LEGE nr. 196 din 6 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"


Published: 2000-11-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 196 din 6 noiembrie 2000
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, cu următoarea modificare:
- Articolul unic va avea următorul cuprins:
"Articol unic. - Se aprobă achiziţia de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin derogare de la dispoziţiile art. 42 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, a unui imobil compus din construcţii în suprafaţa totală de 1.200 mý şi cota-parte indiviză din terenul aferent, situat în municipiul Bucureşti, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, aflat în patrimoniul Societăţii Comerciale «Comprest» - S.A., identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
--------