Circular 7/2002/ttlt/btc-Byt: Modification, The Addition Of A Score Of Circular No. 151/1998/ttlt/btc-Byt On 20/11/1998 Of The Ministry Of Finance-Guide Health Finance Management Mode.

Original Language Title: Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTC-BYT: Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT/BTC-BYT ngày 20/11/1998 của liên Bộ Tài chính - Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính...

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
CIRCULAR additional amendments a number of circular số151/1998/TTLT/BTC-BYT on 20/11/1998 of the Ministry of Tàichính-health guide financial management mode of health insurance fund pursuant to Decree No. 58/1998/ND-CP on 13/8/1998 of the Government banhành the Charter of health insurance (HEALTH INSURANCE);

Minister of finance-health guide modifying additional account, 3mục D and paragraph 4 section E part II of circular No. 151/1998/TTLT/BTC-BYTngày 20/11/1998 of the Ministry of finance and health guide HEALTH INSURANCE Fund tàichính management mode as follows: i. DPHẦN SECTION II paragraph 3 is AMENDED AS FOLLOWS : 1. The health insurance system in Vietnam was 8.5% real money currency buộcvà catch is taken by HEALTH INSURANCE rate regulation of the authority on real currency BHYTtự prayer is used every year to spend on active management of apparatus. Vietnam medical Bảohiểm is responsible for centralized management, balance and regulate the use of việcsử funds in the system.

2. expenses for regular management activity of the Vietnam HEALTH INSURANCE system (according to the attached annex), not including the shopping expenses of fixed assets, construction of infrastructure is granted from investment capital construction set trungcủa State budget.

3. The genus regular management of the SOCIAL INSURANCE system, Vietnam was carried out according to the following nguyêntắc: Tổngsố genus regular management of Vietnam HEALTH INSURANCE system does not exceed the number of đượctrích according to the rate specified in paragraph 1 of section I of this circular.

Mứcchi associated with the mission and in accordance with the characteristics and conditions of operation of each đơnvị directly.

Đảmbảo fair, reasonable between the subdivisions.

Thúcđẩy the rearrange the organization streamlined, improving the performance of HEALTH INSURANCE system củatoàn Vietnam.

Chiphí stores, repair of fixed assets of the system not less than 10% of the total regular expenditure allowed on physical chiquản of the system.

Ưutiên funding for improving the quality, efficiency and additional money lươngcho of staff according to the results of the work already done.

Thựchiện public finance under current rules.

4. Pursuant to the plan of HEALTH INSURANCE revenues be approved every year and the implementation of HEALTH INSURANCE, Vietnam kếhoạch allocating regular management for the tronghệ unit. Quarterly, Vietnam HEALTH INSURANCE quote HEALTH INSURANCE Management Fund was temporarily to level kinhphí for units operating under the approved plan.

Kếtthúc year, the base of the whole industry to HEALTH INSURANCE revenue actually determine the number of fund management đượctrích apparatus; If the number of actual spending exceeds the extracted thìphải deducted are excerpts of the following year.

5. In the case of HEALTH INSURANCE, Vietnam management cost savings often hàngnăm, extra outlay (the number was minus the number of actual spending) used nhưsau: a) the salary supplements, the wages for workers in the whole kếtquả system complete the job: HEALTH INSURANCE Vietnam adjust coefficient applied to the minimum tiềnlương level not exceeding 2.5 times the general minimum wage rate due to the Nhànước rules.

b additional public money for) the labor contract, part-time workers in the trườnghợp needed to ensure completion of the work.

c) supplements to support workers in the system when a policy of sắpxếp back labor, payroll according to the prescribed regimes of State.

Tổnggiám Director of HEALTH INSURANCE Vietnam build norms and methods determine wages, tiềncông and additional subsidies for staff in the HEALTH INSURANCE system-wide Free Namtrình Board of management through the Organization and implementation.

d) supplements two funds reward and benefits not to exceed 3 months of full HEALTH INSURANCE hệthống health food (apart from the section has been excerpted from interest on bank deposits and money sinhlời be obtained from the conservation activities and growth of HEALTH INSURANCE funds).

e) the rest (if any) after the genus 4 content on are used as follows: 70% of the additions to the reserve fund in Vietnam HEALTH INSURANCE clinics.

30% added to the funds spent on the regular management of the following year to continue sửdụng.

6. The insurance and complying the funding of Union officials and workers viêntrong INSURANCE system is still calculated according to the coefficient of the wage provisions in the Decree số25/CP dated 23/5/1993 of the Government and the current minimum wage.

II. Paragraph 4 SECTION E, PART II is AMENDED AS FOLLOWS: Sốlãi bank deposits and lucrative money obtained from the conservation activities and tăngtrưởng HEALTH INSURANCE funds are allocated and used as follows: Bổsung capital investment infrastructure of engineering INSURANCE system after đãtrích two funds reward and benefits by 3 months of salary to the fact the whole thốngBHYT system.

Thôngtư has effect from the date of 01/01/2002. In the course of hiệnnếu have arisen to suggest reflection on the Minister to consider and resolve.

Appendix CONTENT MANAGEMENT OFTEN GENERA of BẢOHIỂM medical SYSTEMS VIETNAM (attached to circular No. 07/2002/TTLT-BYT-BTC on Jan. 21, 2002 of the Ministry of finance-Ytế).


Thứ tựMụcTiểu mụcNội dung chiNóm 6

Tiểu nhóm 20  CHI THƯỜNG XUYÊN

Chi thanh toán cá nhân   Tiền lương   - Lương ngạch bậc   - Lương tập sự   - Lương hợp đồng dài hạn   - Lương khác   Tiền công   - Tiền công hợp đồng theo vụ việc   - Khác   Phụ cấp lương   - Chức vụ   - Khu vực, thu hút, đắt đỏ   - Trách nhiệm   - Làm đêm, thêm giờ   - Phụ cấp đặc biệt của ngành   - Khác   Học bổng, học sinh, sinh viên   - Học sinh, sinh viên đào tạo trong nước   - Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài   - Sinh hoạt phí cán bộ đi học   - Khác   Tiền thưởng   - Thưởng thường xuyên   - Thưởng đột xuất   - Khác   Phúc lợi tập thể   - Trợ cấp khó khăn thường xuyên   - Trợ cấp khó khăn đột xuất   - Tiền tàu xe nghỉ phép năm   - Các khoản khác   Các khoản đóng góp   - Bảo hiểm xã hội (15%)   
- Bảo hiểm y tế (2%)   - Kinh phí công đoàn (2%)   - KhácTiểu nhóm 21  Chi về hàng hoá, dịch vụ   Thanh toán dịch vụ công cộng   - Thanh toán tiền điện   - Thanh toán tiền nước   - Thanh toán tiền nhiên liệu   - Thanh toán tiền vệ sinh môi trưởng   - Khác   Vật tư văn phòng   - Văn phòng phẩm   - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng   - Vật tư văn phòng khác   Thông tin, tuyên truyền, liên lạc   - Cước phí điện thoại trong nước   - Cước phí điện thoại trong nước   - Cước phí bưu chính   - Fax   - Tuyên truyền   - Quảng cáo   - Phim, ảnh   - ấn phẩm tuyên truyền   - Sách báo, tạp chí, thư viện   - Khác   Hội nghị   - In, mua tài liệu   - Bồi dưỡng giáo viên, báo các viên   - Vé máy bay, tàu xe   Tiền thuê phòng ngủ   - Thuê hội trưởng, phương tiện vận chuyển   - Các khoản thuê mướn khác   - Chi bù tiền ăn   - Chi phí khác   Công tác phí   - In, mua tài liệu   - Bồi dưỡng giáo viên, báo cáo viên   - Vé máy bay, tàu xe   - Tiền thuê phòng ngủ   - Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển   - Các khoản thuê mướn khác   - Chi bù tiền ăn   - Chi phí khác   Công tác phí   - Vé máy bay, tầu xe   - Phụ cấp công tác phí   - Khoán công tác phí   - Tiền phòng ngủ   - Khác   Chi thuê mướn   - Thuê phương tiện vận chuyển   - Thuê nhà   - Thuê đất   - Thuê thiết bị các loại   - Thuê chuyên gia, giảng viên nước ngoài   - Thuê chuyên gia, giảng viên trong nước   - Thuê lao động trong nước   - Thuê đào tạo lại đội ngũ cán bộ   - Chi phí thuê mướn khác   Chi đoàn ra   - Tiền vé máy bay, tàu, xe   - Tiền ăn   - Tiền ở   -Tiền tiêu vặt   - Phí, lệ phí liên quan   - Khác   Chi đoàn vào   - Tiền vé máy bay, tàu, xe   - Tiền ăn   - Tiền ở   -Tiền tiêu vặt   - Phí, lệ related fees-other frequent repairs of fixed assets to serve expertise and maintenance, maintenance of the infrastructure basis works-motorcycles-cars, cars used Car-Train-boat-maintenance and improve computer software-technical-professional equipment-computer , máy photo, fax   - Điều hoà nhiệt độ   - Nhà cửa   - Thiết bị phòng cháy, chữa cháy   - Đường điện , cấp thoát nước


 

Related Laws