Häktesförordning (2010:2011)


Published: 2010-12-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Förordningens innehåll och tillämpningsområde1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser

till häkteslagen (2010:611). Begrepp och uttryck som används i

denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som

i lagen.Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§

häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §,

intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller en

undersökningsenhet som avses i 6 § lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård.Information om verkställigheten2 § Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas

in i en förvaringslokal informeras om verkställighetens

innebörd på ett språk som han eller hon förstår. Sådan

information ska också lämnas vid andra tillfällen så snart det

finns anledning till det.3 § En intagen som har berövats friheten på annan grund än

misstanke om brott ska i anslutning till att han eller hon tas

in i en förvaringslokal få tillfälle att underrätta närstående

om var han eller hon befinner sig, om inte särskilda skäl talar

mot det. Detsamma gäller när den intagne flyttats från en

förvaringslokal till en annan.Särskilda skyldigheter under verkställigheten4 § För att ordningen eller säkerheten i en förvaringslokal ska

kunna upprätthållas ska de intagna följa1. de villkor som gäller för verkställigheten,2. de rutiner som gäller i förvaringslokalen,3. de anvisningar som personalen ger, och4. de begränsningar som gäller om var rökning får ske.En intagen ska också visa hänsyn mot personal och medintagna

samt bidra till att hålla god ordning.Journal5 § För varje intagen ska det föras en journal som dokumenterar

den intagnes verkställighet.Av journalen ska det framgå vem som har dokumenterat en viss

uppgift och när det gjordes.Tillstånd att ha spädbarn hos sig6 § Ett tillstånd för en intagen att ha sitt spädbarn hos sig

får endast lämnas efter att yttrande har inhämtats från

socialnämnden.Personliga tillhörigheter7 § När tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och

inneha omhändertas enligt 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611)

ska den intagne underrättas.Omhändertagna tillhörigheter ska dokumenteras.8 § Den myndighet som omhändertagit en intagens tillhörigheter

ska, om inte något annat är föreskrivet, se till att dessa

förvaras på ett betryggande sätt.Besök9 § Om ett besök övervakas utan att personal närvarar, ska den

intagne och besökaren informeras om att besöket övervakas.Elektronisk kommunikation och försändelser10 § Elektronisk kommunikation får endast äga rum med

utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården

eller den myndighet som svarar för förvaringslokalen.11 § Om en försändelse hålls kvar enligt 3 kap. 6 eller 7 §

häkteslagen (2010:611) ska den intagne underrättas, om inte

särskilda skäl talar mot det.12 § Kopior och översättningar av försändelser som har

granskats enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611) ska

förstöras så snart de inte längre behövs. Detsamma gäller

upptagningar och uppteckningar som har tillkommit vid kontroll

av elektronisk kommunikation.Kroppsvisitation och kroppsbesiktning13 § Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som

kontrolleras visas all den hänsyn som omständigheterna medger.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska, om möjligt,

utföras i närvaro av en annan person än den som genomför

kontrollen.Kroppsbesiktning ska, förutom när saliv-, svett- och hårprov

lämnas, utföras med beaktande av så stor enskildhet som

omständigheterna medger och, om möjligt, i ett enskilt utrymme.Fängsel14 § Om en intagen beläggs med fängsel, ska åtgärden

dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå1. vilka skälen för åtgärden är,2. fängslets art,3. när den intagne belades med fängsel,4. när fängslet avlägsnades, och5. om den intagne undersökts av läkare.Hälso- och sjukvård15 § Varje förvaringslokal ska ha tillgång till legitimerad

läkare och personal med lämplig sjukvårdsutbildning.16 § Förs en intagen över till sjukhus, ska den som får

ansvaret för hälso- och sjukvården av patienten, underrättas om

ändamålet med frihetsberövandet och övriga förhållanden av

betydelse för den intagnes vistelse på sjukhuset.Har den intagne berövats friheten på grund av misstanke om

brott, ska undersökningsledaren eller åklagaren underrättas om

överförandet.17 § En anhörig till den intagne ska underrättas om den intagne

drabbas av allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller om

den intagne avlider. Om den intagne begärt att en anhörig inte

ska underrättas, ska den intagnes vilja dock respekteras.18 § Får hälso- och sjukvårdspersonal kännedom om att en

intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap.

3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig

sjukdom, ska chefen för förvaringslokalen underrättas, om det

inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.19 § Har hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det finns risk

för att en intagen kan komma att allvarligt skada sig själv,

ska de uppgifter om den intagnes hälsotillstånd eller andra

personliga förhållanden som behövs för att förebygga att den

intagne utför en självskadande handling, lämnas till chefen för

förvaringslokalen.Transport20 § Om det behövs för att en transport av en intagen ska

kunna genomföras på ett betryggande sätt, får Kriminalvården

begära hjälp av Polismyndigheten. Transporten ska planeras i

samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1184).21 § En intagen som transporteras eller av annan anledning

vistas utanför förvaringslokalen under en myndighets

övervakning, ska inte utsättas för onödig uppmärksamhet.Begäran om offentlig försvarare22 § Begär en intagen, som har anhållits eller häktats för

brott, en offentlig försvarare, ska detta genast anmälas till

rätten, undersökningsledaren eller åklagaren. Om den intagne

begär det, ska inlaga i målet eller ärendet omedelbart sändas

till rätten.Restriktioner23 § /Upphör att gälla U:2016-02-01/

Undersökningsledaren eller åklagaren ska omedelbart

skriftligen underrätta den intagne och den myndighet som svarar

för förvaringslokalen om beslut om restriktioner enligt 6 kap.

1 § häkteslagen (2010:611).De omständigheter som föranleder ett beslut om restriktioner

ska dokumenteras. Den intagne ska få del av dokumentationen i

den utsträckning det kan ske utan men för utredning om brott.Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

dokumentation och underrättelse enligt andra stycket.23 § /Träder i kraft I:2016-02-01/

Undersökningsledaren eller åklagaren ska se till att den

intagne och den myndighet som svarar för förvaringslokalen

omedelbart underrättas skriftligen om beslut om restriktioner

enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611). Den intagne ska

samtidigt underrättas skriftligen om sin möjlighet att begära

rättens prövning av beslutet enligt 6 kap. 4 § första stycket

häkteslagen.De omständigheter som ligger till grund för ett beslut om

restriktioner ska dokumenteras. Den intagne ska få del av

dokumentationen i den utsträckning det kan ske utan men för

utredning om brott.Åklagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

dokumentation och underrättelse enligt andra stycket.

Förordning (2015:638).24 § Om en domstol ändrar ett beslut om restriktioner som har

meddelats enligt 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), ska

domstolen omedelbart underrätta den myndighet som svarar för

förvaringslokalen om beslutet.25 § Undersökningsledaren eller åklagaren får, för

tillämpning av 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), uppdra åt

en anställd vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller

Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett att

verkställa sådan granskning som avses i 3 kap. 8 § samma

lag. Förordning (2015:39).Brottsbekämpande myndigheters underrättelseskyldighet26 § Undersökningsledaren eller åklagaren ska hålla den

myndighet som ansvarar för förvaringslokalen underrättad om

förhållanden som har betydelse från säkerhetssynpunkt för

behandlingen av den som är intagen på grund av misstanke om

brott. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har motsvarande

underrättelseskyldighet i fråga om den som har tagits i

förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller lagen

(1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Förordning (2014:1184).Underrättelse till målsägande27 § Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har

riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska

målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad

om1. den intagne vistas utanför förvaringslokalen utan

bevakning,2. den intagne friges,3. den intagne rymmer eller fritas,4. den intagne uteblir efter en vistelse utanför

förvaringslokalen, eller5. den intagne överförs till en annan stat för verkställighet

av straffet där.En begärd underrättelse behöver inte lämnas om underrättelsen

kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. En

förfrågan behöver inte göras om målsäganden redan har blivit

tillfrågad enligt 35 § fängelseförordningen (2010:2010).

Förordning (2015:116).28 § En underrättelse enligt 27 § ska lämnas i lämplig tid och

utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda

fallet.En underrättelse ska innehålla information om de regler som

gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688)

om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats

tidigare. Förordning (2011:975).Bemyndigande29 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av

allmänna medel för utgifter i samband med frigivningen och för

andra ändamål före frigivningen.30 § Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om

verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning

för verksamhet i häkte och häktesavdelning vid

kriminalvårdsanstalt.31 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

verkställighet av häkteslagen (2010:611) och denna förordning

för verksamhet i polisarrest. Förordning (2014:1184).32 § Kriminalvården och Polismyndigheten ska höra Statens

institutionsstyrelse vid utformningen av särskilda

föreskrifter för intagna som dömts till sluten ungdomsvård.

Förordning (2014:1184).33 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om myndighetens

förvaring av personer som omhändertagits enligt lagen

(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Related Laws