A General Convention On Copyright

Original Language Title: o Všeobecné úmluvě o autorském právu

Read the untranslated law here: https://www.global-regulation.com/law/czech-republic/509634/o-veobecn-mluv-o-autorskm-prvu.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
2/1960.DECREEMinister of Foreign Affairsfrom 29. decembra 1959about Všeobecnom dohovore of autorskom justChange: 134/1980.DNA was 6. septembra 1952 negotiate sa in Ženeve General unassisted verbal communication about

with just Protokolmi to autorskom him through.The Czechoslovak Republic pristúpila to some conversation and Protokolom No 2 and no.

3. the President of the Republic, the instrument of prístupe Československej podpísal

Republic of 7. septembra 1959. The instrument of prístupe Československej

the Republic to a general right and some conversation about autorskom to Protokolom # 2

and no. 3 sa imposed a 6. generálneho tajomníka októbra 1959 at Organizácie

The United Nations education, science and the pre-osvetu.Podľa svojho article IX unassisted verbal communication with Protokolmi No 2 and no 3 nadobúda pre

Republic of Československú účinnosť 6. januárom 1960.General about just revised autorskom unassisted verbal communication in Paris 24. júla 1971

(uverejnený under no. 134/1980 Zb.) podľa svojho article IX paragraph 2

nadobudol platnosť 18. aprílom 1980 and fascinated by this dňom nadobudol platnosť etc

The additional Protocol 2 podľa svojho point 2 of paragraph (b)).The United znenie some conversation and Protokolov No 2 and no 3 sa vyhlasujú súčasne.

^ 1)David v.r.GENERAL about autorskom UNASSISTED VERBAL COMMUNICATION justZmluvné States, led by prianím zabezpečiť vo všetkých landscapes protection

copyright to dielam literárnym, scientific and umeleckým,utvrdené in názore that the protection of the rights of the author, vyhovujúca všetkým

národom and vyjadrená in the dohovore, nadväzujúca the medzinárodnom already valid

medzinárodné systems without our prejudice, shall ensure respect for the

osobným právam man podporí písomníctva development, and the Vedas and umenia,presvedčené that takáto the protection of author's rights in General uľahčí

sketches: duševných and šírenie will lepšiemu medzinárodnému

porozumeniu, sa agreed on this:Article. (I)Each Zmluvný zaväzuje sa štát všetky poskytnúť opatrenia must be on

zabezpečenie dostatočnej and protect the rights of the author and účinnej všetkých

vlastníkov týchto ostatných dielam rights literárnym, scientific and

umeleckým, ako písomnosti sú, diela musical, dramatic and

cinematographic, painting with diela, engravings and sochárske.Article II1. Issued by each of the State Zmluvného príslušníkov diela and diela released after

First, on the territory of this State požívajú in každom Zmluvnom štáte inom

protection, ktorú štát priznáva svojich dielam this príslušníkov, for the first time

vlastnom issued in its territory.2. príslušníkov Zmluvného Unissued diela each State in požívajú inom

Zmluvnom štáte, ktorú protection priznáva nevydaným dielam this štát

svojich štátnych príslušníkov.3. when performing this Co−ordination môže Zmluvný vnútorným each štát

zákonodarstvom postaviť všetky persons established on its territory on a par with

svojim príslušníkom.Article. (III)1. each Zmluvný štát, ktorý podľa svojho vnútorného zákonodarstva

requires ako podmienku protection of the author's splnenie formálnych

requirements, zoning plan, record uloženie ako, registrácia, notárske osvedčenie,

zaplatenie, vyrobenie alebo vydanie poplatkov on svojom territory must

tieto splnené požiadavky pokladať za pre every dielo proprietary podľa

the provisions of this some conversation that sa for the first time published by excluding územia this

the State and the author of the nie is ktorého príslušníkom this State, ak from the first

This vydania diela všetky exempláre diela, issued by choosing the author sat

or each owner's rights majú iného symbol (C in krúžku)

connecting mena owner of the copyright, and marked with the year of the first

vydania; označenie, meno and year sa musia uviesť spôsobom takým and on

takom mieste, so bolo celkom zjavné that is copyright vyhradené.2. the first paragraph of this article Ustanovenie prevents an individual

Zmluvnému of the State, to undergo a certain formálnym predpisom alebo inym

podmienkam nadobúdanie and užívanie the copyright on the dielam for the first time

issued in its territory, or to dielam príslušníkov sa vlastných, let

they released kdekoľvek.3. the first paragraph of this article Ustanovenie prevents an individual

Zmluvnému State vyžadovať from the person obracajúcej sa súd pre order

needs súdneho konania vyhovela predpisom súdneho poriadku, ako

for example, about the representation of žalobcu advokátom in this štáte an authorized

or about the submission of one výtlačku alebo správnemu diela súd Office

alebo obom simultaneously. AK sa požiadavkám neurobí zadosť fascinated by this, the team

Copyright is described. Žiadna from nemôže týchto požiadaviek sa

uplatňovať eyes príslušníkovi iného Zmluvného State, ak sa does not apply

eyes of the State, where príslušníkom sa to protect žiada.4. each Zmluvný is the statutory poskytnúť právnu štát protection without

formálnych nevydaným dielam podmienok príslušníkov ostatných Zmluvných

štátov.5. Ak provides Zmluvný protection for viacej štát than one obdobie and

AK is a trvanie of the first dlhšie than niektorá obdobia from najkratších dôb

the protection referred to in article IV of this some conversation, nie is this štát viazaný

the provisions of the first ods. This article. (III) Cho in the second and another period

the term of protection.Article IV1. The term of protection diela sa manages the State where Zmluvného zákonom sa on

žiada, podľa article protection. (II), and nižšie mentioned this ustanoveniami

article.2. the term of protection of sketches: chránených takes at least fascinated by this Dohovorom for

autorovho life and 25 rokov after his death.Zmluvný štát, ktorý nadobudnutia efficiency this time some conversation on

its territory has a pre certain kinds of sketches: the term of protection on the obmedzenú obdobie

calculated from the first vydania diela, alebo môže zachovať tieto odchýlky

the moment the other kinds of sketches: rozšíriť. Pre všetky tieto kinds of sketches: time

protection of nesmie even kratšia than 25 rokov odo DNA first vydania.Each Zmluvný, ktorý štát in time nadobudnutia the effectiveness of this some conversation

neberie on its territory as the basis of the term of protection of the author's life, môže počítať

the term of protection from the first vydania diela alebo or from registrácie

predchádzajúcej vydaniu diela; the term of protection nesmie even kratšia than 25

rokov odo DNA first or from registrácie alebo vydania

predchádzajúcej vydaniu diela.AK zákonodarstvo Zmluvného provides the State of protection after two or

viacej period after nesmie idúcich himself, albeit kratšie than first obdobie

najkratšia the term of protection provided for vyššie.3. paragraph 2 of this article Ustanovenie sa nevzťahuje on diela

photographic, nor on diela applied umenia. In the štátoch that Zmluvných

chránia diela photographic and diela applied umenia ako diela art,

nesmie even if the term of protection týchto sketches: kratšia than 10 rokov.4. Zmluvný Žiaden štát nie is required chrániť dielo for dlhšiu, than

the term of protection is specified the type of sketches: pre, ktorému dielo belongs and ak

IDE about dielo unreleased, zákonom Zmluvného State, ktorého is the author of

príslušníkom, and ak ide about dielo released, zákonom Zmluvného of the State, where

Bolo dielo released after the first. AK zákonodarstvo niektorého Zmluvného determines

the term of protection of the State on two or viacej idúcich period after each other, shall be deemed to

SA užitie predchádzajúcich pre provisions for the protection of poskytovanú

fascinated by this štátom with anaccount týchto period. The AK but certain dielo nie is from

akéhokoľvek dôvodu proprietary fascinated by this štátom for a second or

niektorého from the nasledujúcich period, nie sú Zmluvné States and other mandatory

chrániť dielo this for this second alebo nasledujúceho obdobia.5. Pre istruzioni ustanovenia ods. 4 this article. sa pokladá dielo

príslušníka Zmluvného of the State, issued for the first time in niektorom mimozmluvnom

štáte, for the first time released in the dielo Zmluvnom štáte, ktorého is the author of

príslušníkom.6. Pre istruzioni ustanovenia ods. 4 this article sa pokladá dielo

súčasne alebo viacerých released vo dvoch štátoch dielo Zmluvných for after

first published in štáte poskytujúcom najkratšiu period of protection. Súčasne vo

viacerých štátoch issued by the the sa considers dielo that bolo released vo dvoch

alebo viacerých štátoch within 30 days of its first vydania.Article. In1. The copyright of dielam chráneným that Dohovorom includes the exclusive

the right to vyhotovovať and vydávať and udeľovať zvolenie our translation on translation

and its vydanie.2. each Zmluvný môže vnútorným štát but on zákonodarstvom obmedziť

the right to translate, but sketches: vyjadrených písomne len za podmienok týchto:AK sa has gone before to 7 rokov odo DNA first vydania takéhoto diela

vlastníkom rights to translation, or with his translation of the súhlasom this diela

to national or niektorého of the language of the State, Slovenské Zmluvného môže

each príslušník this Zmluvného of the State plan of kompetentného Office

This State non-exclusive povolenie dielo preložiť into national language in

dielo ktorom sa nevydalo and vydať him. Povolenie udeliť this can be

Len vtedy, ak podľa preukáže žiadateľ provisions in force in štáte, in the

ktorom sa žiadosť podáva that požiadal the owner of the rights to the translation of

preložiť zvolenie dielo and translation vydať, napriek náležitej, however,

snahe copyright owner could vypátrať or plan its

zvolenie. In the ' 20s NET sa môže udeliť podmienok povolenie, ak sú

národnom predchádzajúce vydania translation in the language of the rozobraté. AK nemôže

the owner of the rights to translator žiadateľ vypátrať, send the žiadateľ depreciation

svojej žiadosti nakladateľovi, ktorého meno is referred to diele and ak's

príslušnosť owner rights štátna known to translator, and diplomatic

alebo konzulárnemu zástupcovi of the State, is the owner of the rights to ktorého


translation príslušníkom, alebo inštitúcií, ktorú kin this State Government

marks. Povolenie neudelí before the end of the sa lehoty dvoch mesiacov odo

DNA odoslania depreciation žiadostí.Vnútorným zákonodarstvom sa vykonajú opatrenia suitable purchases

the owner of the rights to translator zabezpečia primeranú reward, zodpovedajúcu

medzinárodným zvyklostiam, ako aj payment and transfer this taste and

zaručia flawless translation diela.Pôvodný and the name of its author diela meno musia albeit displaced on všetkých

exemplároch issued by the translator. Povolenie len pre vydanie will be valid

the translation in the territory of the State, Zmluvného in sa povolenie ktorom by žiadalo.

Imports and science as follows výtlačkov iného Zmluvného issued to the State plan

admissible, the ak is národným jazykom this State because a clean language

dielo ktorého sa preložilo and ak zákonodarstvo this State pripustí

povolenie and ak nebránia takémuto imports and predaju ustanovenia in this

štáte valid; Science in importing and the territory of Zmluvných štátov, ktorých tieto

nie sú podmienky sú vyhradené given týchto štátov and zákonodarstvu

dohovorom that uzavreli. Sa Povolenie nemôže ďalej rightful

postúpiť.Povolenie sa nemôže udeliť, ak stiahol author of circulation všetky exempláre

diela.Čl.VIVydaním in this Co−ordination sa rozumie zmysle rozmnoženie diela in hmotnej

forme and public rozširovanie his rozmnoženín that allows dielo

čítať alebo zrakom vnímať him.Article. (VII)This sa nevzťahuje on unassisted verbal communication also diela alebo takým dielam rights,

that in time, keď nadobudne účinnosť this unassisted verbal communication in Zmluvnom štáte, in

ktorom sa žiada for protection, we lost with a final protection, platnosťou

or that never protected under or.Article. (VIII)1. This unassisted verbal communication, ktorý sa will be datovať 6. septembrom 1952, sa deposited with the

generálneho riaditeľa Organizácie United Nations education, science and the pre

osvetu after 120 days from the time this dátumu. It will be ratifikácii or podliehať

prijatiu signatárskych štátov.2. each štát, ktorý môže nepodpísal, this unassisted verbal communication to nemu pristúpiť.3. Ratifikácia, alebo sa prijatie access will be vykonávať saving

generálneho riaditeľa instrument with príslušnej Organizácie United

Nations Educational, science and pre osvetu.Article. (IX)1. This unassisted verbal communication nadobudne účinnosť 3 mesiace after saving dvanástich

listín ratifikácii, prijatí alebo prístupe, včítane of the listín stored

štyrmi štátmi that nie sú Medzinárodnej protection be únie sketches:

literárnych and art.2. Ďalej nadobudne účinnosť pre this unassisted verbal communication each štát tri mesiace after

the deposit of its instruments of ratifikácii, prijatí or on prístupe.Article. X1. each štát, ktorý Zmluvnou aside this is some conversation, zaväzuje sa

urobiť in svojou opatrenia súlade so the Constitution required on zabezpečenie

vykonania this some conversation.2. sa Rozumie, of course, that at the time of ratification No. ratifikácii,

prijatí or prístupe must be vnútorným on every štát

zákonodarstvom in this vykonávať ustanovenia stave some conversation.Article. XI1. Zriaďuje sa týmito povinnosťami Medzivládny Committee:and študovať questions týkajúce sa) vykonávania and pôsobenia this some conversation;(b) periodic pripravovať revízie this) some conversation;(c)) študovať všetky many týkajúce sa medzinárodnej protection questions

Copyright rôznymi in cooperation with the interested medzinárodnými

organizáciami, with the United Nations Organizáciou najmä pre upbringing, I have

and osvetu, Medzinárodnou úniou literárnych protection and the King's sketches:

and with the Organizáciou of America štátov;(d) informovať of Zmluvné States) svojej activities;2. the Committee of sa skladá zo zástupcov dvanástich vybratých Zmluvných štátov

sat zreteľom on the spravodlivé geographical zastúpenie and súlade s

ustanoveniami rezolúcie, pripojenej and týkajúcej to this Co−ordination sa

This article.3. United Nations Generálny riaditeľ Organizácie pre educational, science and

osvetu, Office medzinárodnej riaditeľ únie sketches: literárnych protection and

art and tajomník Organizácie generálny America or our štátov

predstavitelia sa môžu zúčastniť schôdzok with poradným hlasom Committee.Article. (XII)Medzivládny konferenciu pre revíziu Committee says this some conversation

It will be považovať kedykoľvek considers it necessary, or at least on žiadosť desať

Zmluvných štátov alebo väčšiny Zmluvných štátov, pokiaľ our number will be

less than dvadsať.Article. XIIIEach Zmluvný pri svojej štát môže odovzdaní instrument of ratifikácii,

prijatí or on prístupe or neskoršie vyhlásiť kedykoľvek

notifikáciou sent by generálnemu riaditeľovi Organizácie United

Nations Educational, science and pre osvetu, sa vzťahuje, this unassisted verbal communication to

Všetky alebo on niektoré landscape or územia, medzinárodné contacts

ktorých is zodpovedný; Unassisted verbal communication will then be vzťahovať to sa landscape or

nóte územia marked in this, after the trojmesačnej lehoty určenej in

article. IX. No takéhoto oznámenia sa this unassisted verbal communication to tieto landscape or

nevzťahuje územia.Article. XIV1. each Zmluvný môže vypovedať štát this unassisted verbal communication in mene svojom alebo

in mene všetkých alebo niektorých krajín, ktorých sa or territory concerned

notifikácia podľa article XIII. Výpoveď sa execute verbale sent

generálnemu riaditeľovi Organizácie United Nations pre training, I run

and osvetu.2. Pop výpoveď will be effective len pre štát or landscape or územie, in

mene urobila, ktorých sa up dvanásť mesiacov odo DNA, keď sa

notifikácia agreed.Article. XVAny dispute between the see alebo viacerými Zmluvnými štátmi týkajúci sa

interpretation or vykonávania this some conversation, ktorý sa nevyriešil

rokovaním, pokiaľ sa kompetentné nedohodnú inom spôsobe States the

riešenia shall sa on Medzinárodnému súdnemu of Justice. rozhodnutieArticle. XVI1. This unassisted verbal communication sa vo francúzštine shall be drawn up, English and španielčine.

Všetky tri znenia sa podpíšu and budú rovnakú platnosť confound.2. Officially this znenie sa vyhotovia in nemčine some conversation, in taliančine

and portugalčine.Each Zmluvný štát or group Zmluvných štátov will oprávnená "dat"

ďalšie znenie in zhotoviť podľa svojej voľby prostredníctvom

generálneho riaditeľa Organizácie United Nations education, science and the pre

osvetu and in agreement with him.Všetky tieto znenia sa podpísaným zneniam pripoja to this some conversation.Article. XVII1. That Dohovorom nie sú described ustanovenia Berne will not

some conversation about the protection of literárnych and art or sketches: membership in the Únii

fascinated by this Dohovorom nightmare.2. vykonávanie this paragraph predchádzajúceho sa article I

Vyhlásenie. This is nedielnou Vyhlásenie súčasťou such Co−ordination pre

States that aches to 1. Bernským dohovorom viazané januáru 1951, or

that help him pristúpili alebo pristúpia neskoršie. The signature of this

Some conversation vyššie referred štátmi ako aj Vyhlásenia signature is valid;

ratifikácia, prijatie this some conversation or approach to him will be

zahrňovať Vyhlásenie, etc.Article. XVIIIFascinated by this Dohovorom nie sú described multilateral or bilateral agreement

or dojednania about that plan just autorskom valid alebo môžu

nadobudnúť alebo viacerými účinnosť between see American republics,

but exclusively between them. In the event of a conflict between either ustanoveniami

niektorej of dohôd dojednaní alebo týchto force with ustanoveniami this

Some conversation or between this and some conversation ustanoveniami ustanoveniami

ktorejkoľvek alebo dojednania agreement would be sa purchases all over again to negotiate a

see or viacerými of America between the republics of then, keď this

Unassisted verbal communication nadobudol účinnosť platiť Zmluvnými will be between the parties to the agreement

alebo dojednanie najnovšie. Untouched zostávajú dielu rights obtained

in niektorom zo Zmluvných štátov podľa dohôd alebo dojednaní valid

dňom, keď predo this unassisted verbal communication in this štáte účinnosť nadobudne.Article. XIXFascinated by this Dohovorom nie sú described multilateral or bilateral agreement

or dojednania of the just, valid between autorskom see alebo viacerými

Štátmi Zmluvnými. In the event of a conflict between the ustanoveniami Act of

takýchto force dohôd or dojednaní with this ustanoveniami Co−ordination

SA stanú záväznými ustanoveniami this some conversation. Intact ostávajú

the rights to the dielu obtained in ktoromkoľvek zo Zmluvných štátov podľa dohôd

alebo dojednaní dňom, keď predo force this unassisted verbal communication in danom štáte

nadobudne účinnosť. Fascinated by this článkom nie sú described ustanovenia article. XVII

and XVIII of this some conversation.Article. XXReservations about this plan allowed some conversation nie.Article. XXIGenerálny riaditeľ Organizácie United Nations education, science and the pre

send osvetu riadne certified zúčastneným štátom some conversation with this depreciation,

Švajčiarskej federálnej rade and registráciu generálnemu tajomníkovi

The United Nations Organizácie.Aj oznamovať všetkým zúčastneným will štátom uloženie listín about

ratifikácii, prijatí and prístupe, den, keď this unassisted verbal communication nadobudne

podľa notifikácie účinnosť, article XIII this Co−ordination and podľa výpovede

Article XIV.ADDITIONALVYHLÁSENIE vzťahujúce sa article. XVIIStates that they are to be Medzinárodnej protection literárnych and únie

the King's sketches: and that they are parties to the General Zmluvnými some conversation about

autorskom right,prajúc upevniť your vzájomné 's relations on the basis of uvedenej and Únie

vyhnúť akémukoľvek, ktorý sa dispute would vzniknúť súčasnou dollar

platnosťou Bern some conversation and General some conversation,

the slightly after an agreement through this spoločnej vyhlásenie:
Diela, ktorých) landscape pôvodu podľa Bernese co−ordination is landscape,

which 1. januári 1951 vystúpila from Medzinárodnej zriadenej únie

listed dohovorom, dohovorom a protected under General nebudú autorskom

in the districts of Bernskej únie.b) Vo vzťahoch between landscapes Bernskej únie unassisted verbal communication will be of General

autorskom platiť pokiaľ ide, just for protection, ktorých landscape sketches:

Berne in pôvodu zmysle niektorá krajín Medzinárodnej of some conversation

únie zriadenej fascinated by this Dohovorom.REZOLÚCIETÝKAJÚCE SA ARTICLE XIMedzivládna Conference about autorskom right,consider questions týkajúce sa Medzivládneho Committee set up in article. XI

The General, just some conversation about autorskomand uznáša sa as follows:1. the first Committee to be listed dvanástich budú zástupcovia ďalej

štátov, so that each one designates representatives týchto štátov and

one alternate member: Argentina, Brazília, Francúzsko, India, Taliansko,

Japan, Mexico, Germany, kráľovstvo Španielsko, United, United

States of America and Švajčiarsko;2. the Committee shall establish a sa, len Cho nadobudne účinnosť podľa article unassisted verbal communication. (IX)

This some conversation;3. the Committee shall elect a President and one námestníka the President. Shall designate a

rokovací poriadok, ktorom sa uplatnia tieto in policy:funkčné obdobie zástupcov) will usually be 6 rokov trvať, pričom one

meniť tretina sa will always dvoch rokoch after;(b) before the expiration of the funkčného obdobia) each Member of the Committee decides that

States in ňom zastúpené and prestanú though that States invited to budú

specified svojich zástupcov; Committee members eliminated vo predovšetkým

zástupcov ies štátov that neratifikujú, neprijmú alebo nepristúpia to

This some conversation;(c)) part of the world let rôzne sú spravodlivo zastúpené;and vyjadruje prianie,to the United Nations Organizácia pre educational, science and osvetu zriadila

the Secretariat of the Committee.On the podpísaní, ktorí dôkaz predložili svoje plnomocenstvá, this

Unassisted verbal communication podpísali.Given in Ženeve 6. septembra 1952 in jedinom copy.Protocol No 2ANNEXED TO A GENERAL RIGHT AND SOME CONVERSATION ABOUT AUTORSKOM TÝKAJÚCI SA

VYKONÁVANIA THIS CO−ORDINATION PRI DIELACH NIEKTORÝCH MEDZINÁRODNÝCH

ORGANIZÁCIÍStates that they are parties to the General Zmluvnými some conversation about autorskom

just (ďalej len "unassisted verbal communication"), and that sa stávajú Parties this

The Protocol,agreed on the ustanoveniach týchto:1.podľa article Protection). (II) the ods. 1 General co−ordination of autorskom just

SA sketches: the first relating to the uverejnených Organizáciou of the United Nations, to

špecializovanými agentúrami alebo Organizáciou American štátov,(b)) Taktiež podľa article protection. (II) the ods. 2 some conversation sa AFLA referred to

organizácií alebo inštitúcií.2.and sa podpíše) this Protocol and will be ratifikácii or podliehať

prijatiu signatárskych štátov, or it will be possible to nemu pristúpiť podľa

ustanovenia article. VIII Some Conversation.(b)) this Protocol nadobudne pre dňom účinnosť each štát No.

príslušnej instrument of ratifikácii, prijatí alebo prístupe, pokiaľ this

štát will be Zmluvnou aside some conversation.On the podpísaní, ktorí dôkaz boli riadne splnomocnení on it, this

Protocol podpísali.Given in Ženeve 6. septembra 1952 in francúzskom, anglickom, and

španielskom, pričom znenia rovnakú všetky tri majú platnosť, in

single copy purchases generálneho riaditeľa sa deposited with UNESCO, ktorý

the percentages that shall be sent after overenom signatárskym štátom, Švajčiarskej federálnej

Rade and registráciu generálnemu tajomníkovi Organizácie United

Nations.Protocol No 3ANNEXED TO A GENERAL RIGHT AND SOME CONVERSATION ABOUT AUTORSKOM TÝKAJÚCI SA

PODMIENEČNEJ RATIFIKÁCIE, ALEBO PRIJATIA APPROACHStates that the parties to this Protocol, Su Zmluvnými,predpokladajúc that the vykonávanie General of autorskom just some conversation

(ďalej len "unassisted verbal communication") in the štátoch, that they are Zmluvnými parties rôznych

sústav medzinárodnej force protection of copyright, značne Inc

the importance of some conversation,sa have agreed as follows:1. each štát, ktorý Zmluvnou party is this Protocol môže pri

deposit of the instrument of ratifikácii or prijatí or prístupe for some conversation about

NEMU vyhlásiť písomným notice generálnemu riaditeľovi Organizácie

The United Nations Educational, science and pre osvetu (ďalej len "generálny

riaditeľ "), that the uloženie of the Charter will confound the effects for the purposes of article IX of the

Vtedy, keď co−ordination to niektorý iný štát referred to in this announcement saves the

the instrument of ratifikácii, prijatí or prístupe.2. Notifikácia podľa vyššie referred to paragraph 1 sa, to written mounts

ktorú sa vzťahuje.Generálny riaditeľ 3 will be informovať všetky States that unassisted verbal communication

podpíšu, or that the nemu pristúpia všetkých notifikáciách about that

podľa dostanú this log.4. this Protocol sa datovať istým dňom team will be and zostane otvorený on

the signature of the istú period after tú ako unassisted verbal communication.5. This Protocol shall be podliehať ratifikácii alebo prijatiu

signatárskych štátov. Each štát, ktorý nepodpíše, this Protocol will be

môcť to nemu pristúpiť.6.Ratifikácia, prijatie) or access the sa executes saving príslušnej

generálneho riaditeľa instrument with.(b)) this Protocol nadobudne účinnosť dňom No. štvrtej of the Charter of the

ratifikácii, prijatí alebo prístupe. Generálny riaditeľ všetkým oznámi

zúčastneným štátom den entry platnosť. Documents stored after

This day nadobudnú účinnosť dňom No..On the podpísaní, súc dôkaz on riadne splnomocnení, this Protocol

podpísali.Given in Ženeve 6. septembra 1952 in francúzskom, anglickom, and

španielskom, pričom znenia rovnakú všetky tri majú platnosť, in

jedinom copy that to pôvodnému vyhotoveniu sa mounts some conversation.

Generálny riaditeľ shall send the certified signatárskym štátom depreciation,

Švajčiarskej federálnej rade and registráciu generálnemu tajomníkovi

The United Nations Organizácie.1) sa proclaims the Slovak znenie.