Adjustments Appropriation Act 21 of 2015 (English / Sesotho)

Link to law: http://www.gov.za/documents/adjustments-appropriation-act-21-2015-english-sesotho-26-feb-2016-0000
Published: 2016-02-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
Adjustments Appropriation Act 21 of 2015 (English / Sesotho)
,
2 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015
ACT To effect adjustments to the appropriation of money from the National Revenue Fund for the requirements of the State in respect of the 2015/16 financial year; and to provide for matters incidental thereto.
PREAMBLE
WHEREAS section 213(2) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, provides that money may be withdrawn from the National Revenue Fund only in terms of an appropriation by anAct of Parliament or as a direct charge against that Fund, when it is provided for in the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, or an Act of Parliament;
WHEREAS the Appropriation Act, 2015 (Act No. 8 of 2015), provides for the appropriation of money from the National Revenue Fund to provide for the requirements of the State in respect of the 2015/16 financial year;
ANDWHEREAS section 12(1) and (2) of the Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Act, 2009 (Act No. 9 of 2009), provides for the tabling of a national adjustments budget, as envisaged in section 30 of the Public Finance Management Act, 1999 (Act No. 1 of 1999), and an adjustments appropriation Bill, to make adjustments to the appropriations in an Appropriation Act,
BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of the Republic of SouthAfrica, as follows:— Interpretation
1. In this Act, unless the context indicates otherwise, any meaning ascribed to a word or expression in section 1 of the Appropriation Act, 2015 (Act No. 8 of 2015), or section 1 of the Public Finance Management Act, 1999 (Act No. 1 of 1999), must bear the meaning so ascribed.
Adjustments to appropriations of money for requirements of State
2. (1) Adjustments to appropriations by Parliament of money from the National Revenue Fund for the requirements of the State in the 2015/16 financial year to votes and the main divisions within a vote, and amendments to the purposes that are specified, are set out in the Schedule to this Act.
(2) The spending of appropriations envisaged in subsection (1) is subject to the provisions of thisAct, the Public Finance ManagementAct and the Division of Revenue Act, 2015 (Act No. 1 of 2015).
5
10
15
(English text signed by the President) (Assented to 24 February 2016)
3No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015
MOLAO Ho kenya tshebetsong diphetoho tsa kabo ya tjhelete ho tswa Letloleng la Letlotlo la Naha bakeng la ditlhoko tsa Mmuso selemong sa ditjhelete sa 2015/16; le ho nehelana ka dintlha tse amanang le tse mona.
KETAPELE
LEHA karolo 213(2) ya Molaotheo wa Rephaboliki yaAfrika Borwa, 1996, e nehelana ka hore tjhelete e ka hulwa Letloleng la Letlotlo la Naha ho latela kabo e entsweng ke Molao wa Palamente kapa e le maikarabelo a tobaneng le Letlole, le ha e nehetswe ka hara Molaotheo wa Rephabliki ya Afrika Borwa, 1996, kapa Molao wa Palamente;
LE HAMolao wa Tekanyetso, 2015 (Molao 8 wa 2015); o nehelana ka kabo ya tjhelete ho tswa Letloleng la Letlotlo la Naha bakeng la ditlhoko tsa Mmuso selemong sa ditjhelete sa 2015/16;
LE HOJA karolo 12(1) le (2) tsa Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Act , 2009 (Act No. 9 of 2009), di teka diphetoho tsa tekanyetso tsa naha, jwalo ka ha ho hlalositswe karolong 30 ya Public Finance Management Act, 1999 ( Act no. 1 of 1999), le Molaokakanyo wa diphetoho tsa Tekanyetso ho ka etsa diphetoho tsa dikabo Molaong wa Tekanyetso,
HAE SE E NTSWE MOLAO ke Palamente ya Rephabliki ya Afrika Borwa, ka holatela:— Tlhaloso
1. Molaong ona, ntle le ha sengolwa sehlalosa ka tsela enngwe, moelelo o mong le o mong o nehetsweng lentswe kapa polelo e karolong 1 ya Molao wa Tekanyetso, 2015 (Molao 8 wa 2015), kapa karolo 1 ya Public Finance Management Act, 1999 (Act No. 1 of 1999), o tshwanetse ho ba le moelelo oo jwalo ka ha o nehetswe.
Diphetoho ho dikabo tsa tjhelete bakeng la ditlhoko tsa Mmuso
2. (1) Diphetoho ho dikabo tsa tjhelete ke Palamente ho tswa Letloleng la Letlotlo la Naha bakeng la ditlhoko tsa Mmuso selemong sa ditjhelete sa 2015/16 ho divoutu le dikarolo tse ka sehlohong tse ka hara voutu, le diphetoho ho maikemisetso a hlalositsweng Shejuleng ya Molao ona.
(2) Tshebediso ya dikabo e hlalositsweng karolwaneng (1) e itshetlehile ho Molao ona, Molao wa Taolo ya Ditjhelete ya Setjhaba le Molao wa Karolo ya Lekeno, 2015 (Molao 1 wa 2015).
5
10
15
(English text signed by the President) (Assented to 24 February 2016)
4 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015
Amounts listed as specifically and exclusively appropriated
3. An amount within a vote or a main division within a vote that is listed as specifically and exclusively appropriated in the Schedule to this Act, may be utilised only for the purpose indicated, unless the amount or purpose for which it was allocated, is amended by or in terms of an Act of Parliament.
Conditional allocations
4. (1) The Minister may, in writing— (a) impose conditions on an allocation in an appropriation listed in the Schedule
to thisAct, other than a conditional allocation, in order to promote and enforce transparency and effective management in respect of revenue, expenditure, assets and liabilities of departments, public entities and constitutional institutions as required by section 6(1)(g) of the Public Finance Management Act; and
(b) stop the use of an allocation in respect of which conditions have been imposed in terms of paragraph (a), until such conditions are met.
(2) The stoppage of an allocation in terms of subsection (1)(b) must be disclosed in the National Treasury’s next quarterly report to the relevant Parliamentary Committees.
Utilisation of unspent funds
5. (1) Despite section 43(4)(b) and (c) of the Public Finance Management Act, and in order to expedite service delivery, the Minister may approve the utilisation of unspent funds in an amount appropriated for a vote in the Schedule to this Act for—
(a) transfer to another institution, provided that the amount is used for the same purpose as that of the main division within that vote; or
(b) payments for capital assets, provided that the amount is used within that vote for other categories of expenditure except compensation of employees.
(2) The approval of the utilisation of unspent funds in terms of subsection (1) must be disclosed in the National Treasury’s next quarterly report to the relevant Parliamentary Committees.
Delegations and authorisations
6. (1) The Minister may— (a) delegate to an employee of the National Treasury any power conferred on the
Minister in terms of this Act, except section 7; and (b) authorise an employee of the National Treasury to perform any duty imposed
on the Minister in terms of this Act. (2) A delegation or authorisation in terms of subsection (1)—
(a) must be in writing; (b) is subject to any limitations or conditions that the Minister may impose; (c) may authorise that employee to sub-delegate, in writing, the delegated power
or authorised duty to another suitable employee of the National Treasury; (d) does not divest the Minister of the responsibility concerning the exercise of
the delegated power or the performance of the authorised duty; and (e) may be withdrawn by the Minister in writing.
(3) The Minister may vary or revoke any decision taken by an employee as a result of a delegation or authorisation in terms of subsection (1), subject to any rights that may have vested as a result of the decision.
Regulations
7. The Minister may, by notice in the Gazette, make regulations regarding any ancillary or incidental administrative or procedural matter that it is necessary to prescribe for the proper implementation or administration of this Act.
Short title
8. This Act is called the Adjustments Appropriation Act, 2015.
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015
Palo e ngodisitsweng e le e abueng ka ho ikgetha le ka ho qolleha
3. Palo ka hare ho voutu kapa karolo e ka sehlohong ka hare ho voutu e ngodisitsweng e le e abueng ka ho ikgetha le ka ho qolleha ka hara Shejule e Molaong ona e tshwanela ho sebediswa bakeng sa sepheo se nehetsweng, ntle le ha palo kapa mabaka ao e a nehetsweng a fetolwa ke, kapa ka dintlha tsa Molao wa Palamente.
Dikabo tseo dinang le mabaka
4. (1) Ka ho ngola, Letona le ka— (a) kenya tshebetsong maemo ho kabo e ngodisitsweng Shejuleng e Molaong
ona, ntle le kabo e nang le mabaka, e le ho ka nyolla le ho kenya tshebetsong ponaletso le bolaodi bo sebetsang ho lekeno, tshebediso, thepa le mekitlane ya mafapha, metheo ya setjhaba le metheo ya Molaotheo jwalo ka ha karolo 6(1)(g) ya Public Finance Management Act e hloka; le
(b) ho emisa tshebediso ya kabo ho latela maemo a kentsweng tshebetsong ho latela temana (a), ho fihlella maemo ao a phethahatswa.
(2) Ho emiswa ha kabo ho latela karolwana (1)(b) ho tshwanetse ho tsebiswe tlalehong ya kotara e latelang ya Letlotlo la Naha ho dikomiti tsa Palamente tse amehang.
Tshebediso ya matlole a sa sebediswang
5. (1) Lentle ho karolo 43(4)(b) le (c) ya Public Finance Management Act, e le ho ka potlakisa phano ya ditshebeletso, Letona le ka dumela tshebediso ya matlole a sa sebediswang palong e abueng bakeng la voutu e Shejuleng e Molaong ona bakeng la—
(a) phethiso ho motheo o mong, ha feela palo eo e sebediswa bakeng la mabaka a tshwanang le a karolo e ka sehloohong ka hare ho voutu; kapa
(b) ditefello bakeng la thepa ya khaphitale, ha feela palo e sebediswa ka hare ho voutu eo bakeng la dikarolotse ding tsa tshebediso ya ditjhelete ka ntle ho tefello ya meputso ya basebetsi.
(2) Tumello ya tshebediso ya matlole a sa sebediswang ho latela karolwana (1) e tshwanetse e tsebiswe tlalehong ya kotara e latelang ya Letlotlo la Naha ho Dikomiti tsa Palamente tse amehang.
Barumuwa le ditumello
6. (1) Letona le ka— (a) nehela mosebeletsi wa Letlotlo la Naha matla a mang le a mang a nehetsweng
Letona ho latela Molao ona, ntle le karolo 7; le (b) ho dumella mosebeletsi wa Letlotlo la Naha ho phetha mosebetsi ofe kapa ofe
o nehetsweng Letona ho latela Molao ona. (2) Barumuwa kapa tumello ho latela karolwana (1)—
(a) e tshwanetse e be e ngotsweng; (b) e ka nna ya haella kapa ya ba le dipehelo tseo Letona a ka nehelanang ka tsona; (c) a ka dumela mosebeletsi ho ka nehelana ka matla a nehetsweng kapa tumello
ho mosebeletsi e mong wa Letlotlo la Naha ka ho mongolla; (d) Ha a nkise Letona maikarabello mabapi le tshebediso ya matla a nehetsweng
kapa ketso ya mosebetsi o dumetsweng; mme (e) a ka qhelelwa thoko ke Letona ka ho mongolla.
(3) Letona le ka fapana kapa la hlakola qeto e nngwe le e nngwe e nkuweng ke mosebeletsi ka le baka la phano ya matla kapa tumello ho latela karolwana (1), ho ipapisitswe le ditokelo tse amehang ka lebaka la qeto eo.
Melao
7. Ka tsebiso Gazeteng, Letona le ka etsa melao mabapi le ntlha e nngwe le enngwe ya tsamaiso e leng bohlokwa ho ka hlaloswa bakeng la ho ka kenngwa tshebetsong kapa ho ka tsamaiswa ha Molao ona.
Sehlooho se kgutsufaditsweng
8. Molao ona o bitswa Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015.
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
1 (34 401) (24 539) (13 434) 826 2 746 Purpose:
(40 279) (23 417) (20 420) 826 2 732
5 878 (1 122) 6 986 14
2 27 316 27 316 (7 482) 7 482 Purpose:

27 316 27 316
(7 482) (7 482)
7 482 7 482 Of which Non-profit institutions – Various Institutions:
– Political party operational support 6 368 – Constituency allowances 42 – Contribution to political parties for party leaders' remuneration 1 072
3 10 000 10 000 Purpose:
10 000 10 000
4 1 501 318 2 901 1 499 595 (1 278) 100 Purpose:
(7 881) (500) (6 267) 64 (1 278) 100
(1 800) 500 (2 324) 24
1 504 518 11 492 1 493 026 Of which Municipal bank accounts
* – Local Government Equitable Share 1 498 818
6 481 6 481 Of which Departmental agencies and accounts
* – Department of Traditional Affairs: Operations 6 481
5 897 903 (2 077) 899 980 Purpose:
171 392 19 171 152 221 Of which
* – Information Systems Modernisation: Enhancement of operations 65 000
809 859 57 880 751 979
(83 348) (79 128) (4 220)
* Specifically and Exclusively Appropriated
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
Parliament Provide the support services required by Parliament to fulfil its constitutional functions, assist political parties represented in Parliament to secure administrative support and service constituents, and provide members of Parliament with the necessary facilities.
1 Administration
2 Legislation and Oversight
3 Industry and Capacity Development
The Presidency Facilitate a common programme towards the achievement of the electoral mandate and the enhanced integrity of the state through considered planning, coordination, oversight, mobilisation and support.
1 Administration
2 Executive Support
Cooperative Governance and Traditional Affairs Improve cooperative governance across the three spheres of government in partnership with institutions of traditional leadership, thereby ensuring that provinces and municipalities carry out their service delivery and development functions effectively.
Communications Create an enabling environment for the provision of inclusive communication services to all South Africans in a manner that promotes socioeconomic development and investment through broadcasting, new media, print media and other new technologies, and brand the country locally and internationally.
1 Administration
2 Policy, Research and Knowledge Management
3 Governance and Intergovernmental Relations
3 Public and International Participation
5 Associated Services
2 Citizen Affairs
3 Immigration Affairs
7 Traditional Affairs
Home Affairs Efficiently determine and safeguard the identity and status of citizens. Regulate immigration to ensure security, promote development and fulfil South Africa’s international obligations.
1 Administration
6
7No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
1 (34 401) (24 539) (13 434) 826 2 746 Maikemisetso:
(40 279) (23 417) (20 420) 826 2 732
5 878 (1 122) 6 986 14
2 27 316 27 316 (7 482) 7 482 Maikemisetso:

27 316 27 316
(7 482) (7 482)
7 482 7 482 E leng Ditheo e sa etseng phahello
6 368 42
baetapele ba mokga 1 072
3 10 000 10 000 Maikemisetso:
10 000 10 000
4 1 501 318 2 901 1 499 595 (1 278) 100 Maikemisetso:
(7 881) (500) (6 267) 64 (1 278) 100
(1 800) 500 (2 324) 24
1 504 518 11 492 1 493 026 E leng Diakhaonto tsa banka tsa mmasepala
* 1 498 818
6 481 6 481 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* 6 481
5 897 903 (2 077) 899 980 Maikemisetso:
171 392 19 171 152 221 E leng
* 65 000
809 859 57 880 751 979
(83 348) (79 128) (4 220)
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
Ho tsamaisa lenaneo le tlwaelehileng ho leba phihlellong ya thomo ya bakgethi le ntlafatso ya bokgabane ba mmuso ka ketso ya maano, bohokanyi, tjhebo ya diphoso, tlhophiso le tshehetso.
Bopresidente
1 Tsamaiso
2 Tshehetso ya Phethahatso
Palamente Ho nehelana ka ditshebeletso tsa tshehetso tse hlokwang ke Palamente ho ka phetha mesebetsi ya teng ya molaotheo, ho ka thusa mekga ya dipolotiki e teng Palamenteng ho ka fumana tshehetso ya tsamaiso le tshebeletso ya lebatowa le ho nehela ditho tsa Palamente ka disebediswa tsa bohlokwa.
1 Tsamaiso
2 Molao le Tjhebisiso/Tekodisiso
5 Ditshebeletso tse Amanang
Dikgokahanyo Ho theha maemo a kgonahalang bakeng la ho nehelana ka ditshebeletso tsa dikgokahanyo tse akaretsang ho maAfrika Borwa ohle ka mokgwa o phahamisang ntshetsopele ya ikonomi ya setjhaba le botsetedi ka phatlalatso, masedinyana a matjha, masedinyana a ngotsweng le dithekenoloji tse ding tse ntjha, le ho tshwaya naha ka hare le matjhabatjhabeng.
3 Indasteri le Ntshetsopele ya Bokgoni
3 Seabo sa Setjhaba le Matjhabatjhaba
Kopanelo ya Puso le Ditaba tsa Setho Ho ntlafatsa kopanelo ya setjhaba dikarolong tse tharo tsa mmuso ka tshebedisano mmoho le metheo ya baetapele ba botjhaba, moo ho etswang bonnete hore diprovense le bommasepala banehelana ka tshebeletso le ntshetsopele ya mesebetsi ka ho phethahala.
1 Tsamaiso
2 Pholisi, Patlisiso le Taolo ya Tsebo
7 Ditaba tsa Setho
Merero ya Lehae Ho hlwaya ka ho phethahala le ho sireletsa boitsebiso le boemo ba baahi. Ho laola bofalli e le ho etsa bonnete ba tshireletso, phahamiso ya ntshetsopele le ho phethisa ditlamo tsa Afrika Borwa tsa matjhabatjhaba.
3 Puso le Dikamano tsa Mebuso
1 Tsamaiso
2 Merero ya Baahi
3 Merero ya Bofalli
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
7
8 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
6 812 220 460 018 278 587 49 203 99 090 (74 678) Purpose:
(36 921) 20 328 (31 774) 49 203 (74 678)
574 518 398 883 175 635
58 256 30 934 27 322
117 277 9 873 107 404
99 090 99 090 Of which Foreign governments and international organisations – African Union Commission: Office of the Chairperson (38 300) – Humanitarian Aid: Humanitarian projects (12 410) – International Organisations: Membership fees
– African, Caribbean and Pacific Group of States 588 – African Union 44 784 – India-Brazil-South Africa Trust Fund 14 660 – Southern African Development Community 38 102 – United Nations 51 666
7 (250 243) 7 880 (33 523) (451 994) 9 698 217 696 Purpose:
(3 036) (5 669) (1 775) 663 3 745 Of which Households
– Bursaries for Non-employees: Studies in economics, econometrics, accounting and taxation 66
1 495 32 1 186 277 Of which Departmental agencies and accounts
– Cooperative Banks Development Agency: Operations 1 165
9 139 8 386 (1 075) 1 469 359 Of which Departmental agencies and accounts
* – Financial and Fiscal Commission: Operations 600
147 960 (2 189) (698) 834 150 013 Of which
* – South African Post Bank: Recapitalisation 150 013
55 728 9 466 39 781 1 294 5 187 Of which Departmental agencies and accounts
– Accounting Standards Board: Operations 1 100
(11 516) (2 114) (1 018) (76 197) 130 67 683 Of which Foreign governments and international organisations
– Africa Regional Technical Assistance Centre for Southern Africa: Capacity building programmes in support of public finance management reform in East, Central and Southern Africa 593
– Common Monetary Area Compensation: Commitment in terms of common monetary agreement (51 526)
– International Finance Facility for Immunisation: Reduction of the number of vaccine-preventable deaths among children under the age of five 1 040 – International Organisations: Membership fees
– African Development Bank and African Development Fund (26 505) – African Institute for Economic Development and Planning 201
* Specifically and Exclusively Appropriated
International Relations and Cooperation Formulate, coordinate, implement and manage South Africa's foreign policy and international relations programmes.
4 Public Diplomacy and Protocol Services
5 International Transfers
National Treasury Support economic growth and development, good governance, social progress and rising living standards through the accountable, economical, efficient, equitable and sustainable management of public finances, maintenance of macroeconomic and financial sector stability, and effective financial regulation of the economy.
1 Administration
2 International Relations
3 International Cooperation
4 Asset and Liability Management
5 Financial Accounting and Supply Chain Management Systems
6 International Financial Relations
1 Administration
2 Economic Policy, Tax, Financial Regulation and Research
3 Public Finance and Budget Management
8
9No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
6 812 220 460 018 278 587 49 203 99 090 (74 678) Maikemisetso:
(36 921) 20 328 (31 774) 49 203 (74 678)
574 518 398 883 175 635
58 256 30 934 27 322
117 277 9 873 107 404
99 090 99 090 E leng Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
(38 300) (12 410)
Caribbean le Sehlopha sa Mebuso ya Phasifiki 588 44 784
Trasete India-Brazil -Afrika Borwa 14 660 38 102 51 666
7 (250 243) 7 880 (33 523) (451 994) 9 698 217 696 Maikemisetso:
(3 036) (5 669) (1 775) 663 3 745 E leng Tsa malapa
ka dipalopalo, akhaonting le tsa lekgetho 66
1 495 32 1 186 277 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
1 165
9 139 8 386 (1 075) 1 469 359 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* 600
147 960 (2 189) (698) 834 150 013 E leng
* 150 013
55 728 9 466 39 781 1 294 5 187 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
1 100
(11 516) (2 114) (1 018) (76 197) 130 67 683 E leng Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
Mananeo a kaho ya Bokgoni tshehetsong ya taolo ntlafatso ya ditjhelete tsa setjhaba Afrika e Botjhabela, Bohareng le Borwa 593
tlwaelehileng ya tjhelete (51 526)
Phokotso ya palo ya kento ya thibelo ya mafu baneng ba dilemo tse ka tlase ho tse hlano 1 040
(26 505) 201
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
Ho theha, hokanya, kenya tshebetsong le ho laola pholisi ya Afrika Borwa ya ka ntle le mananeo a dikamano tsa matjhabatjhaba.
Dikamano tsa Matjhabatjhaba le Tshebedisano
Ho tshehetsa kgolo ya ikonomi le ntshetsopele, puso e ntle, tswelopele ya setjhaba le maemo a phahamang a bophelo ka maikarabelo, tshebediso e ntle, kgonahalo, tekano le taolo e tsitsitseng ya ditjhelete tsa setjhaba, tlhokomelo ya ikonomi e kgolo le botsitso ba motheo wa ikonomi, le taolo e ntle ya ditjhelete ya ikonomi.
1 Tsamaiso
2 Pholisi ya Ikonomi, Lekgetho, Molao wa Ditjhelete le Dipatlisiso
3 Ditjhelete tsa Setjhaba le Taolo ya Tekanyetso
1 Tsamaiso
2 Dikamano tsa Matjhabatjhaba
3 Tshebedisano ya Matjhabatjhaba
4 Taolo ya Kamano ya Setjhaba le Molao wa Tsamaiso
5 Diphetiseso tsa Matjhabatjhaba
Letlotlo la Naha
4 Thepa le Taolo ya Mokitlane
5 Akhaonting ya Ditjhelete le Tsamaiso ya Bolaodi ba Mekgwa ya Phumaneho ya Thepa
6 Dikamano tsa Ditjhelete tsa Matjhabatjhaba
9
10 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
Of which Households – Civil Pensions: Civil pensions and benefits
– Injury on Duty (10 000) – Political Office-Bearers Pension Fund (268 821) – Post-Retirement Medical Scheme 206 550 – Special Pensions (78 257) – Military Pensions: Military pensions and medical benefits 19 000 – Non-Statutory Forces: Dispensation for members who were
integrated into the South African National Defence Force 131 528
(369 270) (68 770) (300 500) Of which Departmental agencies and accounts – Government Technical Advisory Centre: Operations (300 500)
(100 000) (100 000) Of which Departmental agencies and accounts
* – South African Revenue Service: Operations (100 000)
19 257 19 257 Of which Departmental agencies and accounts
* – Financial Intelligence Centre: Operations 5 000 * – Secret Services: * – Capital (22 949) * – Operations 37 206
8 36 506 18 681 17 193 141 491 Purpose:
34 401 16 658 17 193 59 491
6 720 696 6 000 24
864 834 30
(6 000) (28) (6 000) 28
521 521
9 35 113 844 (20) 34 269 20 Purpose:
3 287 2 672 (20) 615 20
(320) (320)
32 146 (1 508) 33 654 Of which Public corporations – Denel (Pty) Ltd: Contractual penalty 33 106
10 10 614 (1 818) 2 706 8 748 975 3 Purpose:
1 739 (1 641) 424 2 002 954
1 141 (49) 1 119 49 21 1 Of which Departmental agencies and accounts
– Communication: Radio and television licences (8)
5 000 (11) 5 000 11
(101) 101
(1 110) (16) (3 285) 2 189 2 Of which Departmental agencies and accounts
* – National School of Government: Operations 903 Foreign governments and international organisations – Open Government Partnership: Membership fees 1 270
* Specifically and Exclusively Appropriated
10 Financial Intelligence and State Security
Planning, Monitoring and Evaluation Improve government service delivery through planning, monitoring and evaluation.
1 Administration
7 Civil and Military Pensions, Contributions to Funds and Other Benefits
8 Technical Support and Development Finance
9 Revenue Administration
5 National Youth Development
Public Enterprises Drive investment, productivity and transformation in the department’s portfolio of state owned companies, to unlock growth, drive industrialisation, create jobs and develop skills.
1 Administration
2 Outcomes Monitoring and Evaluation
3 Institutional Performance Monitoring and Evaluation
4 National Planning
1 Administration
2 Policy Development, Research and Analysis
3 Labour Relations and Human Resource Management
2 Legal and Governance
3 Portfolio Management and Strategic Partnerships
Public Service and Administration Lead the modernisation of the public service, through a generally applicable framework of norms and standards, to improve service delivery.
4 Government Chief Information Officer
5 Service Delivery Support
10
11No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
E leng Tsa malapa
ba Mmusosetjhaba le dikuno (10 000) (268 821) 206 550 (78 257)
tsa bongaka 19 000
Lebothong la Tshireletso la Naha Afrika Borwa 131 528
(369 270) (68 770) (300 500) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
(300 500)
(100 000) (100 000) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* (100 000)
19 257 19 257 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* 5 000 * * (22 949) * 37 206
8 36 506 18 681 17 193 141 491 Maikemisetso:
34 401 16 658 17 193 59 491
6 720 696 6 000 24
864 834 30
(6 000) (28) (6 000) 28
521 521
9 35 113 844 (20) 34 269 20 Maikemisetso:
3 287 2 672 (20) 615 20
(320) (320)
32 146 (1 508) 33 654 E leng Dikoporasi tsa setjhaba
Denel (Pty) Ltd : Kotlo ya konteraka 33 106
10 10 614 (1 818) 2 706 8 748 975 3 Maikemisetso:
1 739 (1 641) 424 2 002 954
1 141 (49) 1 119 49 21 1 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
(8)
5 000 (11) 5 000 11
(101) 101
(1 110) (16) (3 285) 2 189 2 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* 903 Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
1 270
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
8 Tshehetso ya Sethekgeniki le Ntshetsopele ya Tjhelete
9 Tsamaiso ya Lekeno
10 Boutlwela ba Ditjhelete le Tshireletso ya Mmuso
Maano,Tekololo le Hlahlobo Ho phahamisa phano ya tshebeletso ya mmuso ka ketso ya maano,tekolo le hlahlobo.
1 Tsamaiso
7 Dipenshene tsa Sesole le Setjhaba, Ho Kenya Letsoho Matloleng le Dikuno Tse ding
Dikgwebokgolo tsa Setjhaba Ho tsamaisa botsetedi, tshebetso le phetoho potefoleyong ya lefapha ya dikgwebo tsa mmuso, ho lokolla kgolo, ho kgothaletsa boindasteri, ho theha mesebetsi le ntshetsopele ya bokgoni.
1 Tsamaiso
2 Molao le Puso
3 Taolo ya Photefolio le Lewa la Ditshebedisano
Tshebeletso ya Setjhaba le Tsamaiso
2 Dipheto tsa Tekolo le Hlahlobo
3 Tekolo le Hlahlobo ya Tshebetso ya Ditheo/Dihlongwa
4 Maano ya Naha
5 Ntshetsopele ya Batjha ba Naha
5 Tshehetso ya Phano ya Ditshebeletso
Ho nka ketapele ya ntlafatso ya ntshetsopele ya setjhaba, ka moralo wa tshebetso wa maemo a tlwaelehileng ho ka ntlafatsa phano ya ditshebeletso.
1 Tsamaiso
2 Ntshetsopele ya Pholisi, Dipatlisiso le Hlopholla
3 Dikamano Mesebetsing le Taolo ya Disebediswa tsa Botho
4 Moofisiri e Moholo wa Lesedi wa Mmuso
11
12 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
3 844 (552) 4 396 Of which Departmental agencies and accounts
* – Public Service Commission: Operations 4 352 Foreign governments and international organisations
– Organisation for Economic Cooperation and Development: Membership fees 44
11 (98 865) 1 300 (100 165) Purpose:
1 350 (150) 1 500 Of which Households
– Bursaries for Non-employees: Infrastructure related studies 900 – Employee Social Benefits: Leave gratuities (1 050)
(1 500) (1 500)
(38 865) (38 865) Of which Conditional allocations to provinces
* – Expanded Public Works Programme Integrated Grant for Provinces (24 405) * – Social Sector Expanded Public Works Programme Incentive Grant
for Provinces (14 460)
(60 000) 1 300 (61 300) Of which Departmental agencies and accounts
– Construction Education and Training Authority: Operations (1 300) – Property Management Trading Entity: Operations (60 000)
150 150
12 78 048 2 277 (16 539) 411 91 899 Purpose:
62 571 (9 031) 500 178 70 924 Of which Non-profit institutions
– South African Statistical Association: Capacity building in support of the national statistics system 123
1 423 1 386 (310) 37 310
11 207 9 735 1 114 2 356
(1 699) (1 699) (171) 171
(3 898) (3 966) (9 381) 168 9 281 Of which Higher education institutions – University of Pretoria: Sponsorship for Grade 11 learners' participation at Junior Tukkies Geographic Information System week 100
3 268 2 271 (2 400) 26 3 371
5 176 3 581 (5 891) 7 486
* Specifically and Exclusively Appropriated
Public Works Provide policy formulation for, as well as coordination, regulation and oversight of, the public works sector in relation to the accommodation, housing, land and infrastructure needs of national departments. Enhance intergovernmental relations by coordinating concurrent public works functions. Lead and direct the implementation of the national expanded public works programme. Promote growth, job creation and transformation in the construction and property industries.
1 Administration
2 Intergovernmental Coordination
6 Governance of Public Administration
Statistics South Africa Lead and partner in the production of statistics in line with internationally recognised principles and standards, to inform users about socioeconomic dynamics for evidence-based decisions.
1 Administration
2 Economic Statistics
3 Expanded Public Works Programme
4 Property and Construction Industry Policy and Research
5 Prestige Policy
6 Statistical Collection and Outreach
7 Survey Operations
3 Population and Social Statistics
4 Methodology, Standards and Research
5 Statistical Support and Informatics
12
13No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
3 844 (552) 4 396 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* 4 352 Mebuso ya kantle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
Ditefello tsa Botho 44
11 (98 865) 1 300 (100 165) Maikemisetso:
1 350 (150) 1 500 E leng Tsa malapa
Dithuto tse amanang le moralo wa motheo 900
dihela mosebetsing (1 050)
(1 500) (1 500)
(38 865) (38 865) E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* Mesebetsi ya Setjhaba bakeng la Diprovense (24 405)
* Lenaneong le Eketsehileng la Mesebetsi ya Setjhaba bakeng la diprovense (14 460)
(60 000) 1 300 (61 300) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
(1 300) (60 000)
150 150
12 78 048 2 277 (16 539) 411 91 899 Maikemisetso:
62 571 (9 031) 500 178 70 924 E leng Metheo e sa etseng phahello
tshehetsong ya mokgwa wa dipalopalo tsa naha 123
1 423 1 386 (310) 37 310
11 207 9 735 1 114 2 356
(1 699) (1 699) (171) 171
(3 898) (3 966) (9 381) 168 9 281 E leng Metheo ya thuto e phahameng
ho Tukkies ya banyenyane bekeng ya jeokrafiki ya tsamaiso ya lesedi 100
3 268 2 271 (2 400) 26 3 371
5 176 3 581 (5 891) 7 486
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
6 Puso ya Tsamaiso ya Setjhaba
Mesebetsi ya Setjhaba Ho nehelana ka theho ya pholisi ha mmoho le bohokanyi, taolo le tjhebisiso/tekolo bakeng sa lekala la mesebetsi ya setjhaba mabapi le bodulo, matlo, lefatshe le ditlhoko tsa moralo wa motheo wa mafapha a mmuso wa naha. Ho nolofatsa dikamano tsa mebuso ka ho hokanya mesebetsi ya setjhaba ka ho latellana. Ho nka boetapele le ho laola ho kenngwa tshebetsong ha lenaneo la mesebetsi e eketsehileng ya setjhaba. Ho phahamisa kgolo, theho ya mosebetsi le phetoho indastering ya kaho le thepa.
1 Tsamaiso
2 Bohokanyi ba Mebuso
1 Tsamaiso
2 Dipalopalo tsa Ikonomi
3 Baahi le Dipalopalo tsa Setjhaba
4 Mokgwa, Maemo le Dipatlisiso
5 Tshehetso ya Dipalopalo le Saense ya Lesedi
6 Kgobokanyo ya Dipalopalo le Tshebeletso
3 Lenaneo le Eketsehileng la Mesebetsi ya Setjhaba
4 Thepa le Pholisi le Dipatlisiso tsa Indasteri ya Kaho
5 Pholisi e Bohlokwa
Dipalopalo Afrika Borwa Ho ba moetapele le ho sebedisana mmoho ketsong ya dipalopalo ho ipapisitswe le maemo a tsebahalang a matjhabatjhaba, ho tsebisa basebedisi ka maemo a ikonomi ya setjhaba bakeng la diqeto tse itshetlehileng ho bopaki.
7 Tshebetso ya Saveyi/Tekolo
13
14 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
13 2 100 (1 465) 3 500 65 Purpose:
(1 575) (1 626) 51
(299) (299)
158 158
3 816 302 3 500 14
14 (224 714) (997) 97 793 (223 717) (97 793) Purpose:
2 600 2 265 113 235 (13)
(32 843) (2 609) (402) (30 134) 302 Of which Conditional allocation to provinces
* – Maths, Science and Technology Grant (30 243)
(8 131) (7 530) 187 (601) (187) Of which Conditional allocation to provinces
* – Occupational Specific Dispensation for Education Sector Therapists Grant (725)
(155 706) 6 938 97 828 (162 644) (97 828) Of which Allocation-in-kind to provinces
* – School Infrastructure Backlogs Grant 98 000 (98 000) Conditional allocation to provinces
* – Education Infrastructure Grant (163 112)
(30 634) (61) 67 (30 573) (67) Of which Conditional allocations to provinces
* – HIV and AIDS (Life Skills Education) Grant (12 300) * – National School Nutrition Programme Grant (18 334)
15 36 183 8 963 (113 956) 143 147 (1 971) Purpose:
41 201 (2 103) 41 541 1 763
3 410 3 310 234 (134)
3 120 3 120 60 7 (67)
(13 480) 2 976 (156 526) 143 140 (3 070) Of which Non-profit institutions
– Adult Education and Training Centres: Subsidies 37 062 – Technical and Vocational Education and Training Colleges: Subsidies 73 795
1 932 1 660 735 (463)
16 (214 093) 2 190 (83 640) 70 648 (203 291) Purpose:
(500) (3 482) 773 2 209 Of which Departmental agencies and accounts
– Health and Welfare Sector Education and Training Authority: Operations 567 – Public Service Sector Education and Training Authority: Operations 206
* Specifically and Exclusively Appropriated
Women Lead, coordinate and oversee the transformation agenda on women`s socioeconomic empowerment, rights and equality.
4 Monitoring, Evaluation and Outreach
Basic Education Develop, maintain and support a South African school education system for the 21 st century.
1 Administration
1 Administration
2 Social, Political and Economic Participation and Empowerment
3 Research, Policy Coordination and Knowledge Management
5 Educational Enrichment Services
Higher Education and Training Develop and support a quality higher and vocational education sector. Promote access to higher and vocational education and skills development training opportunities.
1 Administration
2 Curriculum Policy, Support and Monitoring
3 Teachers, Education Human Resources and Institutional Development
4 Planning, Information and Assessment
5 Skills Development
Health Provide leadership and coordination of health services to promote the health of all people in South Africa through an accessible, caring and high quality health system based on the primary health care approach.
1 Administration
2 Human Resource Development, Planning and Monitoring Coordination
3 University Education
4 Vocational and Continuing Education and Training
14
15No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
13 2 100 (1 465) 3 500 65 Maikemisetso:
(1 575) (1 626) 51
(299) (299)
158 158
3 816 302 3 500 14
14 (224 714) (997) 97 793 (223 717) (97 793) Maikemisetso:
2 600 2 265 113 235 (13)
(32 843) (2 609) (402) (30 134) 302 E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* (30 243)
(8 131) (7 530) 187 (601) (187) E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* ya phekodi Thuso/Letlole ya ba phekodi (725)
(155 706) 6 938 97 828 (162 644) (97 828) E leng Kabo e senang ditefello ho diprovense
* 98 000 (98 000) Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* (163 112)
(30 634) (61) 67 (30 573) (67) E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* HIV le AIDS (Thuto ya Tsebo ya Bophelo) (12 300) * (18 334)
15 36 183 8 963 (113 956) 143 147 (1 971) Maikemisetso:
41 201 (2 103) 41 541 1 763
3 410 3 310 234 (134)
3 120 3 120 60 7 (67)
(13 480) 2 976 (156 526) 143 140 (3 070) E leng Metheo e sa etseng phahello
37 062 73 795
1 932 1 660 735 (463)
16 (214 093) 2 190 (83 640) 70 648 (203 291) Maikemisetso:
(500) (3 482) 773 2 209 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Ditshebetso 567
ya Setjhaba: Ditshebetso 206
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
2 Tsa setjhaba, Sepolotiki, Ho ba le seabo Ikonoming le Matlafatso
3 Dipatlisiso, Bohokanyi ba Pholisi le Taolo ya Tsebo
4 Tekolo, Hlahlobo le Tshebeletso
Thuto ya Motheo Ho theha, ho hlokomela le ho tshehetsa mokgwa wa thuto ya sekolo wa Afrika Borwa bakeng la selemokgolo sa 21.
1 Tsamaiso
Basadi Ho etella pele, ho hokanya le ho etsa bonnete ba phethahatso ya phetoho ya matlafatso ya ikonomi ya setjhaba ho basadi, ditokelo le tekano.
1 Tsamaiso
Ho theha le ho tshehetsa motheo wa boleng ba thuto ka thupello le menyetla ya ntshetsopele ya thupello ya bokgoni.
1 Tsamaiso
2 Ntshetsopele ya Disebediswa tsa Batho, Ketso ya Maano le ho Disa Bohokanyi
3 Thuto ya Yunivesithi
4 Tsebo le Tswelopele ya Thuto le Thupello
2 Pholisi ya Lenane la Thuto, Tshehetso le Tekolo
3 Matitjhere, Disebediswa tsa Botho tsa Thuto le Ntshetsopele ya Motheo
4 Maano, Lesedi le Hlahlobo
5 Ditshebeletso tsa Thuso ya Thuto
Thuto e Phahameng le Thupello
5 Ntshetsopele ya Bokgoni
Bophelo
1 Tsamaiso
Ho nehelana ka boetapele le ho hokanya ditshebeletso tsa bophelo ho phahamisa bophelo ba batho ba Afrika Borwa ka phumaneho, paballo le boleng bo hodimo ba bophelo bo itshetlehileng ho tlhokomelo ya bophelo ya motheo.
15
16 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
8 839 (543) 20 347 (10 965) Of which Allocation-in-kind to provinces
* – National Health Grant: National health insurance component (7 658) Conditional allocation to provinces
* – National Health Insurance Grant (10 965)
(63 266) 3 366 (50) (66 582) Of which Conditional allocation to provinces
* – Comprehensive HIV and AIDS Grant (66 582)
(88) (633) 545
(166 034) (100 500) 147 422 (212 956) Of which Allocation-in-kind to provinces
* – National Health Grant: Health facility revitalisation component (80 000) (220 387) Conditional allocations to provinces
* – Health Facility Revitalisation Grant 141 283 * – National Tertiary Services Grant (16 861)
Higher education institutions – Medical student subsidies:
– University of Cape Town 2 700 – Stellenbosch University 4 600 – University of the Witwatersrand 5 576 – Walter Sisulu University 4 116 – University of KwaZulu-Natal 4 000 – University of Pretoria 2 008
6 956 (500) 7 456
17 (275 000) 20 000 (8 269) (286 731) Purpose:
(2 662) 1 098 1 564 Of which Departmental agencies and accounts – Health and Welfare Sector Education and Training Authority: Operations 1 211
(275 000) (275 000) Of which Households
* – Social Assistance Transfers: Social grants – Disability (476 000) – Social Relief of Distress 201 000
(15 000) 4 736 (6 126) (13 610) Of which Departmental agencies and accounts – South African Social Security Agency: Administration of
social assistance (15 000) Foreign governments and international organisations
– International Social Security Association: Membership fees 210 Higher education institutions – University of the Witwatersrand: Training and technical support on various social security research and policy initiatives 1 000
15 000 17 158 (2 420) 450 (188) Of which Foreign governments and international organisations – Namibian Government: Social welfare payment in terms of the 1994 Walvis Bay agreement 321
768 (821) (135) 188 Of which Households
– Food Relief: Contribution to Food for All scheme (22 076) Foreign governments and international organisations – Leadership for Environment and Development Southern and Eastern Africa: Membership fees 300 Non-profit institutions – Food Relief: Contribution to Food for All scheme 22 076
* Specifically and Exclusively Appropriated
5 Hospitals, Tertiary Health Services and Human Resource Development
6 Health Regulation and Compliance Management
Social Development Ensure protection against vulnerability by creating an enabling environment for the provision of a comprehensive, integrated and sustainable social development service.
2 National Health Insurance, Health Planning and Systems Enablement
3 HIV and AIDS, Tuberculosis, and Maternal and Child Health
4 Primary Health Care Services
4 Welfare Services Policy Development and Implementation Support
5 Social Policy and Integrated Service Delivery
1 Administration
2 Social Assistance
3 Social Security Policy and Administration
16
17No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
8 839 (543) 20 347 (10 965) E leng Kabo e senang tefello ho diprovense
* Bophelo ya Naha (7 658) Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* (10 965)
(63 266) 3 366 (50) (66 582) E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* HIV le AIDS (66 582)
(88) (633) 545
(166 034) (100 500) 147 422 (212 956) E leng Kabo e senang tefello ho diprovense
* ya sesebediswa sa bophelo (80 000) (220 387) Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* 141 283 * (16 861)
Metheo ya thuto e phahameng
Cape Town 2 700 Stellenbosch 4 600 Witwatersrand 5 576 Walter Sisulu 4 116 KwaZulu-Natal 4 000 Pretoria 2 008
6 956 (500) 7 456
17 (275 000) 20 000 (8 269) (286 731) Maikemisetso:
(2 662) 1 098 1 564 E leng Diejensi le diakhaonto tsa Lefapha
Ditshebetso 1 211
(275 000) (275 000) E leng Tsa malapa
* (476 000) 201 000
(15 000) 4 736 (6 126) (13 610) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
boqhekanyetsi ya thuso ya setjhaba (15 000) Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
tsa botho 210 Metheo ya thuto e phahameng
Witwatersrand : Thupello le tshehetso ya botekgeniki ho theho tse fapaneng tsa maiteko a pholisi le dipatlisiso tsa tshireletso ya setjhaba 1 000
15 000 17 158 (2 420) 450 (188)
E leng Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
tumellano ya 1994 ya Walvis Bay 321
768 (821) (135) 188 E leng Tsa malapa
(22 076) Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
e Botjhabela: Ditefello tsa botho 300 Metheo e sa etseng phahello
22 076
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
5 Dipetlele, Ditshebeletso tse Hodimo tsa Bophelo le Ntshetsopele ya Disebediswa tsa Batho
6 Molao wa Bophelo le Taolo ya Boikamahanyo
Ntshetsopele ya Setjhaba Ho netefatsa tshireletso kgahlano le ho ba Tsietsing ka ho theha tikoloho e hantle bakeng la nehelano ya tshebeletso e felletseng le ye e kopaneng ya ntshetsopele ya setjhaba.
1 Tsamaiso
2 Inshorense ya Bophelo ya Naha, Maano a Bophelo le Mekgwa ya tshebetso e Kgontshang
3 HIV le AIDS , Lefuba, le Bophelo ba Bomme le Bana
4 Ditshebeletso tsa Motheo tsa Tlhokomelo ya Bophelo
2 Thuso ya Setjhaba
3 Pholisi ya Tshireletso ya Setjhaba le Tsamaiso
4 Ntshetsopele ya Pholisi ya Ditshebeletso tsa Boiphidiso le Tshehetso ya
5 Pholisi ya Setjhaba le Phano e Kopaneng ya Ditshebeletso
ho Kenngwa Tsehebetsong
17
18 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
18 (29 030) (879 000) 557 230 970 291 770 Purpose:
(2 760) (391 475) 149 519 239 196
(29 340) (169 934) 139 624 970
3 300 (92 506) 43 402 52 404
(182 251) 182 251
(230) (42 834) 42 434 170
19 508 771 295 420 150 153 63 198 Purpose:
35 228 38 390 (3 162)
210 156 22 163 155 958 32 035 Of which Departmental agencies and accounts
– Special Defence Account: Acquisition and upgrading of main weapon systems and technology 26 230
Foreign governments and international organisations – Southern African Development Community: South Africa’s contribution towards hosting the Amani Africa II field training exercise for the African Standby Force 5 805
397 073 360 161 5 749 31 163 Of which Departmental agencies and accounts
– Special Defence Account: Acquisition and upgrading of main weapon systems and technology 31 163
118 439 118 439
51 898 51 898
136 347 136 347
4 008 4 008
(444 378) (435 986) (8 392)
20 (10 211) 7 691 158 2 362 Purpose:
(230) (3 755) 2 864 661
(5 316) 3 572 158 1 586
380 (390) 718 52
(150) (750) 537 63
21 26 804 107 979 132 355 37 770 (253 065) 1 765 Purpose:
15 051 15 102 (14 341) 14 070 220 Of which Departmental agencies and accounts
– Safety and Security Sector Education and Training Authority: Operations 13 784
Correctional Services Contribute to a just, peaceful and safer South Africa through the effective and humane incarceration of inmates and the rehabilitation and social reintegration of offenders.
4 Care
5 Social Reintegration
Defence and Military Veterans Defend and protect the Republic of South Africa, its territorial integrity and its people, in accordance with the Constitution and the principles of international law regulating the use of force. Provide for military veterans' benefits.
1 Administration
2 Incarceration
3 Rehabilitation
4 Air Defence
5 Maritime Defence
6 Military Health Support
1 Administration
2 Force Employment
3 Landward Defence
1 Administration
2 Investigation and Information Management
4 Compliance Monitoring and Stakeholder Management
Justice and Constitutional Development Uphold and protect the Constitution and the rule of law, and render accessible, fair, speedy and cost effective administration of justice in the interests of a safer and more secure South Africa.
1 Administration
3 Legal Services
7 Defence Intelligence
8 General Support
Independent Police Investigative Directorate Ensure independent oversight of the South African Police Service and the Municipal Police Services. Conduct independent and impartial investigations of identified criminal offences allegedly committed by members of the South African Police Service and the Municipal Police Services and make appropriate recommendations.
18
19No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
18 (29 030) (879 000) 557 230 970 291 770 Maikemisetso:
(2 760) (391 475) 149 519 239 196
(29 340) (169 934) 139 624 970
3 300 (92 506) 43 402 52 404
(182 251) 182 251
(230) (42 834) 42 434 170
19 508 771 295 420 150 153 63 198 Maikemisetso:
35 228 38 390 (3 162)
210 156 22 163 155 958 32 035 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
ya thekenoloji le mekgwa ya tshebetso ya dibetsa 26 230
Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
tshwareng ha Amani Afrika II kwetliso e lepatlelong bakeng la Lebotho le Malala a laotswe la Afrika 5 805
397 073 360 161 5 749 31 163 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
ya thekenoloji le mekgwa ya tshebetso ya dibetsa 31 163
118 439 118 439
51 898 51 898
136 347 136 347
4 008 4 008
(444 378) (435 986) (8 392)
20 (10 211) 7 691 158 2 362 Maikemisetso:
(230) (3 755) 2 864 661
(5 316) 3 572 158 1 586
380 (390) 718 52
(150) (750) 537 63
21 26 804 107 979 132 355 37 770 (253 065) 1 765 Maikemisetso:
15 051 15 102 (14 341) 14 070 220 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Ditshebetso 13 784
Ditshebeletso tsa Tshokollo Ho ba le seabo ho Afrika Borwa e bolokehileng e nang le kgotso ka ho kwallwa ha batshwaruwa ka mokgwa o lokileng le ho bahlabolla le ho kopanya ba tlolamolao le setjhaba.
1 Tsamaiso
2 Ho kwallwa
3 Hlabollo
4 Tlhokomelo
3 Tshireletso e Shebileng Lefatshe
4 Tshireletso ya Moyeng
5 Tshireletso ya Lewatleng
6 Tshehetso ya Bophelo Sesoleng
7 Boutlwela/Mahlale ba Tshireletso
5 Ho kopanngwa le Setjhaba
Tshireletso le Mekaubere ya Sesole Ho sireletsa Rephaboliki ya Afrika Borwa, seriti sa sebaka sa teng le batho ba teng ho latela Molaotheo le metheo ya molao wa matjhabatjhaba o laolang tshebediso ya dikgoka. Ho nehelana bakeng la dikuno tsa mekaubere ya sesole.
1 Tsamaiso
2 Tshebetso ya Lebotho
4 Ho lekola Boikamahanyo le Taolo ya Banka Karolo
Toka le Ntshetsopele ya Molaotheo Ho phahamisa le ho sireletsa Molaotheo le molao, le ho etsa o fumanehe, o hloke leeme, o potlake tefello e tlase ya tsamaiso ya toka dikgahlehong tsa Afrika Borwa e sireletsehileng.
1 Tsamaiso
8 Tshehetso ka Kakaretso
Bolaodi Boikemetseng ba Dipatlisiso tsa Seponesa Ho etsa bonnete ba boikemelo ba ho nka boikarabelo ho Tshebeletso ya Seponesa Afrika Borwa le Ditshebeletso tsa Seponesa tsa Masepala. Ho phetha dipatlisiso tse ikemetseng tse senang leeme tsa ditlolo tsa molao tse bonahetseng tse utlwahalang dientswe ke ditho tsa Tshebeletso ya Seponesa Afrika Borwa le Ditshbeletso tsa Seponesa tsa Masepala le ho etsa dikgothaletso tse lokileng.
1 Tsamaiso
2 Dipatlisiso le Taolo ya Lesedi
3 Ditshebeletso tsa Molao
19
20 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
52 710 60 029 (8 695) 1 376
13 493 12 298 (5 580) 4 200 2 575
20 550 20 550 (600) 19 500 (19 069) 169
(75 000) 161 571 (236 571)
22 40 962 44 332 (14 832) (1 632) 13 094 Purpose:
30 068 9 099 20 432 (2) 539
9 178 34 563 (36 056) (1 629) 12 300
1 716 670 792 (1) 255
23 343 789 392 256 (93 500) 40 533 4 500 Purpose:
345 122 424 926 (92 500) 8 196 4 500 Of which Households – Employee Social Benefits: Post-retirement benefits 106 Departmental agencies and accounts
* – Civilian Secretariat for the Police Service: Operations 8 090
(410 542) (276 712) (1 000) 24 859 (157 689) Of which Households
– Employee Social Benefits: Post-retirement benefits 23 859 Non-profit institutions – South African Police Service Education Trust: Educational needs of children of deceased police members 1 000
276 444 142 652 2 603 131 189 Of which Households
– Employee Social Benefits: Post-retirement benefits 2 603
36 557 32 645 3 912 Of which Households – Employee Social Benefits: Post-retirement benefits 3 912
96 208 68 745 963 26 500 Of which Households
– Employee Social Benefits: Post-retirement benefits 963
24 25 743 25 203 (74 632) (5 562) 80 734 Purpose:
9 471 (6 136) 1 644 5 962 8 001 Of which Departmental agencies and accounts
– National Research Foundation: Research 5 000 – Public Service Sector Education and Training Authority: Operations 370 Municipal bank accounts
– Vehicle Licences: Licence fees paid to municipalities 8
9 771 13 513 (53 847) (3 299) 53 404 Of which Conditional allocation to provinces
* – Ilima/Letsema Projects Grant (4 055) Departmental agencies and accounts – Agricultural Research Council: Annual National Beef Cattle Improvement Scheme Awards 200
* Specifically and Exclusively Appropriated
2 Court Services
2 Judicial Support and Court Administration
3 Judicial Education and Research
Police Prevent, combat and investigate crime, maintain public order, protect and secure the inhabitants of South Africa and their property, and uphold and enforce the law.
5 Auxiliary and Associated Services
Office of the Chief Justice and Judicial Administration Strengthen judicial governance and independence by rendering effective support to the Chief Justice in executing administrative and judicial powers and duties as both head of the judiciary and the Constitutional Court.
1 Administration
3 State Legal Services
4 National Prosecuting Authority
1 Administration
2 Agricultural Production, Health and Food Safety
4 Crime Intelligence
5 Protection and Security Services
Agriculture, Forestry and Fisheries Lead, support and promote agricultural, forestry and fisheries resources management through policies, strategies and programmes to enhance sustainable use, and achieve economic growth, job creation, food security, rural development and transformation.
1 Administration
2 Visible Policing
3 Detective Services
20
21No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
52 710 60 029 (8 695) 1 376
13 493 12 298 (5 580) 4 200 2 575
20 550 20 550 (600) 19 500 (19 069) 169
(75 000) 161 571 (236 571)
22 40 962 44 332 (14 832) (1 632) 13 094 Maikemisetso:
30 068 9 099 20 432 (2) 539
9 178 34 563 (36 056) (1 629) 12 300
1 716 670 792 (1) 255
23 343 789 392 256 (93 500) 40 533 4 500 Maikemisetso:
345 122 424 926 (92 500) 8 196 4 500 E leng Tsa Malapa
mosebetsi 106 Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
* Ditshebetso 8 090
(410 542) (276 712) (1 000) 24 859 (157 689) E leng Tsa malapa
tlohela mosebetsi 23 859 Metheo e sa etseng phahello
thuto ya bana ba ditho tsa seponesa tse hlokahetseng 1 000
276 444 142 652 2 603 131 189 E leng Tsa malapa
tlohela mosebetsi 2 603
36 557 32 645 3 912 E leng Tsa malapa
mosebetsi 3 912
96 208 68 745 963 26 500 E leng Tsa malapa
mosebetsi 963
24 25 743 25 203 (74 632) (5 562) 80 734 Maikemisetso:
9 471 (6 136) 1 644 5 962 8 001 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
5 000
ya Setjhaba: Ditshebetso 370 Diakhaonto tsa banka tsa masepala
entsweng dimasepaleng 8
9 771 13 513 (53 847) (3 299) 53 404 E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* (4 055) Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Selemo le selemo ya Dikgomo tsa Nama 200
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
2 Ditshebeletso tsa Lekgotla la dinyewe
3 Ditshebeletso tsa Mmuso tsa Molao
3 Ditshebeletso tsa Lefokisi
5 Tshehetso le Ditshebeletso tse Amehang
Kantoro ya Moahlodi e Moholo le Tsamaiso ya Toka Ho tiisa toka ya puso le boikemelo ka ho nehelana ka tshehetso ho Moahlodi e Moholo tshebetsong ya hae ya tsamaiso, matla a molao le mesebetsi ya hae e le hlooho ya molao le Lekgotla la Molaotheo.
1 Tsamaiso
2 Tshehetso ya Molao le Tsamaiso ya Lekgotla
3 Thuto ya tsa Molao le Dipatlisiso
4 Bolaodi ba Botjhotjhisi ba Naha
Seponesa Ho thibela, ho lwantsha le ho fuputsa tlolo ya molao, kgutso ya setjhaba, tshireletso le polokeho ya baahi ba Afrika Borwa le thepa ya bona, le ho kenya molao tshebetsong.
1 Tsamaiso
2 Ponahalo ya Seponesa
4 Boutlwela ba Tlolo ya Molao
5 Ditshebeletso tsa Tshireletso
Temo, Meru le Botshwasi Ho etapele, ho tshehetsa le ho phahamisa taolo ya disebediswa tsa temo, meru le botshwasi ka dipholisi, mawa le mananeo a ntlafatsang tshebediso e hantle, le ho fihlella kgolo ya ikonomi, theho ya mosebetsi, tshireletso ya dijo, ntshetsopele ya mahae le phetoho.
1 Tsamaiso
2 Tlhahiso ya Temo, Bophelo le Tshireletso ya Dijo
21
22 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
(10 896) (1 039) (13 257) (13 428) 16 828 Of which Conditional allocation to provinces
* – Comprehensive Agricultural Support Programme Grant: Infrastructure (11 226) Higher education institutions
– University of Fort Hare: Research in respect of animal traction (4 500) Households
– Employee Social Benefits: Leave gratuities 39 – Female Entrepreneur of the Year Awards 450
Municipal bank accounts – Vehicle Licences: Licence fees paid to municipalities 9
Public corporations – Ncera Farms (Pty) Limited: Operations 1 800
(4 255) 1 575 (8 927) 2 870 227 Of which Foreign governments and international organisations – International Organisations: Membership fees
– Commonwealth Agricultural Bureau International 16 – Consultative Group on International Agricultural Research 1 375 – Food and Agriculture Organisation of the United Nations 1 219 – International Cotton Advisory Council 50 – International Grains Council 16 – International Organisation of Vine and Wine 132 – International Union for the Protection of New Varieties of Plants 37
(348) (4 710) (245) 2 333 2 274 Of which Conditional allocation to provinces
* – Land Care Programme Grant (1 352) Households
– Employee Social Benefits: Leave gratuities 4 450 Municipal bank accounts
– Vehicle Licences: Licence fees paid to municipalities 16 Non-profit institutions
– Lima Rural Development Foundation: Operations (781)
22 000 22 000
25 (8 323) (1 100) 9 081 340 2 Purpose:
(1 783) 1 721 60 2
5 222 (5 407) 21 164
(11 762) 2 586 9 000 176 Of which Public corporations – Industrial Development Corporation: Presidential Infrastructure Coordinating Committee support 5 000 Departmental agencies and accounts – International Trade Administration Commission: Control of the export of scrap metals 4 000
26 (214 475) 16 174 (230 649) Purpose:
4 000 4 130 (130) Of which Departmental agencies and accounts
– Energy and Water Sector Education and Training Authority: Operations (130)
(1 000) (1 000)
(1 000) (1 000)
35 525 35 525 Of which Private enterprises
* – Integrated National Electrification Programme: Non-grid electrification service providers 35 525
* Specifically and Exclusively Appropriated
3 Food Security and Agrarian Reform
3 Investment, Competition and Trade
Energy Formulate energy policies, regulatory frameworks and legislation, and oversee their implementation to ensure energy security, the promotion of environmentally friendly energy carriers, and access to affordable and reliable energy for all South Africans.
1 Administration
Economic Development Promote economic development policy formulation and planning for the benefit of all South Africans.
1 Administration
2 Growth Path and Social Dialogue
4 Trade Promotion and Market Access
5 Forestry and Natural Resources Management
6 Fisheries
2 Energy Policy and Planning
3 Petroleum and Petroleum Products Regulation
4 Electrification and Energy Programme and Project Management
22
23No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
(10 896) (1 039) (13 257) (13 428) 16 828 E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* Maraangrang (11 226) Metheo ya thuto e phahameng
Fort Hare : Dipatlisiso ho diphoofolo tse robehileng (4 500) Tsa malapa
ho dihela mosebetsing 39
450 Diakhaonto tsa banka tsa masepala
entsweng dimasepaleng 9 Dikoporasi tsa setjhaba
Ncera (Pty) Limited : Ditshebetso 1 800
(4 255) 1 575 (8 927) 2 870 227 E leng Mebuso ya kantle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
Commonwealth wa tsa Temo 16
tsa Temo 1 375 1 219 50 16 132
tse Fapaneng tse Ntjha 37
(348) (4 710) (245) 2 333 2 274 E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* (1 352) Tsa malapa
dihela mosebetsing 4 450 Diakhaonto tsa banka tsa masepala
entsweng dimasepaleng 16 Metheo e sa etseng phahello
(781)
22 000 22 000
25 (8 323) (1 100) 9 081 340 2 Maikemisetso:
(1 783) 1 721 60 2
5 222 (5 407) 21 164
(11 762) 2 586 9 000 176 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Tshehetso ya komiti ya bohokanyi ya moralo wa motheo bopresideteng 5 000 Dikoporasi tsa setjhaba
tsa tahlo ya tshepe 4 000
26 (214 475) 16 174 (230 649) Maikemisetso:
4 000 4 130 (130) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Ditshebetso (130)
(1 000) (1 000)
(1 000) (1 000)
35 525 35 525 E leng Dikgwebokgolo tsa poraevete
* tshebeletso ya motlakase wa Non-grid 35 525
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
3 Tshireletso ya Dijo le Ntlafatso ya Bolimi
4 Phahamiso ya Kgwebisano le Phihlello ya Mmaraka
5 Taolo ya Meru le Disebediswa tsa Tlhaho
6 Botshwasi
Ho theha dipholisi tsa eneji, taolo ya moralo wa tshebetso le molao, le ho netefatsa ho kenngwa tshebetsong ha teng ho etsa bonnete ba tiisetso ya eneji, phahamiso ya tsamaiso ya eneji e sa lematseng tikoloho, le phumaneho le tefello e tlase ya eneji e tshepahalang bakeng la maAfrika Borwa ohle.
1 Tsamaiso
2 Pholisi ya Eneji le Maano
3 Petroleum le Taolo ya Dihlahiswa tsa Petroleum
4 Motlakase le Mananeo a Eneji le Taolo ya Projeke
Ntshetsopele ya Ikonomi Ho phahamisa ketso/theho ya pholisi ya ntshetsopele ya ikonomi le maano bakeng la dikuno tsa maAfrika Borwa ohle.
1 Tsamaiso
2 Tsela ya Kgolo le Dipuisano tsa Setjhaba
3 Botsetedi, Tlhodisano le Kgwebisano
Eneji
23
24 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
(500) (3 500) 3 000 Of which Foreign governments and international organisations
– International Atomic Energy Agency: Renovation of the Nuclear Applications Laboratories 3 000
(251 500) 17 544 (269 044) Of which Public corporations – Eskom: Solar water heater project (398 315) – National Solar Water Heater Service Providers: Operations 129 271
27 (4 692) 15 308 (141 942) 97 002 24 940 Purpose:
156 135 26 605 104 590 24 940
6 404 3 253 3 151
(85 000) (11 297) (73 703)

75 000 74 500 500 Of which Non-profit institutions
– African World Heritage Fund: Operations 500
(157 231) (3 253) (255 180) 101 202 Of which Departmental agencies and accounts
– iSimangaliso Wetland Park Authority: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (40 000)
– South African National Biodiversity Institute: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (5 000)
– South African National Parks: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (45 000) Households – Expanded Public Works Programme:
– Environmental protection and infrastructure programme 5 757 – Working for Water 107 348 – Working on Fire (3 746)
– Expanded Public Works Programme: Incentive – Environmental protection and infrastructure programme 23 824 – Working for Water 58 019
4 700 (4 700) Of which Departmental agencies and accounts
– National Regulator for Compulsory Specifications: Research and implementation of waste management projects (4 700)
28 17 367 (26 662) (14 355) 53 001 5 383 Purpose:
(30 000) (30 000) (5 515) 500 5 015
41 052 41 052 (427) 384 43
9 000 (34 611) (6 510) 50 121 Of which Non-profit institutions
– Work-Centres for the Disabled: Operational subsidy 50 121
(2 685) (3 103) (1 903) 1 996 325 Of which Foreign governments and international organisations
– African Regional Labour Administration Centre: Membership fees 123 – International Labour Organisation: Membership fees 1 833
1 Administration
2 Legal, Authorisations and Compliance
3 Oceans and Coasts
5 Nuclear Energy
6 Clean Energy
Environmental Affairs Lead South Africa's environmental sector to achieve sustainable development towards a better quality of life for all.
2 Inspection and Enforcement Services
3 Public Employment Services
4 Labour Policy and Industrial Relations
7 Chemicals and Waste Management
Labour Play a significant role in reducing unemployment, poverty and inequality through pursuing the objectives of full and productive employment and decent work for all, including: employment creation and enterprise development; standards and rights at work including equality of opportunities; social protection; and social dialogue.
1 Administration
4 Climate Change and Air Quality
5 Biodiversity and Conservation
6 Environmental Programmes
24
25No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
(500) (3 500) 3 000 E leng Mebuso ya kantle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
Atomic : Kaho botjha ya Dilaborathori tsa Tshebediso ya Nuclear 3 000
(251 500) 17 544 (269 044) E leng Dikoporasi tsa setjhaba
Eskom : Projeke ya Solar ya phuthumatso ya metsi (398 315) Solar : Ditshebetso 129 271
27 (4 692) 15 308 (141 942) 97 002 24 940 Maikemisetso:
156 135 26 605 104 590 24 940
6 404 3 253 3 151
(85 000) (11 297) (73 703)

75 000 74 500 500 E leng Metheo e sa etseng phahello
500
(157 231) (3 253) (255 180) 101 202 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
iSimangaliso Wetland Park : Kaho, tlhokomelo le ntlafatso ya moralo wa marangrang (40 000)
Biodiversity ) wa Naha Afrika Borwa: Kaho, tlhokomelo le ntlafatso ya marangrang (5 000)
marangrang (45 000) Tsa malapa
5 757 107 348 (3 746)
23 824 58 019
4 700 (4 700) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
ho kenngwa tshebetsong ha diprojeke tsa taolo ya kgwerekgwere (4 700)
28 17 367 (26 662) (14 355) 53 001 5 383 Maikemisetso:
(30 000) (30 000) (5 515) 500 5 015
41 052 41 052 (427) 384 43
9 000 (34 611) (6 510) 50 121 E leng Metheo e sa etseng phahello
50 121
(2 685) (3 103) (1 903) 1 996 325 E leng Mebuso ya kantle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
tsa botho 123
1 833
3 Mawatle le Mabopo
4 Phetoho ya Maemo a Bolepi le Boleng ba Moya
5 Boteng ba Dimela le Diphoofolo (Biodiversity) le Tlhokomelo
6 Mananeo a Tikoloho
5 Eneji ya Nuclear
6 Eneji e Hlwekileng
Dintlha tsa Tikoloho Ho etella pele lekala la tikoloho la Afrika Borwa ho ka fihlella ntshetsopele e lebaneng le boleng bo betere ba bophelo bakeng la bohle.
1 Tsamaiso
2 Molao, Ditumello le Boikamahanyo
4 Pholisi ya Mosebetsi le Dikamano tsa Indasteri
7 Dikhemikhale le Taolo ya Dikgwerekgwere
Mosebetsi Ho ba le seabo se bohlokwa sa phokotseho ya tlhokeho ya mosebetsi, bofuma le ho se lekalekane ka ho latella maikemisetso a felletseng a tshebetso e lokileng ya mosebetsi bakeng la bohle, ho akgang: theho ya mosebetsi le ntshetsopele ya kgwebokgolo; maemo le ditokelo mosebetsing tse akgang tekano ya menyetla; tshireletso ya setjhaba; le dipuisano tsa setjhaba.
1 Tsamaiso
2 Hlahlobo le Ho Kenngwa Tshebetsong ha Ditshebeletso
3 Ditshebeletso tsa Phumantso ya Mosebetsi tsa Setjhaba
25
26 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
29 20 000 20 000 (26 000) 26 000 Purpose:
15 647 3 849 11 798
8 591 8 591 147 (147)
3 272 5 570 (2 298)
(7 510) 1 990 (35 647) 26 000 147 Of which Departmental agencies and accounts – Council for Geoscience: Operations 17 000 Private enterprises
– Marginal Mines: Water management solutions subsidies (5 000) Public corporations
– Council for Mineral Technology: – Capital (11 786) – Operations 35 786 – Industrial Development Corporation of South Africa: Implementation
of small scale mining projects (10 000)
30 (16 014) 3 986 (5 373) (14 627) Purpose:
761 1 944 (1 183)
(303) 567 (1 870) 1 000 Of which Departmental agencies and accounts
– National Research Foundation: Research and development in indigenous knowledge systems 1 500
– South African Medical Research Council: Research in HIV and AIDS prevention and treatment technologies 2 800
Non-profit institutions – Various Institutions:
– Implementation of biotechnology strategy (1 500) – Health innovation research (800)
Public corporations – Various Institutions: Emerging research areas (1 000)
(638) 598 (1 236)
(8 241) 411 (525) (8 127) Of which Departmental agencies and accounts
– Academy of Science of South Africa: Operations 238 – National Research Foundation: Operations (7 500) – Various Institutions:
– Infrastructure projects for research and development (238) – Policy development on human and social development dynamics (27) – Strategic science platforms for research and development (600)
(7 593) 466 (559) (7 500) Of which Departmental agencies and accounts – Various Institutions: Innovative research and development (5 000) Public corporations
– Council for Scientific and Industrial Research: Operations (7 500) – Various Institutions: Advanced manufacturing technology strategy
implementation 5 000
1 Administration
2 Technology Innovation
3 International Cooperation and Resources
3 Mineral Regulation
4 Mineral Policy and Promotion
Science and Technology Realise the full potential of science and technology in social and economic development by developing human resources, research and innovation.
Mineral Resources Promote and regulate the minerals and mining sector for transformation, growth and development. Ensure that all South Africans derive sustainable benefits from the country's mineral wealth.
1 Administration
2 Mine Health and Safety
4 Research, Development and Support
5 Socio-Economic Innovation Partnerships
26
27No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
29 20 000 20 000 (26 000) 26 000 Maikemisetso:
15 647 3 849 11 798
8 591 8 591 147 (147)
3 272 5 570 (2 298)
(7 510) 1 990 (35 647) 26 000 147 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
17 000 Dikgwebokgolo tsa poraevete
(5 000) Dikoporasi tsa setjhaba
(11 786) 35 786
tshebetsong ha diprojeke tsa morafo o monyane (10 000)
30 (16 014) 3 986 (5 373) (14 627) Maikemisetso:
761 1 944 (1 183)
(303) 567 (1 870) 1 000 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
mokgweng wa tsebo ya lehae 1 500
dithekenoloji tsa HIV le AIDS tsa thibelo le phekolo 2 800
Metheo e sa etseng phahello
biotechnology (1 500) (800)
Dikoporasi tsa setjhaba (1 000)
(638) 598 (1 236)
(8 241) 411 (525) (8 127) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
238 (7 500)
ntshetsopele (238)
wa setjhaba (27)
ntshetsopele (600)
(7 593) 466 (559) (7 500) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
(5 000) Dikoporasi tsa setjhaba
(7 500)
ya bohlahisi 5 000
Disebediswa tsa Dimenerale Ho phahamisa le ho laola lekala la dimenerale le morafo bakeng la ntlafatso, kgolo le ntshetsopele. Ho etsa bonnete hore maAfrika Borwa ohle a una molemo ho tswa leruong la dimenerale la naha.
1 Tsamaiso
2 Bophelo ba Morafo le Polokeho
3 Tshebedisano ya Matjhabatjhaba le Disebediswa
4 Dipatlisiso, Ntshetsopele le Tshehetso
5 Boiqapelo ba Tshebedisano Ikonoming ya Setjhaba
3 Taolo ya Dimenerale
4 Pholisi ya Dimenerale le Phahamiso
Saense le Thekenoloji Ho lemoha bokgoni bo felletseng ba saense le thekenoloji ntshetsopeleng ya setjhaba le ikonomi ka ho theha disebediswa tsa botho, dipatlisiso le boiqapelo.
1 Tsamaiso
2 Boiteko ba Thekenoloji
27
28 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
31 24 332 1 861 (1 546) 22 531 1 486 Purpose:
17 362 13 033 3 057 1 272
(3 477) (3 209) (204) (64)
10 447 (7 963) (4 399) 22 531 278 Of which Public corporations – Industrial Development Corporation: Customised Sector Programme for Craft 10 000 Higher education institutions – University of Johannesburg: Capacity building programme for economic development 12 471
32 (8 075) 6 699 (14 774) Purpose:
6 699 6 699
(14 774) (14 774)
33 (6 055) 3 945 152 100 (162 100) Purpose:
1 883 1 883
(9 357) 643 70 000 (80 000) Of which Departmental agencies and accounts – Tourism Incentive Programme: Work opportunities 93 597 Households
– Tourism Incentive Programme: Work opportunities (173 597)
582 582
837 837 82 100 (82 100) Of which Households
– Expanded Public Works Programme: Work opportunities (82 100)
34 (95 871) 85 313 (182 675) 1 491 Purpose:
78 564 2 298 67 133 (244) 9 377
(48 178) (23 947) (2 268) (21 663) (300) Of which Public corporations
– Development Bank of Southern Africa: Regional spatial development initiatives (21 663)
Telecommunications and Postal Services Develop information and communication technology (ICT) policies and legislation that create favourable conditions for accelerated and shared sustainable economic growth that positively impacts on the wellbeing of all South Africans.
1 Administration
1 Administration
2 Cooperatives Support and Development
3 Enterprise Development and Entrepreneurship
Small Business Development Promote the development of small businesses and cooperatives that contribute to inclusive growth and job creation.
3 International Tourism
4 Domestic Tourism
Trade and Industry Lead and facilitate access to sustainable economic activity and employment for all South Africans through an understanding of the economy, knowledge of economic opportunities and potential, and anticipation of future economic trends. Catalyse economic transformation and development, and provide a predictable, competitive, equitable and socially responsible environment for investment, enterprise and trade for economic citizens. Contribute to achieving government’s vision of an adaptive and restructured economy, characterised by accelerated economic growth, employment creation and greater equity.
Tourism Promote and support the growth and development of an equitable, competitive and sustainable tourism sector, enhancing its contribution to national priorities.
1 Administration
2 Policy and Knowledge Services
5 ICT Infrastructure Support
1 Administration
2 International Trade and Economic Development
28
29No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
31 24 332 1 861 (1 546) 22 531 1 486 Maikemisetso:
17 362 13 033 3 057 1 272
(3 477) (3 209) (204) (64)
10 447 (7 963) (4 399) 22 531 278 E leng Dikoporasi tsa setjhaba
Bokgoni 10 000 Metheo ya thuto e phahameng
Johannesburg : Lenaneo la Kaho ya Bokgoni bakeng la Ntshetsopele ya Moruo 12 471
32 (8 075) 6 699 (14 774) Maikemisetso:
6 699 6 699
(14 774) (14 774)
33 (6 055) 3 945 152 100 (162 100) Maikemisetso:
1 883 1 883
(9 357) 643 70 000 (80 000) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
93 597 Tsa malapa
(173 597)
582 582
837 837 82 100 (82 100) E leng Tsa malapa
ya mosebetsi (82 100)
34 (95 871) 85 313 (182 675) 1 491 Maikemisetso:
78 564 2 298 67 133 (244) 9 377
(48 178) (23 947) (2 268) (21 663) (300) E leng Dikoporasi tsa setjhaba
sebaka sa setereke (21 663)
5 Tshehetso ya Moralo wa Motheo wa ICT
1 Tsamaiso
2 Tshehetso ya Tshebedisano le Ntshetsopele
3 Ntshetsopele ya Kgwebokgolo le Bohwebi
Dikgokahano tsa mehala le Ditshebeletso tsa Poso Ho theha dipholisi le molao wa lesedi le theknoloji (ICT) ya dikgokahano e thehang maemo a lokileng bakeng la kgolo ya ikonomi e tswetseng pele enang le sekgahla se lokileng ho maAfrika Borwa ohle.
1 Tsamaiso
Kgwebisano le Indasteri Ho nka boetapele le ho nolofatsa phumaneho ya mosebetsi o tsetsitseng wa ikonomi le mosebetsi bakeng la maAfrika Borwa ohle ka kutliwisiso ya ikonomi, tsebo ya menyetla le bokgoni ba ikonomi, le tebello ya diketsahalo tse tlang tsa ikonomi. Ho potlakisa phetoho le ntshetsopele ya ikonomi, le ho nehelana ka ponelopele, tlhodisano, tekano le tikoloho e nehelanang ka boikarabelo ho setjhaba bakeng la botsetedi, kgwebokgolo le kgwebisano bakeng la ikonomi ya baahi. Ho ba le seabo phihlellong ya pono ya mmuso e ikamanyang le e bopehileng setjha ya ikonomi,e etswang ke kgolo e tswetseng pele ya ikonomi, theho ya mosebetsi le tekano e kgolo.
Ntshetsopele ya Dikgwebo tse Nyane Ho phahamisa ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane le tshebedisano e nehelanang ka kgolo e akaretsang le theho ya mosebetsi.
Bohahlaodi Ho phahamisa le ho tshehetsa kgolo le ntshetsopele e lekanang, ya tlhodisano e ikemetseng ya lekala la bohahlaodi, e ntlafatsang seabo sa teng dinthong tsa bohlokwa tsa tsa naha.
1 Tsamaiso
2 Ditshebeletso tsa Pholisi le Tsebo
3 Bohahlaodi ba Matjhabatjhaba
4 Bohahlaodi ba Lehae
1 Tsamaiso
2 Kgwebisano ya Matjhabatjhaba le Ntshetsopele ya Ikonomi
29
30 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
(173 520) 2 600 9 479 (185 599) Of which Departmental agencies and accounts
– National Research Foundation: Technology and human resources for industry (174 649) – Independent Regulatory Board for Auditors: Broad based black economic empowerment status verification 500 Higher education institutions
– University of Johannesburg: Capacity building programme for economic development (12 471) Non-profit institutions – Black Business Council: Economic study on the development of black industrialists 1 000
(9 266) 5 355 (14 736) 115 Of which Non-profit institutions
– Proudly South African Campaign: Operations (7 000) – Trade and Industrial Policy Strategies: Policy development 8 522
Public corporations – Council for Scientific and Industrial Research: – National Cleaner Production Centre (8 522)
– National Foundry Technology Network 2 264 – Industrial Development Corporation of South Africa: Customised sector programmes (10 000)
1 889 (1 111) (1 642) 4 614 28 Of which Departmental agencies and accounts
– National Consumer Tribunal: Operations 3 000 – National Credit Regulator: Operations 1 000 – National Gambling Board: Operations 500
31 952 40 4 729 34 912 (7 729) Of which Private enterprises
– Various Institutions: – Critical Infrastructure Programme (90 000) – Export market and investment assistance 60 000 – Industrial Development Zones - Other 50 000 – Manufacturing Development Incentives 84 649 – Services Sector Development Incentives 264 663 – Special Economic Zones (334 400)
22 688 20 120 2 527 41
35 257 780 11 200 (3 571) 248 567 1 584 Purpose:
5 000 (3 647) (1 853) 500 Of which Higher education institutions – Bursaries for transport study students and support for critical transport programmes: Universities of Pretoria, KwaZulu-Natal and
Stellenbosch (11 286) Households – Bursaries for Non-employees: Transport related studies 9 433
7 500 2 700 4 366 434
500 (650) 150
257 780 257 780 Of which Conditional allocation to provinces
* – Provincial Roads Maintenance Grant: Roads maintenance (43 220) Departmental agencies and accounts
– South African National Roads Agency: Gauteng Freeway Improvement Project 301 000
* Specifically and Exclusively Appropriated
7 Trade and Investment South Africa
Transport Lead the provision of an integrated, sustainable, reliable and safe transport system through planning, developing, coordinating, promoting and implementing transport policies, regulations and strategies.
1 Administration
4 Industrial Development
5 Consumer and Corporate Regulation
6 Incentive Development and Administration
3 Special Economic Zones and Economic Transformation
2 Integrated Transport Planning
3 Rail Transport
4 Road Transport
30
31No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
(173 520) 2 600 9 479 (185 599) E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
bakeng la indasteri (174 649)
: Netefatso ya maemo matlafatso ya moruo wa batho batsho 500 Metheo ya thuto e phahameng
Johannesburg : Lenaneo la kaho ya bokgoni bakeng la ntshetsopele ya ikonomi (12 471) Metheo e sa etseng phahello
ba indasteri ba batho batsho 1 000
(9 266) 5 355 (14 736) 115 E leng Metheo e sa etseng phahello
(7 000)
ya Pholisi 8 522 Dikoporasi tsa setjhaba
(8 522) 2 264 lekala le fetotswengo (10 000)
1 889 (1 111) (1 642) 4 614 28 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
3 000 1 000 500
31 952 40 4 729 34 912 (7 729) E leng Dikgwebokgolo tsa poraevete
(90 000) 60 000 50 000 84 649 264 663 (334 400)
22 688 20 120 2 527 41
35 257 780 11 200 (3 571) 248 567 1 584 Maikemisetso:
5 000 (3 647) (1 853) 500 E leng Metheo ya Thuto e Phahameng
bakeng la mananeo a dipalangwang: Yunivesithi ya Pretoria , KwaZulu-Natal le Stellenbosch (11 286) Tsa malapa
9 433
7 500 2 700 4 366 434
500 (650) 150
257 780 257 780 E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* ditsela (43 220) Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
kgolo tsa Gauteng 301 000
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
Ho etapele nehelano e kopaneng, e tshepahalang, e bolokehileng ya mokgwa wa dipalangwa, ka maano, ho theha, ho hokanya, ho phahamisa le ho kenya tshebetsong dipholisi tsa dipalangwa, melao le mawa.
7 Kgwebisano le Botsetedi Afrika Borwa
6 Ntshetsopele ya Moputso le Tsamaiso
Dipalangwang
1 Tsamaiso
2 Maano a Kopaneng a Dipalangwang
3 Mabatowa a Ikgethileng a Ikonomi le Phetoho ya Ikonomi
5 Mosebedisi le Molao wa Kgwebo
4 Ntshsetsopele ya Indasteri
3 Dipalangwang tsa Seporo
4 Dipalangwang tsa Mebileng
31
32 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
(140) 140 Of which Foreign governments and international organisations – Southern African Development Community: International Civil Aviation Organisation mission 140
6 Maritime Transport 10 000 10 000 Of which Departmental agencies and accounts
– Ports Regulator of South Africa: Operations 10 000
(17 500) 3 000 (3 500) (17 500) 500 Of which Households
– Taxi Recapitalisation: Payment to taxi owners for scrapping their old taxis (17 500)
36 (700 000) (63 736) 62 588 6 523 (1 021 998) 316 623 Purpose:
(38 633) (68 492) 7 251 6 523 2 242 13 843
(64 692) (31 371) (36 248) 213 2 714
(620 037) (658) 117 476 (1 025 640) 288 785 Of which Allocations-in-kind to local government
* – Regional Bulk Infrastructure Grant (64 000) * – Municipal Water Infrastructure Grant (200 000)
Departmental agencies and accounts – Water Trading Entity: Capital (827 640) Public corporations – Water Boards: Regional Bulk Infrastructure
– Magalies: Pilanesberg Bulk Water Supply Scheme (198 000)
(29 908) 9 255 (45 749) 1 117 5 469
53 270 27 530 19 858 70 5 812
37 (93 812) (1 500) (3 970) (198 488) 110 146 Purpose:
(1 600) (1 600)
(26 500) (2 000) (134 646) 110 146 Of which Departmental agencies and accounts
– Drakenstein Correctional Centre: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (3 146)
– Khoe and San Heritage Route: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (3 000)
– Liberation Heritage Route and Sarah Baartman Centre: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (100 000)
– Nelson Mandela House: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (4 000) Non-profit institutions
– Various Institutions: Facilitation of public funds for arts and youth development projects 1 500 Public corporations
– JL Dube House: Building, maintenance and upgrading of infrastructure (3 000) – National Heritage Monument: Building, maintenance and upgrading of
infrastructure (20 000) – OR Tambo Memorial: Building, maintenance and upgrading of
infrastructure (3 000)
* Specifically and Exclusively Appropriated
Water and Sanitation Ensure the availability of water resources, facilitate equitable and sustainable socioeconomic development, and ensure universal access to water and sanitation services.
1 Administration
2 Water Planning and Information Management
5 Civil Aviation
7 Public Transport
Arts and Culture Contribute to sustainable economic development and enhance job creation by preserving, protecting and developing South African arts, culture and heritage to sustain a socially cohesive and democratic nation.
1 Administration
2 Institutional Governance
3 Water Infrastructure Development
4 Water and Sanitation Services
5 Water Sector Regulation
32
33No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
(140) 140 E leng Mebuso ya kantle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
difofane wa matjhabatjhaba 140
6 Dipalangwang tsa Lewatleng 10 000 10 000 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
10 000
(17 500) 3 000 (3 500) (17 500) 500 E leng Tsa malapa
la ho ka senngwa ha ditekesi tsa bona tsa kgale (17 500)
36 (700 000) (63 736) 62 588 6 523 (1 021 998) 316 623 Maikemisetso:
(38 633) (68 492) 7 251 6 523 2 242 13 843
(64 692) (31 371) (36 248) 213 2 714
(620 037) (658) 117 476 (1 025 640) 288 785 E leng Dikabo ntle le tefello ho mmuso wa lehae
* (64 000) * (200 000)
Diakhaonto le diejensi tsa lefapha (827 640)
Dikoporasi tsa setjhaba
Magalies : Sekimi sa Boholo ba Phano ya Metsi sa Pilanesberg (198 000)
(29 908) 9 255 (45 749) 1 117 5 469
53 270 27 530 19 858 70 5 812
37 (93 812) (1 500) (3 970) (198 488) 110 146 Maikemisetso:
(1 600) (1 600)
(26 500) (2 000) (134 646) 110 146 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Drakenstein : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya moralo wa motheo (3 146)
Khoe le San : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya moralo wa motheo (3 000)
Sarah Baartman : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya moralo wa motheo (100 000)
Nelson Mandela : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya Marangrang (4 000) Metheo e sa etseng phahello
bonono le diprojeke tsa ntshetsopele ya batjha 1 500 Dikoporasi tsa setjhaba
JL Dube : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya Marangrang (3 000)
Marangrang (20 000) OR Tambo : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya
Marangrang (3 000)
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
Ho ba le seabo ntshetsopeleng ya Ikonomi e tsitsitseng le ho ntlafatsa theho ya mosebetsi ka hlokomelo, tshireletso le ntlafatso ho bonono ba Afrika Borwa, botjhaba le setho e le ho ka ba le setjhaba se kopaneng sa demokrasi.
1 Tsamaiso
2 Puso ya Motheo
5 Tsa Difofane
7 Dipalangwang tsa Setjhaba
Metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere Ho etsa bonnete ba boteng ba disebediswa tsa metsi, ho nolofatsa ntshetsopele ya ikonomi ya setjhaba e lekanang e bile e tsepame, le ho etsa bonnete ba phumaneho e phahlaletseng ya metsi le ditshebeletso tsa tsamaiso ya dikgwerekgwere.
1 Tsamaiso
3 Ntshetsopele ya Marangrang a Metsi
4 Metsi le Ditshebeletso tsa Dikgwerekgwere
5 Molao wa Lekala la Metsi
Bonono le Botjhaba/Setso
2 Maano a Metsi le Taolo ya Lesedi
33
34 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
Of which Departmental agencies and accounts – Artscape: Operations 1 600 – Market Theatre: Operations 1 700 – Performing Arts Centre of the Free State: Operations 1 600 – State Theatre: Operations 1 600 – The Playhouse Company: Operations 1 600 – Windybrow Theatre: Operations 1 600 Households
– Language Development Projects: Facilitation of public funds for language projects (5 000) – Mzansi Golden Economy: Facilitation of public funds for arts projects
– Touring ventures (500) Non-profit institutions – Arts and Culture Industries: Facilitation of public funds for arts projects
– Local market development and promotion 604 – Various Institutions: Mzansi Golden Economy
– National cultural industries skills academy (4 000) – Touring ventures (3 000)
Public corporations – Various Institutions: Mzansi Golden Economy
– Entrepreneur and local content development (200) – National cultural industries skills academy (2 000)
– Human Language Technologies Projects: Facilitation of public funds 4 396
(65 712) (1 500) (370) (63 842) Of which Conditional allocations to provinces
* – Community Library Services Grant: * – Capital (34 273) * – Current (2 439)
Departmental agencies and accounts – Iziko Museums - Cape Town: Building, maintenance and upgrading
of infrastructure (14 000) – The National English Literary Museum - Grahamstown: Building,
maintenance and upgrading of infrastructure (14 000) Foreign governments and international organisations
– African World Heritage Fund: Operations 500 Non-profit institutions
– Library and Information Association of South Africa: Hosting the International Federation of Library Association and Institutions conference (982) – South African National Council for the Blind: Hosting the biennial conference 982 – African Renaissance Institute: Operations 370
38 (400 000) (1 479) (10 727) 4 (559 735) 10 843 161 094 Purpose:
5 500 (1 027) (3 455) 4 813 9 083 82
(800) (1 272) 472
(4 200) (452) (4 800) 452 588 12
(400 500) (1 200) (561 000) 700 161 000 Of which
* – National Housing Finance Corporation: Recapitalisation 100 000 * – National Urban Reconstruction and Housing Agency: Recapitalisation 61 000
Departmental agencies and accounts – National Housing Finance Corporation: Operations (100 000) – National Urban Reconstruction and Housing Agency: Operations (61 000) – Social Housing Regulatory Authority: Restructuring capital grant (500 000)
Conditional allocation to provinces * – Human Settlements Development Grant 100 000
39 (182 323) (1 192) (146 973) 300 (71 133) 36 675 Purpose:
* Specifically and Exclusively Appropriated
3 Arts and Culture Promotion and Development
4 Heritage Promotion and Preservation
Human Settlements Facilitate the creation of sustainable human settlements and the improvement to household quality of life.
4 Housing Development Finance
Rural Development and Land Reform Create and maintain an equitable and sustainable land dispensation and act as a catalyst in rural development to ensure sustainable rural livelihoods, decent work and continued social and economic advancement for all South Africans.
1 Administration
2 Human Settlements Policy, Strategy and Planning
3 Human Settlements Delivery Support
34
35No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Ditshebetso 1 600 Ditshebetso 1 700
1 600 Ditshebetso 1 600 Playhouse : Ditshebetso 1 600
Windybrow Theatre : Ditshebetso 1 600 Tsa Malapa
setjhaba bakeng la diprojeke tsa puo (5 000)
bakeng la diprojeke tsa bonono (500)
Metheo e sa etseng phahello
a setjhaba bakeng la diprojeke tsa bonono 604
(4 000) (3 000)
Dikoporasi tsa setjhaba
(200) (2 000)
4 396
(65 712) (1 500) (370) (63 842) E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* * (34 273) * (2 439)
Diejensi le diakhaonto tsa lefapha Iziko - Cape Town : Moaho, tlhokomelo le ntlafatso ya
marangrang (14 000) English - Grahamstown : Moaho,
tlhokomelo le ntlafatso ya marangrang (14 000) Mebuso ya ka ntle le mekgatlo ya matjhabatjhaba
500 Metheo e sa etseng phahello
khonferense ya Metheo le Federeishene ya Matjhabatjhaba ya Mokgatlo wa Laeborari (982)
seboka ha nngwe dilemong tse pedi 982 370
38 (400 000) (1 479) (10 727) 4 (559 735) 10 843 161 094 Maikemisetso:
5 500 (1 027) (3 455) 4 813 9 083 82
(800) (1 272) 472
(4 200) (452) (4 800) 452 588 12
(400 500) (1 200) (561 000) 700 161 000 E leng
* 100 000 *
Ntlafatso 61 000 Diejensi le diakhonto tsa lefapha
(100 000) (61 000) kahobotjha (500 000)
Dikabo tse nang le dipehelo ho diprovense * 100 000
39 (182 323) (1 192) (146 973) 300 (71 133) 36 675 Maikemisetso:
* E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
3 Phahamiso le Ntshetsopele ya Bonono le Setso
4 Phahamiso ya Setho le Tlhokomelo
4 Ditjhelete tsa Ntshetsopele ya Matlo
Bodulo ba Batho Ho nolofatsa theho e tsitsitseng ya bodulo ba batho le ntlafatso ya boleng ba bophelo ba malapa.
Ntshetsopele ya Mahae le Ntlafatso ya Lefatshe Ho theha le ho hlokomela tekano le botsitso ba phano ya lefatshe, ho nka karolo ya ho potlakisa tlhabollo ya mahae le ho netefatsa bophelo bo tsetsitseng ba mahaeng, mosebetsi o hlomphehileng le tswelopele ya setjhaba le ikonomi bakeng la MaAfrika Borwa.
1 Tsamaiso
2 Pholisi ya Bodulo ba Batho, Lewa le maano
3 Tshehetso ya Phano ho Bodulo ba Batho
35
36 No. 39756 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 21 of 2015 Adjustments Appropriation Act, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SCHEDULE Vote Current Payments Transfers and
Subsidies Payments for
Capital Assets Payments
for Financial Assets Compensation
of Employees Goods and
Services Other
60 679 (12 752) 50 258 51 23 122 Of which Municipal bank accounts
– Vehicle Licences: Licence fees paid to municipalities (133)
(51 840) 1 768 40 417 (95 553) 1 528 Of which Departmental agencies and accounts
– Registration of Deeds Trading Account: Operations (103 608) – South African Geomatics Council: Implementation of the Geomatics Professions Act, 2013 4 000 Households
– Bursaries for Non-employees: Studies in cadastral science, surveys and mapping 4 000
– Employee Social Benefits: Leave gratuities 54 Municipal bank accounts
– Vehicle Licences: Licence fees paid to municipalities 1
8 838 15 633 (217 114) 207 475 2 844 Of which Households
– National Rural Youth Services Corps: Stipends 207 475 – Rural Enterprise and Industrial Development: Building, maintenance
and upgrading of infrastructure (14)
(8 925) 300 4 965 3 660 Of which Households
– Employee Social Benefits: Leave gratuities 159 – Restitution Grants: Land claims settlements 10
Municipal bank accounts – Vehicle Licences: Licence fees paid to municipalities 4 796
(200 000) (5 841) (11 609) (188 071) 5 521 Of which Departmental agencies and accounts
– Agricultural Land Holding Account: Land acquisition (200 000) Households
– Employee Social Benefits: Leave gratuities (862) – Land Reform Grants: Land redistribution payments (35 998)
Municipal bank accounts – Rates and taxes: State owned farms 48 774
40 (7 669) (4 900) 1 300 (4 069) Purpose:
(9 351) (1 636) (7 715)
399 (3 632) 8 100 (4 069) Of which Conditional allocation to provinces
* – Mass Participation and Sport Development Grant (4 069)
(16 600) (3 500) (13 100)
20 773 4 668 16 105
(2 890) (800) (2 090)
TOTAL 1 857 537 448 459 1 648 706 56 030 (1 052 042) 375 724 380 660 * Specifically and Exclusively Appropriated
2 National Geomatics Management Services
3 Rural Development
4 Restitution
1 Administration
5 Sport Infrastructure Support
2 Active Nation
3 Winning Nation
4 Sport Support
5 Land Reform
Sport and Recreation South Africa Transform the delivery of sport and recreation by ensuring equitable access, development and excellence at all levels of participation, thereby improving social cohesion, nation building and the quality of life of all South Africans.
1 Administration
36
37No. 39756GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 No 21 ya 2015Molao wa Diphetoho tsa Tekanyetso, 2015

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
SHEJULE Ditefello tsa Jwale Diphitiso le
dithuso tsa tjhelete
Ditefello bakeng la
Thepa e ka Sehlohong
Ditefello bakeng la Thepa ya
Tjhelete Meputso ya
Basebetsi Thepa le
Ditshebeletso Tseding
Voutu
60 679 (12 752) 50 258 51 23 122 E leng Diakhaonto tsa banka tsa masepala
entsweng dimasepaleng (133)
(51 840) 1 768 40 417 (95 553) 1 528 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
Ditshebetso (103 608)
ha Molao wa Mesebetsi ya Bokahodimo ba lefatshe wa 2013 4 000 Tsa Malapa
cadastral saense, surveys le mmapa 4 000
mosebetsi 54 Diakhaonto tsa banka tsa masepala
entsweng dimasepaleng 1
8 838 15 633 (217 114) 207 475 2 844 E leng Tsa Malapa
mahaeng: Meputso 207 475
tlhokomelo le ntlafatso ya marangrang (14)
(8 925) 300 4 965 3 660 E leng Tsa malapa
mosebetsi 159
10 Diakhaonto tsa banka tsa masepala
entsweng dimasepaleng 4 796
(200 000) (5 841) (11 609) (188 071) 5 521 E leng Diejensi le diakhaonto tsa lefapha
ya lefatshe (200 000) Tsa Malapa
mosebetsi (862)
ha lefatshe (35 998) Diakhaonto tsa banka tsa masepala
48 774
40 (7 669) (4 900) 1 300 (4 069) Maikemisetso:
(9 351) (1 636) (7 715)
399 (3 632) 8 100 (4 069) E leng Kabo e nang le dipehelo ho diprovense
* (4 069)
(16 600) (3 500) (13 100)
20 773 4 668 16 105
(2 890) (800) (2 090)
KAKARETSO 1 857 537 448 459 1 648 706 56 030 (1 052 042) 375 724 380 660 * E abuwe ka ho Ikgetha le ka ho Totobala
5 Tshehetso ya Marangrang a Dipapadi
4 Kgutlisetso
5 Ntlafatso ya Lefatshe
Dipapadi le Boikgathollo Afrika Borwa Ho fetola phano ya dipapadi le boikgathollo ka ho netefatsa phihlello e lekanang, ntshetsopele le bokgabane maemong ohle a ho ba le seabo, ka hoo ho phahamisa kopano ya setjhaba, kaho ya setjhaba le boleng ba bophelo ba maAfrika Borwa ohle.
1 Tsamaiso
2 Setjhaba se Mafolofolo
3 Setjhaba se Tlholang
2 Ditshebeletso tsa Naha tsa Bolaodi ba Lesedi la Bokahodimo ba Lefatshe
3 Ntlafatso ya Mahaeng
4 Tshehetso ya Dipapadi
1 Tsamaiso
37