Organic Act No. 2011-006 Amending And Supplementing Law No. 2007-039 Organic Of 14 January 2008 On The Superior Council Of Magistracy

Original Language Title: Loi organique n°2011-006 modifiant et complétant la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month, or Get a Day Pass for only USD$9.99.
Microsoft Word - Act No. 2011-006 BOARD OF MAGISTRATURE.doc


Organic Law No. 2011-006 amending and supplementing Law No. 2007-039 organic
of 14 January 2008 on the Superior Council of

EXPLANATORY MEMORANDUM Judiciary A judiciary trustworthy, credible, accessible and respectful of human rights, fundamental to the existence of a rule of law is a key issue for Madagascar in its progress towards development. This is reflected in the facts by including the effectiveness and independence of the judiciary in the exercise of their functions. To this end, the Organic Law No. 2007-039 of 14 January 2008 on the Higher Judicial Council was adopted to establish the independent body responsible for managing the magistrates' career and to exercise disciplinary authority guaranteeing principles of professional conduct by judges, independence, impartiality, propriety, equality, transparency, competence and diligence. To enable all judges to be fairly represented in this body, including the jurisdiction of the Court of Appeal of Antananarivo whose number is, those in the spring of Antsiranana Court of Appeal recently inaugurated as well as those based in the Chancellery, at the National School of judges and transplants and those on secondment or availability, the provisions of Article 2 of the organic law on the number of elected judges serving on within the Superior Council of Magistracy shall be amended accordingly. Thus, this change tends to fix the number of members of the elected judges in the High Judicial Council to eleven instead of seven. This is the purpose of this organic law.


Organic Law No. 2011-006 amending and supplementing Law No. 2007-039 organic
of 14 January 2008 on the Superior Council of Magistracy
The Congress of the Transition and the Higher Council of Transition
have adopted in their respective session on 7 June 2011 and 22 June 2011, the Organic Act which reads as follows: Article
premier.- Provisions Article 2 of the organic law
No. 2007-039 of 14 January 2008 on the Superior Council of Magistracy are amended and supplemented as follows:
"Art. 2. - The High Judicial Council is composed as follows:
1. The President of the Republic, President; 2. The Minister of Justice, Minister of Justice, Vice-President; 3. The First President of the Supreme Court and the Attorney General of the said Court; 4. A judge of the Supreme Court representing the three courses the component elected by the General Assembly; 5. Eleven elected judges, including:
- two magistrates elected to the jurisdiction of the Court of Appeal of Antananarivo,
- a judge elected in each jurisdiction of other courts of appeal,
- a magistrate elected in the administrative courts - magistrate elected in the financial courts - two judges elected from and by the service
magistrates in the Chancellery, at the National School of judges and transplants and those on secondment or available.
Magistrates are eligible in the school where they are voters; 6. Two teachers of the universities designated by the Conference

Of Presidents of Universities of Madagascar; 7. A person chosen out of the Judiciary by a federal entity organizations of the civil society of Madagascar from among candidates proposed by member associations. "
Article 2: This organic law shall be published in Official Gazette of the Republic
. It will be enforced as a law of the state. Article 3. Because of the urgency and in accordance with Article 4 of Ordinance No. 62-041 of 19 September 1962 on general provisions of internal law and private international law, this law comes immediately effective upon publication by way radio, television or display, regardless of its inclusion in the Official Gazette of the Republic.
Antananarivo, June 22, 2011


THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRANSITION


Rasolosoa Dolin THE PRESIDENT OF THE CONGRESS OF TRANSITION


RAHARINAIVO Andrianantoandro


KONGRESIN'NY TETEZAMITA VOLAVOLAN-Dalana FEHIZORO laharana faha 008-2011 tamin'ny-5 may 2011

Manova sy ny mameno lalana fehizoro laharana faha-2007-039 ny
14 Janoary 2008 mikasika Filan-ny ny kevitra Ambony Momba Mpitsara

ANTONANTONY FAMELABELARANA NY Ny fitsarana mendrika, azo itokisana, azon'ny rehetra hatonina ary ny manaja zon'olombelona No. singa fototra hisian'ny Fanjakana tan-ka dalana ahafahan'i Madagasikara miroso amin'ny Fampandrosoana. Izany dia azo adika avy amin'ny hatrany fahombiazana sy amin'ny fahaleovantenan'ny Mpitsara eo amin'ny fanatanterahan'izy ireo ny asany.
Noho izany, ny lalana fehizoro laharana faha-2007-039 tamin'ny 14 janoary 2008 mikasika Filan-ny ny kevitra Ambony Momba Mpitsara nolanina dia mba hametrahana rantsa-mangaika mahaleotena izay hisahana ny ny fitantanana asan'ny mpitsara sy ny fahefana Momba ny fifehezana ireo mpitsara mba hiantohana ny ny fanajana ireo fenitra mikasika fitondratenan'ireo mpitsara eo amin'ny fanatanterahany asany ny, ny indrindra indrindra Fahaleovantena, ny tsy fitongilanana, ny fandrindrana izay mety, fitoviana ny, ny mangarahara, ny fahaiza manao-sy ny fahamailoana.
Mba hahafahan'ireo mpitsara rehetra voasolo tena ho ara-ao drariny anatin'io ratsa mangaika-io ho indrindra an'ireo Miasa ao anatin'ny fari-piadidian'ny fitsarana ambony eto Antananarivo izay tena betsaka tokoa, ireo izay Miasa ao anatin'ny fari- piadidian'ny fitsarana ambony ao Antsiranana vao izay tsy notokanana ela izay, koa ireo rehetra ary izay manatanteraka ny asany ao amin'ny Fitondran-draharaha foibe, ao amin'ny Sekolim-pirenena manofana Mpitsara sy Mpiraki- draharaha ary ireo nahazo alàlana Hiasa Any ivelan'ny fitsarana tsy ho eo na alàlana amperin'asa, ny fepetra voalazan'ny andininy faharoa ao amin'ny lalana fehizoro izay mikasika ny isan'ireo mpitsara voafidy ho ao amin'ny isan'ny mpikambana Filan-kevitra Ambony Momba dia tsy ny Mpitsara maintsy ovàna noho izany.
Noho izany, dia io io Fanovana mikasika ny ny fampitomboana isan'ny mpitsara voafidy mpikambana ho ao amin'ny Filan-kevitra Ambony Momba ny Mpitsara ho iraika ambin'ny folo fa tsy fito intsony.
Izany no antonanton'ity volavolan-Dalana fehizoro ity.

KONGRESIN'NY TETEZAMITA VOLAVOLAN-Dalana FEHIZORO laharana faha 008-2011 tamin'ny-5 may 2011
Manova sy ny mameno lalana fehizoro laharana faha-2007-039
ny ny 14 Janoary 2008 mikasika Filan-kevitra Ambony Momba ny Mpitsara
Nolanin'ny Kongresin'ny Tetezamita tamin'ny fivoriana izay nataony ny faha-
7 jona 2011 izao volavolan-Dalana fehizoro manaraka izao: Andininy voalohany.- Ny fepetra voalazan'ny andininy faha-2 ao amin'ny || | lalana fehizoro laharana faha-2007-039 ny ny 14 Janoary 2008 mikasika filankevitra ambony Momba dia ny Mpitsara ovàna sy fenoina toy izao manaraka izao:

"And. 2 - Ny anisan'ny ho ao amin'ny Filan-kevitra Ambony Momba dia ny Mpitsara toy izao manaraka izao:
1. Ny Filohan'ny Repoblika, Filoha; 2. Ny ny Mpitahiry Kasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Filoha-lefitra; 3. Ny Filoha voalohany sy ny Tonia Mpampanoa ao amin'ny Fitsarana
Tampony; 4. Mpitsara iray avy ao amin'ny Fitsarana Tampony misolo tena ireo rantsam-
pitsarana telo misy ao ka aminy voafidy teo amin'ny fivoriambe; 5. Mpitsara iraika ambin'ny folo voafidy ka:
- Mpitsara roa avy voafidy tamin'ny fari-piadidian'ny fitsaràna ambony eto Antananarivo
- Mpitsara iray voafidy avy avy tamin'ny fari-piadidian'ireo fitsaràna ambony hafa,
- Mpitsara iray voafidy avy amin'ireo fitsarana misahana ady ny amin'ny Fanjakana,
- Mpitsara iray voafidy avy ny amin'ireo fitsarana misahana fitantanam- Bolam-panjakana,
- Mpitsara roa avy aminy sy voafidin'ireo mpitsara Miasa eo anivon'ny Fitondran-draharaha foibe, eny amin'ny Sekolim-pirenena manofana

Mpitsara Mpiraki sy sy-draharaha ireo nahazo alalana Hiasa Any ivelan'ny fitsarana tsy ho eo na alalana amperin'asa.
Ny mpitsara dia ao amin'ny azo fidina Vondrona izay ahafahany mifidy.
6. Mpampianatra roa avy amin'ny Oniversite voatendrin'ny fivorian'ny Filohan'ny Oniversite eto Madagasikara;
7. Olona iray ivelan'ny fitsaràna nosafidina tamin'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena misy eto Madagasikara ary avy amin'ireo Kandida natolotr'ireo Fikambanana mpikambana.
Andininy faharoa.- Havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika
izao lalana izao. Hotanterahina fa izany LALAM-panjakana. Andininy fahatelo.- Noho ny hamehana sy araka ireo fepetra voalazan'ny

Andininy faha 4 ao amin'ny Didy hitsivolana laharana faha-62-041 tamin'ny 19 septambra 1962 mikasika ny ny fepetra ankapobeny Momba lalana anatiny sy lalana Iraisam pirenena-ho-an'olon tsotra, lalana fehizoro ity ity dia manan -kery avy amin'ny hatrany raha vao aparitaka alàlan'ny haino aman-jery peta- drindrina na ka izany dia tsy amin'ny miankina famoahana azy amin'ny Gazetim- panjakan'ny Repoblika.

Antananarivo, faha-7 jona 2011
NY FILOHAN'NY KONGRESIN'NY TETEZAMITA, NY
SEKRETERA,
RAHARINAIVO Andrianantoandro