Road Traffic Management Corporation Amendment Act

Link to law: http://www.gov.za/documents/road-traffic-management-corporation-amendment-act
Published: 2000-08-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
Road Traffic Management Corporation Amendment Act [No. 25 of 2000]
GOVERNMENT GAZETTE
STAATSKOERANT
VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
Registered cit the Post Ojice as a Ntwvspaper As ‘IZ Nuusb[(id by ~iie Poskontoor Gerecyi.street
CAPE TOWN, 2 AUGUST 2000 VOL 4 2 2 No. 21429
KAAPSTAD, 2 AUGUSTUS 2000
I THE PRESIDENCY
No. 767. 2 AUgUSt XIOO
1[ is hereby notified that the President hus assented to the following A~t information:—
N(), 25 Of’ 2000:
which is hereby published t’or general
Road Traffic Management Corporation Amendment Act. 2000.”
DIE PRESIDENSIE
No. 767. ? z% Ll~UStLl\ 2000
Hierby word bekend gemaak dLN die President sy goed- lwuring geh~g het Ml die onderst:mde Wet ~v:~t hierby ter algemene inllgting gepub[iseei’ word:—
INo. 25 van 2000: Wvsigingswt?t op die P:ld\’erkeersbest LILlrs- iorp{)r:riie. 2000.
. N,) 21429 (; OVi:KA’?lI~N”I” (,, \ZIUI”Tt:, 2 ,\(~GLiS”[’ 2000
,ic’t N(). 25, .2000” Roil) r[