On The Agreement Between Czechoslovakia And Poland On Social Insurance

Original Language Title: o Dohodě mezi ČSR a Polskem o sociálním pojištění

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
261/1948 Coll.DecreeMinister of Foreign Affairszo DNA was 15. novembra 1948about the Dohovore between the Czechoslovak Republic and the Republic of Poľskou

sociálnom poistení.Change: 73/1957.Between the Czechoslovak Republic and the Republic of bol Poľskou vo Varšave

DNA was 5. April Fools ' day 1948 sociálnom poistení unassisted verbal communication about negotiated sat Záverečným

protokolom.This unassisted verbal communication and can in addition Government approved Protocol on svojej schôdzke,

konanej DNA was 13. April Fools ' day, and DNA was 28. júla 1948 ich ratified

President of the Republic.Ratifikačné Bola vymenené Charter in Prague DNA was 15. septembra 1948.Unassisted verbal communication so Záverečným protokolom podľa svojho nadobudol article. 24.

first dňom účinnosť mesiaca, ktorý nasledoval after ratifikačných failed

listín, i.e. the DNA was 1. októbra 1948.The first additional protocol to the some conversation between the Czechoslovak Republic and

Poľskou sociálnom poistení ľudovou Republic of 5. April Fools ' day 1948 podľa

§ 4 svojho nadobudol účinnosť 27. februárom 1957.The text of this and some conversation log Záverečného sa in prílohe to proclaims

Sbierke zákonov.Dr. Clementis v.r.Unassisted verbal communicationbetween the Czechoslovak Republic and the Republic of Poľskou sociálnom

poistení.MENOM ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIC!MENOM

ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIC

And

POĽSKEJ REPUBLIC

BOL AGREED

THIS ZÁVEREČNÝM PROTOKOLOM SAT UNASSISTED VERBAL COMMUNICATION:Unassisted verbal communication

between the Czechoslovak Republic and Poľskou

sociálnom poistení Republic.The President of the Republic with the Act party Československej and President Poľskej

States parties sat second, conduct prianim upraviť vzájomný relations in

odbore sociálneho poistenia in the spirit of the contract on priateľstve and vzájomnej

assistance between the Czechoslovak Republic and the Republic of Poľskou, decided to

SA uzavrieť on the vymenovali pre cieľ unassisted verbal communication and it svojich

splnomocnencov, ktorí, vymenivší your plnomocenstvá and spoznavší the moment

in the good and the náležitej forme, sa agreed to týchto ustanoveniach:And.Ustanovenia General.Article 1(1) the principle of dosiaľ zachovávaná Oboma štátmi rovnakého zaobchádzania with

príslušníkmi of the second State with vlastnými štátnymi ako príslušníkmi,

pokiaľ ide o right to social poistenie, sa potvrdzuje and this smluvou

zachovávaná vo všetkých correct naďalej odvetviach sociálneho poistenia,

that they are here, ako aj odvetviach that's zriadené budú len in the

one or štáte in a second. Dad principle applies even the pre najmä poistenie

(zaopatrenie) pre case unemployment benefit.(2) the Pri sectors performing všetkých sociálneho poistenia sa it-s

subject to the provisions of the ods. 3 právnych predpisov to 6-State, ktorého

the territory of the sa conducts zamestnanie, applicable pre poistenie.(3) The poistenie zamestnancov diplomatic and konzulárnych

zastupiteľstiev and affiliates úradov úradov colných management (verejnej,

Passport atď.) one State that has its head in the second-majú štáte, sa

legal regulations of the State vysielajúceho použijú, ak sú this staff

príslušníkmi this country. This Net applies the pre poistenie beds,

employed at úradníkov marked úradov. However, vyžiada's AK

zamestnávateľ, platia pre sickness poistenie (poistenie in illness and

materstve), or other pre odvetvia sociálneho poistenia, legally

regulations of the State prijímajúceho.(4) The poistenie:a), posted podnikom zamestnancov (zamestnávateľom), ktorý has its registered office

(bydlisko) in one štáte, on the prechodný performance zamestnania in the territory of

the second State that lasts continuously dlhšie 6 mesiacov,(b)) presahujúcich pôdohospodárskych alebo lesných zamestnancov enterprise,

majúcich its registered office on the territory of one of the oboch štátov, ak sú zamestnaní

in the part of the undertaking, in the second-štáte, ležiacejc) corporate counsel verejnej transport pozemnej zamestnancov, riečnej and vzdušnej

one State, ktorí sú zamestnaní prechodne alebo permanently in pohraničnom

the territory (article 2) of the State of the second (prípojových tratiach, priebežných

tratiach, pohraničných or staniciach, in the prístavoch of transitional, pri

service on air routes),SA použijú regulations of the State legally, in the seat of the Administration has ktorom

the company, the employees of the podliehajú in this ktorej svojich of veciach.(5) employees of the corporate counsel verejnej transport (ods) headquarters in majúcich

the territory of one of the oboch štátov, ak sú zamestnaní dlhšie than 6 continuously

on the territory of the second State mesiacov outside pohraničného územia, sú poistení

právnych predpisov podľa of the State, on the territory of their permanent ktorého majú

bydlisko.(6) Najvyššie the right oboch štátov môžu vzájomnou authority agreement

dojednať other výnimky alebo sa tiež dohodnúť that výnimky, referred to in the ods.

3-5, nebudú vôbec either maintained by, or in certain prípadoch.(7) one State právnych predpisov Istruzioni podľa ods. 2 to 6 has

následok pre vykonávanie sociálneho poistenia sú príslušní

nositelia and súdy sociálneho poistenia, ako aj right authority this

of the State.(8) However, in beds occurs that sa vzťahujú. 4 to 6 people

liečebnej care in time moment for the territory of the other State,

provide nositeľ sickness this country poistenia podľa Forum

miesta stay referred to persons liečebnú starostlivosť; as he pays

zaviazaný nositeľ sickness poistenia first State.Article 2Najvyššie the right oboch vymedzia štátov authorities by agreement the scope of

pohraničného územia, vychádzajúc zo the principle that the territory of pohraničným sa

majú rozumieť najmä tie susedné územia where usually dochádzajú to work

the person in the second bývajúce štáte.Article 3(1) Ak a nositeľmi or súdmi between sociálneho poistenia alebo

between správnymi úradmi oboch štátov dispute about it, or sa has použiť right

one or the other of the State, shall provide to the sa-sa, pokiaľ decides podľa

article. 23-appropriate interim starostlivosť.(2) on the poskytnutie zmienenej care plan called in this order:and nositeľ, ktorý poistenia) in the time of poistného skutočne case

perform the poistenie,(b)) nositeľ, ktorého poistenia bol now claim the IP ohlásený of the contested

poistného mixtures.(3) the Ak sa needed a temporary starostlivosť odoprela alebo provided in

nedostatočnej miere nariadi on podanú sťažnosť, dozorný Bureau nositeľovi

poistenia poskytol dočasnú to starostlivosť and identify the výmeru dávok.(4) Nositeľ poistenia, recognized by front, replacing the last for

nositeľovi poskytol dočasnú ktorý poistenia, starostlivosť, as a team

However, the resulting najvyššie, sum (dávok values), ktorú is itself a podľa

preňho zaviazaný force poskytnúť predpisov, and započíta oprávnenému

peňažné sums, provided from the stands into the partly dôvodu dávok,

that's poskytovať.Article 4(1) the Cio to dávok zo stavajú príslušníci sociálneho poistenia sa second

the State Department vlastným štátnym pokiaľ príslušníkom, in this dohovore

NIE is an agreement between the najvyššími vzájomnou alebo správnymi úradmi will not be

specified inak.(2) is resident in one of the oboch podmienkou pre štátov

poskytovanie dávok peňažných alebo liečebných (počítajúc in it

therapeutic, surgical and other pomôcky) of this country poistenia

considers the sa, however does not specify this unassisted verbal communication inak, stay on the territory of the second State

for stay on the territory of the State, ktorého nositelia sú poskytovať statutory benefits.(3) Občanom one of oboch, bývajúcim on the territory of štátov tretieho country

vyplácajú sa benefits in rovnakom range vlastným občanom ako country

nositeľ ktorého poistenia batch poskytovať is mandatory.(4) the Claims of the State for one sociálneho poistenia zo, náležiace

príslušníkom this country on the basis of time zamestnania and time im on

equivalent departments, are spent on the territory of the tretieho State, or on the basis of

úrazov pracovných (from povolania), utrpených on the territory of tretieho

the State, the second State nenáležia príslušníkom.Article 5Legal regulations for one of the State, podľa ktorých sa dose reduces or

for us, pokiaľ príjemca has benefits on inú dose zo sociálneho

poistenia alebo pokiaľ is involved in, zakladajúcim spôsobom poistnú

povinnosť, sa použijú and vtedy, ak ide claim zo sociálneho poistenia

the second of the State or on the territory of the other State zamestnanie.Article 6(1) Nositelia oboch zbavujú sa peňažných svojich štátov záväzkov in mene

svojho State.(2) Najvyššie the right oboch štátov môžu osobitnou authority by agreement, in the framework of the

the General of the platobnom contact určiť predpisov spôsob payment dávok,

náležiacich an authorized one of the State, ktorí bývajú in a second štáte.(3) Najvyššie the right oboch štátov môžu určiť authorities vzájomnou agreement

the nositeľ of the State-authorized poistenia one is so súhlasom nositeľa

the second of the State prevziať záväzok poistenia this poistenia on nositeľa

poskytovanie dávok, ak odovzdá him this nositeľ Forum úhradový

capital. Dose sa naďalej poskytovať podľa predpisov will force pre

preberajúceho nositeľa vo výške poistenia, ktorá zodpovedá, its

počtovným podkladom and odovzdanému úhradovému capital.Article 7Konzulom oboch prislúcha right to štátov represented (personally or

them splnomocnenej persons) prostredníctvom občanov svojho State in odbore

sociálneho poistenia before nositeľmi and súdmi sociálneho poistenia, ako

etc before správnymi úradmi of the second State. Podľa Vnútroštátne regulations,

ktorých sa requires zastúpenie advokátom or the most knowledgeable person,


rights, nie sú team is described.Article 8(1) the application and many Žiadosti, podania vo things sociálneho poistenia

príslušníkov one of the State, the nositeľov alebo súdov sociálneho

poistenia, ako aj on the right of the State, the authorities of the second odmietané nebudú from

the fact that they are napísané dôvodu in the language of the first State úradnom.(2) Proposals, actions and corrective prostriedky that musia byť lodged in

určitej or nositeľom súdom lehote sociálneho poistenia alebo správnym

one of the oboch úradom štátov, budú pokladané for timely filed, the ak ran out

predpísanej lehote in nositeľovi or súd sociálneho poistenia alebo

správnemu Office of the second State. In týchto prípadoch must podanie

bezodkladne zaslať najvyššiemu správnemu Office or either priamo

príslušnému nositeľovi, správnemu poistenia súd or authorities of the other

of the State.(3) documents, potvrdenia and other writings, served this podľa co−ordination nie

It is necessary to overovať úradmi by diplomatic or konzulárnymi.(4) the Rules of the oslobodeniach or úľavách kolkových or fee,

týkajúce sa vykonávania vlastného sociálneho poistenia in one štáte,

platia consensus and the pri to carry out the second State poistenia sociálneho.Article 9(1) Contact nositeľov and súdov sociálneho poistenia, ako aj správnych

úradov oboch pri štátov fulfills this some conversation going on sa priamo.(2) Nositelia and súdy sociálneho poistenia, ako aj oboch authorities correctly

poskytnú in štátov odbore sociálneho poistenia vzájomnú assistance in the

istom range, akoby išlo about vykonávanie vlastného sociálneho poistenia.(3) Pohľadávky nositeľov one State from sociálneho poistenia

nedoplatkov on poistnom požívajú in exekučnom, and vyrovnávacom konkurznom

in the second tie štáte konaní NET prednostné rights of the respective ako

pohľadávky nositeľov poistenia second State.Article 10Contributions, zaplatené nositeľovi one country sociálneho poistenia

that sa zaplatiť u nositeľa maly poistenia second State, I will note the sa

príslušnému nositeľovi sociálneho poistenia. Tieto sa budú contributions

považovať for zaplatené príslušnému nositeľovi second dňom, Slovakia

ktorým vyplatené nositeľovi BOLs poistenia first State. Contributions,

on the basis of zaplatené dobrovoľného pokračovania in rozdelia poistení sa

individual pre poistencov najpriaznivejším triedy spôsobom.(B).Detailed ustanovenia.I. Sickness poistenie (poistenie sickness and materstve).Article 11(1) Ak moves poistenec from sickness poistenia (poistenia sickness

or materstve) one of the State into the rovnakého kind of second poistenia

country započíta nositeľ poistenie second State in time the necessary pre

entitlement to benefits is time spent in nositeľa, poistenia poistenia first

of the State.(2) Nositeľ, ktorý poistenia one State is required poskytovať the dose

an authorized persons, bývajúcim on the territory of another State, provides for tieto

benefits (even as peňažné) dožiadaného nositeľa prostredníctvom poistenia

the second country of stay objective podľa miesta. As benefits

provide dožiadaný nositeľ podľa poistenia svojich predpisov, pokiaľ

NIE is specified in the dožiadaní inak. Nevyhnutnú liečebnú starostlivosť

the Forum will provide the nositeľ the second State without poistenia dožiadania.

Dožiadanému nositeľovi sa nahradia skutočne incurred poistenia as;

pre pay the výdavkov as levy on platia sadzby twists that use

dožiadaný nositeľ pre poistencov svojich vlastných poistenia and ich

oprávnených family príslušníkov.(3) Zaviazaný nositeľ however, one State poistenia môže poskytovať

an authorized persons doses priamo team that bývajú the susednom

pohraničnom territory (article 2) of the second State.(4) the permission of najvyšších správnych úradov môžu nositelia sickness

poistenia dojednať details and ujednať that the Trova to benefits

pre príslušníkov sa uhradia paušálnymi family sums.Article 12(1) article Ustanovenia. 11, the ods. 2 to 4 platia similarly aj pre poskytovanie

liečebnej care persons, požívajúcim dôchodok of accident

poistenia, ako aj from dôchodkového (penzijného) one country poistenia

that bývajú on the territory of another State, pokiaľ sa podľa zákonodárstva

the first State provides liečebná starostlivosť dôchodcom and family

príslušníkom. So the permission of the najvyšších správnych úradov môžu nositelia

poistenia dojednať details and ujednať, that as the

liečebnú starostlivosť sa uhradia paušálnymi sums.(2) Ak operators offering nositelia oboch dôchodky podľa poistení štátov

ustanovenia article. 14, the ods. 2 (čiastkové dôchodky), liečebnej idú as

care for dôchodcov and family príslušníkov on ťarchu

front of the nositeľa of the State of stay objective poistenia.II. Poistenie accident.Article 13Ustanovenia article. 11, the ods. 2 to 4 platia pre liečenie Similarly, and

poskytovanie therapeutic and orthopedic pomôcok, pri pracovných

úrazoch and nemociach from povolania.III. Dôchodkové (penzijné) the poistenie.Article 14(1) in the beds that Bola poistené oboch štátoch in the gradually dôchodkovom

(penzijnom) or in náhradnom poistení appliances this poistenia,

spočítajú sa príspevkové obdobia and náhradné obdobia pre dosiahnutie

čakacieho obdobia, pre zachovanie alebo obživnutie čakateľstva, pre

prípustnosť dobrovoľného pokračovania in poistenej formation and pre poistení

obligations. Obdobia, acquired to the outgoing spôsobu

zamestnania in oboch štátoch, sa spočítajú, ak is a trvanie Hamster cage

zamestnania podmienkou priznania dôchodku.(2) poistný case occurs, Ak operators offering nositelia oboch štátov

dôchodok, ktorý is entitled podľa vnútroštátnych predpisov, berúc to

considerations CDP. 1 this article. Pre vymeranie dôchodku vezmú sa as the basis

vnútroštátne príspevkové obdobia. Zo základnej sums paid but len sa

sketches:, ktorý zodpovedá vnútroštátnych over the period to total

príspevkových period in oboch štátoch. AK dôchodku height is dependent on the

dĺžke poisteného obdobia without základnej určenia, sa pokladá za

základnú sum invalidný dôchodok, ktorý would prislúchal, bolo keby

complete linen čakacie obdobie. Consensus on the basic sum ako sa delia and others other

part of the dávok, ktorých výmera does not depend on dĺžke poisteného obdobia.

Ustanovenie výške dôchodku does not apply to najmenšej pre čiastkové dôchodky

podľa this some conversation.(3) The provisions of nedôjde krátenie podľa predchádzajúcich, ak sa

not one of the oboch at least započítateľných 6 mesiacov štátov

príspevkových 6 mesiacov alebo zamestnania (26 príspevkových týždňov

or 26 týždňov zamestnania); in the event of a claim against takom niet

nositeľovi poistenia this State.(4) the Ak person postihnutá pracovným úrazom alebo nemocou from povolania,

did not complete nor so zreteľom on ustanovenie ods. 1 čakacie obdobie v

žiadnom of oboch prislúcha dôchodok štátov, len nositeľa, from poistenia

ktorého bola postihnutá person poistená in the time of poistného case.(5) Pre posúdenie entitlement to pohrebné (úmrtné) pays ustanovenie ods. 1,

but the claim belongs to len poslednému nositeľovi eyes poistenia, u ktorého

SA, at least 12 príspevkových mesiacov (52 príspevkových týždňov).

A single dose of sa and other ustanovenia this article nevzťahujú.(6) nositeľa poistenia Rozhodnutie one State that there is a disability

General or disability from povolania is záväzné pre nositeľa

the State of the second, ak poistenia sa shodujú concepts of disability-as in oboch

štátoch.(7) However, it kind of sa dohodnú sa najvyššie oboch authorities correctly

the spôsobe vykonávania this štátov article.Article 15(1) Ak čakateľstvo, obtained in one štáte poistení, is preserved in the

the time of poistnej obligations in a second štáte, zachovávajú sa

čakateľstvá, obtained in the oboch štátoch poistení, pokiaľ čakateľstvo is

preserved with ohľadom on ustanovenie article 14, the ods. 1 at least in one

štáte.(2) Čakateľstvo, obtained in one štáte poistení, sa zachováva during

brania invalidného (starobného) dôchodku of dôchodkového (penzijného)

in the second štáte poistenia. Právny legislation one of the State that the square

accident dôchodku sa zachováva čakateľstvo, obtained in dôchodkovom

(penzijnom), sa vzťahuje poistení etc on požitok accident dôchodku from

in the second štáte poistenia.(3) the Ak person poistená in one štáte, the second presídli územie

the State, do dobrovoľne môže nepodlieha poisteniu principal-ak-

either in poslednom or in obdobnom poistení poisťovacom sectors of the second

of the State. Pre prípustnosť and vykonávanie dobrovoľného pokračovania in

sú smerodajné s ohľadom poistení on ustanovenie article. 14, the ods. 1 legally

regulations of the State, u ktorého nositeľa sa prihláška at poistenia brought

dobrovoľné pokračovanie in poistení.Article 16Pokiaľ sú splnené podmienky claim on dôchodok len in one štáte,

belongs to: dôchodokpodľa vnútroštátnych predpisov), ak sú splnené podmienky claim without

zreteľa on ustanovenie article 14, the ods. 1 and article. 15,(b)) in the skrátenej podľa výmere ustanovenia article. 14, the ods. 2, ak sú podmienky

the claim with ohľadom on the iba splnené ustanovenie article. 14, the ods. 1 and article. 15.Article 17The proposal on the benefits this co−ordination priznanie môže podľa podať in sa

ktoréhokoľvek nositeľa, ktorého poistenia žiadateľ bol poistený.

Nositeľ, u ktorého poistenia sa filed a proposal, ostatných upovedomí


nositeľov, ktorí poistenia plan in the proposal. AK ide about istruzioni

ustanovenia article. 14, the ods. 6, decide on the invalidite nositeľ poistenia,

podľa bydliska žiadateľovho of the Permanent Forum in den podania žiadosti.Article 18(1) uzavretého Ustanovenia some conversation, one of the oboch with the third štátov

štátom in upravenom, in article odbore. 14 this some conversation, sa vezmú into account

the PRI to carry out article. 14 the first State legislation vnútroštátne ako, ak sú v

referred to ustanoveniach príslušníci of the second State co−ordination štátni

status on a par with the first príslušníkom of the State.(2) one of the Ak oboch smluvných štátov berie podľa svojich into consideration

vnútroštátnych poistené predpisov (náhradné) obdobia, spent his

občanmi on the territory of the State, ako tretieho obdobia spent on vlastnom

territory, pitting aj second smluvný when using the provisions of article štát. 14

Tieto obdobia on a par with obdobiam, on the territory of the first State.IV. Poistenie (zaopatrenie) pre case unemployment benefit.Article 19Benefits of poistenia (zaopatrenia) pre case unemployment benefit one

the State of the second príslušníkom of the State operators offering sa, pokiaľ bývajú on linen

the territory of the first State.(C).Transition and záverečné ustanovenia.Article 20(1) this Ustanovenia co−ordination platia from the DNA of its effectiveness aj pre

prvšie poistné cases. Začať Konanie sa môže úradnej of the sa

However, ak about začať žiada oprávnená person or zúčastnený nositeľ

the second State poistenia. Payment dôchodku for minulú for sa, however, in

týchto prípadoch podľa vnútroštátnych predpisov executes about premlčaní

dôchodkových splátok, pričom sa takes as a basis the time of podania žiadosti

začatí konania. Ustanovenia article. 5 and article. 14-18 neplatia, ak bol

dôchodok právoplatne priznaný oboch štátoch already in front of účinnosťou

some conversation.(2) benefits, this prislúchajúce podľa co−ordination, sa neposkytujú per time

prior to his účinnosťou. AK bol dosiaľ dôchodok higher than that provided by the

dôchodok, prislúchajúci podľa this some conversation, nie is príjemca mandatory

vrátiť rozdiel. Pre nedokončenie čakacieho Pokiaľ obdobia sa to provide

a single dose, započítajú sa dôchodkové plnenia payable, but len

vtedy, keď poistný case did not occur before 1. januárom 1939.(3) when using this predpisov co−ordination sa berú obdobia into account

poistené (náhradné) that obtained prior to his Bola účinnosťou.(4) Čakateľstvá, obtained in the dôchodkovom (penzijnom) poistení in one

štáte príslušníkmi of the second State, and preserved with the ohľadom ustanovenia

article. 14, the ods. 1 and article. 15, the ods. 1 and 2 in den 30. septembra 1938, pokladajú

SA podpísania DNA in preserved to this some conversation.Article 21(1) in the každom of the oboch sa vydajú štátov separately regulations vykonanie

This some conversation. Also, regulations oznámia najvyššiemu správnemu sa Office

the second of the State.(2) Najvyššie the right authorities oboch meškania navzájom's free štátov

oznámia vo vnútroštátnom zákonodárstve occuring changes in odbore

sociálneho poistenia.Article 22Najvyššie the right authority in this zoning plan in Co−ordination zmysle obidvoch štátoch

kompetentné ministerstvá, ústredné authorities and the authorities of the ústredné Trade Union

organizácií.Article 23(1) Ak nastanú ťažkosti pri fulfills this co−ordination pre unforeseen

circumstances, changes in legal počítajúc predpisov, dohodnú sa

najvyššie the right of the authorities to the provisions of this spôsobe použitia some conversation.(2) disputes that the pri's performing this nastanú some conversation or any

the subsidiary dohôd podľa predchádzajúceho paragraph, urovnajú najvyššie

the right should oboch after vzájomnej štátov arrangement.Article 24(1) unassisted verbal communication will be ratified at the time Cho najkratšom. After vykonaní

ratifikácií sa vymenia bezodkladne in Prague ratifikačné of the Charter. Unassisted verbal communication

nadobudne účinnosť dňom, ktorý mesiaca first needs to be after

listín ratifikačných.(2) each of the oboch môže vypovedať štátov this unassisted verbal communication to the ends of the

kalendárneho of at least 6 mesiacov vopred.(3) the Ak sa vypovie this unassisted verbal communication, nositelia zaviazaní budú poistenia

vyplácať naďalej dôchodky, priznané on its fabric-backed in poistných

the intervening beyond its prípadoch, efficiency. Čakateľstvá that BOLs

preserved this ku dňu podľa co−ordination, keď his platnosť ended,

zachovávajú podľa vnútroštátnych právnych sa naďalej predpisov.Spísané vo dvoch vyhotoveniach, each in the language českom and poľskom; OBE

znenia považujú sa for the authentic.On the splnomocnenci dôkaz this unassisted verbal communication podpísali and opečiatkovali

svojimi pečaťmi.Vo Varšave DNA was 5. April Fools ' day 1948.E. ERBAN L.S.K. RUSINEK L.S.Can Protocol.PRI podpise some conversation between the Czechoslovak Republic and Poľskou

sociálnom poistení agreed on sa obe side to this: negotiable(I).With respect to article 1, paragraph 5 above.AK prikáže undertaking transport one State verejnej svojho zamestnanca,

//is príslušníkom this country on the performance of zamestnania in the territory of

Second, the State does not consider the sa stay on the territory of the second State for permanent

bydlisko, keď takes dlhšie 6 mesiacov. Pre tieto cases

It is recommended that sa uzavrieť osobitnú podľa ustanovenia agreement article. 1, the ods. 6,

pokiaľ ide o sickness poistenie (poistenie sickness and materstve).II.With respect to article 4, odsekom 2-4.For one of the oboch územie štátov sa considers the územie on ktorom in time,

keď nadobudne účinnosť this unassisted verbal communication, regulations on the platia sociálnom

the State, ktorého poistení. The time spent in front of 1. májom 1945

príslušníkmi ktoréhokoľvek of oboch odstúpenom on the territory, štátov one

štátom Sväzu sovietskych republík, sa considers Socialist for the time

spent on the territory of this State.III.To article 14 and 20.Ustanovenie article 14 and article 20 co−ordination sa does not apply:and the príslušníkov Nemeckej štátnych) Empire,(b)) on the príslušníkov Rakúskej Republic, štátnych ktorí or rakúskymi

štátnymi občanmi in den 12. Marc 1938(c)) on the person's nationality nemeckej that mean they're lost štátne občianstvo

Czechoslovak alebo poľské and in the marrow of the signature nebývajú on the territory of some conversation

žiadneho from oboch štátov.IV.1. this Protocol Ustanovenia co−ordination and, vzťahujúce sa on accident

Similarly, even the poistenie, platia pre accident zaopatrenie that nahradzuje

verejnoprávne poistenie accident.2. Poskytovanie prídavkov family (family poistenie) sa nepokladá

PRI súčasť sústavy fulfills some conversation for sociálneho poistenia.This Protocol is nedeliteľnou can some conversation about súčasťou sociálnom

poistení between the Czechoslovak Republic and the Republic of Poľskou and bol

spísaný in vyhotoveniach, each in dvoch language českom and poľskom; OBE

znenia považujú sa for the authentic.Vo Varšave DNA was 5. April Fools ' day 1948.E. ERBAN L.S.K. RUSINEK L.S.PRESKÚMAVŠÍ THIS ZÁVEREČNÝM SCHVAĽUJEME PROTOKOLOM SAT UNASSISTED VERBAL COMMUNICATION AND

POTVRDZUJEME THE MOMENT.ON THIS SHEET, WE DÔKAZ PODPÍSALI AND NEMU PEČAŤ ČESKOSLOVENSKEJ

THE REPUBLIC OF PRITISNÚŤ.In PRAŽSKOM DNA was 28. JÚLA THOUSAND DEVÄŤSTO ŠTYRIDSIATEHO ÔSMEHO.PRESIDENT OF THE REPUBLIC ČESKOSLOVENSKEJ:KLEMENT GOTTWALD v.r.MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS:Dr. l.s. v. CLEMENTIS v.r.

Related Laws