Technical Requirements For Equipment And Industrial. Systems In Potentially Explosive Environment.

Original Language Title: technical requirements for equipment and ochr. Systems in potentially explosive prost.

Read the untranslated law here: https://www.global-regulation.com/law/czech-republic/508052/technical-requirements-for-equipment-and-ochr.-systems-in-potentially-explosive-prost.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
23/2003 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 9. prosince 2002,kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy

určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchuVláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k

provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13

odst. 2 zákona:§ 1Základní ustanovení(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství^1)

stanoví technické požadavky naa) zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s

nebezpečím výbuchu,b) bezpečnostní, řídicí a regulační přístroje určené pro použití mimo

prostředí s nebezpečím výbuchu, které však jsou nutné nebo přispívají k

bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů z hlediska nebezpečí

výbuchu.(2) Pro účely tohoto nařízení se zaa) zařízení považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení,

ovládací části a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo

preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo ve spojení

určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu

energie nebo pro zpracovávání materiálů a které jsou schopny způsobit

výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace,b) ochranné systémy považují prostředky jiné než součásti zařízení

definovaného v písmenu a), které jsou určeny pro potlačení výbuchu v

počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou

uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,c) součásti považují prvky důležité pro bezpečnou funkci zařízení a

ochranných systémů, které však nemají samostatnou funkci,d) výbušnou atmosféru považuje směs vzduchu s hořlavými látkami ve

formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve

které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi,e) prostředí s nebezpečím výbuchu považuje prostředí, ve kterém může

vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a provozních podmínek,f) skupiny a kategorie zařízení považují skupiny a kategorie

vyjadřující určené použití zařízení a požadovanou úroveň ochrany,

přičemž kritéria pro zařazení zařízení do skupin a kategorií jsou

uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zařízení a ochranné systémy

mohou být navrženy pro určitou konkrétní výbušnou atmosféru; v takovém

případě musí být odpovídajícím způsobem označeny,g) určené použití považuje použití zařízení, ochranných systémů a

přístrojů uvedených v odstavci 1 písm. b), které odpovídá jejich

začlenění do příslušné skupiny a kategorie zařízení a které je v

souladu se všemi informacemi uvedenými výrobcem potřebnými pro

bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů a přístrojů.(3) Toto nařízení se nevztahuje na:a) zdravotnické prostředky určené pro použití v lékařském prostředí,b) zařízení a ochranné systémy, určené pro použití pouze v prostorech s

nebezpečím výbuchu výbušnin nebo chemicky nestabilních látek,c) zařízení určená pro použití v domácnostech a pro účely mimo

podnikání, kde může vzniknout výbušná atmosféra pouze zřídka, jen jako

výsledek náhodného úniku topného plynu,d) osobní ochranné prostředky, které jsou stanoveny k posuzování shody

zvláštním právním předpisem,^2)e) námořní plavidla a mobilní plovoucí jednotky spolu s jejich

vybavením,f) dopravní prostředky určené výhradně k přepravě osob letecky, po

pozemních komunikacích, po dráhách nebo po vodě, a rovněž dopravní

prostředky, které jsou určeny k přepravě zavazadel, věcí a živých

zvířat letecky, po veřejných pozemních komunikacích, po dráhách (mimo

dráhy důlní, průmyslové a přenosné) nebo po vodě, s výjimkou vozidel

určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,g) zařízení sloužící k výrobě zbraní, střeliva a vojenského materiálu.(4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1

písm. a) zákona jsou ta zařízení, ochranné systémy a součásti, které

jsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, a přístroje uvedené v

odstavci 1 písm. b) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 3.

Stanovené výrobky se zařazují do skupin I a II a do kategorií M1, M2,

1, 2 a 3 podle kritérií uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.§ 2Podmínky uvádění na trh a do provozu(1) Zařízení, ochranné systémy a přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm.

b) mohou být uvedeny na trh nebo do provozu, jen pokud při řádné

instalaci, údržbě a používání pro určený účel neohrožují zdraví a

bezpečnost osob, popřípadě též domácích a hospodářských zvířat nebo

majetek.(2) Technické požadavky na zařízení, ochranné systémy a na přístroje

uvedené v § 1 odst. 1 písm. b), stanovící základní bezpečnostní a

zdravotní požadavky pro návrh a konstrukci zařízení a ochranných

systémů a přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) (dále jen

"základní požadavky"), jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Zařízení, ochranné systémy a přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm. b)

musí splňovat ty základní požadavky, které se na ně vztahují, s ohledem

na své určené použití.(3) Pokud je jeden nebo více základních požadavků konkretizován

harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními

technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie

harmonizované evropské normy (§ 4a zákona) a zařízení, ochranný systém

nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) nebo součást určená pro

montáž do zařízení nebo ochranného systému byly zkonstruovány podle

takové normy, má se za to, že jsou ve shodě s příslušnými základními

požadavky.(4) Každé zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1

písm. b), které splňují všechny požadavky tohoto nařízení, musí být

výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před uvedením na trh

opatřeny označením CE a vybaveny přiloženým ES prohlášením o shodě.(5) Každá součást určená pro montáž do zařízení nebo ochranného systému

musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před uvedením na

trh vybavena písemným osvědčením podle § 3 odst. 3.(6) Zařízení, ochranné systémy a přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm.

b), které nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být předváděny

nebo vystavovány na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, jen

pokud viditelný nápis výslovně upozorňuje na tuto skutečnost a na to,

že nejsou na prodej, dokud nebudou výrobcem nebo jeho zplnomocněným

zástupcem uvedeny do souladu s tímto nařízením. Při jejich předvádění

musí být učiněna odpovídající bezpečnostní opatření k tomu, aby byla

zaručena ochrana osob.§ 3Postupy posuzování shody(1) U zařízení a přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) se

posuzování jejich shody provádí následujícími postupy:a) u zařízení patřících do skupiny I kategorie M1 nebo do skupiny II

kategorie 1 výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí postup ES

přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a dále podle své

volby zajistí buď postup zabezpečování jakosti výroby podle přílohy č.

4 k tomuto nařízení, nebo postup ověřování výrobku podle přílohy č. 5 k

tomuto nařízení,b) u spalovacích motorů nebo elektrických zařízení patřících do skupiny

I kategorie M2 nebo do skupiny II kategorie 2 výrobce nebo jeho

zplnomocněný zástupce zajistí postup ES přezkoušení typu podle přílohy

č. 3 k tomuto nařízení a dále podle své volby zajistí buď postup shody

s typem podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, nebo postup zabezpečování

jakosti výrobku podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení,c) u zařízení patřících do skupiny I kategorie M2 nebo do skupiny II

kategorie 2 neuvedených pod písmenem b) výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce zajistí postup vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 8 k

tomuto nařízení a předá technickou dokumentaci výrobku (bod 3 přílohy

č. 8 k tomuto nařízení) notifikované osobě,^3) která potvrdí její

převzetí a archivuje ji,d) u zařízení patřících do skupiny II kategorie 3 výrobce nebo jeho

zplnomocněný zástupce zajistí postup vnitřní kontroly výroby podle

přílohy č. 8 k tomuto nařízení,e) u zařízení patřících do skupiny I nebo do skupiny II může výrobce

nebo jeho zplnomocněný zástupce namísto postupů uvedených v odstavci 1

písm. a), b), c) nebo d) zvolit postup ověřování jednotlivých výrobků

podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.(2) U autonomních ochranných systémů výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce zajistí posouzení shody postupem uvedeným v odstavci 1 písm.

a) nebo postupem uvedeným v odstavci 1 písm. e).(3) U součástí určených k zabudování do zařízení nebo ochranného

systému výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí posouzení shody

způsobem uvedeným v odstavci 1, s výjimkou opatření součásti označením

CE. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá písemné osvědčení, ve

kterém potvrdí shodu součásti s odpovídajícími ustanoveními tohoto

nařízení a uvede vlastnosti součásti a způsob, jakým musí být

zabudována, aby byly splněny základní požadavky vztahující se na

zařízení nebo ochranný systém.(4) U bezpečnostních hledisek uvedených v bodě 1.2.7 přílohy č. 2 k

tomuto nařízení může být shoda posouzena výrobcem nebo jeho

zplnomocněným zástupcem postupem pro vnitřní kontrolu výroby podle

přílohy č. 8 k tomuto nařízení.(5) Dokumenty a korespondence týkající se postupů posouzení shody podle

výše uvedených ustanovení musí být pořízeny v jednom z jazyků členských

států Evropské unie, ve kterých budou tyto postupy použity, nebo v

jazyce přijatelném pro příslušnou notifikovanou osobu.(6) ES prohlášení o shodě musí obsahovata) identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci (u

fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u

právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),b) identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo

zplnomocněného zástupce,c) popis zařízení, ochranného systému nebo přístroje uvedeného v § 1

odst. 1 písm. b),d) odkazy na odpovídající právní předpisy a jejich ustanovení, které

zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b)

splňuje,e) identifikační údaje notifikované osoby (číslo, název nebo obchodní

firmu a její sídlo), pokud se zúčastnila posuzování shody, a číslo

certifikátu ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,f) odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3, pokud byly použity,g) technické normy a technické specifikace, pokud byly použity,h) odkazy na odpovídající právní předpisy Evropských společenství,

pokud byly použity.(7) Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují kopii ES

prohlášení o shodě a dokumenty, které v závislosti na použitém postupu

shody jsou uvedeny v odpovídajících ustanoveních příloh k tomuto

nařízení.§ 4Označení CE a jiné označování(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní

předpis,^4) se umisťuje přímo na zařízení, ochranný systém nebo na

přístroj uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) tak, aby bylo zřetelné,

viditelné, čitelné a nesmazatelné. U malých zařízení, ochranných

systémů nebo přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) může být rozměr

označení CE menší než 5 mm. Zařízení, ochranný systém nebo přístroj

uvedený v § 1 odst. 1 písm. b) nesmějí být opatřeny označením, které by

mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Na výrobku může

být umístěno i jiné označení než označení CE, ale nesmí tím být snížena

viditelnost, popřípadě čitelnost označení CE.(2) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované

osoby, která se zúčastňuje posuzování shody ve fázi výroby.(3) Označení CE na zařízení, ochranném systému nebo na přístroji

uvedeném v § 1 odst. 1 písm. b) vyjadřuje, že výrobek splňuje technické

požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj

vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při

posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo

několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce

zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje

shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které

výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních

nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k

příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech

Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.§ 5Oznámení o uložení ochranného opatřeníV případě, že bylo pro zařízení, ochranný systém nebo přístroj uvedený

v § 1 odst. 1 písm. b) uloženo ochranné opatření podle zvláštního

právního předpisu,^5) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení

ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla

způsobenaa) nesplněním základních požadavků podle § 2 odst. 2, nebob) nesprávným použitím technických norem uvedených v § 2 odst. 3, neboc) nedostatky v technických normách uvedených v § 2 odst. 3.§ 6Podmínky autorizace(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se

uplatňují podmínky stanovené v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných

harmonizovaných technických normách, jsou považovány za vyhovující

příslušným podmínkám.(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává

notifikovanou osobou.Ustanovení přechodná a závěrečná§ 7(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení

vlády č. 176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., mohou

být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud

nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení

vlády č. 176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., se

považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.§ 8Zrušuje se:1. Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí

s nebezpečím výbuchu.2. Nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a

ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.§ 9Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České

republiky k Evropské unii v platnost.Předseda vlády:PhDr. Špidla v. r.Ministr průmyslu a obchodu:Ing. Rusnok v. r.Příl.1KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPIN A KATEGORIÍ1. Skupina zařízení Ia) Kategorie M 1 zahrnuje zařízení, které je konstruováno, a kde je to

nutné, vybaveno dodatečnými speciálními ochrannými prostředky tak, aby

bylo schopno provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými

výrobcem a zajišťovalo velmi vysokou úroveň ochrany.Zařízení této kategorie je určeno pro použití v podzemních částech dolů

ohrožených metanem nebo hořlavým prachem a v těch částech povrchového

vybavení těchto dolů, které jsou ohroženy metanem nebo hořlavým

prachem.Po zařízení této kategorie se vyžaduje, aby zůstávalo funkční i v

případě výjimečných událostí ve vztahu k zařízení, za přítomnosti

výbušné atmosféry, a aby se vyznačovalo takovými prostředky ochrany

proti výbuchu, žeaa) buď v případě poruchy jednoho z použitých prostředků ochrany

zajišťuje dostatečnou úroveň bezpečnosti alespoň jeden další nezávislý

prostředek ochrany, neboab) v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna

dostatečná úroveň bezpečnosti.Zařízení patřící do této kategorie musí splňovat doplňkové požadavky

uvedené v bodě 2.0.1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.b) Kategorie M 2 zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo

schopno provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a

zajišťovalo vysokou úroveň ochrany.Zařízení této kategorie je určeno pro použití v podzemních částech dolů

s pravděpodobným ohrožením metanem nebo hořlavým prachem a v těch

částech povrchového vybavení těchto dolů, kde je ohrožení metanem nebo

hořlavým prachem pravděpodobné.U tohoto zařízení se předpokládá, že bude v případě vzniku výbušné

atmosféry vypnuto.Ochranné prostředky pro zařízení této kategorie musí zajistit

dostatečnou úroveň ochrany při normálním provozu a také v případě

těžších provozních podmínek vznikajících zejména hrubým zacházením a

změnami okolního prostředí.Zařízení patřící do této kategorie musí splňovat doplňkové požadavky

uvedené v bodě 2.0.2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.2. Skupina zařízení IIa) Kategorie 1 zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo

schopno provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a

zajišťovalo velmi vysokou úroveň ochrany. Zařízení této kategorie je

určeno pro použití v prostorech, ve kterých je výbušná atmosféra

tvořená směsí vzduchu s plyny, párami nebo mlhami nebo prachovzdušnou

směsí přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často. Zařízení této

kategorie musí zajišťovat dostatečnou úroveň ochrany i v případě

výjimečných událostí ve vztahu k zařízení a vyznačuje se takovými

prostředky ochrany proti výbuchu, žeaa) buď v případě poruchy jednoho z použitých prostředků ochrany

zajišťuje požadovanou úroveň bezpečnosti alespoň jeden další nezávislý

prostředek ochrany, neboab) v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna

požadovaná úroveň bezpečnosti.

Zařízení patřící do této kategorie musí splňovat doplňkové požadavky

uvedené v bodě 2.1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.b) Kategorie 2 zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo

schopno provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a

zajišťovalo vysokou úroveň ochrany.Zařízení této kategorie je určeno pro použití v prostorech, ve kterých

je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s plyny,

párami nebo mlhami nebo prachovzdušnou směsí pravděpodobný.Ochranné prostředky pro zařízení této kategorie zajišťují dostatečnou

úroveň ochrany i v případě častého rušení nebo častých poruch zařízení,

se kterými se musí běžně počítat.Zařízení patřící do této kategorie musí splňovat doplňkové požadavky

uvedené v bodě 2.2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.c) Kategorie 3 zahrnuje zařízení, které je konstruováno tak, aby bylo

schopno provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a

zajišťovalo běžnou úroveň ochrany.Zařízení této kategorie je určeno pro použití v prostorech, kde vznik

výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s plyny, párami nebo mlhami

nebo prachovzdušnou směsí není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra

vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období.Konstrukce zařízení této kategorie musí zajistit požadovanou úroveň

bezpečnosti při běžném provozu.Zařízení patřící do této kategorie musí splňovat doplňkové požadavky

uvedené v bodě 2.3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.Příl.2ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI

ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ URČENÝCH PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ S

NEBEZPEČÍM VÝBUCHUÚvodní poznámkyA. Technické znalosti, které se mohou měnit velmi rychle, musí být

vzaty v úvahu co nejrychleji a okamžitě využívány.B. Pro přístroje uvedené v § 1 odst. 1 písm. b) platí základní

požadavky pouze do míry, která je nezbytná pro bezpečnou a spolehlivou

funkci a provoz těchto přístrojů z hlediska nebezpečí výbuchu.1. SPOLEČNÉ POŽADAVKY PRO ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÉ SYSTÉMY1.0 Všeobecné požadavky1.0.1 Principy komplexní bezpečnosti proti výbuchuZařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím

výbuchu musí být konstruovány z hlediska komplexní bezpečnosti proti

výbuchu.K tomu musí výrobce přijmout tato opatřenía) především, pokud je to možné, zabránit vzniku výbušné atmosféry,

která by mohla být vytvářena nebo uvolňována samotným zařízením nebo

ochranným systémem,b) zabránit iniciaci výbušné atmosféry při zohlednění vlastností všech

elektrických a neelektrických zdrojů iniciace,c) kde je přesto pravděpodobný vznik výbuchu, který by mohl přímo nebo

nepřímo ohrozit osoby, popřípadě též domácí a hospodářská zvířata nebo

majetek, zajistit okamžité potlačení výbuchu nebo omezit rozsah účinku

plamenů výbuchu a výbuchového tlaku na dostatečnou úroveň bezpečnosti.1.0.2 Zařízení a ochranné systémy musí být po patřičné analýze možných

provozních poruch navrženy a vyrobeny tak, aby se co nejvíce vyloučily

nebezpečné situace.V úvahu musí být bráno i jakékoliv rozumně předvídatelné nesprávné

použití.1.0.3 Speciální podmínky přezkušování a údržbyZařízení a ochranné systémy, které podléhají speciálním podmínkám

přezkušování a údržby, musí být navrženy a konstruovány s ohledem na

tyto podmínky.1.0.4 Okolní podmínkyZařízení a ochranné systémy musí být navrženy a konstruovány tak, aby

byly schopny odolávat skutečným a předvídatelným okolním podmínkám.1.0.5 OznačováníVšechna zařízení a ochranné systémy musí mít čitelně a trvanlivě

vyznačeny přinejmenším tyto údajea) název a adresu výrobce (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

a její sídlo),b) označení CE,c) označení série nebo typu,d) sériové číslo, pokud existuje,e) rok výroby,f) specifické označení ochrany proti výbuchu (viz obr.) doplněné o

symbol skupiny a kategorie zařízení,g) pro zařízení skupiny II písmeno "G" (pro výbušnou atmosféru tvořenou

směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami) nebo písmeno "D" (pro

výbušnou atmosféru ve formě prachovzdušné směsi).Dále, pokud je to nutné, musí být rovněž vyznačeny všechny informace

důležité pro jejich bezpečné používání.1.0.6 Návod k použitía) S každým zařízením a ochranným systémem musí být dodáván návod k

použití, který obsahuje alespoň tyto informaceaa) zopakování údajů, kterými jsou zařízení nebo ochranný systém

označeny, s výjimkou sériového čísla (viz bod 1.0.5), spolu s dalšími

vhodnými doplňkovými informacemi pro usnadnění údržby (například adresy

dovozce, opravárenské organizace),ab) instrukce pro bezpečné: uvedení do provozu, používání, montáž a

demontáž, údržbu (preventivní údržbu a odstraňování poruch), instalaci,

nastavování,ac) kde je to nutné, vymezení ohroženého prostoru před zařízením pro

uvolnění tlaku,ad) kde je to nutné, návod pro zaškolení,ae) podrobnosti, které umožní beze všech pochybností rozhodnout, zda

dané zařízení stanovené kategorie nebo ochranný systém mohou být

bezpečně použity v uvažovaném prostoru za očekávaných provozních

podmínek,af) elektrické a tlakové parametry, maximální povrchová teplota a další

mezní hodnoty,ag) kde je to nutné, speciální podmínky použití, včetně podrobností o

nevhodném použití, ke kterému podle získaných zkušeností může dojít,ah) kde je to nutné, základní vlastnosti nástrojů, které jsou pro

zařízení nebo ochranný systém vhodné.b) Návod k použití musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem

napsán v jednom z jazyků Evropského společenství.Při uvádění do provozu musí být všechna zařízení a ochranné systémy

vybaveny překladem návodu k použití do jazyka popřípadě jazyků země, ve

které mají být tato zařízení a ochranné systémy používány, a původním

návodem v jednom z jazyků Evropského společenství.Tento překlad provede výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo

osoba, která uvádí zařízení a ochranné systémy do příslušné jazykové

oblasti.Nicméně návody na údržbu určené pro použití specialisty zaměstnávanými

výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem mohou být v jednom z jazyků

Evropského společenství, kterému tento personál rozumí.c) Návod k použití musí obsahovat výkresy a schémata nezbytné pro

uvádění do provozu, údržbu, inspekce, kontrolu správného chodu, a kde

je to vhodné, pro opravy zařízení nebo ochranného systému, spolu se

všemi užitečnými návody zvláště z hlediska bezpečnosti.d) Žádná obchodní ani jiná literatura přikládaná k zařízení nebo

ochrannému systému popisující konkrétní zařízení nebo ochranný systém

nesmí být v rozporu s návodem popisujícím bezpečnostní hlediska.1.1 Výběr materiálů1.1.1 Materiály použité pro konstrukci zařízení a ochranných systémů

nesmějí při předvídaném provozním namáhání způsobit výbuch.1.1.2 V rozsahu provozních podmínek stanovených výrobcem nesmějí

vznikat reakce mezi použitým materiálem a složkami potenciálně výbušné

atmosféry, které by mohly narušit ochranu proti výbuchu.1.1.3 Materiály musí být voleny tak, aby předvídatelné změny jejich

vlastností a jejich slučitelnost s jinými materiály nevedly ke snížení

poskytované ochrany; pozornost musí být věnována zvláště korozním

vlastnostem materiálů, odolnosti proti opotřebení, elektrické

vodivosti, mechanické pevnosti, odolnosti proti stárnutí a účinkům změn

teploty.1.2 Návrh a konstrukce1.2.1 Zařízení a ochranné systémy musí být navrženy a konstruovány s

ohledem na technické znalosti o ochraně proti výbuchu tak, aby mohly

být bezpečně provozovány po celou jejich předpokládanou dobu

životnosti.1.2.2 Součástky určené pro vkládání nebo pro použití jako výměnné části

v zařízeních a ochranných systémech musí být navrženy a konstruovány

tak, aby bezpečně plnily svou stanovenou funkci ochrany proti výbuchu,

pokud jsou instalovány podle návodu výrobce.1.2.3 Uzavřené konstrukce a zabránění únikůZařízení, ze kterých se mohou uvolňovat hořlavé plyny nebo prachy,

musí, pokud je to možné, využívat výhradně uzavřených konstrukcí.Pokud jsou v zařízení otvory nebo netěsné spoje, musí být v co největší

míře provedeny takovým způsobem, aby unikající plyny nebo prach nemohly

vytvářet vně zařízení výbušnou atmosféru.Místa, do kterých je materiál přiváděn nebo ze kterých je odebírán,

musí být v co největší míře provedena a vybavena tak, aby byl při

plnění nebo vypouštění omezen únik hořlavých látek.1.2.4 Usazování prachuZařízení a ochranné systémy, které jsou určeny pro použití v prašném

prostředí, musí být provedeny tak, aby se usazený prach na jejich

povrchu nemohl vznítit.Obecně má být, kde je to možné, omezeno usazování prachu. Zařízení a

ochranné systémy se musí dát snadno čistit.Povrchová teplota části zařízení musí být udržována dostatečně nízko

pod teplotou doutnání usazeného prachu.V úvahu musí být brána tloušťka vrstvy usazeného prachu, a pokud je to

potřebné, musí být provedena opatření pro omezení teploty tak, aby se

zabránilo zahřívání.1.2.5 Doplňkové ochranné prostředkyZařízení a ochranné systémy, které mohou být vystaveny určitému typu

vnějšího namáhání, musí být vybaveny, pokud je to nutné, doplňkovými

ochrannými prostředky.Zařízení musí vydržet příslušné namáhání bez nepříznivých účinků na

ochranu proti výbuchu.1.2.6 Bezpečné otevíráníJsou-li zařízení a ochranné systémy umístěny v krytu nebo v uzavřené

skříni tvořící část samotné ochrany proti výbuchu, musí být možné

otevřít tento kryt nebo tuto skříň pouze speciálním nástrojem nebo za

vhodných ochranných opatření.1.2.7 Ochrana proti jiným nebezpečím Zařízení a ochranné systémy musí

být navrženy a vyrobeny tak, abya) bylo vyloučeno poranění nebo jiná újma, které by mohly nastat v

důsledku přímého nebo nepřímého dotyku,b) bylo zajištěno, že na přístupných částech nevznikne povrchová

teplota nebo sálání, které by mohly způsobit nebezpečí,c) byla vyloučena neelektrická nebezpečí, která podle zkušeností mohou

vzniknout,d) bylo zajištěno, že při předvídatelných podmínkách přetížení nedojde

ke vzniku nebezpečné situace.Jsou-li rizika u zařízení a ochranných systémů uvedená v tomto bodě

zcela nebo částečně pokryta jinými nařízeními vlády vydanými k

provedení zákona, pak se u těchto rizik použijí tato jiná nařízení

vlády.1.2.8 Přetížení zařízeníNebezpečnému přetížení musí být zabráněno již v etapě návrhu zapojením

měřicích, regulačních a řídicích přístrojů, jako jsou nadproudové

ochrany, teplotní omezovače, diferenciální tlakové spínače,

průtokoměry, časová relé, hlídače mezní rychlosti a podobné typy

kontrolních přístrojů.1.2.9 Systémy v pevném závěruJsou-li části, které mohou vznítit výbušnou atmosféru, umístěny v

závěru, musí být provedena taková opatření, která zajistí, že závěr

vydrží tlak vznikající při explozi výbušné směsi uvnitř závěru a

zabrání přenesení exploze do výbušné atmosféry obklopující závěr.1.3 Potenciální iniciační zdroje1.3.1 Nebezpečí způsobené různými iniciačními zdrojiPotenciální iniciační zdroje, jako jsou jiskry, plameny, elektrické

oblouky, vysoké povrchové teploty, akustická energie, záření ve

viditelném spektru, elektromagnetické vlny a jiné iniciační zdroje,

musí být vyloučeny.1.3.2 Nebezpečí způsobené statickou elektřinouVzniku elektrostatických nábojů schopných vytvářet nebezpečné výboje

musí být zabráněno vhodnými prostředky.1.3.3 Nebezpečí způsobené rozptylovými a svodovými elektrickými proudyMusí být zabráněno vzniku rozptylových a svodových proudů v elektricky

vodivých částech, které by mohly vést například ke vzniku nebezpečné

koroze, k přehřátí povrchu nebo ke vzniku jisker, v důsledku nichž by

mohlo dojít k iniciaci.1.3.4 Nebezpečí způsobené přehřátímJiž při konstrukci, pokud je to možné, musí být zabráněno přehřátí

způsobenému třením nebo nárazy, například mezi materiály a částmi

vzájemně se stýkajícími při otáčení nebo z důvodu vniknutí cizích

těles.1.3.5 Nebezpečí způsobené vyrovnáváním tlakuZařízení a ochranné systémy musí být navrženy nebo vybaveny

zabudovanými měřicími, řídicími a regulačními přístroji tak, aby při

vyrovnávání tlaku v důsledku jejich činnosti nevznikala rázová vlna

nebo stlačení, které by mohly způsobit iniciaci.1.4 Nebezpečí způsobené vnějšími vlivy1.4.1 Zařízení a ochranné systémy musí být navrženy a konstruovány tak,

aby byly schopny vykonávat funkci, ke které byly určeny, zcela bezpečně

i při měnících se okolních podmínkách, za přítomnosti vnějších napětí,

vlhkosti, vibrací, při znečištění a za jiných vnějších vlivů, při

uvažování rozsahu provozních podmínek stanovených výrobcem.1.4.2 Použité části zařízení musí být vhodné pro předpokládané

mechanické a tepelné namáhání a musí být schopné odolávat existujícím

nebo předvídatelným vlivům agresivních látek.1.5 Požadavky na bezpečnostní přístroje1.5.1 Bezpečnostní přístroje musí pracovat nezávisle na jakýchkoliv

měřicích nebo řídicích přístrojích požadovaných pro provoz.Pokud je to možné, musí být porucha bezpečnostního přístroje detekována

vhodnými technickými prostředky dostatečně rychle tak, aby bylo

zajištěno, že je pouze velmi malá pravděpodobnost vzniku nebezpečné

situace.Obecně má být používán princip uvedení do bezpečného stavu v případě

poruchy.Uvedení do bezpečného stavu musí být zásadně prováděno přímým působením

na řídicí přístroje, to je bez použití softwarových povelů.1.5.2 V případě poruchy bezpečnostního přístroje musí být zařízení nebo

ochranný systém, kdekoliv je to možné, uvedeny do bezpečného stavu.1.5.3 Nouzové vypínání od bezpečnostních přístrojů musí být, pokud

možno, vybaveno blokováním proti opětnému zapnutí. Nový povel k

zahájení normálního provozu může být dán pouze po záměrném odstavení

blokování proti opětnému zapnutí.1.5.4 Ovládací prvky a zobrazovací jednotkyJsou-li použity ovládací prvky a zobrazovací jednotky, musí být

provedeny v souladu s ergonomickými principy tak, aby bylo dosaženo

nejvyšší možné úrovně provozní bezpečnosti z hlediska nebezpečí

výbuchu.1.5.5 Požadavky na přístroje s měřicí funkcí pro ochranu proti výbuchuPřístroje s měřicí funkcí, které mají vliv na zařízení použité ve

výbušné atmosféře, musí být navrženy a konstruovány tak, aby zvládly

všechny předvídatelné provozní požadavky a speciální podmínky použití.1.5.6 Pokud je to nutné, musí být možno provádět kontroly přesnosti

údajů a provozuschopnosti přístrojů s měřicí funkcí.1.5.7 Návrh přístrojů s měřicí funkcí musí počítat s bezpečnostním

koeficientem, který zajistí, aby výstražná mez ležela dostatečně daleko

mimo meze výbušnosti nebo zápalnosti výbušné atmosféry, kterou zařízení

registruje, především s ohledem na provozní podmínky instalace a

možnosti odchylek měřicího systému.1.5.8 Nebezpečí způsobené softwaremPři navrhování zařízení, ochranného systému, a také u bezpečnostních

přístrojů, řízených softwarem, musí být věnována zvláštní pozornost

analýze nebezpečí vznikajícího při poruchách programu.1.6 Bezpečnostní požadavky na systémy1.6.1 Pro odstavení zařízení a ochranných systémů zapojených do

automatických procesů musí být při odchylkách od očekávaných provozních

podmínek, pokud to není na úkor bezpečnosti, dána možnost ručního

převzetí řízení.1.6.2 Je-li uveden do činnosti nouzový vypínací systém, musí být

nahromaděná energie co nejrychleji a nejbezpečněji snížena nebo

izolována tak, aby již dále nepředstavovala riziko.Tento požadavek neplatí pro elektrochemické zdroje energie.1.6.3 Nebezpečí způsobené poruchou napájeníZařízení a ochranné systémy, u kterých může mít porucha napájení za

následek vznik dalšího nebezpečí, musí být zajištěny tak, aby bylo

možno udržet jejich bezpečný provozní stav nezávisle na zbytku

instalace.1.6.4 Nebezpečí způsobené spojiZařízení a ochranné systémy musí být vybaveny vhodnými vstupy pro

kabely a trubkové vedení.Jsou-li zařízení a ochranné systémy určeny pro použití v kombinaci s

jinými zařízeními a ochrannými systémy, musí být jejich spojení

provedeno bezpečným způsobem.1.6.5 Umístění výstražných přístrojů jako součástí zařízeníJsou-li zařízení nebo ochranné systémy vybaveny přístroji pro detekci

nebo výstražnými přístroji pro sledování přítomnosti výbušné atmosféry,

musí být vybaveny potřebnými návody, aby bylo umožněno jejich umístění

na správném místě.2. DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ2.0 Požadavky na zařízení kategorie M skupiny zařízení I2.0.1 Požadavky na zařízení kategorie M 1 skupiny zařízení I2.0.1.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se iniciační

zdroje nestaly aktivními ani v případě výjimečných událostí

vztahujících se k zařízení.Zařízení musí být vybaveno prostředky ochrany tak, abya) v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťoval alespoň

jeden další nezávislý prostředek ochrany požadovanou úroveň bezpečnosti

nebob) dostatečná úroveň bezpečnosti byla zajištěna i v případě vzniku dvou

vzájemně nezávislých poruch.Pokud je to nutné, toto zařízení musí být vybaveno dodatečnými

speciálními prostředky ochrany.Zařízení musí zůstat funkční i za přítomnosti výbušné atmosféry.2.0.1.2 Zařízení musí být, pokud je to nutné, provedeno tak, aby do

jeho vnitřku nepronikl žádný prach.2.0.1.3 Aby se zabránilo vznícení rozvířeného prachu, musí být

povrchová teplota částí zařízení udržována dostatečně nízko pod

teplotou vznícení předpokládané prachovzdušné směsi.2.0.1.4 Zařízení musí být provedeno tak, aby se otevírání částí

zařízení, které mohou být zdrojem iniciace, mohlo provádět pouze za

klidového stavu nebo za jiskrově bezpečných podmínek. Kde není možné

uvést zařízení do klidového stavu, tam musí výrobce umístit na

otevíranou část zařízení výstražný štítek.Pokud je to nutné, musí být zařízení vybaveno vhodným dodatečným

blokovacím systémem.2.0.2 Požadavky na zařízení kategorie M 2 skupiny zařízení I2.0.2.1 Zařízení musí být vybaveno prostředky ochrany zajišťujícími,

aby se zdroje iniciace nemohly stát aktivními při normálním provozu, a

to ani při nepříznivých provozních podmínkách, zvláště při těch, které

vznikají při hrubém zacházení a změnách okolních podmínek.Zařízení je určeno k tomu, aby bylo v případě přítomnosti výbušné

atmosféry vypnuto.2.0.2.2 Zařízení musí být navrženo tak, aby otvírání těch částí

zařízení, které mohou být zdrojem iniciace, bylo možné pouze v klidovém

stavu nebo přes vhodné blokovací mechanismy. Kde není možné zařízení

uvést do klidového stavu, tam musí výrobce umístit na otvíratelnou část

zařízení výstražný štítek.2.0.2.3 Musí být uplatněny požadavky, které se týkají nebezpečí výbuchu

prachovzdušné směsi uvedené pro kategorii M 1 skupiny zařízení I.2.1 Požadavky na kategorii 1 skupiny zařízení II2.1.1 Výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s plyny, párami nebo

mlhami2.1.1.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zdroje

iniciace nemohly stát aktivními ani v případě výjimečných událostí

vztahujících se k zařízení.Zařízení musí být vybaveno prostředky ochrany tak, abya) v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťoval alespoň

jeden další nezávislý prostředek požadovanou úroveň ochrany nebob) požadovaná úroveň ochrany byla zajištěna i v případě vzniku dvou

vzájemně nezávislých poruch.2.1.1.2 U zařízení s povrchy, které se mohou zahřívat, musí být přijata

taková opatření, aby se zaručilo, že stanovené maximální povrchové

teploty nebudou překročeny ani za nejnepříznivějších okolností.V této souvislosti musí být bráno v úvahu i oteplení způsobené

zahříváním a chemickými reakcemi.2.1.1.3 Zařízení musí být navrženo tak, aby otvírání těch částí

zařízení, které mohou být zdrojem iniciace, bylo možné pouze za

klidového stavu nebo za jiskrově bezpečných podmínek. Kde není možné

zařízení uvést do klidového stavu, tam musí výrobce umístit na

otvíratelnou část zařízení výstražný štítek.Je-li to nutné, musí být zařízení vybaveno vhodnými dodatečnými

blokovacími systémy.2.1.2 Výbušná atmosféra tvořená prachovzdušnou směsí2.1.2.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nedošlo k

iniciaci přítomné prachovzdušné směsi ani v případě výjimečných

událostí vztahujících se k zařízení.Zařízení musí být vybaveno prostředky ochrany tak, abya) v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťoval alespoň

jeden další nezávislý prostředek požadovanou úroveň ochrany nebob) požadovaná úroveň ochrany byla zajištěna i v případě vzniku dvou

vzájemně nezávislých poruch.2.1.2.2 Pokud je to nutné, musí být zařízení provedeno tak, aby prach

mohl vstupovat do zařízení nebo z něj unikat pouze ve výslovně k tomu

navržených místech.Tento požadavek musí splňovat rovněž kabelové vstupy a připojovací

díly.2.1.2.3 Aby se zabránilo vznícení rozvířeného prachu, musí být

udržována povrchová teplota částí zařízení dostatečně nízko pod

teplotou vznícení předpokládané prachovzdušné směsi.2.1.2.4 Pro bezpečné otevírání částí zařízení platí požadavky uvedené v

2.1.1.3.2.2 Požadavky na kategorii 2 skupiny zařízení II2.2.1 Výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s plyny, párami nebo

mlhami2.2.1.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo

vzniku iniciačních zdrojů, dokonce i v případě častých poruch nebo

provozních chyb zařízení, se kterými se musí běžně počítat.2.2.1.2 Části zařízení musí být navrženy a konstruovány tak, aby jejich

stanovené maximální povrchové teploty nebyly překročeny ani v případě

nebezpečí vznikajícího v abnormálních situacích předvídaných výrobcem.2.2.1.3 Zařízení musí být navrženo tak, aby otevírání těch částí

zařízení, které by mohly být zdrojem iniciace, bylo možné pouze za

klidového stavu nebo přes vhodné blokovací systémy. Kde není možné

zařízení uvést do klidového stavu, tam musí výrobce umístit na

otvíratelnou část zařízení výstražný štítek.2.2.2 Výbušná atmosféra tvořená prachovzdušnou směsí2.2.2.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nedošlo k

iniciaci přítomné prachovzdušné směsi ani v případě častého rušení nebo

častých provozních chyb zařízení, se kterými je normálně nutno počítat.2.2.2.2 Pro povrchové teploty platí požadavek 2.1.2.3.2.2.2.3 S ohledem na ochranu proti prachu platí požadavek 2.1.2.2.2.2.2.4 Pro bezpečné otevírání částí zařízení platí požadavek 2.2.1.3.2.3 Požadavky na kategorii 3 skupiny zařízení II2.3.1 Výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s plyny, párami nebo

mlhami2.3.1.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo

vzniku předvídatelných iniciačních zdrojů, které mohou vznikat při

normálním provozu.2.3.1.2 Při určených provozních podmínkách nesmějí povrchové teploty

překročit stanovenou maximální povrchovou teplotu. Teploty vyšší mohou

být ve výjimečných případech dovoleny pouze za předpokladu, že výrobce

použije speciální dodatečná ochranná opatření.2.3.2 Výbušná atmosféra tvořená prachovzdušnou směsí2.3.2.1 Zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby nemohlo

dojít k iniciaci prachovzdušné směsi iniciačními zdroji, jejichž vznik

je pravděpodobný za normálních provozních podmínek.2.3.2.2 Pro povrchové teploty platí požadavky uvedené v 2.1.2.3.2.3.2.3 Zařízení včetně kabelových vstupů a spojovacích dílů musí být

provedeno tak, aby prach s ohledem na velikost jeho částic nemohl

uvnitř zařízení vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs ani se nemohl

uvnitř zařízení nebezpečně hromadit.3. DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY NA OCHRANNÉ SYSTÉMY3.0 Všeobecné požadavky3.0.1 Ochranné systémy musí být dimenzovány tak, aby omezily účinky

výbuchu na dostatečnou úroveň bezpečnosti.3.0.2 Ochranné systémy musí být navrženy tak, a musí umožňovat takové

umístění, aby se zabránilo rozvinutí výbuchů do nebezpečných řetězových

reakcí nebo rozšíření plamene a aby výbuch z počátečního stadia

nepřešel do detonace.3.0.3 V případě poruchy napájení si musí ochranné systémy zachovat svou

funkčnost po dobu postačující k zabránění vzniku nebezpečných situací.3.0.4 Ochranné systémy nesmějí nesprávně fungovat vlivem vnějších

rušivých vlivů.3.1 Projektování a návrh3.1.1 Vlastnosti materiálůPři projektování se s ohledem na vlastnosti materiálů za maximální tlak

a teplotu bere v úvahu předpokládaný výbuchový tlak vznikající při

extrémních provozních podmínkách a očekávaný tepelný účinek plamene.3.1.2 Ochranný systém navržený k tomu, aby odolal výbuchům nebo výbuchy

zachytil, musí být schopen vydržet očekávanou tlakovou vlnu bez ztráty

integrity systému.3.1.3 Příslušenství připojené k ochranným systémům musí být schopno

vydržet očekávaný maximální výbuchový tlak bez ztráty své funkční

schopnosti.3.1.4 Při projektování a navrhování ochranných systémů musí být brány v

úvahu reakce způsobené tlaky v přídavných zařízeních a připojených

potrubích.3.1.5 Systémy pro uvolnění tlakuJe-li pravděpodobné, že namáhání ochranných systémů překročí jejich

konstrukční pevnost, musí být v návrhu použit vhodný prostředek pro

uvolnění tlaku, které neohrozí osoby v okolí.3.1.6 Systémy pro potlačení výbuchuSystémy pro potlačení výbuchu musí být projektovány a navrženy tak, aby

zajistily, že v případě incidentu budou reagovat na vznikající výbuch v

co nejranějším stadiu, a aby co nejúčinněji působily proti výbuchu z

hlediska maximální rychlosti nárůstu tlaku a maximálního výbuchového

tlaku.3.1.7 Systémy pro oddělení výbuchuSystémy pro oddělení výbuchu určené k tomu, aby co nejrychleji oddělily

určené zařízení v počátečním stadiu výbuchu pomocí odpovídajících

přístrojů, musí být projektovány a navrženy tak, aby v provozních

podmínkách zůstaly odolné proti přenesení vnitřního výbuchu a uchovaly

si svou mechanickou pevnost.3.1.8 Ochranné systémy musí být možno zapojit do obvodu s vhodnou

výstražnou mezí tak, že pokud je to nutné, dojde k přerušení dodávky a

výstupu produktu a odstavení těch částí zařízení, které již déle

nemohou bezpečně fungovat.Příl.3ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU1. ES přezkoušení typu je postup, při kterém notifikovaná osoba ověřuje

a zkouší, zda vzorek výrobku reprezentující uvažovanou výrobu splňuje

příslušná ustanovení tohoto nařízení.2. Žádost o ES přezkoušení typu podává výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce u notifikované osoby podle vlastního výběru. Žádost musí

obsahovata) identifikační údaje o výrobci, a pokud žádost podává zplnomocněný

zástupce, též údaje o něm (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý

pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu

a její sídlo),b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u žádné jiné

notifikované osoby,c) technickou dokumentaci podle bodu 3.Žadatel musí dát notifikované osobě k dispozici vzorek výrobku

reprezentující uvažovanou výrobu (dále jen "typ"). Pokud to vyžaduje

program zkoušek, může si notifikovaná osoba vyžádat další vzorky.3. Technická dokumentace musí umožnit posouzení shody výrobku s

požadavky tohoto nařízení. Musí v rozsahu nezbytném pro toto posouzení

pokrývat návrh, výrobu a údaje o funkci výrobku a musí v tomto rozsahu

obsahovata) všeobecný popis typu,b) koncepční návrhy, výrobní výkresy a rozmístění součástí, podsestav,

obvodů a podobně,c) popisy a komentáře nutné pro pochopení výkresů a schémat a funkce

výrobku,d) seznam technických norem podle § 2 odst. 3, které byly úplně nebo

částečně uplatněny, a popis přijatých řešení pro splnění základních

požadavků tohoto nařízení, pokud nebyly použity technické normy podle §

2 odst. 3,e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoumání

a tak dále,f) zkušební protokoly.4. Notifikovaná osoba4.1 prověřuje technickou dokumentaci, ověřuje, zda typ byl vyroben ve

shodě s technickou dokumentací, a zjišťuje prvky, které byly navrženy

podle odpovídajících ustanovení technických norem podle § 2 odst. 3,

jakož i prvky, které byly navrženy bez použití odpovídajících

ustanovení těchto technických norem podle § 2 odst. 3,4.2 provádí nebo nechává provést odpovídající přezkoumání a nezbytné

zkoušky pro kontrolu, zda tam, kde nebyly použity technické normy podle

§ 2 odst. 3, řešení přijaté výrobcem splňuje základní požadavky,4.3 provádí nebo nechává provést odpovídající přezkoumání a nezbytné

zkoušky pro kontrolu, zda tam, kde se výrobce rozhodl použít příslušné

technické normy, byly tyto normy skutečně použity,4.4 dohodne s žadatelem místo, kde se budou provádět přezkoumání a

nezbytné zkoušky.5. Pokud typ splňuje odpovídající ustanovení tohoto nařízení, vydá

notifikovaná osoba žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát

obsahuje jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení a nezbytné údaje

pro identifikaci schváleného typu.K certifikátu se přiloží seznam podstatných částí technické

dokumentace, kopii seznamu si ponechá notifikovaná osoba.Pokud notifikovaná osoba odmítne vydat výrobci nebo jeho zplnomocněnému

zástupci certifikát, uvede pro toto odmítnutí podrobné důvody a postup

pro řízení o námitkách.6. Žadatel informuje notifikovanou osobu, která uchovává technickou

dokumentaci týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech

úpravách schváleného zařízení nebo ochranného systému, a pokud tyto

změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo předepsanými

podmínkami pro použití výrobku, musí pro ně získat dodatečné schválení.

Toto dodatečné schválení vydá notifikovaná osoba formou dodatku k

certifikátu ES přezkoušení typu.7. Každá notifikovaná osoba musí předat všem ostatním příslušným

notifikovaným osobám odpovídající informace týkající se certifikátů ES

přezkoušení typu a vydaných a zrušených dodatků.8. Ostatní příslušné notifikované osoby mohou obdržet kopie certifikátů

ES přezkoušení typu nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům se

uchovávají tak, aby byly k dispozici ostatním notifikovaným osobám.9. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí uchovávat spolu s

technickou dokumentací kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich

dodatků po dobu nejméně 10 let od výroby posledního zařízení nebo

ochranného systému.V případě, že výrobce není usazen na území Evropského společenství, ani

neexistuje zplnomocněný zástupce, má povinnost uchovávat technickou

dokumentaci osoba, která uvádí výrobek na trh.Příl.4ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY1. Zabezpečování jakosti výroby je postup, podle něhož výrobce, který

splňuje povinnosti stanovené v bodě 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané

výrobky jsou shodné s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu

a splňují požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo

jeho zplnomocněný zástupce opatřuje každé zařízení označením CE a

vystavuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE se doplňuje

identifikačním číslem notifikované osoby odpovědné za dohled v souladu

s bodem 4.2. Výrobce je povinen používat schválený systém jakosti pro výrobu,

výstupní kontrolu zařízení a zkoušení podle požadavků uvedených v bodě

3 a je podroben dohledu podle bodu 4.3. Systém jakosti3.1 Žádost o posouzení systému jakosti pro výrobky, kterých se to týká,

podává výrobce u notifikované osoby podle vlastního výběru. Žádost musí

obsahovata) všechny potřebné informace pro zamýšlenou kategorii výrobků,b) dokumentaci týkající se systému jakosti,c) technickou dokumentaci certifikovaného typu a kopii certifikátu ES

přezkoušení typu.3.2 Systém jakosti musí zajišťovat shodu výrobku s typem popsaným v

certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které

pro ně platí.Všechny prvky jakosti, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být

systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě koncepcí, postupů a

pokynů. Dokumentace týkající se systému jakosti musí umožňovat jednotný

výklad programů jakosti, plánů, příruček a záznamů o jakosti.Tato dokumentace musí obsahovat zejména popisa) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomocí

vedení z hlediska jakosti výrobků,b) výrobních postupů, řízení jakosti a technik zabezpečování jakosti,

postupů a systematických činností, které budou používány,c) ověřování a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během ní a

po výrobě, a četnost jejich provádění,d) záznamů o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje ze

zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného

personálu, a tak dále,e) prostředků, které sledují dosažení požadované jakosti zařízení a

účinnost fungování systému jakosti.3.3 Notifikovaná osoba posoudí systém jakosti a vyhodnotí, zda tento

systém splňuje požadavky uvedené v bodě 3.2. Shoda se předpokládá s

těmi požadavky vztahujícími se k systému jakosti, které jsou zavedeny

podle příslušných harmonizovaných norem. Ve skupině provádějící

posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi s posuzováním

technologie výroby daných výrobků. Proces hodnocení musí zahrnovat

kontrolní návštěvu na pracovištích výrobce. Rozhodnutí musí být

oznámeno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry posouzení a odůvodnění

rozhodnutí.3.4 Výrobce zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze schváleného

systému jakosti a jeho udržování tak, aby byl stále přiměřený a účinný.Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí informovat notifikovanou

osobu, která schválila jeho systém jakosti, o každé zamýšlené

aktualizaci systému jakosti. Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované

změny a rozhodne, zda upravený systém jakosti bude nadále splňovat

požadavky uvedené v bodě 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení

systému jakosti.Své rozhodnutí oznámí výrobci. Oznámení obsahuje závěry přezkoumání a

odůvodnění rozhodnutí.4. Dohled na odpovědnost notifikované osoby4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce náležitě plnil závazky

vyplývající ze schváleného systému jakosti.4.2 Výrobce umožňuje notifikované osobě za účelem kontroly přístup do

výrobních prostorů, prostorů, kde se provádějí kontroly a zkoušení, a

do skladovacích prostorů a poskytuje jí všechny nezbytné informace,

zejménaa) dokumentaci týkající se systému jakosti,b) záznamy o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách, údaje ze

zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu

a tak dále.4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelné prověrky, aby se ujistila, že

výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a předává výrobci

zprávu o výsledcích dohledu.4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět u výrobce neohlášené

návštěvy, během nichž může, je-li to nutné, provádět nebo nechat

provést zkoušky pro kontrolu správné funkce systému jakosti.

Notifikovaná osoba předává výrobci zprávu o návštěvě včetně protokolů z

případně provedených zkoušek.5. Výrobce uchovává po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního

zařízenía) dokumentaci podle bodu 3.1.b,b) aktualizace podle druhého odstavce bodu 3.4,c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby, které jsou uvedeny v

posledním odstavci bodu 3.4, v bodě 4.3 a v bodě 4.4.6. Každá notifikovaná osoba sdělí ostatním příslušným notifikovaným

osobám odpovídající informace týkající se vydaných a zrušených

schválení systému jakosti.Příl.5OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKU1. Ověřování výrobku je postup, podle něhož výrobce nebo jeho

zplnomocněný zástupce kontroluje a osvědčuje, že zařízení podléhající

ustanovením podle bodu 3 jsou shodná s typem popsaným v certifikátu ES

přezkoušení typu a splňují odpovídající požadavky tohoto nařízení.2. Výrobce přijímá všechna opatření nezbytná k zajištění toho, aby

výrobní proces zaručoval shodu zařízení s typem popsaným v certifikátu

ES přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen opatřit každé

zařízení označením CE a vydat prohlášení o shodě.3. Notifikovaná osoba provádí odpovídající přezkoumání a zkoušky, aby

zkontrolovala shodu zařízení, ochranného systému, nebo přístroje

uvedeného v § 1 odst. 1 písm. b) s odpovídajícími požadavky tohoto

nařízení přezkoumáním a zkouškami každého výrobku podle bodu 4.Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o

shodě po dobu nejméně 10 let od výroby posledního kusu zařízení.4. Ověřování přezkoumáním a zkoušením každého jednotlivého zařízení.4.1 Všechna zařízení musí být individuálně přezkoumána a odpovídajícím

způsobem přezkoušena podle požadavků v příslušných technických normách

podle § 2 odst. 3 nebo musí být provedeny ekvivalentní zkoušky zařízení

pro ověření jejich shody s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení

typu a odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.4.2 Notifikovaná osoba připojí nebo dá připojit své identifikační číslo

na každé jednotlivé schválené zařízení a vydá o provedených zkouškách

písemný certifikát shody.4.3 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na

požádání předložit certifikáty shody vydané notifikovanou osobou.Příl.6SHODA S TYPEM1. Shoda s typem je postup, podle něhož výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce zajišťuje a prohlašuje, že dané zařízení je shodné s typem

popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňuje odpovídající

požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce

opatřuje každé zařízení označením CE a vydává písemné prohlášení o

shodě.2. Výrobce přijímá všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup

zajišťoval shodu vyrobených zařízení s typem popsaným v certifikátu ES

přezkoušení typu a s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopie prohlášení o

shodě po dobu nejméně 10 let od výroby posledního kusu zařízení. V

případě, že výrobce není usazen na území Evropského společenství ani

neexistuje zplnomocněný zástupce, má povinnost uchovávat technickou

dokumentaci osoba, která zařízení nebo ochranný systém na trh uvádí.Pro každý kus vyrobeného zařízení musí být výrobcem, nebo v jeho

zastoupení, vykonány zkoušky výrobku vztahující se k aspektům ochrany

výrobku proti výbuchu. Zkoušky se provádějí na odpovědnost notifikované

osoby zvolené výrobcem.Výrobce připojí na odpovědnost notifikované osoby její identifikační

číslo během výrobního procesu.Příl.7ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKU1. Zabezpečování jakosti výrobku je postup, podle něhož výrobce, který

splňuje povinnosti stanovené v bodě 2, zajišťuje a prohlašuje, že

zařízení jsou shodná s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení

typu. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatřuje každý výrobek

označením CE a vydává písemné prohlášení o shodě. K označení CE je

připojeno identifikační číslo notifikované osoby odpovědné za dohled

podle bodu 4.2. Výrobce musí používat schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu

zařízení a zkoušení podle požadavků uvedených v bodě 3 a musí být

podroben dohledu podle bodu 4.3. Systém jakosti3.1 Žádost o posouzení svého systému jakosti pro zařízení podává

výrobce u notifikované osoby podle vlastního výběru.Žádost musí obsahovata) všechny potřebné informace pro uvažovanou kategorii výrobků,b) dokumentaci týkající se systému jakosti,c) technickou dokumentaci certifikovaného typu a kopii certifikátu ES

přezkoušení typu.3.2 V rámci systému jakosti musí být každé jednotlivé zařízení

přezkoumáno a odpovídajícím způsobem zkoušeno podle požadavků

příslušných technických norem podle § 2 odst. 3 nebo musí být provedeny

ekvivalentní zkoušky pro zabezpečení shody zařízení s příslušnými

požadavky tohoto nařízení. Všechny prvky jakosti, požadavky a opatření

přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve

formě koncepcí, postupů a pokynů. Dokumentace týkající se systému

jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů jakosti, plánů,

příruček a záznamů o jakosti.Dokumentace musí obsahovat zejména přiměřený popisa) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomocí

vedení z hlediska jakosti výrobků,b) ověřování a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,c) prostředků pro sledování účinného fungování systému jakosti,d) záznamů o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje ze

zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu

a podobně.3.3 Notifikovaná osoba posoudí systém jakosti a rozhodne, zda splňuje

požadavky uvedené v bodě 3.2. Shoda se předpokládá s těmi požadavky

vztahujícími se k systému jakosti, které jsou zavedeny podle

příslušných harmonizovaných norem. Ve skupině provádějící posouzení

musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi s posuzováním technologie

výroby daných výrobků. Proces posouzení musí zahrnovat kontrolní

návštěvu na pracovištích výrobce. Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci.

Oznámení musí obsahovat závěry přezkoumání a odůvodnění rozhodnutí.Notifikovaná osoba oznámí výrobci závěry posouzení systému jakosti

včetně odůvodnění.3.4 Výrobce zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze schváleného

systému jakosti a jeho udržování tak, aby byl stále přiměřený a účinný.Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí informovat notifikovanou

osobu, která schválila jeho systém jakosti, o každé zamýšlené

aktualizaci systému jakosti.Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované změny a rozhodne, zda změněný

systém jakosti bude nadále splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda

je třeba provést nové posouzení systému jakosti.Své rozhodnutí oznámí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry

přezkoumání a odůvodnění rozhodnutí.4. Dohled na odpovědnost notifikované osoby4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce náležitě plnil závazky

vyplývající ze schváleného systému jakosti.4.2 Výrobce umožňuje notifikované osobě za účelem kontroly přístup do

prostorů, kde se provádějí kontroly a zkoušení, a do skladovacích

prostorů a poskytuje jí všechny nezbytné informace, zejménaa) dokumentaci týkající se systému jakosti,b) technickou dokumentaci,c) záznamy o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje ze

zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu

a tak dále.4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelné prověrky, aby se ujistila, že

výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a předává výrobci

zprávy o výsledcích dozoru.4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět u výrobce neohlášené

návštěvy, během nichž může, je-li to nutné, provádět nebo nechat

provést zkoušky pro kontrolu správné funkce systému jakosti.

Notifikovaná osoba předává výrobci zprávu o návštěvě včetně protokolů z

případně provedených zkoušek.5. Výrobce uchovává po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního

kusu zařízenía) dokumentaci podle bodu 3.1.b,b) aktualizace podle druhého odstavce bodu 3.4,c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby, které jsou uvedeny v

posledním odstavci bodu 3.4, v bodě 4.3 a v bodě 4.4.6. Každá notifikovaná osoba sdělí ostatním příslušným notifikovaným

osobám odpovídající informace týkající se vydaných a zrušených

schválení systému jakosti.Příl.8VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY1. Vnitřní kontrola výroby je postup, podle něhož výrobce nebo jeho

zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a

prohlašuje, že zařízení splňuje odpovídající požadavky tohoto nařízení.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatřuje každé jednotlivé

zařízení označením CE a vydává písemné prohlášení o shodě.2. Výrobce pořizuje technickou dokumentaci podle bodu 3 a on nebo jeho

zplnomocněný zástupce ji uchovává po dobu nejméně deseti let od výroby

posledního kusu zařízení pro účely inspekce.V případě, že výrobce není usazen na území Evropského společenství, ani

neexistuje zplnomocněný zástupce, má povinnost uchovávat dokumentaci

osoba, která uvádí zařízení na trh.3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody zařízení s

odpovídajícími požadavky tohoto nařízení. Musí v rozsahu nezbytném pro

toto posouzení pokrývat konstrukci, výrobu a funkci zařízení.

Dokumentace musí obsahovata) obecný popis zařízení,b) koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav,

obvodů, atd.,c) popisy a komentáře nutné pro pochopení uvedených výkresů a schémat a

funkce zařízení,d) seznam technických norem, které byly zcela nebo částečně použity, a

pokud nebyly použity technické normy, popis přijatých řešení pro

splnění bezpečnostních hledisek tohoto nařízení,e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoumání

atd.,f) zkušební protokoly.4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává spolu s technickou

dokumentací kopii prohlášení o shodě.5. Výrobce přijímá všechna opatření nezbytná k zajištění toho, aby

výrobní proces zaručoval shodu vyráběných zařízení s technickou

dokumentací podle bodu 2 a s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.Příl.9OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ1. Ověřování jednotlivých výrobků je postup, podle něhož výrobce

zajišťuje a prohlašuje, že zařízení nebo ochranný systém, na který byl

vydán certifikát podle bodu 2, splňují odpovídající požadavky tohoto

nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce opatřuje zařízení

nebo ochranný systém označením CE a vydává písemné prohlášení o shodě.2. Notifikovaná osoba přezkoumá jednotlivé zařízení nebo ochranný

systém a provede odpovídající zkoušky podle příslušných technických

norem podle § 2 odst. 3 nebo provede ekvivalentní zkoušky pro ověření

shody s příslušnými požadavky tohoto nařízení.Notifikovaná osoba připojí nebo dá připojit své identifikační číslo na

schválené zařízení nebo ochranný systém a vydá certifikát shody

týkající se provedených zkoušek.3. Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky

tohoto nařízení a pochopení návrhu, výroby a funkce zařízení nebo

ochranného systému.Technická dokumentace musí obsahovata) všeobecný popis výrobku,b) koncepční návrhy, výrobní výkresy a výkresy rozmístění součástek,

podsestav, obvodů a tak dále,c) popisy a vysvětlení nezbytná pro pochopení uvedených výkresů a

schémat a funkce zařízení nebo ochranného systému,d) seznam technických norem podle § 2 odst. 3, které byly úplně nebo

částečně použity, a pokud nebyly použity technické normy podle § 2

odst. 3, popisy přijatých řešení pro splnění základních požadavků

tohoto nařízení,e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoumání a tak dále,f) zkušební protokoly.Příl.10PODMÍNKY AUTORIZACEPodmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za

provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být konstruktéry, výrobci,

dodavateli nebo montážními pracovníky zařízení a ochranných systémů,

popřípadě přístrojů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), které kontrolují,

ani zplnomocněnými zástupci těchto stran. Nesmějí být zainteresováni

přímo nebo jako zplnomocnění zástupci na navrhování, konstrukci,

prodeji nebo údržbě zařízení a ochranných systémů, popřípadě přístrojů

uvedených v § 1 odst. 1 písm. b). Tento požadavek nevylučuje možnost

výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci zabývající se ověřováním jsou

povinni provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a

odborné způsobilosti a jsou povinni se vyvarovat všech nátlaků a

motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posudek

nebo výsledek kontroly, zvláště od osob nebo skupin osob, které mají

zájem na výsledcích ověřování.3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a

vlastnit nezbytná zařízení, která jí umožní řádně provádět

administrativní a technické úkoly spojené s ověřováním, musí mít rovněž

přístup k zařízení potřebnému pro speciální ověřování.4. Zaměstnanci odpovědní za ověřování musí míta) řádný technický a odborný výcvik,b) dostatečné znalosti o požadavcích na prováděné zkoušky a

odpovídající zkušenosti z těchto zkoušek,c) schopnost vystavovat certifikáty, záznamy a zprávy vyžadované pro

zaznamenání průběhu zkoušek.5. Autorizovaná osoba je povinna zaručit nestrannost zaměstnanců

provádějících ověřování. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu

provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.6. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců (§ 20a zákona) autorizované osoby

o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované

osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči

kompetentním státním orgánům.7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za

škodu (§ 11 odst. 3 zákona).1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. března 1994 o

sbližování právních předpisů členských států pro zařízení a ochranné

systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.2) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na osobní ochranné prostředky.3) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.4) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba

označení CE.5) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České

obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002

Sb.