Circular 30/2015/tt-Bgtvt: Amendments And Supplements To Some Articles Of The Circular No. 46/2012/tt-Bgtvt Dated July 11, 2012 Of The Minister Of Transport The Provisions Of Training, Testing, Granting The Litt ...

Original Language Title: Thông tư 30/2015/TT-BGTVT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phé...

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
CIRCULAR additional amendments to some articles of the circular No. 46/2012/TT-BGTVT DATED July 11, 2012 of the Minister of transport the provisions of training, testing, motor vehicle driver license road _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pursuant to the law on road traffic, November 13, 2008;
Vocational Law base on November 29, 2006;
Pursuant to Decree No. 107/2012/ND-CP dated 20 December 2012 of the Government functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of transportation;
According to the proposal of the Director General of transport, the Minister of transport issued a circular amending and supplementing some articles of circular No. 46/2012/TT-BGTVT DATED July 11, 2012 of the Minister of transport the provisions of training, testing, motor vehicle driver license road.
Article 1. Amendments and supplements to some articles of the circular No. 46/2012/TT-BGTVT DATED July 11, 2012 of the Minister of transport the provisions of training, testing, motor vehicle driver license Road 1. Amendment 12 article 5 paragraph b the following: "b) owned by driver training facility. Can using the vehicle of contract term from 1 year upwards with the number does not exceed 30% of cars along the corresponding class of training establishments; for vehicle drive FC class file can use the airport contracts with limited time and quantities match training needs. "
2. Modify item 2 article 8 as follows: "2. Old enough (until the scheduled test driver), health, cultural levels as prescribed; for people learning to upgrade the license to drive, can learn before but just be testing when old enough according to regulations. "
3. Modify Article 8 paragraph 4 as follows: "4. The learner to upgrade driver's license must have enough time to practice and the number of kilometres driving safety such as the following: B1 onto B2 a): time of practice 12 years older and 12,000 km to drive safely;
b) B2 up to C, C to D, D up up E; class B2, D, E Class F respectively: time of practice 3 years or 50,000 km and safe driving;
c) C, D, E up FC: time of practice 12 years or 50,000 km and safe driving;
d) B2 up D, C E up: practice time 5 years or 100,000 km and drive safe. "
4. Amend paragraph 1 to article 26 as follows: "1. a training Class B1 B2 up): 94 hours (theoretical: 44, practice driving: 50);
b up C: B2 Class) 192 hours (theoretical: 48, practice driving: 144);
c) class C up to D: 192 hours (theoretical: 48, practice driving: 144);
d) class D up E: 192 hours (theoretical: 48, practice driving: 144);
Class B2 up) D: 336 hours (theoretical: 56, practice driving: 280);
e) class C up E: 336 hours (theoretical: 56, practice driving: 280);
g), D, E Class up F respectively: 192 hours (theoretical: 48, practice driving: 144);
h) class C, D, E up FC: 272 hours (theoretical: 48, practice driving: 224). "
5. Amend paragraph 3 to article 26 as follows: "3. The program and the training time allocation Of TT only calculates the unit subjects computer driving license Class B1 up B2 B2 up C C D D E up up B2, D, E, C, D, E F-up up up up C D E B2 FC 1 hour road traffic law 16 16 16 16 16 16 20 20
2 new knowledge about the airport upgrade now-8 8 8 8 8 8 8 3 16 8 8 8 8 8 8 8 4 hours transport profession ethics people driving and traffic culture 12 16 16 16 16 16 20 20 5 hours total hours of practice driving/steering 50 144 144 144 144 224 280 280 hours episode 1-the number of hours of practice driving/studentsgiờ1018181818282828
 - Số km thực hành lái xe/học viênkm150240240240240380380380
 - Số học viên/1 xe tập láihọc viên5888881010
6Số giờ học/học viên/khóa đào tạogiờ5466666666768484
7Tổng số giờ một khóa họcgiờ94192192192192272336336
Thời gian đào tạo
1Ôn và kiểm tra kết thúc khóa họcngày22222222
2Số ngày thực họcngày1324242424344242
3Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảngngày34444488
4Cộng số ngày/khóa họcngày1830303030405252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Modify article 27 paragraph 4 as follows: "4. training upgrade license Of TT training content upgrade license B1 up B2 (HR) B2 up C (hours) C up D (hours) D up E (HR) B2, D, E, F (hours) up to C, D, E up FC (now) B2 up D (hours) C up E (hours) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 traffic law đường bộ16,516,516,516,516,516,520,520,5
 Phần I. Luật Giao thông đường bộ44444466
 - Chương I: Những quy định chung0,50,50,50,50,50,511
 - Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ11111122
 - Chương III: Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ11111111
 - Chươn g IV: the driver of vehicle involved road traffic 1 1 1 1 1 1 1 1-Chapter v: road transport 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 part II. Hệ thống báo hiệu đường bộ9,59,59,59,59,59,510,510,5
 - Chương I: Quy định chung0,50,50,50,50,50,50,50,5
 - Chương II: Hiệu lệnh điều khiển giao thông0,50,50,50,50,50,511
 - Chương III: Biển báo hiệu        
 + Biển báo cấm11111111
 + Biển báo nguy hiểm11111111
 + Biển hiệu lệnh11111111
 + Biển chỉ dẫn11111111
 + Biển phụ0,50,50,50,50,50,50,50,5
 
- Chương IV: Các báo hiệu đường bộ khác        
 + Vạch kẻ đường0,50,50,50,50,50,511
 + Cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn0,50,50,50,50,50,50,50,5
 + Cột kilômét0,50,50,50,50,50,50,50,5
 + Mốc lộ giới0,50,50,50,50,50,50,50,5
 + Gương cầu lồi và dải phân cách tôn sóng0,50,50,50,50,50,50,50,5
 + Báo hiệu trên đường cao tốc0,50,50,50,50,50,50,50,5
 + Báo hiệu cấm đi lại0,50,50,50,50,50,50,50,5
 + Báo hiệu tuyến đường bộ đối ngoại0,50,50,50,50,50,50,50,5
 Phần III. Handle the traffic situation 3 3 3 3 3 3 4 4-chapter I: The characteristics of the figure 1 1 1 1 1 1 1 1-chapter II: the principles go sa figure 1 1 1 1 1 1 1 1-chapter III: manipulate the traffic situation on sa.new knowledge about car 1 1 1 1 1 1 2 2 2 upgrade-8 8 8 8 8 8 8-introduction general structure, location, how to use the equipment in the cockpit-1 1 1 1 1 1 1-some characteristics of typical structure on the modern automobile engine-2 2 2 2 2 2 2-some of the typical characteristics of power system tô hiện đại-2222222
 - Một số đặc điểm về kết cấu điển hình hệ thống truyền động ô tô hiện đại-2222222
 - Kiểm tra-1111111
3Nghiệp vụ vận tải168888888
 - Khái niệm chung về vận tải ô tô , quản lý vận tải, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật42222222
 - Công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách52222222
 - Các thủ tục trong vận tải32222222
 - Quy trình làm việc của người lái xe31111111
 - Kiểm tra11111111
4Đạo đức người lái xe and culture 12 16 16 16 16 16 20 20 traffic-The basics and virtuous requirements in the current period 2 3 3 3 3 3 4 4-professional ethics by driving 2 3 3 3 3 3 4 4-market mechanisms and competition in the air transport business operations 2 3 3 3 3 3 4 4-The rules định về trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải34444455
 - Thực hành cấp cứu22222222
 - Kiểm tra11111111
5Thực hành lái xe (*)50144144144144224280280
 - Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái)-4444488
 - Tập drive on the road by the (Court) 2 4 4 4 4 4 8 8-driving in the picture number 3, number 8 (palaestra) 4 4 4 4-8 8--driving in a genus (palaestra) 4 4 4 4-16 16-episode driving forward, back straight (palaestra)-------8 8-drive on the Middle , đèo núi620202020363232
 - Tập lái xe trên đường phức tạp620202020364040
 - Tập lái ban đêm616161616323232
 - Tập lái xe có tải1240404040567272
 - Bài tập lái tổng hợp632323232486464
 - Tập lái trên đường với xe ôtô có hộp số tự động4-------Note (*): driving practice subjects are only made after the student has been tested satisfactorily the subjects: road traffic laws and new knowledge about the airport upgrade. "
7. Amend item 2 Article 34 as follows: "2. The investment vehicle used to test drive ensure the following conditions: a test drive of the Car) in the image in the Organization, individuals are testing center, must have a certificate of technical safety testing and environmental protection motor vehicle road vehicles also use value and liability insurance certificate civil validity. For testing vehicle driving in the car can use FC class contract with time limits and number of fit testing needs.

b) cars to test drive the car on the way to ensuring the conditions in traffic according to the provisions of the law on road traffic; extra brake system layout of seats parties qualifying rounds, sturdy, safe, convenient, secure the brake efficiency during use; with 2 sea "TEST CARS" were built and installed according to the procedures specified in point i, paragraph 12 article 5 of this circular. For cars to test drive the FC class can use the airport contracts with the duration and number of fit testing needs. "2. Effective enforcement of this circular is effective as from September 1, 2015.
Article 3. The Organization made The Chief, Chief Inspector, the Director, General Director of the Bureau of roads in Vietnam, the Director of the Department of transport of the province or city level, heads of agencies, organizations and individuals concerned is responsible for the implementation of this circular.