Ordinance To The Law On Support For Danish Investments In Eastern Europe

Original Language Title: Bekendtgørelse af lov om støtte til danske investeringer i Østlandene

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse af lov om støtte til danske investeringer i Østlandene

Herved bekendtgøres lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene med de ændringer, der følger af lov nr. 1137 af 21. december 1994 og lov nr. 824 af 25. november 1998.

Målsætning§ 1. Målet for Danmarks støtte til danske investeringer i Østlandene skal være at bistå de reformvenlige kræfter i disse lande med at opnå øget økonomisk vækst og erhvervsmæssig udvikling og at fremme mulighederne for et nærmere økonomisk samarbejde mellem Danmark og Østlandene, som vil være til gavn for det generelle Øst-Vest-forhold, og som vil kunne komme dansk erhvervsliv og beskæftigelse til gode.

Investeringsfond for Østlandene§ 2. Der oprettes en fond til fremme af investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution benævnt Investeringsfonden for Østlandene.

Stk. 2. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens virksomhed. Fonden kan endvidere modtage bidrag fra erhvervsorganisationer, enkeltvirksomheder eller private i form af kontante tilskud eller garantikapital.

Stk. 3. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i Østlandene ved aktietegning, finansiering af undersøgelser vedrørende investeringsmuligheder og andre igangsættelsesforanstaltninger, långivning, ydelse af garantier og kautioner, uddannelse, rådgivning samt andre foranstaltninger, der efter bestyrelsens skøn kan fremme fondens formål.

Stk. 4. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for 3 år ad gangen udnævnes af udenrigsministeren, der tillige udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne. Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udenrigsministeren. Udgifterne ved fondens administration udredes af fondens midler.

Stk. 5. De nærmere retningslinier for fondens virksomhed fastlægges i en vedtægt, der godkendes af udenrigsministeren.

Garantiordning for investeringer i Østlandene§ 3. Udenrigsministeren kan inden for en beløbsramme på 3,5 mia. kr. give garanti til virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, mod tab i forbindelse med direkte nyinvesteringer i Østlandene og hermed ligestillede lån.

Stk. 2. Garanti kan kun gives mod tab, der skyldes politiske forhold såsom nationalisering og dermed ligestillede offentlige foranstaltninger, hindringer for overførsel af betalinger, krigshandlinger eller lignende i det land, i hvilket investeringen er foretaget.

Stk. 3. For ydede garantier betales en risikopræmie, der indgår i en garantifond, som anvendes til imødegåelse af tab.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Udenrigsministeriet, den 17. september 2010
Lene Espersen