Law N ° 2003-040 Authorizing The Ratification Of The Credit Agreement Concluded On August 28, 2003 Between The Republic Of Madagascar And The Arab Bank For Economic Development In Africa Relating To The Financing Of The Project Of Water Supply...

Original Language Title: Loi n°2003-040 autorisant la ratification de l’Accord de Crédit conclu le 28 août 2003 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique relatif au financement du Projet d’adduction d’Eau Potable...

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana law n ° 2003-040 authorizing the ratification of the Credit Agreement concluded on August 28, 2003, between the Republic of Madagascar and the Arab Bank for economic development in Africa relating to the financing of the project to supply drinking water and sanitation of Commons of Ambalavao and Manjakandriana.
PRESENTATION of reasons following agreement of Credit as of 28 August 2003, the Republic of Madagascar has contracted with the Arab Bank for economic development in Africa a credit of five million two hundred thousand DOLLARS (5.200.000) USD approximately thirty two billion one hundred four twenty nine million FRANCS MALAGASY (32.189.000.000) FMG.
This appropriation is intended to finance the project of drinking water and of sanitation of Commons of Ambalavao and of Manjakandriana.
I objectives the project aims to: contribute to the achievement of the objectives of the strategic plan of the country in the fight against poverty;
improve the health and lives of the populations of the cities of Ambalavao and Manjakandriana;
reduce the prevalence of waterborne diseases; contribute to the protection of the environment, provide coverage of the drinking water needs of the populations of the two cities until 2026; improve the sanitation system; promote the development of economic activities in the targeted areas.
II-DESCRIPTION AND COMPONENTS OF THE PROJECT 1. Drinking water of Ambalavao: construction and equipment of three boreholes at Kelivia, with a capacity of about 30 meters cubic per hour each; construction of a water treatment unit, a pumping station; construction of a reservoir with a capacity of about 400 meters cubic; replacement of a part of the existing distribution network, supply and installation of a new distribution network with a total length of about 11.5 km with a diameter varying between 30 and 200 mm.
2 drinking water of Manjakandriana: rehabilitation of the two dams on the Antsarahala and Andoharanofotsy Lakes; supply and installation of a floating water intake with 3 pumps with a capacity of approximately 15 meters cubic per hour each, driving about 700 meters in length connecting the intake of water to the treatment plant.
construction of a station of treatment of water with a daily capacity of about 550 meters cubes;
construction of a reservoir with a capacity of about 100 meters cubes;
replacement of a part of the existing distribution network, supply and installation of a new distribution network with a total length of 7.7 km with a diameter varying between 30 and 160 mm.
3 sanitation and drainage of the rainwater of Ambalavao and Manjakandriana: construction of 23 units of toilet blocks in 19 units in Ambalavao and 4 units at Manjakandriana.
rehabilitation of approximately 1200 m and construction of about 3900 m of gutters, drainage and evacuation of rainwater in Ambalavao.
rehabilitation of approximately 300 m and construction of about 1300 m of gutters, drainage and evacuation of rainwater to Manjakandriana.
4 benefits of consulting engineering: development of the studies of prior detailed projects of infrastructure and equipment the project; development of the CAD and support to EPU for counting, the analysis and the award of offers relating to work and planned equipment as part of the project;
control and supervision of the work.
The project will be completed on September 30, 2006.
III - CONDITIONS of the financial loan amount: 5.200.000 USD, approximately 32.189.000.000 Fmg. refund policy: 22 years with a grace period of 6 years. Repayment of principal: by semi-annual payments payable after expiration of a 6-year grace period, which runs from the 1st day of the month following the date of the first disbursement of the loan account.
Interest rate: 2% annually on the amount of the loan withdrawn and not yet repaid.
Additional commitment fee: 0.5% per year on the principal of any special commitment contracted by BADEA and not yet repaid.
-The potential interest and commissions are payable semi-annually.
Under the terms of article 82, paragraph VIII of the Constitution "the ratification or approval of the treaties... who committed the State finances,.. .must be authorized by law.
That is, the subject of this Act.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana law n ° 2003-040 authorizing the ratification of the Credit Agreement concluded on August 28, 2003 between the Republic of Madagascar and the Arab Bank for economic development in Africa relating to the financing of the project to supply drinking water and sanitation of Commons of Ambalavao and Manjakandriana. the National Assembly and the Senate passed during their respective dated December 05, 2003, and December 17, 2003 , the law whose content follows: Article first - is authorized the ratification of the agreement to the drinking water supply project and Commons of Ambalavao sanitation and of Manjakandriana concluded on August 28, 2003, between the Republic of Madagascar and the Arab Bank for economic development in Africa in the amount of five million two hundred thousand DOLLARS (5.200.000) USD approximately thirty two billion one hundred four twenty nine million FRANCS MALAGASY (32.189.000.000) FMG.
Article 2 - This Act shall be published in the Official Journal of the Republic of Madagascar.
It will be run as State law.
Antananarivo, December 17, 2003, the PRESIDENT of the National Assembly, the PRESIDENT of the Senate, LAHINIRIKO Jean RAJEMISON RAKOTOMAHARO REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana - Lalana laharana faha-2003-040 manome alalana ny fankatoavana ny fampindramam-bola izay natao tamin fifanarahana'ny 28 August 2003, teo amin 'ny Repoblikan' i Madagasikara ny Banky Arabo sy ho year 'ny Fampandrosoana ara-toekarena any Afrika momba ny famatsiam-bola ny Tetikasa Famatsian - drano fisotro madio sy Fanadiovana ny Kaominin' sy Manjakandriana Ambalavao.
FAMELABELARANA NY ANTONANTONY Araka ny fampindramam-bola natao 28 August 2003 ny fifanarahana, ny Repoblikan 'i Madagasikara dia nisambotra vola tamin' ny Banky Arab ho year ' ara-toekarena any Afrika Fampandrosoana ny, vola mitentina ROA HETSY SY DIMY TAPITRISA dollars (5.200.000 USD) na SIVY AMBY VALOPOLO AMBY ZATO TAPITRISA SY TELOPOLO LAVITRISA Iraimbilanja (FMG 32.189.000.000) AMBY ROA.
IO flew io dia natokana hamatsiana ny tetikasa fampidiran-drano fisotro sy fanadiovana ny Tananan madio' Ambalavao sy Manjakandriana.
I - NY TANJON'NY TETIKASA Ny tetikasa dia mikendry ny: handray anjara amin'ny fanatanterahana ny tanjona momba ny teti-panoron 'ny fanjakana mikasika ny ady amin' ny fahantrana;
toe-pahasalamana ny fiainan sy ny hanatsara'ny mponina ao amin 'ny tananan' Ambalavao sy Manjakandriana.
hampihena ny fihanaky ny aretina azo avy amin'ny rano. handray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, filan 'ny mponina amin' ny hiantoka ny famatsian-drano fisotro madio amin 'ireo tanàna roa ireo hatramin' ny taona 2026;
hanatsara ny fitaovam-panadiovana; hampivoatra ny lafiny ara-toekarena ao amin'ny faritra voatondro.
II - FILAZALAZANA SY NY FIRAFITRY NY TETIKASA 1 - Fampidiran-drano fisotro madio ny tananan'Ambalavao: fanorenana sy ny fampitaovana lava-drano telo ao Kelivia, afaka mamokatra rano 30 toratelo isan metatra'ora eo ho eo tsirairay avy;
fanorenana toby fanadiovan-drano, toerana fampakaran-drano; fanorenana sinibe fitahirizan-drano miaty 400 metatra toratelo; fanoloana ny ampahan'ny zotra sy fametrahana zotra vaovao famatsian-drano mirefy 11.5 kilometatra eo famatsian-drano ho sy savaivo anelanelan eo eo'ny 30 sy 200 milimetatra.
2 - Fampidirana fisotro year madio rano'i Manjakandriana: fanarenana ny anankiroa eo amin 'ny farihin' fefiloha Antsahala sy Andoharanofotsy; famatsiana sy fametrahana fisintonan-drano mitsikafona ahitana paompy telo afa-mamokatra rano 15 metatra tora-telo eo ho eo isan'ora tsirairay avy, fantsona fitarihan-drano manana halavana mirefy 700 metatra eo ho eo mampifandray ny fisintonan-drano sy ny toeram-panadiovan-drano;
fanorenana toby fanadiovan-drano miaty 550 metatra toratelo; fanorenana sinibe fitahirizan-drano miaty 100 metatra toratelo; fanoloana ny ampahany-amin 'ny zotra famatsian-drano teo aloha sy famatsiana ary fametrahana zotra famatsian-drano vaovao mirefy 7.7 kilometatra sy savaivo anelanelan Mañana Mañana' ny 30 sy 160 milimetatra.
3 - Fidiovana sy fitaritana ranon 'orana ny tananan' Ambalavao sy Manjakandriana: fanorenana toby fidiovana miisa amby roapolo telo (23) ao stay 'toby fidiovana sivy ambin ny' ny folo (19) ao Ambalavao sy toby fidiovana efatra (4) ao Manjakandriana.
1200 metatra vaovao 3900 amin metatra ny fanorenana sy ny fanarenana'ny lakan-drano fitaritahan-drano maloto sy tatatra famoahan driaka ao Ambalavao.
300 metatra vaovao 1300 amin metatra ny fanorenana sy ny fanarenana'ny lakan-drano fitaritahan-drano sy tatatra famoahan driaka ao Manjakandriana.
4 - Fanakaramana mpandinika asa mikasika: fanaovana vinavina amin 'ny antsipiriany momba fotodrafitrasa sy fampitaovana ilaina amin' ny fanatanterahana ny tetikasa;
famolavolana antontan-taratasy momba ny tolo-barotra sy ny fanohanana ny Vondrona Mpanatanteraka ny Tetikasa eo amin 'ny fanisana ny fandinihana sy ny fantastic ny asa natao tolo-barotra momba ny asa sy ny fampitaovana ilaina amin' ny tetikasa;

NY fitiliana sy ny fanaraha-maso ny asa.
NY tetikasa dia kendrena ho vita ny 30 septembra 2006.
III - FEPETRA ARA-BOLAN'NY TETIKASA Tentiny: 5.200.000 dollars Amerikanina, izany ho sahabo ho 32.189.000.000 Iraimbilanja.
Fomba famerenana: 22 Matt fotoana tsy handoavam-bola 6 taona taona. Famerenana ny renivola: fandrotsahana isan 'enim-bolana atao aorian' ny fahataperan 'ny vanim-potoana tsy handoavam-bola 6 taona, izay manomboka ny andro voalohany ny volana araky ny vaninandro nanaovana ny famoaham-bola avy amin' ny vola nampindramina.
Sandan'ny zana-bola: 2 isan-jato isan-taona amin'ny vola nindramina nalaina sy tsy naverina ed.
Saram-pamoaham-bola: amboniny: 0,5 isan-jato isan-taona amin 'ny vola nindramina sy noraisina manokana nampisamborin' ny BADEA sy tsy voaverina ed.
Zana-bola sy ny mety NY ho sarany dia hoefaina isan'enim-bolana.
Araka ny voalazan'ny andininy 82, faha-VIII - no Lalampanorenana ny andalana ' ny fankatoavana na ny fanekena ny fifanarahana izay mamatotra ny Ang-panjakana dia tsy maintsy omena alalana amin 'ny alalan' ny Lalana.
Izany, no. antonanton' Lalana ity ity.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana - Lalana laharana faha-2003-040 manome alalana ny fankatoavana ny fampindramam-bola izay natao tamin fifanarahana'ny 28 August 2003, teo amin 'ny Repoblikan' i Madagasikara ny Banky Arabo sy ho year 'ny Fampandrosoana ara-toekarena any Afrika momba ny famatsiam-bola ny Tetikasa Famatsian - drano fisotro madio sy Fanadiovana ny Kaominin' sy Manjakandriana Ambalavao.
Nolanin 'ny Antenimierampirenena sy ny Antenimerandoholona tamin' ny fivoriana izay nataony ny avy faha-05 desambra 2003 sy ny faha-17 desambra 2003, izao manaraka izao Lalana: Andininy voalohany - Ekena ny fankatoavana ny fifanarahana momba ny Tetikasa Famatsian-drano fisotro madio sy Fanadiovana ny Kaominina Ambalavao sy Manjakandriana natao ny 28 August 2003 teo amin 'ny Repoblikan' i Madagasikara ny Banky Arabo sy ho year ' ny Fampandrosoana ara-toekarena any Afrika izay mitentina ROA HETSY SY DIMY TAPITRISA dollars (5.200.000) USD na SIVY AMBY VALOPOLO AMBY ZATO TAPITRISA SY TELOPOLO LAVITRISA (32.189.000.000) Iraimbilanja AMBY ROA.
Andininy 2 - Havoaka amin'ny Gazetim-panjakan 'ny Repoblikan' i Madagasikara izao Lalana izao.
Hotanterahina izany fa lane-panjakana.
Antananarivo, faha 17 desambra 2003 NY FILOHAN 'NY NY FILOHAN' NY ANTENIMIERAMPIRENENA, LAHINIRIKO Jean RAJEMISON Rakotomaharo ANTENIMIERANDOHOLONA

Related Laws