For The Purposes Of Pomerov Usídlenia Osadníkov

Original Language Title: o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
224/1925 Sb.Lawzo DNA 7. októbra 1925for the purposes of pomerov usídlenia osadníkov on the basis of proportional

námezdného or pomerov similar to the štátnom property on nemovitom

Slovakia and Russia in Podkarpatskej.National shromaždenie Československej Republic usnieslo sa on this

to do so:§ 1.(1) in this Act, Osadníkmi smysle sú persons that majú in Slovakia

and in the Podkarpatskej of the RUS ':and the buildings on sriadené) štátnych pozemkoch vlastnícke alebo

neobmedzené or obmedzené the right užívacie (požívacie), that help from the State

they have acquired or our legal predchodcovia, as robotníci and

remeselníci (settlers, robotníci, colonists), banskí and metallurgical

pôvodne on the neurčitú time or always from svojho príčiny usídlenia on

štátnych pozemkoch for work done in námezdnom or in affiliates pomere

similar pomeroch vo lesoch, baniach and štátnych hutiach without rozdielu,

or boli or plan required platiť of the State slogan which has referred the charges or levies and

or nie, or zmienený námezdný alebo iný pomer pomer similar to časom sa

-or zanikol and or zmienených rights implied vedľa building majú

to the State of týchže pomerov's other rights and obligations and or nie;(b)) or the right užívacie obmedzené neobmedzené (požívacie) on štátnu

pôdu vôbec, menovite pôdu poľnohospodársku (on the role, lúky, pasienky

atď.) and that lesnú spôsobom indicated in paragraph a) obtained from the State they

or our legal rights in vedľa predchodcovia bode and) referred to

the building, on pozemkoch and sriadené štátnych teraz from akéhokoľvek dôvodu

extinct;(c)) for the State akékoľvek other rights or obligations incurred by the im or the moment

právnym spôsobom predchodcom) as indicated in the paragraph and the rights in paragraph vedľa and)

listed buildings on the pozemkoch and sriadené štátnych teraz from the

akéhokoľvek dôvodu extinct.(2) the effects are so osadníkmi sú v smysle this Act a person that would

Bola osadníkmi podľa paragraph of this section, the first keby or

pozbudly after year 1885 on the basis of správnych measures orgánov FYRO. of the State

uhorského alebo výpoveďou rights of relative osadníckeho im náležiacich without

refunds, rovnajúcej sa vyrátanej dľa at least regarding articles 8 and 9.(3) in this Act, in the osadníkov smysle považujú sa tiež widows or

After settler children (para. 1.), pokiaľ prislúchajú im štátné rights

real estate or on the zo štátnych lesov benefits as zaopatrovacie

benefits after husband or father's následkom its relative osadníckeho.(4) Pre osadníckeho and mixtures of preukaz him plynúcich of rights

and obligations just if preukáže sa neprerušený skutočný performance týchto

rights and obligations of štátom, after the case of osadníkom or its právnym

shortcomings of the štátneho predchodcom authority at least from 1. januára

1914 to DNA, technical nabýva effectiveness of this Act.§ 2.(1) the rights and obligations between the štátom and osadníkmi of osadníckeho relationship

be adjusted dľa predpisov this Act so that the sa docielilo dľa

najväčšej options právnej and neodvislosti obidvoch from University of economics '.(2) in particular, it must be dbať to how to land that zostanú vo

vlastníctve State and land purchases, alebo sa postupujú osadníkom

the village, Bola dľa nehľadí bremien-free options to sa menovite on

služobnosti and reálne rights, ktorých štát to riadnemu hospodáreniu on

svojich pozemkoch needs-and zaokrúhlené to maly shape and position pre

racionálne hospodárenie vhodnú postarané, bolo tiež suitable

many of the paths and spôsobom freight prostriedky, pokiaľ is our need,

and to not be prerušená štátneho asset spojitosť with dosavádnymi

komunikáciami. Účelom sú menovite to that within the trade buyer than aj

§ 1 štátnych pozemkov outlined osadníkov land or the municipality.(3) adjusting the vzťahuje sa in každom case with výnimkou rights and obligations

referred to in section 27 of the všetky vzájomné rights and obligations between the štátom and

osadníkom of osadníckeho dosiaľ trvajúce, relative menovite on pomer to

buildings residential and hospodárskym and príslušenstvu ', in užívanie

dvorkov, zahrádok, roles, cluttered lúk, pasienkov and, on the right of lesov

wood fuel and constructional free or at a price of sníženú or on other

benefits of body, povinnosť in lesoch, pracovať štátnych baniach and

hutiach for free or for pay, or even wage sníženú atď. AKO

AJ on the rights provided for in paragraph 1 of the second paragraph.§ 3.Cieľom editing rights and obligations in sections 1 and 2 to be outlined, pokiaľ

It's not about lesnú and pôdu pasienky (§§ 4, 5 and 6):awarded to full) vlastníctva (spoluvlastníctva) of each

osadníkov land area, patriace of the State, however, the zastavané buildings

residential and hospodárskymi, on the osadníkom of the customer purchases over and above

osadníckeho the right vlastnícke, požívacie, užívacie, or other rights to

exclusive or, at least, prevažnému užívaniu and with the faces of the land,

buildings for ktorých týchto používajú mixtures on the basis of the net ako

dvorkov, zahrádok, alebo ako cluttered iného ich accessories;(b)) awarded to vlastníctva (spoluvlastníctva) of each osadníkov

ďalšie štátné land area, menovite gardens, lúky and role, ktorých

sú požívať alebo užívať permissions exclusively or at least prevažne on

the basis of mixtures of osadníckeho;(c)) postúpené to osadníkov, and the individual vlastníctva it after the event on

Miesto niektorých pozemkov listed in the a) and b) výnimečne etc many pieces

real estate štátneho, if this necessarily need to hospodáreniu on

pozemkoch referred to in and) and (b)) and a team of considerable ujma

zbývajúcich hospodárenia štátnych pozemkoch on;(d)) repealed, or if it is in the case of vhodnejšie, obmedzené ktorom,

premiestené, vykúpené alebo ináč printer prepared (§ 2) akékoľvek

pozemnoknižné and nepozemnoknižné rights of the State and osadníkov of záväzky

proportional osadníckeho.§ 4.(1) Forest pôdou in this Act sa rozumie smysle lesná pôda with

prípadným porostom conceived to regular hospodárskeho plan (section 17

Cust. article. XXXI/1879).(2) if Vzťahujú sa osadníkov at lesnú pôdu rights vynímajúc forests

protective and hájené (section 2 of Act article. XXXI/1879) or on the benefits it so that

IM náležia exclusively or at least prevažne všetky body benefits, either dad

lesna pôda pridelená dľa predpisov this section; pokiaľ individual

an authorized osadníkom neprislúchajú všetky Lesná earning benefits, either

primerane area decreased pridelená vzhľadom on price užitkov, on that

nemajú claim. Osadníkom prislúchajú prevažne všetky benefits Lesná pôdy

(wood, grazing, grass, litter, haluzie atď.), vtedy, if our price

is polovicu than the pricing viac entire yield Lesná pôdy, what are they talking price

počítať dľa § 8 suits.(3) Podmienkou vo všetkých prípadoch pridelenia is in this paragraph

provided, that:and pridelenie nie is on) značnú I vo štátnych lesoch hospodárenia, and(b)) that the body area, ktorá sa prideliť, is súvislý has celok, at least 85

cat. jutár veľký.(4) the Pridelenie Lesná pôdy happens to either spoluvlastníctva všetkých

osadníkov tejže alebo oprávnených village to village (vlastníctva § 17 para.

1).(5) in the first case, determines the súčasne with prídelom súd tiež vlastnícke podiely

each of the mixtures dľa osadníkov ich oprávnených rights and settlers this

tvoria cooperative, rules about ktorom platia similarly act. article. XIX/1898

menovite § § 25 and n. n. nerozdielnych of spoločných pastures. Podiely

osadníkov nie sú deliteľné. If Žiada záujem osadníkov, sriadi

Ministry of zemedelstva osadníkov dvoch alebo viac alebo všetkých

osád tejže of the village the only team. Môže podrobnejšie upraviť Government

prevádzanie this odstavca nariadením.(6) if the body plan Nie desktop that should maly prideliť všetkým

an authorized osadníkom tejže settlements in spoluvlastníctva, súvislé, be,

lzä vyhovieť so podmienke in treťom paragraph under (b)), uvedenej

niektorým of them, or after the event awarded to many case posed všetkým

štátne body surfaces the same prices to at least tvorily súvislý celok

85 kat. jutár veľký.(7) appropriate and menovite dôvodov vtedy, keby nebolo lzä splniť

podmienku in paragraph (b) below) uvedenú treťom or using the rules

predchádzajúceho môžu odstavca, albeit awarded všetkým rightful

osadníkom, from osád všetkých tejže viac alebo village miesto Lesná pôdy

in the first paragraph of naznačenej other areas of body rovnakej štátne prices

tvoriace súvislý, lzä if celok as follows docieliť súvislej výmery at least 85

cat. jutár.(8) if the pridelenie Lesná pôdy osadníkom dľa provisions

predchádzajúcich odstavcov bolo značnú hospodárenia on harvest in štátnych

lesoch, either im, lzä vyhovieť so treťom podmienke to in paragraph under (b))

uvedenej, on the front of the žiadosť riaditeľstva statkov štátnych lesov and,

After the event, please contact your štátneho's and tight race, if the ide

land it managed, to spoluvlastníctva the pridelená place this

Lesná dľa pôdy options single printer laid súvislá štátna lesná

area rovnakej prices, lzä if docieliť súvislej výmery at least 85

cat. jutár.(9) awarded to the forests of Pre vlastníctva village platia regulations valid vôbec

pre General imanie and General. NIE sú-if the body surfaces that sa majú

prideliť village, súvislé in vlastníctva, be lzä so vyhovieť

podmienke uvedenej in 3. under paragraph (b)), awarded to them the village place

čiastočne or even completely other case referred by a štátné body areas


rovnakej prices to at least 85 celok súvislý tvorily cat. jutár.(10) if the pridelenie pôdy Lesná village podľa provisions

predchádzajúcich odstavcov bolo značnú hospodárenia on harvest in štátnych

lesoch, either, so lzä vyhovieť podmienke in treťom paragraph under (b))

uvedenej, on the front of the žiadosť riaditeľstva statkov štátnych lesov and

(front of the štátneho's and tight race, ide to land it

managed), miesto pridelená to vlastníctva Lesná pôdy on this dľa

single printer options laid súvislá area rovnakej prices štátna lesná,

lzä if docieliť súvislej výmery at least 85 kat. jutár.§ 5.(1) Ide to many law osadníkov on lesnú pôdu (paragraph 4 of the first paragraph)

or on the benefits, than that they are referred to in § 4 of the law on menovite

protective forests and hájené, or nelzä if the rights referred to in paragraph 4 of the upraviť

prídelom súvislej desktop at least 85 Lesná kat. jutár veľkej dľa

tohože predpisov § u, be for rights and for the rights of grazing on the grass and

bedding provided by other appropriate replacement options dľa rights rovnakej prices

(section 3) dľa unprecedented § 3b), c) and (d)), in the first pridelením rade lúk and

pasienkov on inej than Lesná pôde or on the front of the žiadosť

štátnych riaditeľstva lesov and management (štátneho statkov race's

and dense) on Lesná pôde, pokiaľ takéto pridelenie is vôbec or

at least without the injury značnej pre hospodárenie to pozemkoch possible; štátnych Vo

všetkých prípadoch ostatných be tie ocenené rights (§ 8), and repealed and

either a replacement for no rightful claim to the wood provided fuel in the

ročnom množstve that sa is equal to the price (§ 8) ročnému benefit of the cancelled

rights. Bližšie určenie this right becomes the sa, in the absence of the agreement (§ §

18 and 19) resolution súd dľa § 17.(2) claim this is obmedzený time life objective settler, ktorý

môže him, if there is no agreement with štátnych inakšej riaditeľstvom lesov and

statkov (sat štátneho's race management and dense), len to postúpiť

the performance of the husband or potomkom. After the death of the 3 mesiacov objective

settler repays štát into his pozostalosti ako replacement for zaniknutý

entitled dvadsaťnásobnú ročnú value ocenený bol I've done (section 8).§ 6.(1) the Pasienky, ktorých užívanie customer is solely or predominantly

individual osadníkom, alebo užívajú spoločne, ktorých be awarded

After the case of flat primerane downsized, if im neprísluší

only use užívanie, to either spoluvlastníctva všetkých oprávnených

osadníkov tej istej settlements, or to the Community (vlastníctva § 17 para. 1.).(2) in the first case, determines the súčasne with prídelom súd tiež vlastnícke podiely

each of the mixtures dľa osadníkov ich oprávnených rights and settlers this

tvoria cooperative, rules about ktorom platia similarly act. article. X/1913.

Žiada záujem osadníkov this sriadi zemedelstva of the Ministry,

viac alebo osadníkov dvoch alebo všetkých osád tej istej village single

team. Podrobnejšie odstavca môže prevedenie this legislation, although

modified vládnym nariadením.(3) If a pasienkov podľa predchádzajúcich odstavcov pridelenie

Bolo on značnú I hospodáreniu to the pozemkoch, be štátnych miesto

awarded many of them referred by štátné land rovnakej suitable prices with

výnimkou pôdy Lesná (§ 4) and if it vôbec or without značnej injury

pre hospodárenie to pozemkoch can be either štátnych law

opravnených osadníkov ocenené (§ 8), and either was canceled and a refund

provided by the rightful claim to the wood fuel in ročnom množstve

rovnajúcom sa price (§ 8) ročnému the benefit of the repealed law. Bližšie

určenie this right happens, if there is no agreement (sections 18 and 19),

súd dľa § 17 of the resolution. About the claim that platia similarly ustanovenia

the second odstavca to section 5.(4) if the customer is osadníkom inakšie užívanie pasienkov than ako is in

the first paragraph indicated, be our rights, pokiaľ would the

riaditeľstvo štátnych lesov and management (štátneho statkov race's

and dense) nepožiadalo ® zákonom predpísanom an adjustment that

ich pridelením alebo pozemkov buyer suitable lying štátnych

osadníkom dľa predchádzajúcich odstavcov. replaced nárokom on wood

fuel dľa predchádzajúceho odstavca.(5) of this section at the platia Ustanovenia unique pre pasienky in inej than Lesná

in the first odstavca smysle pôde § 4.(6) on how, or is pasienkom podľa pozemok this section, it shall act

the status of the skutočného of his terajšieho užívania.(7) the Pre-dľa this section awarded pasienky platia law excepted zo

DNA was 26. April Fools ' day 1924, no. 87 Coll. and n., be užívania niektorých

pasienkov vôbec všetky regulations valid pre pasienky in Slovakia and

Podkarpatskej Rus '; pre pasienky awarded obciam platia outside of

rules pre Všetky General imanie vôbec.§ 7.From mixtures of osadníckeho plynúce obmedzenia settler in his pracovnej

voľnosti (záväzok in lesoch, pracovať štátnych hutiach alebo baniach

free or for pay, after the event for pay sníženú or in určitom time and

below.) be relative osadníckeho be in pri každom case dľa §§ 8 and 9

ocenené, accounted for and have been repealed.§ 8.(1) of this Act, the Pri's editing dľa estimates sa land majetok okrem

prípadov referred to in section 9) price, rovnajúcou sa určenej spôsobom, breakfast was good.

as indicated in the second paragraph of section 41 of the Act zo DNA was 8. April Fools ' day 1920, no. 329

Coll. and n. (the law in the future) in the text of the law show DNA 13. júla 1922

No 220 Coll. and n am a deduction of 20%. IDE to land particularly

nepriaznive referred by or from the seller or any valuable change dôvodov môže byť dad

price reduced by up to another 30%, therefore, najvyššie to 50%.(2) Vládnym nariadením môže byť dľa rôznej pôdy quality provided for in

výmera pôdy, ktorá sa has a pri dľa grazing rights be §§ 4 to 6 vziať per

the basis of pre stanovenie potrebnej to ročnému vypaseniu pôdy individual

druhov cattle.(3) the effects are so vládnym nariadením môže byť intended, and after the event as

looks good on the rights and obligations of the mixtures of osadníckeho that nie sú usporiadané

dľa individual zaviazaných alebo oprávnených beds, but ináč, menovite

dľa home, ohníšť, rodín, rozdeliť pri finish editing that

zákonom menovite predpísaných, ako and the although majú tieto akom pomere rights

and obligations of the pre an individual or persons zaviazané oprávnené family

or group of beds, charged after the ocenené if im awarded or

ináč modified and under. It sa môže Určenie after the event article zreteľom on sat & Sun

was and pre rôzne settlements.(4) the Vo všetkých prípadoch ostatných be rights (right of grazing, the right to

wood fuel and utility, on the work and performance of akéhokoľvek type, etc.)

dvanástinásobnou price plnenia the ocenené year pripadajúceho,

calculated, pokiaľ plnenia not a peňažné priamo, dľa priemerných in

mieste usual cien týchto rights in 1910 to 1920 rokoch. If Nelzä

dľa this previesť ustanovenia ocenenie and party nedohodnú ináč, sa

prevedené prípadnom výsluchu will znalcov voľným after considering the sat

zreteľom on záujmy obidvoch p.§ 9.(1) Vyúčtovanie vzájomných rights and obligations between the štátom and the individual

osadníkom become sa as follows:and settler, ktorý) has this law claim unique podľa on pridelenie

land plôch referred to in § 3 and) into full vlastníctva, pridelia sa

Tieto area land to full compensation for vo výške vlastníctva

dvadsaťnásobného ročného fee (census, taxes) of them in poslednom

the period of the State plateného and ročnom pokiaľ settler in this period, the ensemble

obligations of the takýto poplatok platiť, stanovenú spôsobom in

štvrtého veter odstavca poslednej § 8;(b) vo všetkých prípadoch) ostatných zarátajú sa every side všetky

rights, nabýva, ktorých všetky obligations, ktorých sa shedding, price

the specified dľa § 8. Pokiaľ dľa this zarátania, ktorých majú rights page

nabýva, ktorých sa obligations deprives, menšiu price, as law,

nabýva and obligations, ktorých ktorých sa deprives the other party is

mandatory party vyplatiť ako it dad pay the rozdiel between obidvoma

prices.(2) in the second paragraph prípadoch referred to in § 1. sa zarátajú pri

vzájomnom statement of settler both rights ktorých spôsobom tamtiež

referred to pozbudol, as well as the obligations of the mixtures of osadníckeho, ktorých

to do this, at the same time bol vzhľadom bereft, spôsobom in this to do

predpísaným, however, the price, the rights and responsibilities of tieto ktorú maly at times

technical prevedeniu front of my rightful occurred opatrenia, or

výpovedi, however, nehľadí sa earning interest until the DNA vyúčtovania.(3) a substitute dľa odstavca first point a) is due within 6 týždňov odo DNA

non-usnesenia dľa § 17; replacement dľa point (b)) is due in

desiatich equal ročných čiastkach.(4) the deposit law vlastníckeho in the books prevedený môže byť land

Len vtedy, if zaplatená dľa point and replacement) of the first odstavca and pokiaľ

SA has a platiť replacement dľa point (b)), if at least two automated čiastky this compensation

splatené. In this latter case uvedenom must be zbytok in splatiť

ôsmych equal ročných lehotách payable 1. októbra, počínajúc 1.

októbrom nejbližšie budúceho year after the finish of the deposit, together so 4%

úrokmi of the underpayment due behind in týchže lehotách. Kedykoľvek prv

lzä without výpovedi and splatiť viac alebo zbytok splátok entire replacement.(5) section Nezaplatená refund dľa first odstavca point b) sa zaistí SA


záväzkom zúrokovania zástavným on postúpenom land právom pri prevode

law vlastníckeho on nabývateľa.(6) if Nabýva sa dľa vlastníckeho rights to this law on real estate,

in its resolution dľa súd reserves section 17 on žiadosť riaditeľstva lesov štátnych

and statkov (štátneho plant's management and dense) podanú to 15 days

After the end of the šetrenia in the miestneho (section 17 of the State osade right predkupné ku

všetkým alebo niektorým fascinated by this nemovitostiam. Dad reservation either zapísaná

in the book pozemkovej súčasne with vkladom vlastníckeho rights and neberie sa

on the pricing zreteľ pri ňu dľa section 8 and section 9 compensation dľa.(7) Pokiaľ sa podľa predpisov § § 4 and 6 prideľujú forests or pasienky

the municipality is the village of mandatory zaplatiť podľa predpisov this law of the State

príslušnú price vyplývajúcu pri on tieto forests or checkout

pasture.§ 10.(1) Pokiaľ nie dľa menovite § 17 of the resolution of the land

služobnostiach and reálnych právach ináč, zaniknú dľa, established by adjusting the

This law pozemnoknižné bremená and dlžoby, viaznúce on

nemovitostiach postúpených štátom to vlastníctva (full vlastníctva)

and be, the ide if the deposit law vlastníckeho on the whole pozemnoknižné

element, with vkladom rights vlastníckeho of úradnej can vytreté,

or if the ide-desktop pozemkovej from dosavádnej odpísanie pozemnoknižnej

the liner, either this depreciation prevedený from the power of the Office without dlžôb and bremien

pozemnoknižných.(2) the State of the nezaplatených parts of Pohľadávky refunds and pohľadávky

verejnoprávnych ústavov úverných úverov zaplateniu of čiastok to týchto

provided by požívajú on nemovitostiach, ku ktorým sa nadobudnulo podľa

of this Act, the rights, legal rights, vlastníckeho, ktorému zástavneho

customer prednosť všetkými on nemovitostiach viaznucimi predo právami and

pohľadávkami zo súkromoprávnych titulov.§ 11.In odôvodnených prípadoch môže štát súčasne dľa editing of this Act

postúpiť free desktop land, necessary pre public paths, public

priestranstvá or other public purpose, ktorých in obciach territory plan

settlements, ktorých vlastníctva will be nemovitostiam dľa this to

the law.§ 12.Pokiaľ village dľa of this Act, the rights of the nabývajú or prejímajú záväzky,

NIE is the meetings not týchto právnych pre treba schválenia

dohliadacích úradov.§ 13.(1) To six mesiacov odo DNA, technical efficiency, this Act nadobudne

oznámi the riaditeľstvo štátnych lesov and management (statkov

competent and tight the race's) Decree, reported by the usual

in the village, in spôsobom ktorej territory is a settlement, even in that persons osade súce in

pomere osadníckom (section 1), either in trojmesačnej lehote môžu priamo or

zástupcom, ktorého zvolia, sdeliť mu's tieto QSO:and meno, zamestnanie) and bydlisko individual beds, súcich in pomere in §

1 naznačenom;(b)), označenie land plôch that ide, ako menovite plôch

our, dvorkov, zahrádok, if cluttered spôsobu vzdelania

(roles, záhrad, lesov atď.), dľa čísiel katastrálnych, or at least

menom in obvyklom mieste and at least rough ich výmery, ako aj meno settlements

and the village of katastrálnej;(c)) on the basis of právnom, from ktorom ktorej the ktorých closer

settler štátnych pozemkov podmienok enjoys or other rights to them

conducts, and the ide to spoluužívanie, for its spoluužívateľov ostatných and

Pomer podielov ';d) všetky ďalšie osadníkov rights and responsibilities of the State from the ku

proportion indicated in § 1;e) ocenenie (§ 8) všetkých vzájomných rights and obligations of the relationship

osadníckeho;f) proposals for usporiadanie týchto rights and obligations within the predpisov

of this Act;g) ďalšie pomerov dľa just wanna pre adjustment of this Act.(2) Najdlhšie to uplynutia one year from this Decree oznámenia

send riaditeľstvo štátnych lesov and statkov (štátneho's management and

dense plant) príslušnému okresnému súd zmienenej on the basis of

the Ordinance, prípadného miestneho and pomôcok šetrenia všetkých affiliates that

the pri has ruke alebo môže opariť 's purchases, especially in pre každú settlement

sostavený soznam, obsahujúci dľa and spoľahlive for more information see the background options

referred to in paragraph predchádzajúcom below a) to (g)).(3) to this soznamu either connected in duplicate prehľadná map in the scale of the map

katastrálnej, znázorňujúca land, that the ide, as well as the suggested edits.(4) the Applicable súdom, pokiaľ settler of mixtures of osadníckeho flax has many

rights or obligations than rights and obligations on land or on our

okresný súd benefits, his bydliska, his bydliska after the event of posledného

in an ordinary úradnom štátnych riaditeľstva lesov and statkov or management

štátneho's or dense plant and ak nie is this bydlisko we know,

okresný súd štátnych riaditeľstva lesov headquarters and administration statkov alebo

štátneho's and tight race; in ostatných prípadoch is applicable

okresný súd, ktorého territory sú land, ktorých alebo užitkov ktorých

SA týkajú the rights and obligations of the mixtures of osadníckeho vzišlé.(5) rights and obligations to the land and our benefits be listed in sozname

PRI osade, ktorej sú tieto, and land and other rights and obligations of the pri

osade ktorej settler living in, or last resided, or ak nie is

bydlisko we know, pri headquarters štátnych riaditeľstva lesov and statkov

(štátneho's and dense plant).(6) the authorities, vedúce kataster dane zaviazané poskytnúť sú pozemkovej,

štátnych riaditeľstvu lesov and statkov (management of štátneho's and

dense plant) všetku potrebnú pre zhotovenie soznamu help, menovite

pokiaľ ide o information in the first paragraph under (b)) and on the map zmienenú in paragraph

treťom.§ 14.Súd rovnopis soznamu and will send a single map (section 13), the General Office of the municipality in

ktorej territory is a settlement, ktorú ide, and vyhlási for 8 týždňov on

the Board of the pri súde and give the usual spôsobom in tej village in osade, ktorú

IDE, vyhlásiť, that everyone in uvedenej môže dobe either at, or for súd

General (obvodného) notára nahliadnuť in soznamu and maps and podať

pripomienky. In tejže vyhláške, indicate the possibility of an agreement súd dľa § § 18

and 19.§ 15.(1) after the expiry of the zmienenej lehoty opatriac of úradnej, súd obligations,

menovite vzhľadom administered pripomienky, vysvetlenia and doplnenia kin

necessary, be osadníckych about pomerov in every jednotlivej

osade miestné šetrenie.(2) the time and place announced šetrenia be the Decree vyvesenou for

15 days on board the pri súde and usual in the village, spôsobom in ktorej territory is

the settlement, also in osade.(3) the Decree dad, tiež vyzývajúca všetky people that plan in pomere

osadníckom (section 1), sa šetrenia, obsahovať has participated in upozornenie,

that order them, ktorí pri miestnom nebudú prítomní personally, or identification

legal zástupcom alebo plnomocníkom zastúpení, pri ňom budú only valid

representation, pokiaľ súd won't recognize appropriate sriadiť im dľa provisions

of this Act, a guardian, a General (obvodným) of the municipality of notárom, in ktorej

is the settlement (article 16), the prípustnosti agreement poučenie ďalej dľa paragrafov

18 and 19 of this law and that výnimkou with the rights and obligations of the relationship

settler ku bratskej zaniknú software engineer without compensation všetky

the rights and obligations of the mixtures of osadníckeho that ohlásené nebudú súdnemu

body miestné šetrenie riadiacemu to skončenia miestneho najneskôr

šetrenia v tej ktorej osade (section 17), ako aj any agreement on týchto

právach about povinnostiach dľa §§ 18 and 19 agreed that nebudú súd

ohlásené najdlhšie lehote a second specified in the paragraph of section 18.(4) a copy of the Decree sent to doporučene as súčasne either príslušnému

štátnych riaditeľstvu lesov and statkov (management's and dense plant

štátneho), and osadníkom, ktorých všetkým bydlisko is súd we know.§ 16.(1) the Pri miestnom identification dľa be and it needs the pri súčinnosti

svedkov, znalcov, pamätníkov, zistené všetky of proportional

osadníckeho vzišlé the rights and obligations of each settler in osade ku

the State, law and the State to settler záväzky, ich právny basis or

at least skutočný undisturbed performance from 1. januára 1914 (section 1 (1) the last time) i

just wanna find a significant pre Všetky ocenenie (§ 8).(2) a person that sa domáhajú právnych pomerov adjustments on the basis of this

law, pokiaľ miestnom nebudú for identification of sympathetic personally or

zastúpené legal zástupcom alebo plnomocníkom, representing the pri identification

the only valid Forum (networking) notár of the village, in the village, lies the ktorej

pokiaľ súd Forum dľa section 13 does not recognise appropriate sriadiť im guardian.

Súd môže dôvodných príčin, menovite of vtedy, lzä if očakávať that the sa team

pokračovanie truncates, simplify or zľavní or the ide about the ins and outs

the knitting questions, ustanoviť the custodian or even spoločného viac

opatrovníkov všetkým just indicated, persons from tejže village or

väčšiemu number of the moment and has such a urobiť, ak sa presvedčí, that between the osadníkmi

Niet osadníckych be pomerov of conformity. Plnomocníkom môže byť each

svojprávna person.(3) the Expenses incurred by the said General činnosťou (obvodných) notárov

opatrovníkov, hradia alebo zastúpení dľa mixtures of individual settlers

the price of the rights (§ 8) im priznaných to be specified, if there is no inej Convention,

súdnym dľa § 17 of the resolution. Expenses for tieto sú due within 30 days of odo DNA

zmieneného becomes usnesenia.(4) the agreement dľa §§ 18 and 19 môže (networking) notár or guardian


dľa odstavca sriadený ujednať only predchádzajúceho vtedy, keď bolo

miestné šetrenie started in osade.§ 17.(1) Šetrenie miestné prevedie vo všetkých settlements gradually súd tejže

of the village. The IDE if the outcome of this šetrenia podľa at least in Act of týchto

osád o pasienkov alebo pridelenie pôdy Lesná (sections 4 and 6), vyžiada's

súd after 30 days after the date of the recently concluded from technical bolo posledné týchto

identification, of the Office of the competent župného rozhodnutie about or pridelenie sa

has the article to spoluvlastníctva and osadníkov or oprávnených vlastníctva

of the village. Rozhodnutie it that sa has an essay on the possibility of zreteľom sat riadneho

hospodárenia prejavené prianie zúčastnených and osadníkov, sdelí župný

on the one hand príslušnému riaditeľstvu Office štátnych lesov and statkov (management

's and dense plant) and oznámi it by Decree, after vyvesenou

for 15 days on the úradnej Board, as usual in the village of spôsobom, ktorú

the IDE and in this village every osade. To môže župného Office rozhodnutie

settler podať in uvedenej just for župného lehote Office sťažnosť to

Ministry of zemedelstva.(2) in paragraph predchádzajúcom Akonáhle rozhodnutie referred to nadobudne

power law sdelí him, vyhlási úrad župný súd spôsobom referred to him in

the first paragraph and shall designate in vyhláške lehotu tej 30 days pre prípadnú

podľa section 18 of the agreement. Súd riadiac sa fascinated by this decision, adjusted podľa

the result of the miestneho šetrenia, after the event, p (podľa agreement §§ 18 and

19) prizerajúc on vzájomný our benefit in medziach this Act

the rights and obligations of the resolution of the všetky osadníkov všetkých tejže of the municipality of

mixtures of osadníckeho vzišlé.(3) unless it is in the village of tej ktorej pridelenie Lesná pôdy alebo

pasienkov, adjusts resolution súd podľa predpisov predchádzajúceho

odstavca všetky rights and obligations from the mixtures of osadníkov všetkých

osadníckeho pre každú settlement especially after the expiry of 30 days after the date of technical sa

end miestné šetrenie, tej tejže community in osade ktorej sa will end up

the last time.(4) in its resolution podľa odstavca second tretieho menovite alebo súd

decide on the každom participant, or, and here is pomer pokiaľ osadnícky and after

If that vzájomné dosiaľ sú nezaniklé rights and obligations of the relationship

osadníckeho and what is our price (section 8), the demise of the osadníckeho relationship, and the said

zmienených of him vzišlých rights and obligations and to determine the rights and ako sa

responsibilities of tieto upravujú, majú menovite pozemnoknižné changes that help

nastať, or, and how and by whom the veľká replacement sa has a platiť dľa section 9 of that

podiely spoluvlastnícke osadníkom dľa náležia or to individual sections

4 and 6, ktorá pôda alebo prideľujú forest that pasienky sa village atď. PRI

Tom riaditeľstva on draft súd štátnych lesov and statkov (štátneho management

's and dense plant), brought before the end of the šetrenia in the miestneho

osade prikáže, if there is no inakšej agreements (articles 18 and 19), in medziach

This Act settler predpisov (osadníkom) replacement for the desktop

the land that would be him (im) dľa of this Act even if prikázané, maly

or for the rights that would be him (im) as follows though ku štátnym pozemkom maly

priznané, many printer and rovnakú price (§ 8) majúce štátné

land desktop to vlastníctva (spoluvlastníctva) or rovnakú price

majúce the right to the land surface and against takéto vôli settler

(osadníkov), if the sa team odstránenie dosiahne enclaves zaokrúhlenie

alebo zcelenie štátneho of immovable property or the odstránenie enclaves of

him. Ustanovenie predchádzajúcej fix applies similarly tiež pre cases

pridelenia Lesná pôdy alebo pastvín obciam.(5) the rights and obligations of the Pre, modified by order of súdnym between the štátom and

former osadníkom, alebo obcou, platia General knitting rules.(6) To change the culture of lesných pozemkov, podmienenej súdnym resolution

NIE úradného povolenia ďalšieho is needed; súd dľa môže určiť needs to

takýmto changes primeranú lehotu.(7) if it considers it a ďalšie pokračovanie vzhľadom súd for appropriate, pre

každú pozemnoknižnú, ktorá sriadená, even has a slogan which has referred usnesenie.(8) the Pre-súdné pokračovanie dľa of this Act, this Act pokiaľ platia

ináč, pokračovania policy against the undisputed.(9) usnesenie okresného lzä podať u tohože súd súd within 15 days after the

delivery sťažnosť ku murmur súd prvej stools, ktorý decides with

the final, pokiaľ platnosťou it is not a question, or who is in pomere

osadníckom podľa § 1 and or nie.§ 18.(1) within 30 days from the DNA, miestné šetrenie sa technical in osade ends, pokiaľ

SA AFLA in lehote 30 days ustanovenej in the second paragraph of section 17, sa môžu

individual or všetci settlers from settlements with štátnych riaditeľstvom lesov

and statkov (štátneho's management and dense plant) in dohodnúť

medziach vzájomných purposes of this Act on the rights and obligations of the relationship

osadníckeho.(2) an agreement as follows ujednanú oznámia najdlhšie participants in another 15 days

súd, označiac menovite precision the rights and obligations, ktorých sa,

the land, about that ide, and the person that our nadobudnúť, umluvy about majú

splatení compensation dľa § 9, prevedenia pozemnoknižného spôsob poriadku,

the land služobnosti and the real law, that is to be in favour of

riadneho hospodárenia pozemkoch sriadiť alebo on štátnych prevziať,

podiely individual osadníkov prípadoch in §§ 4 and 6 atď. and after the event

tiež zostaly agreement that questions not put up. If the sa oznámenie o

an agreement through mailed by registered dopisom, nerátajú sa poštovej transport to date

lehoty.(3) Dľa options and needs either súčasne with the announcement of the agreement súd sdelený

Behold the proper plan about as much real estate that majú podľa agreement

nastať, or at least a sketch, ktorý dostatočne tieto suggest would change.

Agreement zapísaná to the log either Dad on miestnom identification.(4) if the arrangement, at least, so see tretinami všetkých osadníkov

tejže všetkých právach ' of settlements and povinnostiach of proportional

osadníckeho, on a proposal from the competent môže súd štátnych riaditeľstva lesov

and statkov (štátneho plant's management and dense) upraviť dľa policy

the agreement was contained in a osadníkov ostatných osade and against our

vôli.§ 19.Agreement dľa môže byť menovite predchádzajúceho section dohovorené that

SA rušia vzájomne všetky the rights and obligations of the State and settler of proportional

osadníckeho, Cho riaditeľstvo štátnych lesov and respective statkov

prikáže settler suitable other real estate štátne included (section 8)

rovnajúcej sa paid above the rights and nárokov, ktorých sa settler gives up, after odrátaní

the values of responsibility, ktorých sa gets rid of, or that it's worth štát settler

rozdiel cien, pripadajúci in his favour the first odstavca dľa § 9,

alebo vo výške was to pay this compensation rozdielu (price prídelovú)

for many real estate awarded to him, dľa prídelového zo DNA Act 30.

januára 1920, no. 81 Coll. and n.§ 20.(1) the Ide if the regional State in the pridelenie pôdy prípadoch sections 3 (c)), 4, 5, 6 and

second and 750 štvrtého odstavca section 17 sentences, either before ujednaním agreement

alebo súdnym vyžiadané dobrozdanie prior to the decision of the competent župného

the Office about it, if a team is not hospodáreniu on zbývajúcich štátnych ujma

pozemkoch, after the event of considerable ujma štátnych lesoch alebo hospodáreniu vo

pozemkoch.(2) This applies in prípadoch NET referred to in § 17 paragraph 2. 6.§ 21.Rights and interests as a country, as well as settler from mixtures of osadníckeho that would

neboly hlásené súdnemu miestné šetrenie riadiacemu authority, najneskôr

to skončenia miestneho šetrenia in tej ktorej osade (section 17), with zanikajú

výnimkou of rights and obligations over settler to bratskej software engineer (section 27)

without compensation. This net is true of agreements dľa §§ 18 and 19 that

by neboly in ohlásené lehote súd určenej second odstavcom section 18.section 22.Pokračovania spending dľa of this Act shall be paid by výnimkou plynúcou from with štát

tretieho odstavca ustanovenia § 16.section 23.Všetky smerujúce prevedeniu of this Act to the knitting and úradné jednania,

podania, protocols and instruments from oslobodené sú kolkov and poplatkov,

especially from prevodných poplatkov, vkladných and evidenčných.§ 24.Miestneho šetrenia (§ 16) attend sa tiež evidencie úradník cadastre

Dan pozemkovej, ktorý endeavour, pokiaľ situačný, need a plan on

the basis and the rightful dľa ktorého usnesenia súdneho (section 17) prevedú sa

in pozemkovej and in operátoch knihe Dan pozemkovej všetky needed writes

in štvrtého prípadoch odstavca § 9 on žiadosť settler or village

accompanied by a dokladmi of splatení dľa of the first odstavca and refunds) § 9, after

the case of at least čiastok dľa dvoch refunds the first odstavca (b)) tohože

section and in the úradnej prípadoch ostatných power.§ 25.Zcudzenie alebo zaťaženie real štátneho estate služobnosťmi, ku

ktorému occurs in 1925 on the basis of this law, as well as odhadná keď price

an individual course in the jednotlivom case will be $100,000, prevyšovať

nezaráta sa to celkovej sums of 2, 000,000 $ uvedenej in the second paragraph

article. X finančného Československej Republic Act. zo DNA was 12. decembra

1924, no. 278 Coll. and n., nor in the $500,000 uvedenej celkovej values in

treťom paragraph of this article of the net; totiež applies in another rokoch

primerane on similar ustanoveniach budúcich pokiaľ finančných zákonov,

the laws would tie nemaly of the things iného the express rules. tejsection 26.PRI finish vlastníctva štátnych pozemkov on the basis of this Act,

zostáva of Slovakia užitočné vyhradené right to nerasty, tiež menovite bitumen


(in this počítajúc zemné gases) and uhlie.section 27.The rights and obligations of the osadníkov to the bratskej Treasury zostávajú fascinated by this

zákonom intact.section 28.Fascinated by this nemení Zákonom sa Cust. article. XXV. from 1896, the zo DNA 27. Maya

1919 No. 318 Coll. and n., zaistení pôdy small árendátorom, ako aj

zo DNA laws 15. April Fools ' day 1920, no. 311 Coll. and n., and zo DNA was 1. April Fools ' day

1921, no. 166 Coll. and n. that just the Act doplňujú.section 29.(1) Pokiaľ bol before účinnosťou of this law by agreement or dľa zákonov

referred to in section 28 of the regulations of the Minister or the dľa with full management mocou pre

Slovakia zo DNA 9. April Fools ' Day 1919, no. 63/1919 (No. 11 Office. Nov. 12.

April Fools ' Day 1919) in each osadnícky prípadoch pomer totally abolished,

the abolition of this zostane zákonom fascinated by this untouched.(2) If, however, there has been as follows čiastočnému zrušeniu proportional to len

osadníckeho, zákonom zostáva taktiež that the abolition of this untouched,

However, the regulations of this law and pre takýto pomer platia osadnícky and pre

rights and obligations thus withdrawn from him.section 30.This law nevzťahuje sa which was incurred by the team that Bola or plan

štátné lands in Slovakia and Ruthenia to Podkarpatskej prenajaté, árendy

given or other rights to him or to the moment užitkom sriadené alebo

carried out (on pr and ako Standartenführer Dr. Hans nockemann, salary, deputát, etc.) in hoci pomere

námezdnom alebo inom pomere podobnom, but ináč, ako on the basis of proportional

osadníckeho smysle § 1 in u.section 31.(1) this Act, ktorého obmedzená platnosť is the územie Slovakia and

Podkarpatskej Russia, nabýva the effectiveness of two mesiace after that.(2) istým dňom pozbýva Team of the validity of the Minister's full mocou nariadenie

pre Slovak zo DNA management 9. April Fools ' Day 1919, no. 63/1919 (No. 11 of the Office.

New Moon. of the 12. April Fools ' day).(3) Prevádzať this law saves all sa ministrom zemedelstva, public

jobs, justice, and financií vnútra.T. g. Masaryk in r.Raja v r.Dr. Hoxha in r.Dr. Dolansky in r.Serb in the r.Becka in r.Malypetr in r.