Between Czechoslovakia And The Ussr On The Transcarpathian Ukraine

Original Language Title: mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
186/1946 Sb.On behalf of the Czechoslovak Republic.Dr. Edvard Beneš,the President of the Czechoslovak Republic,to all who read this sheet or hear regrets will, oft times.On behalf of the Czechoslovak RepublicandUnion of Soviet Socialist RepublicsThis agreement has been negotiated with the Protocol:Accordsbetween the Czechoslovak Republic and the Socialist Svazom sovietskych

republík about Zakarpatskej UkrajineThe President of the Republic ČeskoslovenskejandHeadquarters Najvyššieho sovieta Sväzu SSR,predchnutí želaním to the Peoples Republic and Sväzu Československej

sovietskych republík vo večnom lived the Socialist úprimnom

priateľstve and vzájomnej úzkej that im vo collaboration bola zaistená

happy budúcnosť, sa uzavrieť Smluvu for this purpose, and

svojimi menovali plnomocníkmi:The President of the Republic ČeskoslovenskejZdenka Fierlingera, President of the Government, and Vladimir Clementisa, štátneho

in the ministerstve of Foreign Affairs tajomníka;Headquarters Najvyššieho sovieta USSRVjačeslava Michajloviča of Vyacheslav Molotov, the President of the Council of representatives of the ľudových

komisárov and ľudového komisára of Foreign Affairs Sväzu SSR,vymeniac, ktorí your attorney that Bola najdené in patričnej

forme and úplnom poriadku, agreed on the nižšie uvedenom:Article 1Carpatho-Ukraine (Subcarpathian podľa československej Constitution called

RUS), ktorá bola conceived on the basis of the contract zo DNA was 10. septembra 1919

uzavretej in St.-Germain-en-Laye ako samosprávny celok to rámca

Československej sjednoťuje republiky, sa súhlase SA želaním,

prejaveným obyvateľstvom Zakarpatskej of Ukraine and on the basis of priateľskej

the agreement between the parties, obidvoma High smluvnými svojou sat odvekou

otčinou-Ukraine and vteľuje sa to Ukrajinskej sovietskej rámca

socialistickej Republic.Hranica ako bola Slovenskom and Zakarpatskou Ukraine between the DNA was 29.

septembra 1938 happens sa with the hranicou between the prevedenými apprised of

The Czechoslovak Republic and the Socialist Svazom sovietskych

republík podľa pripojenej maps.Article 2Dad podlieha schváleniu Accords the Czechoslovak National shromaždenia

and the Presidium of the Union of Socialist Najvyššieho sovietu sovietskych

republík.Ratifikačné budú vymenené Charter in Prague.Dad uzavretá Moskve Accords bola in the Li vyhotoveniach, each in

the Slovak, ruskej and ukrajinskej. PRI majú interpretácii všetky

Tri lyrics rovnakú very much.29 June 1945.From full powerthe President of the Republic: ČeskoslovenskejZD. Fierlinger in r.V. Clementis v r.L. S.From full powerThe Presidium of the Najvyššieho sovietuThe Union of Socialist sovietskych republík:V. Molotov in r.L. S.ProtocolKu Smluve Czechoslovak Republic and the Svazom between the sovietskych

Socialist Zakarpatskej Ukrajine republík oPRI podpise Ukrajine party Zakarpatskej the contract of sa agreed to nižšie

uvedenom:A 1Vytýčenie border on mieste samom, ako ich has on a 1.

The contract will be Rozhraničovacou komisiou, prevedené ktorej each of

High smluvných p sends a small amount of zástupcov, ktorí budú confound right

pribrať to the rokovaniam number of znalcov needed.Trova Rozhraničovacej budú znášať obidva zúčastnené Commission States

rovnakou mierou.A 2The Slovak nationality by persons and českej that they are applicable (majú permanent

bydlisko) on Zakarpatskej územie Ukraine, majú optovať pre law

štátne Československej občianstvo republiky and to 1. januára 1946.

Opcia sa held podľa zákonov Československej Republic and force

nadobúda the effectiveness of the iba after the Czechoslovak súhlase úradov.People ukrajinskej and ruskej of the nationality that žijú on the territory of the

Czechoslovakia (okresoch Slovakia), majú optovať pre law štátne

občianstvo Sväzu sovietskych republík up to Socialist 1.

januára 1946. Opcia sa held podľa Sväzu zákonov SSR in force and nadobúda

the effectiveness of the iba after the Soviet bomber with stealth súhlase úradov.The person that použijú of this law, prenesú your bydlisko opcie behom

následujúcich 12 obdržaní súhlasu príslušnej mesiacov after Government

opciou, to the State, občianstvo ktorého štátne majú prijať, what are they talking môžu

sat vziať svoj hnuteľný majetok whole. From this nepodlieha majetok

This vývoznému duty nijakému dôvodu or fee. For nehnuteľný

dostanú majetok damages.Taktiež budú odškodnené nehnuteľný majetok persons for left českej and

the Slovak nationality that had to nepriateľskej okupácie in dôsledku

opustiť Zakarpatskej územie Ukraine. Fascinated by this natural persons plan

assimilated to a legal entity that vzhľadom on národnostné

složenie ich štatutárnych orgánov, aké Bola before okupáciou, it is necessary to

považovať for Czech or Slovak.A 3To uskutečneniu article 1. The contract of dnešného DNA and article 2. This

Pokiaľ ide o log questions legally, and establishes finančné

SA Likvidačná, to the Auditors and to each of the high smluvných ktorej p broadcasts

zástupcov, ktorí budú svojich mať pribrať prácam felt that the right to the number of

znalcov.To this belongs to komisie pôsobnosti gratuitous transfer of assets to štátneho

Zakarpatskej Ukrajine Československej vlastníctva Republic of

the Union of Socialist sovietskych vlastníctva republík.A 4Podľa Odškodnenie article 2, paragraph 3. and 4., podľa prevedie policy

developed by Likvidačnou komisiou, rešpektívne

sovietska Government. High vymenia party soznamy's negotiable vyplatených

compensation and then sa prevedie vyrovnanie vzniknuvšieho debt.

Likvidácia všetkých compensation and payment rozdielu will be prevedená to 18

mesiacov odo DNA ratifikácie the contract.A 5This Protocol, ktorý forms the integrujúcu contract podlieha part 1

ratifikácii, ktorá sa uskutoční za rovnakých podmienok ako ratifikácia

the Mayor smluvného of the Act.Moscow, 29. júna 1945.From the full power of the PresidentČeskoslovenskej States:ZD. Fierlinger in r.V. Clementis v r.From full powerThe Presidium of the Najvyššieho sovietuThe Union of Socialist sovietskych republík:V. Molotov in r.Shlédnuvše and prozkoumavše with the Protocol and this agreement, knowing that

the provisional National Assembly of the Czechoslovak Republic with them

agree, declare them for approved, accepted, confirmed and established and

the power of this sheet signed by our own hands is any endorsement,

We accept, we confirm and utvrzujeme, promising the word, on behalf of the

the Czechoslovak Republic, it is tight and we should be kept sacred and

again, that was heard against them from any cause and any

imaginary way.The conscience we preach this vyhotoviti sheet and seal

the Czechoslovak Republic přitisknouti.Which is given at the castle of Prague, on July 12. January one thousand years

devítistého fortieth sixth.The President of the Republic:Dr. Edvard Beneš-v.r.Minister of Foreign Affairs:L. S.Jan Masaryk v.r.Is announced, with the ratification of the Treaty pursuant to article 2

replaced in Prague on 30. in January 1946, and that that date this agreement came into

efficiency. Changing the borders in the section of the municipality of Lekartu, carried out subsequently in the

favour of the Czechoslovak Republic exchange of notes between the Governments of both States,

It is not on the map annexed to the Treaty.Masaryk in r.