Electronic Communications Act

Link to law: http://www.gov.za/documents/electronic-communications-act
Published: 2006-04-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
Electronic Communications Act [No. 36 of 2005]


Government Gazette
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Vol. 490 Cape Town 18 April 2006 No. 28743
THE PRESIDENCY No. 364 18 April 2006
It is hereby notified that the President has assented to the following Act, which is hereby published for general information:–
No. 36 of 2005: Electronic Communications Act, 2005.

ACT To promote convergence in the broadcasting, broadcasting signal distribution and telecommunications sectors and to provide the legal framework for convergence of these sectors; to make new provision for the regulation of electronic communica- tions services, electronic communications network services and broadcasting services; to provide for the granting of new licences and new social obligations; to provide for the control of the radio frequency spectrum; to provide for the continued existence of the Universal Service Agency and the Universal Service Fund; and to provide for matters incidental thereto.
BE IT ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, asfollows:— ARRANGEMENT OF SECTIONS
Sections
CHAPTER 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
1. Definitions 2. Object of Act
CHAPTER 2
POLICY AND REGULATIONS
3. Ministerial Policies and Policy directions 4. Regulations by Authority
CHAPTER 3
LICENSING FRAMEWORK
5. Licensing 6. Licence exemption 7. Prohibition of provision of service without licence 8. Terms and conditions for licences 9. Application for and granting of individual licences 10. Amendment of individual licence 11. Renewal of individual licence 12. Surrender of individual licence 13. Transfer of individual licence or change of ownership 14. Suspension or cancellation of individual licence 15. Effect of suspension, cancellation, surrender or expiry of individual licence 16. Class licence 17. Registration for class licence
2 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
————————— (English text signed by the President.)
(Assented to 11 April 2006.) —————————
5
10
15
20
25
WET Om konvergensie in die uitsaai-, uitsaaiseinverspreiding- en tele- kommunikasiesektore te bevorder en om die regsraamwerk vir konvergensie van hierdie sektore te voorsien; om opnuut voorsiening te maak vir die regulering van elektroniese kommunikasiedienste, elektroniese kommunikasienetwerkdienste en uitsaaidienste; om voorsiening te maak vir die toestaan van nuwe lisensies en nuwe maatskaplike verpligtinge; om voorsiening te maak vir die beheer van die radiofrekwensiespektrum; om voorsiening te maak vir die voortbestaan van die Universele Diens-agentskap en die Universele Diens-fonds; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.
DAAR WORD BEPAAL deur die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika,soos volg:— INDELING VAN ARTIKELS
Artikels
HOOFSTUK 1
INLEIDENDE BEPALINGS
1. Woordomskrywing 2. Oogmerk van Wet
HOOFSTUK 2
BELEID EN REGULASIES
3. Ministeriële beleidsrigtings en beleidsvoorskrifte 4. Regulasies deur Owerheid
HOOFSTUK 3
LISENSIËRINGSRAAMWERK
5. Lisensiëring 6. Vrystelling van lisensie 7. Verbod op verskaffing van diens sonder lisensie 8. Bedinge en voorwaardes vir lisensies 9. Aansoek om en toestaan van individuele lisensies 10. Wysiging van individuele lisensie 11. Hernuwing van individuele lisensie 12. Teruggawe van individuele lisensie 13. Oordrag van individuele lisensie of verandering van eienaarskap 14. Opskorting of intrekking van individuele lisensie 15. Gevolg van opskorting, intrekking, teruggawe of verval van individuele
lisensie 16. Klaslisensie 17. Registrasie vir klaslisensie
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 3
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
————————— (Engelse teks deur die President geteken.)
(Goedgekeur op 11 April 2006.) —————————
18. Refusal of registration for class licence 19. Renewal of class licence
CHAPTER 4
ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORKS AND COMMUNICATIONS FACILITIES
20. Application 21. Guidelines for rapid deployment of electronic communications facilities 22. Entry upon and construction of lines across land and waterways 23. Underground pipes for purposes of electronic communications network service 24. Pipes under streets 25. Removal of electronic communications network facilities 26. Fences 27. Trees obstructing electronic communications network facilities 28. Height or depth of electronic communications network facilities 29. Electrical works
CHAPTER 5
RADIO FREQUENCY SPECTRUM
30. Control of radio frequency spectrum 31. Radio frequency spectrum licence 32. Control of possession of radio apparatus 33. Frequency co-ordination 34. Radio frequency plan
CHAPTER 6
TECHNICAL EQUIPMENT AND STANDARDS
35. Approval of type 36. Technical standards for equipment and electronic communicationS facilities
CHAPTER 7
INTERCONNECTION
37. Obligation to interconnect 38. Interconnection regulations 39. Filing of interconnection agreements 40. Notification of interconnection disputes 41. Interconnection pricing principles 42. Carrier pre-selection
CHAPTER 8
ELECTRONIC COMMUNICATIONS FACILITIES LEASING
43. Obligation to lease electronic communications facilities 44. Electronic communications facilities leasing regulations 45. Filing of electronic communications facilities leasing agreements 46. Notification of electronic communications facilities leasing agreement dis-
putes 47. Facilities leasing pricing principles
4 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
18. Weiering van registrasie vir klaslisensie 19. Hernuwing van klaslisensie
HOOFSTUK 4
ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIENETWERKE EN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIEFASILITEITE
20. Toepassing 21. Riglyne vir vinnige ontplooiing van elektroniese kommunikasiefasiliteite 22. Betreding en oprigting van lyne oor grond en waterweë 23. Ondergrondse pype vir doeleindes van elektroniese kommunikasie-
netwerkdiens 24. Pype onder strate 25. Verwydering van elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteite 26. Heinings 27. Bome wat elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteite belemmer 28. Hoogte of diepte van elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteite 29. Elektriese werke
HOOFSTUK 5
RADIOFREKWENSIESPEKTRUM
30. Beheer van radiofrekwensiespektrum 31. Radiofrekwensiespektrumlisensie 32. Beheer van besit van radioapparaat 33. Frekwensiekoördinasie 34. Radiofrekwensieplan
HOOFSTUK 6
TEGNIESE TOERUSTING EN STANDAARDE
35. Goedkeuring van tipe 36. Tegniese standaarde vir toerusting en elektroniese kommunikasiefasiliteite
HOOFSTUK 7
INTERKONNEKSIE
37. Verpligting om te interkonnekteer 38. Interkonneksieregulasies 39. Indiening van interkonneksie-ooreenkomste 40. Kennisgewing van interkonneksiegeskille 41. Interkonneksieprysbeginsels 42. Draervoorafseleksie
HOOFSTUK 8
VERHURING VAN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIEFASILITEITE
43. Verpligting om elektroniese kommunikasiefasiliteite te verhuur 44. Regulasies vir verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite 45. Indiening van verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasie-
fasiliteite 46. Kennisgewing van geskille oor verhuringsooreenkomste vir elektroniese
kommunikasiefasiliteite 47. Beginsels van prysbepaling vir fasiliteitverhuring
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 5
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
CHAPTER 9
BROADCASTING SERVICES
48. Application 49. Public broadcasting service licences 50. Community broadcasting service licences 51. Commercial broadcasting service licences 52. Prohibition on granting of broadcasting service licence to party-political
entities 53. Record of programmes broadcast by broadcasting service licensees 54. Code of conduct for broadcasting service licensees 55. Control over advertisements 56. Prohibition on broadcasting of party election broadcasts and political
advertisements except in certain circumstances 57. Broadcasting of party election broadcasts on public broadcasting services 58. Political advertising on broadcasting services 59. Equitable treatment of political parties by broadcasting service licensees
during election period 60. Restriction on subscription broadcasting services 61. Preservation of South African programming 62. Broadcasting signal distribution objectives 63. Self provisioning by broadcasting service licensees 64. Limitations on foreign control of commercial broadcasting services 65. Limitations on control of commercial broadcasting services 66. Limitations on cross-media control of commercial broadcasting services
CHAPTER 10
COMPETITION MATTERS
67. Competition matters
CHAPTER 11
NUMBERING
68. Numbering plans and number portability
CHAPTER 12
CONSUMER ISSUES
69. Code of conduct, end-user and subscriber service charter 70. People with disabilities 71. Consumer Advisory Panel
CHAPTER 13
GENERAL
72. Establishment of Electronic Communications and ICT Museum, information communication technology for government and other related services
73. E-rate 74. Offences and penalities 75. Directory services 76. Establishment of public emergency communications centres 77. Duties of 112 Emergency Centres and licensees 78. National Public emergency number 79. Standards, capabilities and operating procedures of 112 Emergency Centres
6 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
HOOFSTUK 9
UITSAAIDIENSTE
48. Toepassing 49. Openbare uitsaaidienslisensies 50. Gemeenskapsuitsaaidienslisensies 51. Kommersiële uitsaaidienslisensies 52. Verbod op toestaan van uitsaaidienslisensie aan partypolitieke entiteite 53. Rekord van programme uitgesaai deur uitsaaidienslisensiehouers 54. Gedragskode vir uitsaaidienslisensiehouers 55. Beheer oor advertensies 56. Verbod op uitsaai van partyverkiesingsuitsendings en politieke advertensies
behalwe in sekere omstandighede 57. Uitsaai van partyverkiesingsuitsendings op openbare uitsaaidienste 58. Politieke advertensies op uitsaaidienste 59. Billike behandeling van politieke partye deur uitsaaidienslisensiehouers tydens
verkiesingstydperk 60. Beperking op subskripsie-uitsaaidienste 61. Bewaring van Suid-Afrikaanse programme 62. Uitsaaiseinverspreidingsoogmerke 63. Selfvoorsiening deur uitsaaidienslisensiehouers 64. Beperkings op buitelandse beheer van kommersiële uitsaaidienste 65. Beperkings op beheer van kommersiële uitsaaidienste 66. Beperkings op kruismediabeheer van kommersiële uitsaaidienste
HOOFSTUK 10
MEDEDINGINGSAANGELEENTHEDE
67. Mededingingsaangeleenthede
HOOFSTUK 11
NOMMERING
68. Nommeringsplanne en nommerdraagbaarheid
HOOFSTUK 12
VERBRUIKERSKWESSIES
69. Gedragskode, eindgebruiker- en intekenaardienshandves 70. Mense met gestremdhede 71. Verbruikersadviespaneel
HOOFSTUK 13
ALGEMEEN
72. Instelling van Museum van Elektroniese Kommunikasie en IKT, inligtings- kommunikasietegnologie vir regerings- en ander verwante dienste
73. E-tarief 74. Misdrywe en strawwe 75. Gidsdienste 76. Instelling van openbare noodkommunikasiesentrums 77. Pligte van 112-noodsentrums en lisensiehouers 78. Nasionale openbare noodnommer 79. Standaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van 112-noodsentrums
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 7
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
CHAPTER 14
UNIVERSAL SERVICE AND ACCESS AGENCY OF SOUTH AFRICA
80. Continued existence of Universal Service Agency 81. Functions of Board 82. Functions of Agency 83. CEO and staff of Agency 84. Financing of Agency 85. Banking account 86. Annual and other reports 87. Continued existence and control of Universal Service Fund 88. Application of money in Universal Service and Access Fund 89. Contributions to Universal Service and Access Fund 90. Competitive tender for universal service and access projects 91. Accounts of Universal Service and Access Fund
CHAPTER 15
TRANSITIONAL PROVISIONS
92. Existing licences 93. Licence conversion 94. Conflicts 95. Existing regulations 96. Application of Act 97. Repeal and amendment of laws 98. Short title and commencement
SCHEDULE CHAPTER 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
Definitions
1. In this Act, unless the context indicates otherwise— ‘‘ affiliate’’ means with respect to any person, any other person that, directly or indirectly— (a) controls the first mentioned person; (b) is controlled by the first mentioned person; or (c) is under common control, with the first mentioned person; ‘‘ Agency’’ means the Universal Service and Access Agency of South Africa established by section 80; ‘‘ Authority’’ means the Independent Communications Authority of South Africa established by section 3 of the Independent Communications Authority of South Africa Act, 2000 (Act No. 13 of 2000); ‘‘ broadcasting’’ means any form of unidirectional electronic communications intended for reception by— (a) the public; (b) sections of the public; or (c) subscribers to any broadcasting service, whether conveyed by means of radio frequency spectrum or any electronic communications network or any combination thereof, and ‘‘ broadcast’’ is construed accordingly; ‘‘ Broadcasting Act’’ means the Broadcasting Act, 1999 (Act No. 4 of 1999); ‘‘ broadcasting service’’ means any service which consists of broadcasting and which service is conveyed by means of an electronic communications network, but does not include—
8 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
HOOFSTUK 14
UNIVERSELE DIENS-EN-TOEGANGSAGENTSKAP VAN SUID-AFRIKA
80. Voortbestaan van Universele Diens-agentskap 81. Werksaamhede van Raad 82. Werksaamhede van Agentskap 83. Hoof- uitvoerende beampte en personeel van Agentskap 84. Finansiering van Agentskap 85. Bankrekening 86. Jaarverslag en ander verslae 87. Voortbestaan en beheer van Universele Diens-fonds 88. Aanwending van geld in Universele Diens-en-Toegangsfonds 89. Bydraes tot Universele Diens-en-Toegangsfonds 90. Mededingende tender vir universele diens-en-toegangsprojekte 91. Rekeninge van Universele Diens-en-Toegangsfonds
HOOFSTUK 15
OORGANGSBEPALINGS
92. Bestaande lisensies 93. Omskepping van lisensies 94. Botsings 95. Bestaande regulasies 96. Toepassing van Wet 97. Herroeping en wysiging van wette 98. Kort titel en inwerkingtreding
BYLAE
HOOFSTUK 1
INLEIDENDE BEPALINGS
Woordomskrywing
1. In hierdie Wet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken— ‘‘Agentskap’’ die Universele Diens-en-Toegangsagentskap van Suid-Afrika by artikel 80 ingestel; ‘‘bestaande lisensies’’ die lisensies wat voor die inwerkingtreding van hierdie Wet ooreenkomstig die bepalings van die Telekommunikasiewet, die OUO-wet of die Uitsaaiwet aan persone toegestaan is; ‘‘dae’’ werkdae tensy anders vermeld; ‘‘dienshandves’’ ’n dokument wat deur ’n lisensiehouer ontwikkel is na oorleg met sy personeel, intekenaars en eindgebruikers, wat die standaarde van diens uiteensit wat intekenaars kan verwag, en is ’n instrument vir prestasiemeting en verantwoordbaarheid wat op intekenaardiensuitkomste fokus; ‘‘Direkteur-generaal’’ die Direkteur-generaal van die Departement van Kommunikasie; ‘‘dominant’’ dieselfde as die betekenis wat in artikel 7 van die Wet op Mededinging aan die term gegee is; ‘‘draervoorafseleksie’’ die vermoë van ’n intekenaar op ’n elektroniese kommunikasiediens om toegang te kry tot die elektroniese kommunikasiedienste van ’n ander elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer of persoon vrygestel soos in artikel 6 bepaal, en dit te benut; ‘‘eindgebruiker’’ ’n intekenaar en persone wat die dienste van ’n gelisensieerde diens in Hoofstuk 3 bedoel, gebruik; ‘‘elektroniese kommunikasie’’ die uitsending, oorsending of ontvangs van inligting, insluitend sonder beperking, stem, klank, data, teks, video, animasie, visuele beelde, bewegende beelde en prente, seine of ’n kombinasie daarvan deur middel van magnetisme, radio- of ander elektromagnetiese golwe, optiese, elektromagnetiese stelsels of ’n agentskap van soortgelyke aard, hetsy met of sonder hulp van tasbare geleiding, maar dit sluit nie inhouddiens in nie;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 9
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) a service which provides no more than data or text, whether with or without associated still images;
(b) a service in which the provision of audio-visual material or audio material is incidental to the provision of that service, or
(c) a service or a class of service, which the Authority may prescribe as not falling within this definition;
‘‘ broadcasting service licensee’’ means a person to whom a broadcasting service licence has been granted in terms of this Act; ‘‘ broadcasting service radio frequency bands’’ means that part of the electro- magnetic radio frequency spectrum which is allocated for the use of broadcasting services by the Authority, taking into account the ITU table of allotment, in so far as such allocation has been agreed to or approved by the Republic; ‘‘ broadcasting service licence’’ means a licence granted by the Authority to a person in terms of section 5(2)(b) or section 5(4)(b); ‘‘ broadcasting signal distribution’’ means the process whereby the output signal of a broadcasting service is taken from the point of origin, being the point where such signal is made available in its final content format, from where it is conveyed, to any broadcast target area, by means of electronic communications and includes multi-channel distribution; ‘‘ carrier pre-selection’’ means the ability of a subscriber of an electronic communications service to access and use the electronic communications services of another electronic communications service licensee or person exempted as provided for in section 6; ‘‘ channel’’ means a single defined programming service of a broadcasting services licensee; ‘‘ class licence’’ means a licence granted by the Authority to a person in terms of section 5(4); ‘‘ class licensee’’ means a person to whom a class licence has been granted in terms of this Act; ‘‘ commercial broadcasting’’ means a broadcasting service operating for profit or as part of a profit entity but excludes any public broadcasting service; ‘‘ common carrier’’ means a person licensed to provide an electronic communi- cations network service who is obliged to provide signal distribution for broadcasting services on a non-discriminatory and non-exclusive basis; ‘‘ community’’ includes a geographically founded community or any group of persons or sector of the public having a specific, ascertainable common interest; ‘‘ community broadcasting service’’ means a broadcasting service which— (a) is fully controlled by a non-profit entity and carried on for non-profit
purposes; (b) serves a particular community; (c) encourages members of the community served by it or persons associated with
or promoting the interests of such community, to participate in the selection and provision of programmes to be broadcast in the course of such broadcasting service; and
(d) may be funded by donations, grants, sponsorships or advertising or membership fees, or by any combination of the aforementioned;
‘‘ Competition Act’’ means the Competition Act, 1998 (Act No. 89 of 1998); ‘‘ Complaints and Compliance Committee’’ means the committee established by the Authority in terms of section 17A of the ICASA Act; ‘‘ days’’ means working days unless otherwise specified; ‘‘ Director-General’’ means the Director-General of the Department of Commu- nications; ‘‘ dominant’’ has the same meaning given to that term in section 7 of the Competition Act; ‘‘ election’’ means an election as defined in section 1 of the Electoral Act, 1998 (Act No. 73 of 1998); ‘‘ election period’’ means the period commencing with the date on which the election day is proclaimed and ending on the day immediately following upon the day on which candidates of any of the political parties are declared elected; ‘‘ electronic communications’’ means the emission, transmission or reception of information, including without limitation, voice, sound, data, text, video, anima- tion, visual images, moving images and pictures, signals or a combination thereof by means of magnetism, radio or other electromagnetic waves, optical, electro-
10 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
‘‘elektroniese kommunikasiediens’’ ’n diens wat aan die publiek, dele van die publiek, die Staat of die intekenaars op sodanige diens verskaf word, wat in geheel of gedeeltelik bestaan uit die dra op enige wyse van elektroniese kommunikasie oor ’n elektroniese kommunikasienetwerk, maar uitgesonderd uitsaaidienste; ‘‘elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer’’ ’n persoon aan wie ’n elektroniese kommunikasiedienstelisensie ingevolge artikel 5(2) toegestaan is; ‘‘elektroniese kommunikasiefasiliteit’’ ook, maar is nie beperk nie tot, enige — (a) draad; (b) kabel (insluitend ondersese en landgebaseerde veseloptiese kabels); (c) antenne; (d) mas; (e) satellietantwoordsender; (f) kringbaan; (g) kabellandstasie; (h) internasionale poort; (i) aardstasie; en (j) radioapparaat of ander ding, wat gebruik kan word vir, of in verband met, elektroniese kommunikasie, insluitend waar van toepassing—
(i) plasingsruimte; (ii) moniteertoerusting;
(iii) ruimte op of binne pale, kanale, kabelhouers, mangate, handvatsels en geleibuise; en
(iv) geassosieerde steunstelsels, substelsels en dienste, bykomstig by sodanige elektroniese kommunikasiefasiliteite of andersins nodig om verbinding te beheer van die verskillende elektroniese kommunikasiefasiliteite vir behoorlike funksionaliteit, beheer, integrasie en benutting van sodanige elektroniese kommunikasiefasiliteite;
‘‘elektroniese kommunikasienetwerk’’ ’n stelsel van elektroniese kommunikasiefasiliteite (uitgesonderd intekenaartoerusting), insluitend sonder beperking— (a) satellietstelsels; (b) vaste stelsels (kringbaan- en pakketgeskakel); (c) mobiele stelsels; (d) veseloptiese kabels (ondersee en landgebaseer); (e) elektrisiteitkabelstelsels (in soverre dit vir elektroniese kommunikasiedienste
gebruik word); en (f) ander oorsendingstelsels, wat vir die dra van elektroniese kommunikasie
gebruik word; ‘‘elektroniese kommunikasienetwerkdiens’’ ’n diens waardeur ’n persoon ’n elektroniese kommunikasienetwerk beskikbaar stel, hetsy deur te verkoop, te verhuur of andersins— (a) vir daardie persoon se eie gebruik vir die verskaffing van ’n elektroniese
kommunikasiediens of uitsaaidiens; (b) aan ’n ander persoon vir daardie ander persoon se gebruik by die verskaffing
van ’n elektroniese kommunikasiediens of uitsaaidiens; of (c) vir herverkoop aan ’n elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer,
uitsaaidienslisensiehouer of ’n ander diens in hierdie Wet beoog, en ‘‘netwerkdienste’’ word dienooreenkomstig uitgelê; ‘‘elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer’’ ’n persoon aan wie ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensie ingevolge artikel 5(2) of 5(4) toegestaan is; ‘‘finansiële belang’’ ’n belang wat moontlik nie met stemreg gepaard gaan nie maar wat aan die persoon of entiteit ’n ekwiteit- of skuldbelang verleen regstreeks deur aandele of ander sekuriteite of onregstreeks deur ’n ooreenkoms wat aan hom— (a) die mag gee om die lisensiehouer te beheer; of (b) ’n effektiewe sê gee oor die sake van die lisensiehouer; ‘‘geaffilieerde’’, met betrekking tot enige persoon, enige ander persoon wat, regstreeks of onregstreeks— (a) eersgenoemde persoon beheer; (b) deur eersgenoemde persoon beheer word; of
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 11
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
magnetic systems or any agency of a like nature, whether with or without the aid of tangible conduct, but does not include content service; ‘‘ electronic communications facility’’ includes but is not limited to any— (a) wire; (b) cable (including undersea and land-based fibre optic cables); (c) antenna; (d) mast; (e) satellite transponder; (f) circuit; (g) cable landing station; (h) international gateway; (i) earth station; and (j) radio apparatus or other thing, which can be used for, or in connection with, electronic communications, including where applicable— (i) collocation space;
(ii) monitoring equipment; (iii) space on or within poles, ducts, cable trays, manholes, hand holds and
conduits; and (iv) associated support systems, sub-systems and services, ancillary to such
electronic communications facilities or otherwise necessary for controlling connectivity of the various electronic communications facilities for proper functionality, control, integration and utilisation of such electronic communi- cations facilities;
‘‘ electronic communications network’’ means any system of electronic commu- nications facilities (excluding subscriber equipment), including without limita- tion— (a) satellite systems; (b) fixed systems (circuit- and packet-switched); (c) mobile systems; (d) fibre optic cables (undersea and land-based); (e) electricity cable systems (to the extent used for electronic communications
services); and (f) other transmission systems, used for conveyance of electronic communica-
tions; ‘‘ electronic communications network service’’ means a service whereby a person makes available an electronic communications network, whether by sale, lease or otherwise— (a) for that person’s own use for the provision of an electronic communications
service or broadcasting service; (b) to another person for that other person’s use in the provision of an electronic
communications service or broadcasting service; or (c) for resale to an electronic communications service licensee, broadcasting
service licensee or any other service contemplated by this Act, and ‘‘ network services’’ is construed accordingly; ‘‘ electronic communications network service licensee’’ means a person to whom an electronic communications network service licence has been granted in terms of section 5(2) or 5(4); ‘‘ electronic communications service’’ means any service provided to the public, sections of the public, the State, or the subscribers to such service, which consists wholly or mainly of the conveyance by any means of electronic communications over an electronic communications network, but excludes broadcasting services; ‘‘ electronic communications service licensee’’ means a person whom an electronic communications services licence has been granted in terms of section 5(2); ‘‘ emergency organisation’’ means, in respect of any locality, the relevant police, fire, ambulance or traffic authority or coast guard services for that locality and any other similar organisation providing assistance to the public in emergencies; ‘‘ end-user means a subscriber and persons who use the services of a licensed service referred to in Chapter 3; ‘‘ essential facility’’ means an electronic communications facility or combination of electronic communications or other facilities that is exclusively or predomi- nantly provided by a single or limited number of licensees and cannot feasibly
12 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(c) saam met eersgenoemde persoon onder gemeenskaplike beheer is; ‘‘gemeenskap’’ ook ’n geografies gefundeerde gemeenskap of ’n groep persone of sektor van die publiek wat ’n bepaalde, vasstelbare gemeenskaplike belang het; ‘‘gemeenskaplike draer’’ ’n persoon gelisensieer om ’n elektroniese kommunikasienetwerkdiens te verskaf wat verplig is om seinverspreiding vir uitsaaidienste op ’n niediskriminerende en nie-eksklusiewe grondslag te verskaf; ‘‘gemeenskapsuitsaaidiens’’ ’n uitsaaidiens wat— (a) ten volle deur ’n entiteit sonder winsoogmerk beheer word en sonder ’n
winsoogmerk bedryf word; (b) ’n bepaalde gemeenskap dien; (c) lede van die gemeenskap wat daardeur bedien word of persone wat aan
sodanige gemeenskap verbonde is of die belange van sodanige gemeenskap bevorder, aanmoedig om deel te neem aan die keuring en voorsiening van programme vir uitsending in die loop van sodanige uitsaaidiens; en
(d) gefinansier kan word deur skenkings, bewilligings, borgskappe of advertensies of ledegelde, of deur ’n kombinasie van die voorgaande;
‘‘geregistreerde politieke party’’, vir doeleindes van Hoofstuk 9— (a) ’n geregistreerde party in artikel 1 van die Kieswet, 1998, omskryf; of (b) ’n alliansie van sodanige geregistreerde partye, na gelang van die geval, wat
vir die doel van ’n bepaalde verkiesing voor die begin van die betrokke verkiesingstydperk sy lys van kandidate vir die Nasionale Vergadering of enige ander wetgewer in die Grondwet beoog, voorgelê het;
‘‘groothandel’’ die verkoop, verhuring of andersins beskikbaarstelling van ’n elektroniese kommunikasienetwerkdiens of ’n elektroniese kommunikasiediens deur ’n elektroniese kommunikasienetwerklisensiehouer of ’n elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer aan ’n ander lisensiehouer of persoon wat ’n diens verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling; ‘‘herverkoper’’ ’n persoon wat— (a) ’n elektroniese kommunikasienetwerkdiens of elektroniese kommunikasie-
diens verkry deur huur of ’n ander kommersiële reëling; en (b) sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdiens of elektroniese
kommunikasiediens teen vergoeding aan intekenaars beskikbaar stel, ongeag of sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienste of elektroniese kommunikasiedienste wat deur die herverkoper beskikbaar gestel word—
(i) identies is aan die elektroniese kommunikasienetwerkdiens of elektroniese kommunikasiediens wat verkry is;
(ii) verpak, gebondel of andersins hergroepeer word om nuwe of veranderde diensaanbiedings te vorm;
(iii) gekombineer, geskakel of gebruik word in verband met elektroniese kommunikasienetwerke of elektroniese kommunikasiefasiliteite in besit van die herverkoper; of
(iv) waarde tot sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienste of elektroniese kommunikasiedienste voeg,
en ‘‘herverkoop’’ word dienooreenkomstig uitgelê; ‘‘hierdie Wet’’ ook die Bylae, regulasies, bevele, bepalings en riglyne; ‘‘IKT’’ inligting, kommunikasie en tegnologie; ‘‘IKT-handves’’ die Handves vir Swart Ekonomiese Bemagtiging vir die IKT-sektor; ‘‘individuele lisensie’’ ’n lisensie wat ingevolge artikel 5(2) deur die Owerheid aan ’n persoon toegestaan word; ‘‘intekenaar’’ ’n persoon wat ’n kleinhandeldiens van ’n lisensiehouer in Hoofstuk 3 bedoel, wettig gebruik of ontvang of toegang daartoe kry teen vergoeding of die kleinhandeldienste van ’n persoon wat ’n diens verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling; ‘‘intekenaartoerusting’’ ’n toestel wat deur ’n intekenaar gebruik word om die dienste van ’n lisensiehouer in Hoofstuk 3 bedoel, te gebruik of te ontvang of toegang daartoe te kry of die dienste van ’n persoon wat ’n diens ingevolge ’n lisensievrystelling verskaf, insluitend sonder beperking ’n telefoon, ongeag tegnologie soos IP-fone (internetprotokolfone), mobiele fone, openbaar beskikbare fone; ’n handstel, ’n rekentoestel soos ’n persoonlike digitale assistent of ’n persoonlike rekenaar; ’n toestel vir die ontvangs van ’n klankradio-uitsaaidiens en ’n televisie; of ’n ander toestel of toerusting, en enige gepaardgaande programmatuur;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 13
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(whether economically, environmentally or technically) be substituted or dupli- cated in order to provide a service in terms of this Act; ‘‘ existing licences’’ means the licences granted to persons prior to the coming into force of this Act in accordance with the provisions of the Telecommunications Act, the IBA Act or the Broadcasting Act; ‘‘ financial interest’’ means an interest that may not have voting rights attached to it but which gives the person or entity an equity or debt interest directly through shares or other securities or indirectly through an agreement giving it— (a) the power to control the licensee; or (b) an effective say over the affairs of the licensee; ‘‘ free-to-air service’’ means a service which is broadcast and capable of being received without payment of subscription fees; ‘‘ harmful interference’’ means interference which— (a) seriously degrades, obstructs, or repeatedly interrupts an electronic commu-
nication or broadcasting service operating in accordance with ITU Radio Regulations; or
(b) is not within CISPR interference level limits as agreed to or adopted by the Republic;
‘‘ IBAAct’’ means the Independent Broadcasting Authority Act, 1993 (Act No. 153 of 1993); ‘‘ ICASA Act’’ means the Independent Communications Authority of South Africa Act, 2000 (Act No. 13 of 2000); ‘‘ ICT Charter’’ means the Black Economic Empowerment Charter for the ICT sector; ‘‘ individual licence’’ means a licence that is granted by the Authority to a person in terms of section 5(2); ‘‘ interconnection’’ means the physical or logical linking of two or more electronic communications networks, electronic communications services, broadcasting services, services provided pursuant to a licence exemption or any combination thereof; ‘‘ interference’’ means the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations, or inductions upon reception in a radio communication system, manifested by any— (a) performance degradation; (b) misinterpretation; or (c) loss of information, which could be extracted in the absence of such unwanted energy; ‘‘ ICT’’ means information, communications and technology; ‘‘ ITU’’ means International Telecommunications Union; ‘‘ licensee’’ means a person issued with a licence to provide services in terms of Chapter 3 of this Act; ‘‘ licence exemption’’ means an exemption granted by the Authority in terms of section 6 of this Act; ‘‘ licence area’’ means the geographical area specified in a licence; ‘‘ market power’’ has the same meaning as that term is defined in the Competition Act; ‘‘ Minister’’ means the Minister responsible for Communications; ‘‘ multi-channel distribution service’’ means a broadcasting signal distribution service that provides broadcasting signal distribution for more than one channel at the same time on the same signal, and ‘‘ multi-channel distributor’’ is construed accordingly; ‘‘ number portability’’ means the ability of subscribers to an electronic commu- nications service or persons providing a service pursuant to a licence exemption, to retain their existing numbers without impairment of quality, reliability, or convenience when switching from one electronic communications service licensee to another electronic communications service licensee; ‘‘ party election broadcast’’ means a direct address or message broadcast free of charge on a broadcasting service and which is intended or calculated to advance the interests of any particular political party; ‘‘ person’’ means a natural or a juristic person; ‘‘ political advertisement’’ means an advertisement broadcast on a broadcasting service which is intended or calculated to advance the interests of any particular political party, for which advertisement the relevant broadcasting service licensee
14 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
‘‘interkonneksie’’ die fisieke of logiese skakeling van twee of meer elektroniese kommunikasienetwerke, elektroniese kommunikasiedienste, uitsaaidienste, dienste verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling of enige kombinasie daarvan; ‘‘ITU’’ die Internasionale Telekommunikasie-unie; ‘‘kanaal’’ ’n enkele omskrewe programmeerdiens van ’n uitsaai- dienstelisensiehouer; ‘‘KBD’’ kortboodskapdiens waardeur teks oor ’n elektroniese kommunikasie- netwerk gestuur word; ‘‘Klagtes- en Nakomingskomitee’’ die komitee deur die Owerheid ingestel ingevolge artikel 17A van die OKOSA-wet; ‘‘klankuitsaaidiens’’ ’n uitsaaidiens bestaande uit die oorsending van oudioseine en die reproduksie van die seine in die vorm van klanke, maar nie ook in die vorm van beelde of ander sigbare tekens of seine nie; ‘‘klaslisensie’’ ’n lisensie wat ingevolge artikel 5(4) deur die Owerheid aan ’n persoon toegestaan is; ‘‘klaslisensiehouer’’ ’n persoon aan wie ’n klaslisensie ingevolge hierdie Wet toegestaan is; ‘‘kleinhandel’’ die verkoop, verhuring of ander beskikbaarstelling van dienste wat lisensiehouers aan intekenaars bied; ‘‘KMMO’’ ’n kleinonderneming omskryf in artikel 1 van die Nasionale Kleinondernemingswet, 1996 (Wet No. 102 van 1996); ‘‘kommersiële uitsaaidiens’’ ’n uitsaaidiens wat vir wins bedryf word of as deel van ’n entiteit met winsoogmerk, maar uitgesonderd ’n openbare uitsaaidiens; ‘‘lisensiegebied’’ die geografiese gebied in ’n lisensie bepaal; ‘‘lisensiehouer’’ ’n persoon aan wie ’n lisensie uitgereik is om dienste te verskaf ingevolge Hoofstuk 3 van hierdie Wet; ‘‘lisensievrystelling’’ ’n vrystelling ingevolge artikel 6 van hierdie Wet deur die Owerheid verleen; ‘‘markkrag’’ dieselfde as die term omskryf in die Wet op Mededinging; ‘‘Minister’’ die Minister verantwoordelik vir Kommunikasie; ‘‘nadelige steuring’’ steuring wat— (a) ’n elektroniese kommunikasie of uitsaaidiens wat ooreenkomstig die ITU se
Radioregulasies bedryf word, ernstig verswak, belemmer of herhaaldelik onderbreek; of
(b) nie binne CISPR-steuringsvlakperke soos deur die Republiek ooreengekom of aangeneem, is nie;
‘‘nommerdraagbaarheid’’ die vermoë van intekenaars op ’n elektroniese kommunikasiediens of persone wat ’n diens verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling, om hulle bestaande nommers te behou sonder benadeling van gehalte, betroubaarheid of gerief wanneer hulle van een elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer na ’n ander elektroniese kommunikasie- dienslisensiehouer oorskakel; ‘‘noodorganisasie’’, ten opsigte van enige plek, die betrokke polisie-, brandweer-, ambulans- of verkeersowerheid of kuswagdienste vir daardie plek en enige ander soortgelyke organisasie wat in noodgevalle bystand aan die publiek verleen; ‘‘noodsaaklike fasiliteit’’ ’n elektroniese kommunikasiefasiliteit of kombinasie van elektroniese kommunikasie- of ander fasiliteite wat uitsluitlik of oorheersend deur ’n enkele of beperkte getal lisensiehouers verskaf word en nie geredelik (hetsy ekonomies, omgewingskundig of tegnies) vervang of gedupliseer kan word ten einde ’n diens ingevolge hierdie Wet te verskaf nie; ‘‘OKOSA-wet’’ die Wet op die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika, 2000 (Wet No. 13 van 2000); ‘‘onderbediende gebied’’ die geografies geïdentifiseerde gebiede wat die Owerheid ooreenkomstig hierdie Wet omskryf het; ‘‘oorgangstydperk’’ die tydperk of tydperke in Hoofstuk 15 bedoel vir onder andere die omskepping van die bestaande lisensies na die lisensiëringstruktuur in hierdie Wet uiteengesit; ‘‘openbare uitsaaidiens’’ ’n uitsaaidiens wat deur die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie of ’n ander openbare onderneming in staatsbesit verskaf word; ‘‘OUO-wet’’ die Wet op die Onafhanklike Uitsaai-owerheid, 1993 (Wet No. 153 van 1993);
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 15
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
has received or is to receive, directly or indirectly, any money or other consideration; ‘‘ prescribed’’ means prescribed by regulation made by the Authority in terms of this Act or the related legislation; ‘‘ private electronic communications network’’ means an electronic communi- cations network used primarily for providing electronic communications for the owner’s own use; ‘‘ public broadcasting service’’ means any broadcasting service provided by the South African Broadcasting Corporation or other public state-owned enterprise; ‘‘ radio’’ means an electromagnetic wave which is propagated in space without artificial guide and having a frequency below 3000 GHz; ‘‘ radio apparatus’’ means an electronic communications facility which is capable of transmitting or receiving any signal by radio, excluding subscriber equipment, if such subscriber equipment is used solely for that purpose; ‘‘ radio frequency band’’ means a specified range of frequencies for use by one or more persons authorised to use the band; ‘‘ radio frequency band for security services’’ means one or more specified range of frequencies for use by one or more agencies classified as a security service; ‘‘ radio frequency plan’’ means a national plan that includes, but is not limited to— (a) a table of frequency allocations for all bands below 3000 GHz taking into
account the ITU table of allotments, in so far as such allotments have been adopted and agreed upon by the Republic, which may include designations of certain utilisations; and
(b) a plan, as applicable, for the migration of systems and equipment of existing users within specific radio frequency bands, including radio frequency bands for security services, to different frequency bands;
‘‘ radio frequency spectrum’’ means the portion of the electromagnetic spectrum used as a transmission medium for electronic communications; ‘‘ radio frequency spectrum licence’’ means a licence authorising the holder to use the radio frequency spectrum; ‘‘ radio station’’ means one or more transmitters or receivers or a combination of transmitters and receivers, including the accessory equipment, necessary at one location for carrying an electronic communications service or any electronic communications authorised by the authority; ‘‘ registered political party’’ , for the purposes of Chapter 9, means— (a) any registered party defined in section 1 of the Electoral Act, 1998; or (b) any alliance of such registered parties, as the case may be, which, for the
purpose of any particular election, has, before the commencement of the relevant election period, submitted its list of candidates for the National Assembly or any other legislature contemplated in the Constitution;
‘‘ related legislation’’ means the Broadcasting Act and the Independent Commu- nications Authority of South Africa Act and any regulations, determinations and guidelines made in terms of such legislation and not specifically repealed by this Act; ‘‘ Republic’’ means the Republic of South Africa, its possessions, air space and territorial waters; ‘‘ reseller’’ means a person who— (a) acquires, through lease or other commercial arrangement, by any electronic
communications network service or electronic communications service; and (b) makes such electronic communications network service or electronic commu-
nications service available to subscribers for a fee, whether or not such electronic communications network services or electronic communications services made available by the reseller— (i) are identical to the electronic communications network service or electronic
communications service acquired; (ii) are packaged, bundled or otherwise re-grouped to form new or varied service
offerings; (iii) are combined, linked or used in connection with electronic communications
networks or electronic communications facilities owned by the reseller; or (iv) add value to such electronic communications network services or electronic
communications services, and ‘‘ resale’’ is construed accordingly;
16 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
‘‘Owerheid’’ die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika ingestel by artikel 3 van die Wet op die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika, 2000 (Wet No. 13 van 2000); ‘‘partyverkiesingsuitsending’’ ’n regstreekse toespraak of boodskap wat gratis op ’n uitsaaidiens uitgesaai word en wat bedoel of bereken is om die belange van ’n bepaalde politieke party te bevorder; ‘‘persoon’’ ’n natuurlike of ’n regspersoon; ‘‘politieke advertensie’’ ’n advertensie-uitsending op ’n uitsaaidiens wat bedoel of bereken is om die belange van ’n bepaalde politieke party te bevorder, waarvoor die betrokke uitsaaidienslisensiehouer geld of ander vergoeding ontvang het of gaan ontvang, hetsy regstreeks of onregstreeks; ‘‘private elektroniese kommunikasienetwerk’’ ’n elektroniese kommunikasie- netwerk wat hoofsaaklik gebruik word om elektroniese kommunikasie vir die eienaar se eie gebruik te verskaf; ‘‘radio’’ ’n elektromagnetiese golf wat in die ruimte voortgeplant word sonder kunsmatige leiding en met ’n frekwensie onder 3 000 GHz; ‘‘radioapparaat’’ ’n elektroniese kommunikasiefasiliteit wat ’n sein per radio kan oorsend of ontvang, uitgesonderd intekenaartoerusting indien sodanige intekenaartoerusting uitsluitlik vir daardie doel gebruik word; ‘‘radiofrekwensieband’’ ’n bepaalde reeks van frekwensies vir gebruik deur een of meer persone wat gemagtig is om die band te gebruik; ‘‘radiofrekwensieband vir sekuriteitsdienste’’ een of meer bepaalde reekse frekwensies vir gebruik deur een of meer agentskappe wat as ’n sekuriteitsdiens geklassifiseer is; ‘‘radiofrekwensieplan’’ ’n nasionale plan wat insluit maar nie beperk is nie tot— (a) ’n tabel van frekwensietoewysings vir alle bande onder 3 000 GHz, met
inagneming van die ITU-tabel van toewysings, in soverre die Republiek tot sodanige toewysings ingestem of dit aanvaar het, wat aanwysings van sekere aanwendings kan insluit; en
(b) ’n plan, soos toepaslik, vir die verskuiwing van stelsels en toerusting van bestaande gebruikers binne bepaalde radiofrekwensiebande, insluitend radiofrekwensiebande vir sekuriteitsdienste, na verskillende frekwensie- bande;
‘‘radiofrekwensiespektrum’’ die gedeelte van die elektromagnetiese spektrum wat gebruik word as ’n oorsendingsmedium vir elektroniese kommunikasie; ‘‘radiofrekwensiespektrumlisensie’’ ’n lisensie wat die houer magtig om die radiofrekwensiespektrum te gebruik; ‘‘radiostasie’’ een of meer senders of ontvangers of ’n kombinasie van senders en ontvangers, insluitend die bykomstige toerusting, wat op een plek nodig is om ’n elektroniese kommunikasiediens of enige elektroniese kommunikasie wat deur die Owerheid gemagtig is, te dra; ‘‘Republiek’’ die Republiek van Suid-Afrika, sy besittings, lugruim en gebiedswaters; ‘‘sekuriteitsdienste’’ die sekuriteitsdienste van die Republiek ingevolge Hoofstuk 11 van die Grondwet ingestel; ‘‘Sentech-wet’’ die Wet op Sentech, 1996 (Wet No. 63 van 1996); ‘‘steuring’’ die invloed van ongewenste energie as gevolg van een of ’n kombinasie van uitsendings, uitstralings of induksies op die ontvangs in ’n radiokommunikasiestelsel, wat openbaar word deur— (a) prestasieverlaging; (b) wanvertolking; of (c) verlies van inligting, wat in afwesigheid van sodanige ongewenste energie onttrek kon word; ‘‘subskripsie-uitsaaidiens’’ ’n uitsaaidiens wat teen betaling van gelde aan ’n intekenaar verskaf word; ‘‘Telekommunikasiewet’’ die Telekommunikasiewet, 1996 (Wet No. 103 van 1996. ‘‘televisie-uitsaaidiens’’ ’n uitsaaidiens bestaande uit die oorsending van visuele beelde of ander sigbare seine met of sonder gepaardgaande klanke, waar die visuele beelde sodanig is dat reekse sodanige beelde as bewegende prente gesien word; ‘‘uitsaai’’ enige vorm van eenrigting- elektroniese kommunikasie bedoel vir ontvangs deur—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 17
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
‘‘ retail’’ means the sale, lease or otherwise making available of services offered by licensees to subscribers; ‘‘ security services’’ means the security services of the Republic established in terms of Chapter 11 of the Constitution; ‘‘ Sentech Act’’ means the Sentech Act, 1996 (Act No. 63 of 1996); ‘‘ service charter’’ means a document, developed by a licensee after consultation with its staff, subscribers and end-users which sets out the standards of service subscribers can expect and is a performance measurement and accountability tool that focuses on subscriber service outcomes; ‘‘ SMME’’ means a small enterprise defined in section 1 of the National Small Enterprise Act, 1996 (Act No. 102 of 1996); ‘‘ SMS’’ means short messaging service whereby text is sent over an electronic communications network; ‘‘ sound broadcasting service’’ means a broadcasting service consisting of the transmission of audio signals and the reproducing of the signals in the form of sounds, but not also in the form of images or other visible signs or signals; ‘‘ subscriber’’ means a person who lawfully accesses, uses or receives a retail service of a licensee referred to in Chapter 3 for a fee or the retail services of a person providing a service pursuant to a licence exemption; ‘‘ subscriber equipment’’ means any device which is used by a subscriber to access, use or receive the services of a licensee referred to in Chapter 3 or the services of a person providing a service pursuant to a licence exemption, including without limitation, a telephone, regardless of technology such as IP (internet protocol) phones, mobile phones, publicly available phones; a handset, a computing device such as a personal digital assistant or a personal computer; a device for receiving a sound radio broadcasting service and a television; or other device or equipment, and any associated software; ‘‘ subscription broadcasting service’’ means a broadcasting service provided to a subscriber upon payment of a fee; ‘‘ Telecommunications Act’’ means the Telecommunications Act, 1996 (Act No. 103 of 1996); ‘‘ television broadcasting service’’ means a broadcasting service consisting of the transmission of visual images or other visible signals with or without accompany- ing sounds, where the visual images are such that their sequences are seen as moving pictures; ‘‘ transition period’’ means the period or periods, referred to in Chapter 15 for, among other things, converting the existing licences to the licensing structure set out in this Act; ‘‘ this Act’’ includes the Schedule, regulations, orders, determinations and guidelines; ‘‘ under-serviced area’’ means the geographically identified areas defined by the Authority in accordance with this Act; ‘‘ universal access’’ means universal access to electronic communications network services, electronic communications services and broadcasting services as deter- mined from time to time in terms of Chapter 14; ‘‘ universal service’’ means the universal provision of electronic communications services and broadcasting services as determined from time to time in terms of Chapter 14; ‘‘ vertical relationship’’ means vertical relationship as defined in section 1 of the Competition Act; ‘‘ wholesale’’ means the sale, lease or otherwise making available an electronic communications network service or an electronic communications service by an electronic communications network service licensee or an electronic communica- tions service licensee, to another licensee or person providing a service pursuant to a licence exemption.
Object of Act
2. The primary object of this Act is to provide for the regulation of electronic communications in the Republic in the public interest and for that purpose to—
18 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) die publiek; (b) dele van die publiek; of (c) intekenaars op enige uitsaaidiens, hetsy gedra deur middel van die radiofrekwensiespektrum of enige elektroniese kommunikasienetwerk of ’n kombinasie daarvan, en ‘‘uitsaai’’ as werkwoord word dienooreenkomstig uitgelê; ‘‘uitsaaidiens’’ enige diens wat uit uitsaai bestaan en welke diens gedra word deur middel van ’n elektroniese kommunikasienetwerk, maar sluit nie in nie— (a) ’n diens wat nie meer as data of teks verskaf nie, hetsy met of sonder
gepaardgaande stilbeelde: (b) ’n diens waarin die verskaffing van oudiovisuele materiaal of oudiomateriaal
bykomstig is tot die verskaffing van daardie diens; of (c) ’n diens of ’n klas diens wat die Owerheid kan voorskryf dat dit nie binne
hierdie omskrywing val nie; ‘‘uitsaaidienslisensie’’ ’n lisensie wat ingevolge artikel 5(2)(b) of artikel 5(4)(b) deur die Owerheid aan ’n persoon toegestaan is; ‘‘uitsaaidienslisensiehouer’’ ’n persoon aan wie ’n uitsaaidienslisensie ingevolge hierdie Wet toegestaan is; ‘‘uitsaaidiensradiofrekwensiebande’’ daardie deel van die elektromagnetiese radiofrekwensiespektrum wat, met inagneming van die ITU-toewysingstabel, deur die Owerheid toegewys is vir die gebruik van uitsaaidienste in soverre die Republiek tot sodanige toewysing ingestem het of dit aangeneem het; ‘‘uitsaaiseinverspreiding’’ die proses waardeur die uitgangsein van ’n uitsaaidiens geneem word vanaf die punt van oorsprong, synde die punt waar sodanige sein in sy finale inhoudformaat beskikbaar gestel word, vanwaar dit deur middel van elektroniese kommunikasie na ’n uitsaaiteikengebied gedra word, en dit sluit veelkanaalverspreiding in; ‘‘Uitsaaiwet’’ die Uitsaaiwet, 1999 (Wet No. 4 van 1999); ‘‘universele diens’’ die universele verskaffing van elektroniese kommunikasie- dienste en uitsaaidienste soos van tyd tot tyd ingevolge Hoofstuk 14 bepaal; ‘‘universele toegang’’ universele toegang tot elektroniese kommunikasie- netwerkdienste, elektroniese kommunikasiedienste en uitsaaidienste soos van tyd tot tyd ingevolge Hoofstuk 14 bepaal; ‘‘veelkanaalverspreidingsdiens’’’n uitsaaiseinverspreidingsdiens wat uitsaaisein- verspreiding bied vir meer as een kanaal op dieselfde tyd op dieselfde sein, en ‘‘veelkanaalverspreider’’ word dienooreenkomstig uitgelê; ‘‘verkiesing’’ ’n verkiesing soos omskryf in artikel 1 van die Kieswet, 1998 (Wet No. 73 van 1998); ‘‘verkiesingstydperk’’ die tydperk wat begin op die datum waarop die verkiesingsdag geproklameer word en eindig op die dag wat onmiddellik volg op die dag waarop kandidate van enige van die politieke partye verkose verklaar word; ‘‘vertikale verhouding’’ vertikale verhouding soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Mededinging; ‘‘verwante wetgewing’’ die Uitsaaiwet en die Wet op die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika en enige regulasies, bepalings en riglyne wat ingevolge sodanige wetgewing uitgevaardig is en nie uitdruklik deur hierdie Wet herroep is nie; ‘‘voorgeskryf’’ by regulasie voorgeskryf deur die Owerheid ingevolge hierdie Wet of die verwante wetgewing; ‘‘vry-op-lug-diens’’ ’n diens wat uitgesaai word en ontvang kan word sonder die betaling van subskripsiegelde; ‘‘Wet op Mededinging’’ die Wet op Mededinging, 1998 (Wet No. 89 van 1998);
Oogmerk van Wet
2. Die primêre oogmerk van hierdie Wet is om voorsiening te maak vir die regulering van elektroniese kommunikasie in die Republiek in die openbare belang, en om vir daardie doel—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 19
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) promote and facilitate the convergence of telecommunications, broadcasting, information technologies and other services contemplated in this Act;
(b) promote and facilitate the development of interoperable and interconnected electronic networks, the provision of the services contemplated in the Act and to create a technologically neutral licencing framework;
(c) promote the universal provision of electronic communications networks and electronic communications services and connectivity for all;
(d) encourage investment and innovation in the communications sector; (e) ensure efficient use of the radio frequency spectrum; (f) promote competition within the ICT sector; (g) promote an environment of open, fair and non-discriminatory access to
broadcasting services, electronic communication networks and to electronic communications services;
(h) promote the empowerment of historically disadvantaged persons, including Black people, with particular attention to the needs of women, opportunities for youth and challenges for people with disabilities;
(i) encourage research and development within the ICT sector; (j) provide a clear allocation of roles and assignment of tasks between policy
formulation and regulation within the ICT sector; (k) ensure that broadcasting services and electronic communications services,
viewed collectively, are provided by persons or groups of persons from a diverse range of communities in the Republic;
(l) provide assistance and support towards human resource development within the ICT sector;
(m) ensure the provision of a variety of quality electronic communications services at reasonable prices;
(n) promote the interests of consumers with regard to the price, quality and the variety of electronic communications services;
(o) subject to the provisions of this Act, promote, facilitate and harmonise the achievement of the objects of the related legislation;
(p) develop and promote SMMEs and cooperatives; (q) ensure information security and network reliability; (r) promote the development of public, commercial and community broadcasting
services which are responsive to the needs of the public; (s) ensure that broadcasting services, viewed collectively—
(i) promote the provision and development of a diverse range of sound and television broadcasting services on a national, regional and local level, that cater for all language and cultural groups and provide entertainment, education and information;
(ii) provide for regular— (aa) news services; (bb) actuality programmes on matters of public interest; (cc) programmes on political issues of public interest; and (dd) programmes on matters of international, national, regional and local
significance; (iii) cater for a broad range of services and specifically for the programming
needs of children, women, the youth and the disabled; (t) protect the integrity and viability of public broadcasting services; (u) ensure that, in the provision of public broadcasting services—
(i) the needs of language, cultural and religious groups; (ii) the needs of the constituent regions of the Republic and local
communities; and (iii) the need for educational programmes, are duly taken into account;
(v) ensure that commercial and community broadcasting licences, viewed collectively, are controlled by persons or groups of persons from a diverse range of communities in the Republic;
(w) ensure that broadcasting services are effectively controlled by South Africans;
20 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) die konvergensie van telekommunikasie, uitsaai, inligtingtegnologieë en ander dienste wat in hierdie Wet beoog word, te bevorder en te fasiliteer;
(b) die ontwikkeling van intertoeganklike en interverbinde elektroniese netwerke en die verskaffing van dienste in hierdie Wet beoog, te bevorder en te fasiliteer en om ’n tegnologies neutrale lisensiëringsraamwerk te skep;
(c) die universele verskaffing van elektroniese kommunikasienetwerke en elektroniese kommunikasiedienste en verbinding vir almal te bevorder;
(d) belegging en innovering in die kommunikasiesektor aan te moedig; (e) doeltreffende gebruik van die radiofrekwensiespektrum te verseker; (f) mededinging in die IKT-sektor te bevorder; (g) ’n omgewing van oop, billike en nie-diskriminerende toegang tot
uitsaaidienste, elektroniese kommunikasienetwerke en elektroniese kommunikasiedienste te bevorder;
(h) die bemagtiging van histories benadeelde persone, insluitend swart mense, te bevorder, met besondere aandag aan die behoeftes van vroue, geleenthede vir die jeug en uitdagings vir mense met gestremdhede;
(i) navorsing en ontwikkeling in die IKT-sektor aan te moedig; (j) ’n duidelike toewysing van rolle en opdra van take tussen beleidsformulering
en regulering in die IKT-sektor te voorsien; (k) te verseker dat uitsaaidienste en elektroniese kommunikasiedienste,
gesamentlik beskou, deur persone of groepe persone vanuit ’n uiteenlopende verskeidenheid gemeenskappe in die Republiek verskaf word;
(l) bystand en ondersteuning te verleen vir mensehulpbronontwikkeling in die IKT-sektor;
(m) die verskaffing van ’n verskeidenheid van elektroniese kommunikasiedienste van gehalte teen redelike pryse te verseker;
(n) die belange van verbruikers te bevorder met betrekking tot prys, gehalte en die verskeidenheid van elektroniese kommunikasiedienste;
(o) behoudens die bepalings van hierdie Wet, die verwesenliking van die oogmerke van die verwante wetgewing te bevorder, te fasiliteer en te harmonieer;
(p) KMMO’s en koöperasies te ontwikkel en te bevorder; (q) inligtingsekuriteit en netwerkbetroubaarheid te verseker; (r) die ontwikkeling van openbare, kommersiële en gemeenskapsuitsaaidienste
wat sensitief is vir die behoeftes van die publiek te bevorder; (s) te verseker dat uitsaaidienste, gesamentlik beskou—
(i) die verskaffing en ontwikkeling bevorder van ’n uiteenlopende verskeidenheid van klank- en televisie-uitsaaidienste op nasionale, streek- en plaaslike vlak, wat vir alle taal- en kultuurgroepe voorsiening maak en vermaak, opvoeding en inligting verskaf;
(ii) voorsiening maak vir gereelde— (aa) nuusdienste; (bb) aktualiteitsprogramme oor aangeleenthede van openbare
belang: (cc) programme oor politieke kwessies van openbare belang; en (dd) programme oor aangeleenthede van internasionale, nasionale,
streek- en plaaslike belang; (iii) voorsiening maak vir ’n wye verskeidenheid van dienste en spesifiek vir
die programbehoeftes van kinders, vroue, die jeug en gestremde persone; (t) die integriteit en lewensvatbaarheid van openbare uitsaaidienste te beskerm; (u) te verseker dat, by die verskaffing van openbare uitsaaidienste—
(i) die behoeftes van taal-, kultuur- en godsdiensgroepe; (ii) die behoeftes van die samestellende streke van die Republiek en
plaaslike gemeenskappe; en (iii) die behoefte aan opvoedkundige programme, behoorlik in aanmerking geneem word;
(v) te verseker dat kommersiële en gemeenskapsuitsaailisensies, gesamentlik beskou, deur persone of groepe persone vanuit ’n uiteenlopende verskeidenheid van gemeenskappe in die Republiek beheer word;
(w) te verseker dat uitsaaidienste effektief deur Suid-Afrikaners beheer word;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 21
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(x) provide access to broadcasting signal distribution for broadcasting and encourage the development of multi-channel distribution systems in the broadcasting framework;
(y) refrain from undue interference in the commercial activities of licencees while taking into account the electronic communication needs of the public;
(z) promote stability in the ICT sector.
CHAPTER 2
POLICY AND REGULATIONS
Ministerial Policies and Policy directions
3. (1) The Minister may make policies on matters of national policy applicable to the ICT sector, consistent with the objects of this Act and of the related legislation in relation to—
(a) the radio frequency spectrum; (b) universal service and access policy; (c) the Republic’s obligations and undertakings under bilateral, multilateral or
international treaties and conventions, including technical standards and frequency matters;
(d) the application of new technologies pertaining to electronic communications services, broadcasting services and electronic communications network services;
(e) guidelines for the determination by the Authority of licence fees associated with the award of the licences contemplated in Chapter 3, including incentives that may apply to individual licences where the applicant makes binding commitments to construct electronic communications networks and provide electronic communications services in rural and under-serviced areas of the Republic;
(f) the promotion of universal service and electronic communications services in under-serviced areas;
(g) mechanisms to promote the participation of SMME’s in the ICT sector; (h) the control, direction and role of state-owned enterprises subject to the
Broadcasting Act and the Companies Act, 1973 (Act No. 61 of 1973); and (i) any other policy which may be necessary for the application of this Act or the
related legislation. (2) The Minister may, subject to subsections (3) and (5), issue to the Authority policy
directions consistent with the objects of this Act and of the related legislation in relation to—
(a) the undertaking of an inquiry in terms of section 4B of the ICASAAct on any matter within the Authority’s jurisdiction and the submission of reports to the Minister in respect of such matter;
(b) the determination of priorities for the development of electronic communica- tions networks and electronic communications services or any other service contemplated in Chapter 3;
(c) the consideration of any matter within the Authority’s jurisdiction reasonably placed before it by the Minister for urgent consideration.
(3) No policy made by the Minister in terms of subsection (1) or policy direction issued by the Minister in terms of subsection (2) may be made or issued regarding the granting, amendment, transfer, renewal, suspension or revocation of a licence, except as permitted in terms of this Act.
(4) The Authority, in exercising its powers and performing its duties in terms of this Act and the related legislation must consider policies made by the Minister in terms of subsection (1) and policy directions issued by the Minister in terms of subsection (2).
(5) When issuing a policy direction under subsection (2) the Minister— (a) must consult the Authority; and (b) must, in order to obtain the views of interested persons, publish the text of
such policy direction by notice in the Gazette— (i) declaring his or her intention to issue the policy direction;
22 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(x) toegang te verleen tot uitsaaiseinverspreiding vir uitsaai en die ontwikkeling van veelkanaalverspreidingstelsels in die uitsaairaamwerk aan te moedig;
(y) hom te weerhou van onbehoorlike inmenging in die kommersiële bedrywighede van lisensiehouers met inagneming van die elektroniese kommunikasiebehoeftes van die publiek; en
(z) bestendigheid in die IKT-sektor te bevorder.
HOOFSTUK 2
BELEID EN REGULASIES
Ministeriële beleidsrigtings en beleidsvoorskrifte
3. (1) Die Minister kan beleide maak oor aangeleenthede van nasionale beleid van toepassing op die IKT-sektor in ooreenstemming met die oogmerke van hierdie Wet en van die verwante wetgewing met betrekking tot—
(a) die radiofrekwensiespektrum; (b) universele diens-en-toegangsbeleid; (c) die Republiek se verpligtinge en ondernemings kragtens bilaterale,
multilaterale of internasionale verdrae en konvensies, insluitend tegniese standaarde en frekwensieaangeleenthede;
(d) die toepassing van nuwe tegnologieë rakende elektroniese kommunikasie- dienste, uitsaaidienste en elektroniese kommunikasienetwerkdienste;
(e) riglyne vir die bepaling deur die Owerheid van lisensiegelde verbonde aan die toestaan van die lisensies in Hoofstuk 3 beoog, insluitend aansporings wat van toepassing kan wees op individuele lisensies waar die aansoeker bindende verbintenisse aangaan om elektroniese kommunikasienetwerke op te rig en elektroniese kommunikasiedienste in landelike en onderbediende gebiede van die Republiek te verskaf;
(f) die bevordering van universele diens en elektroniese kommunikasiedienste in onderbediende gebiede;
(g) meganismes om die deelname van KMMO’s in die IKT-sektor te bevorder; (h) die beheer, leiding en rol van staatsondernemings onderhewig aan die
Uitsaaiwet en die Maatskappywet, 1973 (Wet No. 61 van 1973); en (i) enige ander beleid wat nodig is vir die toepassing van hierdie Wet of die
verwante wetgewing. (2) Die Minister kan behoudens subartikels (3) en (5) beleidsvoorskrifte aan die
Owerheid uitreik in ooreenstemming met die oogmerke van hierdie Wet en van die verwante wetgewing met betrekking tot—
(a) die onderneem van ’n ondersoek ingevolge artikel 4B van die OKOSA-wet oor enige aangeleentheid binne die Owerheid se jurisdiksie en die voorlegging van verslae aan die Minister ten opsigte van sodanige aangeleentheid;
(b) die bepaling van prioriteite vir die ontwikkeling van elektroniese kommunikasienetwerke en elektroniese kommunikasiedienste of enige ander diens in Hoofstuk 3 beoog;
(c) die oorweging van enige aangeleentheid binne die Owerheid se jurisdiksie wat redelikerwys deur die Minister aan hom voorgelê word vir dringende oorweging.
(3) Geen beleid wat die Minister ingevolge subartikel (1) maak of beleidsvoorskrif wat die Minister ingevolge subartikel (2) uitreik, mag gemaak of uitgereik word nie betreffende die toestaan, wysiging, oordrag, hernuwing, opskorting of intrekking van ’n lisensie, uitgesonderd soos ingevolge hierdie Wet toegelaat.
(4) Die Owerheid moet, by die uitoefening van sy bevoegdhede en die verrigting van sy pligte ingevolge hierdie Wet en die verwante wetgewing, beleide oorweeg wat die Minister ingevolge subartikel (1) gemaak het en beleidsvoorskrifte wat die Minister ingevolge subartikel (2) uitgereik het.
(5) By die uitreiking van ’n beleidsvoorskrif ingevolge subartikel (2) moet die Minister —
(a) die Owerheid raadpleeg; en (b) ten einde die menings van belanghebbende persone in te win, die teks van
sodanige beleidsvoorskrif by kennisgewing in die Staatskoerant publiseer— (i) waarin sy of haar voorneme om die beleidsvoorskrif uit te reik, verklaar
word;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 23
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(ii) inviting interested persons to submit written submissions in relation to the policy direction in the manner specified in such notice in not less than 30 days from the date of the notice;
(c) must publish a final version of the policy direction in the Gazette. (6) The provisions of subsection (5) do not apply in respect of any amendment by the
Minister of a policy direction contemplated in subsection (2) as a result of representations received and reviewed by him or her after consultation or publication in terms of subsection (5).
(7) Subject to subsection (8), a policy direction issued under subsection (2) may be amended, withdrawn or substituted by the Minister.
(8) Except in the case of an amendment contemplated in subsection (6), the provisions of subsection (3) and (5) apply, with the necessary changes, in relation to any such amendment or substitution of a policy direction under subsection (7).
(9) The Authority may make recommendations to the Minister on policy matters in accordance with the objects of this Act.
Regulations by Authority
4. (1) The Authority may make regulations with regard to any matter which in terms of this Act or the related legislation must or may be prescribed, governed or determined by regulation. Without derogating from the generality of this subsection, the Authority may make regulations with regard to—
(a) any technical matter necessary or expedient for the regulation of the services identified in Chapter 3;
(b) any matter of procedure or form which may be necessary or expedient to prescribe for the purposes of this Act or the related legislation;
(c) the payment to the Authority of charges and fees in respect of— (i) the supply by the Authority of facilities for the inspection, examination
or copying of material under the control of the Authority; (ii) the transcription of material from one medium to another;
(iii) the supply of copies, transcripts and reproductions in whatsoever form and the certification of copies;
(iv) the granting of licences in terms of this Act or the related legislation; (v) applications for and the grant, amendment, renewal, transfer or disposal
of licences or any interest in a licence in terms of this Act or the related legislation; and
(d) generally, the control of the radio frequency spectrum, radio activities and the use of radio apparatus.
(2) Different regulations may be made in respect of different— (a) licences granted in terms of this Act; and (b) uses of radio frequency spectrum.
(3) Any regulation made by the Authority in terms of subsection (1) may declare a contravention of that regulation to be an offence, provided that any such regulation must specify the penalty that may be imposed in respect of such contravention taking into account section 17H of the ICASA Act.
(4) The Authority must, not less than thirty (30) days before any regulation is made, publish such regulation in the Gazette, together with a notice—
(a) declaring the Authority’s intention to make that regulation; and (b) inviting interested parties to make written representations on the regulation.
(5) The Authority must, not less than 30 days prior to making regulations, inform the Minister in writing of its intention and the subject matter of the regulations.
(6) The Authority may conduct public hearings in respect of a draft regulation. (7) The provisions of subsection (4) do not apply with regard to—
24 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(ii) waarin belanghebbende persone versoek word om skriftelike voorleggings met betrekking tot die beleidsvoorskrif binne nie minder nie as 30 dae na die datum van die kennisgewing op die wyse in sodanige kennisgewing vermeld, voor te lê;
(c) ’n finale weergawe van die beleidsvoorskrif in die Staatskoerant publiseer. (6) Die bepalings van subartikel (5) is nie van toepassing nie ten opsigte van ’n
wysiging deur die Minister van ’n beleidsvoorskrif in subartikel (2) beoog as gevolg van vertoë wat hy of sy ontvang en oorweeg het na oorleg of publikasie ingevolge subartikel (5).
(7) Behoudens subartikel (8) kan ’n beleidsvoorskrif wat ingevolge subartikel (2) uitgereik is, deur die Minister gewysig, ingetrek of vervang word.
(8) Uitgesonderd in die geval van ’n wysiging in subartikel (6) beoog, is die bepalings van subartikels (3) en (5) met die nodige veranderings van toepassing met betrekking tot enige sodanige wysiging of vervanging van ’n beleidsvoorskrif ingevolge subartikel (7).
(9) Die Owerheid kan aanbevelings oor beleidsaangeleenthede aan die Minister maak ooreenkomstig die oogmerke van hierdie Wet.
Regulasies deur Owerheid
4. (1) Die Owerheid kan regulasies uitvaardig met betrekking tot enige aangeleentheid wat ingevolge hierdie Wet of die verwante wetgewing voorgeskryf, gereël of by regulasie bepaal moet of kan word. Sonder om die wye omvang van hierdie subartikel in te kort, kan die Owerheid regulasies uitvaardig met betrekking tot—
(a) enige tegniese aangeleentheid wat nodig of dienstig is vir die regulering van die dienste in Hoofstuk 3 geïdentifiseer;
(b) enige aangeleentheid rakende prosedure of vorm wat nodig of dienstig is om voor te skryf by die toepassing van hierdie Wet of die verwante wetgewing;
(c) die betaling aan die Owerheid van heffings en gelde ten opsigte van— (i) die verskaffing deur die Owerheid van fasiliteite vir die inspeksie,
ondersoek of kopiëring van materiaal onder die beheer van die Owerheid;
(ii) die transkripsie van materiaal van een medium na ’n ander; (iii) die verskaffing van afskrifte, transkripsies en reproduksies in watter
vorm ook al en die waarmerking van afskrifte; (iv) die toestaan van lisensies ingevolge hierdie Wet of die verwante
wetgewing; (v) aansoeke om en die verlening, wysiging, hernuwing, oordrag of
wegdoen van lisensies of ’n belang in ’n lisensie ingevolge hierdie Wet of die verwante wetgewing; en
(d) in die algemeen, die beheer oor die radiofrekwensiespektrum, radioaktiwiteite en die gebruik van radioapparaat.
(2) Verskillende regulasies kan uitgevaardig word ten opsigte van verskillende— (a) lisensies ingevolge hierdie Wet toegestaan; en (b) gebruike van die radiofrekwensiespektrum.
(3) Enige regulasie wat die Owerheid ingevolge subartikel (1) uitvaardig, kan verklaar dat ’n oortreding van daardie regulasie ’n misdryf is, met dien verstande dat enige sodanige regulasie die straf moet bepaal wat ten opsigte van sodanige oortreding opgelê kan word, met inagneming van artikel 17H van die OKOSA-wet.
(4) Die Owerheid moet nie minder nie as dertig (30) dae voordat enige regulasie uitgevaardig word, sodanige regulasie in die Staatskoerant publiseer tesame met ’n kennisgewing waarin —
(a) die Owerheid se voorneme om daardie regulasie uit te vaardig, verklaar word; en
(b) belanghebbende partye versoek word om skriftelike vertoë oor die regulasie te rig.
(5) Die Owerheid moet nie minder nie as 30 dae voordat regulasies uitgevaardig word, die Minister skriftelik in kennis stel van sy voorneme en die onderwerp van die regulasies.
(6) Die Owerheid kan openbare verhore hou ten opsigte van ’n konsepregulasie. (7) Die bepalings van subartikel (4) is nie van toepassing nie ten opsigte van ’n
regulasie—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 25
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) any regulation made by the Authority which, after the provisions of that subsection have been complied with, has been amended after receipt of comments or representations received in terms of a notice issued under that subsection; or
(b) any regulation which the public interest requires should be made without delay.
CHAPTER 3
LICENSING FRAMEWORK
Licensing
5. (1) The Authority may, in accordance with this Chapter and the regulations prescribed hereunder, grant individual and class licences.
(2) The Authority may, upon application and due consideration in the prescribed manner, grant individual licences for the following:
(a) subject to subsection (6), electronic communications network services; (b) broadcasting services; and (c) electronic communications services.
(3) Electronic communications network services, broadcasting services and elec- tronic communications services that require an individual licence, include, but are not limited to—
(a) electronic communications networks of provincial and national scope operated for commercial purposes;
(b) commercial broadcasting and public broadcasting of national and regional scope whether provided free-to-air or by subscription;
(c) electronic communications services consisting of voice telephony utilising numbers from the national numbering plan;
(d) any electronic communications network service, broadcasting service or electronic communications service where a state entity (directly or indirectly) holds an ownership interest of greater than twenty-five (25%) percent of the share capital of the person providing such service; and
(e) such other services as may be prescribed that the Authority finds have significant impact on socio-economic development.
(4) The Authority may, upon registration in the prescribed manner, grant class licences for the following:
(a) electronic communications network services; (b) broadcasting services; and (c) electronic communications services.
(5) Electronic communications network services, broadcasting services and elec- tronic communications services that require a class licence, include, but are not limited to—
(a) electronic communications networks of district municipality or local munici- pal scope operated for commercial purposes;
(b) community broadcasting and low power services whether provided free-to-air or by subscription;
(c) such other services as may be prescribed, that the Authority finds do not have significant impact on socio-economic development.
(6) In consideration of the implementation of the managed liberalisation policies, the Authority may only accept and consider applications for individual electronic communications network services licences in terms of a policy direction issued by the Minister in terms of section 3.
(7) The Authority must prescribe regulations— (a) setting out—
(i) the process and procedures for applying for or registering, amending, transfering and renewing one or more of the licences specified in subsections (2) and (4);
(ii) the documentation that applicants or registrants in the case of class licences, must include with their applications or registrations;
(iii) the licence fees applicable to the licences specified in subsections (2) and (4), taking into account any policy or policy directions issued by the Minister in terms of section 3; and
26 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) deur die Owerheid uitgevaardig wat, nadat daar aan die bepalings van daardie subartikel voldoen is, gewysig is na ontvangs van kommentaar of vertoë ontvang ingevolge ’n kennisgewing wat kragtens daardie subartikel uitgereik is; of
(b) wat in die openbare belang sonder versuim uitgevaardig moet word.
HOOFSTUK 3
LISENSIËRINGSRAAMWERK
Lisensiëring
5. (1) Die Owerheid kan, ooreenkomstig hierdie Hoofstuk en die regulasies hierkragtens voorgeskryf, individuele en klaslisensies toestaan.
(2) Die Owerheid kan, op aansoek en met behoorlike inagneming op die voorgeskrewe wyse, individuele lisensies toestaan vir die volgende:
(a) behoudens subartikel (6), elektroniese kommunikasienetwerkdienste; (b) uitsaaidienste; en (c) elektroniese kommunikasiedienste.
(3) Elektroniese kommunikasienetwerkdienste, uitsaaidienste en elektroniese kommunikasiedienste wat ’n individuele lisensie vereis, sluit in maar is nie beperk nie tot —
(a) elektroniese kommunikasienetwerke van provinsiale en nasionale omvang wat vir kommersiële doeleindes bedryf word;
(b) kommersiële uitsaai en openbare uitsaai van nasionale en streekomvang, ongeag of dit vry-op-lug of deur subskripsie verskaf word;
(c) elektroniese kommunikasiedienste bestaande uit stemtelefonie wat nommers van die nasionale nommerplan gebruik;
(d) enige elektroniese kommunikasienetwerkdiens, uitsaaidiens of elektroniese kommunikasiediens waar ’n staatsentiteit (regstreeks of onregstreeks) ’n eienaarskapsbelang van meer as vyf en twintig (25%) persent van die aandelekapitaal van die persoon wat sodanige diens verskaf, besit; en
(e) die ander dienste wat voorgeskryf word, wat die Owerheid bevind ’n beduidende impak op sosio-ekonomiese ontwikkeling het.
(4) Die Owerheid kan, by registrasie op die voorgeskrewe wyse, klaslisensies vir die volgende toestaan:
(a) elektroniese kommunikasienetwerkdienste; (b) uitsaaidienste; en (c) elektroniese kommunikasiedienste.
(5) Elektroniese kommunikasienetwerkdienste, uitsaaidienste en elektroniese kommunikasiedienste waarvoor ’n klaslisensie vereis word, sluit in maar is nie beperk nie tot—
(a) elektroniese kommunikasienetwerke op distriksmunisipaliteits- of plaaslike munisipaliteitsvlak wat vir kommersiële doeleindes bedryf word;
(b) gemeenskapsuitsaai- en laekragdienste, ongeag of dit vry-op-lug of deur intekening verskaf word;
(c) die ander dienste wat voorgeskryf word, wat die Owerheid bevind nie ’n beduidende impak op sosio-ekonomiese ontwikkeling het nie.
(6) By die oorweging van die implementering van die bestuurde liberaliserings- beleide kan die Owerheid net aansoeke om individuele elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensies aanvaar en oorweeg ingevolge ’n beleidsvoorskrif deur die Minister ingevolge artikel 3 uitgereik.
(7) Die Owerheid moet regulasies voorskryf— (a) waarin—
(i) die proses en prosedures vir aansoek doen om of registrasie, wysiging, oordrag en hernuwing van een of meer van die lisensies in subartikels (2) en (4) vermeld, uiteengesit word;
(ii) die dokumentasie wat aansoekers of registreerders in die geval van klaslisensies by hulle aansoeke of registrasies moet insluit, uiteengesit word;
(iii) die lisensiegelde van toepassing op die lisensies in subartikels (2) en (4) vermeld, uiteengesit word, met inagneming van enige beleid of beleidsvoorskrifte deur die Minister ingevolge artikel 3 uitgereik; en
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 27
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(iv) the terms and conditions for granting special temporary authorisations for testing purposes, demonstrations and research and development; and
(b) on any matter relating to the licensing process. (8) When applying for a licence an applicant or registrant must demonstrate that the
applicant or registrant or the person to be awarded the licence, in the case of— (a) a natural person, is a citizen of the Republic; or (b) a juristic person, is, or will be, registered under the laws of the Republic and
has or will have its principal place of business located within the Republic. (9) The Authority must, in granting a licence—
(a) ensure that electronic communications network services, broadcasting ser- vices and electronic communications services, viewed collectively, are provided by persons or groups of persons from a diverse range of communities in the Republic; and
(b) promote the empowerment of historically disadvantaged persons including women and the youth and people with disabilities, in accordance with the requirements of the ICT charter.
(10) Individual licences— (a) may be issued for a period not exceeding twenty (20) years unless a shorter
period is requested by the applicant or determined by the Authority at the time such applicant applies for the licence; and
(b) may be renewed in accordance with the provisions of this Act. (11) Licences granted by the Authority in terms of this section are effective and valid
on the date specified in the licence unless a stay or equivalent order of a court of competent jurisdiction, is granted.
(12) A licence confers on the holder the privileges and subjects him or her to the obligations provided for in this Act and specified in the licence.
Licence exemption
6. (1) Subject to subsection (2), the Authority may prescribe the— (a) type of electronic communications services that may be provided; (b) type of electronic communications networks that may be operated; (c) type of electronic communications network services that may be provided;
and (d) radio frequency spectrum that may be used,
without a licence. (2) The electronic communications services, electronic communications networks,
electronic communications network services and radio frequency spectrum contem- plated in subsection (1) may include, but are not limited to—
(a) electronic communications services provided on a not-for-profit basis; (b) electronic communications services that are provided by resellers; (c) private electronic communications networks used principally for or integrally
related to the internal operations of the network owner. Except that where the private electronic communications networks’ additional capacity is resold, the Authority may prescribe terms and conditions for such resale;
(d) small electronic communications networks such as local area networks; (e) uses of the radio frequency spectrum that were permitted without a licence
prior to the coming into force of this Act and uses of the radio frequency spectrum that the Authority finds would not cause harmful interference with radio frequency spectrum licensees such as low power uses; and
(f) such other services considered to be exempted, as may be prescribed by the Authority.
(3) Any regulations prescribed by the Authority in terms of this section may contain terms and conditions applicable to the exempted electronic communications services, electronic communications networks, electronic communications network services and
28 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(iv) die bedinge en voorwaardes vir die toestaan van spesiale tydelike magtigings vir toetsdoeleindes, demonstrasies en navorsing en ontwikkeling; en
(b) oor enige aangeleentheid rakende die proses van lisensiëring. (8) Wanneer daar om ’n lisensie aansoek gedoen word, moet ’n aansoeker of
registreerder toon dat die aansoeker of registreerder of die persoon aan wie die lisensie toegestaan moet word, in die geval van—
(a) ’n natuurlike persoon, ’n burger van die Republiek is; of (b) ’n regspersoon, kragtens die wette van die Republiek geregistreer is of sal
wees en sy vernaamste plek van besigheid binne die Republiek geleë is of sal wees.
(9) Die Owerheid moet by die toestaan van ’n lisensie— (a) verseker dat elektroniese kommunikasienetwerkdienste, uitsaaidienste en
elektroniese kommunikasiedienste, gesamentlik beskou, deur persone of groepe persone vanuit ’n uiteenlopende verskeidenheid van gemeenskappe in die Republiek verskaf word; en
(b) die bemagtiging van histories benadeelde persone, insluitend vroue en die jeug en mense met gestremdhede, bevorder ooreenkomstig die vereistes van die IKT-handves.
(10) Individuele lisensies— (a) kan uitgereik word vir ’n tydperk van hoogstens twintig (20) jaar, tensy ’n
korter tydperk deur die aansoeker versoek word of deur die Owerheid bepaal word wanneer sodanige aansoeker om die lisensie aansoek doen; en
(b) kan hernu word ooreenkomstig die bepalings van hierdie Wet. (11) Lisensies wat deur die Owerheid toegestaan is kragtens hierdie artikel, tree in
werking en is geldig op die datum in die lisensie bepaal, tensy ’n uitstel- of ekwivalente bevel van ’n bevoegde hof verleen word.
(12) ’n Lisensie verleen aan die houer die voorregte en onderwerp hom of haar aan die verpligtinge waarvoor in hierdie Wet voorsiening gemaak word en wat in die lisensie vermeld word.
Vrystelling van lisensie
6. (1) Behoudens subartikel (2) kan die Owerheid voorskryf die— (a) tipe elektroniese kommunikasiedienste wat sonder ’n lisensie verskaf kan
word; (b) tipe elektroniese kommunikasienetwerke wat sonder ’n lisensie bedryf kan
word; (c) tipe elektroniese kommunikasienetwerkdienste wat sonder ’n lisensie verskaf
kan word; en (d) die radiofrekwensiespektrum wat sonder ’n lisensie gebruik kan word.
(2) Die elektroniese kommunikasiedienste, elektroniese kommunikasienetwerke, elektroniese kommunikasienetwerkdienste en die radiofrekwensiespektrum in subartikel (1) beoog, kan insluit maar is nie beperk nie tot—
(a) elektroniese kommunikasiedienste wat op ’n nie-winsbasis verskaf word; (b) elektroniese kommunikasiedienste wat deur herverkopers verskaf word; (c) private elektroniese kommunikasienetwerke wat hoofsaaklik gebruik word
vir, of integraal verwant is aan, die interne bedrywighede van die netwerkeienaar, uitgesonderd dat waar die private elektroniese kommunikasienetwerke se bykomende kapasiteit herverkoop word, die Owerheid bedinge en voorwaardes vir sodanige herverkoop kan voorskryf;
(d) klein elektroniese kommunikasienetwerke soos plaaslike-areanetwerke; (e) gebruike van die radiofrekwensiespektrum wat toegelaat is sonder ’n lisensie
voor die inwerkingtreding van hierdie Wet en gebruike van die radiofrekwensiespektrum wat die Owerheid bevind nie nadelige steuring aan radiofrekwensiespektrumlisensiehouers soos laekraggebruike sal veroorsaak nie; en
(f) die ander dienste wat as vrygestel beskou word wat deur die Owerheid voorgeskryf word.
(3) Enige regulasies deur die Owerheid ingevolge hierdie artikel voorgeskryf, kan bedinge en voorwaardes bevat wat op die vrygestelde elektroniese kommunikasie- dienste, elektroniese kommunikasienetwerke, elektroniese kommunikasie- netwerkdienste en radiofrekwensiespektrumgebruik van toepassing is en kan ’n
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 29
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
radio frequency spectrum use and declare contravention of the regulation an offence, subject to section17H of the ICASA Act.
Prohibition of provision of service without licence
7. Except for services exempted in terms of section 6, no person may provide any service without a licence.
Terms and conditions for licences
8. (1) The Authority must prescribe standard terms and conditions to be applied to individual licences and class licences. The terms and conditions may vary according to the different types of individual licences and, according to different types of class licenses.
(2) Such standard terms and conditions may take into account— (a) whether the service is intended for the public generally or a limited group,
such as the provision of electronic communications network services or electronic communications services to other licensees contemplated under this Act;
(b) the licence area of the authorised service; (c) the duration of the licence; (d) the protection of the interests of the subscribers and end-users, including, but
not limited to— (i) the handling and resolution of complaints and disputes;
(ii) the provision of appropriate remedies and redress in respect of such complaints and disputes;
(iii) the transparency of information about services, tariffs and the rights of subscribers; and
(iv) any other matter the Authority determines to be necessary in order to achieve the effective protection of subscribers;
(e) the public interest in ensuring service interoperability, non-discrimination and open access, interconnection and facilities leasing;
(f) the public interest in securing the efficient functioning of electronic communications networks including but not limited to preventing or restricting harmful interference within the radio frequency spectrum;
(g) any universal access and universal service obligations; (h) the public interest in the provision, availability and use, in the event of a
disaster, of electronic communications networks and electronic communica- tions services;
(i) the public interest in ensuring the protection of public health for the prevention or avoidance of the exposure of natural persons to electro- magnetic fields created in connection with the operation of electronic communications networks and the provision of broadcasting and electronic communications services;
(j) the international obligations of the Republic, including compliance with relevant international standards adopted by the Republic;
(k) the public interest in ensuring the distribution of broadcasting services; (l) the public interest in facilitating the dissemination and development of a
diverse range of sound and television broadcasting services on a national, regional and local level, that cater for all language and cultural groups and provide entertainment, education, news and information;
(m) the public interest in facilitating and maintaining a competitive electronic communications environment and in regulating and controlling anti-competi- tive practices; and
(n) the efficient use of the radio frequency spectrum and migration to digital use of such radio frequency spectrum.
(3) The Authority may prescribe additional terms and conditions that may be applied to any individual licence or class licence taking into account the provisions of Chapter 10.
30 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
oortreding van die regulasie tot ’n misdryf verklaar, behoudens artikel 17H van die OKOSA-wet.
Verbod op verskaffing van diens sonder lisensie
7. Uitgesonderd dienste wat ingevolge artikel 6 vrygestel is, mag geen persoon enige diens sonder ’n lisensie verskaf nie.
Bedinge en voorwaardes vir lisensies
8. (1) Die Owerheid moet standaardbedinge en -voorwaardes voorskryf wat op individuele lisensies en klaslisensies toegepas moet word. Die bedinge en voorwaardes kan wissel volgens die verskillende tipes individuele lisensies en volgens verskillende tipes klaslisensies.
(2) Sodanige standaardbedinge en -voorwaardes kan in aanmerking neem— (a) of die diens bedoel is vir die publiek in die algemeen of ’n beperkte groep,
soos die verskaffing van elektroniese kommunikasienetwerkdienste of elektroniese kommunikasiedienste aan ander lisensiehouers in hierdie Wet beoog;
(b) die lisensiegebied van die gemagtigde diens; (c) die duur van die lisensie; (d) die beskerming van die belange van die intekenaars en eindgebruikers,
insluitend maar nie beperk nie tot— (i) die hantering en beslegting van klagtes en geskille;
(ii) die verskaffing van gepaste verhaal en herstel ten opsigte van sodanige klagtes en geskille;
(iii) die deursigtigheid van inligting oor dienste, tariewe en die regte van intekenaars; en
(iv) enige ander aangeleentheid wat die Owerheid bepaal nodig is ten einde die doeltreffende beskerming van intekenaars te verseker;
(e) die openbare belang om tussenwerkbaarheid van diens, nie-diskriminasie en oop toegang, interkonneksie en verhuring van fasiliteite te verseker;
(f) die openbare belang om die doeltreffende funksionering van elektroniese kommunikasienetwerke te verseker, insluitend maar nie beperk nie tot die voorkoming of beperking van nadelige steuring in die radio- frekwensiespektrum;
(g) enige verpligtinge rakende universele toegang en universele diens; (h) die openbare belang by die verskaffing, beskikbaarheid en gebruik, in die
geval van ’n ramp, van elektroniese kommunikasienetwerke en elektroniese kommunikasiedienste;
(i) die openbare belang om die beskerming van openbare gesondheid te verseker vir die voorkoming of vermyding van die blootstelling van natuurlike persone aan elektromagnetiese velde geskep in verband met die bedryf van elektroniese kommunikasienetwerke en die verskaffing van uitsaai- en elektroniese kommunikasiedienste;
(j) die internasionale verpligtinge van die Republiek, insluitend voldoening aan toepaslike internasionale standaarde wat deur die Republiek aangeneem is;
(k) die openbare belang om die verspreiding van uitsaaidienste te verseker; (l) die openbare belang om die verspreiding en ontwikkeling van ’n
uiteenlopende verskeidenheid van klank- en televisie-uitsaaidienste te fasiliteer op nasionale, streek- en plaaslike vlak, wat vir alle taal- en kultuurgroepe voorsiening maak en vermaak, opvoeding, nuus en inligting verskaf;
(m) die openbare belang om ’n mededingende elektroniese kommunikasie- omgewing te fasiliteer en te handhaaf en om teenmededingingspraktyke te reguleer en te beheer; en
(n) die doeltreffende gebruik van die radiofrekwensiespektrum en verskuiwing na die digitale gebruik van sodanige radiofrekwensiespektrum.
(3) Die Owerheid kan bykomende bedinge en voorwaardes voorskryf wat op enige individuele lisensie of klaslisensie toegepas kan word met inagneming van die bepalings van Hoofstuk 10.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 31
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(4) The Authority may by regulation make provision for the designation of licensees to whom universal service and universal access obligations are to be applicable.
Application for and granting of individual licences
9. (1) Any person may, upon invitation by the Authority, subject to the provisions of this Act, apply for an individual licence in the prescribed manner.
(2) The Authority must give notice of the application in the Gazette and— (a) invite interested persons to apply and submit written representations in
relation to the application within the period mentioned in the notice; (b) include the percentage of equity ownership to be held by persons from
historically disadvantaged groups, which must not be less than 30%, or such higher percentage as may be prescribed;
(c) set out the proposed licence conditions that will apply to the licence; and (d) give interested persons an opportunity to submit written responses to any
representations submitted in terms of paragraph (a); (e) may conduct a public hearing in relation to any application for an individual
licence; (3) The Authority may require an applicant or an interested party who has submitted
written representations in terms of subsection (2)(a) to furnish the Authority, within the period specified by the Authority, with such further information as may be reasonably necessary in order to consider the application.
(4) (a) Applications, representations, responses and other documents relating to an application which are submitted to the Authority are, subject to this subsection, open to public inspection during the normal office hours of the Authority.
(b) The Authority must, at the request of any person and on payment of such fee as may be prescribed, furnish him or her with copies of documents requested by such person.
(c) (i) The Authority may, at the request of an applicant or person who has submitted representations or responses, decide that—
(aa) any document or information that is commercially sensitive; or (bb) any other matter reasonably justifying confidentiality, is not open to public
inspection, if such document or information can be separated from the application, representations or other documents in question.
(ii) for the purposes of this subsection, commercially sensitive document, information or other matter reasonably justifying confidentiality, excludes documents or information that should, as a matter of law be generally available to the public.
(d) If the Authority refuses a request referred to in paragraph (c)(i), the applicant or person concerned may withdraw the document or information in question.
(5) The Authority must, after considering— (a) any application for an individual licence made in terms of this Act; and (b) any written representations made in terms of subsection (2) in relation to the
application, notify the applicant of its decision, the reasons for that decision and any licence conditions applicable and publish such information in the Gazette.
(6) Whenever the Authority grants an individual licence, the Authority— (a) must do so on standard terms and conditions applicable to the type of licence,
as prescribed in terms of section 8; and (b) may impose such additional terms and conditions as may be prescribed in
terms of section 8(3). (7) Despite subsection (6), the Authority may impose on the applicant any other
specific terms and conditions resulting from undertakings made by the applicant.
32 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(4) Die Owerheid kan by regulasie voorsiening maak vir die aanwysing van lisensiehouers op wie verpligtinge van universele diens en universele toegang van toepassing is.
Aansoek om en toestaan van individuele lisensies
9. (1) Enige persoon kan behoudens die bepalings van hierdie Wet, op uitnodiging van die Owerheid, op die voorgeskrewe wyse om ’n individuele lisensie aansoek doen.
(2) Die Owerheid moet in die Staatskoerant kennis van die aansoek gee en— (a) belanghebbende persone versoek om aansoek te doen en skriftelike vertoë met
betrekking tot die aansoek voor te lê binne die tydperk in die kennisgewing vermeld;
(b) die persentasie van aandeeleienaarskap insluit wat gehou moet word deur persone van histories benadeelde groepe, wat minstens 30% moet wees of die hoër persentasie wat voorgeskryf word;
(c) die voorgestelde lisensievoorwaardes uiteensit wat op die lisensie van toepassing sal wees;
(d) aan belanghebbende persone ’n geleentheid bied om skriftelike reaksies voor te lê op enige vertoë wat ingevolge paragraaf (a) gerig is; en
(e) kan ’n openbare verhoor hou met betrekking tot enige aansoek om ’n individuele lisensie.
(3) Die Owerheid kan van ’n aansoeker of ’n belanghebbende party wat skriftelike vertoë ingevolge subartikel (2)(a) gerig het, vereis om die Owerheid binne die tydperk deur die Owerheid bepaal, te voorsien van die verdere inligting wat redelikerwys nodig is om die aansoek te oorweeg.
(4) (a) Aansoeke, vertoë, reaksies en ander dokumente rakende ’n aansoek wat aan die Owerheid voorgelê word, is vir die publiek ter insae oop gedurende die gewone kantoorure van die Owerheid, behoudens hierdie subartikel.
(b) Die Owerheid moet op versoek van enige persoon en by betaling van die gelde wat voorgeskryf is, hom of haar voorsien van afskrifte van dokumente deur sodanige persoon versoek.
(c) (i) Die Owerheid kan op versoek van ’n aansoeker of persoon wat vertoë of reaksies gerig het, besluit dat—
(aa) enige dokument of inligting wat kommersieel sensitief is; of (bb) enige ander aangeleentheid wat redelikerwys vertroulikheid regverdig,
nie vir die publiek ter insae oop is nie, indien sodanige dokument of inligting geskei kan word van die onderhawige aansoek, vertoë of ander dokumente.
(ii) By die toepassing van hierdie subartikel sluit kommersieel sensitiewe dokumente, inligting of ander aangeleenthede wat redelikerwys vertroulikheid regverdig, dokumente of inligting uit wat regtens gesproke algemeen beskikbaar vir die publiek moet wees.
(d) Indien die Owerheid ’n versoek in paragraaf (c)(i) bedoel, weier, kan die betrokke aansoeker of persoon die onderhawige dokument of inligting onttrek.
(5) Die Owerheid moet, na oorweging van— (a) enige aansoek om ’n individuele lisensie ingevolge hierdie Wet; en (b) enige skriftelike vertoë ingevolge subartikel (2) met betrekking tot die
aansoek gerig, die aansoeker verwittig van sy besluit, die redes vir daardie besluit en enige toepaslike lisensievoorwaardes, en sodanige inligting in die Staatskoerant publiseer.
(6) Wanneer die Owerheid ’n individuele lisensie toestaan— (a) moet die Owerheid dit doen op standaardbedinge en -voorwaardes van
toepassing op die tipe lisensie, soos ingevolge artikel 8 voorgeskryf; en (b) kan die Owerheid die bykomende bedinge en voorwaardes stel wat ingevolge
artikel 8(3) voorgeskryf is. (7) Ondanks subartikel (6) kan die Owerheid enige ander spesifieke bedinge en
voorwaardes aan die aansoeker oplê voortspruitend uit ondernemings wat deur die aansoeker gegee is.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 33
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Amendment of individual licence
10. (1) The Authority may amend an individual licence after consultation with the licensee—
(a) to make the terms and conditions of the individual licence consistent with the terms and conditions being imposed generally in respect of all individual licences of the same type;
(b) for the purpose of ensuring fair competition between licencees; (c) to the extent requested by the licensee provided it will not militate against
orderly frequency management and will not prejudice the interests of other licencees;
(d) to the extent necessitated by technological change or in the interest of ordely frequency management;
(e) in accordance with a decision made by the Authority in terms of section 17E of the ICASAAct following a finding and recommendation by the Complaints and Compliance Committee;
(f) where the Authority is satisfied that the amendment is necessary to ensure the achievement of the objectives of this Act;
(g) if the amendment relates to universal access or universal service and is necessary, in the opinion of the Authority, as a result of— (i) changed circumstances in the market; or
(ii) lack of electronic communications network services, broadcasting services, or electronic communications services in specifically identified areas of the Republic.
(h) if the amendment is in pursuance of and in accordance with the regulations made under Chapter 10.
(2) The provisions of section 9(2) to (6) apply, with the necessary changes, to the amendment of an individual licence.
Renewal of individual licence
11. (1) A licensee may, subject to the conditions of his or her individual licence, apply for the renewal of his or her individual licence in the manner prescribed by the Authority.
(2) The regulations prescribed by the Authority in terms of subsection (1) must specify, among other things, the form and content of applications for renewal and the time period for applying for renewal.
(3) Except as provided in this section, the provisions of section 9(2) to (6) apply, with the necessary changes, to the renewal of an individual licence.
(4) Except for applications contemplated in subsection (9), the Authority must, subject to subsection (8), make its decision on the application for renewal prior to the expiration of the date specified in the licence.
(5) The Authority may prescribe any fees applicable to the renewal of an individual licence.
(6) Subject to subsection (7), the Authority must renew the individual licence on no less favourable terms and conditions as were applicable during its preceding period of validity except where the amendments meet the requirements set out in section 10.
(7) Subject to subsection (12), the Authority may refuse to renew a licence or may renew the licence on less favourable terms and conditions than those that were applicable during the preceding period of validity or renew the licence with terms and conditions that are not applicable to similar licences if the Authority determines that the licensee has materially and repeatedly failed to comply with—
(a) the terms and conditions of the licence; (b) the provisions of this Act or of the related legislation; or (c) any regulation made by the Authority.
(8) If the Authority refuses an application for renewal of the individual licence or renews the licence on less favourable terms and conditions, the Authority—
(a) must, as soon as practicable, inform the licensee by written notice, of its decision and the reasons for the decision;
34 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Wysiging van individuele lisensie
10. (1) Die Owerheid kan ’n individuele lisensie na oorleg met die lisensiehouer wysig—
(a) om die bedinge en voorwaardes van die individuele lisensie in ooreenstemming te bring met die bedinge en voorwaardes wat in die algemeen ten opsigte van alle individuele lisensies van dieselfde tipe gestel word;
(b) ten einde billike mededinging tussen lisensiehouers te verseker; (c) in soverre dit deur die lisensiehouer versoek word, met dien verstande dat dit
nie strydig met ordelike frekwensiebestuur sal wees nie en nie die belange van ander lisensiehouers sal benadeel nie;
(d) in soverre dit deur tegnologiese verandering genoodsaak word of in belang van ordelike frekwensiebestuur is;
(e) ooreenkomstig ’n besluit deur die Owerheid ingevolge artikel 17E van die OKOSA-wet na ’n bevinding en aanbeveling deur die Klagtes- en Nakomingskomitee;
(f) waar die Owerheid oortuig is dat die wysiging nodig is ten einde die bereiking van die oogmerke van hierdie Wet te verseker;
(g) indien die wysiging met universele toegang of universele diens verband hou en na die mening van die Owerheid nodig is as gevolg van— (i) veranderde omstandighede in die mark; of
(ii) gebrek aan elektroniese kommunikasienetwerkdienste, uitsaaidienste of elektroniese kommunikasiedienste in spesifiek geïdentifiseerde gebiede van die Republiek;
(h) indien die wysiging ingevolge en ooreenkomstig die regulasies uitgevaardig kragtens Hoofstuk 10 is.
(2) Die bepalings van artikel 9(2) tot (6) is met die nodige veranderings van toepassing op die wysiging van ’n individuele lisensie.
Hernuwing van individuele lisensie
11. (1) ’n Lisensiehouer kan, behoudens die voorwaardes van sy of haar individuele lisensie, aansoek doen om die hernuwing van sy of haar individuele lisensie op die wyse deur die Owerheid voorgeskryf.
(2) Die regulasies ingevolge subartikel (1) deur die Owerheid voorgeskryf, moet onder andere die vorm en inhoud van aansoeke om hernuwing en die tydperk vir aansoek om hernuwing bepaal.
(3) Uitgesonderd soos in hierdie artikel bepaal, is die bepalings van artikel 9(2) tot (6) met die nodige veranderings van toepassing op die hernuwing van ’n individuele lisensie.
(4) Uitgesonderd aansoeke in subartikel (9) beoog, moet die Owerheid, behoudens subartikel (8), sy besluit oor die aansoek om hernuwing neem voor die verstryking van die datum in die lisensie genoem.
(5) Die Owerheid kan enige gelde van toepassing op die hernuwing van ’n individuele lisensie voorskryf.
(6) Behoudens subartikel (7) moet die Owerheid die individuele lisensie hernu op bedinge en voorwaardes wat nie minder gunstig is nie as dié wat van toepassing was gedurende die voorafgaande geldigheidstydperk, uitgesonderd waar die wysigings voldoen aan die vereistes in artikel 10 uiteengesit.
(7) Behoudens subartikel (12) kan die Owerheid weier om ’n lisensie te hernu of kan hy die lisensie hernu op bedinge en voorwaardes wat minder gunstig is as dié wat van toepassing was gedurende die voorafgaande geldigheidstydperk, of die lisensie hernu met bedinge en voorwaardes wat nie op soortgelyke lisensies van toepassing is nie indien die Owerheid bepaal dat die lisensiehouer wesenlik en herhaaldelik versuim het om te voldoen aan—
(a) die bedinge en voorwaardes van die lisensie; (b) die bepalings van hierdie Wet of van die verwante wetgewing; of (c) enige regulasie deur die Owerheid uitgevaardig.
(8) Indien die Owerheid ’n aansoek om die hernuwing van die individuele lisensie weier of die lisensie op minder gunstige bedinge en voorwaardes hernu—
(a) moet die Owerheid so gou doenlik die lisensiehouer per skriftelike kennisgewing in kennis stel van sy besluit en die redes vir die besluit;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 35
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(b) must provide the licensee with a reasonable opportunity to make written submissions to the Authority within a time period specified in the notice referred to in paragraph (a);
(c) may, upon receipt of the written submission from the licensee, review its decision to refuse the application for renewal;
(d) must notify the licensee of its decision after reviewing the application. (9) The Authority may on good cause shown by the applicant, accept for filing, an
application for renewal that is not submitted within the time period prescribed by the Authority in terms of subsection (2).
(10) An individual licence remains valid until such time as the Authority has made a decision on an application for renewal of such individual licence.
(11) Where the Authority grants renewal of the individual licence, such licence becomes effective on the date specified by the Authority unless a stay or equivalent order of a court of competent jurisdiction is granted.
(12) Where the Authority refuses the renewal of an individual licence, such refusal becomes effective, on the date specified in the notice given by the Authority to the licensee in terms of subsection (8)(d), unless a stay or equivalent order of a court of competent jurisdiction is granted.
Surrender of individual licence
12. A licensee may, at any time, by written notice, surrender an individual licence to the Authority in accordance with the requirements set out in the individual licence or in the manner prescribed by the Authority.
Transfer of individual licences or change of ownership
13. (1) An individual licence may not be assigned, ceded or transferred to any other person without the prior written permission of the Authority.
(2) An application for permission to assign, cede or transfer an individual licence may be made to the Authority in the prescribed manner.
(3) The Authority may by regulation, set a limit on, or restrict, the ownership or control of an individual licence, in order to—
(a) promote the ownership and control of electronic communications services by historically disadvantaged groups; or
(b) promote competition in the ICT sector. (4) The Authority may, subject to Chapter 9, by regulation, set a limit on, or restrict,
the ownership or control of an individual licence for broadcasting services in order to promote a diversity of views and opinions.
(5) Regulations contemplated in subsection (3) and (4) must be made— (a) with due regard to the objectives of this Act, the related legislation and where
applicable, any other relevant legislation; and (b) after the Authority has conducted an inquiry in terms of section 4B of the
ICASA Act, which may include, but is not limited to, a market study.
Suspension or cancellation of individual licence
14. (1) The Authority may suspend or cancel an individual licence granted in terms of this Act—
(a) where the licensee agrees in writing to such suspension or cancellation; (b) in accordance with a decision made by the Authority in terms of section 17E
of the ICASA Act; or (c) where the licensee is placed in liquidation, whether voluntary or compulsory
or is placed under judicial management, either provisionally or finally. (2) The suspension or cancellation of an individual licence takes effect on the date set
forth in a written notice of suspension or cancellation served on the licensee by the Authority.
(3) Once the suspension or cancellation of an individual licence has taken effect, the Authority must, as soon as practicable, publish the suspension or cancellation in the Gazette.
36 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(b) moet die Owerheid die lisensiehouer ’n redelike geleentheid bied om skriftelike voorleggings aan die Owerheid te maak binne ’n tydperk vermeld in die kennisgewing in paragraaf (a) bedoel;
(c) kan die Owerheid by ontvangs van die skriftelike voorlegging van die lisensiehouer sy besluit om die aansoek om hernuwing te weier, hersien;
(d) moet die Owerheid die lisensiehouer in kennis stel van sy besluit na hersiening van die aansoek.
(9) Die Owerheid kan by aanvoering van gegronde redes deur die aansoeker ’n aansoek om hernuwing wat nie binne die tydperk deur die Owerheid ingevolge subartikel (2) voorgeskryf, voorgelê is nie, vir indiening aanvaar.
(10) ’n Individuele lisensie bly geldig tot tyd en wyl die Owerheid ’n besluit geneem het oor ’n aansoek om hernuwing van sodanige individuele lisensie.
(11) Waar die Owerheid hernuwing van die individuele lisensie toestaan, tree sodanige lisensie in werking op die datum deur die Owerheid vermeld, tensy ’n uitstel- of ekwivalente bevel van ’n bevoegde hof toegestaan word.
(12) Waar die Owerheid die hernuwing van ’n individuele lisensie weier, tree sodanige weiering in werking op die datum vermeld in die kennisgewing ingevolge subartikel (8)(d) deur die Owerheid aan die lisensiehouer gegee, tensy ’n uitstel- of ekwivalente bevel van ’n bevoegde hof toegestaan word.
Teruggawe van individuele lisensie
12. ’n Lisensiehouer kan te eniger tyd by skriftelike kennisgewing ’n individuele lisensie aan die Owerheid teruggee ooreenkomstig die vereistes uiteengesit in die individuele lisensie of op die wyse deur die Owerheid voorgeskryf.
Oordrag van individuele lisensie of verandering van eienaarskap
13. (1) ’n Individuele lisensie mag nie sonder die skriftelike toestemming vooraf van die Owerheid aan enige ander persoon afgestaan, gesedeer of oorgedra word nie.
(2) ’n Aansoek om toestemming om ’n individuele lisensie af te staan, te sedeer of oor te dra, kan op die voorgeskrewe wyse aan die Owerheid gerig word.
(3) Die Owerheid kan by regulasie ’n perk stel op die eienaarskap of beheer van ’n individuele lisensie, of dit beperk, ten einde—
(a) die eienaarskap en beheer van elektroniese kommunikasiedienste deur histories benadeelde groepe te bevorder; of
(b) mededinging in die IKT-sektor te bevorder. (4) Die Owerheid kan, behoudens Hoofstuk 9, by regulasie ’n perk stel op die
eienaarskap of beheer van ’n individuele lisensie vir uitsaaidienste, of dit beperk, ten einde ’n verskeidenheid van menings en sienings te bevorder.
(5) Regulasies in subartikels (3) en (4) beoog, moet uitgevaardig word— (a) met behoorlike inagneming van die oogmerke van hierdie Wet, die verwante
wetgewing en, waar toepaslik, enige ander tersaaklike wetgewing; en (b) nadat die Owerheid ’n ondersoek ingevolge artikel 4B van die OKOSA-wet
ingestel het, wat ’n markstudie kan insluit maar nie daartoe beperk is nie.
Opskorting of intrekking van individuele lisensie
14. (1) Die Owerheid kan ’n individuele lisensie wat ingevolge hierdie Wet toegestaan is, opskort of intrek—
(a) waar die lisensiehouer skriftelik tot sodanige opskorting of intrekking instem; (b) ooreenkomstig ’n besluit deur die Owerheid ingevolge artikel 17E van die
OKOSA-wet; of (c) waar die lisensiehouer in likwidasie geplaas word, hetsy vrywillig of
verpligtend, of onder geregtelike bestuur geplaas word, hetsy voorlopig of finaal.
(2) Die opskorting of intrekking van ’n individuele lisensie tree in werking op die datum vermeld in ’n skriftelike kennisgewing van opskorting of intrekking wat deur die Owerheid aan die lisensiehouer beteken word.
(3) Nadat die opskorting of intrekking van ’n individuele lisensie in werking getree het, moet die Owerheid die opskorting of intrekking so gou doenlik in die Staatskoerant publiseer.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 37
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(4) A delay or failure to publish the notice of suspension or cancellation in the Gazette, does not in any manner affect the validity of the suspension or cancellation.
Effect of suspension, cancellation, surrender or expiry of individual licence
15. (1) Once— (a) the suspension or cancellation of an individual licence under section 14 has
taken effect; (b) the surrender of an individual licence under section 12 has taken effect; or (c) an individual licence has expired,
the licensee must immediately cease to provide any service in respect of which the licence was granted, unless such suspension or cancellation is stayed or an equivalent order of a court of competent jurisdiction is granted.
(2) Despite subsection (1), the Authority may authorise the licensee, in writing, to continue providing any service or any part thereof in respect of which the licence was granted, for such duration as the Authority may specify in the authorisation, for the purpose of winding up the licensee’s affairs and protecting subscribers to such services.
(3) Despite subsection (1) and subject to section 11, a licensee, whose individual licence has expired, is entitled to continue providing a service as if the licence has not expired upon proof being submitted to the Authority that—
(a) the licensee has applied for the renewal of the licence in accordance with section 11; and
(b) such application is pending determination by the Authority.
Class licence
16. (1) The Authority may, upon receipt of a written registration in the manner prescribed and satisfying the conditions provided for in section 5(8), grant a class licence.
(2) Registration for a class licence may be submitted at any time in the manner prescribed by the Authority.
(3) The Authority must maintain a register of all class licensees containing the information set out in subsection (5).
(4) The register must be available to the public. (5) The Authority must at least once annually update and publish the list of class
licensees in the Gazette, indicating for each class— (a) the names and contact details of all registered licensees; (b) the nature of the services provided; and (c) the applicable licence terms and conditions.
(6) No class licence may be ceded or transferred without the prior written approval of the Authority.
Registration for Class Licence
17. (1) A person who intends to operate under a class licence must, in the manner prescribed, submit a registration notice in writing to the Authority.
(2) The registrant must pay to the Authority the registration fee prescribed by the Authority.
(3) Subject to section 18, the Authority must, within sixty (60) days after receipt of a registration notice, grant the class licence and update its internal records by including the—
(a) the name of the accepted registrant; (b) the nature of the service that the registrant proposes to provide; and (c) the licence conditions applicable to the class licence.
(4) If the Authority delays the grant of a class licence beyond the sixty (60) day period, the Authority must give written notice of the delay and of the reasons for the delay, to the registrant.
38 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(4) ’n Vertraging of versuim om die kennisgewing van opskorting of intrekking in die Staatskoerant te publiseer, raak op geen wyse die geldigheid van die opskorting of intrekking nie.
Gevolg van opskorting, intrekking, teruggawe of verval van individuele lisensie
15. (1) Nadat— (a) die opskorting of intrekking van ’n individuele lisensie ingevolge artikel 14 in
werking getree het; (b) die teruggawe van ’n individuele lisensie ingevolge artikel 12 in werking
getree het; of (c) ’n individuele lisensie verval het,
moet die lisensiehouer onmiddellik ophou om enige diens te verskaf ten opsigte waarvan die lisensie toegestaan is, tensy sodanige opskorting of intrekking uitgestel is of ’n ekwivalente bevel van ’n bevoegde hof verleen is.
(2) Ondanks subartikel (1) kan die Owerheid die lisensiehouer skriftelik magtig om voort te gaan met die verskaffing van ’n diens of enige deel daarvan ten opsigte waarvan die lisensie toegestaan is, vir solank as wat die Owerheid in die magtiging bepaal, met die doel om die lisensiehouer se sake af te sluit en intekenaars op sodanige dienste te beskerm.
(3) Ondanks subartikel (1) en behoudens artikel 11 is ’n lisensiehouer wie se individuele lisensie verval het, daarop geregtig om voort te gaan met die verskaffing van ’n diens asof die lisensie nie verval het nie, wanneer bewys aan die Owerheid voorgelê word dat—
(a) die lisensiehouer ooreenkomstig artikel 11 aansoek gedoen het om die hernuwing van die lisensie; en
(b) sodanige aansoek wag op beslissing deur die Owerheid.
Klaslisensie
16. (1) Die Owerheid kan, by ontvangs van ’n skriftelike registrasie op die voorgeskrewe wyse en met voldoening aan die voorwaardes in artikel 5(8) bedoel, ’n klaslisensie toestaan.
(2) Registrasie vir ’n klaslisensie kan te eniger tyd voorgelê word op die wyse deur die Owerheid voorgeskryf.
(3) Die Owerheid moet ’n register byhou van alle klaslisensiehouers bevattende die inligting in subartikel (5) uiteengesit.
(4) Die register moet tot beskikking van die publiek wees. (5) Die Owerheid moet die lys van klaslisensiehouers minstens een keer per jaar
bywerk en in die Staatskoerant publiseer, met ’n aanduiding vir elke klas van— (a) die name en kontakbesonderhede van alle geregistreerde lisensiehouers; (b) die aard van die dienste gelewer; en (c) die toepaslike lisensiebepalings en -voorwaardes.
(6) Geen klaslisensie mag sonder die skriftelike goedkeuring vooraf van die Owerheid gesedeer of oorgedra word nie.
Registrasie vir klaslisensie
17. (1) ’n Persoon wat beoog om kragtens ’n klaslisensie te werk, moet op die voorgeskrewe wyse ’n skriftelike registrasiekennisgewing aan die Owerheid voorlê.
(2) Die geregistreerde moet die registrasiegelde deur die Owerheid voorgeskryf aan die Owerheid betaal.
(3) Behoudens artikel 18 moet die Owerheid binne sestig (60) dae na ontvangs van ’n registrasiekennisgewing die klaslisensie verleen en sy interne rekords bywerk deur die volgende in te sluit:
(a) die naam van die aanvaarde geregistreerde; (b) die aard van die diens wat die geregistreerde beoog om te verskaf; en (c) die lisensievoorwaardes van toepassing op die klaslisensie.
(4) Indien die Owerheid die verlening van ’n klaslisensie langer as die tydperk van sestig (60) dae vertraag, moet die Owerheid skriftelik kennis van die vertraging en van die redes vir die vertraging aan die geregistreerde gee.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 39
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(5) In any case where— (a) the Authority fails to give notice of a delay to the registrant and fails to grant
the class licence within the sixty (60) days as required in terms of subsection (4);
(b) the registrant has complied with the regulations prescribed in terms of section 5(7) applicable to class licenses;
(c) the registrant satisfies the conditions provided for in section 5(8); and (d) the Authority has not declined to accept the registration notice for the class
licence in terms of section 18, the class licence is considered to have been granted by the Authority on the 61st day after receipt of the registration notice by the Authority.
(6) During the term of a class licence the licensee must ensure that the information contained in the register referred to in section 16(3), remains accurate by filing and updating such information where—
(a) the licensee surrenders its class licence and ceases to provide the electronic communications network services, electronic communications services or broadcasting services licensed pursuant to such class licence; or
(b) the information contained in the register referred to in section 16(3) is no longer accurate.
Refusal of registration for class licence
18. (1) The Authority may refuse to accept a registration for a class licence if— (a) the registration does not contain the information prescribed by the Authority; (b) the person is in contravention of this Act or the related legislation in relation
to other licences that such person may hold; or (c) the registration contains false or misleading information or misrepresentations
of fact. (2) Where a registration is refused, the Authority must, within sixty (60) days of
receipt of the registration, send to the registrant, a written notice— (a) stating the reasons for the refusal; and (b) providing the registrant with an opportunity to correct and resubmit the
registration.
Renewal of class licence
19. (1) All class licenses must have a term of validity not exceeding 10 (ten) years, unless specified to the contrary by the Authority.
(2) Class licensees seeking to renew their class licenses must, in writing and not less than six months prior to the expiration of their class licence, notify the Authority of their intention to continue to provide the services.
(3) The renewal notice contemplated in subsection (2) must be submitted to the Authority in the manner prescribed as contemplated in section 5(7).
(4) Within sixty (60) days of the receipt of the written notice submitted in accordance with subsection (2), the Authority must update the register of class licences referred to in section 16(3) to reflect the renewed licences.
(5) Where the Authority fails to update the register referred to in section 16(3), the class licence is considered to have been renewed on the 61st day following receipt by the Authority of the class licensee’s written notice.
CHAPTER 4
ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORKS AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS FACILITIES
Application
20. (1) This chapter applies only to electronic communications network service licensees.
40 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(5) In enige geval waar— (a) die Owerheid versuim om kennis van ’n vertraging aan die geregistreerde te
gee en versuim om die klaslisensie toe te staan binne die sestig (60) dae soos ingevolge subartikel (4) vereis;
(b) die geregistreerde voldoen het aan die regulasies ingevolge artikel 5(7) voorgeskryf wat op klaslisensies van toepassing is;
(c) die geregistreerde voldoen aan die voorwaardes in artikel 5(8) bedoel; en (d) die Owerheid nie geweier het om die registrasiekennisgewing vir die
klaslisensie ingevolge artikel 18 te aanvaar nie, word die klaslisensie geag deur die Owerheid verleen te wees op die 61ste dag na ontvangs van die registrasiekennisgewing deur die Owerheid.
(6) Gedurende die termyn van ’n klaslisensie moet die lisensiehouer verseker dat die inligting vervat in die register in subartikel 16(3) bedoel, akkuraat bly deur sodanige inligting in te dien en by te werk waar—
(a) die lisensiehouer sy klaslisensie teruggee en ophou om die elektroniese kommunikasienetwerkdienste, elektroniese kommunikasiedienste of uitsaai- dienste te verskaf wat ingevolge sodanige klaslisensie gelisensieer is; of
(b) die inligting vervat in die register in artikel 16(3) bedoel, nie meer akkuraat is nie.
Weiering van registrasie vir klaslisensie
18. (1) Die Owerheid kan weier om ’n registrasie vir ’n klaslisensie te aanvaar indien—
(a) die registrasie nie die inligting bevat nie wat deur die Owerheid voorgeskryf word;
(b) die persoon hierdie Wet of die verwante wetgewing oortree met betrekking tot ander lisensies wat sodanige persoon hou; of
(c) die registrasie vals of misleidende inligting of wanvoorstellings van feite bevat.
(2) Waar ’n registrasie geweier word, moet die Owerheid binne sestig (60) dae na ontvangs van die registrasie aan die geregistreerde ’n skriftelike kennisgewing stuur waarin—
(a) die redes vir die weiering verstrek word; en (b) die geregistreerde ’n geleentheid gebied word om die registrasie reg te stel en
weer voor te lê.
Hernuwing van klaslisensie
19. (1) Alle klaslisensies moet ’n geldigheidstermyn van hoogstens tien (10) jaar hê, tensy die Owerheid anders bepaal.
(2) Klaslisensiehouers wat hulle klaslisensies wil hernu, moet die Owerheid skriftelik en minstens ses maande voor die verval van hulle klaslisensie in kennis stel van hulle voorneme om aan te hou om die dienste te verskaf.
(3) Die hernuwingskennisgewing in subartikel (2) beoog, moet aan die Owerheid voorgelê word op die wyse voorgeskryf soos in artikel 5(7) beoog.
(4) Binne sestig (60) dae na ontvangs van die skriftelike kennisgewing wat ooreenkomstig subartikel (2) voorgelê is, moet die Owerheid die register van klaslisensies in artikel 16(3) bedoel, bywerk om die hernude lisensies te weerspieël.
(5) Waar die Owerheid versuim om die register in artikel 16(3) bedoel, by te werk, word die klaslisensie geag hernu te wees op die 61ste dag na ontvangs van die klaslisensiehouer se skriftelike kennisgewing deur die Owerheid.
HOOFSTUK 4
ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIENETWERKE EN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIEFASILITEITE
Toepassing
20. (1) Hierdie hoofstuk is net op lisensiehouers van elektroniese kommunikasie- netwerkdienste van toepassing.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 41
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(2) An electronic communications network service licensee must perform its obligations in terms of this Chapter and in accordance with the regulations prescribed by the Authority.
Guidelines for rapid deployment of electronic communications facilities
21. (1) The Minister must, in consultation with the Minister of Provincial and Local Government, the Minister of Land Affairs, the Minister of Environmental Affairs, the Authority and other relevant institutions, develop guidelines for the rapid deployment and provisioning of electronic communications facilities.
(2) The guidelines must provide procedures and processes for— (a) obtaining any necessary permit, authorisation, approval or other governmen-
tal authority including the criteria necessary to qualify for such permit, authorisation, approval or other governmental authority; and
(b) resolving disputes that may arise between an electronic communications network service licensee and any landowner, in order to satisfy the public interest in the rapid rollout of electronic communications networks and electronic communications facilities.
Entry upon and construction of lines across land and waterways
22. (1) An electronic communications network service licensee may— (a) enter upon any land, including any street, road, footpath or land reserved for
public purposes, any railway and any waterway of the Republic; (b) construct and maintain an electronic communications network or electronic
communications facilities upon, under, over, along or across any land, including any street, road, footpath or land reserved for public purposes, any railway and any waterway of the Republic; and
(c) alter or remove its electronic communications network or electronic communications facilities, and may for that purpose attach wires, stays or any other kind of support to any building or other structure.
(2) In taking any action in terms of subsection (1), due regard must be had to applicable law and the environmental policy of the Republic.
Underground pipes for purposes of electronic communications network service
23. (1) If any local authority and an electronic communications network service licensee agree that the provision of the electricity supply and electronic communications network services to a particular area must be provided by means of an underground cable, that local authority may on any premises within the said area, when installing such cable for an underground electricity supply line on the said premises, provide a conduit pipe or other facility for the installation of an underground electronic communications facility from a point of connection on the street boundary to a building on those premises, in accordance with the requirements of the electronic communica- tions network services licensee.
(2) The cost of the provision of the said conduit pipe or other facility— (a) is payable to the local authority in question; and (b) is, for the purpose of any law, considered to be fees payable by the owner of
the premises in question to the local authority in respect of the installation of the electricity supply line.
Pipes under streets
24. (1) A electronic communications network service licensee may, after providing thirty (30) days prior written notice to the local authority or person owning or responsible for the care and maintenance of any street, road or footpath—
(a) construct and maintain in the manner specified in that notice any pipes, tunnels or tubes required for electronic communications network facilities under any such street, road or footpath;
42 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(2) ’n Elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer moet sy verpligtinge nakom ingevolge hierdie Hoofstuk en ooreenkomstig die regulasies deur die Owerheid voorgeskryf.
Riglyne vir vinnige ontplooiing van elektroniese kommunikasiefasiliteite
21. (1) Die Minister moet, in oorleg met die Minister van Provinsiale en Plaaslike Regering, die Minister van Grondsake, die Minister van Omgewingsake, die Owerheid en ander tersaaklike instellings, riglyne ontwikkel vir die vinnige ontplooiing en verskaffing van elektroniese kommunikasiefasiliteite.
(2) Die riglyne moet prosedures en prosesse verskaf vir— (a) die verkryging van enige noodsaaklike permit, magtiging, goedkeuring of
ander regeringsmagtiging, insluitend die kriteria wat nodig is om vir sodanige permit, magtiging, goedkeuring of ander regeringsmagtiging te kwalifiseer; en
(b) die beslegting van geskille wat tussen ’n elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer en ’n grondeienaar ontstaan, ten einde die openbare belang by die vinnige verskaffing van elektroniese kommunikasie- netwerke en elektroniese kommunikasiefasiliteite te bevredig.
Betreding en oprigting van lyne oor grond en waterweë
22. (1) ’n Elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer kan— (a) enige grond, insluitend enige straat, pad, voetpad of grond gereserveer vir
openbare doeleindes, enige spoorlyn en enige waterweg van die Republiek betree;
(b) ’n elektroniese kommunikasienetwerk of elektroniese kommunikasie- fasiliteite oprig en in stand hou op, onder, oor, langs of dwarsoor enige grond, insluitend enige straat, pad, voetpad of grond gereserveer vir openbare doeleindes, enige spoorlyn en enige waterweg van die Republiek; en
(c) sy elektroniese kommunikasienetwerk of elektroniese kommunikasie- fasiliteite verander of verwyder, en kan vir daardie doel drade, ankers of enige ander soort stut aan enige gebou of ander struktuur vasheg.
(2) By die doen van enige stappe ingevolge subartikel (1) moet daar behoorlik ag geslaan word op toepaslike reg en die omgewingsbeleid van die Republiek.
Ondergrondse pype vir doeleindes van elektroniese kommunikasienetwerkdiens
23. (1) Indien enige plaaslike owerheid en ’n elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer ooreenkom dat die elektrisiteitstoevoer en elektroniese kommunikasienetwerkdienste aan ’n bepaalde gebied deur middel van ’n ondergrondse kabel verskaf moet word, kan daardie plaaslike owerheid op enige perseel binne die genoemde gebied, by die installering van sodanige kabel vir ’n ondergrondse elektrisiteitstoevoerlyn op gemelde perseel, ’n geleipyp of ander fasiliteit verskaf vir die installering van ’n ondergrondse elektroniese kommunikasiefasiliteit vanaf ’n aansluitingspunt aan die straatgrens na ’n gebou op daardie perseel, ooreenkomstig die vereistes van die elektroniese kommunikasienetwerkdienstelisensiehouer.
(2) Die koste van die verskaffing van gemelde geleipyp of ander fasiliteit— (a) is aan die betrokke plaaslike owerheid betaalbaar; en (b) word, by die toepassing van enige reg, geag gelde te wees wat deur die eienaar
van die onderhawige perseel aan die plaaslike owerheid betaalbaar is ten opsigte van die installering van die elektrisiteitsvoorsieningslyn.
Pype onder strate
24. (1) ’n Elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer kan, met dertig (30) dae skriftelike kennisgewing vooraf aan die plaaslike owerheid of persoon wat enige straat, pad of voetpad besit of vir die versorging en instandhouding daarvan verantwoordelik is —
(a) enige pype, tonnels of buise wat vir elektroniese kommunikasie- netwerkfasiliteite onder enige sodanige straat, pad of voetpad nodig is, bou en in stand hou op die wyse in daardie kennisgewing vermeld;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 43
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(b) alter or remove any pipes, tunnels or tubes required for electronic communi- cations network facilities under any such street, road or footpath and may for such purposes break or open up any street, road or footpath; and
(c) alter the position of any pipe, not being a sewer drain or main, for the supply of water, gas or electricity.
(2)The local authority or person to whom any such pipe belongs or by whom it is used is entitled, at all times while any work in connection with the alteration in the position of that pipe is in progress, to supervise that work.
(3)The licensee must pay all reasonable expenses incurred by any such local authority or person in connection with any alteration or removal under this section or any supervision of work relating to such alteration.
Removal of electronic communications network facilities
25. (1)If an electronic communications network service licensee finds it necessary to move any electronic communications facility, pipe, tunnel or tube constructed upon, in, over, along, across or under any land, railway, street, road, footpath or waterway, owing to any alteration of alignment or level or any other work on the part of any public authority or person, the cost of the alteration or removal must be borne by that local authority or person.
(2) Where any electronic communications network facility passes over any private property or interferes with any building about to be erected on that property, the licensee must, on receiving satisfactory proof that a building is actually to be erected, deviate or alter the positioning of the electronic communications facility in such manner as to remove all obstacles to building operations.
(3) The owner of the property must, in writing, give notice that any such deviation or alteration is required to the electronic communications network service licensee, not less than 28 days before the alteration or deviation is to be effected.
(4) If any deviation or alteration of an electronic communications network facility, pipe, tunnel or tube constructed and passing over any private property is desired on any ground other than those contemplated in subsection (2), the owner of the property must give the electronic communications network service licensee written notice of 28 days, of such deviation or alteration.
(5) The electronic communications network service licensee must decide whether or not the deviation or alteration is possible, necessary or expedient.
(6) If the electronic communications network service licensee agrees to make the deviation or alteration as provided for in subsection (3), the cost of such deviation or alteration must be borne by the person at whose request the deviation or alteration is effected.
(7) If, in the opinion of the electronic communications network service licensee the deviation or alteration is justified, the licensee may bear the whole or any part of the said cost.
(8) Where a dispute arises between any owner of private property and a electronic communications network service licensee in respect of any decision made by a electronic communications network services licensee in terms of subsection (4), such dispute must be referred to the Complaints and Compliance Committee in accordance with section 17C of the ICASA Act.
Fences
26. (1) If any fence erected or to be erected on land over which an electronic communications network facility, pipe, tunnel or tube is constructed or is to be constructed by an electronic communications network service licensee renders or would render entry to that land impossible or inconvenient, the electronic communications network service licensee may at its own expense—
(a) erect and maintain gates in that fence; and (b) provide duplicate keys for such gates, one set of which must be handed to the
owner or occupier of the land.
44 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(b) enige pype, tonnels of buise wat vir elektroniese kommunikasie- netwerkfasiliteite onder enige sodanige straat, pad of voetpad nodig is, verander of verwyder, en kan vir sodanige doeleindes enige straat, pad of voetpad breek of oopmaak; en
(c) die posisie van enige pyp, uitgesonderd ’n riooldrein of hoofleiding, vir die voorsiening van water, gas of elektrisiteit verander.
(2) Die plaaslike owerheid of persoon aan wie enige sodanige pyp behoort of deur wie dit gebruik word, is te alle tye, terwyl werk in verband met die verandering van die posisie van daardie pyp aan die gang is, daarop geregtig om toesig oor daardie werk te hou.
(3) Die lisensiehouer moet alle redelike onkoste betaal wat deur enige sodanige plaaslike owerheid of persoon aangegaan word in verband met enige verandering of verwydering kragtens hierdie artikel of enige toesig oor werk in verband met sodanige verandering.
Verwydering van elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteite
25. (1) Indien ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer dit nodig vind om enige elektroniese kommunikasiefasiliteit, pyp, tonnel of buis wat op, in, oor, langs, dwarsoor of onder enige grond, spoorlyn, straat, pad, voetpad of waterweg gebou is as gevolg van enige verandering van belyning of vlak of enige ander werk aan die kant van enige openbare owerheid of persoon te verskuif, moet die koste van die verandering of verwydering deur daardie plaaslike owerheid of persoon gedra word.
(2) Waar enige elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteit oor enige private eiendom gaan of inmeng met enige gebou wat opgerig staan te word op daardie eiendom, moet die lisensiehouer, by ontvangs van bevredigende bewys dat ’n gebou werklik opgerig gaan word, die posisie van die elektroniese kommunikasiefasiliteit verskuif of verander sodat alle hindernisse vir boubedrywighede verwyder word.
(3) Die eienaar van die eiendom moet skriftelik kennis gee dat enige sodanige verskuiwing of verandering nodig is aan die elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer minstens 28 dae voor die verandering of verskuiwing gedoen moet word.
(4) Indien enige verskuiwing of verandering van ’n elektroniese kommunikasie- netwerkfasiliteit, pyp, tonnel of buis oor enige private eiendom opgerig en wat daaroor gaan, verlang word om enige ander rede as dié in subartikel (2) beoog, moet die eienaar van die eiendom die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer skriftelik 28 dae kennis van sodanige verskuiwing of verandering gee.
(5) Die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer moet besluit of die verskuiwing of verandering moontlik, nodig of dienstig is al dan nie.
(6) Indien die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer instem om die verskuiwing of verandering te doen soos in subartikel (3) voorsien, moet die koste van sodanige verskuiwing of verandering gedra word deur die persoon op wie se versoek die verskuiwing of verandering gedoen word.
(7) Indien die verskuiwing of verandering na die mening van die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer geregverdig is, kan die lisensiehouer die geheel of enige deel van gemelde koste dra.
(8) Waar ’n geskil ontstaan tussen enige eienaar van private eiendom en ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer ten opsigte van enige besluit geneem deur ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer ingevolge subartikel (4), moet sodanige geskil ooreenkomstig artikel 17C van die OKOSA-wet na die Klagtes- en Nakomingskomitee verwys word.
Heinings
26. (1) Indien ’n heining wat opgerig is of opgerig staan te word op grond waaroor ’n elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteit, pyp, tonnel of buis opgerig is of opgerig gaan word deur ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer toegang tot daardie grond onmoontlik of ongerieflik maak of sal maak, kan die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer op sy eie koste—
(a) hekke in daardie heining oprig en in stand hou; en (b) duplikaatsleutels vir sodanige hekke verskaf, waarvan een stel aan die eienaar
of okkupeerder van die grond oorhandig moet word.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 45
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) Any person intending to erect any such fence must give the electronic communications network service licensee notice in writing of not less than six weeks of his or her intention to erect such fence.
Trees obstructing electronic communications network facilities
27. (1)Any tree or vegetation which in the opinion of an electronic communications network service licensee—
(a) obstructs or interferes; or (b) is likely to obstruct or interfere,
with the working or maintenance of any of the electronic communications network services licensees’ electronic communications network or electronic communications facilities, pipes, tunnels or tubes, whether growing upon—
(i) State-owned land; (ii) any road; or
(iii) private land, must, after reasonable notice to the owner or occupier of the land, be cut down or trimmed by the authority responsible for the care and the management of such State- owned land, road or private land, in accordance with its requirements or by the owner or occupier of such private land, as the case may be, at the expense of the electronic communications network service licensee.
(2) In the event of failure to comply with a notice referred to in subsection (1)(b), the electronic communications network service licensee may cause the said tree or vegetation to be cut down or trimmed as the electronic communications network service licensee may consider necessary.
(3) Where the electronic communications network or electronic communications facility is actually interfered with or endangered by any such tree or vegetation, the licensee may remove such tree or vegetation without any such notice.
(4) In taking any action in terms of subsections (1), (2) or (3), due regard must be had to the environmental law of the Republic.
Height or depth of electronic communications network facilities
28. (1)(a) Aerial electronic communications networks or electronic communications facilities along any railway or public or private street, road, footpath or land must be at the prescribed height above the surface of the ground.
(b) The electronic communications network service licensee must place electronic communications networks and electronic communications facilities, pipes, tunnels and tubes at the prescribed depth below the surface of the ground.
(2) If the owner of any private land proves to the satisfaction of an electronic communications network service licensee that he or she is obstructed in the free use of his or her land because of the insufficient height or depth of any electronic communications network or electronic communications facility, pipe, tunnel or tube constructed by the electronic communications network service licensee, the electronic communications network service licensee may, subject to the provisions of sections 22 and 25, take such steps as he or she may consider necessary for giving relief to that owner.
(3) In taking any action in terms of this section, due regard must be had to the environmental laws of the Republic.
Electrical works
29. (1)Any person who constructs, equips or carries on any railway or works for the supply of light, heat or power by means of electricity, must—
(a) conform to the requirements of an electronic communications network service licensee for the prevention of damage to any of its electronic communications network and electronic communications facilities or works by such construc- tion;
(b) before commencing the construction of any such railway or works, give 30 days prior written notice to the electronic communications network service licensee of his or her intention to commence the construction; and
46 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) Enige persoon wat voornemens is om enige sodanige heining op te rig, moet die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer skriftelike kennis van minstens ses weke gee van sy of haar voorneme om sodanige heining op te rig.
Bome wat elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteite belemmer
27. (1) Enige boom of plantegroei wat na die mening van ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer die werking of instandhouding van enige van die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer se elektroniese kommuni- kasienetwerk of elektroniese kommunikasiefasiliteite, pype, tonnels of buise—
(a) belemmer of daarmee inmeng; of (b) waarskynlik sal belemmer of waarskynlik daarmee sal inmeng,
ongeag of dit groei op— (i) grond in Staatsbesit;
(ii) ’n pad; of (iii) private grond,
moet na redelike kennisgewing aan die eienaar of okkupeerder van die grond afgesaag of gesnoei word deur die owerheid verantwoordelik vir die versorging en die bestuur van sodanige grond in Staatsbesit, pad of private grond, ooreenkomstig sy vereistes of deur die eienaar of okkupeerder van sodanige private grond, na gelang van die geval, op die koste van die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer.
(2) In die geval van versuim om te voldoen aan ’n kennisgewing in subartikel (1)(b) bedoel, kan die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer genoemde boom of plantegroei laat afsaag of snoei soos wat die elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer nodig ag.
(3) Waar enige sodanige boom of plantegroei met die elektroniese kommunikasie- netwerk of elektroniese kommunikasiefasiliteit inmeng of dit in gevaar stel, kan die lisensiehouer sodanige boom of plantegroei sonder enige sodanige kennisgewing verwyder.
(4) By die doen van enige stappe ingevolge subartikel (1), (2) of (3) moet die omgewingsreg van die Republiek behoorlik in ag geneem word.
Hoogte of diepte van elektroniese kommunikasienetwerkfasiliteite
28. (1)(a) Oorhoofse elektroniese kommunikasienetwerke of elektroniese kommunikasiefasiliteite langs ’n spoorlyn of openbare of private straat, pad, voetpad of grond moet op die voorgeskrewe hoogte bo die oppervlak van die grond wees.
(b) Die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer moet elektroniese kommunikasienetwerke en elektroniese kommunikasiefasiliteite, pype, tonnels en buise op die voorgeskrewe diepte onder die oppervlak van die grond plaas.
(2) Indien die eienaar van private grond tot tevredenheid van ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer bewys dat hy of sy belemmer word in die vrye gebruik van sy of haar grond as gevolg van die ontoereikende hoogte of diepte van enige elektroniese kommunikasienetwerk of elektroniese kommunikasiefasiliteit, pyp, tonnel of buis wat deur die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer opgerig is, kan die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer, behoudens die bepalings van artikels 22 en 25, sodanige stappe doen as wat hy of sy nodig ag om verligting vir daardie eienaar te bied.
(3) By die doen van enige stappe ingevolge hierdie artikel moet die omgewingsreg van die Republiek behoorlik in ag geneem word.
Elektriese werke
29. (1) Enige persoon wat ’n spoorlyn of werke vir die voorsiening van lig, hitte of krag deur middel van elektrisiteit oprig, toerus of bedryf, moet—
(a) voldoen aan die vereistes van ’n elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer vir die voorkoming van skade aan enige van sy elektroniese kommunikasienetwerke en elektroniese kommunikasiefasiliteite of werke deur sodanige oprigting;
(b) voor die begin van die oprigting van enige sodanige spoorlyn of werke die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer vooraf 30 dae skrifte- lik kennis gee van sy of haar voorneme om met die oprigting te begin; en
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 47
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(c) furnish the electronic communications network service licensee with— (i) a plan of the proposed railway or works;
(ii) particulars showing the manner and position in which the railway or works are intended to be constructed, executed and carried on; and
(iii) such further information related to the proposed railway or works as the electronic communications network service licensee may require.
(2) If— (a) it appears to the electronic communications network service licensee that the
construction, equipment or operation of any such railway or works is likely to damage any of its electronic communications facilities or works; or
(b) any such electronic communications facilities or works are damaged by the construction, equipment or operation of any such railway or works,
the electronic communications network service licensee must give reasonable notice of its requirements to the person concerned.
(3) Any person who, after receiving the notice referred to in subsection (2), proceeds with or causes to be proceeded with any such construction, equipment or operation in contravention of the said requirements, may be liable to the electronic communications network service licensee for damages sustained by the electronic communications network service licensee as a result of a contravention of subsection (1).
CHAPTER 5
RADIO FREQUENCY SPECTRUM
Control of radio frequency spectrum
30. (1) In carrying out its functions under this Act and the related legislation, the Authority controls, plans, administers and manages the use and licensing of the radio frequency spectrum except as provided for in section 34.
(2) In controlling, planning, administering, managing and licensing the use of the radio frequency spectrum, the Authority must—
(a) comply with the applicable standards and requirements of the ITU and its Radio Regulations, as agreed to or adopted by the Republic;
(b) take into account modes of transmission and efficient utilisation of the radio frequency spectrum, including allowing shared use of radio frequency spectrum when interference can be eliminated or reduced to acceptable levels as determined by the Authority;
(c) give high priority to applications for radio frequency spectrum where the applicant proposes to utilise digital electronic communications facilities for the provision of broadcasting services, electronic communications services, electronic communications network services, and other services licensed in terms of this Act or provided in terms of a licence exemption;
(d) plan for the conversion of analogue uses of the radio frequency spectrum to digital, including the migration to digital broadcasting in the Authority’s preparation and modification of the radio frequency spectrum plan; and
(e) give due regard to the radio frequency spectrum allocated to security services. (3) The Authority must, in performing its functions in terms of subsection (1), ensure
that in the use of the radio frequency spectrum harmful interference to authorised or licensed users of the radio frequency spectrum is eliminated or reduced to the extent reasonably possible.
(4) The Authority must investigate and resolve all instances of harmful interference to licensed services that are reported to it.
Radio frequency spectrum licence
31. (1) Subject to subsections (5) and (6), no person may transmit any signal by radio or use radio apparatus to receive any signal by radio except under and in accordance
48 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(c) die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer voorsien van— (i) ’n plan van die voorgestelde spoorlyn of werke;
(ii) besonderhede van die wyse waarop en posisie waarin die spoorlyn of werke opgerig, uitgevoer en bedryf staan te word; en
(iii) die verdere inligting rakende die voorgestelde spoorlyn of werke wat die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer verlang.
(2) Indien— (a) dit vir die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer blyk dat die
oprigting, toerusting of bedryf van sodanige spoorlyn of werke waarskynlik enige van sy elektroniese kommunikasiefasiliteite of werke sal beskadig; of
(b) enige sodanige elektroniese kommunikasiefasiliteite of werke beskadig word deur die oprigting, toerusting of bedryf van enige sodanige spoorlyn of werke,
moet die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer redelike kennis van sy vereistes aan die betrokke persoon gee.
(3) Enige persoon wat na ontvangs van die kennisgewing in subartikel (2) bedoel, voortgaan met of veroorsaak dat daar voortgegaan word met enige sodanige oprigting, toerusting of bedryf in stryd met gemelde vereistes, kan teenoor die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer aanspreeklik wees vir skade gely deur die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer as gevolg van ’n oortreding van subartikel (1).
HOOFSTUK 5
RADIOFREKWENSIESPEKTRUM
Beheer van radiofrekwensiespektrum
30. (1) By die uitvoering van sy werksaamhede kragtens hierdie Wet en die verwante wetgewing beheer, beplan, administreer en bestuur die Owerheid die gebruik en lisensiëring van die radiofrekwensiespektrum, uitgesonderd soos in artikel 34 bepaal.
(2) By die beheer, beplanning, administrasie, bestuur en lisensiëring van die gebruik van die radiofrekwensiespektrum moet die Owerheid—
(a) voldoen aan die toepaslike standaarde en vereistes van die ITU en sy Radioregulasies, waartoe die Republiek ingestem het of wat hy aangeneem het;
(b) modusse van oorsending en doeltreffende benutting van die radio- frekwensiespektrum in aanmerking neem, insluitend voorsiening vir die gedeelde gebruik van die radiofrekwensiespektrum wanneer steuring uitgeskakel of tot aanvaarbare vlakke verminder kan word soos deur die Owerheid bepaal;
(c) hoë prioriteit gee aan aansoeke om radiofrekwensiespektrum waar die aansoeker beoog om digitale elektroniese kommunikasiefasiliteite te gebruik vir die verskaffing van uitsaaidienste, elektroniese kommunikasiedienste, elektroniese kommunikasienetwerkdienste en ander dienste wat ingevolge hierdie Wet gelisensieer is of ingevolge ’n lisensievrystelling verskaf word;
(d) beplan vir die omskakeling van analoë gebruike van die radio- frekwensiespektrum na digitale gebruike, insluitend die verskuiwing na digitale uitsaai in die Owerheid se voorbereiding en wysiging van die radiofrekwensiespektrumplan; en
(e) die radiofrekwensiespektrum wat aan sekuriteitsdienste toegewys is, behoorlik in ag neem.
(3) Die Owerheid moet, by die verrigting van sy werksaamhede ingevolge subartikel (1), verseker dat by die gebruik van die radiofrekwensiespektrum nadelige steuring vir gemagtigde of gelisensieerde gebruikers van die radiofrekwensiespektrum uitgeskakel of verminder word sover dit redelikerwys moontlik is.
(4) Die Owerheid moet alle gevalle van nadelige steuring vir gelisensieerde dienste wat by hom aangemeld word, ondersoek en oplos.
Radiofrekwensiespektrumlisensie
31. (1) Behoudens subartikels (5) en (6) mag geen persoon enige sein per radio oorsend of radioapparaat gebruik om enige sein per radio te ontvang nie, uitgesonderd
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 49
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
with a radio frequency spectrum licence granted by the Authority to such person in terms of this Act.
(2) A radio frequency spectrum licence is required in addition to any service licence contemplated in Chapter 3, where the provision of such service entails the use of radio frequency spectrum.
(3) The Authority may, taking into account the objects of the Act, prescribe procedures and criteria for awarding radio frequency spectrum licences for competing applications or instances where there is insufficient spectrum available to accommodate demand.
(4) The Authority may amend a radio frequency spectrum licence— (a) to implement a change in the radio frequency plan; (b) in the interest of orderly radio frequency spectrum management; (c) to effect the migration of licensees in accordance with a revised radio
frequency plan or the transition from analogue to digital broadcasting; (d) if requested by the licensee concerned to the extent that the request is fair and
does not prejudice other licensees; or (e) with the agreement of the licensee.
(5) Subsection (1) does not apply to a person who utilises radio frequency spectrum— (a) in the course of making due and proper use, as a subscriber, of an electronic
communications service or electronic communications network service, the provision of which is licensed in terms of Chapter 3 or as a recipient of a service subject to a licence exemption;
(b) in the course of making due and proper use of an electronic communications service, the provision of which is licensed in terms of Chapter 3 as part of his or her duties in the service of the State or a local authority, including any military force, police service or traffic authority, in instances of force majeure; or
(c) in accordance with the regulations contemplated in subsection (6). (6) The Authority may prescribe—
(a) types of radio apparatus the use or possession of which; or (b) the circumstances in which the use or possession of radio apparatus,
does not require a radio frequency spectrum licence, including, but not limited to radio frequency spectrum allocated for use in respect of radio astronomy and other scientific uses of radio frequency spectrum that have been coordinated and agreed to by the Authority.
(7) The Authority may, on its own initiative, take appropriate action to ensure compliance with the provisions of this Chapter.
(8) Subject to subsection (9), the Authority may withdraw any radio frequency spectrum licence when the licensee fails to utilise the allocated radio frequency spectrum in accordance with the licence conditions applicable to such licence.
(9) Before the Authority withdraws a radio frequency spectrum licence in terms of subsection (8), it must give the licensee prior written notice of at least 30 days and the licensee must have 7 (seven) business days in which to respond in writing to the notice (unless otherwise extended by the Authority) demonstrating that it is utilising the radio frequency spectrum in compliance with this Act and the licence conditions.
(10) The Authority, based on the written response of the licensee, must notify the licensee of its decision to withdraw or not to withdraw the licence.
Control of possession of radio apparatus
32. (1) No person may possess any radio apparatus unless he or she is— (a) in possession of a radio frequency spectrum licence granted in terms of this
Chapter; or (b) exempted as prescribed in terms of section 31(6).
(2) The Authority may, subject to this Act, the related legislation and other applicable law, enter onto property for purposes of inspecting radio apparatus in accordance with subsection (3).
(3) Where a person is found in possession of any radio apparatus in contravention of the provisions of this section, the Authority may—
50 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
kragtens en ooreenkomstig ’n radiofrekwensiespektrumlisensie wat ingevolge hierdie Wet deur die Owerheid aan sodanige persoon toegestaan is.
(2) ’n Radiofrekwensiespektrumlisensie word vereis benewens ’n dienslisensie in Hoofstuk 3 beoog, waar die verskaffing van sodanige diens die gebruik van die radiofrekwensiespektrum behels.
(3) Die Owerheid kan, met inagneming van die oogmerke van hierdie Wet, prosedures en kriteria voorskryf vir die toekenning van radiofrekwensiespektrumlisensies vir mededingende aansoeke of gevalle waar daar ontoereikende spektrum beskikbaar is om die vraag te bevredig.
(4) Die Owerheid kan ’n radiofrekwensiespektrumlisensie wysig— (a) om ’n verandering in die radiofrekwensieplan te implementeer; (b) in belang van ordelike radiofrekwensiespektrumbestuur; (c) om die verskuiwing van lisensiehouers teweeg te bring ooreenkomstig ’n
hersiene radiofrekwensieplan of die oorskakeling van analoë na digitale uitsaai;
(d) indien deur die betrokke lisensiehouer versoek, in soverre die versoek billik is en nie ander lisensiehouers benadeel nie; of
(e) met die instemming van die lisensiehouer. (5) Subartikel (1) is nie van toepassing nie op ’n persoon wat die
radiofrekwensiespektrum gebruik— (a) in die loop van die behoorlike en gepaste gebruik, as ’n intekenaar, van ’n
elektroniese kommunikasiediens of elektroniese kommunikasienetwerkdiens waarvan die verskaffing ingevolge Hoofstuk 3 gelisensieer is, of as ’n ontvanger van ’n diens onderhewig aan ’n lisensievrystelling;
(b) in die loop van die behoorlike en gepaste gebruik van ’n elektroniese kommunikasiediens waarvan die verskaffing ingevolge Hoofstuk 3 gelisensieer is as deel van sy of haar pligte in diens van die Staat of ’n plaaslike owerheid, insluitend enige militêre mag, polisiediens of verkeersowerheid, in gevalle van force majeure; of
(c) ooreenkomstig die regulasies in subartikel (6) beoog. (6) Die Owerheid kan voorskryf—
(a) tipes radioapparaat waarvan die gebruik of besit; of (b) die omstandighede waarin die gebruik of besit van radioapparaat,
nie ’n radiofrekwensiespektrumlisensie vereis nie, insluitend maar nie beperk nie tot die radiofrekwensiespektrum toegeken vir gebruik ten opsigte van radio-astronomie en ander wetenskaplike gebruike van radiofrekwensiespektrum wat deur die Owerheid gekoördineer is en waartoe hy ingestem het.
(7) Die Owerheid kan, uit eie beweging, gepaste stappe doen om nakoming van die bepalings van hierdie Hoofstuk te verseker.
(8) Behoudens subartikel (9) kan die Owerheid ’n radiofrekwensiespektrumlisensie intrek wanneer die lisensiehouer versuim om die toegekende radiofrekwensiespektrum ooreenkomstig die lisensievoorwaardes wat op sodanige lisensie van toepassing is, te gebruik.
(9) Alvorens die Owerheid ’n radiofrekwensiespektrumlisensie ingevolge subartikel (8) intrek, moet hy aan die lisensiehouer vooraf minstens 30 dae skriftelik kennis gee en die lisensiehouer moet 7 (sewe) werkdae hê waarin hy skriftelik op die kennisgewing kan antwoord (tensy andersins deur die Owerheid verleng) om te toon dat hy die radiofrekwensiespektrum ooreenkomstig hierdie Wet en die lisensievoorwaardes gebruik.
(10) Die Owerheid moet, op grond van die skriftelike reaksie van die lisensiehouer, die lisensiehouer in kennis stel van sy besluit om die lisensie in te trek al dan nie.
Beheer van besit van radioapparaat
32. (1) Geen persoon mag enige radioapparaat besit nie tensy hy of sy— (a) in besit is van ’n radiofrekwensiespektrumlisensie wat ingevolge hierdie
Hoofstuk verleen is; of (b) vrygestel is soos ingevolge artikel 31(6) voorgeskryf.
(2) Die Owerheid kan behoudens hierdie Wet, die verwante wetgewing en ander toepaslike reg eiendom betree met die doel om radioapparaat ooreenkomstig subartikel (3) te inspekteer.
(3) Waar ’n persoon aangetref word in besit van enige radioapparaat in stryd met die bepalings van hierdie artikel, kan die Owerheid—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 51
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(a) seal or alter such apparatus or any part thereof in order to— (i) prevent the use of that radio apparatus for the purpose of transmission or
reception; and (ii) grant to such person a permit for a limited or indefinite period authorising
the possession of that apparatus on condition that it is not, during such period, used for such purpose; or
(b) seize such apparatus, whether or not it is sealed as contemplated in paragraph (a), for disposal in terms of subsection (4).
(4) Radio apparatus seized under subsection (3)(b) must be held by the Authority at the cost of the person from whom it was seized until—
(a) its possession is authorised in terms of section 31; or (b) the matter is dealt with by a court of law.
Frequency co-ordination
33. (1) Holders of a radio frequency spectrum licence must, in good faith, co-ordinate their respective frequency usage with other such licensees to—
(a) avoid harmful interference among radio frequency spectrum licensees; (b) ensure efficient use of any applicable frequency band; and (c) allow for the provision of cost-efficient services.
(2) Where radio frequency spectrum licensees are unable or unwilling to co-ordinate in good faith in terms of subsection (1), the Authority must intervene and resolve the dispute.
(3) The Authority must prescribe regulations governing the co-ordination contem- plated in subsection (1), which may include a process for the resolution of disputes among radio frequency spectrum licensees on an expedited basis.
Radio frequency plan
34. (1) The Minister, in the exercise of his or her functions, represents the Republic in international fora, including the ITU, in respect of—
(a) the international allotment of radio frequency spectrum; and (b) the international coordination of radio frequency spectrum usage,
in accordance with international treaties, multinational and bilateral agreements entered into by the Republic.
(2) The Minister must approve the national radio frequency plan developed by the Authority, which must set out the specific frequency bands designated for use by particular types of services, taking into account the radio frequency spectrum bands allocated to the security services.
(3) The Authority must assign radio frequencies consistent with the national radio frequency plan for the use of radio frequency spectrum by licence holders and other services that may be provided pursuant to a licence exemption.
(4) The Authority must, within 12 months of the coming into force of this Act, prepare the national radio frequency plan or make appropriate modification to any existing radio frequency plan to bring it into conformity with this Act.
(5) The national radio frequency plan must be updated and amended when necessary in order to keep the plan current. When updating and amending this plan due regard must be given to the current and future usage of the radio frequency spectrum.
(6)The national radio frequency plan must— (a) designate the radio frequency bands to be used for particular types of services; (b) ensure that the radio frequency spectrum is utilised and managed in an orderly,
efficient and effective manner; (c) aim at reducing congestion in the use of the radio frequency spectrum; (d) aim at protecting radio frequency spectrum licensees from harmful interfer-
ence; (e) provide for flexibility and the rapid and efficient introduction of new
technologies;
52 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(a) sodanige apparaat of enige deel daarvan verseël of wysig ten einde— (i) te voorkom dat daardie radioapparaat vir die doel van oorsending of
ontvangs gebruik word; en (ii) aan sodanige persoon ’n permit te verleen vir ’n beperkte of onbepaalde
tydperk wat die besit van daardie apparaat magtig op voorwaarde dat dit nie gedurende sodanige tydperk vir sodanige doel gebruik word nie; of
(b) op sodanige apparaat beslag lê, ongeag of dit verseël is soos in paragraaf (a) bedoel, vir beskikking ingevolge subartikel (4).
(4) Radioapparaat waarop ingevolge subartikel (3)(b) beslag gelê is, moet deur die Owerheid gehou word op koste van die persoon van wie dit in beslag geneem is, totdat—
(a) die besit daarvan ingevolge artikel 31 gemagtig is; of (b) die aangeleentheid deur ’n geregshof gehanteer is.
Frekwensiekoördinasie
33. (1) Houers van ’n radiofrekwensiespektrumlisensie moet te goeder trou hulle onderskeie frekwensiegebruik met ander sodanige lisensiehouers koördineer ten einde—
(a) nadelige steuring tussen radiofrekwensiespektrumlisensiehouers te vermy; (b) doeltreffende gebruik van enige toepaslike frekwensieband te verseker; en (c) voorsiening te maak vir die verskaffing van kostedoeltreffende dienste.
(2) Waar radiofrekwensiespektrumlisensiehouers nie in staat is nie of onwillig is om te goeder trou te koördineer ingevolge subartikel (1), moet die Owerheid ingryp en die geskil besleg.
(3) Die Owerheid moet regulasies voorskryf wat die koördinasie in subartikel (1) beoog beheer, wat kan insluit ’n proses vir die beslegting van geskille tussen radiofrekwensiespektrumlisensiehouers op ’n versnelde basis.
Radiofrekwensieplan
34. (1) Die Minister, by die uitoefening van sy of haar werksaamhede, verteenwoordig die Republiek op internasionale forums, insluitend die ITU, ten opsigte van—
(a) die internasionale toewysing van radiofrekwensiespektrum; en (b) die internasionale koördinering van radiofrekwensiespektrumgebruik,
ooreenkomstig internasionale verdrae en multinasionale en bilaterale ooreenkomste wat die Republiek aangegaan het.
(2) Die Minister moet die nasionale radiofrekwensieplan goedkeur wat deur die Owerheid ontwikkel is, wat die spesifieke frekwensiebande moet uiteensit wat aangewys is vir gebruik deur bepaalde tipes dienste, met inagneming van die radiofrekwensiespektrumbande wat aan die sekuriteitsdienste toegewys is.
(3) Die Owerheid moet radiofrekwensies ooreenkomstig die nasionale radiofrekwensieplan toewys vir die gebruik van die radiofrekwensiespektrum deur lisensiehouers en ander dienste wat ingevolge ’n lisensievrystelling gelewer kan word.
(4) Die Owerheid moet, binne 12 maande na die inwerkingtreding van hierdie Wet, die nasionale radiofrekwensieplan opstel of gepaste wysigings aan ’n bestaande radiofrekwensieplan aanbring om dit in ooreenstemming met hierdie Wet te bring.
(5) Die nasionale radiofrekwensieplan moet bygewerk en gewysig word wanneer nodig ten einde die plan geldig te hou. By die bywerking en wysiging van hierdie plan moet daar behoorlik ag geslaan word op die huidige en toekomstige gebruik van die radiofrekwensiespektrum.
(6) Die nasionale radiofrekwensieplan moet— (a) die radiofrekwensiebande aanwys wat vir bepaalde tipes dienste gebruik moet
word; (b) verseker dat die radiofrekwensiespektrum op ’n ordelike, doeltreffende en
doelmatige wyse gebruik en bestuur word; (c) poog om opeenhoping in die gebruik van die radiofrekwensiespektrum te
verminder; (d) poog om die radiofrekwensiespektrumlisensiehouers teen nadelige steuring te
beskerm; (e) voorsiening maak vir buigsaamheid en die snelle en doeltreffende invoering
van nuwe tegnologieë; en
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 53
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(f) aim at providing opportunities for the introduction of the widest range of services and the maximum number of users thereof as is practically feasible.
(7) In preparing the national radio frequency plan as contemplated in subsection (4), the Authority must—
(a) take into account the ITU’s international spectrum allotments for radio frequency spectrum use, in so far as ITU allocations have been adopted or agreed upon by the Republic, and give due regard to the reports of experts in the field of spectrum or radio frequency planning and to internationally accepted methods for preparing such plans;
(b) take into account existing uses of the radio frequency spectrum and any radio frequency band plans in existence or in the course of preparation; and
(c) consult with the Minister to— (i) incorporate the radio frequency spectrum allocated by the Minister for
the exclusive use of the security services into the national radio frequency plan;
(ii) take account of the government’s current and planned uses of the radio frequency spectrum, including but not limited to, civil aviation, aeronautical services and scientific research; and
(iii) co-ordinate a plan for migration of existing users, as applicable, to make available radio frequency spectrum to satisfy the requirements of subsection (2) and the objects of this Act and of the related legislation.
(8) The Authority must give notice of its intention to prepare a national radio frequency plan in the Gazette and in such notice invite interested parties to submit their written representations to the Authority within such period as may be specified in such notice.
(9) The Authority may, after the period referred to in subsection (8) has passed, hold a hearing in respect of the proposed national radio frequency plan.
(10) After the hearing, if any, and after due consideration of any written representations received in response to the notice mentioned in subsection (8) or tendered at the hearing, the Authority must forward the national radio frequency plan to the Minister for approval.
(11) The Minister must, within 30 days of receipt of the national radio frequency plan, either approve the plan, at which time the plan must become effective, or notify the Authority that further consultation is required.
(12) Upon approval of the national radio frequency plan by the Minister, the Authority must publish the plan in the Gazette.
(13) Any radio frequency plan approved in terms of this section and all the comments, representations and other documents received in response to the notice contemplated in subsection (8) or tendered at the hearing must be—
(a) kept at the offices of the Authority; and (b) open for public inspection by interested persons during the normal office
hours of the Authority. (14) The Authority must, at the request of any person and on payment of such fee as
may be prescribed, furnish him or her with a copy of the radio frequency plan. (15) The provisions of subsections (6) to (14) apply, with the necessary changes, in
relation to any amendment made by the Authority to the radio frequency plan. (16) The Authority may, where the national radio frequency plan identifies radio
frequency spectrum that is occupied and requires the migration of the users of such radio frequency spectrum to other radio frequency bands, migrate the users to such other radio frequency bands in accordance with the national radio frequency plan, except where such migration involves governmental entities or organisations, in which case the Authority—
(a) must refer the matter to the Minister; and (b) may migrate the users after consultation with the Minister.
54 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(f) poog om geleenthede te bied vir die invoering van die wydste verskeidenheid van dienste en die grootste getal gebruikers daarvan wat prakties doenlik is.
(7) By die opstel van die nasionale radiofrekwensieplan soos in subartikel (4) beoog, moet die Owerheid—
(a) die ITU se internasionale spektrumtoewysings vir die gebruik van die radiofrekwensiespektrum in aanmerking neem in soverre ITU-toewysings deur die Republiek aanvaar is en die Republiek daartoe ingestem het, en behoorlik ag slaan op die verslae van kundiges op die gebied van spektrum- of radiofrekwensiebeplanning en op internasionaal aanvaarde metodes vir die opstel van sulke planne;
(b) bestaande gebruike van die radiofrekwensiespektrum en enige radiofrekwensiebandplanne wat bestaan of in die proses van opstel is, in aanmerking neem; en
(c) met die Minister oorleg pleeg om— (i) die radiofrekwensiespektrum wat deur die Minister vir die uitsluitlike
gebruik van die sekuriteitsdienste toegewys is, in die nasionale radiofrekwensieplan op te neem;
(ii) die regering se huidige en beplande gebruike van die radiofrekwensiespektrum in aanmerking te neem, insluitend maar nie beperk nie tot burgerlugvaart, lugvaartkundige dienste en wetenskaplike navorsing; en
(iii) ’n plan te koördineer vir die verskuiwing van bestaande gebruikers, waar toepaslik, om die radiofrekwensiespektrum beskikbaar te stel om aan die vereistes van subartikel (2) en die oogmerke van hierdie Wet en van die verwante wetgewing te voldoen.
(8) Die Owerheid moet kennis van sy voorneme om ’n nasionale radiofrekwensieplan op te stel, in die Staatskoerant gee en in sodanige kennisgewing belanghebbende partye versoek om hulle skriftelike vertoë aan die Owerheid voor te lê binne die tydperk wat in sodanige kennisgewing vermeld word.
(9) Die Owerheid kan na afloop van die tydperk in subartikel (8) bedoel, ’n verhoor hou ten opsigte van die voorgestelde nasionale radiofrekwensieplan .
(10) Na die verhoor, as daar een is, en na behoorlike oorweging van enige skriftelike vertoë wat na aanleiding van die kennisgewing in subartikel (8) vermeld, ontvang is of tydens die verhoor ingedien is, moet die Owerheid die nasionale radiofrekwensieplan aan die Minister voorlê vir goedkeuring.
(11) Die Minister moet, binne 30 dae na ontvangs van die nasionale radiofrekwensieplan, óf die plan goedkeur, op welke tyd die plan in werking moet tree, óf die Owerheid in kennis stel dat verdere oorleg nodig is.
(12) By goedkeuring van die nasionale radiofrekwensieplan deur die Minister moet die Owerheid die plan in die Staatskoerant publiseer.
(13) ’n Radiofrekwensieplan wat ingevolge hierdie artikel goedgekeur is en al die kommentaar, vertoë en ander dokumente wat na aanleiding van die kennisgewing in subartikel (8) bedoel ontvang is of by die verhoor ingedien is, moet—
(a) by die kantore van die Owerheid gehou word; en (b) gedurende die gewone kantoorure van die Owerheid ter openbare insae lê vir
belanghebbende persone. (14) Die Owerheid moet op versoek van enige persoon en by betaling van die gelde
wat voorgeskryf word, hom of haar voorsien van ’n afskrif van die radiofrekwensieplan. (15) Die bepalings van subartikels (6) tot (14) is met die nodige veranderings van
toepassing op enige wysiging wat die Owerheid aan die radiofrekwensieplan aanbring. (16) Die Owerheid kan, waar die nasionale radiofrekwensieplan die
radiofrekwensiespektrum identifiseer wat beset is en die verskuiwing van die gebruikers van sodanige radiofrekwensiespektrum na ander radiofrekwensiebande vereis, die gebruikers na sodanige ander radiofrekwensiebande verskuif ooreenkomstig die nasionale radiofrekwensieplan, uitgesonderd waar sodanige verskuiwing regeringsentiteite of -organisasies behels, in welke geval die Owerheid—
(a) die aangeleentheid na die Minister moet verwys; en (b) die gebruikers kan verskuif na oorleg met die Minister.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 55
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
CHAPTER 6
TECHNICAL EQUIPMENT AND STANDARDS
Approval of type
35. (1) No person may use, supply, sell, offer for sale or lease or hire any type of electronic communications equipment or electronic communications facility, including radio apparatus, used or to be used in connection with the provision of electronic communications, unless such equipment, electronic communications facility or radio apparatus has, subject to subsection (2), been approved by the Authority.
(2)The Authority may prescribe— (a) the types of equipment, electronic communications facilities and radio
apparatus, the use of which does not require approval where such equipment, electronic communications facilities and radio apparatus has been approved for use by the European Telecommunications Standards Associations or other competent standards body where the equipment complies with type approval standards prescribed by the Authority; and
(b) circumstances under which the use of equipment, electronic communications facilities, radio apparatus and subscriber equipment does not require approval, including uses for research and development, demonstrations of prototypes and testing.
Technical standards for equipment and electronic communications facilities
36. (1) The Authority may, subject to the provisions of the Standards Act, 1993 (Act No. 29 of 1993), prescribe standards for the performance and operation of any equipment or electronic communication facility, including radio apparatus.
(2) Any such standard must be aimed at— (a) protecting the integrity of the electronic communications network; (b) ensuring the proper functioning of connected equipment or electronic
communications facilities; (c) ensuring interoperability, interconnectability and harmonisation; and (d) avoiding harmful interference with the electronic communications network.
(3) (a) The regulations made in terms of subsection (1) may, for the purposes of this section and without publishing the text of the technical standard, incorporate any technical standard by reference to—
(i) the number, title and year of issue of the technical standard; or (ii) other particulars by which the particular standard can be identified.
(b) Any technical standard incorporated as contemplated in paragraph (a) is considered to be a regulation to the extent that the technical standard is not contrary to the regulations.
(c) Whenever any technical standard is, at any time after its incorporation in terms of paragraph (a), amended or substituted by a competent national body, the regulation in terms of which such technical standard was incorporated in the regulations must, unless otherwise stated therein, be considered to refer to such technical standard as so amended or substituted, as the case may be.
(d) The Authority must keep the text of each— (i) technical standard incorporated in the regulations in terms of paragraph (a);
and (ii) amendment or substitution of the text.
(e) The text of each incorporated technical standard must be open to inspection by the public during the normal office hours of the Authority.
(f) The Authority may, at the request of any person and on payment of such fee as may be prescribed, furnish him or her with a copy of the text.
56 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
HOOFSTUK 6
TEGNIESE TOERUSTING EN STANDAARDE
Goedkeuring van tipe
35. (1) Geen persoon mag enige tipe elektroniese kommunikasietoerusting of elektroniese kommunikasiefasiliteit, insluitend radioapparaat, wat gebruik word of gebruik staan te word in verband met die lewering van elektroniese kommunikasie, gebruik, verskaf, verkoop, aanbied vir verkoop of huur of verhuur nie tensy sodanige toerusting, elektroniese kommunikasiefasiliteit of radioapparaat behoudens subartikel (2) deur die Owerheid goedgekeur is.
(2) Die Owerheid kan— (a) die tipes toerusting, elektroniese kommunikasiefasiliteite en radioapparaat
voorskryf, waarvan die gebruik nie goedkeuring vereis nie waar sodanige toerusting, elektroniese kommunikasiefasiliteite en radioapparaat goedgekeur is vir gebruik deur die Europese Telekommunikasiestandaardevereniging of ander bevoegde standaardeliggaam waar die toerusting voldoen aan tipe- goedkeuringstandaarde deur die Owerheid voorgeskryf; en
(b) omstandighede voorskryf waarin die gebruik van toerusting, elektroniese kommunikasiefasiliteite, radioapparaat en intekenaartoerusting nie goedkeuring vereis nie, insluitend gebruike vir navorsing en ontwikkeling, demonstrasies van prototipes en toetsing.
Tegniese standaarde vir toerusting en elektroniese kommunikasiefasiliteite
36. (1) Die Owerheid kan, behoudens die bepalings van die Wet op Standaarde, 1993 (Wet No. 29 van 1993), standaarde voorskryf vir die verrigting en bedryf van enige toerusting of elektroniese kommunikasiefasiliteit, insluitend radioapparaat.
(2) Enige sodanige standaard moet gemik wees op— (a) die beskerming van die integriteit van die elektroniese kommunikasie-
netwerk; (b) die versekering van die behoorlike funksionering van gekoppelde toerusting
of elektroniese kommunikasiefasiliteite; (c) die versekering van tussenwerkbaarheid, interkonnekteerbaarheid en
harmoniëring; en (d) die vermyding van nadelinge steuring van die elektroniese kommunikasie-
netwerk. (3) (a) Die regulasies uitgevaardig ingevolge subartikel (1) kan, by die toepassing van
hierdie artikel en sonder dat die teks van die tegniese standaard gepubliseer word, enige tegniese standaard insluit deur verwysing na—
(i) die nommer, titel en jaar van uitreiking van die tegniese standaard; of (ii) ander besonderhede waaraan die bepaalde standaard geïdentifiseer kan
word. (b) Enige tegniese standaard ingesluit soos in paragraaf (a) beoog, word geag ’n
regulasie te wees in soverre die tegniese standaard nie strydig met die regulasies is nie. (c) Wanneer ’n tegniese standaard te eniger tyd na die insluiting daarvan ingevolge
paragraaf (a) deur ’n bevoegde nasionale liggaam gewysig of vervang word, moet die regulasie ingevolge waarvan sodanige tegniese standaard by die regulasies ingesluit is, behoudens andersluidende bepalings daarin, geag word te verwys na sodanige tegniese standaard soos aldus gewysig of vervang, na gelang van die geval.
(d) Die Owerheid moet die teks hou van elke— (i) tegniese standaard wat ingevolge paragraaf (a) by die regulasies ingesluit
is; en (ii) wysiging of vervanging van die teks.
(e) Die teks van elke ingeslote tegniese standaard moet gedurende die normale kantoorure van die Owerheid vir die publiek ter insae lê.
(f) Die Owerheid kan op versoek van enige persoon en by betaling van die gelde wat voorgeskryf is, hom of haar van ’n afskrif van die teks voorsien.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 57
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CHAPTER 7
INTERCONNECTION
Obligation to interconnect
37. (1) Subject to section 38, any person licensed in terms of Chapter 3 must, on request, interconnect to any other person licensed in terms of this Act and persons providing service pursuant to a licence exemption in accordance with the terms and conditions of an interconnection agreement entered into between the parties, unless such request is unreasonable.
(2) Where the reasonableness of any request to interconnect is disputed, the person requesting interconnection may notify the Authority in accordance with the regulations prescribed in terms of section 38 and the Authority must, within 14 days of receiving the request, or such longer period as is reasonably necessary in the circumstances, determine the reasonableness of the request.
(3) For the purposes of subsection (1) a request is reasonable where the Authority determines that the requested interconnection—
(a) is technically and financially feasible; and (b) will promote the efficient use of electronic communications networks and
services. (4) In the case of unwillingness or inability of a licensee to negotiate or agree on the
terms and conditions of interconnection, either party may notify the Authority in writing and the Authority may—
(a) impose terms and conditions for interconnection consistent with this Chapter; (b) propose terms and conditions consistent with this Chapter which, subject to
negotiations among the parties, must be agreed to by the parties within such period as the Authority may specify; or
(c) refer the dispute to the Complaints and Compliance Committee for resolution on an expedited basis in accordance with the procedures prescribed in terms of section 38.
(5) For purposes of subsection (4), unless otherwise agreed in writing by the parties, a party is considered unwilling to negotiate or unable to agree if an interconnection agreement is not concluded within the time frames prescribed.
(6) The interconnection agreement entered into by a licensee in terms of subsection (1) must, unless otherwise requested by the party seeking interconnection, be non-discriminatory as among comparable types of interconnection and not be of a lower technical standard and quality than the technical standard and quality provided by such licensee to itself or to an affiliate.
Interconnection regulations
38. (1) The Authority must prescribe regulations to facilitate the conclusion of interconnection agreements by stipulating interconnection agreement principles. The regulations may include any regulations referred to in section 39.
(2) Interconnection regulations and interconnection agreement principles must provide for a framework which may include a reference interconnection offer containing model terms and conditions for interconnection.
(3) The interconnection regulations and interconnection agreement principles may include, but are not limited to matters relating to—
(a) the time frame and procedure for— (i) the negotiation of interconnection agreements;
(ii) the conclusion of an interconnection agreement; and (iii) the technical implementation of the interconnection agreement;
(b) the quality, performance and level of service to be provided; (c) subject to and in accordance with section 41, interconnection pricing
principles; (d) the provision of electronic communications facilities to establish points of
interconnection;
58 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
HOOFSTUK 7
INTERKONNEKSIE
Verpligting om te interkonnekteer
37. (1) Behoudens artikel 38 moet enige persoon wat ingevolge Hoofstuk 3 gelisensieer is, op versoek met enige ander persoon wat ingevolge hierdie Wet gelisensieer is en persone wat ingevolge ’n lisensievrystelling ’n diens verskaf, interkonnekteer in ooreenstemming met die bedinge en voorwaardes van ’n inter- konneksie-ooreenkoms aangegaan tussen die partye, tensy sodanige versoek onredelik is.
(2) Waar die redelikheid van ’n versoek om te interkonnekteer betwis word, kan die persoon wat interkonneksie versoek, die Owerheid in kennis stel ooreenkomstig die regulasies voorgeskryf ingevolge artikel 38, en die Owerheid moet binne 14 dae na ontvangs van die versoek of die langer tydperk wat in die omstandighede redelikerwys nodig is, die redelikheid van die versoek bepaal.
(3) By die toepassing van subartikel (1) is ’n versoek redelik waar die Owerheid bepaal dat die verlangde interkonneksie—
(a) tegnies en finansieel doenlik is; en (b) die doeltreffende gebruik van elektroniese kommunikasienetwerke en
-dienste sal bevorder. (4) In die geval van onwilligheid of onvermoë van ’n lisensiehouer om te onderhandel
of ooreen te kom oor die bedinge en voorwaardes van interkonneksie, kan enige party die Owerheid skriftelik in kennis stel, en die Owerheid kan—
(a) bedinge en voorwaardes vir interkonneksie stel wat met hierdie Hoofstuk versoenbaar is;
(b) bedinge en voorwaardes voorstel wat met hierdie Hoofstuk versoenbaar is, waartoe die partye, behoudens onderhandeling tussen die partye, moet instem binne die tydperk wat die Owerheid bepaal; of
(c) die geskil na die Klagtes- en Nakomingskomitee verwys vir beslegting op ’n versnelde basis ooreenkomstig die prosedures ingevolge artikel 38 voorgeskryf.
(5) By die toepassing van subartikel (4), tensy anders skriftelik ooreengekom deur die partye, word ’n party geag onwillig te wees om te onderhandel of nie in staat om in te stem nie indien ’n interkonneksie-ooreenkoms nie binne die voorgeskrewe tydraamwerke bereik word nie.
(6) Die interkonneksie-ooreenkoms aangegaan deur ’n lisensiehouer ingevolge subartikel (1) moet, tensy anders versoek deur die party wat interkonneksie verlang, niediskriminerend wees soos tussen vergelykbare tipes interkonneksie en nie van ’n laer tegniese standaard en gehalte as die tegniese standaard en gehalte wat sodanige lisensiehouer aan homself of aan ’n geaffilieerde verskaf nie.
Interkonneksieregulasies
38. (1) Die Owerheid moet regulasies voorskryf om die aangaan van interkonneksie- ooreenkomste te fasiliteer deur beginsels vir interkonneksie-ooreenkomste te bepaal. Die regulasies kan enige regulasies in artikel 39 bedoel, insluit.
(2) Interkonneksieregulasies en interkonneksie-ooreenkomsbeginsels moet ’n raamwerk verskaf, wat ’n verwysingsinterkonneksie-aanbod kan insluit wat model- bepalings en -voorwaardes vir interkonneksie bevat.
(3) Die interkonneksieregulasies en interkonneksie-ooreenkomsbeginsels kan insluit, maar is nie beperk nie tot sake rakende—
(a) die tydsraamwerk en prosedures vir— (i) die onderhandeling oor interkonneksie-ooreenkomste;
(ii) die aangaan van ’n interkonneksie-ooreenkoms; en (iii) die tegniese implementering van die interkonneksie-ooreenkoms;
(b) die gehalte, prestasie en vlak van diens wat gelewer moet word; (c) behoudens en ooreenkomstig artikel 41, interkonneksie-prysbeginsels; (d) die verskaffing van elektroniese kommunikasiefasiliteite om punte van
interkonneksie te vestig;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 59
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(e) the sharing of technical information, including obligations imposed in respect of the disclosure of current and future electronic communications network planning activities;
(f) contractual dispute-resolution procedures; (g) billing and settlement procedures; (h) interconnection services such as support systems, calling line identification,
signalling services, supervision, functionality, unbundling of interconnection services, fault reporting, co-operation in the event of faults and collocation;
(i) access and security arrangements; (j) the framework for determining technical and financial feasibility and
promotion of efficient use of the electronic communications networks and provision of services contemplated in section 37(3);
(k) the requirement that a licensee negotiate and enter into an interconnection agreement with an applicant for an individual licence; and
(l) the manner in which interconnection services are to be unbundled and made separately available by licensees.
(4) Where the regulations require negotiations with an applicant as contemplated in subsection (3)(k), reference in this Chapter to a licensee seeking to interconnect must be considered to include a reference to an applicant.
(5) The interconnection regulations may exempt (in whole or in part) licensees from the obligation to interconnect under section 37(1) where the Authority has not found such licensees to have significant market power in the relevant market or market segment in terms of Chapter 10.
(6) Where a licensee is exempt from the obligation to interconnect in terms of subsection (5) and such exempted licensee enters into an interconnection agreement with another exempted licensee, or a person providing services pursuant to a licence exemption, sections 37(6) and 39(3) and (4) do not apply to such an interconnection agreement.
Filing of interconnection agreements
39. (1) An interconnection agreement must be in writing and must be submitted to the Authority.
(2) An interconnection agreement becomes effective and enforceable upon filing with the Authority in the prescribed manner, unless—
(a) an order of a court of competent jurisdiction is granted against such agreement; or
(b) the Authority provides the parties with written notice of non-compliance in terms of subsection (5).
(3) The Authority must, at the request of any person and on payment of such fee as may be prescribed, furnish that person with a copy of any interconnection agreement and the rates and charges contained in such agreement.
(4) The Authority must review an interconnection agreement submitted in terms of subsection (1) to determine whether the agreement is consistent with the regulations prescribed.
(5) Where the Authority determines that any term or condition of an interconnection agreement is not consistent with the regulations, the Authority must in writing—
(a) notify the parties of the non-complying terms and conditions; and (b) direct the parties to agree on new terms and conditions consistent with the
regulations. (6) The parties must, upon reaching agreement and amending the non-complying
terms and conditions of the interconnection agreement, submit the amended agreement to the Authority for consideration and review.
(7) The provisions of subsections (4) and (5) apply, with the necessary changes, to the consideration and review of the amended agreement by the Authority.
60 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(e) die deel van tegniese inligting, insluitend verpligtinge gestel ten opsigte van die bekendmaking van huidige en toekomstige elektroniese kommunikasie- netwerkbeplanningsaktiwiteite;
(f) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille; (g) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan; (h) interkonneksiedienste soos steunstelsels, oproeplynidentifikasie, seindienste,
toesighouding, funksionaliteit, ontbondeling van interkonneksiedienste, foutaanmelding, samewerking in die geval van foute en plasing;
(i) reëlings vir toegang en sekuriteit; (j) die raamwerk vir die bepaling van tegniese en finansiële doenlikheid en die
bevordering van doeltreffende gebruik van die elektroniese kommunikasie- netwerke en verskaffing van dienste in artikel 37(3) beoog;
(k) die vereiste dat ’n lisensiehouer onderhandel oor en ’n interkonneksie- ooreenkoms aangaan met ’n aansoeker om ’n individuele lisensie; en
(l) die wyse waarop interkonneksiedienste ontbondel en afsonderlik beskikbaar gestel moet word deur lisensiehouers.
(4) Waar die regulasies onderhandelings met ’n aansoeker vereis soos in subartikel (3)(k) beoog, word verwysing in hierdie Hoofstuk na ’n lisensiehouer wat interkonneksie verlang, geag ’n verwysing na ’n aansoeker in te sluit.
(5) Die interkonneksieregulasies kan lisensiehouers (in geheel of gedeeltelik) vrystel van die verpligting om te interkonnekteer kragtens artikel 37(1) waar die Owerheid nie bevind dat sodanige lisensiehouers beduidende markkrag in die betrokke mark of marksegment ingevolge Hoofstuk 10 het nie.
(6) Waar ’n lisensiehouer ingevolge subartikel (5) vrygestel is van die verpligting om te interkonnekteer en sodanige vrygestelde lisensiehouer ’n interkonneksie-ooreenkoms aangaan met ’n ander vrygestelde lisensiehouer of ’n persoon wat dienste verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling, is artikels 37(6) en 39(3) en (4) nie op so ’n interkonneksie-ooreenkoms van toepassing nie.
Indiening van interkonneksie-ooreenkomste
39. (1) ’n Interkonneksie-ooreenkoms moet skriftelik wees en moet aan die Owerheid voorgelê word.
(2) ’n Interkonneksie-ooreenkoms word van krag en afdwingbaar by indiening by die Owerheid op die voorgeskrewe wyse, tensy—
(a) ’n bevel van ’n bevoegde hof teen sodanige ooreenkoms gegee word; of (b) die Owerheid die partye voorsien van skriftelike kennisgewing van
nievoldoening ingevolge subartikel (5). (3) Die Owerheid moet op versoek van enige persoon en by betaling van die gelde wat
voorgeskryf is, daardie persoon voorsien van ’n afskrif van ’n interkonneksie- ooreenkoms en die tariewe en heffings in sodanige ooreenkoms vervat.
(4) Die Owerheid moet ’n interkonneksie-ooreenkoms wat ingevolge subartikel (1) voorgelê is, hersien om te bepaal of die ooreenkoms met die voorgeskrewe regulasies bestaanbaar is.
(5) Waar die Owerheid bepaal dat enige bepaling of voorwaarde van ’n interkonneksie-ooreenkoms nie met die regulasies bestaanbaar is nie, moet die Owerheid—
(a) die partye skriftelik in kennis stel van die bedinge en voorwaardes wat nie bestaanbaar is nie; en
(b) die partye skriftelik gelas om ooreen te kom op nuwe bedinge en voorwaardes wat met die regulasies bestaanbaar is.
(6) Die partye moet, wanneer ’n ooreenkoms bereik word en die niebestaanbare bedinge en voorwaardes van die interkonneksie-ooreenkoms gewysig word, die gewysigde ooreenkoms aan die Owerheid voorlê vir oorweging en hersiening.
(7) Die bepalings van subartikels (4) en (5) is met die nodige veranderings van toepassing op die oorweging en hersiening van die gewysigde ooreenkoms deur die Owerheid.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 61
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Notification of interconnection disputes
40. (1) A party to a dispute arising under an interconnection agreement that has been filed with the Authority may notify the Complaints and Compliance Committee in writing of the dispute and such dispute must be resolved, on an expedited basis, by the Complaints and Compliance Committee in accordance with the regulations prescribed by the Authority.
(2) A party who is seeking to exercise his or her rights under subsection (1) may, at any time, withdraw the notice in writing.
(3) A decision by the Complaints and Compliance Committee concerning any dispute or a decision concerning a dispute contemplated in section 37(4)(c) is, in all respects, effective and binding on the parties to the interconnection agreement unless an order of a court of competent jurisdiction is granted against the decision.
Interconnection pricing principles
41. The Authority may prescribe regulations establishing a framework of wholesale interconnection rates to be charged for interconnection services or for specified types of interconnection and associated interconnection services taking into account the provisions of Chapter 10.
Carrier pre-selection
42. (1) The Authority must make regulations— (a) defining the electronic communications services subject to carrier pre-
selection; and (b) establishing a framework in terms of which—
(i) subscribers to an electronic communications service can access the electronic communications services of another electronic communica- tions service licensee; and
(ii) electronic communications network service licensees must make the necessary electronic communications facilities available for the imple- mentation and proper functioning of carrier pre-selection.
(2) The framework contemplated in subsection (1)(b) must be in force not later than 1 July 2006 and ensure that—
(a) electronic communications network service licensees implement, operate and maintain the necessary electronic communications facilities to successfully implement carrier pre-selection— (i) in an efficient manner;
(ii) without undue delay; and (iii) without discrimination; and
(b) electronic communications service licensees honour subscriber requests to access the electronic communications services of another electronic commu- nications service licensee on non-discriminatory terms and without delay.
CHAPTER 8
ELECTRONIC COMMUNICATIONS FACILITIES LEASING
Obligation to lease electronic communications facilities
43. (1) Subject to section 44(5) and (6), an electronic communications network service licensee must, on request, lease electronic communications facilities to any other person licensed in terms of this Act and persons providing services pursuant to a licence exemption in accordance with the terms and conditions of an electronic communications facilities leasing agreement entered into between the parties, unless such request is unreasonable.
(2) Where the reasonableness of any request to lease electronic communications facilities is disputed, the party requesting to lease such electronic communications facilities may notify the Authority in accordance with the regulations prescribed in terms of section 44.
62 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Kennisgewing van interkonneksiegeskille
40. (1) ’n Party by ’n geskil voortspruitend uit ’n interkonneksie-ooreenkoms wat by die Owerheid ingedien is, kan die Klagtes- en Nakomingskomitee skriftelik in kennis stel van die geskil, en sodanige geskil moet op ’n versnelde basis besleg word deur die Klagtes- en Nakomingskomitee ooreenkomstig die regulasies deur die Owerheid voorgeskryf.
(2) ’n Party wat sy of haar regte kragtens subartikel (1) wil uitoefen, kan die kennisgewing te eniger tyd skriftelik terugtrek.
(3) ’n Besluit deur die Klagtes- en Nakomingskomitee rakende ’n geskil of ’n besluit rakende ’n geskil in artikel 37(4)(c) beoog, is in alle opsigte geldig en bindend vir die partye by die interkonneksie-ooreenkoms tensy ’n bevel van ’n bevoegde hof teen die besluit verleen word.
Interkonneksieprysbeginsels
41. Die Owerheid kan regulasies voorskryf vir die instelling van ’n raamwerk van groothandelinterkonneksietariewe wat gevra moet word vir interkonneksiedienste of vir gespesifiseerde tipes interkonneksie en geassosieerde interkonneksiedienste met inagneming van die bepalings van Hoofstuk 10.
Draervoorafseleksie
42. (1) Die Owerheid moet regulasies uitvaardig— (a) wat die elektroniese kommunikasiedienste omskryf wat aan draer-
voorafseleksie onderhewig is; en (b) wat ’n raamwerk instel ingevolge waarvan—
(i) intekenaars op ’n elektroniese kommunikasiediens toegang kan kry tot die elektroniese kommunikasiedienste van ’n ander elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer; en
(ii) elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers die nodige elektroniese kommunikasiefasiliteite beskikbaar moet stel vir die implementering en behoorlike funksionering van draervoorafseleksie.
(2) Die raamwerk in subartikel (1)(b) beoog, moet van krag wees nie later nie as 1 Julie 2006 en moet verseker dat—
(a) elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers die nodige elektroniese kommunikasiefasiliteite implementeer, bedryf en in stand hou ten einde draervoorafseleksie suksesvol te implementeer— (i) op ’n doeltreffende wyse;
(ii) sonder onnodige vertraging; en (iii) sonder diskriminasie; en
(b) elektroniese kommunikasiedienslisensiehouers intekenaars se versoeke vir toegang tot die elektroniese kommunikasiedienste van ’n ander elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer op niediskriminerende bepalings en sonder versuim eerbiedig.
HOOFSTUK 8
VERHURING VAN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIEFASILITEITE
Verpligting om elektroniese kommunikasiefasiliteite te verhuur
43. (1) Behoudens artikel 44(5) en (6) moet ’n elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer op versoek elektroniese kommunikasiefasiliteite verhuur aan ’n ander persoon wat ingevolge hierdie Wet gelisensieer is en persone wat ingevolge ’n lisensievrystelling dienste verskaf, in ooreenstemming met die bedinge en voorwaardes van ’n verhuringsooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite wat tussen die partye aangegaan is, tensy sodanige versoek onredelik is.
(2) Waar die redelikheid van ’n versoek om elektroniese kommunikasiefasiliteite te verhuur betwis word, kan die party wat versoek om sodanige elektroniese kommunikasiefasiliteite te huur, die Owerheid in kennis stel ooreenkomstig die regulasies ingevolge artikel 44 voorgeskryf.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 63
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(3) The Authority must, within 14 days of receiving the request, or such longer period as is reasonably necessary in the circumstances, determine the reasonableness of the request.
(4) For purposes of subsection (1), a request is reasonable where the Authority determines that the requested lease of electronic communications facilities—
(a) is technically and financially feasible; and (b) will promote the efficient use of electronic communication networks and
services. (5) In the case of unwillingness or inability of an electronic communications network
service licensee to negotiate or agree on the terms and conditions of an electronic communications facilities leasing agreement, either party may notify the Authority in writing and the Authority may—
(a) impose terms and conditions consistent with this Chapter; (b) propose terms and conditions consistent with this Chapter which, subject to
negotiations among the parties, must be agreed to by the parties within such period as the Authority may specify; or
(c) refer the dispute to the Complaints and Compliance Committee for resolution on an expedited basis in accordance with the procedures prescribed in terms of section 46.
(6) For the purposes of subsection (5), unless otherwise agreed in writing by the parties, a party is considered unwilling to negotiate or unable to agree if a facilities leasing agreement is not concluded within the time frames prescribed.
(7) The lease of electronic communications facilities by an electronic communica- tions network service licensee in terms of subsection (1) must, unless otherwise requested by the leasing party, be non-discriminatory as among comparable types of electronic communications facilities being leased and not be of a lower technical standard and quality than the technical standard and quality provided by such electronic communications network service licensee to itself or to an affiliate.
(8) The Authority must prescribe a list of essential facilities including but not limited to—
(a) electronic communications facilities, including without limitation local loops, sub-loops and associated electronic communications facilities for accessing subscribers and provisioning services;
(b) electronic communications facilities connected to international electronic communications facilities such as submarine cables and satellite earth stations; and
(c) any other such facilities, required to be leased by an electronic communications network service licensee in terms of subsection (1).
(9) The Authority must review the list of electronic communications facilities at least once every 36 (thirty six) months and, where the Authority finds market conditions warrant it, make modifications to such list after undertaking an inquiry in accordance with section 4B of the ICASA Act.
(10) An electronic communications network service licensee may not enter into any agreement or other arrangement with any person for access to, or use of, any international electronic communications facilities, including submarine cables and satellites, that—
(a) contains an exclusivity provision; (b) contains provisions that create undue barriers to access to and use of such
international communication facilities; or (c) otherwise restricts any party to such agreement or other arrangement from—
(i) leasing; (ii) selling; or
(iii) otherwise entering into an agreement with any licensee under this Act or person providing services pursuant to a licence exemption for access to, and use of, such international electronic communications facilities.
(11) Any exclusivity provision contained in any agreement or other arrangement that is prohibited under subsection (10) is invalid from a date to be determined by the Minister after consultation with relevant parties.
64 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(3) Die Owerheid moet binne 14 dae na ontvangs van die versoek of die langer tydperk wat in die omstandighede redelikerwys nodig is, die redelikheid van die versoek bepaal.
(4) By die toepassing van subartikel (1) is ’n versoek redelik waar die Owerheid bepaal dat die verlangde verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite—
(a) tegnies en finansieel doenlik is; en (b) die doeltreffende gebruik van elektroniese kommunikasienetwerke en
-dienste sal bevorder. (5) In die geval van onwilligheid of onvermoë van ’n elektroniese kommunikasie-
netwerkdienslisensiehouer om oor die bedinge en voorwaardes van ’n huurkontrak vir elektroniese kommunikasiefasiliteite te onderhandel of daaroor ooreen te kom, kan enige party die Owerheid skriftelik in kennis stel, en die Owerheid kan—
(a) bedinge en voorwaardes stel wat met hierdie Hoofstuk versoenbaar is; (b) bedinge en voorwaardes voorstel wat met hierdie Hoofstuk versoenbaar is,
waartoe die partye, behoudens onderhandeling tussen die partye, moet instem binne die tydperk wat die Owerheid bepaal; of
(c) die geskil na die Klagtes- en Nakomingskomitee verwys vir beslegting op ’n versnelde basis ooreenkomstig die prosedures ingevolge artikel 46 voorgeskryf.
(6) By die toepassing van subartikel (5), tensy anders skriftelik ooreengekom deur die partye, word ’n party geag onwillig te wees om te onderhandel of nie in staat om in te stem nie indien ’n fasiliteitehuurooreenkoms nie binne die voorgeskrewe tydraamwerke bereik word nie.
(7) Die verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite deur ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer ingevolge subartikel (1) moet, tensy anders versoek deur die party wat verhuur, niediskriminerend wees soos tussen vergelykbare tipes elektroniese kommunikasiefasiliteite wat verhuur word en nie van ’n laer tegniese standaard en gehalte as die tegniese standaard en gehalte wat sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer aan homself of aan ’n geaffilieerde verskaf nie.
(8) Die Owerheid moet ’n lys noodsaaklike fasiliteite voorskryf wat insluit, maar nie beperk is nie tot—
(a) elektroniese kommunikasiefasiliteite, insluitend sonder beperking, plaaslike lusse, sublusse en geassosieerde elektroniese kommunikasiefasiliteite vir toegang deur intekenaars en voorsieningsdienste;
(b) elektroniese kommunikasiefasiliteite verbind met internasionale elektroniese kommunikasiefasiliteite soos ondersese kabels en satellietaardstasies; en
(c) enige ander sodanige fasiliteite, wat ingevolge subartikel (1) deur ’n elektroniese kommunikasienetwerk- dienslisensiehouer verhuur moet word.
(9) Die Owerheid moet die lys van elektroniese kommunikasiefasiliteite minstens elke 36 (ses en dertig) maande hersien en waar die Owerheid bevind dat marktoestande dit regverdig, sodanige lys verander na ’n ondersoek ooreenkomstig artikel 4B van die OKOSA-wet.
(10) ’n Elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer mag geen ooreenkoms of ander reëling met enige persoon aangaan nie vir toegang tot, of gebruik van, enige internasionale elektroniese kommunikasiefasiliteite, insluitend ondersese kabels en satelliete, wat—
(a) ’n eksklusiwiteitbepaling bevat; (b) bepalings bevat wat onbehoorlike versperrings skep vir toegang tot en gebruik
van sodanige internasionale kommunikasiefasiliteite; of (c) ’n party by sodanige ooreenkoms of ander reëling andersins beperk om—
(i) te verhuur; (ii) te verkoop; of
(iii) andersins ’n ooreenkoms met ’n lisensiehouer kragtens hierdie Wet of ’n persoon wat dienste ingevolge ’n lisensievrystelling verskaf, aan te gaan vir toegang tot en gebruik van sodanige internasionale elektroniese kommunikasiefasiliteite.
(11) Enige eksklusiwiteitbepaling vervat in enige ooreenkoms of ander reëling wat kragtens subartikel (10) verbied word, is ongeldig met ingang van ’n datum wat die Minister na oorleg met tersaaklike partye bepaal.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 65
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Electronic communications facilities leasing regulations
44. (1) The Authority must prescribe regulations to facilitate the conclusion of electronic communications facilities leasing agreements by stipulating electronic communications facilities leasing agreement principles and such regulations may include the regulations referred to in section 47.
(2) Electronic communications facilities leasing regulations and electronic commu- nications facilities leasing agreement principles must provide for a framework which may include a reference electronic communications facilities leasing offer containing model terms and conditions for electronic communications facilities listed in section 43(8).
(3) Matters which the electronic communications facilities leasing regulations may address include but are not limited to—
(a) the time frame and procedures for— (i) the negotiation of electronic communications facilities leasing agree-
ments; (ii) the conclusion of electronic communications facilities leasing agree-
ments; and (iii) the technical implementation of the electronic communications facilities
leasing agreements; (b) the quality, performance and level of service to be provided, including time to
repair or restore, performance, latency and availability; (c) subject to and in accordance with section 47, wholesale electronic communi-
cations facilities leasing rates and the manner in which the structure of fees and charges for such electronic communications facilities leasing must be determined;
(d) the sharing of technical information including obligations imposed in respect of the disclosure of current and future electronic communications network planning activities;
(e) contractual dispute resolution procedures; (f) billing and settlement procedures; (g) the list of electronic communications facilities contemplated in section 43(8)
as reviewed and modified as contemplated in section 43(9); (h) services associated with leasing electronic communications facilities such as
support systems, collocation, fault reporting, supervision, functionality, unbundling, and co-operation in the event of fault;
(i) access and security arrangements; (j) the framework in accordance with which an electronic communications
network service licensee may refuse a request to lease electronic communi- cations facilities due to such electronic communications network service licensees’ planned expansion of its electronic communications network;
(k) the framework for determining technical and financial feasibility and promotion of efficient use of electronic communications networks and provision of services contemplated in section 43(4);
(l) the requirement that an electronic communications network service licensee negotiate and enter into an electronic communications facilities leasing agreement with an applicant for an individual licence; and
(m) the manner in which unbundled electronic communications facilities are to be made available.
(4) Where the regulations require negotiations with an applicant in terms of subsection (3)(l), a reference in this Chapter to a licensee seeking to lease electronic communications facilities must be considered to include such applicant.
(5) The electronic communications facilities leasing regulations may exempt (in whole or in part) electronic communications network service licensees from the obligation to lease electronic communications facilities in terms of section 43(1) where the Authority has not found, in terms of Chapter 10, such electronic communications network service licensees to have significant market power in the relevant market or market segment.
(6) Where a licensee is exempt from the obligation to lease electronic communica- tions facilities in terms of subsection (5) and such exempted licensee enters into a electronic communications facilities leasing agreement with another exempted licensee, or a person providing services pursuant to a licence exemption, section 43(7) and section
66 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Regulasies vir verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite
44. (1) Die Owerheid moet regulasies voorskryf om die aangaan van verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasiefasiliteite te fasiliteer deur beginsels vir verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasiefasiliteite te bepaal, en sodanige regulasies kan die regulasies in artikel 47 bedoel, insluit.
(2) Regulasies oor die verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite en beginsels vir verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasiefasiliteite moet voorsiening maak vir ’n raamwerk wat kan insluit ’n verwysingsverhuringsaanbod vir elektroniese kommunikasiefasiliteite wat modelbedinge en -voorwaardes bevat vir elektroniese kommunikasiefasiliteite in artikel 43(8) gelys.
(3) Aangeleenthede wat in die regulasies oor die verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite behandel kan word, sluit in maar is nie beperk nie tot—
(a) die tydsbestek en prosedures vir— (i) die onderhandeling oor verhuringsooreenkomste vir elektroniese
kommunikasiefasiliteite; (ii) die aangaan van verhuringsooreenkomste vir elektroniese
kommunikasiefasiliteite; en (iii) die tegniese implementering van verhuringsooreenkomste vir
elektroniese kommunikasiefasiliteite; (b) die gehalte, prestasie en vlak van diens wat verskaf moet word, insluitend tyd
om prestasie, latentheid en beskikbaarheid te herstel of reg te stel; (c) behoudens en ooreenkomstig artikel 47, groothandelsverhuringstariewe vir
elektroniese kommunikasiefasiliteite en die wyse waarop die struktuur van gelde en tariewe vir verhuring van sulke elektroniese kommunikasiefasiliteite bepaal moet word;
(d) die deling van tegniese inligting, insluitend verpligtinge opgelê ten opsigte van die openbaring van huidige en toekomstige elektroniese kommunikasie- netwerkbeplanningsaktiwiteite;
(e) prosedures vir die beslegting van kontraktuele geskille; (f) prosedures vir die uitstuur van rekeninge en die betaling daarvan; (g) die lys van elektroniese kommunikasiefasiliteite in artikel 43(8) beoog, soos
hersien en verander soos in artikel 43(9) beoog; (h) dienste wat gepaardgaan met die verhuring van elektroniese kommunikasie-
fasiliteite soos steunstelsels, plasing, foutaanmelding, toesighouding, funksionaliteit, ontbondeling en samewerking in die geval van ’n fout;
(i) reëlings vir toegang en sekuriteit; (j) die raamwerk ingevolge waarvan ’n elektroniese kommunikasie-
netwerkdienslisensiehouer ’n versoek om elektroniese kommunikasie- fasiliteite te verhuur, kan weier op grond van sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer se beplande uitbreiding van sy elektroniese kommunikasienetwerk;
(k) die raamwerk vir die bepaling van tegniese en finansiële doenlikheid en die bevordering van die doeltreffende gebruik van elektroniese kommunikasie- netwerke en die lewering van dienste in artikel 43(4) beoog;
(l) die vereiste dat ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer ’n huurooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite met ’n aansoeker om ’n individuele lisensie moet beding en aangaan;
(m) die wyse waarop ontbondelde elektroniese kommunikasiefasiliteite beskikbaar gestel moet word.
(4) Waar die regulasies ingevolge subartikel (3)(l) onderhandelinge vereis, word ’n verwysing in hierdie Hoofstuk na ’n lisensiehouer wat elektroniese kommunikasie- fasiliteite wil verhuur, geag so ’n aansoeker in te sluit.
(5) Die verhuringsregulasies oor elektroniese kommunikasiefasiliteite kan elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers (in geheel of gedeeltelik) vrystel van die verpligting om elektroniese kommunikasiefasiliteite ingevolge artikel 43(1) te verhuur waar die Owerheid ingevolge Hoofstuk 10 nie bevind het dat sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers beduidende markkrag in die betrokke mark of marksegment het nie.
(6) Waar ’n lisensiehouer vrygestel is van die verpligting om elektroniese kommunikasiefasiliteite ingevolge subartikel (5) te verhuur en sodanige vrygestelde lisensiehouer ’n huurooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite aangaan met ’n ander vrygestelde lisensiehouer of met ’n persoon wat dienste ingevolge ’n
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 67
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
45(3) and (4) do not apply to any such electronic communications facilities leasing agreement.
(7) Despite a finding of significant market power, for purposes of promoting investment in new fibre electronic communications networks, the Authority may exempt an electronic communications network service licensee from the obligation to lease fibre loops and sub-loops serving residential premises if the electronic communications network service licensee meets the following requirements:
(a) The new fibre loops and sub-loops, as applicable, have been, or will be, constructed and placed in operation after the coming into force of this Act;
(b) the new fibre loops and sub-loops, as applicable, are, or will be— (i) constructed in, and serve, a geographic area that, at the time of
construction, is not then served by the electronic communications network service licensee and such electronic communications network service licensee has no obligation to serve such geographic area; or
(ii) constructed in, and serve, a geographic area that, at the time of construction, is then served by the electronic communications network service licensee and such electronic communications network service licensee maintains and continues to support its existing electronic communications facilities in the geographic area and to make such existing electronic communications facilities available for lease in accordance with the obligations under this Chapter and electronic communications facilities leasing regulations; and
(c) the electronic communications network service licensee has not entered into any exclusive arrangement with the owner of the property, local authority or any other person or persons exercising control over the geographic area or parts thereof barring or impeding the construction of competing electronic communications networks in the geographic area.
Filing of electronic communications facilities leasing agreements
45. (1) An electronic communications facilities leasing agreement must be in writing and must be submitted to the Authority.
(2) Electronic communications facilities leasing agreements are effective and enforceable upon being filed with the Authority in the prescribed manner unless an order of a court of competent jurisdiction is granted against such agreement or the Authority provides the parties with written notice of non-compliance in terms of subsection (6).
(3) The Authority must publish electronic communications facilities leasing agreements submitted in terms of subsection (1).
(4) The Authority must, at the request of any person and on payment of such fee as may be prescribed, furnish that person with a copy of any electronic communications facilities leasing agreement.
(5) The Authority must review electronic communications facilities leasing agree- ments submitted in terms of subsection (1) to determine whether such agreements are consistent with the regulations prescribed.
(6) Where the Authority determines that any term or condition of an electronic communications facilities leasing agreement is not consistent with the regulations, the Authority must in writing—
(a) notify the parties of the non-complying terms and conditions; and (b) direct the parties to agree on new terms and conditions consistent with the
regulations. (7) The parties must, upon reaching agreement and amending the non-complying
terms and conditions of the electronic communications facilities leasing agreement, submit the amended agreement to the Authority for consideration and review.
(8) The provisions of subsections (5) and (6) apply, with the necessary changes, to such consideration and review of the amended agreement by the Authority.
68 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
lisensievrystelling verskaf, is artikel 43(7) en artikel 45(3) en (4) nie op enige sodanige huurooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite van toepassing nie.
(7) Ondanks ’n bevinding van beduidende markkrag, vir doeleindes van die bevordering van investering in nuwe veselelektroniese kommunikasienetwerke, kan die Owerheid ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer vrystel van die verpligting om vesellusse en sublusse wat woonpersele bedien, te verhuur indien die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer aan die volgende vereistes voldoen:
(a) Die nuwe vesellusse en sublusse, soos toepaslik, is gebou of in diens gestel of gaan gebou of in diens gestel word na die inwerkingtreding van hierdie Wet;
(b) die nuwe vesellusse en sublusse, soos toepaslik— (i) is of gaan opgerig word in ’n geografiese gebied, en gaan sodanige
gebied bedien, wat ten tyde van die oprigting daarvan nie deur die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer bedien word nie en sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer het geen verpligting om sodanige geografiese gebied te bedien nie;
(ii) is of gaan opgerig word in ’n geografiese gebied, en gaan sodanige gebied bedien, wat ten tyde van die oprigting daarvan deur die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer bedien word en sodanige elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer hou sy bestaande elektroniese kommunikasiefasiliteite in die geografiese gebied in stand en gaan voort om dit te steun en om sodanige elektroniese kommunikasiefasiliteite beskikbaar te stel vir verhuring ooreenkomstig die verpligtinge kragtens hierdie Hoofstuk en regulasies oor die verhuring van elektroniese kommunikasiefasiliteite; en
(c) die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer het nie ’n eksklusiewe reëling met die eienaar van die eiendom, plaaslike owerheid of enige ander persoon of persone wat beheer oor die geografiese gebied of dele daarvan uitoefen, aangegaan wat die oprigting van mededingende elektroniese kommunikasienetwerke in die geografiese gebied belet of belemmer nie.
Indiening van verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasiefasiliteite
45. (1) ’n Verhuringsooreenkoms vir kommunikasiefasiliteite moet skriftelik wees en moet aan die Owerheid voorgelê word.
(2) Verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasiefasiliteite word geldig en afdwingbaar by indiening op die voorgeskrewe wyse by die Owerheid, tensy ’n bevel van ’n bevoegde hof teen sodanige ooreenkoms verleen word of die Owerheid die partye voorsien van ’n skriftelike kennisgewing van nienakoming ingevolge subartikel (6).
(3) Die Owerheid moet verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasie- fasiliteite wat ingevolge subartikel (1) voorgelê is, publiseer.
(4) Die Owerheid moet op versoek van enige persoon en teen betaling van die voorgeskrewe gelde daardie persoon voorsien van ’n afskrif van ’n verhuringsooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite.
(5) Die Owerheid moet verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasie- fasiliteite wat ingevolge subartikel (1) voorgelê is, hersien om te bepaal of sodanige ooreenkomste met die regulasies bestaanbaar is.
(6) Waar die Owerheid bepaal dat ’n beding of voorwaarde van ’n verhuringsooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite nie met die regulasies bestaanbaar is nie, moet die Owerheid—
(a) die partye skriftelik in kennis stel van die onbestaanbare bedinge en voorwaardes; en
(b) die partye skriftelik gelas om op nuwe bedinge en voorwaardes wat met die regulasies bestaanbaar is, ooreen te kom.
(7) Die partye moet by die bereiking van ooreenkoms en wysiging van die onbestaanbare bedinge en voorwaardes van die verhuringsooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite die gewysigde ooreenkoms aan die Owerheid voorlê om oorweeg en hersien te word.
(8) Die bepalings van subartikel (5) en (6) is met die nodige veranderings van toepassing op sodanige oorweging en hersiening van die gewysigde ooreenkoms deur die Owerheid.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 69
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Notification of electronic communications facilities leasing agreement disputes
46. (1) A party to a dispute arising out of an electronic communications facilities leasing agreement may notify the Authority in writing of the dispute and such dispute must be resolved, on an expedited basis, by the Complaints and Compliance Committee in accordance with the regulations prescribed by the Authority.
(2) A party who notifies the Authority of a dispute in terms of subsection (1) may, at any time, withdraw the notice in writing.
(3) A decision by the Complaints and Compliance Committee concerning any dispute or a decision concerning a dispute contemplated in section 43(5)(c) is, in all respects, effective and binding on the parties to the electronic communications facilities leasing agreement unless an order of a court of competent jurisdiction is granted against the decision.
Facilities leasing pricing principles
47. The Authority may prescribe regulations establishing a framework for the establishment and implementation of wholesale rates applicable to specified types of electronic communication facilities and associated services taking into account the provisions of Chapter 10.
CHAPTER 9
BROADCASTING SERVICES
Application
48. This chapter applies only to broadcasting service licensees.
Public broadcasting service licences
49. In considering the grant of a new public broadcasting service licence the Authority must, with due regard to the objects and principles enunciated in section 2, among others, take into account the following:
(a) The demand for the proposed broadcasting service within the proposed licenced area;
(b) The need for the proposed broadcasting service within such area, having regard to broadcasting services already existing in that area; and
(c) The technical quality of the proposed broadcasting service in regard to developments in broadcasting technology.
Community broadcasting service licences
50. In considering the grant of a new community broadcasting service licence the Authority must, with due regard to the objects and principles enunciated in section 2, among others, take into account whether—
(a) the applicant is fully controlled by a non-profit entity and carried on or is to be carried on for non-profit purposes;
(b) the applicant intends to serve the interests of the relevant community; (c) as regards the provision of the proposed broadcasting service, the applicant
has the support of the relevant community or of those associated with or promoting the interests of such community, which support must be measured according to such criteria as may be prescribed;
(d) the applicant intends to encourage members of the relevant community or those associated with or promoting the interests of such community to participate in the selection and provision of programmes to be broadcast in the course of such broadcasting service; and
(e) the applicant has never been convicted of an offence in terms of this Act or the related legislation.
70 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Kennisgewing van geskille oor verhuringsooreenkomste vir elektroniese kommunikasiefasiliteite
46. (1) ’n Party by ’n geskil wat ontstaan uit ’n verhuringsooreenkoms vir elektroniese kommunikasiefasiliteite kan die Owerheid skriftelik in kennis stel van die geskil, en sodanige geskil moet op ’n versnelde basis deur die Klagtes- en Nakomingskomitee besleg word ooreenkomstig die regulasies deur die Owerheid voorgeskryf.
(2) ’n Party wat die Owerheid ingevolge subartikel (1) van ’n geskil in kennis stel, kan die kennisgewing te eniger tyd skriftelik terugtrek.
(3) ’n Beslissing deur die Klagtes- en Nakomingskomitee rakende enige geskil of ’n beslissing rakende ’n geskil in artikel 43(5)(c) bedoel, is in alle opsigte geldig en bindend vir die partye by die verhuringsooreenkoms vir elektroniese kommunikasie- fasiliteite, tensy ’n bevel van ’n bevoegde hof teen die beslissing verleen word.
Beginsels van prysbepaling vir fasiliteitverhuring
47. Die Owerheid kan regulasies voorskryf waarby ’n raamwerk ingestel word vir die instelling en implementering van groothandeltariewe van toepassing op bepaalde tipes elektroniese kommunikasiefasiliteite en geassosieerde dienste met inagneming van die bepalings van Hoofstuk 10.
HOOFSTUK 9
UITSAAIDIENSTE
Toepassing
48. Hierdie Hoofstuk is net op uitsaaidienslisensiehouers van toepassing.
Openbare uitsaaidienslisensies
49. Wanneer die toestaan van ’n nuwe openbare uitsaaidienslisensie oorweeg word, moet die Owerheid, met behoorlike inagneming van die oogmerke en beginsels in artikel 2 vermeld, onder andere die volgende in aanmerking neem:
(a) Die vraag na die voorgestelde uitsaaidiens binne die voorgestelde lisensiegebied;
(b) die behoefte aan die voorgestelde uitsaaidiens binne sodanige gebied, met inagneming van uitsaaidienste wat reeds in dié gebied bestaan; en
(c) die tegniese gehalte van die voorgestelde uitsaaidiens met betrekking tot ontwikkelings in uitsaaitegnologie.
Gemeenskapsuitsaaidienslisensies
50. Wanneer die toestaan van ’n nuwe gemeenskapsuitsaaidienslisensie oorweeg word, moet die Owerheid, met behoorlike inagneming van die oogmerke en beginsels in artikel 2 vermeld, onder andere in aanmerking neem of—
(a) die aansoeker ten volle beheer word deur ’n entiteit sonder winsoogmerk en vir niewinsdoeleindes bedryf word of bedryf gaan word;
(b) die aansoeker beoog om die belange van die betrokke gemeenskap te dien; (c) rakende die verskaffing van die voorgestelde uitsaaidiens, die aansoeker die
steun van die betrokke gemeenskap geniet of van diegene wat geassosieer word met die belange van sodanige gemeenskap of daardie belange bevorder, welke steun gemeet moet word volgens die kriteria wat voorgeskryf word;
(d) die aansoeker beoog om lede van die betrokke gemeenskap of diegene wat geassosieer word met die belange van sodanige gemeenskap of daardie belange bevorder, aan te moedig om deel te neem aan die keuring en verskaffing van programme vir uitsending in die loop van sodanige uitsaaidiens; en
(e) die aansoeker ooit skuldig bevind is aan ’n misdryf ingevolge hierdie Wet of die verwante wetgewing.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 71
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Commercial broadcasting service licences
51. In considering the grant of a new commercial broadcasting service licence the Authority must, with due regard to the objects and principles enunciated in section 2, among others take into account the following:
(a) The demand for the proposed broadcasting service within the proposed licence area;
(b) The need for the proposed broadcasting service within such licence area, having regard to the broadcasting services already existing in that area;
(c) The expected technical quality of the proposed broadcasting service, having regard to developments in broadcasting technology;
(d) The capability, expertise and experience of the applicant; (e) The financial means and business record of the applicant; (f) The business record of persons in a position to control the operations of the
licensee, either in an individual capacity or directly or indirectly in relation to management or corporate structure;
(g) The applicant’s record and the record of those persons referred to in paragraph (f), in relation to situations requiring trust and candour;
(h) Whether the applicant is precluded, in terms of section 64 from holding a broadcasting service licence; and
(i) Whether either the applicant or persons referred to paragraph (f) have been convicted of an offence in terms of this Act or the related legislation.
Prohibition on granting of broadcasting service licence to party-political entities
52. No broadcasting service licence may be granted to any party, movement, organisation, body or alliance which is of a party-political nature.
Record of programmes broadcast by broadcasting service licensees
53. (1) A broadcasting service licensee must— (a) on demand by the Authority, produce to the Authority any recording of every
programme broadcast in the course of his or her broadcasting service for examination or reproduction, within 60 days from the date of broadcast;
(b) on demand of the Complaints and Compliance Committee, produce to the Complaints and Compliance Committee any script or transcript of a programme after the broadcast of the programme.
(2) Nothing in this Act may be construed as requiring or authorising the Authority or the Complaints and Compliance Committee, in the performance of its functions, to view programmes prior to their being broadcast.
Code of conduct for broadcasting service licensees
54. (1) The Authority must, as soon as reasonably possible after the coming into effect of this Act and subject to this Act, review existing regulations, and prescribe regulations setting out a code of conduct for broadcasting service licensees.
(2) Subject to the provisions of subsection (3), all broadcasting service licensees must adhere to the code of conduct for broadcasting service licensees as prescribed.
(3) The provisions of subsection (2) do not apply to a broadcasting service licensee who is a member of a body which has proved to the satisfaction of the Authority that its members subscribe and adhere to a code of conduct enforced by that body by means of its own disciplinary mechanisms, provided such code of conduct and disciplinary mechanisms are acceptable to the Authority.
Control over advertisements
55. (1) All broadcasting service licensees must adhere to the Code of Advertising Practice (in this section referred to as the Code) as from time to time determined and administered by the Advertising Standards Authority of South Africa.
72 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Kommersiële uitsaaidienslisensies
51. Wanneer die toestaan van ’n nuwe kommersiële uitsaaidienslisensie oorweeg word, moet die Owerheid, met behoorlike inagneming van die oogmerke en beginsels in artikel 2 vermeld, onder andere die volgende in aanmerking neem:
(a) Die vraag na die voorgestelde uitsaaidiens binne die voorgestelde lisensiegebied;
(b) die behoefte aan die voorgestelde uitsaaidiens binne sodanige lisensiegebied, met inagneming van uitsaaidienste wat reeds in dié gebied bestaan;
(c) die verwagte tegniese gehalte van die voorgestelde uitsaaidiens met betrekking tot ontwikkelings in uitsaaitegnologie;
(d) die vermoë, kundigheid en ondervinding van die aansoeker; (e) die finansiële middele en sakerekord van die aansoeker; (f) die sakerekord van persone in ’n posisie om die bedrywighede van die
lisensiehouers te beheer, hetsy in ’n individuele hoedanigheid of regstreeks of onregstreeks met betrekking tot bestuur of korporatiewe struktuur;
(g) die aansoeker se rekord en die rekord van die persone in paragraaf (f) bedoel met betrekking tot situasies wat vertroue en eerlikheid vereis;
(h) of die aansoeker ingevolge artikel 64 uitgesluit word van die hou van ’n uitsaaidienslisensie; en
(i) of die aansoeker of persone in paragraaf (f) bedoel, skuldig bevind is aan ’n misdryf ingevolge hierdie Wet of die verwante wetgewing.
Verbod op toestaan van uitsaaidienslisensie aan partypolitieke entiteite
52. Geen uitsaaidienslisensie mag aan enige party, beweging, organisasie, liggaam of alliansie wat van ’n partypolitieke aard is, verleen word nie.
Rekord van programme uitgesaai deur uitsaaidienslisensiehouers
53. (1) ’n Uitsaaidienslisensiehouer moet— (a) op versoek deur die Owerheid, enige opname van elke program wat in die
loop van sy of haar uitsaaidiens uitgesaai is, binne 60 dae na die uitsaaidatum aan die Owerheid lewer vir ondersoek of reproduksie;
(b) op versoek van die Klagtes- en Nakomingskomitee, enige draaiboek of transkripsie van ’n program aan die Klagtes- en Nakomingskomitee verskaf nadat die program uitgesaai is.
(2) Niks in hierdie Wet word so uitgelê dat dit die Owerheid of die Klagtes- en Nakomingskomitee verplig of magtig om in die uitvoering van sy werksaamhede na programme te kyk voordat dit uitgesaai word nie.
Gedragskode vir uitsaaidienslisensiehouers
54. (1) Die Owerheid moet, so gou redelikerwys moontlik na die inwerkingtreding van hierdie Wet en behoudens hierdie Wet, bestaande regulasies hersien en regulasies voorskryf waarin ’n gedragskode vir uitsaaidienslisensiehouers uiteengesit word.
(2) Behoudens die bepalings van subartikel (3) moet alle uitsaaidienslisensiehouers die gedragskode vir uitsaaidienslisensiehouers nakom soos voorgeskryf.
(3) Die bepalings van subartikel (2) is nie van toepassing nie op ’n uitsaaidienslisensiehouer wat ’n lid is van ’n liggaam wat tot tevredenheid van die Owerheid bewys het dat sy lede ’n gedragskode onderskryf en nakom wat deur daardie liggaam afgedwing word by wyse van sy eie tugmeganismes, mits sodanige gedragskode en tugmeganismes vir die Owerheid aanvaarbaar is.
Beheer oor advertensies
55. (1) Alle uitsaaidienslisensiehouers moet die Advertensiepraktykkode (in hierdie artikel die Kode genoem) nakom, soos van tyd tot tyd deur die Gesagsliggaam vir Reklamestandaarde van Suid-Afrika bepaal en toegepas word.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 73
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(2) The Complaints and Compliance Committee must adjudicate complaints concerning alleged breaches of the Code by broadcasting service licensees who are not members of the Advertising Standards Authority of South Africa, in accordance with section 17C of the ICASA Act.
(3) Where a broadcasting licensee, irrespective of whether or not he or she is a member of the said Advertising Standards Authority, is found to have breached the Code, such broadcasting licensee must be dealt with in accordance with applicable provisions of the ICASA Act.
Prohibition on broadcasting of party election broadcasts and political advertise- ments except in certain circumstances
56. A party election broadcast and a political advertisement must not be broadcast on any broadcasting service except during an election period and then only if, and to the extent authorised by the provisions of sections 57 and 58.
Broadcasting of party election broadcasts on public broadcasting services
57. (1) Subject to the provisions of this section, a public broadcasting service licensee must permit a party election broadcast only during an election period and then only if such a broadcast is produced on behalf of the political party in question at the instance of its duly authorised representative.
(2) The Authority must determine the time to be made available to political parties for the purposes of subsection (1), including the duration and scheduling of party election broadcasts, taking into account the financial and programming implications for the broadcasting services in question.
(3) The Authority must consult with the relevant public broadcasting service licensee and all the political parties prior to making any determination in terms of subsection (2).
(4) In making any determination in terms of subsection (2), the Authority may impose such conditions on a public broadcasting service licensee with respect to party election broadcasts as it considers necessary, having due regard to the fundamental principle that all political parties are to be treated equitably.
(5) A party election broadcast may not contain any material which may reasonably be anticipated to expose the broadcasting service licensee to legal liability if such material were to be broadcast.
(6) A party election broadcast must conform to a technical quality acceptable to the Authority.
(7) No party election broadcast may be broadcast later than 48 hours prior to the commencement of the polling period.
(8) A commercial or community broadcasting service licensee is not required to broadcast party election broadcasts, but if he or she elects to do so, the preceding provisions of this section applies, with the necessary changes.
Political advertising on broadcasting services
58. (1) A broadcasting service licensee is not required to broadcast a political advertisement, but if he or she elects to do so, he or she must afford all other political parties, should they so request, a like opportunity.
(2) A broadcasting service licensee may broadcast a political advertisement only during an election period and then only if it has been submitted to such licensee on behalf of a political party by its duly authorised representative.
(3) In making advertising time available to political parties, no broadcasting service licensee may discriminate against any political party or make or give any preference to any political party or subject any political party to any prejudice.
(4) A political advertisement may not contain any material which may reasonably be anticipated to expose the broadcasting service licensee to legal liability if such material were to be broadcast.
(5) A political advertisement must conform to a technical quality acceptable to the Authority.
(6) No political advertisement may be broadcast later than 48 hours prior to the commencement of the polling period.
74 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) Die Klagtes- en Nakomingskomitee moet ooreenkomstig artikel 17C van die OKOSA-wet beslis oor klagtes rakende beweerde oortredings van die Kode deur uitsaaidienslisensiehouers wat nie lede van die Gesagsliggaam vir Reklamestandaarde van Suid-Afrika is nie.
(3) Waar bevind is dat ’n uitsaaidienslisensiehouer, ongeag of hy of sy ’n lid van die Gesagsliggaam vir Reklamestandaarde van Suid-Afrika is al dan nie, die Kode oortree het, moet daar ooreenkomstig die toepaslike artikels van die OKOSA-wet met sodanige uitsaaidienslisensiehouer gehandel word.
Verbod op uitsaai van partyverkiesingsuitsendings en politieke advertensies behalwe in sekere omstandighede
56. ’n Partyverkiesingsuitsending en ’n politieke advertensie mag nie op ’n uitsaaidiens uitgesaai word nie, behalwe gedurende ’n verkiesingstydperk en dan slegs indien en in die mate dat dit deur die bepalings van artikels 57 en 58 gemagtig word.
Uitsaai van partyverkiesingsuitsendings op openbare uitsaaidienste
57. (1) Behoudens die bepalings van hierdie artikel moet ’n openbare uitsaaidiens- lisensiehouer ’n partyverkiesingsuitsending slegs gedurende ’n verkiesingstydperk toelaat en dan slegs indien so ’n uitsending namens die betrokke politieke party vervaardig word in opdrag van sy behoorlik gemagtigde verteenwoordiger.
(2) Die Owerheid moet, met behoorlike inagneming van die finansiële en programmeringsimplikasies vir die betrokke uitsaaidienste, die tyd bepaal wat aan politieke partye vir doeleindes van subartikel (1) beskikbaar gestel gaan word, met inbegrip van die duur en skedulering van partyverkiesingsuitsendings.
(3) Die Owerheid moet, voordat hy ’n bepaling ingevolge subartikel (2) maak, met die betrokke openbare uitsaaidienslisensiehouer en al die politieke partye oorleg pleeg.
(4) Wanneer ’n bepaling ingevolge subartikel (2) gemaak word, kan die Owerheid die voorwaardes ten opsigte van partyverkiesingsuitsendings aan ’n openbare uitsaaidienslisensiehouer oplê wat hy nodig vind, met behoorlike inagneming van die fundamentele beginsel dat alle politieke partye billik behandel moet word.
(5) ’n Partyverkiesingsuitsending mag nie materiaal bevat wat redelikerwys verwag kan word die uitsaaidienslisensiehouer aan regsaanspreeklikheid bloot te stel indien sodanige materiaal uitgesaai sou word nie.
(6) ’n Partyverkiesingsuitsending moet voldoen aan ’n tegniese kwaliteit wat vir die Owerheid aanvaarbaar is.
(7) Geen partyverkiesingsuitsending mag later as 48 uur voor die aanvang van die stemtydperk uitgesaai word nie.
(8) ’n Kommersiële of gemeenskapsuitsaaidienslisensiehouer is nie verplig om partyverkiesingsuitsendings uit te saai nie, maar indien hy of sy kies om dit te doen, is die voorafgaande bepalings van hierdie artikel met die nodige veranderings van toepassing.
Politieke advertensies op uitsaaidienste
58. (1) ’n Uitsaaidienslisensiehouer is nie verplig om ’n politieke advertensie uit te saai nie, maar indien hy of sy kies om dit te doen, moet hy of sy alle ander politieke partye, indien hulle aldus versoek, ’n soortgelyke geleentheid bied.
(2) ’n Uitsaaidienslisensiehouer kan ’n politieke advertensie slegs gedurende ’n verkiesingstydperk uitsaai, en dan slegs indien dit namens ’n politieke party deur sy behoorlik gemagtigde verteenwoordiger aan sodanige lisensiehouer voorgelê is.
(3) Wanneer adverteertyd aan politieke partye beskikbaar gestel word, mag ’n uitsaaidienslisensiehouer nie teen enige politieke party diskrimineer of enige voorkeur aan enige politieke party verleen of enige politieke party aan enige vooroordeel onderwerp nie.
(4) ’n Politieke advertensie mag nie materiaal bevat wat redelikerwys verwag kan word die uitsaaidienslisensiehouer aan regsaanspreeklikheid bloot te stel indien sodanige materiaal uitgesaai sou word nie.
(5) ’n Politieke advertensie moet voldoen aan ’n tegniese gehalte wat vir die Owerheid aanvaarbaar is.
(6) Geen politieke advertensie mag later as 48 uur voor die aanvang van die stemtydperk uitgesaai word nie.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 75
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(7) This section is subject to the provisions of any law relating to the expenditure of political parties during an election period.
Equitable treatment of political parties by broadcasting service licensees during election period
59. (1) If, during an election period, the coverage of any broadcasting service extends to the field of elections, political parties and issues relevant thereto, the broadcasting services licensee concerned must afford reasonable opportunities for the discussion of conflicting views and must treat all political parties equitably.
(2) In the event of any criticism against a political party being levelled in a particular programme of any broadcasting service—
(a) without such party having been afforded an opportunity to respond thereto in such programme; or
(b) without the view of such political party having been reflected therein, the broadcasting services licensee concerned must afford such party a reasonable opportunity to respond to the criticism.
(3) If, within 48 hours before the commencement of the polling period or during the polling period, a broadcasting services licensee intends broadcasting a programme in which a particular political party is criticised, the licensee must ensure that the political party in question is given a reasonable opportunity to—
(a) respond thereto in the same programme; or (b) respond thereto as soon as is reasonably practicable thereafter.
(4) Subsection (3) does not apply in relation to the contents of any party election broadcast in the circumstances contemplated in section 57 and any political advertise- ment in the circumstances contemplated in section 58.
Restriction on subscription broadcasting services
60. (1) Subscription broadcasting services may not acquire exclusive rights that prevent or hinder the free-to-air broadcasting of national sporting events, as identified in the public interest from time to time, by the Authority, after consultation with the Minister and the Minister of Sport and in accordance with the regulations prescribed by the Authority.
(2) In the event of a dispute arising concerning subsection (1), any party may notify the Authority of the dispute in writing and such dispute must be resolved on an expedited basis by the Authority in accordance with the regulations prescribed by the Authority.
(3) The Authority must prescribe regulations regarding the extent to which subscription broadcast services must carry, subject to commercially negotiable terms, the television programmes provided by a public broadcast service licensee.
(4) Subscription broadcasting services may draw their revenues from subscriptions, advertising and sponsorships, however, in no event may advertising or sponsorship, or a combination thereof, be the largest source of annual revenue.
Preservation of South African programming
61. (1) The Authority may prescribe regulations applicable to broadcasting service licensees regarding the commissioning of independently produced South African programming.
(2) For purposes of this section— (a) ‘‘ local television content’’ means a television programme, excluding trans-
mission of sporting events and compilations thereof, advertisements, teletext and continuity announcements, which is produced— (i) by a broadcasting service licensee;
(ii) by a person who is a citizen of, and permanently resident in, the Republic;
(iii) by a juristic person, the majority of the directors, shareholders or members of whom are citizens of, and permanently resident in, the Republic;
(iv) in a co-production in which persons referred to in subparagraphs (i), (ii) or (iii) have at least a fifty percent financial interest;
(v) by persons referred to in subparagraphs (i), (ii), (iii) or (iv), in circumstances where the prescribed number of key personnel who are
76 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(7) Hierdie artikel is onderworpe aan die bepalings van enige reg met betrekking tot die uitgawes van politieke partye gedurende ’n verkiesingstydperk.
Billike behandeling van politieke partye deur uitsaaidienslisensiehouers tydens verkiesingstydperk
59. (1) Indien die dekking van ’n uitsaaidiens gedurende ’n verkiesingstydperk die terrein van verkiesings, politieke partye en verbandhoudende kwessies raak, moet die betrokke uitsaaidienslisensiehouer redelike geleenthede vir die bespreking van botsende sienings bied en alle politieke partye billik behandel.
(2) In die geval waar in ’n bepaalde program van ’n uitsaaidiens enige kritiek teen ’n politieke party uitgespreek word—
(a) sonder dat sodanige party in daardie program ’n geleentheid gebied is om daarop te antwoord; of
(b) sonder dat die siening van sodanige politieke party daarin weergegee is, moet die betrokke uitsaaidienslisensiehouer sodanige party ’n redelike geleentheid bied om op die kritiek te antwoord.
(3) Indien ’n uitsaaidienslisensiehouer binne 48 uur voor die aanvang van die stemtydperk of gedurende die stemtydperk ’n program wil uitsaai waarin ’n bepaalde politieke party gekritiseer word, moet die lisensiehouer verseker dat die betrokke politieke party ’n redelike geleentheid gebied word om—
(a) in dieselfde program daarop te antwoord; of (b) so gou daarna as wat redelikerwys doenlik is, daarop te antwoord.
(4) Subartikel (3) is nie van toepassing nie met betrekking tot die inhoud van ’n partyverkiesingsuitsending onder omstandighede in artikel 57 beoog, en ’n politieke advertensie onder omstandighede in artikel 58 beoog.
Beperking op subskripsie-uitsaaidienste
60. (1) Subskripsie-uitsaaidienste mag nie uitsluitlike regte verkry wat die vry-op-lug uitsaai voorkom of belemmer nie van nasionale sportgebeurtenisse, soos van tyd tot tyd in openbare belang deur die Owerheid bepaal na oorleg met die Minister en die Minister van Sport en ooreenkomstig die regulasies deur die Owerheid voorgeskryf.
(2) In die geval van ’n geskil wat in verband met subartikel (1) voorkom, kan enige party die Owerheid skriftelik van die geskil in kennis stel, en sodanige geskil moet op ’n versnelde basis deur die Owerheid besleg word ooreenkomstig die regulasies deur die Owerheid voorgeskryf.
(3) Die Owerheid moet regulasies voorskryf betreffende die mate waarin subskripsie- uitsaaidienste die televisieprogramme wat deur ’n openbare uitsaaidienslisensiehouer verskaf word, moet dra, behoudens kommersieel bedingbare bepalings.
(4) Subskripsie-uitsaaidienste kan hulle inkomste verkry uit subskripsies, advertensies en borgskappe, maar in geen geval mag advertensie of borgskap, of ’n kombinasie daarvan, die grootste bron van jaarlikse inkomste wees nie.
Bewaring van Suid-Afrikaanse programme
61. (1) Die Owerheid kan regulasies voorskryf wat op uitsaaidienslisensiehouers van toepassing is betreffende die opdrag gee vir onafhanklik geproduseerde Suid-Afrikaanse programme.
(2) By die toepassing van hierdie artikel— (a) beteken ‘‘plaaslike televisie-inhoud’’ ’n televisieprogram, uitgesonderd die
oorsending van sportgebeurtenisse en kompilasies daarvan, advertensies, teleteks en kontinuïteitsaankondigings, wat geproduseer word— (i) deur ’n uitsaaidienslisensiehouer;
(ii) deur ’n persoon wat ’n burger van, en permanent woonagtig in, die Republiek is;
(iii) deur ’n regspersoon, waarvan die meerderheid van die direkteure, aandeelhouers of lede burgers van, en permanent woonagtig in, die Republiek is;
(iv) in ’n ko-produksie waarin persone bedoel in subparagraaf (i), (ii) of (iii) ’n finansiële belang van minstens vyftig persent het;
(v) deur persone bedoel in subparagraaf (i), (ii), (iii) of (iv) in omstandighede waar die voorgeskrewe getal sleutelpersoneel wat by die
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 77
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
involved in the production of the television programme, are citizens of, and permanently resident in, the Republic; or
(vi) by persons referred to in subparagraphs (i), (ii), (iii) or (iv), in circumstances where the prescribed percentage of the production costs are incurred in the Republic;
(b) ‘‘ independent television production’’ means a production of local television content— (i) by a person not directly or indirectly employed by any broadcasting
service licensee; or (ii) by a person who is not controlled by or is not in control of any
broadcasting service licensee; and (c) a musical work broadcast by a broadcasting service licensee qualifies as
‘‘ South African music’’ if such work complies with at least two of the following criteria, namely— (i) if the lyrics (if any) were written by a South African citizen;
(ii) if the music was written by a South African citizen; (iii) if the music or lyrics was or were principally performed by musicians
who are South African citizens; (iv) if the musical work consists of a live performance which is—
(aa) recorded wholly in the Republic; or (bb) performed wholly in the Republic and broadcast live in the
Republic. (3) The Authority may, in respect of the television broadcasting service licence,
impose and specify in that licence, such conditions, as prescribed, regarding local television content and independent television production, which without derogating from the generality of the foregoing, may include any conditions requiring the broadcasting service licensee—
(a) to annually expend a specified sum of money, subject to reasonable yearly escalation or, alternatively, a specified minimum percentage of its gross revenue, on programmes which have local television content;
(b) to allocate a specified minimum percentage of its total broadcasting time to television programmes which have local television content;
(c) in the case where the broadcasting service licensee has a regional or local licence area, to allocate a specified minimum percentage of broadcasting time to local television programmes which have been produced in the relevant region or locality; and
(d) to allocate a specified minimum portion of the percentage referred to in paragraph (a), (b) or (c), whichever is applicable, to a prescribed diversity of television programmes which are independent television productions.
(4) The Authority may, in relation to a sound broadcasting service, prescribe conditions in terms of which the broadcasting service licensee is required to broadcast a specified minimum percentage of musical works which qualify as South African music.
(5) In prescribing any amount or percentage in terms of subsections (3) or (4), the Authority may prescribe the application thereof with regard to—
(a) any of the categories of broadcasting service licence referred to in sections 49, 50 and 51;
(b) defined viewing and listening times, where applicable; (c) various categories of television programmes, where applicable; and (d) the period within which the broadcasting service licensee must comply with
the provisions of this section.
Broadcasting signal distribution objectives
62. (1) Where an electronic communications network service licensee provides broadcasting signal distribution or multi-channel distribution services, such provider must, subject to the general terms and conditions of its licence as determined by the Authority—
(a) give priority to the carriage of South African broadcasting channels, which includes local programming where the Authority considers it appropriate;
(b) provide universal access for all South Africans to broadcasting services; (c) provide a diversity of type of broadcasting services; (d) be open, interoperable and harmonised with the Southern African region, and
be able to meet international distribution standards.
78 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
produksie van die televisieprogram betrokke is, burgers van, en permanent woonagtig in, die Republiek is; of
(vi) deur persone bedoel in subparagraaf (i), (ii), (iii) of (iv) in omstandighede waar die voorgeskrewe persentasie van die produksiekoste in die Republiek aangegaan word;
(b) beteken ‘‘onafhanklike televisieproduksie’’ ’n produksie van plaaslike televisie-inhoud— (i) deur ’n persoon wat nie regstreeks of onregstreeks by enige
uitsaaidienslisensiehouer in diens is nie; of (ii) deur ’n persoon wat nie deur enige uitsaaidienslisensiehouer beheer
word of nie in beheer van enige uitsaaidienslisensiehouer is nie; en (c) kwalifiseer ’n musiekwerk wat deur ’n uitsaaidienslisensiehouer uitgesaai
word, as ‘‘Suid-Afrikaanse musiek’’ indien sodanige werk aan minstens twee van die volgende kriteria voldoen, naamlik— (i) indien die lirieke (indien daar is) deur ’n Suid-Afrikaanse burger geskryf is;
(ii) indien die musiek deur ’n Suid-Afrikaanse burger geskryf is; (iii) indien die musiek of lirieke uitgevoer is hoofsaaklik deur musikante wat
Suid-Afrikaanse burgers is; (iv) indien die musiekwerk bestaan uit ’n lewende uitvoering wat—
(aa) ten volle in die Republiek opgeneem word; of (bb) ten volle in die Republiek uitgevoer en lewend in die Republiek
uitgesaai word. (3) Die Owerheid kan, ten opsigte van die televisie-uitsaaidienslisensie, in daardie
lisensie die voorwaardes stel en bepaal wat voorgeskryf is betreffende plaaslike televisie-inhoud en onafhanklike televisieproduksie, wat, sonder om die wye omvang van die voorgaande in te kort, enige voorwaardes kan insluit wat van die uitsaai- dienslisensiehouer vereis—
(a) om jaarliks ’n bepaalde bedrag geld, behoudens redelike jaarlikse eskalasie of, andersins, ’n bepaalde minimum persentasie van sy bruto inkomste, te bestee aan programme wat plaaslike televisie-inhoud het;
(b) om ’n bepaalde minimum persentasie van sy totale uitsaaityd toe te wys aan televisieprogramme wat plaaslike televisie-inhoud het;
(c) in die geval waar die uitsaaidienslisensiehouer ’n streek- of plaaslike lisensiegebied het, om ’n bepaalde minimum persentasie uitsaaityd toe te wys aan plaaslike televisieprogramme wat in die betrokke streek of plek geproduseer is;
(d) om ’n bepaalde minimum gedeelte van die persentasie in paragraaf (a), (b) of (c) bedoel, na gelang van die geval, toe te wys aan ’n voorgeskrewe ver- skeidenheid van televisieprogramme wat onafhanklike televisieproduksies is.
(4) Die Owerheid kan, met betrekking tot ’n klankuitsaaidiens, voorwaardes voorskryf ingevolge waarvan die uitsaaidienslisensiehouer ’n bepaalde minimum persentasie musiekwerke wat as Suid-Afrikaanse musiek kwalifiseer, moet uitsaai.
(5) Wanneer ’n bedrag of persentasie ingevolge subartikel (3) of (4) voorgeskryf word, kan die Owerheid die toepassing daarvan voorskryf met betrekking tot —
(a) enige van die kategorieë van uitsaaidienslisensies in artikels 49, 50 en 51 bedoel;
(b) omskrewe kyk- en luistertye, waar toepaslik; (c) verskeie kategorieë televisieprogramme, waar toepaslik; en (d) die tydperk waarin die uitsaaidienslisensiehouer aan die bepalings van hierdie
artikel moet voldoen.
Uitsaaiseinverspreidingsoogmerke
62. (1) Waar ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer uitsaaisein- verspreidings- of veelkanaalverspreidingsdienste verskaf, moet sodanige verskaffer, behoudens die algemene bedinge en voorwaardes van sy lisensie soos deur die Owerheid bepaal—
(a) voorrang verleen aan die dra van Suid-Afrikaanse uitsaaikanale, wat insluit plaaslike programme waar die Owerheid dit gepas ag;
(b) universele toegang vir alle Suid-Afrikaners tot uitsaaidienste verskaf; (c) ’n verskeidenheid van tipes uitsaaidienste verskaf; (d) oop, tusenwerkbaar en geharmonieer met die Suider-Afrikaanse streek wees
en aan internasionale verspreidingstandaarde kan voldoen.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 79
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(2) An electronic communications network service licensee that provides broadcast- ing signal distribution or multi-channel distribution services must—
(a) comply with the provisions of this Act and the frequency plan of the Authority;
(b) provide broadcasting signal distribution only to a broadcasting service provided under an appropriate and valid broadcasting licence; and
(c) take due cognisance of the environmental impact of his or her operational activities and comply with all applicable laws relating to the protection of the environment.
(3) A common carrier must— (a) subject to its technological capacity to do so and to the provisions of
paragraph (b), provide broadcasting signal distribution to broadcasting licensees upon their request on an equitable, reasonable, non-preferential and non-discriminatory basis;
(b) in determining its tariffs, duly take into account the following: (i) the different categories of broadcasting service licenses referred to in
sections 49, 50 and 51; and (ii) the nature and technical parameters of the service provided to each
broadcasting licensee with a view to ensuring that the different tariffs are appropriate to and commensurate with the various broadcasting services to which they relate;
(c) carry public broadcasting services, including educational, commercial and community services.
Self provisioning by broadcasting service licensees
63. (1) Broadcasting service licensees may self provide their broadcasting signal distribution upon obtaining an electronic communications network services licence.
(2) A broadcasting service licensee may also provide any electronic communications service upon obtaining an electronic communications services licence.
(3) A broadcasting service licensee may not provide a broadcasting service utilising any portion of the radio frequency spectrum without first obtaining a radio frequency spectrum licence in terms of this Act.
Limitations on foreign control of commercial broadcasting services
64. (1) A foreigner may not, whether directly or indirectly— (a) exercise control over a commercial broadcasting licensee; or (b) have a financial interest or an interest either in voting shares or paid-up capital
in a commercial broadcasting licensee, exceeding twenty (20) percent. (2) Not more than twenty (20) percent of the directors of a commercial broadcasting
licensee may be foreigners.
Limitations on control of commercial broadcasting services
65. (1) No person may— (a) directly or indirectly exercise control over more than one commercial
broadcasting service licence in the television broadcasting service; or (b) be a director of a company which is, or of two or more companies which
between them are, in a position to exercise control over more than one commercial broadcasting service licence in the television broadcasting service; or
(c) be in a position to exercise control over a commercial broadcasting service licence in the television broadcasting service and be a director of any company which is in a position to exercise control over any other commercial broadcasting service license in the television broadcasting service.
(2) No person may— (a) be in a position to exercise control over more than two commercial
broadcasting service licences in the FM sound broadcasting service; (b) be a director of a company which is, or of two or more companies which
between them are, in a position to exercise control over more than two commercial broadcasting service licences in the FM sound broadcasting service;
80 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) ’n Elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer wat uitsaaisein- verspreidings- of veelkanaalverspreidingsdienste verskaf, moet—
(a) voldoen aan die bepalings van hierdie Wet en die frekwensieplan van die Owerheid;
(b) uitsaaiseinverspreiding verskaf net aan ’n uitsaaidiens wat ingevolge ’n geskikte en geldige uitsaailisensie verskaf word; en
(c) behoorlik ag slaan op die omgewingsimpak van sy of haar operasionele bedrywighede en voldoen aan alle toepaslike wette met betrekking tot die beskerming van die omgewing.
(3) ’n Gemeenskaplike draer moet— (a) behoudens sy tegnologiese vermoë om dit te doen en die bepalings van
paragraaf (b), uitsaaiseinverspreiding aan uitsaaidienslisensiehouers op hulle versoek verskaf, op ’n billike, redelike, nievoorkeur- en niediskriminerende basis;
(b) by die bepaling van tariewe, die volgende behoorlik in ag neem: (i) die verskillende kategorieë uitsaaidienslisensies in artikels 49, 50 en 51
bedoel; en (ii) die aard en tegniese parameters van die diens wat aan elke
uitsaailisensiehouer verskaf word ten einde te verseker dat die verskillende tariewe geskik is vir en eweredig is met die verskillende uitsaaidienste waarop dit betrekking het;
(c) openbare uitsaaidienste dra, insluitend opvoedkundige, kommersiële en gemeenskapsdienste.
Selfvoorsiening deur uitsaaidienslisensiehouers
63. (1) Uitsaaidienslisensiehouers kan self hulle uitsaaiseinverspreiding verskaf by verkryging van ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensie.
(2) ’n Uitsaaidienslisensiehouer kan ook enige elektroniese kommunikasiediens verskaf by verkryging van ’n elektroniese kommunikasiedienstelisensie.
(3) ’n Elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer mag nie ’n uitsaaidiens verskaf wat enige deel van die radiofrekwensiespektrum gebruik sonder om eers ’n radiofrekwensiespektrumlisensie ingevolge hierdie Wet te verkry nie.
Beperkings op buitelandse beheer van kommersiële uitsaaidienste
64. (1) ’n Buitelander mag nie, hetsy regstreeks of onregstreeks— (a) beheer oor ’n kommersiële uitsaailisensiehouer uitoefen nie; of (b) ’n finansiële belang of ’n belang in stemdraende aandele of opbetaalde
kapitaal in ’n kommersiële uitsaailisensiehouer van meer as twintig (20) persent hê nie.
(2) Hoogstens twintig (20) persent van die direkteure van ’n kommersiële uitsaailisensiehouer mag buitelanders wees.
Beperkings op beheer van kommersiële uitsaaidienste
65. (1) Geen persoon mag— (a) regstreeks of onregstreeks beheer oor meer as een kommersiële
uitsaaidienslisensie in die televisie-uitsaaidiens uitoefen nie; of (b) ’n direkteur wees van ’n maatskappy wat, of van twee of meer maatskappye
wat saam, in ’n posisie is om beheer oor meer as een kommersiële uitsaaidienslisensie in die televisie-uitsaaidiens uit te oefen nie; of
(c) in ’n posisie wees om beheer uit te oefen oor ’n kommersiële uitsaaidiens- lisensie in die televisie-uitsaaidiens en ’n direkteur wees van enige maatskappy wat in ’n posisie is om beheer oor enige ander kommersiële uitsaaidienslisensie in die televisie-uitsaaidiens uit te oefen nie.
(2) Geen persoon mag— (a) in ’n posisie wees om beheer oor meer as twee kommersiële
uitsaaidienslisensies in die FM-klankuitsaaidiens uit te oefen nie; (b) ’n direkteur wees van ’n maatskappy wat, of van twee of meer maatskappye
wat saam, in ’n posisie is om beheer oor meer as twee kommersiële uitsaaidienslisensies in die FM-klankuitsaaidiens uit te oefen nie;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 81
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(c) be in a position to exercise control over two commercial broadcasting service licences in the FM sound broadcasting service and be a director of any company which is in a position to exercise control over any other commercial broadcasting licence in the FM sound broadcasting service.
(3) A person referred to in subsection (2) must not be in a position to control two commercial broadcasting service licences in the FM sound broadcasting service, which either have the same licence areas or substantially overlapping licence areas.
(4) No person may— (a) be in a position to exercise control over more than two commercial
broadcasting service licences in the AM sound broadcasting service; (b) be a director of a company which is, or of two or more companies which
between them are, in a position to exercise control over more than two commercial broadcasting service licences in the AM sound broadcasting services; or
(c) be in a position to exercise control over two commercial broadcasting service licences in the AM sound broadcasting service and be a director of any company which is in a position to exercise control over any other commercial broadcasting service licence in the AM sound broadcasting service.
(5) No person referred to in subsection (4) may be in a position to control two commercial broadcasting service licences in the AM sound broadcasting service, which either have the same licence areas or substantially overlapping licence areas.
(6) The Authority may, on application by any person, on good cause shown and without departing from the objects and principles enunciated in section 2, exempt such person from the provisions of subsections (1) to (5).
(7) The Authority may, whenever the Authority considers it necessary in view of the developments in broadcasting technology or for the purposes of advancing the objects and principles enunciated in section 2, institute and conduct a public inquiry and make recommendations to the Minister regarding the amendment of any of the provisions of subsections (1) to (6).
(8) The recommendations contemplated in subsection (7) must be tabled in the National Assembly by the Minister within 14 days of receipt thereof, if the National Assembly is then in session, or if the National Assembly is not in session, within 14 days after the commencement of its next ensuing session.
Limitations on cross-media control of commercial broadcasting services
66. (1) Cross-media control of broadcasting services must be subject to such limitations as may from time to time be determined by the National Assembly acting on the recommendation of the Authority, after consultation with the Minister, in accordance with the provisions of the Constitution.
(2) No person who controls a newspaper, may acquire or retain financial control of a commercial broadcasting service licence in both the television broadcasting service and sound broadcasting service.
(3) No person who is in a position to control a newspaper may be in a position to control a commercial broadcasting service licence, either in the television broadcasting service or sound broadcasting service, in an area where the newspaper has an average ABC circulation of twenty (20%) percent of the total newspaper readership in the area, if the licence area of the commercial broadcasting service licence overlaps substantially with the said circulation area of the newspaper.
(4) In this section ‘‘ Substantial overlap’’ means an overlap by fifty (50%) percent or more.
(5) A twenty (20%) percent shareholding in a commercial broadcasting service licence, in either the television broadcasting service or sound broadcasting service, is considered as constituting control.
(6) The Authority may, on good cause shown and without departing from the objects and principles enunciated in section 2, exempt affected persons from any of the limitations provided for in this section.
82 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(c) in ’n posisie wees om beheer uit te oefen oor twee kommersiële uitsaaidienslisensies in die FM-klankuitsaaidiens en ’n direkteur wees van enige maatskappy wat in ’n posisie is om beheer oor enige ander kommersiële uitsaaidienslisensie in die FM-klankuitsaaidiens uit te oefen nie.
(3) ’n Persoon in subartikel (2) bedoel, mag nie in ’n posisie wees om twee kommersiële uitsaaidienslisensies in die FM-klankuitsaaidiens wat dieselfde lisensiegebiede het of wesenlik oorvleuelende lisensiegebiede het, te beheer nie.
(4) Geen persoon mag— (a) in ’n posisie wees om beheer oor meer as twee kommersiële
uitsaaidienslisensies in die AM-klankuitsaaidiens uit te oefen nie; (b) ’n direkteur wees van ’n maatskappy wat, of van twee of meer maatskappye
wat saam, in ’n posisie is om beheer oor meer as twee kommersiële uitsaaidienslisensies in die AM-klankuitsaaidienste uit te oefen nie;
(c) in ’n posisie wees om beheer uit te oefen oor twee kommersiële uitsaaidienslisensies in die AM-klankuitsaaidiens en ’n direkteur wees van enige maatskappy wat in ’n posisie is om beheer oor enige ander kommersiële uitsaaidienslisensie in die AM-klankuitsaaidiens uit te oefen nie.
(5) Geen persoon in subartikel (4) bedoel, mag in ’n posisie wees om twee kommersiële uitsaaidienslisensies in die AM-klankuitsaaidiens wat dieselfde lisensiegebiede het of wesenlik oorvleuelende lisensiegebiede het, te beheer nie.
(6) Die Owerheid kan op aansoek deur enige persoon, by aanvoering van gegronde redes en sonder om af te wyk van die oogmerke en beginsels in artikel 2 uiteengesit, sodanige persoon vrystel van die bepalings van subartikels (1) tot (5).
(7) Die Owerheid kan, wanneer die Owerheid dit nodig ag in die lig van die ontwikkelings in uitsaaitegnologie of met die doel om die oogmerke en beginsels in artikel 2 uiteengesit te bevorder, ’n openbare ondersoek instel en hou en aanbevelings aan die Minister maak betreffende die wysiging van enige van die bepalings van subartikels (1) tot (6).
(8) Die aanbevelings in subartikel (7) beoog, moet deur die Minister in die Nasionale Vergadering ter tafel gelê word binne 14 dae na ontvangs daarvan, indien die Nasionale Vergadering dan in sessie is, of indien die Nasionale Vergadering nie dan in sessie is nie, binne 14 dae na die begin van sy volgende sessie.
Beperkings op kruismediabeheer van kommersiële uitsaaidienste
66. (1) Kruismediabeheer van kommersiële uitsaaidienste moet onderwerp word aan die beperkings wat van tyd tot tyd deur die Nasionale Vergadering bepaal word handelende op aanbeveling van die Owerheid, na oorleg met die Minister, ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet.
(2) Geen persoon wat ’n koerant beheer, mag finansiële beheer van ’n kommersiële uitsaaidienslisensie in sowel die televisie-uitsaaidiens as klankuitsaaidiens verkry of behou nie.
(3) Geen persoon wat in ’n posisie is om ’n koerant te beheer, mag in ’n posisie wees om beheer oor ’n kommersiële uitsaaidienslisensie uit te oefen nie, hetsy in die televisie-uitsaaidiens of klankuitsaaidiens, in ’n gebied waar die koerant ’n gemiddelde ABC-sirkulasiedekking van twintig (20%) persent van die totale koerantleserskap in die gebied het, indien die lisensiegebied van die kommersiële uitsaaidienslisensie wesenlik oorvleuel met genoemde sirkulasiegebied van die koerant.
(4) In hierdie artikel beteken ‘‘wesenlik oorvleuel’’ ’n oorvleueling van vyftig (50%) persent of meer.
(5) ’n Aandeelhouding van twintig (20%) persent in ’n kommersiële uitsaaidienslisensie, hetsy in die televisie-uitsaaidiens of klankuitsaaidiens, word geag beheer uit te maak.
(6) Die Owerheid kan, by aanvoering van gegronde redes en sonder om af te wyk van die oogmerke en beginsels in artikel 2 uiteengesit, geaffekteerde persone vrystel van enige van die beperkings waarvoor hierdie artikel voorsiening maak.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 83
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(7) The Authority may, whenever the Authority considers it necessary in view of the developments in broadcasting technology or for the purposes of advancing the objects and principles enunciated in section 2, institute and conduct a public inquiry and make recommendations to the Minister regarding amendment of any of the provisions of subsections (1) to (6).
(8) The recommendations contemplated in subsection (7) must be tabled in the National Assembly by the Minister within 14 days of receipt thereof if the National Assembly is then in session, or if the National Assembly is not in session, within 14 days after the commencement of its next ensuing session.
(9) A determination made in terms of subsection (1), whether or not pursuant to an inquiry by the Authority, is not applicable to, and is not enforceable against, any broadcasting service licensee to which such determination relates for the duration of the term of the licence valid at the time such determination is made, but becomes applicable to, and enforceable against, such a broadcasting service licensee only upon the renewal of its licence upon the expiration of such term.
CHAPTER 10
COMPETITION MATTERS
Competition matters
67. (1) Where the Authority determines that the holder of a licence under this Act or a person providing a service pursuant to a licence exemption has engaged in an act or intends to engage in any act that is likely to substantially prevent or lessen competition by, among other things,—
(a) giving an undue preference to; or (b) causing undue discrimination against,
any other licensee or person providing a service pursuant to a licence exemption, the Authority may direct the licensee, by written notice, to cease or refrain from engaging in such act.
(2) The Authority must prescribe regulations— (a) setting out what actions in terms of subsection (1) would be considered by the
Authority as giving undue preference to or causing undue discrimination against another licensee or person providing a service pursuant to a licence exemption;
(b) detailing procedures for complaints and the monitoring and investigation of such actions that ensure the protection of the interests of consumers;
(c) indicating the penalties that may be imposed for failure to comply with a written notice to cease or refrain from taking such actions as prescribed in terms of subsection (2)(a).
(3) The regulations prescribed in terms of subsection (2) must specify that— (a) the Authority may refrain in whole or in part from the exercise of any power
or the performance of any function under subsection (1) where the Authority finds, as a question of fact, that to refrain would be consistent with South African electronic communications and broadcasting policy objectives contained in section 2;
(b) no ruling may be made unless, as a question fact, the Authority is satisfied that the service or class of services in question, is or will be subject to competition sufficient to protect the interests of users; and
(c) the Authority must not make a ruling if the Authority finds, as a question of fact, that to refrain would be likely to impair the establishment or continuance of a competitive market for that service or class of service.
(4) The Authority must prescribe regulations defining the relevant markets and market segments, as applicable, that pro-competitive conditions may be imposed upon licensees having significant market power where the Authority determines such markets or market segments have ineffective competition. The regulations must, among other things—
84 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(7) Die Owerheid kan, wanneer die Owerheid dit nodig ag in die lig van die ontwikkelings in uitsaaitegnologie of met die doel om die oogmerke en beginsels in artikel 2 uiteengesit te bevorder, ’n openbare ondersoek instel en hou en aanbevelings aan die Minister maak betreffende die wysiging van enige van die bepalings van subartikels (1) tot (6).
(8) Die aanbevelings in subartikel (7) beoog, moet deur die Minister in die Nasionale Vergadering ter tafel gelê word binne 14 dae na ontvangs daarvan, indien die Nasionale Vergadering dan in sessie is, of indien die Nasionale Vergadering nie dan in sessie is nie, binne 14 dae na die begin van sy volgende sessie.
(9) ’n Bepaling wat ingevolge subartikel (1) gemaak is, hetsy ingevolge ’n ondersoek deur die Owerheid al dan nie, is nie van toepassing op, en is nie afdwingbaar teen, enige uitsaaidienslisensiehouer op wie sodanige bepaling betrekking het nie, vir die duur van die termyn van die lisensie wat geldig is op die tydstip wanneer sodanige bepaling gemaak word, maar word van toepassing op en afdwingbaar teen sodanige uitsaaidienslisensiehouer slegs by hernuwing van sy lisensie by die verstryking van sodanige termyn.
HOOFSTUK 10
MEDEDINGINGSAANGELEENTHEDE
Mededingingsaangeleenthede
67. (1) Waar die Owerheid bepaal dat die houer van ’n lisensie kragtens hierdie Wet of ’n persoon wat ’n diens ingevolge ’n lisensievrystelling verskaf, ’n handeling onderneem het of voornemens is om ’n handeling te onderneem wat mededinging waarskynlik wesenlik sal voorkom of verminder deur onder andere—
(a) onbehoorlike voorkeur te gee aan; of (b) onbehoorlike diskriminasie te veroorsaak teen,
enige ander lisensiehouer of persoon wat ’n diens verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling, kan die Owerheid die lisensiehouer by skriftelike kennisgewing gelas om op te hou, of om hom of haar daarvan te weerhou, om sodanige handeling te onderneem.
(2) Die Owerheid moet regulasies voorskryf— (a) wat uiteensit watter handelinge ingevolge subartikel (1) deur die Owerheid
beskou sal word as onbehoorlike voorkeur te gee of onbehoorlike diskriminasie te veroorsaak teen ’n ander lisensiehouer of persoon wat ’n diens verskaf ingevolge ’n lisensievrystelling;
(b) wat prosedures uiteensit vir klagtes en die monitering en ondersoek van sodanige handelinge wat verseker dat die belange van verbruikers beskerm sal word;
(c) wat die strawwe aandui wat opgelê kan word vir versuim om te voldoen aan ’n skriftelike kennisgewing om op te hou, of om hom of haar daarvan te weerhou, om die handelinge te onderneem wat ingevolge subartikel (2)(a) voorgeskryf is.
(3) Die regulasies ingevolge subartikel (2) voorgeskryf, moet bepaal dat— (a) die Owerheid hom in geheel of gedeeltelik kan weerhou van die uitoefening
van enige bevoegdheid of die verrigting van enige werksaamheid ingevolge subartikel (1) waar die Owerheid bevind, as ’n feitekwessie, dat weerhouding bestaanbaar sal wees met Suid-Afrikaanse elektroniese kommunikasie- en uitsaaibeleidsoogmerke in artikel 2 vervat;
(b) geen beslissing gemaak mag word nie tensy, as ’n feitekwessie, die Owerheid oortuig is dat die onderhawige diens of klas dienste onderhewig is of sal wees aan voldoende mededinging om die belange van gebruikers te beskerm; en
(c) die Owerheid nie ’n beslissing mag maak nie indien die Owerheid bevind, as ’n feitekwessie, dat weerhouding waarskynlik die vestiging of voortbestaan van ’n mededingende mark vir daardie diens of klas dienste sal benadeel.
(4) Die Owerheid moet regulasies voorskryf wat die betrokke markte en marksegmente, soos toepaslik, omskryf en bepaal dat pro-mededingingsvoorwaardes aan lisensiehouers met ’n beduidende markkrag opgelê kan word waar die Owerheid bepaal dat sodanige markte of marksegmente ondoeltreffende mededinging het. Die regulasies moet onder andere—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 85
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) define and identify the retail or wholesale markets or market segments in which it intends to impose pro-competitive measures in cases where such markets are found to have ineffective competition;
(b) set out the methodology to be used to determine the effectiveness of competition in such markets or market segments, taking into account subsection (8);
(c) set out the pro-competitive measures the Authority may impose in order to remedy the perceived market failure in the markets or market segments found to have ineffective competition taking into account subsection (7);
(d) declare licensees in the relevant market or market segments, as applicable, that have significant market power, as determined in accordance with subsection (6), and the pro-competitive conditions applicable to each such licensee;
(e) set out a schedule in terms of which the Authority will undertake periodic review of the markets and market segments, taking into account subsection (9) and the determination in respect of the effectiveness of competition and application of pro-competitive measures in those markets; and
(f) provide for monitoring and investigation of anti-competitive behaviour in the relevant market and market segments.
(5) A licensee has significant market power with regard to the relevant market or market segment where the Authority finds that the particular individual licensee or class licensee—
(a) is dominant; (b) has control of essential facilities; or (c) has a vertical relationship that the Authority determines could harm
competition in the market or market segments applicable to the particular category of licence.
(6) The methodology contemplated in subsection (4)(b) must include but is not limited to an assessment of the following:
(a) When defining the relevant market or market segments the Authority must consider the non-transitory (structural, legal, or regulatory) entry barriers to the applicable markets or market segments and the dynamic character and functioning of the subject markets or market segments;
(b) When conducting an analysis of the effectiveness of competition in the relevant markets or market segments the Authority must take the following factors, among others, into account: (i) An assessment of relative market share of the various licensees in the
defined markets or market segments; and (ii) A forward looking assessment of the market power of each of the market
participants over a reasonable period in terms of, amongst others: (aa) actual and potential existence of competitors; (bb) the level, trends of concentration, and history of collusion, in the
market; (cc) the overall size of each of the market participants; (dd) control of essential facilities; (ee) technological advantages or superiority of a given market partici-
pant; (ff) the degree of countervailing power in the market; (gg) easy or privileged access to capital markets and financial resources; (hh) the dynamic characteristics of the market, including growth,
innovation, and products and services diversification; (ii) economies of scale and scope; (jj) the nature and extent of vertical integration; (kk) the ease of entry into the market, including market and regulatory
barriers to entry. (7) Pro-competitive terms and conditions may include but are not limited to—
86 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(a) die klein- of groothandelmarkte of marksegmente omskryf en identifiseer waar hy voornemens is om pro-mededingingsmaatreëls te tref in gevalle waar daar bevind word dat sodanige markte ondoeltreffende mededinging het;
(b) die metodologie uiteensit wat gebruik moet word om die doeltreffendheid van mededinging in sodanige markte of marksegmente te bepaal, met inagneming van subartikel (8);
(c) die pro-mededingingsmaatreëls uiteensit wat die Owerheid kan tref ten einde die vermeende markmislukking reg te stel in die markte of marksegmente waar daar bevind is dat daar ondoeltreffende mededinging is, met inagneming van subartikel (7);
(d) lisensiehouers in die betrokke mark of marksegment, soos toepaslik, verklaar wat beduidende markkrag het, soos bepaal ooreenkomstig subartikel (6), en die pro-mededingingsvoorwaardes van toepassing op elke sodanige lisensiehouer;
(e) ’n skedule uiteensit ingevolge waarvan die Owerheid periodieke hersienings van die markte en marksegmente moet doen, met inagneming van subartikel (9) en die bepaling ten opsigte van die doeltreffendheid van mededinging en die toepassing van pro-mededingingsmaatreëls in daardie markte; en
(f) voorsiening maak vir die monitering en ondersoek van teenmededingings- gedrag in die betrokke mark en marksegmente.
(5) ’n Lisensiehouer het beduidende markkrag met betrekking tot die betrokke mark of marksegment waar die Owerheid bevind dat die bepaalde individuele lisensiehouer of klaslisensiehouer—
(a) dominant is; (b) oor noodsaaklike fasiliteite beheer uitoefen; of (c) ’n vertikale verhouding het wat die Owerheid bepaal mededinging in die mark
of marksegment wat op die bepaalde kategorie lisensie van toepassing is, kan benadeel.
(6) Die metodologie in subartikel (4)(b) beoog, moet insluit maar is nie beperk nie tot ’n beoordeling van die volgende:
(a) Wanneer die betrokke mark of marksegmente omskryf word, moet die Owerheid oorweging skenk aan die niekortstondige (strukturele, wetlike of regulatoriese) toegangshindernisse vir die betrokke markte of marksegmente en die dinamiese aard en funksionering van die betrokke markte of marksegmente;
(b) wanneer ’n ontleding gemaak word van die doeltreffendheid van mededinging in die betrokke markte of marksegmente, moet die Owerheid onder andere die volgende faktore in aanmerking neem: (i) ’n Beoordeling van relatiewe markaandeel van die verskillende
lisensiehouers in die omskrewe markte of marksegmente; en (ii) ’n vooruitskouende beoordeling van die markkrag van elk van die
markdeelnemers oor ’n redelike tydperk, met betrekking tot onder andere: (aa) die werklike en potensiële bestaan van mededingers; (bb) die vlak, neigings van konsentrasie en geskiedenis van
samespanning in die mark; (cc) die oorkoepelende grootte van elk van die markdeelnemers; (dd) beheer oor noodsaaklike fasiliteite; (ee) tegnologiese voordele of superioriteit van ’n gegewe mark-
deelnemer; (ff) die graad van kompenserende krag in die mark; (gg) maklike of bevoorregte toegang tot kapitaalmarkte en finansiële
hulpbronne; (hh) die dinamiese eienskappe van die mark, insluitend groei, innovering
en diversifikasie van produkte en dienste; (ii) skaalbesparing en omvang; (jj) die aard en omvang van vertikale integrasie; (kk) die gemak van toetrede tot die mark, insluitend mark- en
regulatoriese hindernisse vir toetrede. (7) Pro-mededingingsbedinge en -voorwaardes kan insluit, maar is nie beperk nie
tot —
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 87
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(a) an obligation to act fairly and reasonably in the way in which the licensee responds to requests for access, provisioning of services, interconnection and facilities leasing;
(b) a requirement that the obligations contained in the licence terms and pro-competitive conditions must be complied with within the periods and at the times required by or under such terms and conditions, failing which a penalty may be imposed;
(c) a prohibition against discriminating in relation to matters connected with access, provisioning of services, interconnection and facilities leasing;
(d) an obligation requiring the licensee to publish, in such manner as the Authority may direct, all such information for the purpose of ensuring transparency in relation to— (i) access, interconnection and facilities leasing; or
(ii) the provision of electronic communications network services, electronic communications services or any other service offered by the licensee applicable to the relevant market or market segments at issue;
(e) an obligation to publish, in such manner as the Authority may direct, the terms and conditions for— (i) access, interconnection and facilities leasing; or
(ii) the provision of electronic communications network services, electronic communications services or any other service offered by the licensee applicable to the relevant market or market segments at issue which may take the form of a reference offer;
(f) an obligation to maintain a separation for accounting purposes between different matters relating to— (i) access, interconnection and facilities leasing;
(ii) the provision of electronic communications network services, electronic communications services or any other service offered by the licensee applicable to the relevant market or market segments at issue; and
(iii) retail and wholesale prices; (g) a requirement relating to the accounting methods to be used in maintaining the
separation of accounts referred to in paragraph (f); (h) such price controls, including requirements relating to the provision of
wholesale and retail prices in relation to matters connected with the provision of— (i) access, interconnection and facilities leasing; or
(ii) electronic communications network services, electronic communications services or any other service offered by the licensee applicable to the relevant market or market segments at issue;
(i) matters relating to the recovery of costs and cost orientation and with regard to broadcasting services, the appropriate amount of South African program- ming, including— (i) music content;
(ii) news and information programmes; and (iii) where appropriate, programming of local or regional significance;
(j) matters relating to the accounts, records and other documents to be kept and made available for inspection by the Authority.
(8) Review of pro-competitive conditions: (a) Where the Authority undertakes a review of the pro-competitive conditions
imposed upon one or more licensees under this subsection, the Authority must— (i) review the market determinations made on the basis of earlier analysis;
and (ii) decide whether to modify the pro-competitive conditions set by
reference to a market determination; (b) Where, on the basis of a review under this subsection, the Authority
determines that a licensee to whom any pro-competitive conditions apply is no longer a licensee possessing significant market power in that market or market segment, the Authority must revoke the applicable pro-competitive conditions applied to that licensee by reference to the previous market determination based on earlier analysis;
88 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(a) ’n verpligting om billik en redelik op te tree in die wyse waarop die lisensiehouer reageer op versoeke vir toegang, verskaffing van dienste, interkonneksie en verhuring van fasiliteite;
(b) ’n vereiste dat die verpligtinge vervat in die lisensiebedinge en pro- mededingingsvoorwaardes nagekom moet word binne die tydperke en op die tye vereis by of kragtens sodanige bedinge en voorwaardes, by versuim waarvan ’n straf opgelê kan word;
(c) ’n verbod op diskriminasie met betrekking tot aangeleenthede in verband met toegang, lewering van dienste, interkonneksie en verhuring van fasiliteite;
(d) ’n verpligting wat van die lisensiehouer vereis om al sodanige inligting op die wyse wat die Owerheid bepaal, te publiseer met die doel om deursigtigheid te verseker met betrekking tot— (i) toegang, interkonneksie en verhuring van fasiliteite; of
(ii) die verskaffing van elektroniese kommunikasienetwerkdienste, elektroniese kommunikasiedienste of enige ander diens wat deur die lisensiehouer aangebied word toepaslik vir die betrokke mark of marksegmente;
(e) ’n verpligting om op die wyse wat die Owerheid gelas, die bedinge en voorwaardes te publiseer vir— (i) toegang, interkonneksie en verhuring van fasiliteite; of
(ii) die verskaffing van elektroniese kommunikasienetwerkdienste, elektroniese kommunikasiedienste of enige ander diens wat deur die lisensiehouer aangebied word toepaslik vir die betrokke mark of marksegmente, wat die vorm van ’n verwysingsaanbod kan aanneem;
(f) ’n verpligting om vir rekeningkundige doeleindes ’n skeiding te handhaaf tussen verskillende aangeleenthede betreffende— (i) toegang, interkonneksie en verhuring van fasiliteite; of
(ii) die verskaffing van elektroniese kommunikasienetwerkdienste, elektroniese kommunikasiedienste of enige ander diens wat deur die lisensiehouer aangebied word toepaslik vir die betrokke mark of marksegmente; en
(iii) klein- en groothandelspryse; (g) ’n vereiste betreffende die rekeningkundige metodes wat gebruik moet word
om die skeiding van rekeninge in paragraaf (f) bedoel, te handhaaf; (h) sodanige prysbeheermaatreëls, insluitend vereistes rakende die verskaffing
van groot- en kleinhandelspryse met betrekking tot aangeleenthede rakende die verskaffing van— (i) toegang, interkonneksie en verhuring van fasiliteite; of
(ii) elektroniese kommunikasienetwerkdienste, elektroniese kommunikasie- dienste of enige ander diens wat deur die lisensiehouer aangebied word toepaslik vir die betrokke mark of marksegmente;
(i) aangeleenthede rakende die verhaling van koste en koste-oriëntering en met betrekking tot uitsaaidienste, die geskikte hoeveelheid Suid-Afrikaanse programme, insluitend— (i) musiekinhoud;
(ii) nuus- en inligtingsprogramme; en (iii) waar geskik, programme van plaaslike of streekbelang;
(j) aangeleenthede rakende die rekeninge, rekords en ander dokumente wat gehou en beskikbaar gestel moet word vir insae deur die Owerheid.
(8) Hersiening van pro-mededingingsvoorwaardes: (a) Waar die Owerheid ’n hersiening onderneem van pro-mededingings-
voorwaardes wat ingevolge hierdie subartikel aan een of meer lisensiehouers opgelê is, moet die Owerheid— (i) die markbepalings hersien wat op die grondslag van vroeëre ontleding
gedoen is; en (ii) besluit of die pro-mededingingsvoorwaardes wat met verwysing na ’n
markbepaling gestel is, gewysig moet word; (b) waar, op grond van ’n hersiening kragtens hierdie subartikel, die Owerheid
bepaal dat ’n lisensiehouer op wie enige pro-mededingingsvoorwaardes van toepassing is, nie meer ’n lisensiehouer is wat beduidende markkrag in daardie mark of marksegment het nie, moet die Owerheid die toepaslike pro-mededingingsvoorwaardes wat op daardie lisensiehouer toegepas is met verwysing na die vorige markbepaling gegrond op vroeër ontleding, herroep;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 89
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(c) Where, on the basis of such review, the Authority determines that the licensee to whom pro-competitive conditions apply continues to possess significant market power in that market or market segment, but due to changes in the competitive nature of such market or market segment the pro-competitive conditions are no longer proportional in accordance with subsection (7), the Authority must modify the applicable pro-competitive conditions applied to that licensee to ensure proportionality.
(9) Subject to the provisions of this Act, the Competition Act applies to competition matters in the electronic communications industry.
(10) The Authority is, for the purposes of the Competition Act, a regulatory authority defined in section 1 of that Act.
(11) The Authority may ask for and receive from the Competition Commission, assistance or advice on relevant proceedings of the Authority, including proceedings under this Chapter.
(12) The Competition Commission may ask for and receive from the Authority, assistance or advice on relevant proceedings of the Competition Commission.
CHAPTER 11
NUMBERING
Numbering plans and number portability
68. (1) The Authority must make regulations prescribing— (a) a numbering plan which must be amended and updated as the Authority
considers necessary— (i) for efficient use and allocation of numbers; and
(ii) to accommodate the varied protocols used and services provided by licensees under this Act; and
(b) measures to ensure that number portability is introduced in 2005 or soon thereafter, as far as is practicably possible, including— (i) the creation of a national number portability database; and
(ii) cost allocation and cost recovery among licensees. (2) A numbering plan must consist of a scheme of identification so as to ensure that
electronic communications are correctly and efficiently directed to the point of reception for which they are intended.
(3) Subject to subsection (7), the Authority must, in preparing a numbering plan, take account of existing numbering plans or schemes.
(4) The numbering plan contemplated in subsection (1)(a) must be non-discrimina- tory.
(5) The Authority must maintain and manage a central numbering database system. (6) Every individual electronic communications service licensee and individual
electronic communications network service licensee, as applicable, must submit information on all numbers, including numbers of pre-paid subscribers allocated in terms of its licence, to the Authority.
(7) The regulations made in terms of subsection (1) must include matters relating to— (a) the fees licensees must pay for the allocation of numbers to recover
administration costs; (b) the conditions under which a licensee may be required to surrender unused
numbers to the Authority for reallocation; (c) the allocation of responsibility between electronic communications service
licensees and electronic communications network service licensees for the implementation of the numbering plan and number portability to— (i) ensure effective functionality;
(ii) ensure access and routing within electronic communications networks; and
(iii) allow licensees to assign numbers to subscribers and transfer numbers when subscribers change services in an efficient manner without unreasonable delay or disruption of service;
90 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(c) waar, op grond van sodanige hersiening, die Owerheid bepaal dat die lisensiehouer op wie pro-mededingingsvoorwaardes van toepassing is, steeds beduidende markkrag in daardie mark of marksegment het, maar as gevolg van veranderinge in die mededingingsaard van sodanige mark of marksegment die pro-mededingingsvoorwaardes nie meer proporsioneel ooreenkomstig subartikel (7) is nie, moet die Owerheid die toepaslike pro-mededingingsvoorwaardes wat op daardie lisensiehouer toegepas word, wysig ten einde proporsionaliteit te verseker.
(9) Behoudens die bepalings van hierdie Wet is die Wet op Mededinging van toepassing op mededingingsaangeleenthede in die elektroniese kommunikasiebedryf.
(10) Die Owerheid is by die toepassing van die Wet op Mededinging ’n regulerende owerheid in artikel 1 van daardie Wet omskryf.
(11) Die Owerheid kan van die Mededingingskommissie hulp of advies vra en ontvang oor tersaaklike verrigtinge van die Owerheid, insluitend verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk.
(12) Die Mededingingskommissie kan van die Owerheid hulp of advies vra en ontvang oor tersaaklike verrigtinge van die Mededingingskommissie.
HOOFSTUK 11
NOMMERING
Nommeringsplanne en nommerdraagbaarheid
68. (1) Die Owerheid moet regulasies uitvaardig wat— (a) ’n nommeringsplan voorskryf, wat gewysig en bygewerk moet word soos die
Owerheid nodig ag— (i) vir die doeltreffende gebruik en toewysing van nommers; en
(ii) om die uiteenlopende protokolle wat gebruik word en dienste wat verskaf word deur lisensiehouers kragtens hierdie Wet, te akkommodeer; en
(b) maatreëls voorskryf om te verseker dat nommerdraagbaarheid in 2005 of gou daarna ingevoer word, insluitend sover prakties moontlik— (i) die skepping van ’n nasionale databasis vir nommerdraagbaarheid; en
(ii) die toewysing en verhaling van koste tussen lisensiehouers. (2) ’n Nommeringsplan moet bestaan uit ’n skema van uitkenning om te verseker dat
elektroniese kommunikasies korrek en doeltreffend gerig word na die punt van ontvangs waarvoor dit bedoel is.
(3) Behoudens subartikel (7) moet die Owerheid by die opstel van ’n nommeringsplan bestaande nommeringsplanne of skemas in ag neem.
(4) Die nommeringsplan in subartikel (1)(a) beoog, moet niediskriminerend wees. (5) Die Owerheid moet ’n sentrale nommeringsdatabasisstelsel onderhou en bestuur. (6) Elke individuele elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer en individuele
elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer, soos van toepassing, moet inligting oor alle nommers, insluitend nommers van voorafbetaalde intekenaars, wat ingevolge sy lisensie toegewys is, aan die Owerheid voorlê.
(7) Die regulasies ingevolge subartikel (1) uitgevaardig, moet aangeleenthede insluit met betrekking tot—
(a) die gelde wat lisensiehouers vir die toewysing van nommers moet betaal om administrasiekoste te verhaal;
(b) die voorwaardes waarop ’n lisensiehouer verplig kan word om ongebruikte nommers aan die Owerheid terug te gee vir hertoewysing;
(c) die toewysing van verantwoordelikheid tussen elektroniese kommunikasie- dienslisensiehouers en elektroniese kommunikasienetwerkdiens- lisensiehouers vir die implementering van die nommeringsplan en nommerdraagbaarheid om— (i) effektiewe funksionaliteit te verseker;
(ii) toegang en roetering binne elektroniese kommunikasienetwerke te verseker; en
(iii) lisensiehouers toe te laat om, op ’n doeltreffende wyse sonder onredelike vertraging of onderbreking van diens, nommers aan intekenaars toe te wys en nommers oor te dra wanneer intekenaars van diens verander;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 91
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(d) the protection for consumers including disclosure of consumer rights relating to— (i) numbers and number portability; and
(ii) the process and procedures to be followed for resolving subscriber complaints and affording subscribers remedies in the form of discounts and credits when the electronic communications network service licensee or electronic communications services licensee fails to meet its obligations under this section; and
(e) a framework, including a schedule for transforming the numbering plan to a non-geographic numbering system taking into account similar non-geo- graphic numbering plans adopted in other jurisdictions and implementation of electronic numbering, allowing the inter-operation between telephone num- bers and the Internet domain name system.
CHAPTER 12
CONSUMER ISSUES
Code of conduct, end-user and subscriber service charter
69. (1) The Authority must, as soon as reasonably possible after the coming into force of this Act, prescribe regulations setting out a code of conduct for licensees subject to this Act and persons exempted from holding a licence in terms of section 6 to the extent such persons provide a service to the public.
(2) The Authority may develop different codes of conduct applicable to different types of services. All electronic communications network services licence and electronic communications service licensees must comply with the Code of Conduct for such services as prescribed.
(3) The Authority must, as soon as reasonably possible after the coming into force of this Act, prescribe regulations setting out the minimum standards for and end-user and subscriber service charters.
(4) The Authority may develop different minimum standards for and end-user and subscriber service charters for different types of services.
(5) The matters which an end-user and subscriber service charter may address include, but are not limited to—
(a) the provision of information to end-users and subscribers regarding services, rates, and performance procedures;
(b) provisioning and fault repair services; (c) the protection of private end-user and subscriber information; (d) end-user and subscriber charging, billing, collection and credit practices; (e) complaint procedures and the remedies that are available to address the
matters at issue; and (f) any other matter of concern to end-users and subscribers.
(6) Where an end-user or subscriber is not satisfied after utilising the complaint procedures set out in the regulations, his or her complaint may be submitted to the Authority in accordance with the provisions of section 17C of the ICASA Act.
People with disabilities
70. The Authority must prescribe regulations setting out a code on people with disabilities that will be applicable to all categories of licences.
Consumer Advisory Panel
71. (1) The Authority must establish a consumer advisory panel that will advise the Authority on matters relating to consumer issues in the Republic.
(2) The constitution of the consumer advisory panel must be as prescribed.
92 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(d) die beskerming van verbruikers, insluitend openbaring van verbruikersregte met betrekking tot— (i) nommers en nommerdraagbaarheid; en
(ii) die proses en prosedures wat gevolg moet word om intekenaarklagtes op te los en aan intekenaars verhaal te verleen in die vorm van afslag en krediet wanneer die elektroniese kommunikasienetwerk- dienslisensiehouer of elektroniese kommunikasiedienstelisensiehouer versuim om sy verpligtinge kragtens hierdie artikel na te kom; en
(e) ’n raamwerk, insluitend ’n skedule om die nommeringsplan te omvorm in ’n niegeografiese nommeringstelsel, met inagneming van soortgelyke niegeografiese nommeringsplanne wat in ander jurisdiksies aangeneem is en die implementering van elektroniese nommering, wat die tussenwerkbaarheid tussen telefoonnommers en die Internetdomeinnaamstelsel moontlik maak.
HOOFSTUK 12
VERBRUIKERSKWESSIES
Gedragskode, eindgebruiker- en intekenaardienshandves
69. (1) Die Owerheid moet so gou redelikerwys moontlik na die inwerkingtreding van hierdie Wet regulasies voorskryf wat ’n gedragskode vir lisensiehouers onderhewig aan hierdie Wet en persone wat ingevolge artikel 6 vrygestel is om ’n lisensie te hou, uiteensit in soverre sulke persone ’n diens aan die publiek verskaf.
(2) Die Owerheid kan verskillende gedragskodes ontwikkel wat op verskillende tipes dienste van toepassing is. Alle elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers en elektroniese kommunikasiedienslisensiehouers moet die gedragskode vir sodanige dienste voorgeskryf, nakom.
(3) Die Owerheid moet so gou redelikerwys moontlik na die inwerkingtreding van hierdie Wet regulasies voorskryf wat die minimum standaarde vir eindgebruiker- en intekenaardienshandveste uiteensit.
(4) Die Owerheid kan verskillende minimum standaarde vir eindgebruiker- en intekenaardienshandveste vir verskillende tipes dienste ontwikkel.
(5) Die aangeleenthede waaroor ’n eindgebruiker- en intekenaardienshandves kan handel, sluit in maar is nie beperk nie tot—
(a) die voorsiening van inligting aan eindgebruikers en intekenaars oor dienste, tariewe en prestasieprosedures;
(b) voorsienings- en fouthersteldienste; (c) die beskerming van private eindgebruikers- en intekenaarsinligting; (d) praktyke vir heffing, uitstuur van rekeninge, invordering en krediet vir
eindgebruikers en intekenaars; (e) klagteprosedures en die verhaal wat beskikbaar is om die onderhawige
kwessies te hanteer; en (f) enige ander aangeleentheid van belang vir eindgebruikers en intekenaars.
(6) Waar ’n eindgebruiker of intekenaar na gebruik van die klagteprosedure in die regulasies uiteengesit nie tevrede is nie, kan sy of haar klagte aan die Owerheid voorgelê word ooreenkomstig die bepalings van artikel 17C van die OKOSA-wet.
Mense met gestremdhede
70. Die Owerheid moet regulasies voorskryf wat ’n kode oor mense met gestremdhede uiteensit, wat op alle kategorieë lisensies van toepassing sal wees.
Verbruikersadviespaneel
71. (1) Die Owerheid moet ’n verbruikersadviespaneel instel wat die Owerheid adviseer oor aangeleenthede rakende verbruikerskwessies in die Republiek.
(2) Die grondwet van die verbruikersadviespaneel moet soos voorgeskryf wees.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 93
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CHAPTER 13
GENERAL
Establishment of Electronic Communications and ICT Museum, information communication technology for government and other related services
72. (1) The Director-General must establish and manage a museum that depicts the evolution and the history of the communications and information communication technology sectors in South Africa.
(2) The museum and its contents are part of the national estate as defined in the National Heritage Resources Act, 1999 (Act No. 25 of 1999).
(3) The contents of the museum housed in the Telkom Museum on Telecommunica- tion History must be transferred to the museum established in terms of subsection (1).
(4) The Minister must, after consultation with the cabinet member responsible for government communications, establish a centre for government departments and entities to communicate with the public to ensure efficiency in administrative services.
(5) The centre must also serve as the directory of contact using SMS and other related services.
(6) The Authority must allocate a four-digit number through which the public can access government directory information services free of charge.
(7) The cost of providing the government directory information service must be borne by the licensee.
E-rate
73. (1) Internet services, provided to all public schools as defined in the South African Schools Act, 1996 (Act No. 84 of 1996), and all public further education and training institutions as defined in the Further Education and Training Act, 1998 (Act No. 98 of 1998), must be provided at a minimum discounted rate of 50% off the total charge levied by the licensee providing Internet services to such institutions.
(2) The discount is applicable of the total charge levied by the licensee which includes but is not limited to the following:
(a) Any connectivity charges for access to the Internet; (b) charges for any equipment used for or in association with connectivity to the
Internet; and (c) all calls made to an Internet Service Provider.
(3) Where the licensee, who provides Internet services to the institutions as contemplated in subsection (1), obtains its electronic communications facilities for the provision of Internet services from a electronic communications network service licensee, the licensee is entitled to a minimum of 50% off the retail rate charged to it by the electronic communications network service licensee for the facilities in question.
(4) The implementation of this section must be in the manner prescribed. (5) The Minister may, in consultation with the Minister responsible for Education,
declare categories of independent schools or private further education and training institutions to be entitled to the discount mentioned in subsection (1).
Offences and penalties
74. (1) Any natural person, juristic person or licensee who contravenes or fails to comply with any licence condition contained in the licence, is guilty of an offence and is liable on conviction to the penalties set out in subsection (2).
(2) Any natural person, juristic person or licensee who contravenes or fails to materially comply with any specific terms and conditions contained in the licence relating to construction or placing into service of electronic communications facilities or electronic communications networks, is guilty of an offence and upon conviction, such natural person, juristic person or licensee must outsource—
94 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
HOOFSTUK 13
ALGEMEEN
Instelling van Museum van Elektroniese Kommunikasie en IKT, inligtings- kommunikasietegnologie vir regerings- en ander verwante dienste
72. (1) Die Direkteur-generaal moet ’n museum instel en bestuur wat die evolusie en die geskiedenis van die kommunikasie- en inligtingkommunikasietegnologie-sektore in Suid-Afrika uitbeeld.
(2) Die museum en sy inhoud is deel van die nasionale besit soos omskryf in die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, 1999 (Wet No. 25 van 1999).
(3) Die inhoud van die museum gehuisves in die Telkom Museum oor Telekommunikasiegeskiedenis moet oorgeplaas word na die museum wat ingevolge subartikel (1) ingestel is.
(4) Die Minister moet na oorleg met die kabinetslid verantwoordelik vir regeringskommunikasie ’n sentrum vir staatsdepartemente en -entiteite instel om met die publiek te kommunikeer ten einde doeltreffende administratiewe dienste te verseker.
(5) Die sentrum moet ook dien as die kontakgids deur die gebruik van KBD en ander verwante dienste.
(6) Die Owerheid moet ’n viersyfernommer toewys waardeur die publiek gratis toegang tot regeringsgidsinligtingsdienste kan kry.
(7) Die koste om die regeringsgidsinligtingsdiens te verskaf, moet deur die lisensiehouer gedra word.
E-tarief
73. (1) Internetdienste, wat gelewer word aan alle openbare skole soos omskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996), en alle openbare instellings vir verdere onderwys en opleiding soos omskryf in die Wet op Verdere Onderwys en Opleiding, 1998 (Wet No. 98 van 1998), moet gelewer word teen ’n minimum verdiskonteerde tarief van 50% van die totale koste wat gehef word deur die lisensiehouer wat internetdienste aan sulke instellings lewer.
(2) Die diskonto is van toepassing op die totale koste wat gehef word deur die lisensiehouer, wat die volgende insluit maar nie daartoe beperk is nie:
(a) Enige konnektiwiteitsgelde vir toegang tot die Internet; (b) heffings vir enige toerusting wat gebruik word vir of saam met konnektiwiteit
tot die Internet; en (c) alle oproepe wat na ’n internetdiensverskaffer gemaak word.
(3) Waar die lisensiehouer wat internetdienste verskaf aan die instellings in subartikel (1) beoog sy elektroniese kommunikasiefasiliteite vir die lewering van internetdienste van ’n elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer verkry, is die lisensiehouer geregtig op ’n minimum van 50% van die kleinhandelstarief wat die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer hom vir die betrokke fasiliteite laat betaal.
(4) Die implementering van hierdie artikel moet op die voorgeskrewe wyse geskied. (5) Die Minister kan, in oorleg met die Minister verantwoordelik vir Onderwys,
kategorieë van onafhanklike skole of private instellings vir verdere onderwys en opleiding verklaar wat geregtig is op die diskonto in subartikel (1) bedoel.
Misdrywe en strawwe
74. (1) ’n Natuurlike persoon, regspersoon of lisensiehouer wat enige lisensievoorwaarde in die lisensie vervat, oortree of versuim om daaraan te voldoen, begaan ’n misdryf en is by skuldigbevinding strafbaar met die strawwe in subartikel (2) uiteengesit.
(2) ’n Natuurlike persoon, regspersoon of lisensiehouer wat enige spesifieke bedinge en voorwaardes in die lisensie vervat met betrekking tot die oprigting of indiensstelling van elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke oortree of versuim om wesenlik daaraan te voldoen, begaan ’n misdryf en by skuldigbevinding moet sodanige natuurlike persoon, regspersoon of lisensiehouer—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 95
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(a) the construction; or (b) placing into service,
of the electronic communications facilities or electronic communications networks, or parts thereof, that are the subject of the contravention or failure to comply, by entering into one or more agreements with a third-party engaging such person to build or operate the electronic communications facilities or electronic communications networks in accordance with the specific terms and conditions contained in the licence.
(3) The agreements contemplated in subsection (2) are subject to the following: (a) The natural person, juristic person or licensee must enter into the outsource
agreement within (90) ninety days of a finding of a contravention or failure to comply with the terms and conditions of the licensee; and
(b) The particular electronic communications facilities or electronic communica- tions networks must be constructed and placed in operation as soon as practicable after conclusion of the outsource agreement subject to oversight and review by the Authority.
(4) In the case of unwillingness or inability of the licensee to negotiate or agree on the terms and conditions of the outsource agreement, within the period specified in subsection (3)(a), the Authority may—
(a) impose terms and conditions consistent with the specific terms and conditions contained in the licence, this Act and the related legislation, as applicable; or
(b) propose terms and conditions, which, subject to negotiations among the parties, must be agreed to by the parties within the period specified in subsection (3)(a).
(5) The construction or placing into service of the electronic communications facilities or electronic communications networks, or parts thereof, contemplated in subsection (2) may be undertaken by—
(a) the third-party outsource contractor under the authority of the licence held by the natural person, juristic person or licensee that is a party to the outsource agreement; or
(b) in terms of an individual or class licence held by the third-party outsource contractor, provided, that the natural person, juristic person or licensee must remain liable under its licence and the outsource agreement must be subject to the terms and conditions of such licence, this Act and the related legislation, as applicable.
Directory services
75. The Authority may prescribe or impose through licence conditions, as the case may be, measures in respect of directories and directory enquiry services, regarding—
(a) the protection of personal data; (b) the protection of privacy; (c) language preferences; (d) the prevention of fraud; (e) the prohibition of marketing and unfair trading practices; (f) the provision of assistance to security services or other public safety officials; (g) related charges; (h) the establishment of a national directory information database; (i) the availability of a directory; and (j) such other related matters as the Authority may determine.
Establishment of public emergency communications centres
76. (1) The Minister may by notice in the Gazette establish public emergency communications centres to be known as ‘‘ 112 Emergency Centres’’ .
(2) A 112 Emergency Centre is a service by means of which a subscriber has the ability to contact an emergency centre by dialling the numerals 112 in order to request an emergency service.
(3) 112 Emergency Centres must be accountable to the Minister.
96 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(a) die oprigting; of (b) die indiensplasing,
van die elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke, of dele daarvan, wat die onderwerp van die oortreding of versuim om te voldoen is, uitkontrakteer deur een of meer ooreenkomste aan te gaan met ’n derde party om sodanige persoon te betrek om die elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke te bou of te bedryf ooreenkomstig die spesifieke bedinge en voorwaardes in die lisensie vervat.
(3) Die ooreenkomste in subartikel (2) beoog, is aan die volgende onderhewig: (a) Die natuurlike persoon, regspersoon of lisensiehouer moet die
uitkontrakteringsooreenkoms aangaan binne negentig (90) dae na ’n bevinding van ’n oortreding of versuim om aan die bedinge en voorwaardes van die lisensiehouer te voldoen; en
(b) die bepaalde elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke moet opgerig en in bedryf gestel word so gou prakties moontlik na die aangaan van die uitkontrakteringsooreenkoms, behoudens toesig en hersiening deur die Owerheid.
(4) In die geval van onwilligheid of onvermoë van die lisensiehouer om te onderhandel of oor die bedinge en voorwaardes van die uitkontrakteringsooreenkoms ooreen te kom binne die tydperk in subartikel (3)(a) bepaal, kan die Owerheid—
(a) bedinge en voorwaardes oplê in ooreenstemming met die spesifieke bedinge en voorwaardes in die lisensie, hierdie Wet en die verwante wetgewing vervat, soos toepaslik; of
(b) bedinge en voorwaardes voorstel, waaroor die partye, behoudens onderhandelings tussen die partye, moet ooreenkom binne die tydperk in subartikel (3)(a) bepaal.
(5) Die oprigting of indiensstelling van die elektroniese kommunikasiefasiliteite of elektroniese kommunikasienetwerke, of dele daarvan, in subartikel (2) beoog, kan onderneem word—
(a) deur die derdeparty-uitkontrakteringskontrakteur kragtens die gesag van die lisensie gehou deur die natuurlike persoon, regspersoon of lisensiehouer wat ’n party by die uitkontrakteringsooreenkoms is; of
(b) ingevolge ’n individuele of klaslisensie deur die derdeparty-uitkontrak- teringskontrakteur gehou, met dien verstande dat die natuurlike persoon, regspersoon of lisensiehouer kragtens sy lisensie aanspreeklik moet bly en die uitkontrakteringsooreenkoms onderhewig moet wees aan die bedinge en voorwaardes van sodanige lisensie, hierdie Wet en die verwante wetgewing, soos van toepassing.
Gidsdienste
75. Die Owerheid kan maatreëls voorskryf of deur lisensievoorwaardes oplê, na gelang van die geval, ten opsigte van gidse en gidsnavraagdienste betreffende—
(a) die beskerming van persoonlike data; (b) die beskerming van privaatheid; (c) taalvoorkeure; (d) die voorkoming van bedrog; (e) die verbod op bemarking en onbillike handelspraktyke; (f) die verlening van bystand aan sekuriteitsdienste of ander openbare
veiligheidsbeamptes; (g) verwante heffings; (h) die instelling van ’n nasionale gidsinligtingsdatabasis; (i) die beskikbaarheid van ’n gids; en (j) die ander verwante aangeleenthede wat die Owerheid bepaal.
Instelling van openbare noodkommunikasiesentrums
76. (1) Die Minister kan by kennisgewing in die Staatskoerant openbare noodkommunikasiesentrums instel, wat as ‘‘112-noodsentrums’’ bekend staan.
(2) ’n 112-noodsentrum is ’n diens by wyse waarvan ’n intekenaar die vermoë het om met ’n noodsentrum in verbinding te tree deur die syfers 112 te skakel ten einde ’n nooddiens te versoek.
(3) 112-noodsentrums is verantwoordingspligtig teenoor die Minister.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 97
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(4) Electronic communications network service licensees and electronic communi- cations service licensees must—
(a) carry communications to 112 Emergency Centres and from 112 Emergency Centres to emergency organisations; and
(b) make automatic number identity, such as caller line identity, and automatic location identity available to 112 Emergency Centres.
(5) The obligation imposed on licensees in terms of subsection (4)(b) supersedes any request by a subscriber to withhold their identity or location, which may be permitted under any applicable law or licence condition.
(6) Licensees are exempted from liability for all claims arising out of acts done in meeting their obligation under subsection (4)(b).
(7) The Authority may make regulations to— (a) ensure the implementation of sections 76, 77 and 78; and (b) extend the obligations under subsection (4) to other holders of class and
individual licences. (8) Where the Authority extends the obligations under subsection (4) to other
licensees the provisions of sections 76, 77 and 78 apply to such licensees.
Duties of 112 Emergency Centres and licensees
77. (1) 112 Emergency Centres must transmit a request for an emergency service to an emergency organisation.
(2) Licensees required to carry communications to 112 Emergency Centres may not levy any charge on the caller for placing calls to 112 Emergency Centres.
(3) The cost of transporting any communications, including automatic number identity and automatic location identity, to and from 112 Emergency Centres to any emergency organisation must be borne by the licensee.
National Public emergency number
78. (1) The number 112 is hereby established as the exclusive national public emergency number.
(2) No person may apply for the registration, in terms of applicable intellectual property legislation or any other law, of any mark or domain name containing the numerals 1-1-2 in that sequence.
(3) No person may call the national emergency telecommunication number 112 for any purpose other than to request an emergency service.
Standards, capabilities and operating procedures of 112 Emergency Centres
79. (1) As far as practicably possible, 112 Emergency Centres must have voice, SMS, data and global positioning systems capability.
(2) The Minister may, from time to time, by notice in the Gazette direct 112 Emergency Centres to develop and apply common technical standards and standard operating procedures.
(3) 112 Emergency Centres may, subject to the provisions of Chapter 3, establish their own radio networks, if such networks are used exclusively to communicate calls and SMS to 112 Emergency Centres or emergency organisations.
(4) Emergency Centres may display the 112 public emergency numbers on public roads and other public places without cost.
CHAPTER 14
UNIVERSAL SERVICE AND ACCESS AGENCY OF SOUTH AFRICA
Continued existence of Universal Service Agency
80. (1) Despite the repeal of the Telecommunications Act by this Act, the Universal Service Agency established in terms of section 58(1) of the Telecommunications Act continues to exist as a juristic person in terms of this Act and will henceforth be called the Universal Service and Access Agency of South Africa.
98 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(4) Elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers en elektroniese kommunikasiedienslisensiehouers moet—
(a) kommunikasies na 112-noodsentrums en vanaf 112-noodsentrums na noodorganisasies dra; en
(b) outomatiese nommeridentiteit, soos oproeperlynidentiteit en outomatiese plekidentiteit, aan 112-noodsentrums beskikbaar stel.
(5) Die verpligting ingevolge subartikel (4)(b) aan lisensiehouers opgelê, oorheers enige versoek deur ’n intekenaar om sy of haar identiteit of plek te weerhou wat kragtens enige toepaslike wet of lisensievoorwaarde toegelaat kan word.
(6) Lisensiehouers is vrygestel van aanspreeklikheid vir alle eise voortspruitend uit handelinge verrig ter uitvoering van hulle verpligting kragtens subartikel (4)(b).
(7) Die Owerheid kan regulasies uitvaardig om— (a) die implementering van artikels 76, 77 en 78 te verseker; en (b) die verpligtinge kragtens subartikel (4) na ander houers van individuele en
klaslisensies uit te brei. (8) Waar die Owerheid die verpligtinge kragtens subartikel (4) na ander
lisensiehouers uitbrei, is die bepalings van artikels 76, 77 en 78 op sodanige lisensiehouers van toepassing.
Pligte van 112-noodsentrums en lisensiehouers
77. (1) 112-noodsentrums moet ’n versoek vir ’n nooddiens aan ’n noodorganisasie oorsend.
(2) Lisensiehouers wat kommunikasies na 112-noodsentrums moet dra, mag geen gelde aan ’n oproeper oplê om oproepe na ’n 112-noodsentrum deur te stuur nie.
(3) Die koste van vervoer van enige kommunikasies, insluitend outomatiese nommeridentiteit en outomatiese plekidentiteit, na en van 112-noodsentrums aan enige noodorganisasie moet deur die lisensiehouer gedra word.
Nasionale openbare noodnommer
78. (1) Die nommer 112 word hierby ingestel as die eksklusiewe nasionale openbare noodnommer.
(2) Niemand mag ingevolge toepaslike wetgewing oor intellektuele goedere of enige ander reg aansoek doen vir registrasie van enige merk of domeinnaam wat die syfers 1-1-2 in daardie volgorde bevat nie.
(3) Niemand mag die nasionale noodtelekommunikasienommer 112 vir enige ander doel as ’n versoek vir ’n nooddiens skakel nie.
Standaarde, vermoëns en bedryfsprosedures van 112-noodsentrums
79. (1) Sover doenlik moet 112-noodsentrums die vermoë van stem-, KBD-, data- en globale plekbepalingstelsels hê.
(2) Die Minister kan van tyd tot tyd by kennisgewing in die Staatskoerant 112-noodsentrums gelas om algemene tegniese standaarde en standaard- bedryfsprosedures te ontwikkel en toe te pas.
(3) Behoudens die bepalings van Hoofstuk 3 kan 112-noodsentrums hulle eie radionetwerke instel, mits sodanige netwerke uitsluitlik gebruik word om oproepe en KBD na 112-noodsentrums of noodorganisasies te skakel.
(4) Noodsentrums kan die 112 openbare noodnommer op openbare paaie en ander openbare plekke kosteloos vertoon.
HOOFSTUK 14
UNIVERSELE DIENS-EN-TOEGANGSAGENTSKAP VAN SUID-AFRIKA
Voortbestaan van Universele Diens-agentskap
80. (1) Ondanks die herroeping van die Telekommunikasiewet deur hierdie Wet bly die Universele Diens-agentskap ingestel ingevolge artikel 58(1) van die Telekommunikasiewet voortbestaan as ’n regspersoon ingevolge hierdie Wet, en dit heet voortaan die Universele Diens-en-Toegangsagentskap van Suid-Afrika.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 99
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(2) The Minister may, by notice in the Gazette, appoint a board of up to seven members to provide oversight of and guidance to the Agency.
(3) A board appointed by the Minister in terms of section 58(2) of the Telecommu- nications Act is considered to have been appointed in terms of this Act.
Functions of Board
81. (1) The Agency’s board must exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, upon it in accordance with any policy direction issued by the Minister.
(2) The board must— (a) represent the Agency before the Minister and the Authority; (b) oversee the functions of the Agency; (c) prepare and update a strategic plan for the Agency at least once every three
years to be used by the Agency in exercising its powers and carrying out its functions;
(d) approve the annual report referred to in section 86 prior to submission to the Minister;
(e) approve the statement of estimated income and expenditures and any adjusted statements referred to in section 84 prior to submission to the Minister;
(f) approve the Chief Executive Officer’s (CEO’s) recommendations referred to in section 83(3)(b);
(g) oversee the accounts of the Agency referred to in sections 84, 85 and 91; and (h) take such other decisions as may be requested by the CEO of the Agency in
terms of this Chapter.
Functions of Agency
82. (1) The Agency must— (a) strive to promote the goal of universal access and universal service; (b) encourage, facilitate and offer guidance in respect of any scheme to provide—
(i) universal access or universal service; or (ii) telecommunication services as part of reconstruction and development
projects and programmes contemplated in section 3(a) of the Recon- struction and Development Programme Fund Act, 1994 (Act No. 7 of 1994), where such provision will contribute to the attainment of the object of the project or programme in question; and
(c) foster the adoption and use of new methods of attaining universal access and universal service.
(2) For purposes of subsection (1)(b)(ii), reference to telecommunication services in relation to development projects and programmes contemplated in section 3(a) of the Reconstruction and Development Programme Fund Act, 1994, must be regarded as reference to electronic communications network services under this Act.
(3) (a) The Agency must from time to time, with due regard to circumstances and attitudes prevailing in the Republic and after obtaining public participation to the greatest degree practicable, make recommendations to enable the Minister to determine what constitutes—
(i) universal access by all areas and communities in the Republic to electronic communications services and electronic communications network services; and
(ii) the universal provision for all persons in the Republic of electronic communications services and access to electronic communications networks, including any elements or attributes thereof.
(b) Such a determination— (i) must be published in the Gazette; and
(ii) may be amended or substituted by the Minister on the recommendation of the Agency as provided for in this subsection.
(4) The Agency— (a) may undertake such investigations into matters relating to its functions as it
may consider necessary;
100 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) Die Minister kan by kennisgewing in die Staatskoerant ’n raad met hoogstens sewe lede aanstel om toesig oor en leiding aan die Agentskap te bied.
(3) ’n Raad wat ingevolge artikel 58(2) van die Telekommunikasiewet aangestel is, word geag ingevolge hierdie Wet aangestel te wees.
Werksaamhede van Raad
81. (1) Die Agentskap se raad moet die bevoegdhede aan hom opgedra en die pligte wat hom opgelê is, uitoefen en verrig ooreenkomstig enige beleidsvoorskrif deur die Minister uitgereik.
(2) Die raad moet— (a) die Agentskap voor die Minister en die Owerheid verteenwoordig; (b) oor die werksaamhede van die Agentskap toesig hou; (c) minstens een keer elke drie jaar ’n strategiese plan vir die Agentskap opstel en
bywerk vir gebruik deur die Agentskap by die uitoefening van sy bevoegdhede en die uitvoering van sy werksaamhede;
(d) die jaarverslag in artikel 86 bedoel, goedkeur voordat dit aan die Minister voorgelê word;
(e) die staat van geraamde inkomste en uitgawes en enige aangepaste state in artikel 84 bedoel, goedkeur voordat dit aan die Minister voorgelê word;
(f) die Hoof- Uitvoerende Beampte (HUB) se aanbevelings in artikel 83(3)(b) bedoel, goedkeur;
(g) toesig hou oor die Agentskap se rekeninge in artikels 84, 85 en 91 bedoel; en (h) die ander besluite neem wat deur die HUB van die Agentskap ingevolge
hierdie Hoofstuk versoek word.
Werksaamhede van Agentskap
82. (1) Die Agentskap moet— (a) daarna streef om die doelwit van universele toegang en universele diens te
bevorder; (b) aanmoedig, vergemaklik en leiding bied ten opsigte van enige skema vir die
verskaffing van— (i) universele toegang of universele diens; of
(ii) telekommunikasiedienste as deel van heropbou- en ontwikkelings- projekte en -programme beoog in artikel 3(a) van die Wet op die Heropbou- en Ontwikkelingsprogramfonds, 1994 (Wet No. 7 van 1994), waar sodanige verskaffing sal bydra tot die bereiking van die oogmerk van die betrokke projek of program; en
(c) die aanneem en gebruik van nuwe metodes vir die bereiking van universele toegang en universele diens bevorder.
(2) By die toepassing van subartikel (1)(b)(ii) word ’n verwysing na telekommunikasiedienste met betrekking tot ontwikkelingsprojekte en -programme beoog in artikel 3(a) van die Wet op die Heropbou- en Ontwikkelingsprogramfonds, 1994, geag ’n verwysing te wees na elektroniese kommunikasienetwerkdienste kragtens hierdie Wet.
(3) (a) Die Agentskap moet van tyd tot tyd, met behoorlike inagneming van heersende omstandighede en houdings in die Republiek en na verkryging van die grootste doenlike mate van openbare deelname, aanbevelings maak om die Minister in staat te stel om te bepaal wat behels—
(i) universele toegang deur alle gebiede en gemeenskappe in die Republiek tot elektroniese kommunikasiedienste en elektroniese kommunikasie- netwerkdienste; en
(ii) die universele verskaffing aan alle persone in die Republiek van elektroniese kommunikasiedienste en toegang tot elektroniese kommunikasienetwerke, insluitend enige elemente of eienskappe daarvan.
(b) So ’n bepaling— (i) moet in die Staatskoerant gepubliseer word; en
(ii) kan deur die Minister gewysig of vervang word op aanbeveling van die Agentskap soos in hierdie subartikel bepaal.
(4) Die Agentskap— (a) kan die ondersoeke na aangeleenthede rakende sy werksaamhede onderneem
wat hy nodig ag;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 101
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(b) must conduct research into and keep abreast of developments in the Republic and elsewhere on information communication technology, electronic commu- nications services and electronic communications facilities;
(c) must continually survey and evaluate the extent to which universal access and service have been achieved;
(d) may issue information from time to time on the provision of electronic communications services and electronic communications networks in the Republic and access thereto;
(e) must, when so requested by the Minister, make recommendations to the Minister in relation to policy on any matter relating to universal access and universal service;
(f) must, when so requested by the Authority, advise the Authority on any matter relating to universal access and universal service;
(g) must continually evaluate the effectiveness of this Act and things done in terms thereof towards the achievement of the goal of universal access and universal service;
(h) may liaise, consult and co-operate with any person or authority; (i) may appoint experts and other consultants on such conditions as the Agency
may determine. (5) The Agency must manage the Universal Service and Access Fund in accordance
with the provisions of this Chapter.
CEO and staff of Agency
83. (1) The Agency is under the direction and control of the CEO appointed by the Board.
(2) The CEO— (a) must be a suitably qualified and experienced person; (b) is subject to the direction and oversight of the board in the performance of all
financial and administrative functions as well as other work as may arise from the performance of the Agency’s functions under this Act; and
(c) must exercise any powers delegated to him or her by the board. (3) Without derogating from his or her general powers, duties and functions as set
forth in this section, the CEO must— (a) approve of expenditures from the universal service and access fund; (b) conduct competitive tenders in terms of section 90 and make recommenda-
tions to the board. (4) The CEO must enter into a performance agreement with the Board. The
perfomance agreement must, amongst other things— (a) set appropriate key performance indicators; and (b) set measurable perfomance targets.
(5) The CEO must employ a staff, including senior management and such other persons as may be necessary to assist him or her with the performance of the functions of the Agency.
(6) The staff of the Agency is accountable to and must enter into a performance agreement with the CEO.
(7) The CEO must manage and direct the activities of the Agency. (8) The CEO must, in the selection of the staff of the Agency—
(a) promote the empowerment of historically disadvantaged persons, including women, the youth and people with disabilities;
(b) subject to paragraph (a), apply equal opportunity employment practices. (9) The CEO and other staff of the Agency must be appointed on the grounds of their
qualifications, expertise or experience in the fields, when viewed collectively, of development planning, community development, social sciences, economics, electronic communications and publicity.
(10) A person may not be appointed or continue in office as CEO or other member of the staff of the Agency if he or she becomes unfit to hold the office or becomes incapacitated.
(11) The CEO of the Agency must be appointed for such period not exceeding five years as may be determined when he or she is appointed.
102 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(b) moet navorsing doen oor, en op die hoogte bly van, ontwikkelings in die Republiek en elders in inligtingskommunikasietegnologie, elektroniese kommunikasiedienste en elektroniese kommunikasiefasiliteite;
(c) moet voortdurend opnames maak en evaluasie doen oor die mate waarin universele toegang en diens bereik is;
(d) kan van tyd tot tyd inligting uitreik oor die verskaffing van elektroniese kommunikasiedienste en elektroniese kommunikasienetwerke in die Republiek en toegang daartoe;
(e) moet, wanneer aldus deur die Minister versoek, aanbevelings aan die Minister maak met betrekking tot beleid oor enige aangeleentheid rakende universele toegang en universele diens;
(f) moet, wanneer aldus deur die Minister versoek, die Owerheid adviseer oor enige aangeleentheid rakende universele toegang en universele diens;
(g) moet voortdurend die doeltreffendheid van hierdie Wet en dinge ingevolge daarvan gedoen, evalueer met die oog op die bereiking van die doelwit van universele toegang en universele diens;
(h) kan met enige persoon of owerheid skakel, oorleg pleeg en saamwerk; en (i) kan deskundiges en ander konsultante aanstel op die voorwaardes wat die
Agentskap bepaal. (5) Die Agentskap moet die Universele Diens-en-Toegangsfonds ooreenkomstig die
bepalings van hierdie Hoofstuk bestuur.
Hoof- uitvoerende beampte en personeel van Agentskap
83. (1) Die Agentskap staan onder leiding en beheer van die HUB, wat deur die Raad aangestel word.
(2) Die HUB— (a) moet ’n paslik gekwalifiseerde en ervare persoon wees; (b) is onderhewig aan die leiding en toesig van die raad by die verrigting van alle
finansiële en administratiewe werksaamhede asook ander werk voortspruitend uit die verrigting van die Agentskap se werksaamhede kragtens hierdie Wet; en
(c) moet enige bevoegdhede uitoefen wat deur die raad aan hom of haar gedelegeer word.
(3) Sonder om afbreuk te doen aan sy of haar algemene bevoegdhede, pligte en werksaamhede soos in hierdie artikel uiteengesit, moet die HUB—
(a) uitgawes uit die Universele Diens-en-Toegangsfonds goedkeur; (b) mededingende tenders ingevolge artikel 90 bedryf en aanbevelings aan die
raad doen. (4) Die HUB moet ’n prestasie-ooreenkoms met die raad sluit. Die prestasie-
ooreenkoms moet onder andere— (a) gepaste sleutelprestasie-aanwysers bepaal; en (b) meetbare prestasieteikens stel.
(5) Die HUB moet personeel in diens neem, insluitend senior bestuur en die ander persone wat nodig is om hom of haar met die verrigting van die werksaamhede van die Agentskap by te staan.
(6) Die personeel van die Agentskap is aanspreeklik teenoor en moet ’n prestasie- ooreenkoms aangaan met die HUB.
(7) Die HUB moet die bedrywighede van die Agentskap bestuur en beheer. (8) Die HUB moet by die keuring van die personeel van die Agentskap—
(a) die bemagtiging van histories benadeelde persone, insluitend vroue, die jeug en persone met gestremdhede, bevorder; en
(b) behoudens paragraaf (a), gelykegeleentheid-indiensnemingspraktyke toepas. (9) Die HUB en ander personeel van die Agentskap moet aangestel word op grond
van hulle kwalifikasies, kundigheid of ondervinding op die gebiede van, gesamentlik beskou, ontwikkelingsbeplanning, gemeenskapsontwikkeling, sosiale wetenskappe, ekonomie, elektroniese kommunikasie en publisiteit.
(10) ’n Persoon mag nie aangestel word of aanbly in die pos van HUB of ander lid van die personeel van die Agentskap nie indien hy of sy ongeskik word om die pos te beklee of onbekwaam raak.
(11) Die HUB van die Agentskap word aangestel vir die tydperk van hoogstens vyf jaar wat bepaal word wanneer hy of sy aangestel word.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 103
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(12) The CEO and other employees of the Agency hold office on such conditions as to remuneration and otherwise—
(a) in the case of the CEO, as the Minister may determine with the concurrence of the Minister of Finance;
(b) in the case of other employees, as the CEO may determine with the concurrence of the Minister and the Minister of Finance.
(13) Different periods and conditions may be determined under subsections (11) or (12) in respect of different employees.
Financing of Agency
84. (1) The operating and capital costs of the Agency must be financed from money appropriated by Parliament from time to time for that purpose.
(2) The Agency must utilise any money contemplated in subsection (1) in accordance with the statement of estimated income and expenditure referred to in subsection (3).
(3) The Agency— (a) must in each financial year, at a time determined by the Minister, submit a
statement of estimated income and expenditure for the following financial year to the Minister for his or her approval, granted with the concurrence of the Minister of Finance; and
(b) may in any financial year submit adjusted statements of estimated income and expenditure to the Minister for his or her approval, granted with the concurrence of the Minister of Finance.
Banking account
85. The Agency must, with the approval of the Director-General, open and maintain with a bank, registered as such in terms of the Banks Act, 1990 (Act No. 94 of 1990), an account in which there must be deposited the money received by the Agency and from which payments for it or on its behalf may be made.
Annual and other reports
86. (1) The Agency must submit to the Minister— (a) such information and particulars as he or she may from time to time, in
writing, require in connection with the activities of the Agency; and (b) a report in regard to the functions, affairs and activities of the Agency,
annually and as soon as is reasonably practicable after the end of each period of 12 months ending on 31 March, in respect of such period.
(2) Without derogating from the generality of the provisions of subsection (1), the annual report must, among others, include—
(a) information regarding progress towards achieving the goal of universal service; and
(b) such other information as the Minister may determine. (3) The Minister must table a copy of the annual report in Parliament within 30 days
after it is received by him or her if Parliament is then in ordinary session or, if Parliament is not then in ordinary session, within 30 days after the commencement of its next ordinary session.
Continued existence and control of Universal Service Fund
87. (1) Despite the repeal of the Telecommunications Act by this Act, the Universal Service Fund established in terms of section 65(1) of the Telecommunications Act continues to exist in terms of this Act and will henceforth be called the Universal Service and Access Fund, and the Agency must keep account of the Fund in its books and credit the Fund with—
(a) universal service contributions referred to in section 89; and (b) money accruing to the Universal Service and Access Fund from any other
source. (2) All money received, the amounts of which in terms of subsection (1) must be
credited to the Universal Service and Access Fund in the books of the Agency, must be paid into the National Revenue Fund established by section 185 of the Constitution.
104 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(12) Die HUB en ander werknemers van die Agentskap beklee hulle ampte op die voorwaardes rakende besoldiging en andersins—
(a) in die geval van die HUB, wat die Minister met die instemming van die Minister van Finansies bepaal; en
(b) in die geval van die ander werknemers, wat die HUB met die instemming van die Minister en die Minister van Finansies bepaal.
(13) Verskillende tydperke en voorwaardes kan kragtens subartikel (11) of (12) ten opsigte van verskillende werknemers bepaal word.
Finansiering van Agentskap
84. (1) Die bedryfskoste en kapitaalkoste van die Agentskap moet gefinansier word uit geld wat van tyd tot tyd deur die Parlement vir daardie doel bewillig word.
(2) Die Agentskap moet enige geld in subartikel (1) beoog, gebruik ooreenkomstig die staat van geraamde inkomste en uitgawes in subartikel (3) bedoel.
(3) Die Agentskap— (a) moet in elke finansiële jaar op die tyd deur die Minister bepaal, ’n staat van
geraamde inkomste en uitgawes vir die daaropvolgende finansiële jaar aan die Minister voorlê vir sy of haar goedkeuring, wat met die instemming van die Minister van Finansies verleen word; en
(b) kan in enige finansiële jaar aangesuiwerde state van inkomste en uitgawes aan die Minister voorlê vir sy of haar goedkeuring, wat met die instemming van die Minister van Finansies verleen word.
Bankrekening
85. Die Agentskap moet, met die goedkeuring van die Direkteur-generaal, by ’n bank wat as sodanig ingevolge die Bankwet, 1990 (Wet No. 94 van 1990), geregistreer is, ’n rekening open en onderhou waarin die geld wat deur die Agentskap ontvang word, gedeponeer moet word en waaruit betalings vir of namens die Agentskap gedoen kan word.
Jaarverslag en ander verslae
86. (1) Die Agentskap moet aan die Minister voorlê— (a) die inligting en besonderhede wat hy of sy van tyd tot tyd skriftelik verlang in
verband met die bedrywighede van die Agentskap; en (b) ’n verslag oor die werksaamhede, sake en bedrywighede van die Agentskap,
jaarliks en so gou redelikerwys doenlik na die einde van elke tydperk van 12 maande eindigend op 31 Maart, ten opsigte van sodanige tydperk.
(2) Sonder om afbreuk te doen aan die algemeenheid van die bepalings van subartikel (1), moet die jaarverslag onder andere insluit—
(a) inligting oor vordering na die bereiking van die oogmerk van universele diens; en
(b) die ander inligting wat die Minister bepaal. (3) Die Minister moet ’n eksemplaar van die jaarverslag in die Parlement ter tafel lê
binne 30 dae na ontvangs deur hom of haar indien die Parlement dan in gewone sessie is of, indien die Parlement nie dan in gewone sessie is nie, binne 30 dae na die begin van sy volgende gewone sessie.
Voortbestaan en beheer van Universele Diens-fonds
87. (1) Ondanks die herroeping van die Telekommuniekasiewet deur hierdie Wet bly die Universele Diens-fonds ingestel ingevolge artikel 65(1) van die Telekommuniekasiewet voortbestaan ingevolge hierdie Wet, en dit heet voortaan die Universele Diens-en-Toegangsfonds, en die Agentskap moet in sy boeke ’n rekening van die Fonds hou en die Fonds krediteer met—
(a) universele diensbydraes in artikel 89 bedoel; en (b) geld wat uit enige ander bron aan die Universele Diens-en-Toegangsfonds
toeval. (2) Alle geld ontvang, waarmee die Universele Diens-en-Toegangsfonds gekrediteer
moet word in die Agentskap se boeke, moet gestort word in die Nasionale Inkomstefonds by artikel 185 van die Grondwet ingestel.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 105
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(3) Subsidies paid from the Universal Service and Access Fund in terms of section 88 must be financed from money appropriated by Parliament for that purpose.
(4) The Universal Service and Access Fund must be administered by the Agency subject to the control and in accordance with the instructions of the Minister.
Application of money in Universal Service and Access Fund
88. (1) The money in the Universal Service and Access Fund must be utilised exclusively for the payment of subsidies—
(a) for the assistance of needy persons towards the cost of the provision to, or the use by, them of broadcasting and electronic communications services;
(b) subject to subsection (2), to any broadcasting service licensee and electronic communications network service licensee for the purpose of financing the construction or extension of electronic communications networks in under- serviced areas as prescribed;
(c) to public schools and public further education and training institutions as defined in the South African Schools Acts, 1996 (Act No. 84 of 1996), and the Further Education and Training Act, 1998 (Act No. 98 of 1998), respectively, for the procurement of broadcasting and electronic communications services and access to electronic communications networks;
(d) to schools and further education and training institutions as defined in the South African Schools Acts, 1996 (Act No. 84 of 1996), and the Further Education and Training Act, 1998 (Act No. 98 of 1998), respectively, for the procurement of broadcasting and electronic communications services and access to electronic communications networks: Provided that— (i) in the case of public schools, they are recognised by their provincial
Departments of Education as falling into the lowest three quintiles for socio-economic redress in terms of the National Norms and Standards for School Funding (1998); and
(ii) in the case of independent schools and independent further education and training institutions— (aa) they are registered with the Commissioner for Inland Revenue as
public benefit organisations in terms of section 10(1)(cN) of the Income Tax Act, 1962 (Act No. 58 of 1962); and
(bb) they are registered with their provincial Departments of Education or the National Department of Education (as the case may be) for the receipt of state subsidies;
(e) for the establishment and operation of broadcasting services and for the establishment and operation, including training of and the payment of allowances to personnel of centres where access can be obtained to electronic communications networks.
(2) The Authority must, by regulation, for purposes of subsection (1)(b), define under-serviced areas.
(3) The Authority must at least bi-annually review and update, the prescribed definition of under-serviced area and the list of designated under-serviced areas eligible for construction payments from the Universal Service and Access Fund.
(4) The Minister may, for the purposes of payments referred to in subsection (1)(a), by notice in the Gazette determine—
(a) types of needy persons to whom assistance may be given; (b) the persons who must apply for assistance and the manner in which such
applications must be made; (c) the manner in which and persons to whom subsidies may be paid.
Contributions to Universal Service and Access Fund
89. (1) Subject to subsection (3), every holder of a licence granted or considered to have been granted in terms of Chapter 3 must pay, in addition to any other fees contemplated in this Act or the related legislation, the prescribed annual contributions of the licensee’s licensed activity to the Universal Service and Access Fund.
106 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(3) Subsidies wat ingevolge artikel 88 uit die Universele Diens-en-Toegangsfonds betaal word, moet gefinansier word uit geld wat die Parlement vir daardie doel bewillig.
(4) Die Universele Diens-en-Toegangsfonds moet deur die Agentskap geadministreer word, onderworpe aan die beheer en ooreenkomstig die opdragte van die Minister.
Aanwending van geld in Universele Diens-en-Toegangsfonds
88. (1) Die geld in die Universele Diens-en-Toegangsfonds moet uitsluitlik gebruik word vir die betaling van subsidies—
(a) vir bystand aan behoeftige persone vir die koste van die verskaffing aan of die gebruik deur hulle van uitsaai- en elektroniese kommunikasiedienste;
(b) behoudens subartikel (2), aan ’n uitsaaidienslisensiehouer en elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer vir die doel van die finansiering van die oprigting of uitbreiding van elektroniese kommunikasienetwerke in onderbediende gebiede soos voorgeskryf;
(c) aan openbare skole en openbare instellings vir verdere onderwys en opleiding soos omskryf in onderskeidelik die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996), en die Wet op Verdere Onderwys en Opleiding, 1998 (Wet No. 98 van 1998), vir die verkryging van uitsaai- en elektroniese kommunikasie- dienste en toegang tot elektroniese kommunikasienetwerke;
(d) aan skole en instellings vir verdere onderwys en opleiding soos omskryf in onderskeidelik die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996), en die Wet op Verdere Onderwys en Opleiding, 1998 (Wet No. 98 van 1998), vir die verkryging van uitsaai- en elektroniese kommunikasiedienste en toegang tot elektroniese kommunikasienetwerke: Met dien verstande dat— (i) in die geval van openbare skole, hulle deur hulle provinsiale
onderwysdepartemente erken word as synde in die laagste drie kwintiele vir sosio-ekonomiese herstel ingevolge die Nasionale Norme en Standaarde vir Skoolbefondsing (1998); en
(ii) in die geval van onafhanklike skole en onafhanklike instellings vir verdere onderwys en opleiding— (aa) hulle by die Kommissaris van Binnelandse Inkomste geregistreer is
as openbare weldaadsorganisasies ingevolge artikel 10(1)(cN) van die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet No. 58 van 1962); en
(bb) hulle by hulle provinsiale onderwysdepartemente of die nasionale Departement van Onderwys (na gelang van die geval) geregistreer is vir die ontvangs van staatsubsidies;
(e) vir die instelling en bedryf van uitsaaidienste en vir die instelling en bedryf, insluitend opleiding van en die betaling van toelaes aan personeel van sentrums waar toegang tot elektroniese kommunikasienetwerke verkry kan word.
(2) Die Owerheid moet, by die toepassing van subartikel (1)(b), onderbediende gebiede by regulasie omskryf.
(3) Die Owerheid moet die voorgeskrewe omskrywing van onderbediende gebied en die lys van aangewese onderbediende gebiede wat vir oprigtingbetalings uit die Universele Diens-en-Toegangsfonds in aanmerking kom, minstens halfjaarliks hersien en bywerk.
(4) Die Minister kan, vir doeleindes van betalings in subartikel (1)(a) bedoel, by kennisgewing in die Staatskoerant—
(a) tipes behoeftige persone bepaal aan wie bystand verleen kan word; (b) die persone bepaal wat vir bystand aansoek moet doen en die wyse waarop
sulke aansoeke gedoen moet word; (c) die wyse waarop en die persone aan wie subsidies betaal kan word, bepaal.
Bydraes tot Universele Diens-en-Toegangsfonds
89. (1) Behoudens subartikel (2) moet elke houer van ’n lisensie wat ingevolge Hoofstuk 3 toegestaan is of geag word toegestaan te gewees het, benewens enige ander gelde in hierdie Wet of die verwante wetgewing beoog, die voorgeskrewe jaarlikse bydraes van die lisensiehouer se gelisensieerde bedrywigheid aan die Universele Diens-en-Toegangsfonds betaal.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 107
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) The Authority must prescribe— (a) the basis and manner of determination of such contributions, which must not
exceed 1 per cent of the licensee’s annual turnover or such other percentage of the licensee’s annual turnover as may be determined by the Minister after consultation with the affected parties, by notice in the Gazette; and
(b) the dates when such contributions become payable and the manner in which they may be paid.
(3) Broadcasting service licensees contributing to the Media Development and Diversity Agency (‘‘ MDDA’’ ) must have their annual MDDA contribution set off against their prescribed annual contribution to the Universal Service and Access Fund.
Competitive tender for universal service and access projects
90. (1) The Agency must provide incentives to electronic communications network service licensees to construct, operate and maintain electronic communications networks in under-serviced areas through the award of project grants.
(2) The Agency must, in consultation with the Authority— (a) publish a notice in the Gazette stating its intention to award one or more
project grants and invite interested electronic communications network service licensees to submit proposals;
(b) identify the targeted under-serviced area or under-serviced areas where project grants will be awarded and determine— (i) the time and place for submitting proposals;
(ii) the scope of the projects which may vary according to the needs of the targeted under-serviced area or under-serviced areas;
(iii) the criteria for evaluating proposals; (iv) the projected cost of the proposed project; and (v) such other matters as may be helpful in securing qualified proposals.
(3) The criteria for evaluating proposals may take into consideration— (a) the objects of this Act set out in section 2; (b) the scope of the electronic communications network service licensee’s
proposal, including the electronic communications network proposed for construction in the under-serviced area and the technologies proposed;
(c) any electronic communications services the electronic communications network service licensee proposes to offer in terms of its electronic communications network service licence and, as applicable, any electronic communications service licence or other licence held by the electronic communications network service licensee;
(d) the terms and conditions relating to any proposed services, including wholesale and retail pricing, taking into account the lack of competitive electronic communications networks and services in the targeted under- serviced area; and
(e) such other matters as the Agency, in consultation with the Authority, finds appropriate for the targeted under-serviced area.
(4) The subsidy for project grants must be paid out of the Universal Service and Access Fund.
(5) The Agency must supervise the execution of projects awarded under subsection (1).
Accounts of Universal Service and Access Fund
91. (1) The Agency must— (a) cause full records to be kept of the transactions of the Universal Service and
Access Fund; (b) as soon as possible, but not later than three months after 31 March in each
year, cause the books and accounts relating to such transactions to be balanced as at that date and thereafter prepare a statement showing in all necessary detail—
108 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
(2) Die Owerheid moet— (a) die grondslag en wyse van bepaling van sodanige bydraes voorskryf, wat nie
1 persent van die lisensiehouer se jaarlikse omset of die ander persentasie van die lisensiehouer se jaarlikse omset wat deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant na oorleg met die betrokke partye bepaal word, mag oorskry nie; en
(b) die datums voorskryf wanneer sodanige bydraes betaalbaar word en die wyse waarop dit betaal kan word.
(3) Uitsaaidienslisensiehouers wat tot die Media-ontwikkelings- en Diversiteits- agentskap (MODA) bydra, se jaarlikse MODA-bydraes moet verreken word teen hulle voorgeskrewe jaarlikse bydrae tot die Universele Diens-en-Toegangsfonds.
Mededingende tender vir universele diens-en-toegangsprojekte
90. (1) Die Agentskap moet aansporings voorsien aan elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouers om elektroniese kommunikasienetwerke in onderbediende gebiede op te rig, te bedryf en in stand te hou deur die toekenning van projektoelaes.
(2) Die Agentskap moet, in oorleg met die Owerheid— (a) ’n kennisgewing in die Staatskoerant publiseer waarin sy voorneme verklaar
word om een of meer projektoelaes toe te ken en belangstellende elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouers genooi word om voorstelle in te dien;
(b) die geteikende onderbediende gebied of onderbediende gebiede identifiseer waar projektoelaes toegeken gaan word, en— (i) die tyd en plek vir die indiening van voorstelle bepaal;
(ii) die omvang van die projekte bepaal, wat kan verskil volgens die behoeftes van die geteikende onderbediende gebied of onderbediende gebiede;
(iii) die kriteria vir die evaluering van die voorstelle bepaal; (iv) die geprojekteerde koste van die voorgestelde projek bepaal; en (v) die ander aangeleenthede bepaal wat van hulp kan wees om
gekwalifiseerde voorstelle te verkry. (3) Die kriteria vir die evaluering van voorstelle kan in aanmerking neem—
(a) die oogmerke van hierdie Wet in artikel 2 uiteengesit; (b) die omvang van die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer se
voorstel, insluitend die elektroniese kommunikasienetwerk voorgestel vir oprigting in die onderbediende gebied en die voorgestelde tegnologieë;
(c) enige elektroniese kommunikasiedienste wat die elektroniese kommunikasie- netwerkdienslisensiehouer beoog om aan te bied ingevolge sy elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensie en, soos toepaslik, enige elektroniese kommunikasiedienslisensie of ander lisensie wat deur die elektroniese kommunikasienetwerkdienslisensiehouer gehou word;
(d) die bedinge en voorwaardes met betrekking tot enige voorgestelde dienste, insluitend groot- en kleinhandelprysbepaling, met inagneming van die gebrek aan mededingende elektroniese kommunikasienetwerke en -dienste in die geteikende onderbediende gebied; en
(e) die ander aangeleenthede wat die Agentskap, in oorleg met die Owerheid, toepaslik vind vir die geteikende onderbediende gebied.
(4) Die subsidie vir projektoelaes moet uit die Universele Diens-en-Toegangsfonds betaal word.
(5) Die Agentskap moet toesig hou oor die uitvoering van projekte wat ingevolge subartikel (1) toegeken is.
Rekeninge van Universele Diens-en-Toegangsfonds
91. (1) Die Agentskap moet— (a) volledige rekords laat hou van die transaksies van die Universele Diens-en-
Toegangsfonds; (b) so gou moontlik, maar nie later nie as drie maande na 31 Maart elke jaar, die
boeke en rekeninge met betrekking tot sodanige transaksies laat balanseer soos op daardie datum, en daarna ’n staat opstel wat in alle nodige besonderhede—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 109
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(i) the income and expenditure of the Fund during the preceding financial year; and
(ii) a balance sheet showing the assets and liabilities of the Fund as at the end of that year.
(2) The accounts and balance sheet of the Fund must be audited by the Auditor-General.
(3) As soon as possible after the accounts and balance sheet for any year have been audited, the Agency must submit a copy of the accounts and balance sheet to the Minister.
(4) The Minister must table a copy of the audited accounts and balance sheet in Parliament—
(a) within 30 days after they have been received by him or her if Parliament is then in ordinary session or, if Parliament is not then in ordinary session, within 30 days after the commencement of its next ordinary session; or
(b) if so determined by the Minister, together with the annual report of the Agency in regard to the period concerned.
(5) For the purposes of this section, ‘‘fi nancial year’’ means the period extending from 1 April in any year to 31 March in the next succeeding year.
CHAPTER 15
TRANSITIONAL PROVISIONS
Existing licences
92. (1) All licences granted, issued or considered to have been granted or issued in terms of the Telecommunications Act, the Broadcasting Act or the IBA Act, (in this chapter collectively referred to as ‘‘ existing licences’’ ) remain valid under this Act until converted by the Authority in terms of this Chapter.
(2) Any person who, immediately before the commencement of this Act, lawfully provided any service or used the radio frequency spectrum in terms of the Telecommunications Act, the Broadcasting Act or the IBA Act without a licence, is considered to have a licence exemption in terms of section 6 to continue to provide such service or use the radio frequency spectrum, unless notified in writing by the Authority that such service or the use of the radio frequency spectrum requires a licence in terms of this Act.
(3) Where sections of the related legislation and the IBA Act did not apply to broadcasting services pending a recommendation by the Authority, the equivalent sections in this Act will not apply to such services until the recommendation has been adopted in the National Assembly.
(4) Where the Authority notifies a person that a license is required in terms of subsection (2), the notification must provide the terms and schedule in terms of which a licence will be issued.
(5) Any person, who immediately before the commencement of this Act, lawfully provided any service or used the radio frequency spectrum in terms of the Telecommunications Act, Broadcasting Act or IBA Act without a licence is considered to have permission to continue to provide such a service on the same conditions and terms, or use the frequency spectrum on the same conditions and terms without a licence until such time as the Authority has granted or refused a licence application.
(6) Existing licences referred to in subsection (1) must be converted by the Authority in terms of this Chapter within 24 months from the commencement date of this Act or such extension period, which must not exceed an additional 6 months, from the expiry of the 24 month period.
(7) Any current applications, process, recommendations and regulations pending before the Authority or the Minister upon the coming into force of this Act must be considered to have been submitted in accordance with the provisions of this Act and must be considered in terms of the relevant sections of this Act.
Licence conversion
93. (1) Subject to subsection (4), the Authority must convert existing licences by granting one or more new licences that comply with this Act on no less favourable terms.
110 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(i) die inkomste en uitgawes van die Fonds gedurende die voorafgaande finansiële jaar toon; en
(ii) ’n balansstaat toon wat die bates en laste van die Fonds toon soos aan die einde van daardie jaar.
(2) Die rekeninge en balansstaat van die Fonds moet deur die Ouditeur-generaal geouditeer word.
(3) So gou moontlik nadat die rekeninge en balansstaat vir ’n jaar geouditeer is, moet die Agentskap ’n afskrif van die rekeninge en balansstaat aan die Minister voorlê.
(4) Die Minister moet ’n afskrif van die geouditeerde rekeninge en balansstaat in die Parlement ter tafel lê—
(a) binne 30 dae nadat hy of sy dit ontvang het, indien die Parlement dan in gewone sessie is of, indien die Parlement nie dan in gewone sessie is nie, binne 30 dae na die begin van sy volgende gewone sessie; of
(b) indien aldus deur die Minister bepaal, saam met die jaarverslag van die Agentskap met betrekking tot die betrokke tydperk.
(5) By die toepassing van hierdie artikel beteken ‘‘finansiële jaar’’ die tydperk wat strek van 1 April in enige jaar tot 31 Maart in die daaropvolgende jaar.
HOOFSTUK 15
OORGANGSBEPALINGS
Bestaande lisensies
92. (1) Alle lisensies wat ingevolge die Telekommunikasiewet, die Uitsaaiwet of die OUO-wet toegestaan of uitgereik is of geag word toegestaan of uitgereik te wees (hierna in hierdie hoofstuk gesamentlik ‘‘bestaande lisensies’’ genoem), bly geldig kragtens hierdie Wet totdat hulle ingevolge hierdie Hoofstuk deur die Owerheid omskep is.
(2) Enige persoon wat onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet wettig enige diens verskaf het of die radiofrekwensiespektrum gebruik het ingevolge die Telekommunikasiewet, die Uitsaaiwet of die OUO-wet sonder ’n lisensie, word geag ’n lisensievrystelling ingevolge artikel 6 te hê om voort te gaan om sodanige diens te verskaf of die radiofrekwensiespektrum te gebruik, tensy hy of sy skriftelik deur die Owerheid in kennis gestel is dat sodanige diens of die gebruik van die radiofrekwensiespektrum ’n lisensie ingevolge hierdie Wet vereis.
(3) Waar artikels van die verwante wetgewing en die OUO-wet nie op uitsaaidienste van toepassing was nie hangende ’n aanbeveling deur die Owerheid, sal die ekwivalente artikels van hierdie Wet nie op sodanige dienste van toepassing wees nie totdat die aanbeveling deur die Nasionale Vergadering aangeneem is.
(4) Waar die Owerheid ’n persoon in kennis stel dat ’n lisensie ingevolge subartikel (2) vereis word, moet die kennisgewing die bedinge en skedule bevat ingevolge waarvan ’n lisensie uitgereik sal word.
(5) Enige persoon wat onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet wettig enige diens verskaf het of die radiofrekwensiespektrum gebruik het ingevolge die Telekommunikasiewet, die Uitsaaiwet of die OUO-wet sonder ’n lisensie, word geag toestemming te hê om voort te gaan om sodanige diens te verskaf op dieselfde voorwaardes en bedinge of die radiofrekwensiespektrum op dieselfde voorwaardes en bedinge te gebruik sonder ’n lisensie tot tyd en wyl die Owerheid ’n lisensieaansoek toegestaan of geweier het.
(6) Bestaande lisensies in subartikel (1) bedoel, moet ingevolge hierdie Hoofstuk deur die Owerheid omskep word binne 24 maande na die inwerkingtreding van hierdie Wet of die verlengde tydperk van hoogstens ’n bykomende ses maande na die verstryking van die tydperk van 24 maande.
(7) Enige huidige aansoeke, proses, aanbevelings en regulasies hangende voor die Owerheid of die Minister by die inwerkingtreding van hierdie Wet moet geag word ingedien te gewees het ooreenkomstig die bepalings van hierdie Wet en moet ingevolge die toepaslike bepalings van hierdie Wet oorweeg word.
Omskepping van lisensies
93. (1) Behoudens subartikel (4) moet die Owerheid bestaande lisensies omskep deur een of meer nuwe lisensies toe te staan wat aan hierdie Wet voldoen op bedinge wat nie minder gunstig is nie.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 111
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
(2) Despite sections 5(10) and 19(1), all licenses converted in accordance with this Chapter retain their original term of validity unless otherwise specified by the Authority.
(3) Within 30 days of the commencement of this Act, the Authority must, by notice in the Gazette, publish a schedule, subject to section 92(4), in terms of which the Authority plans to undertake the existing licence conversion process. The notice must—
(a) identify the holders of existing licences and the nature of the existing licence and those services that are exempted as provided for in section 6;
(b) subject to section 92(4), set out a time frame for such conversion, including but not limited to the expected time frame for granting new licences under this Act;
(c) set out the form and content, including the information that must be provided to the Authority by the holders of existing licences to assist the Authority in the conversion process;
(d) set out the process the Authority plans to undertake in converting such existing licences; and
(e) confirm the rights of the applicants to participate in such process. (4) The following framework must be used by the Authority for converting existing
licences and issuing new licences: (a) Where an existing licence authorises the holder of such licence to both
provide services and operate electronic communications facilities or net- works, the Authority must issue to that licence holder— (i) a licence relating to the electronic communications services or broad-
casting services, if applicable, that coincide with the services authorised in the existing licence;
(ii) a separate licence relating to any radio frequency spectrum authorised in the existing licence; and
(iii) a separate licence relating to the electronic communications network services,
consistent with the licence types set out in Chapter 3. (b) As part of the conversion process, the Authority may grant rights and impose
obligations on the licensee, in order to ensure that the existing licenses comply with this Act, including the continuation of any obligations imposed upon existing licensees by virtue of a previous determination. Such obligations remain in force until such time as the Authority completes a review in terms of section 67(8).
(5) Upon conversion of any existing licence through the process of granting a new licence or exemption of any service in terms of section 6—
(a) such new licence or exempted service, as applicable, is governed by the provisions of this Act; and
(b) the existing licence is considered to have been surrendered and has no further force or effect.
(6) All holders of existing licences must comply with the terms of the notice for converting their licences published by the Authority in terms of subsection (3), including—
(a) supplying the Authority with any information requested; and (b) participating in any process set out by the Authority for converting the
applicable licences to meet the deadline for converting existing licences set out in section 92(6).
(7) The Authority may not grant or include in any licence converted in terms of this Chapter any monopoly or exclusionary rights in any network or service contemplated by this Act or the related legislation.
(8) Any monopoly or exclusive rights existing by virtue of the related legislation, the IBA Act, the Sentech Act or theTelecommunications Act is null and void, but radio frequency spectrum that is assigned by the Authority to a licence holder is not considered a monopoly or exclusionary rights under this subsection.
(9) No existing licensee may have any claim against the Authority or any other person asserting such monopoly or exclusionary rights.
(10) During the transition period, existing licences are considered to be— (a) individual licences for the provision of electronic communications network
services, broadcasting services, or electronic communications services, as applicable; and
112 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(2) Ondanks artikels 5(10) en 19(1) behou alle lisensies wat ooreenkomstig hierdie Hoofstuk omskep is, hulle oorspronklike termyn van geldigheid tensy anders bepaal deur die Owerheid.
(3) Binne 30 dae na die inwerkingtreding van hierdie Wet moet die Owerheid by kennisgewing in die Staatskoerant ’n skedule publiseer, behoudens artikel 92(4), ingevolge waarvan die Owerheid beplan om die proses van omskepping van bestaande lisensies te onderneem. Die kennisgewing moet—
(a) die houers van bestaande lisensies en die aard van die bestaande lisensie en die dienste wat vrygestel is soos in artikel 6 beoog, identifiseer;
(b) behoudens artikel 92(4) ’n tydraamwerk vir sodanige omskepping uiteensit, insluitend maar nie beperk nie tot die verwagte tydraamwerk vir die toestaan van nuwe lisensies kragtens hierdie Wet;
(c) die vorm en inhoud uiteensit, insluitend die inligting wat aan die Owerheid verskaf moet word deur die houers van bestaande lisensies om die Owerheid by te staan met die proses van omskepping;
(d) die proses uiteensit wat die Owerheid beoog om te onderneem om sodanige bestaande lisensies te omskep; en
(e) die regte bevestig van die aansoekers om aan sodanige proses deel te neem. (4) Die volgende raamwerk moet deur die Owerheid gebruik word om bestaande
lisensies te omskep en nuwe lisensies uit te reik: (a) Waar ’n bestaande lisensie die houer van daardie lisensie magtig om dienste te
verskaf asook elektroniese kommunikasiefasiliteite of -netwerke te bedryf, moet die Owerheid aan daardie lisensiehouer uitreik— (i) ’n lisensie betreffende die elektroniese kommunikasiedienste of
uitsaaidienste, indien van toepassing, wat ooreenstem met die dienste wat in die bestaande lisensie gemagtig word;
(ii) ’n afsonderlike lisensie betreffende enige radiofrekwensiespektrum wat in die bestaande lisensie gemagtig word; en
(iii) ’n afsonderlike lisensie betreffende die elektroniese kommunikasie- netwerkdienste,
bestaanbaar met die lisensietipes in Hoofstuk 3 uiteengesit. (b) As deel van die omskeppingsproses kan die Owerheid regte verleen en
verpligtinge aan die lisensiehouers oplê om te verseker dat die bestaande lisensies aan hierdie Wet voldoen, insluitend die voortsetting van enige verpligtinge wat kragtens ’n vorige bepaling op bestaande lisensiehouers gelê is. Sulke verpligtinge bly van krag tot tyd en wyl die Owerheid ’n hersiening ingevolge artikel 67(8) voltooi.
(5) By omskepping van ’n bestaande lisensie deur die proses van die toestaan van ’n nuwe lisensie of die vrystelling van ’n diens ingevolge artikel 6—
(a) word sodanige nuwe lisensie of vrygestelde diens, na gelang van die geval, deur die bepalings van hierdie Wet beheer; en
(b) word die bestaande lisensie geag terugbesorg te wees en het dit geen verdere uitwerking nie.
(6) Alle houers van bestaande lisensies moet voldoen aan die bedinge van die kennisgewing vir die omskepping van hulle lisensies wat die Owerheid ingevolge subartikel (3) gepubliseer het, insluitend—
(a) die verskaffing van enige verlangde inligting aan die Owerheid; en (b) deelname aan enige proses deur die Owerheid uiteengesit vir die omskepping
van die toepaslike lisensies om die sperdatum te haal vir die omskepping van bestaande lisensies wat in artikel 92(6) uiteengesit is.
(7) Die Owerheid mag nie ’n monopolie of eksklusiewe regte in enige netwerk of diens wat by hierdie Wet of die verwante wetgewing beoog word, toestaan of insluit by enige lisensie wat ingevolge hierdie Hoofstuk omskep word nie.
(8) Enige monopolie of eksklusiewe regte wat ingevolge die verwante wetgewing, die OUO-wet, die Sentech-wet of die Telekommunikasiewet bestaan, is ongeldig, maar die radiofrekwensiespektrum wat deur die Owerheid aan ’n lisensiehouer toegeken is, word nie kragtens hierdie subartikel as ’n monopolie of eksklusiewe regte beskou nie.
(9) Geen bestaande lisensiehouer kan enige eis hê teen die Owerheid of enige ander persoon wat sodanige monopolie of eksklusiewe regte uitoefen nie.
(10) Gedurende die oorgangstydperk word bestaande lisensies geag— (a) individuele lisensies te wees vir die verskaffing van elektroniese
kommunikasienetwerkdienste, uitsaaidienste of elektroniese kommunikasie- dienste, soos van toepassing; en
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 113
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
(b) for the use of the radio frequency spectrum granted by the Authority in terms of this Act.
(11) Despite section 8, existing licences remain subject to all terms and conditions associated with such licences that are not inconsistent with this Act until such licences are converted and re-issued in terms of this Chapter.
Conflicts
94. In the event of any conflict between the provisions of this Act, the related legislation or any other law relating to the regulation of broadcasting or electronic communications, the provisions of this Act prevail.
Existing regulations
95. (1) Within twenty-four months of the coming into force of this Act, the Authority may, if the Authority considers it necessary, repeal or amend the regulations made under—
(a) section 119A of the Post Office Act, 1958 (Act No. 44 of 1958); (b) the Telecommunications Act; (c) the Broadcasting Act; (d) the IBA Act; (e) the Radio Act, 1952 (Act No. 3 of 1952); and (f) the Sentech Act,
which were in force immediately prior to the commencement of this Act. (2) The regulations referred to in subsection (1) remain in force until they are
amended or repealed in terms of this Act.
Application of Act
96. This Act binds the State.
Repeal and amendment of laws
97. The laws referred to in the first column of the Schedule are repealed or amended to the extent indicated in the third column.
Short title and commencement
98. This Act is called the Electronic Communications Act, 2005, and comes into operation on a date determined by the President by proclamation in the Gazette.
114 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
(b) vir die gebruik te wees van die radiofrekwensiespektrum wat ingevolge hierdie Wet deur die Owerheid verleen is.
(11) Ondanks artikel 8 bly bestaande lisensies onderhewig aan alle bedinge en voorwaardes gepaard met sodanige lisensies wat nie met hierdie Wet onbestaanbaar is nie totdat sodanige lisensies ingevolge hierdie Hoofstuk omskep en heruitgereik is.
Botsings
94. In die geval van ’n botsing tussen die bepalings van hierdie Wet, die verwante wetgewing of enige ander wet met betrekking tot die regulering van uitsaai of elektroniese kommunikasie geld die bepalings van hierdie Wet.
Bestaande regulasies
95. (1) Binne vier en twintig maande na die inwerkingtreding van hierdie Wet kan die Owerheid, indien die Owerheid dit nodig ag, die regulasies uitgevaardig kragtens—
(a) artikel 119A van die Poskantoorwet, 1958 (Wet No. 44 van 1958); (b) die Telekommunikasiewet; (c) die Uitsaaiwet; (d) die OUO-wet; (e) die Radiowet, 1952 (Wet No. 3 van 1952); en (f) die Sentech-wet,
wat van krag was onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet, herroep of wysig.
(2) Die regulasies in subartikel (1) bedoel, bly van krag totdat hulle ingevolge hierdie Wet gewysig of herroep word.
Toepassing van Wet
96. Hierdie Wet bind die Staat.
Herroeping en wysiging van wette
97. Die wette vermeld in die eerste kolom van die Bylae word herroep of gewysig in die mate in die derde kolom aangedui.
Kort titel en inwerkingtreding
98. Hierdie Wet heet die Wet op Elektroniese Kommunikasie, 2005, en tree in werking op ’n datum wat die President by proklamasie in die Staatskoerant bepaal.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 115
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
SCHEDULE
No. and year of Act
Short Title Extent of repeal or amendment
Act No. 153 of 1993
Independent Broadcasting Au- thority Act, 1993
The whole
Act No. 103 of 1996
Telecommunications Act, 1996 The whole
Act No. 4 of 1999 Broadcasting Act, 1999 1. Repeal of sections 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 and 40(1)(a), (b) and (2). 2. Amendment of section 1—
a) by the substitution for the words ‘‘ IBA Act’’ and ‘‘ telecommunica- tions’’ , wherever they occur of the words ‘‘ Electronic Communi- cations Act’’ and ‘‘ electronic communications’’ respectively;
b) by the substitution for the word ‘‘ radio’’ in the definition of ‘‘ broadcasting’’ of the words: ‘‘ radio frequency spectrum’’ ;
c) by the substitution for the words ‘‘ means of telecommunication’’ for the word ‘‘ electronic commu- nications network’’ ;
d) by the substitution for the defini- tion of ‘‘ broadcasting service’’ of the following definition: ‘‘ broad- casting service’’ means ‘‘ broad- casting service’’ as defined in the Electronic Communications Act;
e) by the substitution for the word ‘‘ a telecommunication process’’ in the definition of ‘‘ broadcasting signal distribution’’ of the word ‘‘ electronic communications’’ ;
f) by the deletion of the following definitions: ‘‘ broadcasting signal distribution licensee’’ ; ‘‘ IBA Act’’ ; ‘‘ telecommunications’’ ;
g) by the insertion of the following definitions: ‘‘ Electronic Communications Act’’ means the Electronic Com- munications Act, 2005; ‘‘ electronic communications’’ means ‘‘ electronic communica- tions’’ as defined in the Elec- tronic Communications Act; ‘‘ electronic communications service’’ means electronic com- munications service as defined in the Electronic Communications Act; ‘‘ electronic communications service licensee’’ means elec- tronic communications licensee as defined in the Electronic Com- munications Act;
116 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
BYLAE
No. en jaar van Wet
Kort titel Mate van herroeping of wysiging
Wet No. 153 van 1993
Wet op die Onafhanklike Uitsaai-owerheid, 1993
Die geheel
Wet No. 103 van 1996
Telekommunikasiewet, 1996 Die geheel
Wet No. 4 van 1999 Uitsaaiwet, 1999 1. Herroeping van artikels 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 en 40(1)(a), (b) en (2).
2. Die wysiging van artikel 1— a) deur die woorde ‘‘OUO-wet’’ en
‘‘telekommunikasie’’, waar hulle ook al voorkom, deur onderskeidelik die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ en ‘‘elektroniese kommunikasie’’ te vervang;
b) deur die woord ‘‘radiogolwe’’ in die omskrywing van ‘‘uitsaai’’ deur die woord ‘‘radiofrekwensiespektrumgolwe’’ te vervang;
c) deur die woorde ‘‘vorm van telekommunikasie’’ deur die woorde ‘‘elektroniese kommunikasienetwerk’’ te vervang;
d) deur die omskrywing van ‘‘uitsaaidiens’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘uitsaaidiens’ uitsaaidiens soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’;
e) deur in die omskrywing van ‘‘uitsaaiseinverspreiding’’ die woorde ‘‘ ’n telekommunikasie- proses’’ deur die woorde ‘‘elektroniese kommunikasie’’ te vervang;
f) deur die volgende omskrywings te skrap: ‘‘uitsaaiseinverspreidings- lisensiehouer’’; ‘‘OUO-wet’’ en ‘‘telekommunikasie’’;
g) deur die volgende omkrywings in te voeg: ‘‘ ‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’ die Wet op Elektroniese Kommunikasie, 2005;’’; ‘‘ ‘elektroniese kommunikasie’ elektroniese kommunikasie soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’; ‘‘ ‘elektroniese kommunikasie- diens’ elektroniese kommunikasiediens soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’; en ‘‘ ‘elektroniese kommunikasie- dienslisensiehouer’ elektroniese kommunikasiedienslisensiehouer soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’;
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 117
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
No. and year of Act
Short Title Extent of repeal or amendment
(h) by the substitution for the defini- tion of ‘‘ broadcasting signal distri- bution licence’’ of the following definition: ‘‘ broadcasting signal distribution licence’’ means a electronic com- munications service licence where the holder of the electronic com- munications service licence pro- vides a broadcasting signal distri- bution service;’’ ;
(i) by the substitution for the defini- tion of ‘‘ radio’’ of the following definition: ‘‘ radio’’ means radio as defined in the Electronic Communications Act.
3. Amendment of section 3 by the substitution in subsection (5)(f) for the word ‘‘ IBA Act’’ of the word ‘‘ Elec- tronic Communications Act’’ .
4. Amendment of section 5 by the substitution in subsection (3) for the words ‘‘ IBA Act’’ of the words ‘‘ Elec- tronic Communications Act’’ .
5. Amendment of section 21— (a) by the substitution in subsection
(1) for the words ‘‘ IBA Act or the Telecommunications Act, 1996 (Act No. 103 of 1996)’’ of the words ‘‘ Electronic Communica- tions Act’’ ;
(b) by the substitution in subsection (2) for the words ‘‘ IBA Act’’ of the word ‘‘ Electronic Communications Act’’ .
6. Amendment of section 22 by the substitution for the words ‘‘ IBA Act’’ of the words ‘‘ Electronic Communica- tions Act’’ .
7. Substitution for section 42 of the following section:
‘‘ Application of Act
42. (1) The Electronic Communica- tions Act applies in relation to this Act, the ICASA Act, the Sentech Act and any other legislation applicable to broadcasting or electronic communica- tions.
(2) In the event of a conflict between the provisions of this Act and any other law relating to broadcasting or elec- tronic communications, the provisions of the Electronic Communications Act prevail.’’ .
8. Amendment of the long title by the deletion of the words ‘‘ to establish the frequency spectrum directorate in the department’’ .
118 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
No. en jaar van Wet
Kort titel Mate van herroeping of wysiging
h) deur die omskrywing van ‘‘uitsaaiseinverspreidingslisensie’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘uitsaaiseinverspreidingslisensie’ ‘n elektroniese kommunikasie- dienslisensie waar die houer van die elektroniese kommunikasie- dienslisensie ’n uitsaaisein- verspreidingsdiens verskaf;’’;
i) deur die omskrywing van ‘‘ra- dio’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘radio’ radio soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’.
3. Die wysiging van artikel 3 deur in subartikel (5)(f) die woord ‘‘OUO- wet’’ deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang.
4. Die wysiging van artikel 5 deur in subartikel (3) die woord ‘‘OUO-wet’’ deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang.
5. Die wysiging van artikel 21— a) deur in subartikel (1) die woorde
‘‘OUO-Wet of die Telekommunikasiewet, 1996 (Wet No. 103 van 1996)’’ deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang;
b) deur in subartikel (2) die woorde ‘‘OUO-Wet’’ deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang.
6. Die wysiging van artikel 22 deur die woord ‘‘OUO-wet’’ deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang.
7. Die vervanging van artikel 42 deur die volgende artikel:
‘‘Toepassing van Wet 42. (1) Die Wet op Elektroniese
Kommunikasie is van toepassing met betrekking tot hierdie Wet, die OKOSA-wet, die Wet op Sentech en enige ander wetgewing van toepassing op uitsaai of elektroniese kommunikasie.
(2) In die geval van ’n botsing tussen die bepalings van hierdie Wet en enige ander wet wat met uitsaai of elektroniese kommunikasie verband hou, geld die bepalings van die Wet op Elektroniese Kommunikasie.’’.
8. Die wysiging van die lang titel deur die woorde ‘‘die Frekwensiespektrum-direktoraat binne die Departement in te stel’’ te skrap.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 119
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
No. and year of Act
Short Title Extent of repeal or amendment
Act 63 of 1996 Sentech Act, 1996 1. Amendment of section 1— (a) by the substitution for the defini-
tion of ‘‘ broadcasting licensee’’ of the following definition: ‘‘ broadcasting service licensee’’ means broadcasting service lic- ensee as defined in section 1 of the Electronic Communications Act;
(b) by the substitution for definition of ‘‘ broadcasting signal distribution’’ of the following definition: ‘‘ broadcasting signal distribu- tion’’ means the process whereby the output signal of a broadcasting service is taken from the point of origin, being the point where such signal is made available in its final content format, from where it is conveyed, to any broadcast target area, by means of an electronic communications process and multi-channel distribution;
(c) by the insertion of the following definitions:
(i) ‘‘ Broadcasting Act’’ means the Broadcasting Act, 1999 (Act No. 4 of 1999);
(ii) ‘‘ Electronic Communica- tions Act’’ means the Elec- tronic Communications Act, 2005;
(iii) ‘‘ ICASA Act’’ means the In- dependent Communications Authority of South Africa Act, 2000 (Act No. 13 of 2000);
(iv) ‘‘ related legislation’’ means the Broadcasting Act, Elec- tronic Communications Act and the ICASA Act;
(d) by the deletion of the definition of ‘‘ Independent Broadcasting Au- thority Act’’ ;
2. Substitution for section 5 of the following section:
‘‘ Main object and business of Company 5. The main object and business of
the Company shall be to provide elec- tronic communications services and electronic communications network services in accordance with the Elec- tronic Communications Act.
3. Insertion of the following section after section 8:
‘‘ Application of Electronic Com- munications Act 8A. (1) The Electronic Communica-
tions Act shall apply in relation to this Act, the Broadcasting Act and the ICASA Act and any other legislation applicable to broadcasting or electronic communications.
120 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
No. en jaar van Wet
Kort titel Mate van herroeping of wysiging
Wet No. 63 van 1996
Wet op Sentech, 1996 1. Die wysiging van artikel 1— (a) deur die omskrywing van
‘‘uitsaailisensiehouer’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘uitsaaidienslisensiehouer’ uitsaaidienslisensiehouer soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’;
(b) deur die omskrywing van ‘‘uitsaai- seindistribusie’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘uitsaaiseinverspreiding’ die proses waardeur die uitgangsein van ’n uitsaaidiens geneem word van die punt van oorsprong, synde die punt waar sodanige sein in sy finale inhoudformaat beskikbaar gestel word, vanwaar dit na enige uitsaaiteikengebied gedra word deur middel van ’n elektroniese kommunikasieproses en veelkanaalverspreiding;’’;
(c) deur die volgende omskrywings in te voeg: (i) ‘‘ ‘Uitsaaiwet’ die Uitsaaiwet,
1999 (Wet No. 4 van 1999);’’; (ii) ‘‘ ‘Wet op Elektroniese
Kommunikasie’ die Wet op Elektroniese Kommunikasie, 2005;’’;
(iii) ‘‘ ‘OKOSA-wet’ die Wet op die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika, 2000 (Wet No. 13 van 2000);’’;
(iv) ‘‘ ‘verwante wetgewing’ die Uitsaaiwet, die Wet op Elektroniese Kommunikasie en die OKOSA-wet;’’;
(d) deur die omskrywing van ‘‘Onafhanklike Uitsaai-owerheid’’ te skrap.
2. Die vervanging van artikel 5 deur die volgende artikel:
‘‘Hoofdoel en besigheid van Maatskappy
5. Die hoofdoel en hoofbesigheid van die Maatskappy is om elektroniese kommunikasiedienste en elektroniese kommunikasie- netwerkdienste ooreenkomstig die Wet op Elektroniese Kommunikasie te lewer.’’. 3. Die invoeging van die volgende
artikel na artikel 8: ‘‘Toepassing van Wet op Elektroniese Kommunikasie 8A. (1) Die Wet op Elektroniese
Kommunikasie is van toepassing met betrekking tot hierdie Wet, die Uitsaaiwet en die OKOSA-wet en enige ander wetgewing van toepassing op uitsaai of elektroniese kommunikasie.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 121
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
No. and year of Act
Short Title Extent of repeal or amendment
(2) In the event of any conflict be- tween the provisions of the Electronic Communications Act or any other law relating to the regulation of broadcast- ing or electronic communications the provisions of the Electronic Communi- cations Act shall prevail.
4. The repeal of section 9.
Act 70 of 2002 Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-related In- formation Act, 2002
1. Amendment of section 1— (a) by the substitution for the words
‘‘ Telecommunications Act’’ wher- ever they occur of the words ‘‘ Electronic Communications Act’’ .
(b) by the substitution for the defini- tion of ‘‘ internet service provider’’ of the following definition: ‘‘ internet service provider’’ means any person who provides access to, or any other service related to, the Internet to another person, whether or not such access or service is provided under and in accordance with an [telecommunication] elec- tronic communication service li- cence issued to the first-mentioned person under [Chapter V of the Telecommunications Act] Chap- ter 3 of the Electronic Communi- cations Act;
(c) by the substitution for the defini- tion of ‘‘ telecommunication ser- vice’’ of the following definition:
‘‘ electronic communications service’’ means electronic com- munications service as defined in the Electronic Communica- tions Act;
(d) by the substitution for the defini- tion of ‘‘ telecommunication ser- vice provider’’ of the following definition:
‘‘ electronic communication service provider’’ means any— (a) person who provides an elec-
tronic communication service under and in accordance with a electronic communication ser- vice licence issued to such per- son under Chapter 3 of the Elec- tronic Communications Act, and includes any person who pro- vides—
122 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
No. en jaar van Wet
Kort titel Mate van herroeping of wysiging
(2) In die geval van ’n botsing tussen die bepalings van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en enige ander reg wat met die regulering van uitsaai of elektroniese kommunikasie verband hou, geld die bepalings van die Wet op Elektroniese Kommunikasie.’’.
4. Die herroeping van artikel 9.
Wet 70 van 2002 Wet op die Reëling van Onderskepping van Kommunikasies en Verstrekking van Kommunikasie-verwante Inligting, 2002
1. Die wysiging van artikel 1— (a) deur die woorde ‘‘Wet op
Telekommunikasie’’ waar dit ook al voorkom, deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang;
(b) deur die omskrywing van ‘‘Internetdiensverskaffer’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘Internetdiensverskaffer’ enigiemand wat toegang verskaf tot, of enige ander diens verskaf met betrekking tot, die Internet, aan iemand anders, hetsy sodanige toegang of diens verskaf word kragtens en ooreenkomstig ’n [telekommunikasiedienslisensie] elektroniese kommunikasie- dienslisensie aan eersgenoemde persoon uitgereik kragtens [Hoofstuk V van die Wet op Telekommunikasie] Hoofstuk 3 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie of nie;’’;
(c) deur die omskrywing van ‘‘telekommunikasiediens’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘elektroniese kommunikasie- diens’ elektroniese kommunikasie- diens soos omskryf in die Wet op Elektroniese Kommunikasie;’’;
(d) deur die omskrywing van ‘‘telekommunikasiediensverskaffer’’ deur die volgende omskrywing te vervang: ‘‘ ‘elektroniese kommunikasie- diensverskaffer’ enige— (a) persoon wat ’n elektroniese
kommunikasiediens verskaf kragtens en ooreenkomstig ’n elektroniese kommunikasie- dienslisensie aan so iemand uitgereik kragtens Hoofstuk 3 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie, en ook enigiemand wat—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 123
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10 15
20
25
30
35
40
45
50
55
No. and year of Act
Short Title Extent of repeal or amendment
(i) a local access communication service, public pay-telephone service, value-added network service or private electronic communication network as de- fined in the Electronic Commu- nications Act; or
(ii) any other electronic communi- cation service licensed or deemed to be licensed or ex- empted from being licensed as such in terms of the Electronic Communications Act; and
(b) Internet service provider; (e) by the substitution for the defini-
tion of ‘‘ telecommunications sys- tem’’ of the following definition:
‘‘electronic communication system’’ means any system or series of electronic communica- tion facilities or radio, optical or other electromagnetic apparatus or any similar technical system used for the purpose of elec- tronic communication, whether or not such electronic communi- cation is subject to re-arrange- ment, composition or other pro- cesses by any means in the course of their transmission or emission or reception;
(f) by the insertion of the following definition after the definition of ‘‘ Directorate’’ :
‘‘ Electronic Communications Act’’ means the Electronic Com- munications Act, 2005.
2. Section 11 is amended by the sub- stitution for that section of the follow- ing section:
Monitoring of signal and radio frequency spectrum for purposes of managing radio frequency spec- trum.—Any person appointed as an inspector in terms of section [98] 17F of the [Telecommunications] Independent Communications Au- thority of South Africa Act and who is lawfully engaged in performing the functions of the Authority relat- ing to the management of the radio frequency spectrum, as contemplated in section [28(1)] 30(1) of the Elec- tronic Communications Act [of that Act], may, in the ordinary course of the performance of those functions, monitor a signal or radio frequency spectrum relating to an indirect com- munication which is transmitted over radio, where it is reasonably necessary for that employee to monitor that signal or radio fre- quency spectrum for purposes of identifying, isolating or preventing an unauthorised or interfering use of such a signal or frequency or of a transmission.
124 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
No. en jaar van Wet
Kort titel Mate van herroeping of wysiging
(i) ’n plaaslike toegang- kommunikasiediens, openbare betaaltelefoondiens, toegevoegde waarde-netwerkdiens of private elektroniese kommunikasie- netwerk soos in die Wet op Elektroniese Kommunikasie omskryf, verskaf; of
(ii) enige ander elektroniese kommunikasiediens verskaf wat ingevolge die Wet op Elektroniese Kommunikasie gelisensieer is of geag word gelisensieer te wees of vrygestel is om as sodanig gelisensieer te wees; en
(b) Internetdiensverskaffer;’’; (e) deur die omskrywing van
‘‘telekommunikasiestelsel’’ deur die volgende omskrywing te vervang:
‘‘ ‘elektroniese kommunikasiestelsel’ enige stelsel of reeks elektroniese kommunikasiefasiliteite of ra- dio-, optiese of ander elektromagnetiese apparaat of enige soortgelyke tegniese stelsel wat vir die doel van elektroniese kommunikasie gebruik word, hetsy sodanige elektroniese kommunikasie op enige wyse in die loop van die oorsending of uitsending of ontvangs daarvan aan herrangskikking, samestelling of ander prosesse onderworpe is al dan nie;’’;
(f) deur die volgende omskrywing na die omskrywing van ‘‘Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad’’ in te voeg: ‘‘ ‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’ die Wet op Elektroniese Kommunikasie, 2005;’’.
2. Die wysiging van artikel 11 deur dit deur die volgende artikel te vervang:
‘‘Meeluistering na sein en radiofrekwensiespektrum vir doeleindes van bestuur van radiofrekwensiespektrum.—
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 125
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
No. and year of Act
Short Title Extent of repeal or amendment
3. Sections 30 and 32 are amended by the substitution for the words ‘‘ Telecommunications Act’’ of the words ‘‘ Electronic Communications Act’’
4. Section 56 is amended by the sub- stitution for that section of the follow- ing section:
Revoking of licence to provide electronic communication service.- The Cabinet member responsible for communications, after consultation with the Authority, may, in the case of a second or subsequent conviction of an [telecommunication] elec- tronic communication service pro- vider of an offence referred to in section 51(3)(a)(ii) and notwith- standing the imposition of any pen- alty prescribed by section 51(3)(b), revoke the licence issued to the [telecommunication] electronic communication service provider concerned under [Chapter V of the Telecommunications Act] Chapter 3 of the Electronic Communications Act, to provide an [telecommunica- tion] electronic communications service.
126 No. 28743 GOVERNMENT GAZETTE, 18 APRIL 2006
Act No. 36, 2005 ELECTRONIC COMMUNICATIONS ACT, 2005
5
10
15
20
25
30
No. en jaar van Wet
Kort titel Mate van herroeping of wysiging
Enigiemand wat as ’n inspekteur aangestel is ingevolge artikel [98] 17F van die Wet op [Telekommunikasie] die Onafhanklike Kommunikasie- owerheid van Suid-Afrika en wat wettig besig is met verrigting van die werksaamhede van die Owerheid met betrekking tot die bestuur van die radiofrekwensiespektrum soos beoog in artikel [28 (1)] 30(1) van die Wet op Elektroniese Kommunikasie [daardie Wet], kan, in die gewone loop van die verrigting van daardie werksaamhede, na ’n sein of radiofrekwensiespektrum met betrekking tot ’n onregstreekse kommunikasie wat oor radio versend word, meeluister waar dit redelikerwys nodig is vir daardie werknemer om na daardie sein of radiofrekwensiespektrum mee te luister vir die doeleindes van die identifisering, isolering of voorkoming van ’n ongemagtigde of steurende gebruik van sodanige sein of frekwensie of van ’n versending.’’. 3. Die wysiging van artikels 30 en 32
deur die woorde ‘‘Wet op Telekommunikasie’’ deur die woorde ‘‘Wet op Elektroniese Kommunikasie’’ te vervang.
4. Die wysiging van artikel 56 deur dit deur die volgende artikel te vervang:
‘‘Intrekking van lisensie om elektroniese kommunikasiediens te verskaf.-Die lid van die Kabinet verantwoordelik vir kommunikasie kan, na oorleg met die Owerheid, in die geval van ’n tweede of daaropvolgende skuldigbevinding van ’n [telekommunikasie- diensverskaffer] elektroniese kommunikasiediensverskaffer aan ’n misdryf bedoel in artikel 51 (3) (a) (ii) en ondanks die oplegging van enige straf voorgeskryf by artikel 51 (3) (b), die lisensie aan die betrokke [telekommunikasie- diensverskaffer] elektroniese kommunikasiediensverskaffer kragtens [Hoofstuk V van die Wet op Telekommunikasie] Hoofstuk 3 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie uitgereik om ’n [telekommunikasiediens] elektroniese kommunikasiediens te verskaf, intrek.’’.
STAATSKOERANT, 18 APRIL 2006 No. 28743 127
Wet No. 36, 2005WET OP ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE, 2005
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
PRINTED BY CREDA COMMUNICATIONS, CAPE TOWN, FOR THE GOVERNMENT PRINTER, PRETORIA, TEL. (012) 334-4507, 334-4511, 334-4509, 334-4515—100 GEDRUK DEUR CREDA COMMUNICATIONS, KAAPSTAD, VIR DIE STAATSDRUKKER, PRETORIA, TEL. (012) 334-4507, 334-4511, 334-4509, 334-4515—100