, подпомаган от администрацията на Комисията, извършва проверки и проучвания по образувани пред Комисията производства.

(2) Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60-дневен срок от получаване на писменото искане. Всички останали проверки и проучвания по подадени искания се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане.

(3) В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът по ал. 2 може да бъде продължен с не повече от 30 дни.

(4) В хода на проверките и проучванията по подадено искане се събират данни относно произхода на средствата за дейността на искателя, неговите инвестиции, търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни.

(5) Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията уведомява искателя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация и го уведомява за последиците по чл. 24, ал. 2. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията всеки от сроковете по предходното изречение може да бъде продължен с не повече от 30 дни. Срокът по ал. 2, съответно по ал. 3 спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.

(6) При неизпълнение на задължението по ал. 5 от страна на искателя председателят внася пред Комисията мотивирано предложение за отказ да се издаде лиценз, съответно да се издаде удостоверение с вписана промяна.

(7) В случаите, когато искателят притежава валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в производството по разглеждане на неговото искане могат да се вземат предвид като доказани онези факти и обстоятелства, които представляват изисквания за издаването на лиценз съгласно закона на държавата, в която искателят е лицензиран. В този случай Комисията изисква необходимата информация от компетентния орган на съответната държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в съответствие със сключеното между тях споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Когато няма сключено такова споразумение, за доказването на тези факти и обстоятелства искателят трябва да представи удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата, където е издаден лицензът, в което са удостоверени:

1. изискванията, които законодателството на тази държава поставя във връзка с издаването на лиценз за хазартна дейност;

2. доказването на наличието на тези изисквания по отношение на лицето, на което е издаден лиценз от компетентния орган, както и документите, чрез които е извършено това доказване.

(8) Когато искателят не е представил удостоверението по ал. 7 или то не съдържа необходимата информация или не удостоверява идентичност на изискванията за издаване на лиценз по закона на държавата на компетентния орган и по този закон, Комисията уведомява искателя и изисква представянето на необходимите документи по реда на ал. 5.

(9) След приключване на проверките и проучванията председателят с мотивирано предложение внася писменото искане за разглеждане от Комисията.

Удостоверения за издаден лиценз

Чл. 34. (1) По влезлите в сила решения на Комисията председателят издава удостоверения за издаден лиценз за организиране на хазартните игри по този закон, както и за извършване на дейностите по него. Фактическо осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра или по организиране на дейност по чл. 1, т. 2 може да се извършва след предоставяне на удостоверението по реда на чл. 29, ал. 3.

(2) Удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартна игра съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. данни за търговската регистрация на организатора;

3. имена на лицето или лицата, които представляват организатора;

4. адрес на обекта, в който се организират игрите, централен пункт и пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, съответно – адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират игрите;

5. вид на играта, тираж и номинална стойност на билетите и талоните за участие в игрите по чл. 49, т. 1, 2 и 4;

6. наименование, тип, производствен номер и брой игрални места на игрално оборудване, включително джакпот система/и, съответно – комуникационно оборудване, както и максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване за съответната интернет страница;

7. териториален обхват – в случаите, в които такъв е определен;

8. дата на издаване на удостоверението;

9. срок на действие на лиценза.

(3) Удостоверението за издаден лиценз за производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за организиране на хазартни игри съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. данни за търговската регистрация на лицето;

3. имена на лицето или лицата, които го представляват;

4. адрес на обекта, в който се извършва дейността;

5. дата на издаване на удостоверението;

6. срок на действие на лиценза.

(4) Удостоверението се подписва от председателя на Комисията или от оправомощено от него лице.

Прекратяване на лиценза

Чл. 35. (1) Лицензът се прекратява:

1. с изтичането на неговия срок;

2. с окончателното му отнемане;

3. с прекратяването на юридическото лице или със смъртта на физическото лице – едноличен търговец, на което е издаден лицензът;

4. предсрочно, по искане на лицето;

5. при издаване на нов лиценз за същата дейност, на същото лице, за същия вид хазартна игра и в същия обект.

(2) При прекратяване на лиценза на основанията по ал. 1, т. 4 и 5 организаторът е длъжен в 7-дневен срок от получаване на съобщението за решението на Комисията да върне на Комисията удостоверението за издаден лиценз, за което се съставя протокол, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и да преустанови дейността си в същия срок.

Продължаване срока на лиценза

Чл. 36. (1) По писмено искане на организатора на дейност по този закон, подадено не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащия лиценз, Комисията може да постанови решение, с което да продължи действието на издадения лиценз за същия срок, когато едновременно са налице следните условия:

1. в срока на действие на лиценза за дейността на организатор, получил лиценз за организиране на хазартни игри по чл. 50, 52, 54, 59, 60, 62 или по чл. 57, 64, 71 за съответния обект, няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения по този закон; съответно – в срока на действие на лиценза за дейност по чл. 1, т. 2 организаторът няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения по този закон;

2. не са прилагани принудителни административни мерки по този закон;

3. представена е нотариално заверена декларация, че до датата на подаване на искането за продължаване на срока не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартната дейност.

(2) За продължаване срока на издадения лиценз организаторът заплаща само таксата за издаване на лиценз.

(3) Организатор, който не спази срока за подаване на искането по ал. 1 или за когото не са налице условията по ал. 1, може да подаде писмено искане за нов лиценз. Към искането се прилагат само тези документи по наредбата по чл. 8, ал. 5, по отношение на които е налице промяна или изменение в обстоятелствата.

Промени в търговската регистрация и собствеността

Чл. 37. (1) Всяко лице по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 4 в 14-дневен срок от всяко вписване или заличаване на данни и обстоятелства в търговския регистър, съответно в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в държавата по регистрация, които са вписани в издаденото му удостоверение по чл. 34, е длъжно да подаде писмено искане за издаване на ново удостоверение с вписана промяна.

(2) Към писменото искане се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 5.

(3) Комисията разглежда искането и се произнася по реда на тази глава. По влязлото в сила решение на Комисията, с което се одобрява вписаната промяна, председателят издава ново удостоверение с вписана промяна.

(4) При вписване на промяна в състава на управителен или контролен орган, както и при промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на лице по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 4, в 14-дневен срок от вписването в търговския регистър, съответно от извършването на промяната по отношение на акционера, съответният организатор на дейност по този закон е длъжен да подаде писмено искане до Комисията. Към искането се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 5. Комисията разглежда искането като проверява изпълнението на изискванията на този закон по отношение на новите лица и се произнася с решение по реда на тази глава.

(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 се прилагат съответно и за държавните предприятия по чл. 14, ал. 1.

Други промени в обстоятелствата по издаден лиценз и в правилата за организиране на дейността

Чл. 38. (1) Промяна на обстоятелства, вписани в издадения на организатор на хазартни игри или на дейност по чл. 1, т. 2 лиценз, различна от промяната по чл. 37, може да бъде извършена само след подаване на искане и получаване на ново удостоверение с вписана промяна.

(2) Промяна в правилата за организиране на дейността на организатор на хазартни игри, за която има издаден лиценз, може да бъде извършена от него само след утвърждаването на правилата по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11.

(3) Към писменото искане по ал. 1 и 2 се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 8, ал. 5.

(4) Комисията разглежда искането и се произнася по реда на тази глава. По влязлото в сила решение на Комисията по ал. 1 се издава ново удостоверение с вписана промяна.

Преобразуване на организатор на хазартни игри и дейности

Чл. 39. (1) При преобразуване чрез промяна на правната форма на организатор на дейност по този закон лицензът за организиране на съответната дейност преминава върху новоучреденото дружество.

(2) Преобразуване чрез сливане или вливане се извършва само между организатори на хазартна дейност, съответно на дейност по чл. 1, т. 2, при спазване изискванията на чл. 9, ал. 8 и 9.

(3) При преобразуване чрез разделяне или отделяне с договора за преобразуване може да се предвиди издаденият лиценз за организиране на дейност по този закон да остане на преобразуващото се дружество (при преобразуване чрез отделяне) или да премине върху приемащото дружество, ако то е съществуващо дружество – организатор на дейност по този закон, и при спазване изискванията на чл. 9, ал. 8 и 9. Не се допуска преминаване на лиценз върху новоучредено дружество при разделянето или отделянето.

(4) При преобразуване по ал. 3 в договора за преобразуване задължително се предвижда, че частта от имуществото на преобразуващото се дружество, съответстваща на инвестициите и средствата по чл. 5, остава, съответно преминава в собственост на дружеството, което ще бъде титуляр на лиценза след преобразуването.

(5) В 14-дневен срок след вписване на преобразуването в търговския регистър организаторът е длъжен да подаде писмено искане за издаване на лиценз, в което да се отрази новият титуляр на лиценза.

(6) Когато в резултат на преобразуване настъпи промяна в състава на управителен или контролен орган, както и при промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на организатора, се прилага чл. 37, ал. 4.

Спиране и възобновяване на дейността

Чл. 40. (1) Организатор на хазартни игри може да преустанови дейността си за определен срок, като подаде заявление до председателя на Комисията и до Националната агенция за приходите. Организаторът е длъжен да подаде заявлението най-малко 7 дни преди датата на преустановяване на дейността. В тридневен срок от подаване на заявлението организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията. При форсмажорни обстоятелства заявлението се подава незабавно след настъпване на обстоятелствата.

(2) При възобновяване на дейността си организаторът е длъжен да подаде заявление до председателя на Комисията и до Националната агенция за приходите, в което изрично посочва датата на възобновяване на организирането на хазартните игри. Организаторът следва да получи удостоверението за издаден лиценз от Комисията в деня преди започване на дейността.

(3) При временно преустановяване на дейността в централния пункт или в пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби организаторът на хазартни игри е длъжен да подаде заявление до председателя на Комисията, в което посочва номера на лиценза си, адреса на пункта и срока на преустановяване на дейността. Заявлението се подава не по-късно от деня, следващ датата на преустановяване на дейността.

(4) Спирането и възобновяването на дейността не се отразяват на срока на издадения лиценз.

Глава трета

ХАЗАРТНИ ИГРИ

Раздел I

Общи положения

Видове хазартни игри

Чл. 41. (1) Хазартните игри, разрешени по този закон, са: лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

(2) Правилата за организиране на хазартните игри се утвърждават по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11. Организаторът на хазартни игри отговаря за цялостната организация на дейността и функционирането на счетоводната отчетност, която да гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото законодателство и утвърдените му правила по предходното изречение.

Игрално оборудване

Чл. 42. (1) Хазартните игри се организират с утвърдено от Комисията игрално оборудване, произведено от местно или чуждестранно лице – производител, което има издаден лиценз по този закон.

(2) Редът и начинът за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8, изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер, както и редът за извършване на проверки се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията.

(3) Не се допуска експлоатация в страната на игрално оборудване за хазартни игри от тип и модификация, които не са утвърдени от Комисията.

Общи изисквания

Чл. 43. Игралните зали, игралните казина и пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби трябва да отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 и на санитарно-хигиенните изисквания.

Особено изискване

Чл. 44. (1) Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища по смисъла на глава четвърта от Закона за народната просвета, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.

(2) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Отстоянието се измерва от правоспособни лица, които могат да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография. За извършените измервания правоспособните лица издават необходимото удостоверение заедно с приложена скица от кадастралната карта, върху която са нанесени очертанията.

Работно време и ограничения за посетители

Чл. 45. (1) Игралните зали, игралните казина и пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби могат да бъдат отворени денонощно за посетители.

(2) В игралните зали и в игралните казина не се допуска присъствието на лица:

1. ненавършили 18-годишна възраст;

2. униформени, с изключение на тези, които присъстват по служба;

3. въоръжени, с изключение на тези, които присъстват по служба и длъжността им го изисква;

4. без документи, удостоверяващи тяхната самоличност;

5. нарушили вътрешния ред, включително лица в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или други упойващи вещества;

6. които са създали опасност за реда и са смущавали провеждането на игрите и им е била наложена забрана от организатора да участват в хазартните игри.

(3) В непосредствена близост до входа на обектите по ал. 1 на видно място се поставя информационно табло, на което са посочени забраните по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4.

Забрана за даване на заеми и кредити

Чл. 46. Забранява се на организатори на хазартни игри да влизат в каквито и да било взаимоотношения с участници в игрите с цел предоставянето под каквато и да е форма на заеми или кредити за участие в хазартните игри.

Изплащане на печалби

Чл. 47. (1) Организаторът на хазартни игри е длъжен в определения срок и по реда, вписан в утвърдените му игрални условия и правила, да изплати печалбата и/или да даде предметната печалба на физическото лице, представило му жетони, отрязъци от фишове, талони или други удостоверителни знаци за потвърждаване на печалбата, които те материализират.

(2) Изплащането на всяка печалба в брой се разрешава в размер до 5000 лв.

(3) Когато размерът на паричната печалба е по-голям от размера по ал. 2, изплащането се извършва по банков път.

Раздел II

Лотарийни игри

Определение

Чл. 48. (1) Лотарийните игри са хазартни игри, в които се участва посредством билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци. Печалбата се дължи при откриване или познаване на определена цифра, комбинация от цифри, знак, фигура и други.

(2) Правилата за организиране на игрите и техните разновидности, включително планът за разпределение на печалбите, се утвърждават от Комисията и се обявяват предварително по подходящ начин.

(3) Преди издаване на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри заявителят представя пред Комисията образци от тях за утвърждаване на вида и стойността им. Образците не се смятат за ценни книги на приносител.

Видове лотарийни игри

Чл. 49. Видовете лотарийни игри са:

1. традиционна лотария – лотарийна игра, при която се разиграват всички издадени билети с поредни серийни номера – организира се през определен период от време;

2. томбола – лотарийна игра, която се разиграва само с продадените билети – организира се еднократно или през определен период от време;

3. числова лотарийна игра – лотарийна игра, при която се залага върху цифри, комбинация от цифри, знак, фигура и други – организира се през определен период от време;

4. моментна лотария – лотарийна игра, която се разиграва с талони с поредни серийни номера, върху които са отразени цифри, комбинации от цифри, знаци, фигури и други символи, изписани по вид, ред и последователност под защитно покритие – организира се еднократно.

Традиционна лотария

Чл. 50. (1) При традиционната лотария печалбите са фиксирани и не зависят от броя и цената на продадените билети и от броя на участниците. Печалбите се дължат на приносителите на печеливши билети, обявяват се и се разпределят чрез жребий по предварително обявена схема, утвърдена от Комисията.

(2) Всеки билет е с пореден номер, означена серия и номинал. В тегленето участват всички издадени билети.

(3) Отпечатването, предоставянето и вносът на билетите за участие в традиционната лотария се извършват съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Унищожаването на неизползваните билети се извършва от издателите в присъствието на длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Комисията, за което се съставя протокол.

Провеждане на тиражите на традиционна лотария

Чл. 51. (1) Провеждането на тиражите се извършва в съответствие с правилата, утвърдени от Комисията. Най-малко 50 на сто от общата стойност на всички билети се разпределя между участниците под формата на парични и/или предметни печалби.

(2) Организаторът осигурява и гарантира получаването на паричните и предметните печалби.

Томбола

Чл. 52. (1) При томболата печалбите са фиксирани и не зависят от броя и цената на продадените билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в томболата. Печеливши са предварително определен брой участници, изтеглени чрез публичен жребий по обявена схема, утвърдена от Комисията.

(2) При томболата печалбите могат да бъдат само предметни, като стойността им не може да бъде по-малко от 50 на сто от общата стойност на всички билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в томболата.

(3) Организаторът осигурява и гарантира получаването на предметните печалби.

(4) Отпечатването, предоставянето, вносът и унищожаването на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в томболата се извършва по реда на чл. 50, ал. 3.

Организатори на томболи

Чл. 53. Организатори на томболи могат да бъдат само юридически лица с нестопанска цел. Контролните органи на Комисията следят за разходването на средствата от тези игри съобразно предварително оповестените и разрешени цели.

Видове числови лотарийни игри

Чл. 54. Видовете числови лотарийни игри са: тото, лото, бинго, кено и техни разновидности.

Тото и лото игри

Чл. 55. (1) Тото и лото игрите са хазартни игри, при които се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи числови комбинации. Участието в игрите се осъществява посредством удостоверителни знаци, чиито образци се утвърждават от Комисията.

(2) При тото игрите и техните разновидности печалбите за всеки тираж се формират като предварително определен процент от постъпленията. Размерът на всяка печалба зависи от начина на формиране на групите за изплащане на печалбите и от броя на печалбите във всяка група.

(3) При лото игрите и техните разновидности размерите на печалбите се определят чрез предварително зададени коефициенти, като печалбите не зависят от постъпленията. Размерът на всяка печалба се определя от направения залог и от съответния предварително определен коефициент.

(4) Тото и лото игрите трябва да са осигурени с одобрени от Комисията централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.

Провеждане на тиражите на тото и лото игри

Чл. 56. Провеждането на тиражите се извършва в съответствие с правилата, утвърдени от Комисията. Най-малко 50 на сто от стойността на постъпленията от тото игрите се разпределя между участниците под формата на печалби.

Игри бинго и кено

Чл. 57. (1) Игрите бинго и кено са хазартни игри, при които се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печелившите комбинации.

(2) При играта бинго се залага с талони, върху които предварително са отразени комбинации от числа.

(3) Талоните за участие в играта бинго са ценни книжа, издавани от държавата. Те се предоставят на организаторите от Министерството на финансите срещу заявка, заверена от съответната приходна администрация в потвърждение на платения данък.

(4) Размерите на печалбите при играта бинго се формират като предварително определен процент от постъпленията. Най-малко 50 на сто от стойността на постъпленията от игрите бинго и кено се разпределя между участниците под формата на печалби, които се предоставят непосредствено след обявяването им.

(5) Игрите бинго и кено трябва да са осигурени с одобрени от Комисията централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.

Разновидности на играта кено

Чл. 58. При разновидностите на играта кено размерите на печалбите се определят чрез предварително зададени коефициенти. Размерът на всяка печалба не зависи от постъпленията и се определя от направения залог и от съответния предварително определен коефициент.

Моментна лотария

Чл. 59. (1) Моментната лотарийна игра е хазартна игра, при която размерите и видовете на паричните и/или предметните печалби се установяват след разкриване на печелившата комбинация върху талоните.

(2) При моментната лотарийна игра размерите на печалбите са фиксирани и не зависят от броя и цената на продадените талони. Стойността на паричните и предметните печалби не може да бъде по-малко от 50 на сто от общата стойност на талоните.

(3) Организаторът осигурява и гарантира получаването на паричните и предметните печалби.

(4) Отпечатването, предоставянето, вносът и унищожаването на талони или други удостоверителни знаци за участие в моментна лотарийна игра се извършват по реда на чл. 50, ал. 3.

Раздел ІІІ

Игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета

Определение

Чл. 60. (1) Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета са хазартни игри, при които печалбата зависи само от вярното предвиждане и познаване на тези резултати.

(2) Спортни състезания са състезания по футбол, баскетбол, волейбол, тенис, бокс, хокей и други, състезания с автомобили, мотоциклети и други.

(3) В игрите със залагания залогът се удостоверява посредством удостоверителни знаци, издадени от организатора, които съдържат информация за направените предвиждания и за размера на залога на участника. Образците на удостоверителните знаци се утвърждават от Комисията.

(4) Печалбите се определят от:

1. размерите на залозите и съответните предварително определени от организатора коефициенти, или

2. съотношението между броя на спечелилите играчи и размерите на залозите при предварително установен дял на печалбите.

(5) Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета трябва да са осигурени с одобрени от Комисията централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транз­акция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл.6, ал. 1, т. 4.

Периодичност на залаганията

Чл. 61. Залаганията върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета могат да се провеждат през определен период от време или за определен брой спортни състезания и надбягвания, както и еднократно.

Раздел ІV

Игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти

Определение

Чл. 62. (1) Игрите със залагания върху случайни събития са хазартни игри, неуредени по друг начин в този закон, при които печалбата зависи изключително от случайността на възникване на събитие, което не се определя от генератор на случайни числа.

(2) Игрите със залагания, свързани с познаване на факти, са хазартни игри, при които печалбата зависи от познаване или даване на верен отговор относно съществуващ факт.

(3) Игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, трябва да са осигурени с одобрени от Комисията централни компютърни системи, включително системи за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Централните компютърни системи трябва да осигуряват подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигуряват онлайн регистрация на всяка транз­акция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.

Правила и печалби

Чл. 63. (1) Правилата на игрите, залозите за участие в тях, печалбите и начините на определянето им подлежат на утвърждаване от Комисията.

(2) Размерът на печалбата може да е пропорционален на залога или да е определен по друг начин, включително на случаен принцип. Печалбите могат да се разпределят на няколко нива – в този случай всички печалби от едно и също ниво трябва да са еднакви. Най-малко 50 на сто от стойността на приетите залози се разпределя като парични или предметни печалби.

Раздел V

Игри с игрални автомати

Определение

Чл. 64. (1) Игрите с игрални автомати са хазартни игри, които се организират в игрални зали.

(2) Игрален автомат е устройство, на което се залага с монета, банкнота, жетон, бутон, магнитна карта или с друго средство. В игралния автомат изборът на комбинация за печалба или загуба се прави на случаен принцип от генератор на случайни числа, който може да се намира физически в игралния автомат или в игралната зала, където е разположен автоматът. Игралният автомат или организаторът изплаща печалбата на участника.

(3) Игралният автомат конструктивно може да има повече от едно игрално място за участие в играта.

(4) Допуска се организиране на турнири на игри с игралните автомати в игралната зала, където са разположени игралните автомати, вписани в актуалното удостоверение за издаден лиценз на организатора. Правилата на турнирите, цената за допускане до участие, печалбите и начините на определянето им се посочват от организатора в игралните условия и правила и се утвърждават от Комисията.

Възвръщаемост

Чл. 65. Игралният автомат трябва да осигурява възвръщаемост за играчите не по-малко от 80 на сто от общата сума на залозите, независимо от предвидения процент на отчисления за премия джакпот. Автоматът трябва да има фабрично вградени устройства за текущ контрол относно постъпилите залози и изплатените парични печалби.

Маркировка

Чл. 66. Върху всеки игрален автомат трябва да има трайно закрепена и четлива оригинална маркировка със следните данни: производител, производствен номер на автомата, година на производство, модификация или рециклиране.

Експлоатация на игрално оборудване

Чл. 67. Не се допуска експлоатацията на игрално оборудване, което не е утвърдено от Комисията.

Изисквания

Чл. 68. (1) Съобразно броя на жителите в дадено населено място по официални данни на Националния статистически институт игралните места в игрална зала не могат да бъдат по-малко от:

1. петдесет броя в населени места с над 500 000 жители;

2. тридесет броя в населени места с над 50 000 до 500 000 жители;

3. петнадесет броя в населени места до 50 000 жители, както и в селищни образувания.

(2) Минималната площ за монтиране и експлоатация на игрален автомат е 2 кв. м.

Джакпот и обединен джакпот при игрални автомати

Чл. 69. (1) Игрални автомати могат да бъдат свързани помежду си за постигане на премия джакпот, която представлява натрупване, формиращо се от отчисления до 5 на сто от всеки залог.

(2) Джакпот системи могат да бъдат взаимносвързани в обединен джакпот.

(3) Размерът на отчисленията и условията за изплащане на джакпота и на обединения джакпот се посочват в игралните условия и правила. Неспечеленият джакпот и неспечеленият обединен джакпот не могат да остават в полза на организатора освен в случай на прекратяване на неговия лиценз по чл. 35.

Проверки

Чл. 70. Контролните органи на Комисията извършват проверки на игралните автомати.

Раздел VI

Игри в игрално казино

Определение

Чл. 71. (1) Игрите в игрално казино са хазартни игри, които се организират на игрални маси и с игрални автомати. Казиното представлява сграда или обособена част от сграда.

(2) Хазартни игри на игрални маси са: на рулетка, с карти, включително покер, със зарове и разновидностите им. В игрите се участва с различни залози, като печалбите в рамките на една игра на една игрална маса може да са различни. Печалбите или загубите зависят предимно от случайността.

Изисквания

Чл. 72. (1) Игралните маси в игралното казино не могат да бъдат по-малко от пет, от които поне две рулетки, а игралните автомати не могат да бъдат по-малко от петнадесет.

(2) Игралните автомати в казиното могат да се свързват помежду си за постигане на премия джакпот при спазване изискването на чл. 69, ал. 1.

(3) Не се допуска експлоатацията на игрални маси и принадлежности към тях и на игрални автомати, които не са утвърдени от Комисията.

Турнири

Чл. 73. Допуска се организиране на турнири на игри, организирани в игрално казино. Такива турнири могат да се провеждат само в игрални казина и само на игрални маси и игрални автомати, вписани в актуалните удостоверения за издаден лиценз на организатора. Правилата на турнирите, цената за допускане до участие, печалбите и начините на определянето им се посочват от организатора в игралните условия и правила и се утвърждават от Комисията.

Регистриране и видеоконтрол

Чл. 74. (1) Всички посетители в игралното казино се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Комисията. Регистърът се води на хартиен и на електронен носител.

(2) В казиното организаторът е длъжен да осигури система за непрекъснат видеоконтрол върху игралните маси, игралните автомати, персонала и участниците в игрите.

Договор и квалификация

Чл. 75. Всяко лице, пряко свързано с управ­лението на игралното казино и с организирането на хазартните игри в него, трябва да осъществява дейността си въз основа на договор с дружеството – организатор на игрите, и да притежава необходимата квалификация за упражняване на професията.

Ограничения

Чл. 76. В хазартни игри, организирани в игрално казино, не могат да участват съдружници или акционери с квалифицирано участие, членовете на органите за управление и контрол на дружество – собственик или наемател на казиното, и служителите в него, както и съпрузите, роднините по права линия, братята и сестрите на всички посочени лица.

Раздел VІІ

Хазартни игри от разстояние

Определение

Чл. 77. (1) Хазартните игри от разстояние се организират чрез комуникационно оборудване. Участниците залагат пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства.

(2) Всички игри от разстояние се управляват от централна компютърна система, техническите и функционалните характеристики на която се утвърждават от Комисията на база изпитвания, извършени от одобрена лаборатория по чл. 22, ал. 1, т. 8 и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2.

(3) Хазартните игри по чл. 41, ал. 1, с изключение на томболите и моментните лотарийни игри, могат да се организират от разстояние чрез интернет или други електронни съобщителни средства. Изискванията на тази глава се прилагат съответно.

(4) Участниците в игри от разстояние подлежат на задължителна индивидуална регистрация при спазване изискванията на чл. 45, ал. 2, т. 1.

(5) Редът за задължителната индивидуална регистрация по ал. 4 се определя с наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.

(6) Личните данни на участниците се изиск­ват, обработват и съхраняват при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Плащания

Чл. 78. Плащанията в игрите от разстояние, свързани със залагане и изплащане на печалби, се осъществяват по безкасов път, задължително през банкова сметка на организатора на играта, открита съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3, при спазване на утвърдените на организатора правила по чл. 22, ал. 1, т. 11.

Задължителна информация

Чл. 79. Интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри, трябва задължително да съдържа информация на български език относно: данните на организатора по неговата търговска регистрация, вкл. данъчен и/или друг идентификационен номер; издадения от Комисията лиценз; правилата на хазартната игра; ясно и недвусмислено изброяване на начините за приемане на залози, за формиране и изплащане на печалби, размерите на залозите и размерите на съответните печалби, услуги за помощ, данни за кореспонденция, включително телефон и електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с организатора и с Комисията; начините за подаване на жалби и сигнали до организатора и до Комисията.

Комуникационно оборудване

Чл. 80. (1) Комуникационното оборудване за организиране на хазартни игри от разстояние чрез интернет обхваща компютърни системи и мрежи, които включват сървъра на организатора на игрите и всички свързани с него компоненти, операционни системи и софтуер на игрите.

(2) Софтуерът на игрите съдържа генератор на случайни числа, който определя резултатите от игрите, с изключение на игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти.

(3) Комуникационното оборудване трябва да извършва както географското локализиране на IP адреса, така и идентифициране на дата, час и продължителност на игралната сесия на лицето, регистрирало се като участник в дадена игра в интернет страницата на организатора. Данните по предходното изречение трябва да се съхраняват за срок не по-малко от 12 месеца от датата на събирането и обработването им.

(4) Организаторът на хазартни игри от разстояние осигурява на контролните органи от Комисията, Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи непрекъснат дистанционен достъп до контролния локален сървър по чл. 6, ал. 3, разположен на територията на Република България, включително до базата данни с информация относно игрите с участници от територията на България.

Деклариране, изпитване и възвръщаемост

Чл. 81. (1) Броят и типът на игралните съоръжения в интернет игралното казино или в интернет игралната зала се декларират от организатора при подаване на искане за издаване на лиценз.

(2) При промяна в броя, типа на виртуалното игрално оборудване и джакпот системата само софтуерът на играта подлежи на изпитване по ред и начин, определени с наредбата по чл. 42, ал. 2.

(3) Софтуерът на виртуалните игрални автомати трябва да осигурява възвръщаемост не по-малко от 80 на сто от общата сума на залозите.

Премия джакпот

Чл. 82. Виртуалните игрални автомати могат да се свързват помежду си за постигане на премия джакпот, която представлява натрупване, формиращо се от отчисления до 5 на сто от всеки залог.

Игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства

Чл. 83. (1) Хазартните игри от разстояние по този закон, при които залогът е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, могат да се организират чрез следните електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни телефонни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.

(2) В правилата на игрите се посочват ясно и недвусмислено начините за приемане на залозите и изплащане на печалбите, размерите на залозите и начините за определяне на съответните печалби. Правилата подлежат на утвърждаване от Комисията.

Залог

Чл. 84. (1) Залогът по чл. 83 се изразява в цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Предоставящият такава услуга трябва предварително да се увери, че хазартната игра е разрешена по реда на този закон.

(2) При залагане чрез електронна съобщителна услуга се смята, че залогът е направен от лицето – собственик или законен ползвател на електронното съобщително средство.

(3) Забранява се залагането да се извършва от средство за пренос на електронна съобщителна услуга, което е собственост на държавна или общинска организация или на юридическо лице на бюджетна издръжка. Залогът, направен от такова средство, е нищожен.

Глава четвърта

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Временно отнемане на лиценза

Чл. 85. (1) Комисията прилага принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до 6 месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по чл. 1, т. 2 в следните случаи:

1. когато лицето по чл. 4 или по чл. 8, ал. 1, т. 1 има просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите;

2. когато организаторът на хазартни игри възложи или извърши реклама извън допустимото по чл. 10, ал. 2;

3. когато организаторът или негови служители не са оказали необходимото съдействие по чл. 20, ал. 1 на Комисията или на нейните служители при изпълнение на техните контролни функции;

4. когато организаторът извършва дейност в нарушение на чл. 34, ал. 1;

5. когато организаторът на хазартни игри наруши правилата, утвърдени по чл. 22, ал. 1, т. 11;

6. когато извършена промяна на съдружник или акционер с квалифицирано участие, съответно вписани, заличени или обявени обстоятелства в търговския регистър, би представлявала пречка за издаване на лиценз;

7. когато организаторът на хазартни игри извърши промяна в типа игрално оборудване, включително джакпот система/и, съответно – в комуникационното оборудване, без дадено разрешение по чл. 38;

8. когато организаторът на хазартни игри не изплати в определения срок печалба в размер над 5000 лв. на спечелил участник;

9. когато се използва игрално оборудване, за което не е внесен дължимият данък;

10. когато организаторът на хазартни игри допусне лице, пряко свързано с организирането на игрите в игрално казино, да осъществява дейността си, без да притежава необходимата квалификация или без да има сключен договор с дружеството-организатор;

11. когато производител или вносител продаде или отдаде под наем игрално оборудване без трайно закрепена и/или четлива оригинална маркировка и когато процентът на възвръщаемост на игралния автомат е по-малък от 80 на сто;

12. когато търговецът, осигуряващ сервизна поддръжка, не попълни карта за сервиз и поддръжка или не постави фирмена пломба след приключване на сервиза.

(2) С решението за отнемане по ал. 1 Комисията може да разпореди предприемането на действия за преустановяване на допуснатите нарушения и за отстраняване на вредните последици от тях, като определи и срок за извършването им.

(3) Лицето, на което лицензът е отнет временно, е длъжно в 7-дневен срок от получаване на съобщението за решението на Комисията да преустанови дейността си и да върне на Комисията удостоверението за издаден лиценз, за което се съставя протокол.

(4) След изтичането на срока за временното отнемане удостоверението за издаден лиценз се връща, ако срокът на лиценза не е изтекъл и лицето е изпълнило дадените от Комисията разпореждания по ал. 2.

Окончателно отнемане на лиценза

Чл. 86. (1) Комисията прилага принудителна административна мярка – окончателно отнемане на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по чл. 1, т. 2, в следните случаи:

1. при непредставяне на документите в срока по чл. 5, ал. 2 и/или в случай че представените документи не доказват извършването на инвестициите в пълен размер, посочен в чл. 5, ал. 1;

2. при промяна в обстоятелствата, водеща до неизпълнение на условията по чл. 7, ал. 1 и по чл. 8;

3. при установяване, че организаторът на хазартни игри, облаган с данък по чл. 220, 227 или 235 от Закона за корпоративното подоходно облагане, упражнява и друга дейност по Търговския закон;

4. при преобразуване на организатор, без да са спазени условията по чл. 39;

5. при установяване, че са представени неверни данни или документи с невярно съдържание, въз основа на които е издаден лицензът;

6. при продължаване на дейността след предаване на удостоверението за издаден лиценз по реда на чл. 40, ал. 1;

7. при неотстраняване в срока, определен в решението по чл. 85, ал. 2, на обстоятелство, което е било основание за временно отнемане на лиценза;

8. при прилагане за трети пореден път на организатора на принудителна административна мярка по чл. 85;

9. при неизпълнение на изискването на чл. 44, ал. 1;

10. когато производител или вносител продаде или отдаде под наем на организатор на хазартни игри, получил лиценз по този закон, игрално оборудване, предназначено за експлоатация в страната, което не е утвърдено от Комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 8;

11. когато организатор на хазартни игри използва за провеждане на хазартна игра билети, фишове или други ценни книжа, които не са издадени по установения ред.

(2) Лицето, на което лицензът е отнет окончателно, е длъжно в 7-дневен срок от получаване на съобщението за решението на Комисията да преустанови дейността си и да върне на Комисията удостоверението за издаден лиценз, за което се съставя протокол.

(3) Принудителните административни мерки се прилагат независимо от санкциите по глава пета.

Обжалване

Чл. 87. Решенията на Комисията за временно или окончателно отнемане на издаден лиценз, както и решенията по чл. 22, ал. 1, т. 14 се обжалват по реда на чл. 28, ал. 1. Решенията по предходното изречение подлежат на незабавно изпълнение, независимо дали са обжалвани. Обжалването не спира изпълнението на решенията.

Продажба на игрално оборудване

Чл. 88. (1) При прекратяване на лиценза по чл. 35 организатор на хазартни игри може да продаде притежаваното от него игрално оборудване на друг организатор, на друго лице, получило лиценз по този закон, или на лице извън територията на страната.

(2) В срока на действие на издадения лиценз организатор на хазартни игри може да продаде притежаваното от него игрално оборудване само на производител или на вносител, получил лиценз по този закон, или на лице извън територията на страната.

(3) В 14-дневен срок след извършване на продажбата Комисията следва да бъде уведомена за нея.

Глава пета

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Контрол

Проверки

Чл. 89. (1) Със заповед на председателя на Комисията длъжностни лица на Комисията с контролни функции извършват проверки на място и по документи за спазването на този закон.

(2) На длъжностните лица по ал. 1 се издават служебни карти, с които те се легитимират при извършване на проверки на място. По време и за целите на извършваната проверка длъжностните лица:

1. установяват административни нарушения;

2. имат право на достъп в подлежащите на контрол обекти;

3. изискват устни и писмени обяснения;

4. проверяват отчетността на контролираните обекти и съответствието на игрално оборудване с утвърдените от Държавната комисия по хазарта типове и модификации по чл. 22, ал. 1, т. 8;

5. проверяват счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на нарушения на законодателството, уреждащо хазартната дейност и другите дейности по този закон;

6. изискват и събират оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на нарушения на законодателството, уреждащо хазартната дейност и другите дейности по този закон;

7. установяват притежаваните имущества, парични средства и материални ценности, вземания и книжа;

8. извършват предвидените в ал. 3 действия за обезпечаване на доказателства, включително запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти;

9. получават безплатен достъп до водени по закон регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени.

(3) При извършване на проверка длъжностните лица по ал. 1 могат да предприемат действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на вещи, парични средства, ценни книжа, документи, книжа и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземат необходимите технически мерки за запазване на автентичността й. В случай че е невъзможно действията по предходното изречение да бъдат извършени своевременно за целите на проверката, длъжностните лица могат да запечатат обекта за срок до 48 часа. За действията на длъжностните лица се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на служителите или представителите на проверяваното лице.

(4) На лицата, получили лиценз по този закон, в края на първата и на всяка трета година от срока на действие на лиценза задължително се извършват проверки.

(5) Председателят и членовете на Комисията, както и определените по реда на ал. 1 длъжностни лица не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на контролните им функции и правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.

Административно наказване

Чл. 90. (1) Нарушенията по този закон се установяват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) За установяване на нарушенията по този закон се съставят актове от длъжностните лица по чл. 89, ал. 1.

(3) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията и се обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Давност

Чл. 91. Относно давностните срокове за образуване на административнонаказателно производство се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Събиране на вземания

Чл. 92. Имуществените санкции и глобите по влезли в сила наказателни постановления на председателя на Комисията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Отнемане и изоставяне в полза на държавата

Чл. 93. (1) Игрално оборудване и комуникационно оборудване, които се използват за организиране или осъществяване на хазартна игра без лиценз, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.

(2) Всички парични средства, получени от лица, които организират или осъществяват хазартна игра без лиценз, се отнемат в полза на държавата. Ако средствата по предходното изречение липсват, лицето, което ги е получило, дължи тяхната равностойност.

(3) Всички налични парични средства, открити при установяване на нарушението, се смятат за получени при или по повод организиране или осъществяване на хазартната игра без лиценз и се отнемат в полза на държавата.

(4) За изоставено се смята игралното и комуникационното оборудване, непотърсено в срок до три месеца, считано от влизането в сила на акта, на основание на който същото оборудване подлежи на връщане.

(5) За изоставени се смятат вещи, в т. ч. оборудване и парични средства, които са иззети от длъжностни лица на Комисията по чл. 89, ал. 1 и техният собственик не е известен, и не са потърсени в тримесечен срок от изземването.

(6) След изтичането на сроковете по ал. 4 и 5 председателят на Комисията издава акт за придобиване на изоставените вещи от държавата.

(7) Когато с наказателно постановление, с акт на орган на съдебна власт или с друг акт е постановено отнемане или изоставяне в полза на държавата на парични средства и/или на игрално и/или комуникационно оборудване, с изключение на софтуер, който подлежи на унищожаване, актовете се изпращат за изпълнение на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от влизането им в сила.

Унищожаване на игрално оборудване

Чл. 94. (1) Негодното игрално оборудване и негодното комуникационно оборудване, отнети или изоставени в полза на държавата, се унищожават.

(2) Унищожаването по ал. 1 се извършва по предложение на председателя на Комисията след разрешение на министъра на финансите.

(3) Всички разходи по отнемането, транспортирането, съхранението и унищожаването на оборудването са за сметка на нарушителя или за сметка на Комисията, когато оборудването е изоставено в полза на държавата или нарушителят е неизвестен.

(4) Размерът на разходите по ал. 3, когато те са за сметка на нарушителя, се определя към момента на извършване на унищожаването с акт за установяване размера на разходите, който се издава от председателя на Комисията. Актът по предходното изречение не подлежи на обжалване и влиза в сила на датата на издаването.

(5) Критериите за определяне на оборудването като негодно, както и редът и начинът за бракуването и унищожаването на негодното оборудване се регламентират в наредба на министъра на финансите.

Независимост на санкциите

Чл. 95. Глобите и имуществените санкции по чл. 96, 98, 104 и 106 се налагат независимо от санкциите, предвидени в други закони.

Раздел II

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 96. (1) Който организира хазартна игра или извършва дейност по този закон без лиценз, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв.

(2) Когато постъпленията от неразрешената хазартна игра надхвърлят 1 000 000 лв., глобата е от 200 000 до 500 000 лв., а имуществената санкция е от 500 000 до 1 000 000 лв.

(3) Когато постъпленията от неразрешената хазартна игра надхвърлят 5 000 000 лв., глобата е от 1 000 000 до 3 000 000 лв., а имуществената санкция е от 2 000 000 до 5 000 000 лв.

(4) Който инсталира и/или използва игрално оборудване или комуникационно оборудване, и/или приема залози, и/или изплаща печалби, или по друг начин подпомага или посредничи при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартни игри без издаден лиценз по този закон, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв.

(5) Когато нарушението по ал. 1 – 4 е извършено повторно, глобата, съответно имуществената санкция, е в двоен размер.

Чл. 97. Който държи игрално оборудване за организиране на хазартни игри в нарушение на изискванията на чл. 9, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 98. Който използва игрално оборудване, неутвърдено от Комисията или за което не е внесен дължимият данък, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 99. Организатор на хазартни игри, който експлоатира игрално оборудване или джакпот система без трайно закрепена и/или без четлива оригинална маркировка, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. за всеки автомат.

Чл. 100. (1) Който използва развлекателно оборудване в обектите, в които се организират хазартни игри, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Който приспособява или използва хазартно игрално оборудване за развлекателно, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 101. Организатор на хазартни игри или на дейност по чл. 1, т. 2, който извърши промяна на обстоятелство по чл. 38, ал. 1 без дадено удостоверение с вписана промяна за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Чл. 102. Който извърши производство и разпространение в страната или внос и разпространение в страната на игрално оборудване за хазартни игри от неутвърден тип и модификация, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 103. Организатор на хазартни игри с игрални автомати, който постави наименование на игрална зала, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Чл. 104. Организатор на хазартни игри от разстояние, който не съхранява данни в електронен вид по реда на чл. 6, ал. 3 и 4, се наказва с глоба в размер 500 лв. за всеки ден, за който липсва съхранена информация, но не повече от 50 000 лв.

Чл. 105. (1) Юридически лица и еднолични търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри в нарушение на чл. 10, ал. 4 или ал. 5, се наказват с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.

(2) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължението си по чл. 22, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Чл. 106. (1) Който не представи изисканата информация или откаже исканото съдействие на длъжностните лица по чл. 20, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.

Чл. 107. Организатор на хазартни игри или на дейност по чл. 1, т. 2, който не изпълни задължението си по чл. 37, ал. 1 или ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Чл. 108. (1) Организатор на хазартни игри, който наруши приетите от Комисията общи задължителни игрални условия и правила, общи задължителни изисквания, общи задължителни правила и общи задължителни технически изисквания по чл. 22, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.

(2) Организатор на хазартни игри, който наруши утвърдените му от Комисията правила по чл. 22, ал. 1, т. 11, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., освен в случаите, когато деянието представлява нарушение по ал. 1.

Чл. 109. Организатор на хазартни игри, който наруши чл. 40, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Чл. 110. (1) За нарушение на чл. 45, ал. 2 на организатора на хазартни игри се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

(2) За нарушение на чл. 45, ал. 3 на организатора на хазартни игри се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 санкцията е в двоен размер.

Чл. 111. Организатор на хазартни игри, който е предоставил под каквато и да е форма заем или кредит за участие в хазартната игра, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 112. Организатор на хазартни игри, който не изплати печалба в определения срок или ред, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на неизплатената печалба, но не по-малко от 1000 лв.

Чл. 113. Който организира турнир на игри в игрална зала или в игрално казино в нарушение на чл. 64, ал. 4 или чл. 73, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 114. Организатор на хазартни игри, който не води специалния регистър по чл. 74, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 115. За интернет страница на организатор на хазартни игри, която не съдържа цялата задължителна информация по чл. 79, наказанието за организатора е имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.

Чл. 116. (1) Който не изпълни задължението за спиране на дейността и връщане на удостоверението за издаден лиценз в 7-дневен срок от получаване на съобщението за решението на Комисията за временно или окончателното отнемане на лиценза му, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на организатор, който не изпълни задължението си да предаде в Комисията издаденото му удостоверение в тридневния срок по чл. 40, ал. 1.

Чл. 117. (1) Организатор на хазартни игри или лице, получило лиценз за дейност по чл. 1, т. 2, което започне фактическо осъществяване на дейност в нарушение на чл. 34, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

(2) Когато е започнало фактическото осъществяване на дейност по първоначално издаден лиценз, без да е предоставено удостоверението за такъв лиценз по чл. 29, ал. 3, на организатора се налага имуществена санкция в размер, определен съгласно разпоредбите на чл. 96, ал. 1 – 3.

Чл. 118. Който не спази сроковете за изпълнение на задълженията си или извърши, или допусне извършването на друго нарушение на разпоредбите на този закон, извън случаите по чл. 96 – 117, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. „Залог“ е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба.

2. „Игрално оборудване“ са игрални автомати с едно или повече игрални места, игрални маси в игрално казино и игрални съоръжения за числовите лотарийни игри тото, лото, бинго и кено.

3. „Виртуално игрално оборудване“ е симулация на физическо игрално оборудване, която се реализира от комбинация от хардуерни и софтуерни елементи, които под управ­лението на персонален компютър добиват функционалността на физическото игрално оборудване, обработват пълната информация за играта и резултатите от нея и визуализират тази информация.

4. „Модификация“ е всяка техническа хардуерна и/или софтуерна промяна на игралното оборудване, която се отразява върху начина или режима на игра и в теоретичния процент на възвръщаемост. В термина не се включват:

а) конвертиране/конверсия – замяна на една одобрена конфигурация на игрално оборудване с друга, също одобрена, конфигурация;

б) промени в художественото оформление (дизайн) на оборудването;

в) промяна в теоретичния процент на възвръщаемост на електронно игрално оборудване в резултат на плащане на прогресивен или мистъри джакпот като най-висока печалба, който се изплаща „на ръка“ и не се отчита от устройството.

5. „Генератор на случайни числа“ е механично, електромеханично или електронно устройство и/или софтуер (компютърна програма), чрез който се постига случайността на играта.

6. „Джакпот система“ е електронна система, която се състои от хардуер, софтуер и/или електронен дисплей, показващ паричните суми, и която е свързана с повече от един игрален автомат.

7. „Премия джакпот“ е печалба, която може многократно да превишава залога и е различна от индивидуалните таблици на съответната игра.

8. „Обединен джакпот“ представлява взаимносвързани джакпот системи в електронна мрежа между две и повече игрални зали, съответно игрални казина.

9. „Комуникационно оборудване“ за хазартни игри от разстояние са електронни или електрически, или механични устройства, в т. ч. централна компютърна система. Комуникационното оборудване може да включва компютърен или електронен хардуер и софтуер.

10. „IP адрес“ е уникален адрес, който се използва за обозначаване на всеки компютър и устройствата в компютърната мрежа, пол­зващи интернет.

11. „Сървър“ е главният компютър на централната компютърна система за хазартни игри от разстояние на организатора.

12. „Централна компютърна система“ е съвкупност от хардуер и софтуер, която регистрира играчите и изпълнява техните финансови преводи, определя резултатите от играта, записва и съхранява данните от играта, данните на играчите и техните сметки, предоставя информация за отделните игри и осигурява подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите. Централната компютърна система на организатор на хазартни игри задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4.

13. „Фабрично вградени устройства за текущ контрол“ са електромеханични или електронни броячи.

14. „Производител“ е лице, което произвежда, сглобява, програмира, прави модификации, рециклира игрално оборудване и е носител на правата за ползване на индустриалната собственост на хардуер или софтуер в игрални съоръжения.

15. „Вносител и разпространител“ е лице, което внася и предлага за продажба или пол­зване игрално оборудване за хазартна дейност.

16. „Помощни и спомагателни дейности“ са обслужващите дейности на организаторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствено игрално оборудване, публикуване, излъчване и издаване на информация, която не представлява реклама и е във връзка с дейността, кафе-бар и други подобни.

17. „Повторно“ е нарушението, извършено, след като лицето е било санкционирано за същото нарушение с влязло в сила наказателно постановление през срока на действие на издадения лиценз.

18. „Съдружник или акционер с квалифицирано участие“ е лице, което притежава повече от 33 на сто от дяловете, съответно от акциите на дружеството.

19. „Инвестиции“ са инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с организирането на дейности по чл. 1, т. 1 и 2. Инвестициите следва да са свързани с придобиването и/или придобиването чрез финансов лизинг на следните активи:

а) игрално оборудване;

б) джакпот системи (хардуер и софтуер);

в) комуникационно оборудване;

г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по този закон;

д) помещения за организиране на дейности по този закон;

е) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за преустройство и оборудване на помещения, в които се организират дейности по този закон, както и за техническа инфраструктура.

20. „Средства за организиране на играта“ и „средства за организиране на дейността“ са парични средства – краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности (налични в брой пари и безсрочни депозити) и/или парични еквиваленти (краткосрочни, високоликвидни вложения, които са леснообратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им).

21. „Пункт за залози“ е място, където се приемат залози и се изплащат печалби.

22. „Печалба с незначителна стойност“ е парична или предметна печалба на стойност до 20 лв.

23. „Пряка реклама на хазартни игри“ е разпространявана във всякаква форма, с всякакви средства информация, която директно приканва потребителите да участват в хазартни игри, включително като създава впечатление, че с участието в играта потребителите ще могат да разрешат лични или финансови проблеми или ще постигнат финансово благополучие, или приканва гражданите да участват в играта с обещания за големи печалби.

24. „Игрална сесия“ при хазартни игри от разстояние, организирани и провеждани на виртуални игрални маси или виртуални игрални автомати, е процесът на игра, който започва с направен залог от регистриран участник за дадено игрално място в централната компютърна система на организатора и приключва с изиграването на залога или с изплащането на печалба в резултат на направения залог.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42, 74 и 82 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 35, 60 и 77 от 2011 г.).

§ 3. (1) Съществуващата до влизането в сила на този закон Държавна комисия по хазарта запазва статута и функциите си на орган, осъществяващ държавния надзор върху хазарта, като продължава дейността си при условията и по реда на този закон.

(2) Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта се привежда в съответствие с изискванията на закона в едномесечен срок от влизането му в сила.

§ 4. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за хазарта запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.

(2) Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона, както и измененията и допълненията в актовете по ал. 1, ако не се налага изричната им отмяна, в срок до три месеца от влизането в сила на закона.

§ 5. Образуваните производства по подадени искания за издаване на разрешения и за промени по издадени разрешения се довършват по реда на отменения Закон за хазарта.

§ 6. По отношение на сроковете, които са започнали да текат преди влизането в сила на закона, се прилагат разпоредбите на отменения Закон за хазарта.

§ 7. (1) Издадените по реда на отменения Закон за хазарта разрешения запазват действието си, като след влизането в сила на този закон имат действието на съответния лиценз по чл. 22, ал. 1, т. 1 или т. 2.

(2) Лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта, са длъжни да приведат организацията и дейността си в съответствие с този закон в срок до 15 месеца от влизането му в сила.

(3) В срока по ал. 2 лицата представят в Комисията документите, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 за издаване на съответния лиценз по този закон, които удостоверяват извършването на промените в организацията и/или дейността на лицата.

(4) Комисията разглежда подадените документи в тримесечен срок от подаването им. За разглеждането на документите държавна такса не се дължи.

(5) Ако от подадените документи се установи, че организаторът не е привел организацията и дейността си в съответствие с изискванията на закона, Комисията прилага принудителна административна мярка, като с решение отнема за срок три месеца издадения лиценз и разпорежда предприемането на определени действия за изпълнение на задълженията по ал. 2.

(6) Ако в срока по ал. 4 Комисията не е приела решение по ал. 5, се смята, че организаторът е привел организацията и дейността си в съответствие с този закон.

(7) Комисията отнема окончателно издадения лиценз по отменения Закон за хазарта, когато в срока по ал. 2 лицето по ал. 2 не е подало необходимите документи или когато не е изпълнило разпореждането на Комисията по ал. 5.

§ 8. (1) Лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта, са длъжни в едномесечен срок от обнародването на този закон да представят в Комисията списък, съдържащ индивидуализиращите данни (наименование, ЕИК, трите имена и единен граждански номер) на техните еднолични собственици, съответно съдружници или акционери, притежаващи повече от 33 на сто от капитала им, управители, членове на управителен или контролен орган.

(2) Председателят на Комисията изисква от Националната агенция за приходите информацията по чл. 85, ал. 1, т. 1 за лицата, включени в списъците по ал. 1, в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1.

(3) В 14-дневен срок от получаването на искането по ал. 2 Националната агенция за приходите предоставя на Комисията информацията по чл. 85, ал. 1, т. 1.

§ 9. (1) Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, създадено съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби на отменения Закон за хазарта, продължава дейността си и запазва статута си на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. В търговския регистър се вписват следните обстоятелства, както и промените в тях:

1. фирмата с означението „държавно предприятие“ или съкратено „ДП“;

2. седалището и адресът на управление;

3. предметът на дейност;

4. членовете на управителния орган и представляващото лице;

5. преобразуването и/или прекратяването;

6. други, предвидени със закон или устройствения правилник на Българския спортен тотализатор.

(2) В бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта ежегодно се предвижда целева субсидия за физическото възпитание и спорта в размер на внесения в държавния бюджет през предходната година данък от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ по Закона за корпоративното подоходно облагане.

§ 10. (1) Иззетите от Държавната комисия по хазарта до влизането в сила на този закон игрални съоръжения, които са изоставени в полза на държавата, се унищожават по реда на чл. 94.

(2) За изоставени в полза на държавата по смисъла на ал. 1 се смятат всички игрални съоръжения, които не са потърсени в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

§ 11. В Закона за ограничаване на админис­тративното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 10 след думите „хазартна дейност“ се поставя запетая и се добавя „дейност по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и дейност по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване“.

§ 12. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3 след думите „Националния статистически институт“ се поставя запетая и се добавя „председателя на Държавната комисия по хазарта“.

§ 13. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 31, ал. 1, т. 15, чл. 85, ал. 1, т. 1 и 9, § 8 и § 12, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 15 март 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3202